ms mm ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. i4 rJ* 'sA MA!iVELTJES* No. 8207 Vrijdag 13 April 1928 68e Jaargang bekendmaking. Sam en zijn schat Aspirin- |acht en Visscherij. A BOH CEMENTS PR IJS: EERSTE BLAD. FKTI1LLKT ON. BIHNENLAND. BUITENLAND. P-inne-r Ter Neuzen f 1 40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post fl,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalmg ft. per post ,6.60 per jaar Voo'i- 'he: buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bii voorm betalmg. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdaqavond. gemeente ter neuzen. INGEZONDEN MEDEDEEL I N 0 E N. I De Burgemeester wan TER NEUZEN, Burgemeester en Wethouders van HOEK taaken bekend dat de ouders voogden of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a.s. op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien, zich daartoe voor 30 dezer het noofd der school kunnen aanmelden. De kinderen die voor 1 November 1928 zes jaar oud zijn, worden toegelaten. met gratis orenad/nesaus PUDDING 6Hoek, 27~Maart 1928. Burgemeester en Wethouders van Hoek. A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS, Secretaris. Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 33) Vervolg. ,,Weet u zeker, dat er genoeg te eten is?" ,,En de wijnen? zeide de heer Brad- 4tock en werd door dat woord weer her- maerd aan een grief, die hij sinds zijn laat sten inspectietocht naar de eetkamer in zijn boezem verborgen had. Hij trok zijn witte vest wat af en voelde eens met ztjn vhtger tusschen zijn boord. .Juffrouw Lippett,'' zeide hij, „ik... eh... ik was nti judst.bij de deur van de eetkamer...' ,,cKom, jongeheer Willy, u moet u niet tj&o overal mee bemoeien. Alles komt best m orde." en ik hoorde, dat u Sleddon beval om mij vanavond geen druppel champagne te laten proeven," zeide mijnheer Brad- dock, een kleur krijgend bij die vernede- r-ende herinnering. De huishoudstex nam onmiddellijk een gestrenge houding aan. ,,Dit is zoo, jongeheer Willougbry. En je goeie moeder, als ze nog bij ons was, zoti precies hetzelfde gedaan hebben ne wat mijn dochter Claire verteld heeft van een paar avonden geleden over den meer dan schandelijken toestand, waarin je thuiskwam. Wat je goeie moeder wel Het Secretarie dezer gemeente zal met ingang van 15 April 1928, iederen dag, met uitzondering van de Zondagen of Christelijke Feestdagen, voor het publiek geopend zijn van des voor- middags 9 tot des middags 12 uur. r Het kantoor van den Gemeente-Ontvanger is^geopend Maandags en Donderdags, tusschen 2 en 4 uur des namiddags. Het Gemeentebestuur van Philippine, P. A. RAMMELOO, Burgemeester. GEIRNAERDT, Secretaris. DE STUWADOORSWET. Een voorontwerp tot wijziginq van de wet. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft bij den Hoogen Raad van Arbeid het voorontwerp van een wet tot wijziging van de Stuwadoorswet aanhan- gig gemaakt. Een commissie uit den Raad zal daaromtrent praeadvies uitbrengen. Dit ontwerp wijkt in verschillende op- zdchten af van het bij Koninklijke bood- schap van 20 October 1921 bij de Tweede INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Den geheelen dag druk bezig en des avonds hooldpijn, afmatting en vermoeidheid.Men neme dan 1 -2 Tabletten. Zij brengen onmiddellijk ver- lichting en herstellen het denk- vermogen. Weiger namaak en let er op dat op elke tablet het woord .Bayer" staat. Kamer aanhangig gemaakte ontwerp tot wijziging van die wet. Het voornaamste punt in laatstbedoeld v/etsvoorstel betrof het vaststellen van den arbeidstijd op 8 uren per etmaal en 45 uren in het tijdvak van Maandag 6 uur v.m. tot