s ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8197 Maandag 19 Maart 1928 68' Jaargang Sam en zijn schat ABQNNEHENTSPRIJS: BINNENLANO, VKUILL8TOH, BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60- per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voorui betahnq. Dit blad verschijnt iedcren Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. ONDERWIJSWETGEVING a-mbtswoning minister VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Verschenen is het voorloopiq verslaq nolens het wetsontwerp tot wijziqinq en vefhooqiinq van het Vllde hoofdstuK B. der staatsbeqrootinq voor het dienstjaar 1928 (ambtswoninq voor den Minister van Buitenlandsche Zaken). Aan dit verslaq is het volqende ont- leemd: Verscheidene leden stelden de vraaq of he* wel qewenscht is, den Minister van Buiitenlandsche Zaken een ambtswoninq ter beschikkinq te stellen. He; qeval laat zieh deniken, dat een opvolqer can den teqenw.oordiqen Minister een andere wo- ninq wensch't te betrekken of te behouden. j Deze leden herinnerden eraan, dat jaren qeleden eeni qedeelte van het departe- mentsqebouw voor receptie-doeleinden is mftericht. Zij vraqen of deze localiteiten tHans niet meer voor dat doel qeschikt zijn te achten. Mocht dit het qeval zijn, dan zouden deze leden er de voorkeur aan qeven, dat de representatie-toelaqe van den Minister van Buitenlandsche zaken worde verhooqd. Vele andere leden daarenteqen achtten een ambtswoninq voor den Minister van Buitenlandsche Zaken noodzakelijk. Dat iemand, die benoemd is tot Minis ter van Buitenlandsche Zaken, een wo- njcnq bewoont of daarover althans de be schikkinq heeft, voldoende voor recepties op de schaa'l als bij den teqenwoordiqen omvanq van het corps diplomatique noo diq is, zal naar het oordeel der zelfde leden we! zelden of nooit voorkomen, zoodat welhaast in alle qevallen de ambtswoninq zal worden betrokken. Een lid vroeq of het qebouw, waarin thans het departement van marine is qe- huisvest, niet meer dan het boveubedoelde voor ambtswoninq qeschikt is. Den qene- ralen staf, welke in dat qebouw zou wor den qehuisvest, zou dan een meer beschei- de» onderdak kunnen worden qeboden. Inlichtinqen werden verzocht omtrent de moqelijkheid van uitbreidinq der Ko fi inklijke bibliotheek, waarvan in verband met het feit, dat het thans tot ambtswoninq in te richten qebouw oorspr.onkelijk voor die uitbreidinq bestemd was, aan het slot der memorie van toelichtinq word't qe- sf»oken. Gaarne zouden eeniqe leden vernemen of in de uitqetrokken 70.000 ook de uit- qaven voor qeheele of qedeeltelijke meu- bileerinq van het qebouw zijn beqrepen. Verscheidene leden hadden niet zonder verwonderinq qeconstateerd. dat er alleen een bedraq is aanqevraaqd voor de in- riehtinq van het qebouw en niet tevens voor de verrekeninq van de waarde daar- van tusschen hoofdstuk III der staatsbe qrootinq en het hoofdstuk dier zelfde be- qrootinq, dat betrekkinq heeft op het de partement, dat thans de beschikkinq over het qebouw heeft. Andere led'en sloten zich aan bij deze opmerkinq en uitten den wensch dat dui- delijk aan den daq trede, hoeveel de ambtswoninq voor den Minister van Bui- teajandsche zaken, inbeqrepen het bedraq. dat het daarvoor bestaande qebouw bij verkoop zou opbrenqen. in totaal aan het Rijk kost. Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 23) Vervolq.) 3. Op het ooqenblik dat Sam het luxueus qeHieubelde vertrek van den eiqenaar der Mammoet Uitqeversmaatschappij betrad, zat in een kleinere en meer bescheiden inqerichte kamer in hetzelfde qebouw mijnheer Matthew Wrenn, onbewust van het qeluk dat hem ten deel qinq vallen in den vorm van de aanvullinq van zijn staf met een levensqrooten en ondernemenden jonqen man, aan zijn lessenaar, druk beziq met de belanqen te behartiqen van het veel-verspreide weekblad Pyke's Huisqe- zin. Inderdaad corriqeerde hij proeven van een artikel, dat te" lanq is om hier te citeeren, qetiteld: Wat jonqe meisjes in hiaar vrijen tijd kunnen doen: No. 3 Bijen- teelt. Hij werd in zijn arbeid qestoord, door- dat de deur werd qeopend en tot zijn verbazinq zaq hij zijn nicht Kay Derrick voor zich staan, toen hij opkeek. ,,Wel, Kay", zeide mijnheer Wrenn. Ze had hem noq nooit zoo vroeq opqezocht op zijn bureau, want mevrouw Winninq- ton-Bates verwachtte vein haar onder- hooriqen, dat ze minstens tot vier uur in Inqediend is een wetsontwerp tot reqe- j linq van het voorbereidend hooqer en al- qemeen vormend middelbaar onderwijs. j Op verschillende cardinale punten wijkt j het af van het ontwerp dat op 17 Septem ber 1927 is inqetrokken, o.m. wat betreft: reqelinq van het handelsonderwijs; beper- kinq van het qetal schooltypen; en ver- eenvoudiqiinq, meer vrijheid en qrooter uniformiteit in de voorqestelde reqelinq. In het ontwerp tot wijziqinq der H. O.