Zonsopgang. SPORT. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Schrijnende Handen na de wasch verzacht en geneest men spoedig met PUROL De gevangenneming van zes Duitsche ingenieurs en technici in het Donetsge- bied wekt in het geheele rijk verontwaar- diging omdat de openbare meening, met uitzondering van de communisten, over tuigd is, dat zij part noch deel hebben aan de hun ten laste gelegde sabotage in de mijnen. De rijksregeering heeft von Brockdoff Rantzau, den gezant te Mos kou opged'ragen, de Sowjet-regeering met den meesten nadruk opheldering te vra- gen over de bewijzen, die zij van de schuld der ingenieurs meent fe hebben. Voorts eischt Berlijn, dat de Duitsche consul- generaal te Sjarkof machtiging krijgt om de ingenieurs die te Rostof achter slot zit- ten te bezoeken en hun lezing van het ge- beurde op te teekenen. TER NEUZEN, 19 Maart 1928. BEANTWOORDING VAN VRAGEN VAN HET KAMERL1D OROP DOOR DEN •8 a. S o -.— echter bij de overeenkomst inzake den 21 en April betrokken in verband met de wijziging, die ter gelegenheid van de in- voering van den zomertijd in Belgie en Frankrijk in den internationalen treinen- loop qebracht moeten worden.) DALING VAN HET GEBOORTE- C1IFER IN FRANKRIJK. De statistieken van de geboorte-, sterfte- en huwelijkscijfers over het jaar 1927, die thans zijn gepubliceerd, zijn weliswaar bemoedicjender dan die over 1926, doch toonen een duister punt: het geboortecijfer, dat in Frankrijk toch reeds zoo laag is, is nog meer gedaald, Hel be- droeg in het afgeloopen jaar 741.708 ot 24.548 minder dan in 1926. DE SOWJET-NOODEN. Als men het nieuws uit de Oostzeestaten mag gelooven heerscht, schrijft de N. R. Crt., in Moskou een paniekstemming over de ontdekking van de „contra-revolutio- naire samenzwering' in het kolenbekken aan de Donets (het Russische Roerge- bied) en in den noordelijken Kaukasus. De vroegere eigenaars van de mijnen zou- den tal van ingenieurs en technici zoowel Russen van monarchistische qezindheid, als buitenlanders, hebben weten te bewe- gen tot daden van sabotage op groote schaal, ten etude het Sowjet-stelsel ten val te brengen. De leaders van deze sabotage- campagne zouden van de ontevredenheid onder een deel der mijnwerkers partij heb ben getrokken om hun oogmerken te be reiken. Ongerijmd is deze officieele lezing, die voorts gewaagt van een reeks brandstich- tingen, ontploffingen en beschadigingen van machines in de productiefste mijnen, niet. Men kan zich voorstellen, dat de tal- looze tegenstanders van den bolsjewisti- schen staat, na het vroeger te vergeels met militaire interventie te hebben be- proefd, thans trachten dien staat in zijn oeconomische levensader te treffen. Het tijdstip zou voor een dergelijken aanval goed gekozen zijn; de centrale regeering toch heeft al geruimen tijd te kampen met een ander dreigend oeconomisch gevaar: de onwil der boeren om graan aan de ste- den te leveren. Die onwil berust op de onmacht van de industrie, den boeren de producten te leveren, waaraan zij nijpend behoefte hebben, als Landbouwwerktui- gen, kunstmest, kleeding, schoeisel, enz. Snijdt men nu de industrie den toevoer van haar eerste grondstof, de steenkool, af dan kan zij nog. minder dan te voren haar taak vervullen. Zoo laat zich de stelling van Moskou theoretisch wel verdedigen, maar niette min zijn er gegevens, die aan haar juistheid twijfel wekken. Die liggen in hoofdzaak in de arrestatie van zes Duitsche inge nieurs en technici welke bij het complot