ALGEMEEN MIFIIWS- EN ADVERTENTIEBLAD «00R ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maandag 26 Maart 1928. 68e Jaargang. H. E. Kantoorhouders Sam en zijn schat Ho, 8200. ^SONNEMENTSPRIJ S; 8INNENLAND. FEU ILL IT 01, v°n« bS'aid f?70erpe3rTm£SdeO fr^Jpoa buSand°alleen bil voomi.b^Iln,. Di, biad verschijnt Maanda,- W«-k. Vrijdagavond. Onze abonne's in rhet Bultenland worden dringend verzocht het verschuldigde abonnementsgeld voor 15 April in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum woidt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor- ultbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van het Geillustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontvangen, worden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 April a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzocht het abonnements geld over het le kwartaal 1928 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 April in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijkde toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. minq niet op qoeden voet zijn. De ad ministrate is kostbaar en omslachtiq qe- worden en de ambtenaren waren voor hun nieuwe taak niet voldoende toeqerust. In zijn overqeleqde nota heeft de Minister qeen middelen tot verbeterinq aanqe- qeven. Alvorens de wet verder wordt uilqe- voerd dienen verschillende vraaqstukken te worden opqelost. De heer Van Rijckevorsel (r.-k.) sluit zich aan bij den heer Joekes voor wat be- treft diens kritiek op de nota van den Minister. De heer Cramer (s.-d.) betooqt, dat aanneminq van de motie in den qeest van den Volksraad is. TWEBDE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Besloten wordt Dinsdaqavond te be- handelen de interpellatie-Albarda inzake het beleid van de reqeerinq ten aanzien van de kweekscholen en thans de behan- delinq voort te zetten over het ontwerp betreffende-de belastinq op nalatenschap pen en schenkinqen van Nederlanders, die niet zijn inqezetenen des rijks. De heer Van Vuren (r.-k.) is met het nieuwe art. 2 tevreden. De heer Heemskerk (a.-r) vind.t het een vreemde fiquur om een maatreqel van be- stuur te doen strekken tot wijziqinq van een wet. n Na de verdediqinq van Minister Ut Geer wordt art. 2 z. h. s. aanqenomen. Het wetsontwerp wordt daarna aanqe nomen met 49 teqen 12 stemmen. Aan de orde komt de motie-Joekes be treffende de doorvoerinq van de bestuurs- hervorminq in 'Ned-Indie, krachtens de bepalinqen van de wet van 6 rebruari 1922. De heer Joekes (v.-d.) meent. dat wij met de uitvoef inq van de bestuurhervo. - PREDIKANT-DIRECTEUR NEERBOSCH. In de te Utrecht qehouden alqemeene verqaderinq van de vereeniqinq tot opne- minq en opvoedinq van verwaarloosde weezen te Neerbosch is benoemd tot Pr^" dikant-directeur dier inrichtinq, Ds. H. Kluin te Anqeren. Ds. Kluin is thans 41 jaar. In 1909 werd hij candidaat tot den H. D. en van 191b af diende hij de Ned. Herv. qemeenten te Stitswerd, Nederhemert en Anqeren. WIJZIGING VAN DE VEEWET IN OVERWEGING. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de beqrootinq van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, deelt de Minister o.m. mede, dat over- woqen wordt een wijziqinq van de Vee- wet waardoor meer noq dan tot dusverre het qevaar van de veemarkten als ver- spreidsters van besmettelijke- en veeziek- ten zal kunnen worden vermmderd. Daarbij zullen tevens doeltreffende hy- qienische eischen aan de veemarkten wor den qesteld. EERSTE KAMERLEDEN OVER DE RADIOWET. Blijkens het voorloopiq verslaq der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot aanvuUinq en wijziqinq van de tele- qraaf- en telefoonwet 1904 (de z.q. radio- wet) betreurden sommiqe leden, dat de retributieheffinq is vervallen. Zij betooq- den, dat de opbrenqst daarvan had kun nen worden besteed voor het aanbrenqen van technische verbeterinqen. Andere leden daarenteqen verheuqden er zich over, dat de retributieheffinq is qeschrapt. Eeniqe leden zouden qaarne worden in- qelicht hoe de Minister den radioraad denkt samen te stellen. Gevraaqd werd of alle bestaande radiovereeniqinqen daarin behoorlijk verteqenwoordiqd zul len zijn. Andere leden waren van oor- deel. dat in den radioraad personen be- hooren zittinq te hebben, die technisch op de hooqte van radioteleqraaf en -telefoon Z1!Bovenal moet er echter volqens hen voor worden qezorqd, dat qeen particulie- ren zeqqenschap over den radio-omroep zouden krijqen. Van andere zijde werd naar aanieidmq hiervan noq de opmerkinq qemaakt, dat de samenstellinq van den radioraad zoo- daniq moet zijn, dat deze zal bestaan uit hooqstaande personen en in qeen qeval uit lieden, die in het partijleven ook maar eeniqermate op den voorqrond treden. EEN INTERNATIONALE LOODSENCONFERENTIE. Op uitnoodiqinq van de Ned. Loodsen- vereeniqinq zal op 19 Mei te Amsterdam 'n internationale loodsenconferentie wor den qehouden tot welke niet alleen de loodsen uit de omliqqdnde landen, doch ook die uit Denemarken, Noorweqen en Zweden zijn uitqenoodiqd. Op deze conferentie, welke de eerste in haar soort zal zijn, zullen niet alleen vraaqstukken op het qebied van het loods- wezen, doch ook bdMnqrijke dinqen op scheepvaartqebied inceleid en besproken worden. Zoo wil o.a. de Deensche Lood- senvereeniqinq het ,,1 iternationaal Roer- commando doen bespreken. BESCHONKENEN WORDEN NIET IN DE TREINEN TOEGELATEN. i De directie der Net Spoorweqen heeft bij dienstorder aan h t betrokken perso- neel medeqedeeld, dat personen in kenne- lijken staat van dronk nschap verkeerend, niet in de rijtuiqen moqen worden toeqe- laten en zoo zij reeds hebben plaats qe- nomen, aan het ecrstvolqende station moeten worden verw derd. Ook moeten 1 reiziqers, die lastiq of hinderlijk voor hun medereiziqers zijn, lit den trein verwij- derd worden. STEMMEN BIJ VOLMACHT. Bij de Tweede Kamer is inqediend een wetsontwerp tot wijziqinq van de Kieswet, de Provinciale Wet en de Gemeentewet, Deze wijziqinq betreft in noofdzaak de uitoefeninq van het stemrecht bij vol- macht. De in het wetsonlwerp voorqedraqen reqelinq is de vrucht van overleq met het Centraal Stembureau Zij sluit in vele opzichten aan bij de Enqelsche reqelinq. Het ontwerp stelt de moqelijkheid. net stemrecht bij volmacht uit te oefenen, opent voor ieder, wiens bejoep of werk- zaamheden meebrenren, dat hij nehaah.e- lijk of althans qedurende het qedeelte van het jaar, waarin de stemminq qewoon- lijk valt, werkzaam; pleeqt te zijn buiten de qemeente, op uelker kiezerslijst.hi) voorkomt, mits deze' afweziqheid, indien hij qedurende het th ''ak of de tijdvukken waarin hij aldus werkzaam is een ot meermalen in die qemeente teruqkomt. als reqel telkens lanqer dan drie daqen duurr 'Over de vraaq of iemand al dan met onder de wettelijke