middernacht tusschen Zaterdag en Zondag. Daarnaast werd voorgesteld afschaffing van de ar- beidskaarten en van de verkiezing van de leden der commissie voor den haven- arbeid. Ook dit wetsontwerp behelst een rege- ling van den arbeidstijd. D'eze wordt voorgesteld op Sl/2 uur per etmaal en 48 uren per week. Hiermede worden dus de normen gevolgd, welke in de Arbeidswet 1919 zijn neergelegd voor arbeid in fa- brieken of werkplaatsen: een dergelijke regeling sluit zich bovendien aan bij het- geen in een groot deel van het haven- bedrijf ingevolge collectieve contracten reeds geldt en economisch dus mogelijk is gebleken. Een tweede hoofdpunt van diit ontwerp is de uitbreiding van d^ werkingssfeer der wet, tengevolge waar-an tal van in het havenbedrijf werkzame arbeiders, op wie tot nu toe de Stuwadoorswet niet van toe- passing is, onder de bescherming van die wet zullen vallen. DE ZOMERT1JD. Het Eerste-Kamerlid, de heer Polak, heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw nader de volgende vragen ge- steld Weike bijzondere elgmschappen, eiger- aardigheden of belangen heeft de Nederl. landbouw, die dezen onderscheiden van den landbouw in Belgie, Frankrijk en Engeland, zoodat hier te lande ormogeljjk zou zpn, wat ginds mogelpk blpkt te wezen 'i Is het aantal spoorwegverbindingen met Duitschland inderdaad belangrgk grooter dan dat met Belgie, Fiankrpk en Enge land Wil de minister daaromtrent cpfers geven? Is het aantal spoorwegverbindin gen van Nederland met Duitschland groo ter dan dat van Belgie en van Frankrijk met dat land Zoo ceen, waarom kan dan in Belgie en Frankrijk de zomertijd ongeveer een maand vroeger aanvangen dan hier te lande Waarom kan hier te lande de zomerdienst Diet aanvaDgen tege- ljjk met den aanvang van den zomertijd in Belgie en Frankrijk, zoodat omwerkicg van de winterdienstregeling onnoodig wordt DEFILE VOOR DE KON1NG1N. Met het stafmuziekkorps uit Den Helder aan het hoofd, maakte Woensdag het korps adelborsten van het instituut te Willemsoord en het korps mariniers uit Rotterdam een militairen marsch door de residentie om te defileeren voor de Konicgin en de Roningin Moeder. In de Frederikskazerne werd gezegd zou hebben, weet ik niet!' De gesprekken van juffrouw Lippett, gedurende de laatste weinige twintig jaren waren vooral gebaseerd op wat zijn lieve moeder wel gezegd zou hebben van de diverse uitspattingen, waaraan hij schuldig stond of schuldig had willen staan. „Je moet vechten tegen dien lust, jonge heer Willie. Denk aan je oom George. De heer Braddock kreunde inwendig. Een van de dingen waardoor de oude ge- trouwen zoo moeilijk te verdragen zijn is, dat ze zoo akelig op de hoogte blijken te wezen van de chronique scandaleuse van de familie. Het scheen Braddock soms, alsof hij in geen enkele richting een stap kon doen, zonder dat hem een afschrik- wekkend voorbeeld van den eenen of an- deren voorvader werd voorgehouden. ~7,Nu hoor eens," zeide hij zwakjes. ,,Ik wil vanavond champagne hebben." ,,U drinkt appelwijn, jongeheer W^illie. ,,Maar ik houd niet van appelwijn. „Appelwijn js goed voor je, jongeheer Willy." zeide juffrouw Lippett beslist. Het debat werd onderbroken, doordat er aan de voordeur gebeld werd. De huis- houdster ging de kamer uit en al spoedig kondigde Sleddon. de huisknecht, Lord Tilbury aan. ,,Ha, beste kerel," zeide Lord Tilbury, naar binnen snellend. Hij straalde, voor zoover de streng-Napoleontische snit en zijn trekken dat toeliet. Hij mocht Wil- loughbry Braddock wel, zooals hij alle gefortuneerde jongelui wel lijden mocht. „,Hoe maakt u het?" zeide de heer Brad dock. ..Gezellig, dat u