ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. No. 8203 Maandag 2 April 1928. 68e Jaargang Sam en zijn schat Schoonmaak 4B0NNEMENTSPRIJ S; Wegrens het Paaschfeest zal a s. Maandag GEEN nummer van dit blad verschijnen, GR0ND8ELASTING. BEKENDMAKING. B1NNENLAND. PBItlLLgTO S BUITENLAND Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit Mad verschijnt iederen Maandaq-, W^oensdaq- en Vrijdaqavond. DIEN STPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend dat de ouders voogden of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a. s. op de operbare lagere school wenschen geplaatst te zien, zich daartoe voor 30 dezer bij het boofd der school kunnen aacmelden. De kirderen die voor 1 November 1928 zes jaar oud zijn, worden toegelaten. Hoek, 27 Maart 1928. Burgemeester en Wethouders van Hoek. A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS, Secretaris. TWEEDE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Besloten wordt de verdere behandelinq van het ontwerp betreffende de voorzie- ninq teqen besmettelijke ziekten uit te stellen tot na het reces. Eeniqe wetsontwerpen, w.o. de qe- meenteiijke indeelinq van het Zuiderzee- qebied en de ambtswoninq voor den Mi nister van Buitenlandsche Zaken, worden zonder stemminq aanqenomen. Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 29) (Vervolq.) De heer Molloy, die wat qevoeliq was over het verschil in leeftijd tusschen zijn bruid en hem, vond, dat Chimp niet zoo tactvol optrad als qewoonlijk, maar mom- pelde iets, dat hij zich dan wel wat qrijs bij de slapen zou maken. ,,En wat dan?'' vroeq Dolly. ,,Dan,' zeide Chimp. ,,Moet Glibber een komedie opvoeren. De heer Molloy veerde weer wat op. Hij wist, dat hij in die richtinq qroote talenten had. Glibber zeqt, dat hij in dat krot qe- boren is, eeuwen qeleden.'' ..Wat bedoel je met eeuwen qeleden?" zeide de heer Molloy schrikkend. Eeuwen en eeuwen qeleden", herhaal- de Chimp vastbesloten, „eer hij moest emiqreeren naar Amerika en de villa moest verkoopen. Hij heeft zulke lieve jeuqdherinnerinqen aan. het qrasveld, waar hij als knaap ronddartelde en aan- bidt iederen steen in het huis. A1 zijn lief- ste bloedverwanten bliezen den laatsten adem uit in de kamers boven. En zoo meer. En dan zeq ik je." besloot Chimp met nadruk, ,,dat als die vent een aasje qevoel in zich heeft en Dolly het eerste deel qoed qedaan heeft, dan vlieqt hij er in." WIJZIGING DER DRANKWET. De Kon. Ned. Middenstandsbond heeft aan de Tweede Kamer een adres verzon- den inzake het wetsontwerp, houdende bepalinqen tot reqelinq van den klein- handel in alcoholhoudende dranken. De Bond meent, dat, zoo dat ontwerp tot wet verheven werd, opnieuw onbere- kenbare schade zou worden toeqebracht aan den Ned'erlandschen middenstand in het alqemeen en aan enkele zeer belanq- rijke qroepen daarvan in het bijzonder. Het qebruiken van alcoholhoudende dranken in het alqemeen, maar ook van deze zwak-alcoholhoudende dranken in het bijzonder, neemt hier te lande in zoo ster- ke mate af, dat een verscherpinq van de maatreqelen tot kunstmatiqe beperkinq daarvan ten eenenmale overbodiq maq heeten en zelfs onqeoorloofd is, wanneer daardoor de economische belanqen van qroote qroepen der bevolkinq zou worden qeschaad. Als men bedenkt, dat het verbruik van bier en wijn per hoofd der bevolkinq sedert het totstandkomen der teqenwoor- diqe Drankwet in 1904 daalde van resp. 42.6 L. tot 24.6 L. in 1926 en van 1.92 L. tot 1.36 L. in 1924, is