definitie valt zullen dezelfde autoriteiten te beslissen krijqen, die thans oordeelen over de twistpunten, die bij de vaststellinq van de kiezerslqst kunnen rijzen. De kiezer moet voor 1 Januari aan het qemeentebestuur verzoeken om als be- voeqd, bij volmacht te stemmen, op de kie zerslijst te worden vermeld. Staat aldus vast, wie bevoeqd zijn bij volmacht te stemmen, daar nevens zal de kiezer, die ziet aankomen, dat hij inderdaad op den stemminqsdaq afweziq zal zijn en dus van de hem qeqeven bevoeqdheid qebruik wil maken, tot'uiterlij-k een week na de candi- daatstellinq in persoon mededeelinq daar van moeten doen ter secretarie met aan- wijzinq van zijn qemachtiqde. Alleen een kiezer maq als qevolmachtiqde worden aanqewezen; hij kan als reqel slechts als qevolmachtiqde voor een persoon optre- den; voor twee personen evenwel indien deze zijn huisqenooten zijn. Het verbod voor meer dan een persoon. teqelijk als qemachtiqde op te treden, zal volqens de Memorie van Toelichtinq het qevaar voor misbruiken beperken. De voorqestelde reqelinq zal uniform qelden voor de verkiezinqen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en den qemeenteraad. Bovendien qeeft het wetsontwerp een aanvullinq van de reqelinq der plaatsver- vullinq, ter weqneminq van een hiaat, waarop de heer Van den Heuvel bij de behandelinq van hoofdstuk V der Staats- beqrootinq'voor 1926 heeft qewezen. ONTWERP TOT WETTELIJKE REGELING VAN DE PACHT. Op de volqende vraaq van den heer Van der Sluis, lid van de Tweede Kamer: Kan de Minister in verband met het- qeen in de qewisselde stukken over de Staatsbeqrootinq 1928, hoofdstuk V ter kennis van de Kamer werd qebracht, me- dedeelen of de indieninq van een ont werp tot wettelijke reqelinq van de Pacht spoediq kan worden teqemoet qezien? heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw qeantwoord: Vermits wijziqinq van het pachtstelsel inqrijpende veranderinqen in onze bur- qerlijke wetqevinq aan de orde stelt, liqt het voor de hand, dat het aan den Minis ter van Justitie in November j.l. toeqe- zonden voorontwerp van dezen qezette studie verqt. Hij heeft eohter den onder- qeteekende een zoo spoediqe afdoeninq in uitzicht qesteld, als met het qewicht der zaak vereeniqbaar is. Nadat tusschen beide Ministers over- eenstemminq zal zijn verkreqen, liqt het in de bedoelinq de qroote landbouworqa- nisatie over het wetsontwerp te hooren. Daar bovendien ook de Raad van State advies moet uitbenqen kan omtrent hel tijdstip van indieninq thans noq niets met 1 zekerheid worden meeqedeeld. v oor zooveel het van hem afhanqt, zal de on- derqeteekende niets verzuimen wat de af doeninq kan bespoediqen. DE ACT IE TEGEN DE WINKELSLUITINGSWET. Het comite van actie inzake de rijks- winkelsluitinq heeft dezer daqen aan de betrokken orqanisaties medeqedeeld, dat het omtrent de wijze, waarop eventueel naar buiten dient te worden opqetreden, vele en ernstiqe besprekinqen heeft qe houden, waarbij men alqemeen van oor- deel was, dat slechts een massale actie teqen het komende wetsvoorstel die kracht aan de eischen der belanqhebbenden kan schenken, welke noodiq is om dezen aan- val op den middenstand af te weren. Aan- qezien tot heden de inhoud van de moqe- lijk opnaeuw aanqebrachte wijziqinqen van het voorontwerp-Winkelsluitinqswet noq niet bekend is, is het comite niet in staat een positief standpunt in te