i GEBR. VAN GOETHEM ■i: ORIGINEEL KUHN P." KOHING'S ZAAOHAHDEL - GOES - een flinke Zaak „De Puddingtijd komt aan" (SUNRISE) MILLION NAIF S-LIEFDE I Bijz. Lagere School voor Chr, Onderwijs GELDLEENING HH. Winkeliers I VfX, DEJACHT OP WILDE PAARDEN aidnaleeZneleddimhcsaWnijzedetsebrellA Ditplijks 8R0EDEIEREH Woensdag 28 Maart. Aanvang 73/„ uur. jkISSA' SAS VAN GENT Oplossingen inleveren bij de Winkeliers Crepe de Chine Luxe Artikelen Levenslied van een jong menschenpaar Aangifte van nieuwe leerlingen voor 1 SVlei 1928 MYSTERES Suikerhietenzaad De stam met de minste schieters. Firma A. J. CLAESSENS. Goudmark 5.000.000,- 7 °/o Goudpandbrieven van 1928 Preussische Central-Bodenkredit-Aktiengeseilschaft Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. Woensdag 28 Maart, aanvang 8 uur. ,DE VEEDIEVEN". 40 ZEELANDIA ZEEPPOEDER - ZEEP - SODA - GLOOR DIENSTBODE gevraagcL NOODHULP gevraagd, een nette Dienstbode, R. J. v. Dixhoorn I de geheele pers geroemd als de beste film van dit seizoen. Loge 80 ctParket 65 ct., Eerste Rang 50 ct., Tweede Rang 35 ct, Derde Rang 20 ct. JOZIN ASTRA AT - TER NEUZEN. MYSTERES in Etamine groote maten 98 cents OVERGORDIJNEN, LAMBRIQUiNS ALLOVER'NETS, VITRAGE, KANTEfT EN FRANJES EIKEN RAAMGARNITUREN KOPERWERK TEL. 153 te BERLIJN bij den alleenverkooper voor Zeeuwsch-Vlaanderen Fa R. VERMANDEL, St. Jansteen - Telef. 16 MARIBALAND. Schitterende gekleurde opnamen. lste HOOFDFILM IM ^fly t T: ;'V- as1 U hebt hem toch alien gezien de groote Zeelandia prijsvraag in dit blad. Welke bekende zin, die iedere huismoeder kennen moet en betrekking heeft op Zeelandia Waschmiddelen kunt U vormen van onderstaande letters: Bijvoegen 1 Zeeuwsch wapentje van Zeelandia Zeeppoeder, 1 van Zeep, 1 van Soda en 1 van Gloor. Of 2 van Zeeppoeder, 1 van Zeep en 1 van Soda. Deze wapentjes kunt U uit de pakjes knippen. Inzendingen zonder wapentjes din gen niet mee. benevens volledige Prijsvraag en Cadeauxlijst, zijn verkrijgbaar bij TER NEUZEN nette flinke Dienstbode, M. LOOF— Kiel, Dijkstraat. H. DOETJES—Loof, Nieuwediepstraat. J. VAN LANGEVELDE, Kazernestraat. P. DE MUL, Martinus Eijkestraat. J. A. PHIL1PPO, Nieuwediepstraat. Wed. J. KOLIJN, Verbindingstraat. J. DEIJ, Tramstraat. D. VAN DRONGELEN, Kerkhoflaan. P. DE KRAKEP, Baandijk. M. ROOFACK-KLAASSEN, Dijkstraat. SPUI bij Ter Neuzen ALBR. VERSTRAATE. L. W1ELAND, Tholensstraat. J. DE HAAS, Vlooswijkstraat. Wed. J. W. LFENHOUTS, Vloosw.'jkstraat. A. M. VROEGOP, Dr Buijzestraat. Wed. R. SCHEELE—WiLLEMSE, Zandstr. M. VAN ES, Lange Kerkstraat. A. VERL1NDE—Dees, Vlooswijkstraat. - J. VAN WljCK—Van Driel, D.-Visserstr. Wed HUBRECHTSE, Grenulaan. E. J. WEMAER, Java. DRIEWEGEN ZAAMSLAG J. C. VAN DE VREDF, P. C. VAN MAELSAEKE, J. VAN LANGEVELDE, Wed. J. DF. BRUIJNE, J. A. VAN FRAAIJENHOVE. AXEL: Wed. D. MIERAS, J. HOUG, L. P. BAKKER, M. DEN ENGELSMAN, D. A. VAN DEN BERGE, J. BAR EM AN, G. V. TATENHOVE, W. C. RUIJTENBURG (Margrette), A. LAMMENS, Axelsche Sassing. SLUiSKIL: hgek WESTDORPE D. F. DE BOCK, C. M. MARKUSSF, G. DHAENE. SAS VAN GENT: L. RENIQUF, Noordstraat, P. GEYZEL, Westkade, A. A. MARQUINIE—Hamelink, Stationstraat, F. DE HULLU, Kloosterlaan. LAMSWAARDE GRAAUW KLOOSTERZANDEHULST ADRIAANSE-de