ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maandag P> April 68e Jaargang H.H. Kantoorhouders Aan k on diging. Sam en zjjn schat 8208 ABONNEMENTSPRIJ S; v»ien en voetpaden met de kunstwerken. BINNENLANP. PBUIIlKTOir. BUITENLAND. smaakt als room v/m Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post f 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bii vooriiitbe a mcj. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. enz. worden beleefd verzocht de volledige adreslijst van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Mei a.s. in te zenden aan DE ADMINISTRATE. Bargemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brergen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op Dinsdag 1 Mei 1928, vanwege de gemeente een algemeene op- ne»tirg zal worden gehouden van de Zaamslag, 12 April 1928. Bmrgemeester en Wetboaders voornoemd. JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester, J. STOLE Lz., Secretaris. EERSTE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Voortqezet worden de alqemeene be- sehouwinqen over de Staatsbeqrootinq van 1928,' @e heer De Vos van Steenwijk (c.-h.) ste«at in met :het financieel beleid van de re^feerinq, dat verlichitinq van den belas- thijdruk beooqt en drinqt aan op vereen- vowdiqinq van de staatsorqanisatie. Spre- ker maakt bezwaar teqen de wijze waar- op het evenrediq kiesstelsel in de wet is urtqewerkt. fee heer Blomjous (r.-k.), het rapport van de Staatscommissie betreffende de fi- rvawcieele verhoudinq tusschen rijk en qe- meenten besprekende, bestrijdt de' conclu- sie van dat rapport, dat de qemeentelijke autonomic op belastinqqebied te ruim laat. In plaats van het persoonlijk inko- imem moet meer het onroerend en roerend qoed in de qemeemte de qondslaq zijn voor de heffinq, waardoor ook het forensen- vraaqstuk eerder wordt opqelost. De beer Mendels (s.-d.) bestrijdt de coalitiedenkbeelden en betwist het bestaan van qemeenschappelijke beqinselen der drie rechter partijen. Spreker wijdt de verminderde belanqstellinq in het parle- nient aan het qerinqere belanq daarvan vo*r de bourqeoise en de qroeiende be- teekenis ervan voor de arbeidersklasse. HH| bestrijdt den heer Diepenhorst, die van de sociaal-democraten afwerinq van de revolutie eischt, wat nimmer verwacht kan w«#den. DE TANK NIET GESCHIKT VOOR POLDERLAND. Naar we in het Vad. lezen is op een s»uk polderland met slooten achter het Klcine Loo bij Den Haaq, in teqenwoor- cbflheid van den Minister en vele militaire awtoriteiten, qedemonstreerd, wat men al of niet in een polderland kan doen met een tank. Het is den vechtwaqen niet qelukt over ee* betrekkelij'k smalle sloot te komen. Een paar maal heeft de waqen zich kunnen tevwqtrekken uit de modder, maar ten laat- 5*e qelukte ook dat niet meer. De rups- b»»den konden qeen houvast krijqen in Uit het Enqelsoh door P. G. WODEHOUSE. 34) (Vervolq.) Als hij minder bevooroordeeld was qe weest, zou Kay hem misschien qoed beval- Je» zijn; want hij had met andere be- roemdheden qemeen, dat hij een open ooq had voor vrouwelijk schoon en zij zap er buitenqewoon aantrekkelijk uit in een qatidkleuriqe japon, die zij noq uit de sehipbreuk qered had. Maar nu vermeer- dearde haar schoonheid zijn afkeer en schrik. Hij keek haar verwoed aan, zoo- als de ouderwetsche edele vader de avon- turierste aanstaart, uit wier klauwen hij zijn eeniqen zoon wil redden. Maar op dat ooqenblik qebeurde er lets, wat hem weer moed deed vatten. Sam, die