betrokken zouden zijn. En nu verklaren zoowel de A. E. G. als de firma Koppers te Essen, die deze vaklieden naar Rusland had'den gezonden om machines te mon teeren, dat zij overtuigd zijn van de vol- komen onschuld der betichten. Zij hadden juist mannen uiitgezocht, die zich tot hun vak plachten te bepalen en niet aan po litick deden. De Duitsche regeering .heeft te Moskou dadelijk opheldering laten vra gen over de verrassende arrestaties en men mag verwaehten, dat zij den beschul- digden alien mogelijken juridischen bij stand zal verleenen bij het proces, dat tegen hen is aangespannen. Paul Scheffer, de correspondent van het Berl. Tagebl. te Moskou wijst nog op een omstandigheid die actieve deelneming van buitenlandsche technici aan een sabo- tagecompiot onwaarschijnlijk maakt. Dat is de sterke vrijheidsbeperkiing waaraan die buitenlanders in Rusland onderwor- pen zijn. Zij worden steeds zoo scherp op de vingers gekeken, dat zij om zoo te zeggen geen vinger in de asch kunnen steken. Dit zijn metterdaad zoo sterke argumen- ten tegen de officieele stelling, dat men zich moet afvragen, of de machthebbers te Moskou niet trachten zondebokken te vinden voor hun eigen onmacht om de achterlijke industrie van hun land op peil te brengen. Een andere onderstelling, welke wij in een telegram uit Riga aan de Times ver- meld vinden, is dat tegenstanders van Koeibisjef, den leider van den oppersten oeconomischen raad, diens streven om buitenlandsche ingenieurs naar Rusland te halen, willen dwarsboomen. Het kabinetsbesluit om de oeconomi sche'onderhandelingen met Rusland op te schorten, is meer een gebaar dan 'n daad, omdat die onderhandelingen den laatsten tijd toch al tot stilstand waren gekomen en de leider van de Russische delegatie reeds enkele dagen geleden naar Moskou was teruggekeerd om zijn regeering over de redenen van die stagnatie in te lichten. Men was het namelijk niet eens kunnen worden over het Russische voorstel om het Duitsche handelscrediet van 300 mil lioen mark tot 600 millioen te verhoogen. De rijksregeering vond blijkbaar het oor- spronkelijke cred'iet al welletjes en wilde zoo kort voor de algemeene verkiezingen geen besluit nejjien om er nog eens 300 millioen op te leggen. Tot dusver had de Duitsche nijverheid, die naar Rusland exporteert, op aanvaarding van het voor stel gangedrongen en in zooverre heeft ret optreden van de Sowjets het de regee ring gemakkelijk gemaakt, haar weigering te handhaven en tijd te winnen tot na de verkiezingen. In een officieel communique, dat de rijksregeeriing over de gedane scappen heeft ui'tgegeven, valt tusschen de regels door te lezen, dat de rijksregeering niet zal schromen, tot scherpe maatregelen over te gaan, als Moskou in zijn stuur- sche houding mocht blijven volharden. De veronderstelling, dat zulke represailles ge- richt zouden zijn tegen de Russische han- delsvertegenwoordiging te Berlijn, ligt voor de hand. Er zijn evenwel teekenen dat de Sowjets gaan inbinden en maar het liefst de voor hen zwakstaande zaak zon- der veel gerucht zouden liquideeren. De Duitsche regeering zal dus goed doen er voor de Russen geen prestiqe-kwestie van te maken. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. NACHTELIJKE BRAND. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag na middernacht ontdekte zoowel de heer P. Schmit, wonende in de Nieuwstraat al hier, als zpn buurman, de beer P. Standaert, door in hun slaapkamer binnendringende rook, dat er brand was uitgebroken. Dit bleek het geval te zjjn in de keuken en bpkeuken van het door eerstgenoemde be- woond perceel, waar al spoedig de vlammen uitadoegen. De heer Schmit zocht hulp bg de marechaussee, welke aanstonds maat regelen nam om de braodweer te alarmeeren, evenals de agenten van politie die inmiddels ter plaatse kwamen en het te hunner be- schikking zgnde handbluschapparaat van het politiebureau haalden, waarmede zij tpdelijk voor een deel voortgang van den brand in een deel der woning konden stuiten. Ondertusschen waren ook de opperbrand- meester, de heer De Cooker, met de auto- motorspuit en parsoneel ter plaatse, om den brand aan te tasteu. Aangezien de riolen, welke ingeval van brand als water- leiding dienst moeten doen, in verband met den waterstand in de buitenhaven jnist ge- ledigd waren, duurde het eenigen tpd eer men over voldoende versch water kon be- schikken, dat uit het kanaal moet worden toegelaten, en daardoor was het vocht waarmede het vuur in den aanvang bestreden werd niet van den aangenaamsten geur. Hoofdzaak is echter, dat net gevaar voor uitbreiding spoedig geweken was en het vuur al gauw bedwongen. Na een paar uur was alles weer voorbp. De keuken en bgkeuken van het perceel zijn geheel uit- gebrand. De oorzaak van den brand is onbekend. „HET GROENE KRUIS". De aandacht der lezers wordt gevestigd op de in dit nummer voorkomende adver tentie, betreffende het houden eener alge meene vergadering der vereeniging „Het Groene Kruis" albier op a.s. Donderdag. Een drukke opkomst der leden zal bet bestuar zeer welkom zijn- EEN KWART-EEUW IN DIENST. Op 1 April a.s. is het 25 jaar geleden dat de brievenbesteller J. Risseeuw, die den bodeloop naar de buurtschap Spui verricht, bij de posterijen in dienst trad. PROV. STOOMBOOT. J 1. Zaterdagmiddag is de dienst der' Prov. Stoomboot te 12,40 uit Ylissingen niet uitgevoerd, omdat de „Zeeland" door een lek aan een vlampijp nog slechts met moeite de haven te Vlissingen had kunnen bereiken, en niet meer varen koD, terwijl niet terstond een reserveboot beschikbaar was. Ook de dienst van 15,50 kon niet worden uitgevoerd, doch deze is ten slotte verricht met 2 particuliere motorbootjes, welke de passagiers die te Vlissingen op overtocht wachten naar Ter Neuzen brachten en er ook van hier passagiers m^enamen naar Vlissingen. EEN RE0D1NGSBRIGADE. Zooals uit de advertentie in dit nummer blijkt, zal a s. Vrijdagavond in het,,Hotel du Commerce" eene vergadering worden gehouden van belangstellenden in de op richting eener reddingsbrigade voor hulp aan drenkelingen. Het initiatief dezer oprichting is genomen door het bestuur der Bad- en Zweminrichting alhier. lndien ergens, dan is zoo'n installing zeker hier in onze met water omgeven en door kanalen doorsneden stad op zijn p'aats. Zooals we dat van elders weten, worden de leden der brigade onderwezen en geoefend in de wjjze waarop ze te water gevallen personen kunnen redden en voorts in de behandeling van drenkelingen. OUDHEIDKUN DIGEN KRING TE HULST. Zooals voor enkele maanden is bericht, was te Hulst het voornemen gerezen een oudheidkundigen kring vDe Vier Ambach- ten", te stichten. Het doel daarvan is de kennis van de geschiedenis, volkskunde en oulheden van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaan deren en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te ver- spreiden, en de nog aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten zooveel mogelgk te behouden en te herstellen. Als eerste middel om