het reeds dadelijk onverklaarbaar, hoe de Reqeerinq een verscherpinq van de reqelinq van den handel in deze dranken noodzakelijk kan achten. Als het doel van het thans aanhanqiqe ontwerp ziet de Bond wettelijke bestrij- dinq van het qebruik van alle alcoholhou dende dranken, zonder onderscheid, in- stede van, een ration;eele bestrijdinq van het misbruik, dat het eeniqe doel van een wet als de onderhaviqe kan en maq zijn. Teqen de, uit een derqelijke verkeerde doelstellinq, voortvloeiende onqeoorloofde vrijheidsbeperkinq van den consument en de schade, die daarvan voor de industrie en den handel het qevolq is, wenscht de Bond met klem te protesteeren en hij ver- zoekt het wetsontwerp niet, althans niet dan qrondiq herzien, te willen aannemen. INKOMSTENBELASTING. Nu met 1 Mei a.s. de Rijksinkomsten- belastinq in hoofdsom zal worden ver- laaqd met een vierde, heeft men zich wel eens afqevraaqd of de provincien niet zouden overqaan tot een verhooqinq van het aantal opcenten, dat zij op de hoofd som der Rijksinkomstenbelastinq heffen. Ten aanizien van het qrootste aantal der provincien is zekerheid verkreqen, dat het aantal opcenten te heffen voor het belas- tinqjaar 1928/1929 niet hooqer zal zijn dan dat qeh-even voor het belastinqijaar 1927/28. Respectievelijk zullen de aantallen zijn als volqt: -Zeeland 20, Friesland 16, Lim- burq 13, Overijsel 12, Groninqen 10, Noord-Brabant 6, Noord-Holland 5, Utrecht 3. Ten opzichte van Zuid-Holland, Gel- derland en Drente bestaat noq qeen ze kerheid. Voor het belastinqjaar 1927/28 hieven deze provincies respectievelijk 1, 7 en 20 opcenten. EEN REDDER. Vrijdaqmorqen is te Monnikendam de heer P. van Dijk, afslaqer aan den qe- meente-vischafslaq, qehuldiqd voor- het feit, dat hij binnen 25 jaar z«s kinderen uit het water heeft qered. In teqenwoordiqheid van de politie- macht overhandiqde burqemeester Ver- steeq den redder namens het Carneqie- Heldenfonds een qetuiqschrift in lijst en vijftiq qulden in contanten. Een qespannen stilte. ,,Het zal wel qaan, zeide Glibber. „Het kan qaan," zeide Dolly, met eeni- qen twijfel. ,,Het zal lukken," zeide Glibber, ,,Dat kan ik qoed. Ik zal dien snijboon binnen drie minuten tran-en met tuiten laten hui- len." ,,Er hanqt veel van Dolly af," herinner- de Chimp hen. ,,Laat dat maar aan mij over.' zeide de dame, boudweq. ,,Ik lap het hem wel. Maar luister eens. Ik moet kleeren heb- ben. D&t is nu net iets voor dien hoed met den paradijsvoqel, dien ik in Reqent- street zaq vanochtend." ..Hoeveel?" ademde de rest van het verbond. ..Achttien pond." ..Achttien pond!" zeide Chimp. .Achttien pond! zeide Glibber. Zij keken elkaar wat bleekjes aan, ter- wijl Doll, onbekommerd doorbabbelde over spierinqen en kabeljauwen. ,,En een nieuwe jurk, qinq ze verder. ,,En nieu'we schoenen en een nieuwe para sol en nieuwe handschoenen en een nieuw ,,Wees nu eens lief," wenkte de heer Molloy. ..Matiq je eischen een beetje, schat!" Dolly hield voet bij stuk. ,,Een vrouw," zeide ze, ..voelt zich niet behaqelijk in een sjofele plunje. Dat weet je. En je weet net zoo qoed, dat een heer altijd het eerst naar je beenen jfijkt. En wat de handschoenen betreft, kijk me die oude lorren eens aan en zaq dan..." ..O qoed, qoed." zeide Chimp. ..Best," kwam de echo van den heer Mr. FOCK'S OORDEEL OVER DEN POLITIEKEN TOESTAND. Te Utrecht is in het jaarbeursqebouw de alqemeene verqaderinq van den Vrij- heidsbond qehouden. De voorzitter, Mr. D. Fock, besprak in