ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. e tpirmal- HEEREN-BAAI PAARS-MERK No. 8198. Woensdag 21 Maart 1928 68e Jaargang Sam en zijn schat fPtvbeert BUITENLAND. ASQiMEMENrSPRIJS: E E R S T E BLAD. Fl N N E N L A N D. F8DILL8T ON. Opiossing kenmerkmde eigmschappeti vandUe DEHeermbaaitnerken D-EHeerenbddi van 50ck.p>tr'/zpond maarjeens van 50chper1/2 pond yl$eesi om de /cusa&beifr m. i Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vootir betaling. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdagavond. HINDERWET. DRANKWET. TWEEDE KAMER Vergaderinq van Dinsdap. Besloten wordt, op voorstel van de be- ■ootinpscommissie, thans niet meer te ouden het debat over de begrootinq van onderwijs, dat in December niet gehouden Werd door de ziekte van den Minister. De heer Albarda (s.-d.) vraagt een interpellatie aan over het beleid van de tcegeenng ten aanzien van de kweekscho- len. Op dit verzoek wordt vandaag be- slist. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van art. 88 der Arbeidswet. Minister Waszink wijst op de lacune Btiaschen de Arbeids- en de Leerplichtwet. die ook na den 7jarigen leerplicht blijft bestaan. Daarnaast is behoefte aan rege- liibg van het leerlingstelsel. Het ontwerp nu brengt een juiste aansluiting van de leerovereenkomst met lager onderwijs. Spreker kan aan het verlangen van den SJarigen leerplicht niet voldoen. Het leer- Hngenstelsel zal in praktijk komen alleen voor de z.g. ambaehten en niet voor fa- brieken. Uit het Engelsch door P. G. WODEHOUSE. 24) Vervolg.) De heer Wrenn sprak het eerst; ..Is er iets van uw dienst?" vroeg hij. ,,Wat?" zeide Sam. ,,Kan ik iets voor u doen?" „He?" De heer Wrenn tapte nu eens uit een under vaatje. „Dit is het bureau van Pyke s Huisge zin. Ik ben Wrenn, de directeur. Wilde u mij spreken?" „Wie?" zeide Sam. Thans keerde Kay zich naar het raam etn toen hij haar oogen niet meer zap, kwam Sam weer tot zich zelf. Hij werd rich bewust, dat een grijze mijnheer, dien hij zich vaag herinnerde een paar uur ge- leden bij zijn binnentreden in de kamer gezien te hebben, het woord tot hem richtte. ..Pardon?" Wilde u mij spreken?" „Ta", zeide Sam, „ja, ja!" ..Waarover?" vroeg de heer Wrenn geduldig. De eenvoud van deze directe vraag scheen Sam's hersens te verhelderen. Hij herinnerde zich nu. waarom hij hier was gekomen. „Ik ben van Amerika hierheen gereisd om aan de redactie van Pyke's Huisgezin geplaatst te worden. De heer Gerhard (s.-d.) vraagt, hoe de controle op de toepassing van de leerling- overeenkomst zal worden geregeld. Het ontwerp acht'spreker onaannemlijk. De heer Joekes (v.-d.) vreest, dat de controle niet intensief zal zijn; vele bazen zullen ongeschikt zijn voor het opleiden der jo-ngens en men zal de meening gaan verkondigen, dat na deze wet een bruq geslagen is tusschen Leerplicht- en Ar beidswet. Spreker meent, dat tot weder- toepassing van art. 25 der Nijverheids- onderwijswet zal moeten worden overge- gaan en dat het wetsontwerp niet in strijd is met art. 3 van het verdrag van Was hington. De heer Stenhuis (s.-d) vreest, dat de arbeidsmarkt zal worden verslecht. De heer Ketelaar (v.-d.) meent, dat het ontwerp een stap is op een gevaarlijk terrein. Men mag niet terugkomen op het verbod van fabrieksarbeid voor kinderen beneden 14 jaar. Dit slechte voorbeeld zal navolging uitlokken. De heer Van Wijnbergen (r.