ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 8206 Woensdag 11 April 1928 68e Jaargang, Bekendmaking. Sam en zijn schat ABUNIIiENTSPRIJS: BIWNENLAND. FETTILLKT OH, BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post f 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen vooi het buitenland alleen bij voorui betalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-., Woensdaq- en Vrijdaqavoncl. HINDERWET. PROFESSOR I. RITZEMA BOS. t Donderdaqnacht is te Waqeninqen overleden Prof. Dr. J. Ritzema Bos. 'Prof. Dr. J. Ritzema Bos werd in 1850 qeboren te Groninqen, waar hij een H. B. S. met 5jariqen cursus volqde. Hij stu- deerae aan de universiteit aldaar. Na be- kroond te zijn voor zijn antwoord op een academische prijsvraaq over de fauna der Noordzee-eilanden, promoveerde hij in 1874. In 1869 werd hij leeraar aan de Landbouwschool te Groninqen. na de op- helfinq in 1871, leeraar aan de H. B. S. te Waqeninqen, in 1876 leeraar aan de Rifkslandbouwschool aldaar. In 1895 werd hij directeur van het te Amsterdam opqerichte phytopatholoqisch iaboratorium ,,\Villy Commelin Scholten' en tevens benoemd tot buitenqewoon hooqleeraar aan de universiteit aldaar. In 1906 volqde zijn benoeminq tot directeur van het te Waqeninqen, opqerichte phy topatholoqisch instituut, verbonden aan de Ri^ks Hooqere land-, tuin- en boschbouw- sokool. Hij bleef hoofd van den phyto- patholoqischen dienst, tot hij werd opqe- volqd door den heer N. van Poeteren. ®ij de verheffinq van eerstqenoemde school tot Landbouwhooqesehool in 1918, werd Ritzema Bos hooqleeraar. Bij het be- reiken van den 70jariqen leeftijd in 1920 trad hij af. Hem werd tijdens de qroote landbouwtentoonstellinq te Arrihem, in dat jaar, een qrootsche huldiqinq bereid, waaraan schier de qeheele land- en tuin- bcmwwereld. welke zoo ontzaqlijk veel aan hem te danken heeft, deelnam. Herhaaldelijk vervulde hij Reqeerinqs- opdrachten; zoo stelde hij in 1898 in Noord-Amerika een onderzoek in naar de San Jose schildluis, aldaar en naar de in Nederland daarteqen te nemen maat- Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 32) Vervolq.) Sam voelde, dat hij zijn hersens bij el- kaar moest houden. Hij had niet het min- ste plan om voor al de millioenen van Pittsburqh een huis te verkoopen, dat ten eerste niet van hem was en ten tweede naast Kay Derrick qeleqen was. ,,Het spijt mij..." beqon hij. De heer Gunn liet hem niet uitspreken. „Ik was wat te haastiq," zeide hij. ,,lk overhaastte. Mijn qewone fout. Toen ik in Nevada qoud zocht, noemden de jon- qens mij ,,het Pistool". Ik moet u mijn OBtstandiqheden duidelijker uitleqqen. ,0, ik beqrijp uw omstandiqheden." ,,U beqrijpt, dat dit niet zoo maar een huis voor mij is; het is een reliquiekist." ,,Ja, ja, maar ,,Het omvat," zeide de heer Gunn en hij sprak de waarheid, Jets, dat mij heel kostbaar is." ,,Ja, maar... ,,Mijn jeuqd liqt hier mijn heerlijke onbedorven, zaliqe jonqensjeuqd. Ik heb hier aan moeders knie qespeeid. Ik heb hier met haar den kinderbijbel qelezen. Hier stond ik bij moeder aan de piano en dan zei ze; zinq... zinq..." reqelen. In 1889 benoemde de Reqeerinq hem tot ridder in de orde van den Nederland- schen Leeuw. In 1891 stichtte hij met Huqo de Vries, de Nederlandsche phytopatholoqjsche vereeniqinq, waarvan hij sedert voorzitter was. Van 1895 af was hij redacteur van het tijds^hrift over plantenziekten, terwijl hij met anderen de qei'llustreerde land- en tuinbouwbibliotheek rediqeerde, waarin vele werken van zijn hand verschenen. In samenwerkinq met Dr. H. Bos qaf hij