Tafelloopers. ORIGINEEL KUHN P." KONINCS ZAADHANDEL - GOES - =51 WASCNMACHINES Fa J. DE SMIDT-POTHOVEN Heeren Mode-Artikelen. Fa J. DE SMIDT-POTHOVEN De twee Straatjongens van Parijs Concert- en Bioscoopgebouw Vrouwenmacht Gebalde vuisten INBOEDEL, BLOEM-enBLADPLANTEN „HET GROENE KRUIS Pootaardappels Gestagen Waschfornuizen Gegoten Waschtornuisjes. Meer dan Doet ook gij zoo Flinke Bijverdienste Luxe Artikelen COCOS, KURKZEIL MATTEN VLOERZEIL OVERGORDIJNEN enz. LAGE PRIJZEN ONGELUKKIG IN HET SPEL VERTEGENWOORDIGER NET KOSTHUIS Wijnagentuur een Damesfiets, n STAAT TER DEKKSNG Pallieter B 1333 Aanbesteding. Bet Bouwen van een WOONHUIS aan den Singelweg te Axel, „LANDBOUWBELANG" Openbare Verkooping. „ZaamslagTramha!ten" SUIKERBIETEN. Bloemenmagazijn van G. J. WILL, Huismoeders Nieuwe Holt. Braadbokking HAMMETJES een Winkelhuis, Algemeene Vergadenng Smaiiegange's Zaadhandel, Ter Neuzen KOEN's Gerardinverf Suikerbietenzaad De stam met de minste schieters. j| GEEN KIESPIJN G.P.VLAANDER in verschillende soorten en uitvoering. |F Ontvangen: nieuwste Smallegange's Zaden - Ter Neuzen. AXMINSTER WOLLEN KATOENEN 1 Woensdag 21 Maart, aanvang 73/4 uur TEIR. iCSnETCr ZID Int. Woensdag 21 Maart. Aanvang 7% uur. Loge 80 cent, Parket 65 cent, Eerste Rang 50 cent, Tweede Rang 35 cent, Derde Rang 20 cent. a 20,-- dekgeid bij JAN DEES te ZAAMSLAG. N.V. STAL VAN DiXHOORN. De Vereeniging te HOEK 20.000 K.G. Chili 15'/, 1700 Zw. Amm. 20 °'0 9500 Amm. Super 7X9 2000 Super 14% 22.000 K.G. Chili 15V, 1725 Ureum 46 Zees* net onderhouden Bietenbond 1.000.000 K.G. Heden ontvangen Nieuwe Engelsche Zalmbokking. ^^teeds voorharder^^ VARKENSSNIJ WORST Gekookte Worst aan rondjes HERMAN W0UTERS.J FIRMA P. J. VAN DE SANDE Het yerbouwen van een WOONHUIS in de Mossel- polder, gem. Philippine. TE K00P OF TE HUUR GEVRAAGD VEREENIGING te TER NEUZEN. DAAR BEN IK WEER. CACAO- en CHOCOL A DEFABRIEK zoekt voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Brieven onder K. H. 284, Adv. Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. Gevraagd tegen 1 April a.s. voor 2 personen in dienst Ned. Loods- wezen. Brieven met prijsopgaaf letters L.C Bur. ,,Vliss. Courant", Vlissingen. Vroege en late soorten van extra gewas vooihanden. Wacht U voor namaak KOORTSPOEDERS Ijzerhandel - AXEL. met koperen binnenketel. Sterk concurreeronde prijzen. ZEEPFABRIEK „HET KLAVERBLAD" HAARLEM ZUID-NEDERLANDSCHE WIELER FEDERATIE -A. M. MOGORL. NOORDSTRAAT 33-35 TER NEUZEN VILTHOEDEN PETTEN OVERHEMDEN ZELFSTRIKKERS BRETELLES SOKKENHOUBERS JAEGER ONDERGOEDEREN enz. Onze productie blijft onovertrefbaar. T E K O O P NOORDSTRAAT 33-35 - TER NEUZEN Ditmaal geven wij een programma van spanning en sensatie. ALS EERSTE HOOFDNUMMER Een spel van de kracht der zwakke sekse. Aan deze spannende film wordt nog toegevoegd ALS TWEEDE HOOFDNUMMER: Drama vol actie en sensatie. In de hoofdrol de bekende Cow-boy BUCK J O N E S. CONWAY TEARLE en BARABARA BEDFORD. MIJN LIEVELING. Klucht in twee acten. De strijd van de dappere en onversaagde Cow-boys tegen de minderwaardige elementen in het verre Westen. PRIJZEN DER PLAATSEN: Toegang voor personen van iederen leeftijd. en zal worden rondgeleid de driejarige Hengst afstaramende van Moustic de Grandglise