-k.) juicht het ontwerp toe, dat jongens, als zij de school verlaten, doch nog geen 14 jaar zijn, van straat houdt en hen in de ge legenheid stelt een vakopleiding te be- ginnen. De heer Nolens (r.-k.) acht het ont werp den eenigen weg om het hiaat tus schen de Leerplicht- en de Arbeidswet te verkleinen. OVERDRACHT VAN HET NIEUW- ACADEMISCH ZIEKENHUIS TE LEIDEN. Zaterdagmiddag om twee uur heeft na- mens de Regeering door den Minister van Onderwijs, K. en W., de officieele over- dracht plaats gehad van het Nieuw Aca- demisch Ziekenhuis te Leiden. De overdracht betreft in de eerste plaats het zgn. huishoudelijke gebouw, het reus- adhtige huis waarin zich bevinden: woon plaats voor inwonende dienstboden, tijde- lijk door zusters in gebruik genomen, reus- achtige magazijnen, braad-, brood- en kookkeukens, de eigen gioote wasscherij, ketelhuis en machinekamers, schoonmaak- keukens, enz. In gebruik genomen wordt ook een voorloopig lijkenhuis met rouwkamer, ka mer voor rouwbedrijvenden, enz. De eerste kliniek die geopend wordt zij is Vrijdag in gebruik genomen is die voor oogheelkunde (Prof. Dr. van der Hoeve). De kliniek voor oor-, neus- en keelgeneeskunde (Prof. Dr. P. Th. L. Kan) wordt in April in gebruik genomen en de derde kliniek die staat geopend te INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. firheumatkrhe pijnen. ..Lord Tilbury had het graag." ..Lord Tilbury?" ,,Ja, ik kom juist bij hem vandaan. „Maar hij heeft mij er nog niet over gesproken, mijnheer...' Shotter. Neen, het kwam nu pas voor mekaar". Mijnheer Wrenn was een hoffelijk man en al was hij van meening, dat zijn bezoeker niet heelemaai normaal was, toch verried hij niets. ,,Het is misschien beter, dat ik mij even met Lord Tilbury in verbinding stel," meende hij, opstaande. ..Hier is mijn nicht, juffrouw Derrick. Kay, kindje, mijnheer Shotter." Het vertrek van den derde en het plot- selinge ontstaan van een intiem tete a tete had het gewone gevolg een oogenbilk stilte. l oen kwam Kay van het raam naar het schrijfbureau. „Zei u, dat u uit Amerika kwam?" vroeg ze, terwijl ze met het blauwe pot- lood van mijnheer Wrenn speelde. Het kon haar niets schelen, maar ze moest toch iets zeggen. ,,Ja, uit Amerika. Ja, uit Amerika." „Is dit uw eerste bezoek aan Enge- land?" vroeg Kay en verborg een geeuw. „0 neen. Ik ben er op kostschool ge weest." ..Werkelijk? Waar? ..Wrykyn." Kay werd iets toescbietelijker. Ze be- gon wat meer belang in de zaak te stellen. ..Goeie hemel. Maar natuurlijk! Ze keek hem bepaald vriendelijk aan. ,,Een vriend van u sprak mij gisteren nog over u Willoughbry Braddock." ..Kent u Braddy dan?" vroeg Sam ver- bouwereerd. ,,Ik heb hem mijn heele leven gekend." Sam onderging een wonderlijke ge- waarwording. Zij was moeilijk te ont- worden, is die van Prof. P. C. T. van der Hoeven; het is de kliniek voor verloskun- de en gynaecologie, die van zeer groote afmetingen is. Iedere kliniek heeft een eigen leeszaal en boe'kerij. De verschillende kapitale ge- bouwen, die gezamenlijk het Nieuw Aca- demisch Ziekenhuis ^rormen, worden ver- warmd en van stoom en warm water voor- zien vanuit het centiaal maohineqebouw, dat een onderdeel vormt van het groote huishoudelijke gebouw. Het eten en de goederen uit de magazijnen worden met motorlorries naar de verschillende gebou- wen vervoerd. De wegen in het dorp zijn van geluiddempende bestrating voorzien. Het Anatomisch Laboratorium en de kliniek voor kindergeneeskunde zijn reeds eerder in gebruik genomen. De overdrachtsplechtigheid geschietlde in de provisorisch