ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Mo, 8214. Maandag 30 April 1928 68e Jaargang. Sam en zijn schat J! a n bested i n g 430NNEMENTSPRI1S 8INNENLAN0. FXUILL8T0B Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per jaar Voor het buitenland f2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- 8LAG, zuilen op Maandag 7 Mei 1928, des voormiddags 10 ure, ten raadhuize dier gemeente, trachten aan te besteden De Onderhoudswerken, Hersteliingen en Vernieuwingen aan de Gemeentegebouwen enz., ge- durende het jaar 1928. Bestek en voorwaarden liggen bji den Gemeente-Architect en de Secretarie ter inzage. Aanwijzing te beginnen te Othene op Zaterdag 5 Mei 1928, des namiddags 1 uur. Zaamslag, 30 April 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOB. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLE Lz., Secretaris. EERSTE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Vooriqezet wordt de behandelinq van de Waterstaatsbeqrootinq. De heer Van der Lande (r.-k.) drinqt aan op onderzoek naar het economisch nut der drie kanaalplannen Amsterdam Rijn, alvorens een keuze qedaan wordt. Hij wenseht over de Waal bij Nijmeqen een hanqbruq, uit schoonheidsoverweqin- qen. Oe heer Smeenqe (lib.) hoopt, dat de verbindinq AmsterdamRijn spoediq tot stand komt, en zoo spoediq moqelijk een suppletoir.e beqrootinq voor de uitvoerinq van het Twente-Rijn kanaal zal verschij- nen. Hij bepleit onder meer het behoud van de Aremberqersluis, verbeterinq van den vaarweq GroninqenLemmer en maatreqelen betreffende de onbewaakte overweqen. De heer Fransen (r.-k.) wil de arbeids- voorwaarden van de landelijke contracten bij het bouwbedrijf opqenomen zien in de waterstaatsbestekken; meer dan thans gunning van werken aan de laaqste in- schrijvers en voorzieninq van onbewaakte overweqen. Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 40) Vervolq.) HOOFDSTUK XVIII. Gesprekken aan de koffietafel. Het kleine zijzaaltje van het Savoy- restaurant, dat op de binnenplaats uitkomt, is een uitqezocht plekje voor rustiqe over- peinzinqen, en Kay, die daar om twintiq over een arriveerde, was blijde, dat ze zoo vroeq was. Ze had behoefte aan eenzaam- heid en vond het jammer, dat Sam in een minuut of tien haar zou komen storen. Van het ooqenblik af, dat zij zijn brief had ontvanqen, had ze over Willouqhby Brad- dock zitten tobben, en ze was er nog niet in qeslaaqd tot een besluit te komen. Aan zijn creditzijde stond het feit, .dat hij altijd iets aanqenaams in haar leven was qeweest, zoolanq als zij het zich her- inneren kon. Ze had voqelnestjes met hem uitqehaald op lente-middaqen, zij had op winteravonden spelletjes met hem qedaan. En qelijk reeds is medeqedeeld, ze had in boomen qezeten en hem uitqescholden, omdat hij slaapsokken droeq. Dat zijn al- lemaal dinqen, die meetellen. Door Wil louqhby te trouwen zou ze onteqenzeqqe- SijJc een rustiq leventje krijqeFi. Maar aan den anderen kant... ,,Zeq De Minister van Waterstaat komt op teqen het verwijt, dat hij veel beloofd en niets doet. Wettelijke reqelinq van de contactcom- missie met beslissinqsrecht heeft bezwaar, daar ze slechts aan staatsmijnen zou kun- nen worden opqeleqd. Verbeterinq van de haven van Breskens zai worden overwoqen; voor uitbreidinq van de veerdiensten is qeen aanleidinq. Het Twente-Rijnkanaal zal practisch en vluq behandeld worden het eerste ont- eiqeninqsontwerp heeft reeds het departe- ment veirlaten. De radio-aanvraqe van den Vrijheids- bond is noq niet behandeld. Ze zal echter niet verqeten worden. Voor arbeidsvoorwaarden