en Lafeoureur d'Isaac Namens zijn principaal zal door onder- geteekende worden aanbesteed in drie perceelen Eerste perceelMetselwerk. Tweede perceelTimmer-, ljzer-, Lood- en het Zinkwerk. Derde perceelSchilderwerk, en in Massa. Besteding op 30 Maart u.s. om 3 uur, in het CaK van den heer ED. VAN DE CASTEEL te Axel. Bestek en teekening (vanaf heden)ad 1,— verkrijgbaar Nieuwstraat G 52. De Bouwkundige, P. LE FEBER Jr. zal op Woensdag 21 Maart 1928, om t w a a 1 f uur, bij de Firma Galle te Ter Neuzen, alwaar de in- schrijvingsbiljetten kunnen ingeleverd worden, onder A. H. V. trachten aan te besteden de levering van bovenstaand te leveren voor den 10 April 1928, en te leveren van 10-20 Mei 1928. De levering inoet geschieden vrij op voertuig aan de Weegbrug Goesche polder te Ter Neuzen. Kosten van onderzoek zijn voor reke- ning van de aannemers. Namens het Bestuur, M. DE JONGE, Voorzitter. JOZ. HAAK, Secretaris. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens ten verzoeke van de Erven van den heer L. P. VAN OPPEN op Dlnsdag 20 Maart 1928, des namiddags 66n uur te Ter Neuzen, in het Vereenigingsgebouwaan deDonze- Visserstraat, tegen contante betaling •ubliek te verkoopen alsmahoniehouten ameublement, eikenhoulen ameublement, mahonie houten slaapkamerameublement, piano, ledikanten,waschtafels,kasten, tafels, stoelen, veeren bedden, glas- en aardewerk enz. Te bezichtigen 's morgens voor de verkooping van 10-12 uur. Bovengenoemde Bond zal op VRIJ- DAG 23 MAART a.s., 's namiddags ten 5 ure, bij den heer R. J. v. D. Veke te Zaamslag trachten te verkoopen HET BESTUUR. VLOOSWIJKSTR. 27. TER NEUZEN. STEEDS VOORHANDEN: Levering van 8LOEMWERKEN voor alle gelegenheden. Verzending naar alle plaatsen. Beleefd Aanbevelend. iets fijns. Verder iedere dag versche visch jn verschillende soorten. Beleefd Aanbevelend, DE WIEIJ, Dijkstraat 46. Heerlijke gerookte, gekookte en gezouten vanaf 1 K.G. per stuk. Probeer onze prima grove en fijne Zoolang de voorraad strekt a 30 cent per l/2 K.G. S Aanbevelend, §j De Architect P. A. GALLE te Ter Neuzen, zal namens zijn lastgeefster op 24 Maart a.s., trachten aan te besteden: Bestek en teekening k 1ten kan- tore verkrijgbaar. Besteding en aanwijs volgens bestek. op goeden stand te Ter Neuzen, ge- schikt voor bloemenwinkel. Prijs enz. onder No. 133, bureau van dit Blad. 5 J Het BESTUUR noodigl de leden uit tot het bijwonen der welke zal worden gehouden op DONDERDAG 22 HAART, des avonds T uur, in „HOTEL DU COMMERCE" op de Markt alhier. De leden worden dringend verzocht deze vergadering bij te wonen. HET BESTUUR. I DE ECHTE heeft nu meer dan 20 jaar haar reputatie hoog gehouden. Zij geeft niet at, blad- dert niet en is tegen afwasschen bestand. Deze verf kan op iederen vasten onder- grond worden toegepast. Verkrijgbaar bij elken drogist ofverf- handel in '/2 Ko. cartons vanaf 33 cts. en 1 kilo's vanaf 60 cents. Over wit- of kunstkalk gebruike men onze Tiptopverf, verpakt in pondspakken vanaf 25 cts. Fabrikante Eerste Nederlandsche Waterverffabriek Leidschevaartweg 104, Haarlem m J* staat niet alleen aan de spits met opbrengst en gehalte, maar is In tevens bewezen te zijn Dit zaad wordt door ons geleverd, ontsmet met Germisan. Zenuwkoorts, Spierpijn