zijn openinqsrede den politieken toestand. Wij leven op het ooqenblik, aldus spre- ker, onder een kabinet, dat zichzelf den titel heeft qeqeven vafi ..intermezzo- kabinet". Het is een zonderlinqe toestand, dat wij qereqeerd worden door een ministerie, dat zichzelf abnormaal qevoelt en waarvan het hoofddoel is uit te kijken naar een vervanqer, die beter bij den parlementai- ren toestand past. Is het ook niet ietwat eiqenaardiq, dat het ministerie, zoocjra een onderwerp van, politieke beteekenis maar wordt aanqeroerd, afwijzend antwoordt en uitroept: ..Zwijq daarover. Wij,zijn, .Intermezzoen moqen daarover niet spreken De vraaq is hoe men weder tot een par- i lementair miniisterie zal komen. Als men mij vraaqt, aldus spreker, wel- j ke partijen wij libexalen, zouden willen J zien samenwerken, stel ik voorop. dat wij niet verlanqen aan eeniqe samenwerkinq deel te nemen en dat dan ook niet zoeken. Maar wij moqen ons niet onttrekken, in- dien onze medewerkinq wordt qevraaqd, j op een wijze, met een proqram. waarbij onze beqinselen worden qeeerbiediqd. Spreker achtte nu het ooqenblik echter noq niet qekomen om over een samenwer kinq van bepaalde partijen te spreken. Eerst wanneer de verkiezinqen zullen zijn afqeloopen kan men de verhoudinq tus schen de verschiillende partijen overzien en beoordeelen. Vervolqens kwam spreker tot het vraaq,stuk der ontwapeninq. Als het tot een alqemeene internatio- nale ontwapeninq kan komen. zullen wij dat toej-Uiichen, zoo zeide Mr. Fock. Maar afqescheiden van verplichtinqen, welke het lidmaatschap van den Volkenbond ons opleqt, zoolanq onze burt^ bewapend zijn, moet Nederland zijn weermacht hand- haven, om schendinq van zijn neutraliteit te beletten. Spreker critiseerde de houdinq van vrij- zinndq- en sociaal-democraten, die met hun leuze der eenzijdiqe ontwapeninq het volk op een dwaalspoor brenqen. Men wekt verwachtinqen waarvan niets kan komen. Een politieke partij behoort zich daarvan te onthouden. Tot den toestand in Ned-Indie komend, zeide spreker, dat men strenqe, maar tevens verstandiqe maatreqelen teqen het communisme moest nemen. Men bevor- dere de decentralisatie van bestuur en de medezertrrenschap der inqezetenen, voor zooveei de intellectueele en economische ontwikkelinq dit toelaat. VECHTPARTI] IN DEN DUITSCHEN RIJKSDAG. Aan den vooravond van de ontbindinq van den Rijksdaq kwam het Woensdaq tusschen communisten en sociaal-demo craten tot een woeste vechtpartij. Aan- leidinq hiertoe was het niet tot stand ko men van de amnestiewet, waarbij inzon- derheid de communisten, Duitsch-natio- nalen en Volkischen qeinteresseerd waren. De communisten beweerden, dat de so- ciaal-democrateji de amnestiewet syste- matisch qesaboteerd hadden. 1 oen de Molloy. Maar hun qezichten waren betrokken. Ze waren dapper, maar ze leden in stilte. HOOFDSTUfc XIV. Roepen in de boomen. De heer Wrenn keek op van zijn bord met een schok van schrik en zijn ooqen rolden heen en weer in zijn hoofd. Oude theaterrotten zouden zijn houdinq hebben verqeleken met die van nu wijlen Sir Hen ry irvinq in ,,De Klokken Ffet was het ontbijtuurtje op San Rafael; en, zooals altijd bij dezen maaltijd, scheen de atmosfeer onrustiq en qeladen met electriciteit. Dat is altijd zoo bij voor- stedelijke ontbijten. Het visioen van een voorbijschietenden trein dreiqt somber over dezen feestmaaltijd en maakt qe woonlijk normale mannen tot. tijdelijke zenuwlijdiers. Als men den heer Wrenn. na den lunch in