nemen met betrekkinq tot het te verwachten wetsontwerp en den daarmede samenhan- qenden alqemecnen maatreqel van be-- stuur. Eer'st dan, wanneer de Minister het wetsontwerp in de Tweede Kamer heeft qebracht, waardoor de inhoud offi- cieel bekend wordt, kan door het comite met vrucht stellinq worden qenomen teqen schadelijke bepalinqen in het voorstel. I Het comite h'eeft daarom qemeend, dit in overleq met het alqemeen bestuur van den Kon. Ned. Middenstandsbond, te moeten besluiten thans noq qeen actie naar buiten te voeren, doch op dezelfde 1 wijze voort te qaan met 't treffen van voorbereidende maatreqelen om, wanneer het juiste moment daar is, door qemeen- 1 schappelijk optreden met de landelijKe bonden en anderen, die hun instemminq met zijn streven betuiqd hebben, een krachtiqe actie te ontplooien. MEMORIE VAN ANTWOORD INZAKE HOOFDSTUK II. VergoediDg aan Eerste-Kamerieden. Verschenen is de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Eers'e Kamer over het ontwerp van wet tot vaststelliDg van Hoofdstuk II (Hooge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin) der Staatsbegroo- ting voor het dienstjaar 1928 is het volgende ontleend Ten aanzien van den geuiten wensch, om aan de leden van de Eeiste Kamer een vergoedirg toe te kennen, meikt de minister op, dat de Grondwet deze toekennmg niet toelaat. Wat de veihooging van de vergceding voor verblpfkosten betreft, welke andere leden ter spra'ke brachten, merkt de minister, zich in zoover aansluitende bij hetgeen vele leden daartegen aanvoerden, op, dat een verhooging van de verblijfsvergoeding, onder erkentenis, dat de bestaande ver- goeding van het eigenlijk verblpf voldoende is, maar op grond, dat ook verzuimde arbeid moet worden vergoed, in strijd zou zijn met art. 92. 3de lid, der Grondwet. Dit lid der Grondwet immers kent alleen wreis- en verblijfkosten" toe niet een pre- sentiegeld, als b.v. de Gemeentewet. Welk woord daar o.a. mede beoogt vergoeding voor verzuimden arbeid. Ten slotte merkt de minister nog op, dat inderdaad de leden der Kamer die .al- hier woorachtig zijn, van vergoeding voor verblijfkosten voor het bijwonen der zit- tingen uitgesloten zijn. Voor een verande- ring dezer regeling zou wetswijziging nood- zakelijk zijn. De Minister is bereid, deze te overwegeD, en zal zich daarbij o.a de vraag moeten stellen, of de recreatie uitgaven binnen de eigen woonplaats wel als de in de Grond wet vermelde „verblijfplaatsen" kunnen wor den aangeduid; en, bij een tevestigende beantwoording van die vraag, ook deze, ot bij een onderstelde wpziging van le wet wel een uniforme regeling van de ver- bljjfsvergoeding zal kunnen gebandhaafd blijven. EEN NALATENSCHAP VOOR DE VREDESGEDACHTE. Een Hagenaar neerr aan het rijk zijn vermogen van f 500.000 bij testament ver- maakt onder voorwaarde, dat de rente jaar- lijks besteed wordt voor het toekernen van een vredesprijs. De Minister van Financien beejjfert, dat het ontwerp alsnog eenige wijzigirg zal mogen, dat pi m. f 500.000 bedraagt, jaar- Ijjks ongeveer f 19.000 beschikbaar zal zpn, welk bedrag na het verrallen van enkele door den eiflater vermaakte uitkeeringen en een door hem besproken vruchtgebruik, geleidelijk kan stpgen tot pi m. f 21 000. De regeering nu brc-ngt gaarne hulde aan het idealisme van den eiflater, die in 1916, te midden van de verschrikkingen van dtn oorlog, heeft bepaald, dat zjjn geheele vermogen moest worden bestemd voor het bevorderen van de yredesgedachte en die deze bestemming ook later, na het tot stand komen van den vrede van de nieuwe organen, die dezen meer dan vroeger moeten verzekeren, heeft gehandhaafd. hfiettemin heeft zij geaarzeld, of zij deze P. .Uit het Enqelsch door G. WODEHOUSE. 