en Fleu- ricijn in het hoofd, Influenza- pijnen kunnen blijven bestaan na het gebruik van enkelel^^ van H. VAN A KEN Apothek£r-Specialist te Selzaete. PRIJS PER DOOS <0.60 Eischt rond het doosje de handteekening „H. van Aken" Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Hocfddepot voor Holland SCHULTE THIEME Postbox 55, Middelburg. n iw—iin*i «iTirir ~~Tir> Aanbevelend, ALS BOVEN. HET onervaren jong8 moedertje geeft zich vaak geen rekenechap van alle moeilijkheden, die zich bij kinder- verzorging kunnen voordoen. EEN van de gewich- tigste punten van kin- derverzorging is de behandeling van het teere huidje, dat zoo licht ruwe en roode plekjes gaat vertoonen. HET allereenvoudigste middel om dit te voor- komen is van de ge- boorte af uitsluitend Kinderzeep van het Klaverblad te ge- bruiken. WANT deze zeep is met bijzondere zorg bereid om gebruikt te worden voor babies, en tast niet alleen het teere huidje met aan, maar versterkt het. 3000 Zeeuwsch-Vlamingen lieten zich gedurende de maanden Januari en Februari 1928 inschrijven als lid van de SecretariaalM. J. DEKKERS, Spoorstraat 11a, Breda en profiteeren van een Z. N. W. F. pass-avant om per fiets vrij Belgie in te rijden. en vraagt inlichtingen aan de plaatseiijke consuls te Ter Neuzen S. C. Mannaert— Geers, Axelschesiraat. Zaamslag: C. 't Gilde, SluiskilAug. Dhaeze, Cafe „De Kroon". Hoek C. de Zwart Mzn, Noordijk A 66 - Axel: P. J. Schelleman, Noordstraat. Sas van GentW. Lammens, Oostkade. Philippine W. de Coene, D 16. Westdorpe R. Ysebaert, Rijwielhandel. NOTABENE. Pass-avants steeds binnen 8 dagen in bezit Kinderzeep „OUDERWEELDE" no. 316 met Doktersverklaring door van ouds bekende concurreerende firma aangeboden, voor verkoop aan particulieren en landbouwers. Zeer hooge provisie. Brieven No. 128, bureau v. d. blad. BLAUWMAAN-, KARWEIJ-, LIJNZAAD prima Rijnsbur^er UIENZAAD - GRAS- en KLAVERZADEN - VOEDERBIETENZADEN in beste soorten BILLIJKE PRIJS. mooie Mahonie Linnenkast, ronde Tafel, 2 pers. houten Ledikant, groot Marmer Klokstel enz. Donze Visserstraat 38. is tevens Je adres voor prima Boterbakken, Waschtobben enz. Vertoonen wij nogmaals onze groote succes film in 12 acten JOHN BROMLEY is een verwende millionairszoon, die, levende in de uitgaande wereld van New-York, steeds dieper zinkt, daar zijn vader het te druk heeft met zijn speculaties op de beurs. Op zekeren avond wordt zoonlief een huis uitgesmeten en de vader leest des morgens onder zijn koersberichten in het ochtendblad het laatste nieuws van zijn zoon. Hij ziet, dat daar een verkeerde koers ingeslagen wordt en wijst zoonlief de deur, daar er onder zijn dak geen plaats is voor zwakkelingen en lafaards. Door dit voorval ziet JOHN het minderwaardige van zijn leven in en gaat naar buiten naar de Killianshoeve. Hij krijgt het hard te verantwoorden, doch dedochter van K1LLIAN helpt en sterkt hem in den strijd, en de vrouwenmacht overwint, want tot in de verre oudheid is bijna elke misdaad, elke heldendaad verricht onder den invloed van een vrouw TWEEDE HOOFDFILM Een buitengewoon mooie Firstnationa! film in 8 acten. In de hoofdrollen Toegankelijk voor iedere leeftijd Plaatsbespreking van 6—7 uur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 4