Fleet Street ontmoette, zou men hem voor een alleraardiqsten, rustiqen, innemenden heer van middel- baren leeftijd hebben qehouden. Aan het ontbijt zouden Benqaalsche tijqers noq wat van hem kunnen leeren. ..Floot da?" bracht hij uit, in den vroe- qen ochtendstond het dialect van het Voorstedendom qebruikend, wat betee- kent de Enqelsche spreektaal, qewijz-iqd door qeroosterd brood en marmelade. ..Natuurlijk floot de trein niet, lieve- linq", zeide Kay sussend. ,,Ik vertel u toc'h aldoor, dat u noq hoopen tijd hebt." Gedeeltelijk qerustqesteld qinq de heer Wrenn weer door met zijn maaltijd. Hij at zijn qeroosterd brood op en strekte zijn hand uit naar een kop thee. soc.-democratische afqevaardiqde Lands- berq scherp op dit verwijt repliceerde en er spottend op wees, dat de communisten den sociaal-democraten de laatste weken letterlqk hadden qesoebat en. qesmeekt mede te werken tot het tot stand komen der wet, ontbrandde er een minutenlanq aamhoudend woordqevecht tusschen com munisten en sociaal-democraten. Hierbij wonden beide partijen zich zoo op, dat een communist een sociaal-demo- craat een klap in het qezicht qaf. Het volqende ooqenblik zaq men slechts een kluwen communisten en sociaal-democra ten, die minuten lanq op elkaar los ransel- den. Daarbij werd een afqevaardiqde onder den voet qeloopen en de communis- tische afqevaardiqde Bertz kreeq een bloedende wond aan het hoofd. Hij werd de zaal uitqedraqen. De vice-voorzitter Esser had bij het be- qin der onqereqeldheden de zittinq her- haaldelijk onderbroken. Toen hij de zaal weer binnen,trad om de debatten te her- openen, wilde hij beqinnen met te consta- teeren,, dat de communist Jaddasch de schuld aan het voorqevallene droeq. Deze mededeelinq werd door de communisten met een zoo wild qejoel ontvanqen, dat de zittinq noqmaals moest worden onder broken. De qewonde communist Bertz weiqer- de hulp van de sociaal-democratische af qevaardiqde Dr. Moses te aanvaarden. Hij zeide, dat hij met een sociaal-demo- craat niets te maken wilde hebben en liet zich door een Duitsch-nationaai een nood- verband aanleqqen. Na heropeninq der zittinq verklaarde de vice-president, dat Jaddasch, wien hij qelast had, de zaal te verlaten. zich noq steeds in de zaal bevond, zoodat de be- raadslaqinqen niet konden worden voort- qezet. Hij wilde qeen dwanqmaatreqelen toepassen en sloot daarom de zittinq. GEEN HAM. GEEN ZOENEN. De Russische communistische partij heeft reeds strenqe instructies qeqeven over de wijze waarop haar leden de alcude fees- telijkheden, die steeds de Russische Paschen verqezellen. moeten teqenqaan. Den vasten eindiqen Zaterdaq te middaq- nacht, en de orthodoxe kerkdienst besluit met het wisselen van kussen tusschen de aanweziqen in de kerk, waarna elkeen naar huis qaat om er het nationaal qerecht te nuttiqen ham qebakken in -een snede roqqebrood. ljen communisten is nu verboden Zater- daqnacht ham te eten of meisjes te kussen en zij hebben order ontvanqen, atheis- tische lezinqen en bioscoopvoorstellinqen bij te wonen, die vanweqe het volkscom- missariiaat voor volksopvoedinq in de uren van den kerkdienst worden qeqeven. Op de straathoeken in Moskou en Leninqrad zullen loudspeakers staan. die een anti- qodsdienstiq proqram verbreiden. TER NEUZEN, 2 April 1928. EEN GEHEIMZINNIG BERICHT. Velen onzer lezers zullen zich vermoe- delijk herinneren, dat voor een paar jaren qeleden de qroote qeleerde Marconie, de uiitvinder van de radio-teleqrafie, of 't kan ook een ander qeweest zijn ver- meende qeheimzinniqe teekens in zijn toe- s*el uit den aether op te vanqen, hetqeen naar hij vermoedde berichten waren van de planeet Mars. De daarop betrekkinq hebbende nadere onderzoekinqen hebben qeen resultaat opqeleverd. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. geeft menige huisvrouw en dienstbode ruwe en roode werkhanden. Deze worden weder- om s-poedig gaaf, zacht en blank door Purol Aldus scheen het ook te zijn met een bericht, dat voor enkele weken in een Zeeuwsch provincdaal blad verscheen, waarin qemeld werd, ,,dat onder de leden ,,van de Geref. kerk te Ter Neuzen een adres aan den kerkeraad circuleerde waarin werd verzocht invloed aan te ..wenden bij den heer W. Bedet. dat deze ,,zich zou teruqtrekken uit de Chr.-Hist. ..kiesvereeniqinq, opdat daar de eensqe- ..zindheid zou kunnen worden hersteld" Dit scheen ons een vreemd bericht, doch wij informeerden niettemin bij verschillen- de vooraanstaande personen uit de hierbij betrokken Jcrinqen, men kon nooit weten doch niemand bleek daaromtrent inlichtinqen te kunnen qeven. !Het scheen dus wel, dat het met dit be richt zou qaan evenals met die qeheimzin niqe teekens uit de aether, en ook aan de velen die ons hierover inlichtinqen vroe- qen moest,en wij het antwoord schuldiq blijven. Thans vernamen wij echter, dat het be- wuste blad er feiteliik inqeloopen is, dat het bericht anoniem is inqezonden, en over het hoofd qezien was, dat de hand- teekeninq van den correspondent er onder ontbrak, dat het bericht op dezelfde wijze ook noq aan minstens een ander blad werd qezonden, dat plaatselijk een onderzoek iiet instellen, en na verkreqen advies het bericht niet plaatste, doch dat voor vak- kundiqen bij beschouwinq van het qe- bruikte materiaal, het papier, de envelop waarin het bericht werd toeqezonden en, het karakteristieke schrift ..de bron" van dit qeheel ..verzonnen bericht qeen raad- sel meer zo-u zijn. ALGEMEENEN TUINBOUW- CyRSUS. Alhier had Vrijdaqavond in de Kop- school de openbare eindles plaats van den tweejariqen alqemeenen tuinbouwcursus. Na openinq door den heer H. L. K. Leijs, hoofd van den cursus, werden door dezen uit de behandelde leerstof over qroente- teelt, bemestinq en plantenziekten, ver- schillende vraqen tot de cursisten qericht. De heer W. J. Robijn stelde vraqen over fruitteelt. De Rijkstuinbouwconsulent wees op het qroote belanq voor de cursisten hun ken nis door onderwijs te verrijken, noemde de tuinbouw een moeilijk vak. waarbij hooqe eischen worden qesteld. Door meer vakkennis worden de financieele resulta- ten qunstiq bei'nvloed. De qrond kan door kennis en arbeid tot een tienvoudiqe productivdteit worden qebracht, waarbij ook een tienvoudiqe werkverruiminq plaats heeft. De welvaart zal hierdoor zeer toenemen. Het ruwe, domme werk heeft in de tuinbouw plaats qemaakj: voor arbeid waarbij qedacht moet worden. De meerdere prestaties, die hiervoor noodiq zijn brenqen hooqer loon mee. Na deze rede werd een diploma van met veel vrucht qevolqd tuinbouwonderwijs uitqe- reikt aan de heeren J. Hofman, M. Dees. A. C. van Lanqevelde. J. B. Ruben, J. de Feijter en mej. W. de Koster. Met vrucht slaaqden de heeren F. Dieleman, C. J. Si mons, K. H. de Koeijer, J. L. de Putter en W. Oppeneer. ,,Laat?" ..Kwart over." ,,Klok qoed?" ..Gisteren pas qelijk qezet." Op dit ooqenblik klonk er uit de verte een zacht klokkespel. ..Hoort u, de kerklok slaat nu pas kwart, zeide Kay. De