uit ..Landbouwdierkunde waarvan thans de 12e druk (bewerkt door Prof. Dr. E. Reinders) verscheen. Verscheidene boeken deed hij het licht zien, waarvan enkele vele malen herdrukt. Van zijn talrijke publicaties over door hem verrichte onderzoekinqen, noemen we die over het stenqelaaltje, het bladaaltje, de qeelqevlekte wormslak, de narcisvlieq, ..kwade plekken" in tulpenvelden enz." Ritzema Bos heeft een zeer lanqe werk- zaamheid achter zich, hij maq met recht qenoemd worden, de qrondvester van de phytopatholoqie hier te lande, aan welker ontwikkelinq hij voortdurend heeft mede- qewerkt. GEEN BETROUWBAARHEIDS- RITTEN OP ZONDAG. Naar wij in ..Motorsport" het officieele orqaan K. N. M. V. lezen, heeft de Minis ter van Waterstaat, naar aanleidinq van een desbetreffend verzoek van het bestuur der K. N. M. V. om betrouwbaarheids- ritten op Zondaq te moqen houden, be richt, dat hij qeen vrijheid kan vinden om ontheffinq te verleenen van het bepaalde bij art. 21 van de Motor- en Rijwielwet voor wedstrijden met motorrijtuiqen, wel ke op een Zondaq zijn vastqesteld. INVOERRECHT OP KLOMPEN. Het Kon. Ned. Landbouwcomite heeft naar aanleidinq van het wetsvoorstel tot tijdelijke heffinq van een invoerrecht op klompen aan de Tweede Kamer een adres qezonden, waarin qezeqd wordt, dat een invoerrecht op klompen van niet minder dan 12 pCt. qedurende 5 jaren den prijs van dit artikel zeer zeker zal verhooqen. Adressant zeqt verder; Waar op het platteland de klompen als een onmisbare voetbekleedinq alqemeen worden qedraqen, terwijl de stedelijke be- volkinq ze zoo qoed als niet meer qebruikt. kan worden aanqenomen, dat de zeven millioen paren, die per jaar in ons land worden verkocht, hoofdzakelijk bij het werken op het land en in de boerderijen worden qebruikt. Een verhooqinq van den prijs van de klompen als qevolq van een invoerrecht van 12 zal dus in hoofdzaak de levenskosten van de boeren- bevolkinq, wie het op het ooqenblik toch al niet voor den wind qaat, verhooqen. Waar het zich laat aanzien, dat een be- scherminq van de klompenindustrie dus zal qeschieden hoofdzakelijk ten koste van de plattelandsbevolkipq en inzonderheid van den landbouwenden stand, wier bedrijfs- uitkomsten, het zij herhaald, zeer te wen- schen laten, verzoeken zij uwe Kamer met aandranq haar qoedkeurinq aan het initia- tief-voorstel van de heeren Fleskens en Smeenk niet te willen qeven. iSAAR EEN BERZfENING VAN DE REGEL1NG VOLGENS DAWES? In zijn tweede verkiezingsredevoering te Carcassone heeft Poineare, de Fransche Zijn stem verstikte. Hij snoot zijn neus en keerde zich weer naar het raam. Maar al meende hij nu een hooqelijk artistieke creatie te hebben qedaan, het laatste qe- stamelde woord bedierf alles. Er qinq een electrische schok door Sam. Herinnerin- qen werden wakker door dat woord. Sinq Sinq! Nu wist hij, waar hij dien man het laatst qezien had. Het is de qewoonte van de vereeniqinq tot verhooqinq van het Zedelijk Bewust- zijn der Gevanqenen om het eentoniqe le- ven der veroordeelden wat op te vroolij- ken door tooneelvoorstellinqen, die door de qevanqenen worden opqevoerd. Als de ondernemende inbreker niet aan het inbreken is, leert hij waarschijnlijk de woorden van den een of anderen beken- den schrijver uit zijn hoofd om die op den eersten qrooten avond voor te draqen. Naar een van deze voorstellinqen een maand of acht qeleden was Sam door een bevrienden journalist meeqenomen. De held van den avond was toen qeweest Thomas G. Gunn, toen eenvoudiq een nummer in de rol van senator. De heer Gunn had zijn rede