door tante Julia in beslaq qeno- men was en die een paar minuten onrustiq eem qesprek met haar qevoerd had, was er door een handiqe manoeuvre in qe- slaaqd om zich aan haar invloedsfeer te onttrekken. Hij stapte onmiddellijk op Kay toe en Lord Tilbury, die haar nauw- keuriq qa.de sloeq, zaq hoe haar qelaat een ijskoude uitdrukkinq aannam. Ze zeide terloops een paar woorden tot hem en be- oon een qeanimeerd qesprek met de beide konijnachtiqe jonqe mannen. En Sam, den weeken qrond. Zelfs qelukte het niet met eenvoudiqe hulpmiddelen, met plan- i ken en qaten in de wallekanten (in oor- loqstijd kunnen er boomen liqqen en qra- j naattrechters qeslaqen zijn) den vecht- waqen zooveel houvast te qeven, dat hij zichzelf redden kon. Zoo vast bleek de waqen te zitten, dat de genie er aan te pas moest komen om den kolossus op den beqaanbaren qrond te brenqen. Voor aanvallen per tank is dus ons po- derland veiliq te achten. MINISTER CHAMBERLAIN. De Enqelsche minister van buitenland- sche zaken sir Austen Chamberlain is Vrijdaqochtend vroeq met zijn echtqe- noote, zoon en dochter te Hoek van Hol land aanqekomen voor een verblijf van onqeveer tien daqen in Nederland, ter be- zichtiqinq van de bloemenvelden en het brenqen van bezoeken aan eeniqe beziens- waardiqheden. Nadat de heer Chamberlain enkele woorden qewisseld had met journalisten en foto's qenomen waren, werd in auto's naar Den Haaq qereden, waar de fami lies omstreeks neqen uur de woninq van den Amerikaanschen qezant in het Lanqe Voorhout bereikten. De Minister van Buitenlandsche Zaken en mevrouw Beelaerts van Blokland heb- ben Vrijdaqavond in hotel des Indes ter eere van den Enqelschen minister van bui tenlandsche zaken, sir Austen Chamber lain, lady Chamberlain en hun zoon en dochter een feestmaal qeqeven. Met het ooq op de qroote belanqstellinq welke sir Austen Chamberlain toont voor de bloe- mencultuur, was er bijzondere zorq be stead aan de bloemversierinq van de tafel, welke bestond uit een verzamelinq Neder- landsche tulpen in qroote verscheidenheid en in alle kleuren. De Koninqin heeft Zaterdaqavond ten paleize een diner aanqeboden aan den heer Chamberlain en zijn echtqenoote, waaraan ook prinses Juliana deeinam. BEGROOTING VAN FINANCIER Blijkens de memorie van antwoord op het voorloopiq verslaq der Eerste Kamer over de beqrootinq van het departement van financien voor 1928 is een reqelinq in voorbereidinq, waarbij de qrenskanto- ren lanqer qeopend zullen zijn. De Minister heeft zich vereeniqt met het rapport der desbetreffende commissie, 1 waarin veranderinq van stelsel der ta- baksbelastinq wordt ontraden. i Bij resolutie van 24 Febr. j.l. heeft de Minister een commissie inqesteld ter over- weqinq van de vraaq of verlaqinq van den accijns op qedistilleerd uit een ooq- punt van drankbestrijdinq ook thans noq moet worden ontraden, en zoo neen, hoe- ver in deze behoort te worden qeqaan. Na de ontvanqst van het rapport over deze zaak zal de Minister andermaal naqaan of verlaqinq wenschelijk is. Dat het recht van 2J^ bij oprichtinq of uitbreidinq van kapitaal van hier te land'e qevestiqde naamlooze vennoot- schappen te hooq zou zijn, kan de Minis ter niet toeqeven. De Minister onderschrijft de meeninq, dat het bedrijf van de Nederlandsche Middenstandscredietbank zoo eenvoudiq en zoo qoedkoop moqelijk moet worden qevoerd. Niets wijst er intusschen naar zijn meeninq op, dat het bestuur van die bank niet in voldoende mate van dit be- sef zou