heer Wrenn bedaarde. Het was pas kwart over, hij zat dus op rozen. Nu had hij noq een ooqenblikje tijd om te praten. Hij kon nu heusch even talmen en school d,us zijn stoel teruq, stak een siqaret aan, met het air van iemand, die niets te doen heeft. ..Kindje", zeide hij. ,,Ik heb noq eens naqedachtover dien jonqen Shotter.' Kay spronq op. Door een vreemden samenloop van omstandiqheden had ze op dat ooqenblik ook juist over Sam zitten denken. Ze vond 'het vervelend, dat ze aldoor over dat jonqmensch denken moest, maar ze betrapte er zich voort- durend op. ,,Ik vind heusch, dat we hem eens te eten moeten vraqen." ,,Neen." ,,Ja, maar hij wil zoo qraaq nader kennis maken. Gisteren vroeq hij noq of hij de qrasmachine eens mocht komen leenen. Hij meende, dat dit in de voorsteden altijd de eerste stap tot een qoede buur- schap was." ,,Als u hem te eten vraaqt, qa ik uit. ,,Ik beqrijp niet, waarom je zoo het land aan hem hebt." „Och, dat is nu eenmaal zoo. ,,Hij schijnt wel erq op jou qesteld te zijn." „Zoo?" .Hij praat aldoor maar over jou vraaqt, hoe je er als kind uitzaq. Of je je haar altijd op dezelfde manier hebt qe daan en derqelijke dinqen." ,,Oh!" ,.Ik wou wel, dat je niet zoo erq het land aan hem hadt. Ik zou hem ook qraaq eens buiten kantoortijd ontmoeten. Ik vind hem een aardiqen kerel en hij komt me erq qoed van pas. Hij heeft die tante Isabefla-beschrijvinq op zich qenomen. Je weet wel, hoe ellendiq ik vond om dat te moeten doen?" ,,Is dat alles wat hij uitvoert?" De heer Wrenn qrinnikte. ,,Bij lanqe na niet. zeide hij lachend. ,,Waar lacht u om?" „Ik dacht," leqde de heer Wrenn uit. ,,aan iets, dat qisteren qebeurd is. Corde lia Blair kwam mij opzoeken met haar qe- wone qrieven!" ..Neen toch," zeide Kay vol meeqevoel. Haar oom. dat wist ze, werd achtervolqd door medewerksters, die allemaal hun qrieven kwamen mededeelen op het redac- tiebureau van Pyke's Eiqen Haard; en van al deze zeer beqaafde schepselen was Juffrouw Cordelia Blair wel een van de allererqste. „Wat scheelde er nu weer aan." ..Klaarblijkelijk had de artist die ,,Vlam- mende Harten", illustreert Leslie Mor- dyke in een smokinq in plaats van in rok qeteekend." ..Waarom snauwt u dat vrouwvolk toch niet af, als ze u zoo komen ophouden! U moet niet zoo vriendelijk teqen ze zijn. (Wordt vervolqd.) De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrrjsteHing van den dienstplicht, ter secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor- den gekomen A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor- diger B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door hunne wettige vertegenwoordigers. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden g/Sricht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveei betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep kromen. Ter Neuzen, den 30 Maart 1928. De Burgemeester. voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN. Gelet op artikel 15 der Wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82) tot regeling der Grondbelasting. Brengt ter kennis dat de door hem ontvangen staten der uitkomsten van de meting en schatting enz. in bovengemeld artikel jiedoeld gedurende 30 dagen op de Secretarie der gemeente ter inzage zgn nedergelegd en dat aan ieder wiens eigendommen in die staten vermeld zijn een kennisgeving <al worden toegezonden. Ter Neuzen, 2 April 1928. De Burgemeester voornoemd, HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1