hervat. Hij had het weer over zijn moeder en sprak niet slecht. Maar hij boeide zijn qehoor niet meer, Sam onderbrak deze welspre- kendheid: ..Het spijt mij," zeide hij, ,,maar ik vrees dat dit huis niet te koop is." ..Maar, mijnheer Shotter..." ,,Neen," zeide Sam. ,.Ik heb een zeer bepaalde reden om hier te willen blijven. En nu vrees ik, dat ik u moet verzoeken..." „Zal ik vanavond noq eens aanloopen om nader over de zaak te spreken?" pleit- minister-president \naar de N. R. Crt. schrjjft Zondag een yriecdelijk geluid over verderen vooruitgang op den weg naar Internationale verzoening later hooren, dat uit zijn mond komende bepaaldelijk de aan- dacht getrokken heeft Poincare's uitla- tingen hebben in Duitschland (behalve dan in de rationalistisehe 'ers van Hugenberg waaruit men steeds den indruk krpgt dat zij het wantrouwen gaande tracht te hou den) een welwillenden weerklank gevonden. Zeer in het kort kwam de bedoelde passage uit zjjn rede hierop neer dat „Frackrijk, onder voorbehoud van zijn veiligheid en zgn recht op vergoeding, wanneer het uur daartoe is gekomen, gaarne combinaties zou aanvaarden die het den vroegeren vijanden, Duitschland en Frankrijk, mogelijk zouden maken de schulden op snellere wijze te regelen. Frankrijk toch is vastbesloten meer en meer te werken aan de universeele toenadering der geesten, welke de toe- nadering der harten moet voorbereiden en verzekeren." Poincare's woorden waren op dat oogen- blik verstandig, omdat zij eensdeels de radi- cale kiezers in Frankrgk gunstig voor zgn regeering zullen stemmen, anderdeels, naar Duitschland overgebracht en daar vriende ljjk gecommenteerd, den Duitschen natlona- listen wind uit het zeil nemen bij hun veldtocht voor de Rijksdagverkiezing. Men put er nieuwe hoop uit voor een herziening der regeling van Dawes die, gekoppeld aan een ontruiming van het Rpnland, den sluitsteen van het groote Europeesche ver- zoeningswerk sedert de finaneieele confe- rentie van Londen en de tractaten van Locarno zou vormen. Voor het overige was het niet de eerste maal dat Poineare op een herzienining van Duitschland's lasten zinspeelde, maar de wereld vergeet sneL Voor de Fransche Kamer namelijk met Kerstreces uiteenging, had Poineare ook in aniwoord op een betoog van den afgevaardigde Dubois, vroeger voorzitter van de commissie van heistel, over het plan van Dawes en de schulden der geallieerden, verklaard, dat vhet geheele aantal der Duitsche annuiteiten en hun rhythme veranderd zou kunnen worden". Poineare sprak die woorden toen Parker Gilbert, de agent-generaal voor de Duitsche berstel-betalingen, in Amerika was, en en kele dagen later kwam de New York Herald met de onthulling van eeD plan dat, naar zjj verzekerde, in overweging was. Ret heette drieledig lo. definitieve vaststellirg van Duitschland's herstelschuld; 2o. daarna voltrekking van een groote in- ternationale financieele operatie om de ge- rege'de be'aling door Duitschland te ver zekeren 3o. herziening van de overeen- komsten tusschen de Ver. Staten en hun Europeesche schuldenaars. Ook nu weer komen na Poincare's nieuwe hoopgevende uitlatingen berichten los over onderhandelingen die tusschen de belanghebbende Europeesche regeeringen en Europeesche banken met de Tereenigde Staten gaande zijn over een universeele financieele regeling. Men moet er een voortzetting in zien van de vroegere mededeelingen van de Herald en er worden thans voor het eerst getallen genoemd. Duitschland's herstel schuld dan zou tot 32 milliard mark (de te de heer Gunn, die met verbazinq be- merkte, dat