nog komen kon, ik heb de invitaties eerst zoo laat kunnen verzenden." aangetreden en vandaar trok de stoet door j tonderden belangstellenden gevolgd, caar let vorstelijk verblijf „de Ruygehoek" te Scheveningen, in de onmiddellijke nabijbeid waarvan de militairen onder vrooljjke marschmuziek defileerdec langs de Roningin en Prinses Juliana, die hartelijk door de samengestroomde menigte werden toegejui cht Na afloop van het defile onderhield de JLoningin zich eenige oogenblikken met den troepen-commandant, den luitenant-kolonel der mariniers IJsel de Schepper. MR. DRESSELBUYS EN DE VREDE. Het hoofdbestuur van de Liberate Staats- partij //De Vrijheidsbond" heeft een ge- schriftje doen uitgeven, waarin het een overzicht geeft van het werk, dat nu wijlen mr. fl. C. Dresselhuys voor den wereld- vrede heeft verricht. Het hoofdbestuur zegt in zijn „Voor- woord'.' tot dit brochuretje, dat het er pr jjs op gesteld heeft de nagedachtenis van zijn eersten leider te eeren „omdat het er trotsch op is, dat Dres selhuys zoo'n vooraanstaande plaats heeft ingenomen in de vredesbeweging, waarvan de toekomst nog meer de groote beteekenis zal doen zien, omdat het overtuigd is, dat het pad door hem gebaand, door hem gewezen, het eenige pad is dat zijn geestverwanten gaan moeten en zullen om het grootste bezit ffVrede" machtig te worden, en omdat het overtuigd is, dat het bij hen, die door verkeerde voorlichting nog altijd gelooven en soms zelfs durven beweren, dat de liberalen militairisten zijn, den laatsten twijfel hieromtrent zal wegnemen. Want de weg, dien Dresselhuys ging, is de weg, dien de liberalen zullen blijven INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. ,,Maar, beste kerel."' Hij zeide het heel hartelijk, maar was inderdaad wat gepikeerd geweest, dat de uitnoodiging voor dit diner hem eerst dien eigen morgen bereikt had. Hij meende toch in zijn qualiteit op wat meer onder- scheiding te mogen rekenen en ofschoon hij geaccepteerd had, omdat hij reeds bij vroegere gelegenheden, zich had kunnen overtuigen van de voortreffelijkheid van de Braddock-keukenmeid, toch voelde hij, dat er verontschuldigingen zouden moeten aangeboden worden en hij was blij, dat deze thans geuit waren. „Ik vroeg u op het laatste oogenblik. zeide de heer Braddock, omdat ik tot vanochtend nog niet wist of Sam wel zou kunnen komen. Ik dacht, dat het leuk voor hem zou zijn om u ook eens buiten kantoortijd te ontmoeten, ziet u. Lord Tilbury boog zijn hoofd. Hij was het volkomen met den vorigen spreker eens, dat het voor iedereen een buiten- kansje was om hem te ontmoeten. ,,Ken je dien jongen Shotter dan?" ,,We zijn samen op kostschool geweest." ,,Een zonderlinge jonqe man.' „Een prachtkerel." .Maar... e... een beetje excentriek, niet?" „Och, Sam deed altijd een beetje raar," zeide de heer Braddock. „Op school wa ren er altijd ijzeren boomen dwars over de gang buiten de slaapzaal, met het doel om ons op te sluiten 's nachts, begrijpt u. Sam klauterde er over heen en ging de trap at naar de studeerkamer van den leeraar. ,,Met welk doel? ,,Och, gewoon om er eens een beetje te zitten." DE ZIEETEWET. Op initiatief van een aantal organisaties vertegenwoordigende de belangen van nijver heid, handel, landbouw, middenstand en hotelwezen, is onder voorzitterechap van mr. Aug. Philips, president van het Ned. Verbond van Werkgevers, te 's Graven- hage een vergadering gebouden terbespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet. Namens den minister van arbeid werd de vergadering bjjgewoond door mr. Groeneveld, hoofd van de afdeeling arbeidsregeling aan het departement. Ook eenige Ramerleden waren aanwezig. Door de verschillende spreeksters en sprekers werden hezwaren uiteengezet tegen de wjjze waarop de grondgedachte van een ziekteregeling in het huidig wetsontwerp is verwerkt.