Nys. P. C. VERWER-Janse. AUG. MATTHIJS, NOORDSTRAAT 78 - TER NEUZEN GEBLOEMDE VOILES. VOILES MET RANDEN, VOILES METOP6ESPOTEN STEENTJES. A. M. MOGCRL. Teneinde hen, die niet in staat waren ons hoogst interessant filmwerk te komen bewonderen, alsnog hiertoe de gelegenheid te bieden, zal dit nog eenmaal worden vertoond. Dit filmwerk, dat vervaardigd is onder leiding van Dr. W. F. MURNA U, wordt door ALS TWEEDE HOOFDNUMMER hebben wij hieraan nog toegevoegd Een romantische geschiedenis van een jongmensch, die voor zijn verdere opvoeding naar New-York wordt gezonden. Toegankeiijk voor personen boven 14 jaar. Plaatsbespreking van 67 uur. (HEHPLAAT8ING WEGENS MIS8TELLWG.) voor den nieuwen cursus, aanvangende 1 Mei, in de School, Jozlnasiraat, gedurende de schooltijden, en bij het Hoofd der School de heer P. LANKAMP, Nieuwstraat. HET BESTUUR. ZEER U1TGEBRE1DE SORTEERING IN DE N1EUWSTE GENRES OP VOILE EN FILET VANAF f 2,44 MUUUUUWI lBIJZONDERE REUS IN: Z1CHTZENDING OP AANVRAAG m itv staat niet alleen aan de spits met opbrengst en gehalte, maar is tevens bewezen te zijn Dit zaad wordt door ons geleverd, onlsmei met Germisan. I Wegens stil gaan leven TE KOOP in MANUFACTURE!*, GAREN, BAND, enz. te AXEL. Desgewenscht kan de helft der koopsom vail de gebouvven als eerste hypotheek blijven staan in stukken van u.M. 2000.- en G.IW. lOCO. der tot den koers van Q&/2 °/o Amsterdamsche usance. o— De coupons van bovenomschreven pandbrieven zijn vrij van elke tegenwoordige en toekomstige Duitsche couponbelasting. o Inschrijvingen op deze leening worden kosteloos aangenomen tot Woensdag 28 Maart 1928, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Probeert eens onze Dessert Pudding verkoop 12V2 ct per pakje in iederen gewenschte smaak. Kinderschooltrommels gevuld met 15 pakjes Nellypudding verk.7V2 ct p. p. Kinderschooltrommels gevuld met 12 pakjes Nellypudding verk. 10 ct p. p. Belgische Pudding in 5 smaken. Revanche Pudding 4 ct. p. p H.H. Winkeliers ruime winst. Vraagt heden nog offerte Voor H. H, Roomijsmakers steeds voorradig het echte Belgische IJspoeder ,,DE MOLEN", Zij, die van stoutmoedige ruiterstukjes houden, kunnen hier hun hart ophalen. 2e HOOFDFILM De Cow-Boy ART. ACCORD in Wild-West sensatie-film. MC TOEGANKELIJK VOOR ELKE LEEFT1JD. -i-? •i ^.y v«v 'hdl %-t v. T ■"J Mevr. FRANK EN, Lomanstraat 20, A'dam Zuid, vraagt een voor dag en nacht. Indiensttreding tusschen 1 en 15 Mei a.s. Brieven met opg. van referentien en leeftijd aan bovenstaand adres. A. KLAASSEN. J. SCHELFHOUT-DHANIS, C. A. TACQ, S. NIJSSEN. D. W. F. KAIJSER, H. WAGEN'AAR. FR. VERNIMMEN. A. DE NYS. Vsan 2-1© April goed kunnende werken en koken te Middelburg. Brieven te adresseeren Bezuiden- hout 78a, Den Haag. (Liefst met ge- tuigschriften). Mevr. MAREE-Houx, Grenulaan 35, Ter Neuzen vraagt, wegens huweiijk der tegenwoordige, tegen IVlei a.s. voor dag en nacht. Bij voorkeur R.K. te bekomen van zwarte leghorns. Extra legsters, prachtige dieren, 5 10 cent perstuk, bij D 71, KOEWACHT. ONTVANGEN GROOT ASSORTIMENT APARTE DESSINS. Zeer modern, KUNSTZIJDE. - MOUSSELINE5, NIEUWSTE HANDSCHOENEN Vraagt monsters en prijzen. Concert- en Bioscoopgebouw sop

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 4