26) Vervolq. Toen de- heer Twist zaq,- wie zijn be- zoeker was, liet hij deze ernstiqe, qepreo- cupeerde houdinq varen. De binnentre- dende was een meisje van een jaar of 20, met een opvallend mooi, maar wat stuq qezicbtje. Ze had heldere bruine ooqen, die qewoonlijk niet samenqaan met een zacht, qedwee karakter. Zij had een bui- tenqewoon sterke kleur en haar kapsel qlansde als koper in het licht van het raam. ..Bonjour, Dolly," zeide de heer Twist. ..Bonjour", zeide het meisje verdrietiq. ,,In qeen jaar qezien, Dolly. Ik wist niet ee'ns, dat je in het land was. Ga zitten. De bezoekster qinq zitten. ,,Wel allemacbtiq, Chimp", zeide ze. hem met een kwijnende nieuwsqieriqheid opnemend, „Hoe kom je aan dien hariqen uitwas?" De heer Twist bewooq zich in openhar- tiqe krinqen en den liijnaam Chimp een afkortinq voor Chimpansee, waaron- der hij bekend was, niet alleen bij zijn intiemen, maar ook bij de politie in rika, die qraaq wat intiemer met hem had willen worden had hij al vroeq qekre- qen, omdat men veinsde in trekken eeniqe overeenkomst te zien met deze aap- achtdqe soort. Keuriq, vindt je niet? zeide hi], ter- wiji hij qoedkeurend zijn snor streelde. Die en qeld waren de eeniqe zaken die op zijn affectie konden aanspraak maken. ,,Voor mijn part. En ik snap wel, dat als je elk ooqenblik in de nor kunt komen, je nu noq zooveel haar teelt, als maar mo- qelijk is." De heer Twist voelde zich een weirnq qeqriefd. Hij hield niet van qrapjes over zijn snor. Hij kop evenmin tactlooze toe- spelinqen op de nor apprecieeren. Ln hi] was wat in de war door de onqewone bruuskheid van't meisje. De Dora Gunn die hij kende, was een vroolijke ziel qe- weest, die heelemaal niet leek op dit per- soontje, dat met saamqeknepen lippen en sombere ooqen teqenover hem zat. Het meisje keek eens om zich heen en scheen verbaasd. Wat beteekent dat allemaal? vroeq ze'en wees met haar parasol naar het op- schrift op het raam. De heer Twist had een toeqevenden qlimlach, waarin een zekere trots verbor- qen laq. Hij was een vindmqrijK man, vleide hij zich en deze inval om zich voor te doen als een speurder der misdaad vond hij onbetaalbaar. Niets dan camouflage zeide hi]. „Ver- draaid nuttiq om zoo'n etiquetje te heb ben. Dan worden je nooit lastiqe vragen qedaan.' i Ja, maar ik doc wel lastiqe vraqcn. Daarvoor ben ik nu net precies qekomen. Zeq eens. kan jij de waarheid^vertellen, zonder een spier te vertrekken. Je kent me toch, Dolly ..Daarom vraaq ik het immers. Nou, ik ben qekomen om wat uit je te wurmen. Geen luistervinken?" ..GeenJevende ziel." En de kantoorjonqen dan? „Dien heb ik toch niet dacht ]e dat ik Pierpont Morgan was!' Op alle manieren qerustqesteld, haalde het meisje een fijn zakdoekje te voor- schijn, dat vroeqer aan Harrod s btores had behoord en waarvan deze hrma bui ten haar weten afstand had qedaan. Chimp", zeide ze, een traan wegbet- tende. „Ik ben zoo onqelukkiq." Chimp Twist was er de man met naar om er werkloos bij te staan, als hij schoon- heid in tranen zaq. Hij kwam naar haar toe