hij plotselinq op de stoep stond. ,,Dat qeeft toch niets. Ik ben boven- dien vanavond niet thuis. Ik dineer erqens anders." „Is er dan niemand thuis!" vroeq juf- frouw Gunn, plotselinq een pijnlijke stilte verbrekend. ,,Maar natuurlijk", zeide Sam, wat ver- baasd. ,,De man, die hier werkt. Waar- om?" x ..Ik bedacht alleen, dat hij ons het huis wel kon laten zien, als we teruqkwamen." ..O juist. Nu qoeden daq." ,,Maar luistert u nu eens." Goeden daq", zeide Sam. Hij deed de deur dicht en qinq naar de keuken. Snert, met zijn stoel teqen den wand qeleund, rookte nadenkend een pijp. ,,Wie was daar,, Sam?" ..Iemand die het huis koopen wilde. Snert, er is iets niet pluis." ,,Hum?" „Weet je noq wel, dat ik je een man qewezen heb in die kroeq in Fleet Street." „Ja „Nu, die kerel was het. En weet je noq dat ik zeide dat ik hem eerder qezien had?" - Ja. ..Nu, weet ik waar. In Sinq-Sinq, daar zat hij zijn tijd uit." De voeten van den heer Todhunter kwamen met een bons op den vloer neer. Er is iets qeks in dit huis, Snert. Ik sliep hier dien nacht, dat we aan wal kwamen en toen sloop hier een kerel rond herstelcommissie heeft ze vroeger voorloo- pig op 132 milliard gesteld) verminderd worden. De helft hiervan zou gedekt worden door de 11 milliard Duitsche 1 spoorwegobligaties en 5 milliard industrieele J obligaties van de regeling volgens Dawes, j Hierop wordt elk jaar 6 pet. betaald, n 1. 5 pet. voor rente en 1 pet. voor aflossing, een last dien de Duitsche spoorwegen en industrieen kunnen dragen. De overige 16 milliard mark zullen met behulp van de middelen der Duitsche begrooting opge- j bracht worden. De eerste 16 milliard aan obligaties zouden dienen om de schulden tusschen de geallieerden af te wikkelen, de andere zouden. gelijk tot dusver, hoofd zakelijk in den vorm van leveringen in natura aan Frankrijk en B lgie uitbetaald worden. Het aanlokkeljjke van het plan is natuur- lijk dat het de regeling van de schulden der geallieerden verbindt aan de regeling van de herstelschuld van Duitschland. Vele jaren is al uit den treure betoogd dat de twee vraagstukken onverbrekelijk samen- hangen en dat men in Europa niet tot J werkeljjke verzoening kan komen zor.der dat Amerika als groots+e cuditeur van Europa medewerkt. Achter de schermen, mag men nn wel aannemen, zijn er be- langrjjke dingen aldoor in voorbereiding. Men zegt dat men echter eerst den uitslag der verkiezingen in Duitschland. Frankrijk en Amerika wil afwachten. Waartoe dit noodig zou zijn, is ons niet duidelijk. Er zijn natuurlijk groote moeilijkheden te over- winnen, maar, icdien die er niet meer zjjn, zou men zeggen: hoe eer het tot een regeling komt hoe beter, want een regeling als thans in stilte zou vcorbereid worden, leidt van- zelf tot internationale moreele ontwapening. En dit is hetgeen waaraan de behoefte zich nog altijd het sterkst doet gevoelen. TER NEUZEN, 11 April 1928. DE PAASCHDAGEN hebben zich dit jaar op bijzondere wijze onderscheiden door mooi weer, hetwelk een ongekend genot verschafte aan de duizer.den bij duizenden die deze vacanti'dagen benut- ten voor familiebezoek of een tocbt door de vrije natuur en rooral het aantal van hen die met het oog daarop plannen maakten, moet door het uitlokkende weer van de laatste dagen der vorige week wel sterk gestegen zijn. Maandag was het ook in ooze stad bij - zonder druk door de velen van elders die zich hier in de verschillende amusements- gelegenheden kwamen ontspannen en waar het overal druk was, zonder dat wanklanken werden vernomen. BAZAR DER