zijn doordronqen. met een qezicht alsof hij met zijn kop teqen een muur qeloopen was, slenterde weq en werd weer onmiddellijk qeannexeerd door tante Julia. i Een heerlijk qevoel van verlichtinq doorstroomde Lord Tilbury. In de daqen zijner jeuqd, toen hij noq inteekeninqsbals in Kensinqton bijwoonde, had hij die uit drukkinq veelvuldiq waarqenomen bij jon qe meisjes, als hij op haar japonnen had qetrapt. Hij wist dus de beteekenis. Zoo n blik kon maar een dinq beduiden, dat Kay, ofschoon ze naast Sam woonde, deze buurschap niet tot de veraanqenaminqen des levens rekende. Kortom, Lord Tilbu ry voelde, dat als er iets was tusschen deze twee jonqe menschen, dat het dan uitsluitend van een kant kwam; en hij qinq met een licht hart aan tafel om de kunst van des heeren Braddock's buitenqewone keukenmeid alle eer aan te doen. Toen hij merkte, dat Kay aan zijn rech- terhand zat, was hij buitenqewoon in zijn schik, want hij beqon nu een qevoel van liefdevolle achtinq te krijqen voor dit uit- stekende en verstandiqe meisje. Het was zijn qewoonte om nooit iets te zeqqen, ter- wijl hij kaviaar at; maar toen deze schotel in plechtiqe stilte qenuttiqd was, keerde hij zich tot haar met een stralenden qlim- lach. ,,Ik heb beqrepen, dat u in Valley Fields woont, freule Derrick?" "W ,,Een allerliefst plaatsje. „Alleraardiqst." „De sportterreinen zijn er bijzonder qoed," .Bijzonder. DE DUITSCHE OCEAANVLUCHT. Nader is qebleken, dat het bericht in ons voriq nummer, dat de Duitsche Oceaanviieqers te half 5 Amerika hadden bereikt, onjuist, doch qifelukkiq alleen voor- bariq is qeweest, want ze zijn er aanqe komen, zij het ook niet op het viieqveld op Mitcneitield bij New-York, waar Vrij daq een qroote meniqte bijeen was om hen te ontvanqen, die zich omstreeks 7 uur beqon te verspreiden, toen meeqedeeld werd, dat er qeen moqelijkheid meer be stond dat het vlieqtuiq daar dien avond zou ianoen. fen siotte is hier Zaterdaqmorqen de mededeeimq qekomen van een draadloos bericht van Baron von Hunefeld, dat de .Bremen is qeiand op Greenly Island, een klein eiland aan de Nobrd-Westkust van iNewtoundiand. Daaruit biijkt, dat het vlieqtuiq onqeveer 400 mijlen Noordelijker zat dan zijn voorqenoinen koers. Het is qedaald op een bevroren meertje. Weqens inist was men echter noq te dicht bij de kust en is het landinqsqestei toen men op de Kust liep met een rotspunt in aanrakinq qekomen en beschadiqd. De noodiandinq was noodzakeiijk weqens qebrek aan ben zine, dat qebrek deed zich enkele uren vroeqer dan berekend was qevoeien als qevolq van den sterken teqenwind waar- mede men had te kampen qehad. Hoe het nu verder qaan zal, of de vlie- qers van de plaats hunner landinq met hun toestel zullen kunnen opstijqen om New- York te bereiken, dan -#el of zij ddar met een ander te hunner beschikkinq te stellen vlieqtuiq, zullen arriveeren, is noq niet uit- qemaak't. Er zijn reeds verschiliende po- qinqen voorbereia om hen van uit de meer bewoonde wereld per vlieqtuiq op hun in dezen tijd qeisoleerd eiland te bereiken, doch de weersomstandiqheden waren een beletsel voor het volvoeren dier plannen. In elk qeval kan het voldoeninq schen- ken, dat deze vlieq>rs var Oost naar West niet het rampzaliq lot hebben qe- deeld van hen die dezelfde poqinq voor hen hebben qewaaqd en van wie men nim mer meer iets vernam. TELEFOTOGRAFISCHE DIENST BERLIJNLONDEN. Naar het ,,Berl. Taqeblatt" meldt zal begin Mei tusschen Berlijn en Londen een telefotoqrafische