^^j mm, *TELE"FOOND1ENST NEDERLAND— i CANADA. RA De transatlantische telefoondienst Neder land—Canada is geopend. '6p dezen" dienst zpn de bepalingen en tarieven van toepassing, welke gtlden in het verkeer met de Ver. Staten. In her- inneriDg wordt gebracht, dat de dienst dageijjks geopend is van 12.501,20 (Ned. tijd)gesprekken kunnen worden gevoerd uit Amsterdam, Rotterdam en 'sGravenhage. Lord Tilbury keek zijn gastheer ver- baasd aan. Geen dag ging er voobij, dat hij niet een bewijs te meer kreeg van het lichtzinnig en wispelturiqe karakter van den jongeling, die hij al te overijld onder zijn hoede had genomen. ..Het lijkt me nogal onnoozel.zeide hij. ,,Och, ik weet niet, ziet u." zeide heer Braddock, voor zijn vriend opkomend. ,Ziet u nu en dan was er toch nog wel eens een sigaar of een bordje koekjes of zooiets en dat ratste Sam dan. Dus het was niet heelemaal tijdverlies." Sleddon kwam met een blad binnen. „Een coaktail?" zeide de heer Brad dock, er zelf een nemend met een uitda- genden blik naar zijn trouiwen dienaar. die probeerde het blad buiten zijn bereik te houden. „Neen, dank u," zeide Lord Tilbury. ,,Mijn dokter heeft mij voorloopig alien alcohol verboden. Ik heb den laatsten tijd een spoor van jicht gehad. .Beroerd voor u." ,4k kan er gelukkig best buiten. En appelwijn is een uitstekende plaatsver- vanger. Verwacht u veel gasten van avond?" ..Dat schikt nogal. Ik denk niet, dar u iemand kent behalve natuurlijk den ouden Wrenn. ,,Wrenn. U bedoelt den redacteur van „Eigen Haard?" ,,Ja, hij brengt zijn nichtje mee. Met haar woont hij samen, ziet u." Lord Tilbury sprong op, alsof hij door een bij gestoken was; in een oogenblik, zoo heftiqen indruk maakten deze woor- den op hem, was hij meer dan half qeneigd om op den zich terugtrekkenden Sleddon Genoemde kantoren verstrekken tevens inlichting omtrent de in Canada tot het verkeer toegelaten plaatsen en de zones waarin deze zijn gelegen. OVERVAL IN EEN RECHTSGEBOUW. Naar een telegram van het W. B. uit Berlpn meldt, heeft Woensdagmorgen om 10 uur in het gerechtsgebouw te Moabit een sensationeele gebeurtenis plaats gehad. Lit een kamer van den lechter dr. Vogt werd door een zwaar gewapende bende de wegers landverraad in prerentieve hechtenis zittende schrijver Otto Brann bevrijd. Niettegenstaande de onmiddellijk begon- nen vervolging kon Braun niet meer gearre- steerd worden. Braun bevond zich sirds het vorige jaar in preventieve hechtenis. Sirds eenigen tfld had zijn vriendin, de 20-jarige Olga Benario, verlof hem nu en dan in de gevan- genis te bezoeken. Ook heden bad dr. Voigt daar daartoe verlof gegeven. Plotseling drongen zes tot acbt in Zondagsc-he kleeren gestoken jonge mamen in bet vertrek, hielden de toezicht houdende bewakers re volvers voor en gelastten dezen, de harden in de hoogte te steken. Toen een veld- wachter traehtte een indringer de revolver uit de hand te slaan, werd bp met een gummistok op het hoofd geslagen, zoodat hjj ter aarde viel. Twee andeTe mannen wierpen zich op een eveneens aanwezigen secretaris en wurgden hem omdat bij om hulp riep. Inmiddels alarmeerden andere beambten door een schel gefluit het geheele gebouw. Van alle kanten snelden beambten en politieagenten toe, doch voordat de uit- gangen afgezet konden worden, gelufete het de bende in een gereedstaande auto te ontvluchten. Buiten stond een man, die gearresteerd kon worden. Hij wtfigerde echter