tot dit doel te geraken wordt genoemd de inrichting, instandhou- ding en uitbreiding van een oudheidkamer omvattende een toonzaal van oudheden, een archief en een boekerij. Door een voor Twee menschelijke menschen, twee zdelen zonder Amerikaanseh filmhart, maar met een gewoon menschelijk, spe- len samen de him Sunrise welke niet ten onrechte de beste van het jaar ge noemd wordt, schrijft de Haagsche Courant. De Duitsche regisseur Murnau heeft, gesteund door Amerikaansche techniek, een meesterwerk geschapen, een stuk Kunst, met een groote K. Aangrijpend in al haar simpelheid is deze rolprent, vol poezie en schoonheid, vol inmgheid vooral. De jonge man, het meisje, de ongewenschte derdeweer het eeuwige trio. Maar hoe anders dan gewoonlijk. Zij dragen geen namen, zij zijnmenschen, zij beleven din- gen, die des menschen zijn. Zij spelen niet, zij leven. Zij ondergaan de be- klemming van de traged'ie, de uitge- latenheid van de vroolijkheid en het ge'luk. Een film van telkens wederkeerende contrasten. Contrasten in de groote lijn van het verhaal, maar ook in de details. Een lach en een traan... ach, ja, maar hoe meesterlijk in logische op- eenvolging en hoe eenvoudig begrijpe- lijk. Evenzeer tegenstellingen in reali- teit en fantasie. Maar het blijft: leven. Janet Gaynor (die reeds in ,,Twee Menschen" verraste door haar spel) en George O Brien, die zich na tal van sensatie-rollen als een schitterend ka- rakterspeler ontpopt, hebben iets won- derlij.k moois bereikt in Sunrise Wat te vertellen van de bijzonder- heden Het is te veel om op te noe~ men. De stugge starheid van den man, die zijn vrouw gaat vermoord'en, het haast vrome gezichtje van het vrouw- meisje, hun boottocht en dan op het beslissende, benauwende moment de overwinning van de goede instincten. De daaropvolgende tafereelen van de bedroefd'e vrouw en den onbeholpen man samen in de groote stad. En dan ineens, na de verzoening, de kinderlijke vreugde in het Lunapark, de vredige boottocht, de storm Laat ons over deze film niets meei zeggen. Dit is iets om te zien. Dit levenslied van twee jonge menschen is het schoonste lied, dat wij in lang- hoorden. i loopig comite, bestaande uit de heeren Mr. R. Lambooy, C. A. Dekkers, J. Adriaanse en R. Wilking te Hulst en W. Blommaert te St. Jansteen, zjjn belangstellenden uit genoodigd tot een op a s. Donderdag in de benedenzaal van het stadhuis te houden stichtingsvergadering, waar de heer Adri aanse o.m. korte beschouwingen zal houden over het bestaansrecht van den kring. POSTVERZENDINGEN NAAR AXEL. Door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie is, naar aanleiding van het bekende adres van den gemeenteraad van Axel, betreffende verbetering van de post verzendiDgen van en door Zeeuwsch-Vlaan- deren bericht: lo. dat de bestaande postverbindingen, voor zooverre Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, over het algemeen op voldoende wijze in het verkeer voorzien; 2o. dat verbeteringen van eenig belang door wpzigingen dan ook niet zouden kunnen worden bereikt; 3o. dat nochtans eenige uitbreiding kan worden gegeven aan de postverbin dingen van bet bijkantoor te Axel; 4o dat ingevoerd zullen worden een postverzending via Walsoorden-Vlake per tram welke te 11,37 v.m. uit Axel vertrekt en voorts een rechtstreeksche verzending per trein 11 Ter NeuzenMechelen; 5o. dat voorts de post van trein 2763 voor Axel bp wijze van proef op Zaterdagavond via Vlake Walsoorden en verder per tram zal worden verzonden