dienst worden inqesteld, waardoor het dan moqelijk zal zijn afbeel- d'inqen van de origineele teleqrammen, al- zoo ook de facsimiles van handteekenin- qen over te brenqen. DE AAN SLAG OP VICTOR EMANUEL. (De bomaanslag te Milaan die op koninq Victor Emanuel qemunt was, heeft, schrijft de N. R. Crt., alleen aan een aan- tal menschen op straat, die ten deele tot den bewaikinqsdienst, ten deele tot op den Koninq waclitende toeschouwers behoor- den, het leven qekost. Aan het koning- schap is in Italie een bijzonder risico ver- bonden ook's Koninqs vader Umberto is het slachtoffer van een moordaanslaq geworden en onder het teqenwoordiq regime is dit noq vermeerderd. Men vermoedt, dat communisten bij de samen- spanninq om den koninq te vermoorden, betrokken zijn qeweest, maar er zal eerst meer licht over ontstoken moeten worden. Redeloos en doelloos is deze aanslag qelijk al derqelijke qewelddaden. Koninq Victor Emanuel heeft zoowel in den tijd „Bent u al in het schilderijenmuseum qeweest? „Hejhaaldelijk." De visch werd voorqediend sole meuniere. Lord Tilbury sprak nooit onder een vischgerecht. ,,Mijn jonqe vriend Shotter is uw naaste buurman, geloof ik,zeide hij, toen de sole meuniere niet meer van deze wereld was. ,,Hij woont naast ons. „Een alleraardigste kerel,' zeide Lord Tilbury en nam een teugje appelwijn. Kay keek hem koel aan. ,,Och, vindt uzeide ze. Nu twijfelde Lord Tilbury niet meer. Hij was nu volkomen tevreden met deze wereld. En als een echte oude levens- qenieter hief hij met een zwaai zijn qlas omhoog. Hij zaq er uit alsof hij een drink- liedje zou aanheffen. ..Uitstekende appelwijn. Braddock, galmde hij hartelijk. ,,Voortreffelijk." Willouqhby Braddock, die zijn portie van dezen zeer gezonden drank met een norschen afkeer zat te bekijken, keek hem in pijnlijk stilzwijgen aan. En Sam, die zonder aandacht had zitten luisteren naar het gebabbel van een van de kortharige meiSjes, antwoordde in zijn plaats. Hij was terneerqeslaqen en voelde zich achteruit- qezet. Het voorval voor het diner had hem qeqriefd. Bovendien had hij even te voren Kay's blik opgevangen over de tafel heen en die was vol koude minachtinq qeweest. Hij was dus dolblij qeleqenheid te krijqen teqen iemand onaanqenaam te zijn. en in het bijzonder teqen een oude qek als Lord Tilbury, die maar eens had toen Italie noq op normale wijze geregeerd werd als daarna toen het fascisme de macht in den staat tot zich trok, qeen rol gespeeld in den dagelijkschen loop der po- iitieke qebeurtenissen in Italie. Hij miste eerst feitelijke macht krachtens de qrond- wet en vervolqens, omdat Mussolini de man werd zonder wiens wil er qeen muschje meer van het dak viel. Indien de aanslaq doel had qetroffen, zou de morqen uit de Levant teruqverwachte kroonprins hem opgevolgd zijn en er niet de minste veranderinq in het fascistisch regime qe komen zijn. Er was Vrijdaq ook een bericht ver- spreid, dat er tegelijkertijd een bomaan slag op Mussolini's trein beraamd, maar verijdeld was. Dit bericht is later tegen- gesproken. Voor de onderstelling dat er een uitqebreid complot teqen de twee voornaamste mannen in den staat ge- smeed was, schijnt dus qeen qrond meer te bestaan. De daders, wie zij ook moqen zijn, heb ben zich in elk qeval niet laten afschrik- ken door de nieuwe uitzonderinqswet waarbij op aanslagen teqen den koninq en den eerste-minister in Italie de doodstraf gesteld is. Men zal zich herinneren, dat deze wet is ingevoerd na een aanslaq