iwgericht groote aula van het poort- of administratiegebouw in aanwezigheid van circa vijfhonderd ge- noodigden. Prof. Dr. J. van der Hoeve hield ter gelegenheid van de overdracht een lange rede. Minister Waszink droeg vervol- gehs met een rede 't Nieuw Academisch Ziekenhuis namens de Regeering aan Curatoren van de Rijksuniversitpit te Lei den over en namens de Rijksuniversiteit te Leiden over en namens deze aanvaard- de de president-curator, Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar het nieuwe ziekenhuis met enkele woorden. s Avonds vereenigden zich vele autoriteiten, o.w. de Minister, aan een diner, aangeboden door de me- dische faculteit. Door Minister Waszink werd 's mid- dags nog medegedeeid de benoeming van den hootdarchitect Van Hoekstra tot of- ficiSr in de Orde van Oranje Nassau en van Prof. Dr. J. v. d, Hoeve, tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. DE ..SCHUTTEVAER". Een Reuter-telegram meldt, dat Maan- diagmorgen al vroeg een groot aantal be- langstelienden shmengestroomd was op het embankment" bij Westminster om getuige te zijn van het vertrek van de ..Schuttevaer", die met de Nederlandsche en Amerikaansche vlaggen in top zeilree lag. Desmiddags vertrok het scheepje naar Plymouth, waar het een paar dagen zal blijven om dan via de Azoren naar New- York te zeilen. De vier opvarenden zijn in de beste conditie en hebben ook ver- trouwen in den goeden afloop. MOND- EN KLAUWZEER. Op een telegram van den Bond van Melkveehouders, gevestigd te Amster dam, waarin gewezen wordt op ondoel- treffende maatregelen inzake de bestri ding van mond- en klauwzeer, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken tele- grafisch geantwoord. ..Ontken ten aanzien mond- en klauw zeer ondoeltreffende maatregelen worden genomen. Veeartsenijkundige dienst doet alles wat mogelijk is om noodlottiqe ge- volgen van verzaken plichten door be lang.hebbenden als verzwijgen, te late aan- gifte, vluchten met verdacht vee, enz. te beperken. Medewerking van belangheb benden onmisbaar. Wil in uwen kring daartoe aansporen. Mijnerzijds wordt tot leden, maar het resultaat was beslissend. Toen hij bemerkte, dat dit engelachtige meisje dien ouwen Braddy kende en dat ze den weg tot een wondermooie vriend- schap konden effenen door over dien ouden Braddy te praten, scheen 't bureau van Pyke's Huisgezin ineens vervuld van eem gouden licht. Vogels kwetterden aan het plafond en in harmonie met hun ge kwinkeleer was een heel orkest violen en harpen. ..Kent u dien goeien Braddie heusch?' ,.We speelden vroeqer samen." ,,Een kramige kerel." ,,Een beste vent." ,,Wat een kerel, he?" .Ja." ,,Wat een kraan! ,,}a. Zeg eens, mijnheer Shotter. zeide Kay, die dezen lofzang moede werd, ..herinnert u zich uit uw schooltijd nog een zekeren Bates?" Sams gezicht betrok. De tijd had de ellende van dat oogenblik buiten de Pikante Kaas wat verzacht, maar de her- innering bleef schrijnen. ..Jawel." ..Willoughby Braddock heeft me ver- teld dat u Bates eens met een wandelstok op zijm ziel hebt gegeven." .Ja." ,,Een dikke wandelstok. „w „Hebt u hem hard geslagen? ,.Ja, zoo hard als ik kon. Een zuohtje van voldoening ontsnapte Kay. ,,0," zeide zij. In den loop van het gesprek was de kloof, die hen in het begin scheidde, al meer en meer overbrugd, zoodat ze nu nog maar letterlij.k en figuurlijk een klein eindje van elkaar afstonden; en toen ze nu deze laatste schoome woorden hoorde, INGEZONDENMEDEDEEL1NOEN. N.V. DOUWE