en sloeq zijn arm om haar schouder, maar ze rukte zich onmiddellijk los. Handen thuis", zeide ze vol vrouwe- lijke waardiqheid. ,,Je moet weten, dat ik qetrouwd ben. „Getrouwd." „En of. Eerqisteren met Glibber M0lDey Glibber". De heer Twist schrok er van. ..Waarom ter wereld trouw je dat vee van Laban. Ik moet je vriendelijk verzoeken, als het je hetzelfde is", zeide het meisje op koelen toon, „om niet mijn man aan te dui- den met vee van Laban. t> ,,Maar hij is vee van Laban. Dat is hij niet. In ieder qeval hoop ik, dat hij het niet is. En ik ben bier om daar achter te komen. Maar de heer Twist was in den qeesi alweer beziq met dit verbijsterende hu- welijk. ,,Ik snap er niets van zeide nip ,,1K heb Glibber een paar weken qeleden qe zien en hij zei niet eens, dat hij je ont- moet had." ,,Dat dee die toen ook noq met. We liepen pas een daq of tien qeleden teqen elkaar aan. Ik wandelde Haymarket lanqs en toen zie ik een vent achter me, nou en toen viel ik teqen hem aan flauw, he." ,,0, doe je dat noq altijd. Ja dat doe ik toch maar het beste. Chimp knikte. Dora Molly, bezwij- mende Dolly voor haar vrienden, was on- qetwijfeld een meesteres in haar tak van wetenschap. Zij had de qewoonte om op straat in zwijm te vallen in den arm van rijk-uitziende vreemdelinqen. om dan hun zakken te rollen, als zij zich voorovei boqen om haar hulp te bieden. Zoo heeft ieder in dit leven zijn bijzondere taak. „Nou en toen was het de Glibber en we qingen lunchen en kletsten eeif beetje. Ik heb dat jonq altijd leuk qevonden en we voelden ons een beetje alleen hier in Lon- den, dus toen deden we het maar zoo. nn nou ben ik diep-onqelukkiq. „Nou, maar wat scheelt er dan aan informeerde de heer Twist. Dat'zal ik je zegqen. Het is zoo qe- beurd. Gisteravond qaat me die Glibber uit na het souper en komt pas om vier uur 's ochtends teruq. Nou vraaq ik je, vier uur 's ochtends als je pas twee daqen qe trouwd bent. Als hij zich nou toch ver- beeldt, dat een jonqe bruid zooiets ver- draaqt, zoo maar patch in de wittebroods- weken om zoo te zeqqen, dan heeft ie het tpch ver mis." ,,En wat deedt jij toen?" v ceq ue n:er Twist met eeniq medeqevoel, maar toch met iets van die ijziqe kalmte, de vrijqe- zellen in derqelijke situaties aan den daq leqqen. „Ik deed een heeleboel. En hij probeer- de "z'n alibi te bewijzan door een lieqver- haaltje. En dat alibi mot nou hier onder- zocht worden door de jury, dan is het eens voor al uitChimp, heb je ooit qe- hoord van iemand, die Fmqlass heet. Er was iets in de wijze van doen van den heer Twist, dat er op scheen te wij- zen,' dat hij een onwilliqe qetuiqe was, maar na een ooqenblik antwoordde hij: „Jawel." ,,0 zoo. En wie was dat dan? ,,Een kraanzeide Chimp en er was iets eerbiediqs in zijn stem. ,,Een van de qrootste kranen, die ouwe Vink. „Hoe dan? Wat heeft ie dan uitqe- voerd?" O dat was voor jouw tqd en nei is hier qebeurd. Dus jij hebt er misschie.: wel nooit van qehoord; maar hij iatte een paar millioen dollar van de Nieuw- Aziatische bank." Mevrouw Molly qeraakte zeer onder den indruk. Haar optreden werd ie's minder qestrenq. ..Hadden jij en Glibber iets met hem te maken?" ..Nou en of. We waren kameraden. ,,Leeft hij noq?" ,Neen. Stierf laatst in Buenos-Aii s. Mevrouw Molloy beet nadenkend op haar onderlip. (Wordt vervolqd.) rggmtCk. NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1