om te 8,37 Axel te bereiken en na aankomst van dezen trein desgewenscht door belang- bebbenden hunne correspondentie kosteloos ten kantore zal kunnen worden afgehaald Ten slotte wordt nog meegedeeld, dat het in de bedoeling ligt de brievenpost van trein 2705 Breda—Vlissingen in den morgen te leiden via Vlake—Walsoorden (aankomst 8,45) teneinde bij elke weersgesteldheid tijdige aankomst te verzekeren. MINISTER VAN ARBE1D. Het Tweede Kamerlid had den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid vragen gesteld betreffende te nemen maatregelen ter bescherming van de klmipenindustrie. Hierop heeft de minister geantwoord, dat bij tot het oordeel is gekomen, dat van een poging om door centralisatie van den klompenverkoop tot betere toestanden in de klompenindus'rie te komen, redelijkerwijs geen heil is te verwaehten. Dergelijka centralisatie is reeds bij herhaling op ver- schillend gebied ook op dat van den ver koop van klompen, beproefd, doch de des betreffende pogingen hebben nagenoeg steeds schipbreuk geleden, deels als gevolg van bezwaren, welke aan dit systeem van verkoop eigen zjjn, deels ook ten gevolge van gebrek aan medewerking van belang- hebbenden zelf. Centraliseering van den verkoop moge in een sterk georganiseerde industrie, waar een krachtig saamhoorig- leidsgevoel heerscht, wellickt een enkele maal gelukken, in andere, organisatorisch minder ontwikkelde industrieen als de klompenmakerp, is de kans van slagen, naar de ervaring heeft geleerd, zoo uiterst gering, dat het maken van groote kosten, als voor de vooroereiding der verkoopsor ganisatie noodzakeljjk, niet gerechivaardigd zou wezen. Op grond hiervan meent de minister zich van het nemen of bevorderen van maatregelen in deze richting, welke o erigens bij eventueele mislukking erostige gevolgen voor de belanghebbenden zelf zouden hebben, te moeten onthouden. STOOMTRAM BRESKEN S—M ALDEGHEM. Aan het verslag over 1927 der Stoom- tram-Maatscbappp Breskens Maldeghem te Breskecs ontleenen wi) het volgeude Evenals in 1926 was ook in het afgeloopen jaar de beetwortelenoogst belangrijk minder dan in jaren met normale opbrengst. Dit maal was het ongunstige weer veel regen in de ontwikkelingsperiode van deze veldvrucht hiervan de oorzaak. Een verblijdend verschijnsel is echter de belang toeneming van het goederenvervoer buiten de beetworlelencampagne, ketgeen in hoofd zaak te danken is aan de herstelde ver binding met Maldeghem. Per saldo wai de opbrengst van het goederenvereoer veel hooger dan in 1926. Het is te verwaehten, dat deze toeneming van blijvenden aard zal blpken te zijn en is vooral van be teekenis, omdat de Mg. hierdoor een grooter voordeel buiten het beetwortelenseizoen krggt van de belangrgke vervoerscapaciteit. Al is het personenvervoer in locaal verkeer vooruitgegaan, het zeer ongunstige weer tgdens bet badseizoen deed de opbrengst van het verkeer met de BHgische kust niet onbeteekenend achteruitloopen, waar- door de totale opbrengst van het reizigers vervoer minder was dan in bet jaar 1926. Men hoopt de Belgiscbe verbinding reeds tegen het as balseizoen gereed te hebben. Na lange jaren van onderbandelen en af- wachten, aldus het verslag, is a'sdan een verbinding tot s'and gekomen, welke, naar het zich laat aanzien voor de maatschappij belangrijke financieele voordeelen zal bren gen. Knocke en de Zoute, zich snel en krachtig ontpiooiend, vormen een druk be- zocht gedeelte der Belgische kust, hetwelk dan langs deze lgn, binnen zeer