EGBERTS TABAKSFABRIEKEN OPGERICHT 1753 D-E Heeren-Baai is dus thans verkrijgbaarinprijzen^ van 50ct.tot f. 1.25 per'/2 pond. andere orgamisaties gelijk verzoek ge- richt." In aansluiting hiermede verzocht de Minister telegrafisch aan het Kon. Ned. Landbouw Comite, den R. K. Boeren- en Tuindersbond en den Algemeenen Neder landschen Zuivelbond dringend om aan- sporing in hun kring tot volledige mede werking inzake bestrijding van mond- en klauwzeer. Bovendien wordt Woensdag een bespreking gehouden tusschen den veeartsenijkundigen dienst en vertegen- woordigers der organisaties, onder leiding van den Minister. DE VOORBEKEIDENDE ONTWAPE- N IN US- CON FEKEN TIE. De yoorbereidiugscommissie voor de ontwapenit!g8Confeieutie le Ueneve heeft, naar de N.K.Cit. scbrijft, Maandag werkelgk keek Kay Sam aan met een hartelijke dankbaarheid, die hem deed sidderen als een ineengezakte gelatine-pudding. Toen, terwijl het hem nog duizelde, glimlachte ze. En nu wordt de taak om de opeenvol- gende gebeurtenissen in volgorde te ver- melden, zwaar voor -den geschiedschrij- ver. Kortom, er gebeurde als volgt. Sam tastte voor zich uit, totaal in de war, trok Kay onhandig in zijn armen en kuste haar. §4. Men zou natuurlijk niet het minste ge- wicht aan een dergelijke gebeurtenis be- hoeven te hechten men zou haar kun- nen negeeren en doorgaan. In kussen op zich zelf is niets werkelijk weerzinwek- kends. De eerste Christenen plachten ieder, die ze toevallig tegenkwamen te zoenen. Maar deze kroniekschrijver is zich te vee! bewust van de vragend op- getrokken wenkbrauwen van zijn toe- hoorders, om in deze bonding te volhar- den. Een verklaring, dat beseft hij volko- men, een argument om aan tet toonen, dat Sam niet te veroordeelen is, blijft nood- zakelijk. Onder deze omstandigheden blijkt weer eens hoe moeilijk en delicaat de positie van den kroniekschrijver is. Eenige oogenblikken te voren noodigde hij een ieder uit om te rillen van afschuw bij het schouwspel van den kus van Claude Bates en nu ziet hij zich weer plotseling ge plaatst voor de taak om het gedrag van Sam Shotter op datzelfde stuk aannemelijk te maken. Hij moet er maar van zien te maken, wat hij kan. Laten we eerst de feiten nagaan. in de eerste plaats stond er od het bu reau van .mijnheer Wrenn, zooals op alle e^n vooruitgang gemaakt. Zij is er thane in geslaagd twee uur achteeeen te detat- teeren, alvorens weer behoefte aan ver- dagiag te gevoelen. Na de redevoeiicgen van Lidwinof, graaf Bernstorfif en den Turksctnn minister van buitenlandsche zaken, Zevfok Rouchdy bey was het echter weer met de spreek'ereidheid ten einde en moest voorzitter Loudon op verzoek van enkele gi-delegeerden, die wel aan de dis cusses zouden deelnemen, doch gevraagd hadden, hun verklaringen Dinsdsgte mogen afieg-en, de bptenkomst tot Dinsdagmiddag vet dagen. Voor deze verdaging bestocd heden echter wel eer ige gegrocde reden. Want de rede van Litwinof heeft de be- rekeningeD, die in de dagen van werklocs- heid der commissie tusschen de leiders ervan en het vo kenbondssecretariaat gerppt waren. overboord geworpen, en de gioote meerderheid der commissie voor een nieuwen en niet zeer aangenamen toestand geplaatst. bureaux van de redacteuren in Tilbury House een groote omlijste spreuk: Doe het Nu! Wie zal zeggen, of de jonge man daarvan in zijn onderbewustzijn den in- vloed niet onderging. In de tweede plaats, als je nu tocih wier maanden lang het portret van een meisje in