in de water staatsbestekken zal het volqende jaar een duidelijke verklarinq qeqeven worden. Spreker betooqt voorts, dat inzake de verbindinq AmsterdamRijn bij keuze van het plan de economie niet voorspeld kan worden. De moqelijikheid van een hanqbruq te Nijmeqen zal onderzocht worden. Medezeqqenschap van het spoorweq- personeel bestaat en moet qroeien, maar moet niet qeforceerd worden. Een com- missie is inqesteld tot onderzoek van de toepassinq van de dienst- en rusttijden. Spreker ontraadt de motie-Moltmaker inzake de classificatie voor het spoorweq- personeel. Hij deelt noq mee, dat er een commissie benoemd wordt voor een onderzoek van de onbewaakte overweqen, die vooraf af- zonderlijk de overweqen bij Rilland, Kethel en Akkrum zal onderzoeken. In de commissie kan een lid van het spoorweq- personeel, doch dan een van het machine- personeel benoemd worden. WANNEER ZAL HET M1NISTERIE- DE GEER AFTREDEN? Alqemeen wordt aanqenomen, schrijft het Amsterdamsch Katholiek orqaan ,,De Tijddat het kabinet-De Geer tot de verkiezinqen voor de Tweede Kamer in 1929 wel zal aanblijven. Velen schijnen ook te meenen, dat het kabinet na de ver kiezinqen in ieder qeval heenqaat. De redeneerinq van deze is als volqt: als de verkiezinqen voorbij zijn en er is een rechtsche meerderheid (dat wil zeqqen, dat de vroeqer qecoaliseerde partijen 51 of meer zetels hebben) dan zal H.M. de Koningin, qehoord ae adviezen van de Haar aanqewezen raadslieden en in over- eenstemminq daarmede, een man van rechts de formabie van het nieuwe kabinet opdraqen. En als dat qebeurt, dan komt er een rechts kabinet. Het blad laat deze pertinente verzeke- rinq voor wat ze waard is, doch veroor- looft zich de opmerkinq, dat deze redenee rinq qeheel steunt op de veronderstellinq, dat het kabinet-De Geer voor of onmid- dellijk nadat de stembus heeft qesproken, H.M. de Koninqin zijn ontslaq zal aan- bieden. Is dat zoo heel zeker? De vraaq is belanqrijk: Immers als er qeen ontslaq van het kabinet is, heeft de Koninqin natuurlijk qeen aanleidinq. Haar aanqewezen raadslieden te hooren, om dat de eerste en eeniqe Haar aanqewezen raadsman dan is: Minister De Geer. Met andere woorden: voor dat er spra- ke is of kan zijn van een nieuwen forma- teur, moet er eerst zijn: een ontslaq van het zittend kabinet. Het standpunt van Minister De Geer is bekend. Hij heeft den teqenwoerdiqen Een jonqe man was het zijzaaltje bin- nenqeslenterd en stond nu bij haar. Een ooqenblik dacht ze, dat het Sam was, die haar aan tafel verzocht; toen ze echter uit haar overpeinzinqen opschrikte, zaq ze, dat het dit hooqst onqewenschte individu Claude Winninqton-Bates was. Hij keek met een zeker soort schaap- aohtiqe onbesehaamdheid op haar neer, zooals een man, die noq niet lanq qeleden door eene worp van haar met een theolo- qische verhandelinq een blauw ooq had opqeloopen, wel moest doen. Een maqere jonqelinq was hij, naar de laatste mode qekleed. Zijn mond was klein en onedel, zijn ooqen keken de wereld in met een zekere doorsnee-sluwheid, die hooqst on- sympathiek is en zijn haar, dat terrasvor- miq lanqs zijn schedel omhooq klom, qlom van de nieuwste pommade. Kortom, een treuriq schouwspel. ,,Zeq!" zeide hij. ,,Wacht je op iemand?" Een kort, droeviq ooqenblik wenschte Kay, dat de jaren zouden teruqqaan en haar heur prille jeuqd weerqeven, opdat ze enkele zaken, die ze destijds Willouqh by Braddock had toeqevoeqd, toen slaap sokken hun qesprekonderwerp uitmaak- ten, zou kunnen herhalen. Maar nu ze tot de jaren des onderscheids qekomen was en deze welsprekendheid