op Mussolini en het beginsel dat zulke mis- drijven met den dood qestraft worden, is overgenomen in de nieuwe sitrafwet, welke in voorbereidinq is. Deze aanslaq kan noq andere gevolgen hebben dan strenge bestraffing van de misdadiqers, en wel van politieken aard. Op vroeqere aanslagen op Mussolini heeft men in italie een uitbarstinq van wrok teqen Frankrijk zien loskomen. De oor- zaak ervan was het antaqonisme tusschen de twee landen in de hooge politiek na de oorloq, welk antaqonisme aan Italiaan- schen kant een aanleiding vond om zich te uiten op qrond van den argwaan dat an- archistische en communistische teqen- standers van het tegenwoordige regime in Italie hun recht op asyl in Frankrijk mis- bruikten, om van daar uit hun aanslagen aan qene zijde van de qrens rustiq voor te bereiden. Een nieuwe uitbarstinq van dien aard zou te betreuren zijn, aanqezien juist in den laatsten tijd een verbetering in de Fransch-Italiaansche betrekkingen viel waar te nemen en dit de alqemeene bevrediiging van Europa te stade kwam. FATALE SNEEUWSTORM IN CHILI. De correspondent van ,,La Nacion" te Talca (bezuiden Santiago) stuurt San Clemente het noq onbevestiqd bericht, dat bij een sneeuwstorm rondom het meer van Los Girones tweehonderd personen, onder wie vele toeristen, zijn bedolven, evenals twintiqduizend stuks vee; mensch en dier liqqen nu reeds drie daqen onder acht meter sneeuw. Hulp is thans onder- weq. DE RUSSISCHE GOUDZENDING. De door de Amerikaansche op verzoek der Fransche reqeerinq geweigerde Rus- sische qoudzendinq, ten bedrage van een millioen pond, die per stoomschip Dres den van New-York via Cherbourg naar Hamburg teruggezonden is, is op handiqe wijze aan het beslaq, dat bij aankomst te Cherbourg zou dreigen, onttrokken. De Russen hebben te Londen een schip qecharterd. dat de Dresden tegemoet qe qaan is tot 6 mijl buiten Falmouth, waar het goud op voile zee naar het onbekende schip overgebracht is, dat daarop met eveneens onbekende stemming vertokken INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. is. De Fransc'hen, die te Cherbourg reeds maatregelen hadden qetroffen om het qoud in beslaq te nemen, zaqen deze poqinq hierdoor verijdeld. moeten denken aan wat de qevolqen wa ren, in plaats van zoo tevreden te zijn. „Ik heb onlanqs iets erq interessants over appelwijn gelezen," zeide hij op luiden, qebiedenden toon, die een van de konijnachtiqe jonqelieden noodzaakte om midden in een anecdote te zwijqen alsof hij door een valbijl qetroffen was. ,,Het biijkt, dat de boeren in Devonshire een dooien rat in ieder fust stoppen ,,Beste Shotter." om er den sterken smaak aan te qeven," zeide Sam stug doorqaande. ,,En het gekke van de zaak is, dat de ratten altijd heelemaal verdwenen zijn, als de fusten qeopend worden, wat voor de kracht van het sap pleit. Een onqearticuleerde uitroep van Lord Tilbury. Hij zette zijn qlas neer. De heer Braddock zaq er uit, als iemand, die plotseling een qroot besluit heeft qenomen. „Ik heb het in Pyke's Huisqezin ge lezen," zeide Sam. ,,Dus het zal wel waar zijn." ,,Mag ik wat water?" zeide Lord Til bury stijfjes. „Sleddon," riep de heer Braddock met donderende stem. ,,Geef mij champagne. ,,Mijnheer sidderde de knecht. Hij wierp snel een blik over zijn schouder om den moreelen steun van de huishoudster te zoeken, maar juffrouw Lippett was in de provisiekamer. ,,Sleddon!" „Ja mijnheer," zeide de knecht gedwee. Sam voelde zich weer heelemaal in zijn humeur. „0 ja, wat Pyke's Huisqezin betreft. „Hebt u mijn raad opgevolgd en hebt u TER NEUZEN, 16 April 1928. POLITIE. De Inspecteur van politie alhier maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inliehtingen te bekomen zijn aan de daar achter vermelde adreseen Auto-binnenband, J. Regeling, Dr, Euyze- straat 5. Sierspeld, J. de Bruijne, Tholensstr. 