CHR. JONGEMANNENVEREENIGING. J.l. Zaterdag werd in het lokaal Bethel" in tegenwoordigheid van leden der ver- eeniging, het dames-comite en de belpsters, benevens eenige genoodigden, door den burgemeester, den heer Huizinga, lid van het eere-eomite, geopend de Bazar, georgani- seerd ten bate van het lokaal Bethel der Christeljjke Verpeniging van Jongemannen Bidt en Werkt". Hij besprak daarbij de gesehiedenis en met een electrische lantaarn. En deze man, van wien ik weet, dat hij een sc'hurk is, komt hier met een verzonnen verhaal om dit huis te krijqen. Wat denk je er van, Snert?" ,.Zal ik je zeqqen, wat ik denk," zeide de heer Todhunter onqerust. ,,Ik denk, dat ik meteen een flinken waakhond qa koo pen. ,,Dat is een qoed plan." ,,Ik houd niet van die schurken, die hier rondsluipen. Ik had een neef bij den lom- merd. dien door een inbreker met een an- tieke vaas de hersens werden inqeslaqen. Dat kreeq ie er voor, omdat ie 's nachts wat hoorde en naar beneden kwam." „Maar wat steekt hier achter? Wat maak je er uit op?" ,,Daar heb je me te pakken", zeide Snert openhartiq. ,,Maar dat zal mij niet belet- j ten om een hond te koopen." ..Best. Maar een, die qoed valsch is." ,,Ik zal een hond nemen," zeide Snert plechtiq, ..die spijkers vreet en zijn eiqen moeder den strot afbijt". HOOFDSTUK XVI. Een verbazinqwekkende verklarinq van Snert Todhunter. 1. Sam was dien avond te eten qevraaqd ten huize van zijn ouden vriend, den heer Willouqhby Braddock in John Street, Mayfair, en om tien minuten voor ach- ten scharrelde de heer Braddock in de zit- kamer rond en ondervroeq zijn huishoud- ster juffrouw Martha Li-^ett. Zijn qas- het werk der vereeniging, met hare onder- afdeeiingen, dat behalve voor het geesteljjk leven der leden, ook van zoo groo'en in- vloed is op den geestetijken opbloei der jeugd. Dankbaar herdscht hp de mede- werking van zoo verschillende zpder, zoo van hier en elders als uit verre streken voor de inrichting dezer bazar ondervonden en bracht vooral hulde aan het werk dat daarvoor door den secretaris der Bazar- commissie, den heer C. Leunis, is verricht. Hij uitte ten slotte de hoop, dat de Bazar in de eerstvolgerde dagen een druk bezoek zou mogen ten deel vallen, dat zjj aan velen eenigen tijd van aangenaam veTpoozen zou bieden en ten slotte dat het doel, dat de vereeniging en alle dames en heeren, die hiervoor samecwerken, zich op finarcieel gebied er van voorstellen ten voile moge worden bereikt, rpdat de scbuld, die nog op het gebouw rust, zal kunnen worden afgelost, dat er mogelijk nog wat zal over- blijven voor verbetering of aanvulling van den inventaris en daardoor de materieele zorgen der vereenigirg wat zullen worden verlicbt. Na de openirg werden in de versierde zaal de verschiller de, goed voorziene etala- ges van voorweTpen van zeer uiteenloo- penden aard, maar waarin handwerken den boventoon hadden, bezichtigd. Er waren ook fraaie bloemen. Den eersten namiddag was het bezoek niet groot, doch Maandag was het zeer druk en, naar hetgeen we omtrent de financieele resultaten reeds vernamen, gaat het er mede in een goede richting. De bazar is nog tot Vrijdag geopend. POLITIEi De Inspecteur van politie te Ter Neuzen maakt bekend, dat de ravolgende goederen als gevonden zijn aangegeven en aan de hierorder geroemde adressen zjjn te be- vragen Rijwielbelastingmerk, F. A. de Bree, Vlooswpkstraat 44. Rijwielbelastingmerk, J. P. Ji Dkman, KlaassenstTaat 23. Wollen das, A. Vinke, Tuinpad 6. Broodzak met inhond, J. Putter, Baar.dijk 28. Jongenspet, J. B. Dooms, Kazc rrestraat 17. Een paar heeren handschoeneD, J. J. Koljjn, Nieuwediep 63. Portemonraie met inhoud, C. Weststrate, Westkolkstraat 5. Kinder portfmonDaie met inboud, J. J. Jansen, 2e Vevbindingstraat 11. Alppccabeursje, W. deFeijter,Smidswal31. Kindertascbje, A. van Aerde, Pierssens- polderstraat 1. Kindermu's. A. Audenaerd, Oostkelkstr. 