dus niet meer be- oefenen mocht, verqenoeqde zij zich met over hem heen te kijken en niet te ant- woorden. Deze behandelinq had echter niet het minste resultaat. Claude q-inq op de kana- pee naast haar zitten. ,,Zeq, zie je," dronq hij aan. „Er is heelemaal qeen reden om zoo kattiq te zijn." toestand van den beqinne af onbevredi- qend qeacht en in de reqeerinqsverklarinq van 11 Maart 1926 is dan ook dadelijk de hoop of de verwachtinq uitqesproken, dat het extra-parlementaire ministerie slechts voor ,,een kort intermezzo" aan het be- wind behoeft te blijven. En de leider van het kabinet voeqde er f j, dat hij zal teruq- treden, zoodra een paiiementaire meerder- heid zich in de Tweede Kamer zal hebben qevormd. Deze woorden beteekenen na tuurlijk niet, dat er in de Tweede Kamer moet zijn een rechtsche meerderheid. Die rechtsche meerderheid ts er nu ook. Wat blijken moet is, dat qroepen, die samen een parlementaire meerderheid kunnen vormen rechts of links of qemenqd bereid en in staat zijn met elkaar samen te werken, 091 het extra-parlementaire kabinet door een park mentair ministerie te vervanqen. Als wij qoed zien, :eqt het blad, zal naar meeninq van Minister De Geer, het herstel der rechtsche Sr menwerkinq of de vorminq van een ar.dere parlementaire meerderheid voorai moeten qaan aan het^ontslaq van het ka; inet. Eventueel herstel van da rechtsche sa- menwerkinq zal moeten vooraf qaan aan het ontslaq van het kaoinet. In de rich- tinq van het herstel moat naar de meeninq van den heer De Geer iets ..afdoends" en ..beslissends", qebeutent Zoolanq dat ..afdoende" en ..besHss^nde" door den premier niet is qehoordjj is de bestaans- reden van zijn Tabnet aanweziq en blijft hij derhalve zitten. In zijn openinqsrede van de alqemeene verqaderinq der Chf. Hist. Unie zeide Mr. Schokkinq dan ook: „Hoe de Minis ter zich dat vormen van een parlementaire meerderheid voorsteh, zoo, dat het beslis- send ooqenblik voor bet teruqtreden om plaats te maken voor een dan te vormen kabinet qekomen is, is mij niet recht dui- delijk." Ons ook niet, zeqt ,,De Tijd Wanijeer aan den eenen kant de Chr.-Hist. fractie blijft op het ^tandt-'i :r .dat er van een ac- coord voor de stembus qeen sprake kan zijn en zij over het herstel der samenwer- kinq eerst dan wil praten, wanneer de eerstvolqende kabinetsformateur tot haar komt, en aan den anderen kant Minister De Geer zeqt: ,,ik blijf zitten totdat de meerderheid is qbvormd dan blijft het ministerie De Geer tot St. Juttemis, aan het bewind en komt aan het ,,kort intermezzo nooit een einde. NEDERLAND EN BELGIe. Belgische persstemmen. Na ,,Het Laatste Nieuws en de ..Etoile Belqe", die zich over de uitlatinqen van Minister Beelaerts van Blokland betref fende de vooruitzichten omtrent een mo- gelijke oplossinq van het Nederlandsch- Belqische vraaqstuk verheuqden, is nu ook de annexionistische ..Nation Belqe" een zachteren toon, dan men inzake Neder- land bij dit blad qewoon is te hooren, aan aanslaan. De politick van het ..delende Neerlandia" blijkt het, tijdelijk, te hebben terzijde geschoven om nu te kunnen schrij- ven: „Uit zijn (minister Beelaerts rede blijkt duidelijk, dat besprekingen qaande zijn. En dit is het voornaamste. Waar zulks vaststaat komt het er niet op aan een discussie te beqinnen over de weten- schap welk der .twee landen de onderhan- delinqen moest beqinnen hoewel het ons zeex aanqenaam zou zijn qeweest te ver- Kay qaf de politiek der zwijgzaam- heid op. ..Mijnheer Bates," zeide ze. ..Herinnert u zich noq van school een zekeren Shot- ter." ,,Sam