115. Sierspeld, Cornelia de Ridder, Steenkamp- laan 38. Ringetje, G. Westerhof, Van Sfeenber- genlaan 12. Roepduif, Mej. Zegers, 2de Kortf-straat 3. GESIGN ALEERDE. Zaterdag j.l. zag een politieegent alhier loopen een leurder met hechtpleister. Bij onderzoek bleek, dat deze man, genaamd J. K,, laatst wonende te Kuilenburg, in het Algemeen Polilieblad gesignaleerdstotd, daar hp nog 3 boeten had te betalen en wel van f3,f 5,en f 2, Na dit geld te hebben betaald, werd hij in vrijheid gesteld. VERZET TEGEN DE POLITIE. Reeds geruimen tijd Hgt in een onzer dokken een Duitsch schip steen te laden. In den nacht van den 2en Paasehdag kwamen reeds enkelen der bemanning van dat schip met de politie in aanraking. Zaterdag- avond j.l. te 9.-30 liepen zcs hunner onder drankinvlotd in de Noordstraat alhier en vielen daarbij het publiek lastig. Ten siotte maakten zij onderling ruzie, waarom zij door 2 politieagenten werden aange- maand zich kalm te gedragen. In plaats van daar aan te voldoen, gaven zij ten antwoord: „Wir haben mit der Polizei nichts zu machen". Het gevolg was, dat de grootste belhamel werd gearresteerd waartegen de anderen zich verzetten. Van weerszpden werden klappen uitgedeeld en de arrestant ontvluchtte. Daar zij voor de wapenstok niet terugdeinsden, werd de sabel getrokken en biermede gechargeerd. Dit hielp. Allen vluchtten. Toen kwam hulp opdagen van enkele politie collega's en de marechaussee. Gezamenlijk werden toen drie der vechtersbazen in een cafe aan de Dijkstraat gearresteerd en in arrest gesteld. Daarbp bleek, dat de hoofdaan- legger een vrjj groote wonde, tengevolge van een sabelhouw, in het achteihoofd had bekomen. Door den gemtentearts alhier, werd hp verbonden. Nadat proces-verbaal terzake van verzet en mishandeling was opgemaakt, zijn zp den volgenden morgen naar boord gebracht. dat vervolqverhaal van Cordelia Blair qe- lezen, Lord Tilbury?" ,,Neen, zeide Lord Tilbury kortaf. ..Dat moet u toch doen. Juffrouw Blair is een bijzondere vrouw." Kay sloeq haar ooqen op. ,,Een qroote vriendin van u, niet?" zeide zij. ,,Dat zou ik niet durven zeqqen. Ik heb haar maar eenmaal ontmoet." ,,Maar toen schoot u heel qoed op, heb ik qehoord." ,,Ik geloof wel, dat ik erq bij haar in den pas qekomen ben." ,.Dat geloof ik ook." ,,Ik heb haar een onderwerp aan de hand gedaan." Een van de konijnenjonqelieden zeide, dat hij maar niet snapte hoe lui of vrou- wen ook natuurlijk onderwerpen voor hun verhalen verzonnen -of voor come dies ook natuurlijk of ja over het algemeen onderwerpen. ,,Ik vertelde haar iets, dat een kennis van mij overkwam." verklaarde Sam. De andere konijnachtiqe jongeman, zei, dat een vriend van hem ook zooiets leujcs was overkomen. Hij wist niet meer wat het was, maar hij had het toen toch zoo leuk gevonden. ,Nu, deze kerel vischte in Canada. zei Sam. ,,en hij woonde in een krot." „In een wat?" vroeq het blonde meisje. ,,In een hut. En aan den muur was de photo geprikt van een meisje, gescheurd uit een illustratie. ..Mooi?" vroeq het donkere kortharjge meisje. (Wordt vervolgd. ML COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1