korten tijd van Breskens uit, is te bereiken. Voor het bezoek van de zeer gezockte Belgische kust is daarmede de kortsteen vlugste ver binding tot stand gekomen. Zeer zeker tusschen Walcheren en die badplaatsecreeks kan zich dan een druk verkeer ontwikkelen, terwgl ook voor Holland via Vlissingen Breskens een veel ve'rbeterde reisgelegenheid zal zgn geschapen. Het ligt voor de hand, dat voor de vennootschap een tijdperk aan- staande is van belangrgke verhooging der financieele resultaten van de exploitatie. De* uit de exp'oitatie verkregen ont- vangslen waren in totaal 233,225, zgnde per dagkilometer 10,43 tegen 10,93s in 1926. De uitgaven bedroegen 161,387, zoodat er rest 71,838 73,035). De uitgaven bedroegen 69,2 pet. van de ontvangsten tegen 68,4 pet. in 1926. Er wordt wederom een dividend van 9 pet. uitgekeerd. (N. R Crt.) SLUISKIL. Zatsrdagmorgen geraakte het zoontje van den schipper van de sleepkast Gerda te water nabij de Cokesfabriek te Sluiskil. De mede opvarende sckippersknecht sprong onmiddellijk te water en wist den 14jarigen knaap te grgpen en op het droge te brengen. Deze kwam met een nat pak en den schrik vrij. AXEL. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is aan den baas-fitter der gemeente-gasfabriek, den beer J, van Nieuwenhuijze, wiens be- noeming zooveel stof heeft opgeworpen orereenkomstig zgn verzoek eervol ontslag verleend. Door de leden van den gemeente raad, de heeren Van de Bilt en Claessens, was tegen deze benoeming bij Ged. Staten bezwaar ingediend, dat naar bun meening die benoeming ten onrechte door Burg, en Weth. was gedaan. Het Gedeputeerd Col lege heeft thans, ingevolge dat verleend ontslag, mepgedeeld dat er nu z. i. geen aanleiding meer bestaat opdatbezwaarschrift in te gaan. Daardoor blgft de kwestie waar het eigenlgk over gaat, onopgelost. SAS VAN GENT. Erg'erlgke misleiding. Er zgn in den laatsten tgd in verschil- lende kranten berichten verschenen, waarin van Sas van Gent als werkgelegenheid in zulke rozegeuren en kleuren wordt afge schilderd, dat menigeen bij 't lezan daarvan zich heeft moeten afvragen of men hier wel te doen had met eeriijke journalistiek Deze tendenz-berichten hebben in de eerste plaats de aandacht getrokken van de werk- nemers zelve. Wanneer men het oor te luisteren legt bij de talrijke werkeloozen, die thans alweer werkeloos op den hoek van de straat bun toekomstkans staan te bespreken, kan men zich het best over tuigen, hoe de gemoederen van de betrok kenen door de valsche voorspiegelingen in gemelde berichten, aan het gisten zij geraakt. Niet tevreden met een abnormaa! boog aantal werkeloozen hier ter plaatse, tracht een valsche profeet ook nog elders verblijvenden, die op 'toogenblik nog een schamel stuk brood verdienen in de ellende te storten, door ken uit hun werk te halen. Wee, degenen, die zich zonder nadereorien teering laten verleiden, bun oude schoenen weg te werpen, voor zij nieu we hebben kunnen aanscbaffen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. - WOT UtJ^ermC' %dgt^erValschin9 l^goth en Droqisten Prijs 75,4Qen 2.5cl| Wis en zeker raken zij van den drup in den regen. Een oppervlakkig onderzoek naar werk- mogelijkheid en bestaanszekerheid zal hun daaromtrent heel andere dingen leeren. Er ligt aan deze mystificatie een zelfde streven ten grondslag als in Heyermans' tooneelspel //Op Hoop van Zegen". Want ook bier zit blgkbaar de opzet voor om terwille een paar wrakke schuiten een aantal menschen leven s op te