Shotter," zeide Claude, dolblij, dat ze beqon te babbelen. ,,Nu en of. Ik ken Sam Shotter noq best. Noqal een vlegel. Ik zaq hem laatst noq en hij was eenvoudig „Hij is over een paar minuten hier. En als hij u hier naast mij op de kanapee vindt, zal hij u waarschijnlijk tot gruis slaan. Ik zou liever verdwijnen, als ik u was." Claude Bates ging. Inderdaad drukt dit werkwoord slechts de snelheid van zijn aftocht uit. Het eene ooqenblik zat hij noq op zijn qemak op de canape: het volqend ooqenblik was hij er niet meer en was het zijzaaltje absoluut vrij van hem. Kay keek eens over haar schouder in de eetzaa'l en zaq, dat hij in een stoel viel en zijn voorhoofd met zijn zakdoek afveeqde. Ze keexde weex tot haar gedachten texug. De komst van Claude had aan haar pein- zen een andexe richting qeqeven; of lievex, nu kwam haax eerst heel helder voor den geest, wat eerst noq maar een vaaq .qe weest was, de financieele kant van de zaak. Willouqhby Braddock was heel rijk; het meisje, dat mevrouw Willouhby Braddock worden zou, werd een gefortu- neerde vrouw. 'Zij zou om zoo te zeqqen vanzelf stappen in een positie, waar qeen Claude Batesen meer op den loer lapcj1- En dit was alweer iets aan de creditzijde van den heer Braddock. Bovendien was Willoughbv op de qoe- d„e manier gefortuneerd, op de Midways- nemen, dat de eerste stap werkelijk door Nederland werd qedaan." Uit de besprekinq in de Eerste Kamer meent de Nation Belqe" de qevolqtrek- king te mogen halen, dat ook dit laaste wel degelijk is qebeurd; de verklarinq van Minister Beelaerts heet het blad ..sybil- lijnsch in schijn, maar voldoende klaar en duidelijk". Wat Belgie, althans volqens de zoo plots braaf qeworden Nation Bei ge", nu wil, is niet een herziening van de ..beroovinqsclausules" der tractaten die van 1648 tot 1839 het Belqische grond- gebied hebben afqeknaaqd. ,,Wij willen alleen de oeconomische gevolgen en on- duldbare stertitudes, die er uit voortsprui- ten, zien vervallen. Er is qeen sprake van Rotterdam achteruit te stellen ten bate van Antwerpen, maar wel van een statuut te herzien dat Antwerpen in een staat van ondergeschiktheid houdt teqenover Rot terdam". Van territoriale eischen durft het blad ditmaal blijkbaar niet qewaqen. De Antwerpsche Neptune' is minder qoed te spreken over de jongste verklarin- qen van den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken en blijft eischen: de vrije doorvaart op de Schelde en een rechtstreeksche kanaalverbindinq Ant werpenRoer, met Nederlandsche mede- werking. ,,Met oratorische formules kan Belgie qeen qenoeqen nemen ,,Wat ons betreft, schrijft een der redacteuren van deze courant, kan het debat door Brussel niet hervat worden tenzij op internationaal terrein; wij zijn tot de uiterste qrens der toeqevinq qeqaan en .hebben qeen voor- stellen meer te doen; de toekomst van onze qroote nationale haven, een der lonqen van het land, staat op het spel; teqenover Nederland kunnen wij alleen maar onze stellinq handhaven en dit is trouwens, meenen wij, de thesis van onzen Ministei van Buitenlandsche Zaken een bewe- rinq welke echter, naar ik meen te weten, wat al te cateqorisch is uitgedrukt om qe heel juist te zijn. Weer anders is de toon., aanqeslagen door de sociaai-demoe'raciscne Volksqazet, het eveneens te Antwerpen verschijnende blad dat onder de feitelijke leiding staat van oud-minister dr. C. Huysmans; „De verklarinqen van den Nederland schen buitenlands-minister Beelaerts van Blokland zouden ih Belgie in dankbare aarde moeten vallen. Beelaerts van Blok land heeft in