je bor-stzak hebt meegedragen en dat eenige malen per dag met een kloppend hart hebt bekeken, dan is het toch moei lijk voor je om, als je het origineel plotse ling ontmoet, net te doen, alsof ze heele maai vreemd is. En in de derde plaats en nu komen we tot de kern van de zaak de glim- lach. (Meisjes zoo mooi als Kay Derrick, vooral als hun gezichtjes in rust iets ern- stigs hebben, moeten heel voorzichtig glimlachen. Er was iets in Kay Derricks snuitije, zelfs al zat ze eenvoudig te be- peijizen, hoe ze haar hoed zou opmaken, dat aan vreemdelingen den indruk gaf. dat ze een reine onschuldige ziel had en droe- vig mediteerde over s levens slechtheid. Het gevolg was, dat als ze glimlachte. het leek, alsof de zon opeens door de woiken brak. Haar gllmlach scheen de wereld opeens mooier te maken. Politie-agenten, die ze glimlachend bedankte, als ze haar den weg gewezen hadden, werden opeens veel vroolijker, zorgeloozer agenten, die zongen terwijl ze het verkeer regelden. Beaelaars, die bij den kleinen aalmoes haar glimlach erlangden, werden als bij tooverslag energieker en hielden de ove- rige voorbijgangers met elan aan. En als zij den glimlach zagen, leken zuiqelingen in hun kinderwagens, plotseling niet meer op gepocheerde eieren, maar kregen iets bijna menschelijks. (Wordt vervolgd. NEUZENSCHE COURANT fhirfreioe.ester en Wethouders van TEH NEIJ/EN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Sewetarie ter i»/.age ligt ee.i verzoek met bij ager, van I'lETER FRAANIK, te Ter Neuzen, 0111 hR- GUNNING tot het en in werking brengen ran een electrb-motor van 5 t*. K in zijn hestaande tiinmermanswerk plaats in het perceel kadastraal be- kend in sectie L, No. 776. Op Dii.sdag 3 Apiii a.s., des namiddags dne anr, zal in tret gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en Bchriftelyk toe te lichter.. fcoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren bebben, konnen gedurende drie dagen, voor het bovenge- taelde tijdatip, ter secretarie der gemeente kenms netnen van de ter zake ingekomen schritturen. |)e aandaebt van belanghebbenden wordt er op gevestigri. dat volgens de bestaande jurispruuentie niet tot beruep gereohtigd zijn, zij, die niet overeen- keinslig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden iia» voor het gerneentebestuur zijn versehenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten, Ter Neuzen, 20 Maart 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZlNGi, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLH, Secretaris. Ritrgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUz.EN, brengen ter opentiare kennis, ingevolge artikel 12, eerste bd der Drankwet, dat l>ij hen is kigekomen een verzoek om VERGUNN1NG voor den verkoop van sterken drank in bet klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van SERAPHINA LU DO VIC A DE BOY geb. Van de Voorde zonder beroep, wonende te Gent (Belgie), woonplaats kiezende te Ter Neuzen, voor het reohtervoorlokaal van het perceel Korte Kerkstraat 17. Binnen twee weken nadar, deze bekendmaking is ges -lned, kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders, Ter Neuzen, den 21 Maart 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. I1U1Z1NGA. Burgemeester. B. I. ZO.NNEVIJLLE, Secretaris. ^uNljiy-^indringende 1 - ^tnwrijfm iddel verdrijft 18// opothekers sn drogisteri „Wat!'_ n i 10 Id per pond 20ct. perons 10ct. per'/20ns

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1