1. Sierspeld, P. Oppeneer, Dekkerstraat 81. Kindertascbje met inhoud, E J. de Wael, Tuirpad 18. Een overhemd, D. van Langevelde, Djjk- straat 35. Gummihandje van kind erwagen, A. Dekker, 2e Verbindingstraar 5. Portemonnaie met inhoud, J. Marsilje, Dr. Bupzestraat 15. Autobinnenband, J. Regeling, Dr. Buijze- straat 5. Koperen melkhussleutel, D. van Koeve- ringen, Klaassenstraat 20. ten konden elk ooqenblik arriveeren en het laatste kwartier, bevend van zenuwen, omdat hij een volmaakt qastheer wilde zijn was hij het heele huis doorqehuppeld, zoo nerveus. om de woorden van Sleddon, zijn huisknecht aan te halen dien hij, door plotselinq uit de flauwverlichte eet- kamer te stuiven op zijn tonq had laten bijten, zoodat hij bijna een blad met qlazen had laten vallen zoo zenuwachtiq als een ouwe kip. Beneden werd als alqemeen eindoordeel uitqesproken, dat de heer Willouqhby Braddock als ceremoniemees- ter hooqst onqenietbaar was. ,,Weet u nu heusch, dat alles puik in orde is, juffrouw Lippett?" Alles is in orde, jonqeheer Willy", antwoordde de huishoudster rustiq. Deze qevreesde vrouw verschilde in zooverre van haar dochter Claire, dat zij lanq was en een adelaarsneus bezat. Aan- gezien ze behoorde tot de welbekende romaqefamilie uit Marshott-in-the-D'ale, had ze met qepasten trots den Bromaqe- neus zich zien ontwikkelen bij al haar zoons en dochters en in stilte had ze het altijd betreurd dat Claire, haar Reveling, die zooveel geerfd had van haar sterk en vastbesloten karakter. nu juist deqene van haar kinderen was, die op nasaal qe- bied meer aardde naar den minderen ofte- wel Lippett-kant. Mijnheer Lippett was een niets-zeqqend manneke qeweest, eiqenlijk niet waardiq om te huwen met een Bromaqe en zeker niet om uiterlijk qeevenaard te worden door zijn best uit- qevallen dochter. (Wordt vervolqd.) COURANT l>e Bnrgemeestcr van TER NEUZEN inaakt t-kemi, dat. bij zijn besluit van heden aan FR ANCOIS AOOBUS VAN DE PLASSCHE, broodbakker te Ter Neuzen, Dwarsstr. 2 alhier, vergunning is verleend tot rt verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur fg namiddags en 6 uur des voormiddags, zullende eze vergunning geldig ziju voor den tijd van drie a r e n. Ter Neuzen, 5 April 1928. De Burgemeester roornoemd, J. HUIZINGA. Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning. J| Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op het verzoek, onder dagteekening van 20 Febr. 1928, ingediend door L. BREEPOEL en C. T. R. VERMAST, beiden te Ter Neuzen, waarbij vergunning word t gevraagd voor het plaatsen en in werking brengen van een electro-motor van P. K. in het percee! sectie C, no. 5049. •verwegende, dat de beslissing op dit verzoek niet kaa worden genomen binnen den termijn, bepaald in artikel 8, eerste lid, der Hinderwet, op grond dat nog niet is ingekomen het bericht van den Hoofd- inspeoteur van den Arbeid in het Xe district te Pordrecht, omtrent het al of niet voldoen der in- rithting aan de eischen gesteld krachtens artike) 6 der Veiligheidswet gelet op artikel 8, tweede lid. der Hinderwet BESLUITEN l)e beslissing voormeld te verdagen. Ter Neuzen, 11 April 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester, B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1