iets omtrent zijn persoon mede te deelen. TER NEUZEN, 13 April 1928 POLDER VERGADERINGEN. In de op 10 April j.l. daartoe door de regelings-commissie, ten huize van den heer toe te Snellen en zich meester te maken van die versmade cocktail, alien medii- schen waarschuwingen ten spijt. Hij scheen een kleine opkikkering brocd- noodig te hebben. De verklaring van den heer Wrenn, in zijn bureau afgelegd op den dag van Sams komst, dat hij geen dochter had, scheen een zware last van Lord Tilbury te hebben afgewenteld, Francie die gewoonlijk in zulke zaken niet dwaalde, had, besloot hij. in dezen Samuel onrecht gedaan, door zijn begeerte om Mon Repos te huren toe te schrijven aan den wensch om de buurman te worden van een berekenend meisje. En nu bleek het, dat zij het al dien tijd aan het rechte eind gehad had. Hij staarde zijn argeloozen gastheer vol afkeuring aan, terwijl de andere gasten reeds binnenkwamen Zij maakten niet den minsten indruk op zijn verwarden geest. Als door een nevel zaq hij een jon gen man met een konijnensnu/it, weer een jongen man ook met een konijnenqezicht; twee kleine gekortwiekte wezentjes, een blond en een donker, die echtgenooten of zusters van de jonge mannen schenen te zijn; en een onafhankelijk vrouwspersoon, die de heer Braddock aansprak als ..Tante Julia." Zijn Lordschap hield zich afzijdig en bleef in zijn eigen sombere gedachten verdiept, zonder zich met iemand van het gezelschap te encanailleeren. Toen verscheen Sam en een oogenblik later kondigde Sleddon aan: Miinheer Wrenn en freule Derrick; en Lord Tilbu ry, die een schilderij bij het raam bekeek, keerde zich snel om. (Wordt vervolga. CO U RANT Op de Gemeentesecretarie zijn voor een ieder be- neiwibaar bianco verzoekschriften tot het bekomen .an JACHT-, VISCH- en HEHGELAKTEN voor het dieMtjaar 1928-1929. Ter Neuzen, 13 April 1928. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. breast "ter algeineene kenms de volgende beschik- kntg van den heer Minister van Binnenlandsche ^aken en Landbouw Ministerie van ili»»enlandsche Zaken en Landbouw. 6 April 1928. No. 758. Aid. VISSCHERIJEN. »E MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LANDBOUW, •Get op artikel 14 van het Wadaenzeevisscherij- regkment (Staatsblad 1915, No. 206), laatstelijk ge- wijzigd bij Koninalijk besluit van 15 Januari 1925 (Staatsblad No. 14);^; HEEFT GOEDGEVONDEN te bepalen, dat met wijziging in zoover van de be- sckukking van 1 Februari 1927, No. 277, Afdeeling Viescherijen, de onder 3e van voornoemde beschikking geplaatste omschrijving zal luiden .De grenzen van het gesloten gebied worden ge- vornd in het Noorden door de lijn, getrokken ran de directiekeet van Roptazijl, benoorden Harlingen over roode ton No. 2 met bol van het vaarwater naar de Abt, over ae zwarte tonnen met afgeknotten kegel van de Oost Meep, genummerd 8, 7, 6 en 5, over zwarte ton no. 3 van de Noord Meep naar den vuerturen bij Wast-Terachelling (De Brandaris); in het Zuiden door de lijn. gaande van bet Kustlicht bij de Veil over de R. Z. H. S. ton met kegel van bet vaarwater naar Urk, over het Zwarte Baken No. 9 van de Hofstede, over de Zwarte ton 110. 2 met af- gekaolten kegel van het Vrouwenzand naar den raoleat op bet Roode Klif bij Laaxum VSravenhage, 5 April 1928. Overeenkomstig de geparafeerde minuut, De Secretaris-Generaal, HARDUS, 1. S. G. EEN HEEPtL-IJK N A C E R E C H 1 PU DDIN GEABRtEK GQQN INGE N -v 1 vr'-w'-T i in— ,,Er is zat." Men eische echter steeds de origineele verpakking ken- baar aan den oranje band en het Bayerkruis. Prijs 75 cts. 0KTABAK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1