offeren. Niet minder verontwaardigd staan tegeu- over deze onedele bedoelingen de meeste, zoo niet alle werkgevers. En de neringdoenden vevbloemen al even- min bun verontwaardiging. Waar hier het onedele doel van egoisme met zooveel brutaliteit om den hoek konat kijken, past een woord van protest in de eerste plaats maar dit niet alleen, er dient ook een ernstige waarschuwing gericht tot de argeloozen, die zich ondanks alles, toch in de netten van dezen vogelaar zouden laten verstrikken. STOPPELD1JK. In de Vrgdag gehouden gemeenteraads- zitting van Stoppeldjjk, werd op voorstel van Burg, en Weth besloten den heer W van S. ontslag te geven als gemeente- secretaris, gemeente-ontvanger en admi- nistrateur van het gemeentelijk electrici- teitsbedrgf, terwijl tevens de heer F. d. P als electricien van voornoemd bedrijf werd ontslagen. Een en ander in verband met gepleegde onregelmatigheden. BRESKENS. Donderdagmiddag reed de heer v. d. 8. uit Breskens met zgn auto tusschen Mid- delburg en Nieuw- en St. Joosland over den dgk, die beide plaatsen verbindt. Door een plotseling defect aan de stuurinricbting reed de auto van den dijk eu werd deerlgk gehavend. Behalve de heer v. d. S. zaten twee dames in den auto, een van haar kreeg een vleeschwond aan een der beenen en werd door den dokter uit Nieuwlaad verbonden. De beide andere inzittenden kwamen met den schrik vrij. OOSTBURG. Op het oogenblik dat uit de richting Schoondgke een goederentram kwam, ver- lieten de leerlingen der Chr. school het gebouw in de Brouwerg straat. De 7jarige J. D., kwam spelende de school uitgeloopen en liep met den in vollen vaart zijnden tram mede, en schijnt naar den tram te hebben gegrepen, of door een stoot van een der wagens te zgn gevallen. Het kwam onder den op een na laatsten wagen terecht. Toegesnelde hulp bracht het kindonmiddellgk binnen bg de gez. D., waar het nog even de oogen opgeslagen heeft voor het overleed. Het lijk was deerlgk verminkt. VOETBAL. Wedstrijduitslagen van Zondag. Nederlandsche Voetbalbond. Nationaal Kampioenschap. AjaxNoad VleocitasFeijenoord Afd. IV 3e klas A. WalcherenVlissingen II GoesHulst SinotoTerneuzen 4—9* 2—5* 9—0 2—1 1—i TO c Walcheren Zierikzee Terneuzen Goes 13 14 14 14 Middelburg II 11 Hulst Vlissingen II Sinoto 2) Zeelandia II 12 12 13 13 9 9 9 8 5 5 2 3 2 2 1 2 3 3 1 1 •a e 3 20 20 19 18 13 11 5 5 doelp. w CD v.-t. 3 1 12 1 41-20 36-23 39-20 37-26 32-21 33-18 14-41 21-39 17-64 1.57 1.42 1.35 1.28 1.18 0.91 0.41 0.38 0.07 De Courant Het Nieuws van den Dag 2 punten in mindering wegens niet opkomen wedstrijd Zierikzee—Hulst op 22-l-'28. 2) Idem wedstrijd Middelburg II—Sinoto op 27-11'27. (Sp.kr.) ZEEUWSCHE VOETBALBOND. le Klasse B. Voor bovengenoemde afdeeling had gister de laatste wedstrijd plaats, n.l. tus schen Terneuzen en Axel. De uitsilag was 60 voor Axel. Bij de rust was het 10. De eindstand luddt thans als volgt: Breskens Axel Clinge BelgieNederland. De samenstelling van bet Nederlandsche elftal hetwelk gisteren door de Technische Commissie, te Amsterdam is vastgesteld, luidt als volgt DoelVan der Meulen achter Denis en Van Kolmidden: Van Boxtel, Massy en Van Heel; voor: Schipper, Tap, Rluin, Van der Griendt en Weber. Reserves zijn De Boer, Van der Zalm, Verlegh, Smeets en Kools. d. cn 3: Gel. u. c doelp. E o> V O V 3 O. v.-t. <V 10 8 1 1 17 29-8 1.70 10 7 2. 16 45-16 1.60 10 7 3 14 39—17 1.40 10 4 6 8 28-23 0.80 10 2 1 7 5 14-55 0.50 10 10 14—50

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 2