de Statenbondswerkinq van de laatste tijden een vooraanstaande rol vervuld, en op een wijze die bij hem de mentaliteit van een schrander en breed- denkend staatsman laten veronderstellen. Na den hooqst-pijnlijken indruk dien de verwerping van het verdraq van 1925, door de Hollandsche Eerste Kamer, maak- te, brenqt Jiet een wezenlijke verademinq, wanneer de leider van het Hollandsch buitenlands-departement verklaart dat een overeenkomst tusschen Nederland en Bel gie belang heeft, niet alleen voor de twee betrokken landen, maar voor het gezamen- lijk verband met de vreedzame vredesbe- trekkinqen in Europa. Met een bijzondere tevredenheid kan opgemerkt worden dat de Nederlandsche Minister de meeninq uitdrukte dat er spoed dient gemaakt te worden met de on- derlxandelinqen. Met recht wees hij op het teere karakter van de besproken kwesties, en op de noodzakelijkheid van een diepqaande voorbereidinq. Te meer daar dit hem niet bejet te zeqqen, dat hij de afsluitinq van wijze, een fortuin, dat met zich voerde oude familiehuizen en parken en al de rus tiqe vreugden van het Enqelsche buiten- leven. Hij zou haar het soort bestaan kunnen teruggeven, waarin ze was opge- voed en dat ze liefhad. Maar aan den anderen kant Kay staarde nadenkend voor zich uit, en zaq toen opeens Sam, die zich de draaideur door haastte. „Ik ben toch niet te laat, wel?" vroeq Sam zenuwachtiq. ,,Neen, dat qeloof ik niet. ,,Komt u dan mee. Gossie, wat een fijne dag." Hij loosde haar vol zorq naar het restaurant en stapte naar een tafel voor een groot raam, dat op de plaats uitzag. Een jassenknecht, die hen stillekens ge- gevolgd was, nam zijn hoed, en stok in ontvanqst en verdween met het qezicht van een tijqer, die een qoeden prooi weg- draaqt. ,,Aardige kerel," zei Sam, hem vol waardeering naziend. „U bent erg tevreden over alles en iedereen vanochtend." „Ja, dit is voorwaar een schoone dag. Een citaat, qeloof ik. Nu, wat zuilen we bestellen?" Nadat hij zijn orders qeqeven had, een taak, waarvan hij zich naar behooren en overvloedig kweet, booq Sam zich wat naar voreii en staarde zijn qast vol ver- rukkinq aan. „Gut," zeide hij zaliq. ,,Ik had toch nooit kunnen denken, toen ik in die hut naar uw portret zat te staren, dat ik twee maanden later met u in Londen zou lun- chen." I Kay schrok een beetje. Haar korte ken- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. bable't'ten de overeenkomst noq voor de verkiezin qen van 1929 verwacht. Het feit dat Minister Beelaerts het her- nemen der besprekingen desgevallend als een Nederlandsch initiatief wil opnemen, dient zeker opqevat als een bewijs van qoeden wil. Al zijn woorden noq qeen oorden, men kan nu weder hopen dat de Schelde en de kanalenkwesties zuilen kunnen gereqeld worden op qrondslaq van de verplichtin- gen die voortspruiten uit de onderteeken- de verdraqen en uit de vereischten van vreedzame buurmanschap van twee lan den, die op elkander, politiek zoowel als economisch, aanqewezen zijn. Minister Beelaerts heeft gewezen op ,,zoo menig belang dat Holland en Belgie gemeen hebben". Laten we de hoop koesteren dat deze belangengemeenschap, beqrepen in een breeden Geneve-geest, de verdere onder- handelingen beheerschen zal. KRUISGESPREKKEN MET INDIe. In de serie kruisqesprekken tusschen s Gravenhaqe en Weltevreden, die het hoofdbestuur der Teleqrafie Vrijdagmid- daq heeft aanqeboden, aldus meldt het Haaqsche Aneta-kantoor, was er ook een tusschen de vertegenwoordigers der Ge- neral Motors hier te lande en in Ned.- j Indie. i In de studio van de Rijkstelegrafie te 's Gravenhaqe was een vijftal heeren van de General Motors aanweziq, terwijl in het telefoonikantoor te Weltevreden aan weziq waren de heeren V. A. Davison, directeur der N.V. General Motors fava en de heer G. Harrington, Regional Sales Manager van de General Moiors in het verre Oosten. Te 's Gravenhaqe werd het woord qe- voerd door den heer M. C. Dersser, Ad vertising Manager. Het qesprek was bijzonder duidelijk. Met koptelefoon konden noq een aan- tal aanwezigen het qesprek volgen. Dit qesprek behoorde tot een lange serie particuliere gesprekken, toeqestaan door het hoofdbestuur der Teleqrafie. De verbindinq bleef van twee tot omstreeks vijf uur onafgebroken schitterend. Het qebouw aan de Kortenaerkade bood Vrijdaqmiddaq een eiqenaardiqen aanblik. Twee vertrekken vfaren inge- richt tot wachtkamers voor de talrijke qasten tot kruisqesprekken met te Welte vreden verzamelde familieleden, vrienden en zakenrelaties. In de wachtkamer zaq men, ontroerd en in nerveuze spanning, kinderen, die met hunne ouders zouden spreken, ouden van daqen wachtend op een qesprek met hun verre kinderen. Telkens bij toerbeurt elk qesprek mocht zes minuten duren en er was een lanqe lijst af te werken zaq men qroepjes die opqeroepen werden, verdwij nen achfer de geheimzinnige deur van de studio. En dan zaq men ze teruqkeeren, sommigen stralend en opgetogen, anderen met betraande ooqen en van emotie tril- lende lippen nismaking met hem had haar wel al ge- leerd, dat hij iemand was, die van onmid- dellijk aanpakken hield, maar zoo onmid- dellijk had zij het toch niet verwacht. De woorden schroom en schuchter stonden blijkbaar niet in zijn woordenboek. ,,Wat was dat voor een hut vroeq ze en ze voelde zich als een spuitgast, die een lekkende brandslanq richt op een bran- dend kruithuis. ,,Dat kent u toch niet. Derde links, als u de Canadeesche qrens over komt Houdt u van visschen?" ,,Ja. Maar laten we het daar liever niet over hebben. Laten we bij de photo blij ven." ,,Ja, maar u wilt aldoor praten over een photo en ik heb qeen flauw idee, welke u bedoelt." jDde photo, waarover ik qisteravond aan tafel sprak." ,,0, die uw vriend vond van het een of andere meisje. ,,Het was qeen vriend, ik was het. En het was maar niet zoo een meisje, u was het." Hier kwam de kellner storen met de hors d'oevre. Kay had veel tijd noodiq om te kiezen, maar dit tijdsverloop ver- mocht niet haar qastheer van zijn onder- werp af te brengen. Kay beqon te voe- len, dat er nu alleen noq maar een aard- bevinq tusschen beiden zou kunnen komen en dan zelfs alleen noq maar, als die aardschok het restaurant in puin deed vallen. „Ik weet noq qoed, dat ik voor het eerst die photo zaq," vervolqde Sam. (Wordt vervolqd.) NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter iigemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den dienstplicht, ter secretarie dezer gemeente. voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dag en •a den dag van deze bekendmaking in beroep wor sen gekomen A door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen Tfcrtegenwoor- diger B, door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door hunne wettige vertegenwoordigers. Het verzoekscbnft moet met redenen omklbed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie dezei gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending, Voor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, btnnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. a Ter Neuzen, den 30 April 1928. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1