- wet zijn overqenomen de bepalinqen be- treffende de faeulteit der handelsweten- schappen aan -de qemeente universiteit te Amsterdam, welke reeds voorkwamen in het inmiddels inqetrokken wetsontwerp tot wijziqinq der H. O.-wet. Inqediend is een wetsontwerp tot wijzi qinq en aanvullinq der Hooqer Onder- wijswet. Dit ontwerp heeft in de eerste plaats ten doel, in de H. O.-wet die wijziqinqen aan te brenqen, welke noodiq zullen wor den na de aanneminq van het hierboven bedoeld wetsontwerp. In de tweede plaats zijn in dit ontwerp overqenomen de be palinqen betreffende de faeulteit der han- delswetenschappen aan de qemeentelijke universiteit te Amsterdam en die betref fende de bijzondere handelshooqescholen, welke reeds voorkwamen in het inmid dels inqetrokken ontwerp van wet tot wij ziqinq der H. O.-wet, aanqeboden bij Kon. besluit van 1 Auqustus 1924. HET CADEAUSTELSEL. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft een commissie inqesteld met de opdracht het cadeaustelsel en de daaruit voortvloeiende nadeelen aan een nader onderzoek te onderwerpen, na te qaan welke maatreqelen daarteqen even- tueel zouden zijn te nemen en hem terzake rapport uit te brenqen. Daarin zijn benoemd: tot lid en voor- zitter Mr, A. I. M. J. baron van Wijn- berqen, te Utrecht; tot leden Jos. ten Berq, Utrecht; F. J. Claes, Den Bosch; H. P. Dekker, Amsterdam; K. Groenewoud Dzn., Groninqen; H. Leemhuis, Amster dam; Mevr. A. L. A. RinqelinqVerhoeff, Amsterdam; S. 1. Rotteveel en R. van Sluis, beiden Den Haaq: tot secretarissen Mr. E. C. M. Deurvorst, Den Haaq, eerste secretaris, en Mr. L. Sprey, Alphen a/d Rijn, tweede secretaris. ARBEIDSGESCHILLEN IN 1927. De rijksbemiddelaars, de heeren Wes- terdijk, De Vries, Van IJsselstein en Aal- berse, hebben den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid het verslaq van hun werkzaamheden in het jaar 1927 aanqe boden. Daaruit blijkt, dat in den loop van het afqeloopen jaar de rijksbemidde laars kennis hebben qenomen van 82 drei- qende of reeds uitqebroken arbeidsqe- schillen. In 17 van deze qevallen hebben zij op qrond van artikel 3 van de Arbeidsqeschil- lenwet 1923 bericht ontvanqen van een burqemeester, dat in zijn qemeente een stakinq of een uitslu'itinq was ontstaan, of dreiqde te ontstaan. In 41 qevallen heb ben de rijksbemiddelaars uit eiqen initia- tj€f nadat zij van het conflict hadden kennis qenomen, hetzij uit de daqbladen, hetzij op anidere niet-officieele wijze inlichtinqen betreffende een uitqebroken of dreiqend conflict qevraaqd. In 3 qe vallen werd van werkqeverszijde tus- schenkomst qevraaqd. In 6 qevallen werd er van arbeiderszijde de aandacht op qe- vestiqd, dat een conflict dreiqde. In 1 qe val heeft een rijksbemiddelaar op qemeen- schappelijk verzoek van werkqevers en arbeidersorqanisaties partijen bijqestaan in het bereiken van overeenstemminq ten aanzien van eeniqe qeschilpunten. In de overiiqe 14 qevallen hebben de rijksbe middelaars zich bepaald tot het bijeen- brenqen van qeqevens, omdat een conflict dreiqde. DE NIEUWE ENGELSCHE GEZANT Tot qezant van Enqeland te 's Graven- haqe is officieel benoemd Sir Odo Russell, thans Enqelsch qezant bij het Vaticaan. DE RIJKSMIDDELEN. De rijksnjiddelen hebben in Februari op- qebracht f 37.432.229 teqen f 37.700.739 in Februari 1927. Sedert 1 [anuari be- droeq de opbrenqst 80.941.619 teqen f 81.524.864 in de eerste twee maanden van 1927. Bijna alle middelen vloeiden in Februari 1928 rutimer dan in dezelfde maand van 1927, doch de wisselvalliqe successierech- ten leverden ruim 2 millioen minder op. Dit vexiklaart het verschil. De opbrenqst ten bate van het Leeninq- fonds 1914 bedroeq over Februari een som van f 6.016.198,59 teqenover f 7.824.696 in Februari 1927. MR. KNOTTENBELT NAAR INDIe. Behalve Prof. De bavornin Lohman, lid van de Eerste Kamer, zal, naar vernomen wordt, ook het Tweede Kamerlid Mr. Knottenbelt in Mei een studiereis naar In die ondernemen. Mr. Knottenbelt was reeds verleden jaar voornemens dat te doen, maar heeft zijn plan toen tijdelijk moeten opqeven weqens de behandehnq van het Belqisch tractaat. Hij zal onqeveer' een half jaar weqblijven. DE REIS DER ..5CHUTTEVAER." De herstellinqen aan de ..Schuttevaer noodiq qeworden door het weqnemen van de radio-installatie, zijn thans voltooid en het scheepje is, naar de Tel meldt, weer teruq aan de kade bij Westminster Bridqe. De bemanninq, die nu vier leden telt, sedert stuurman Kruithof zich bij de wak- kere oceaanvaarders heeft aanqesloten, is verheuqd, dat er een eind komt aan het verblijf in Londen, al is dit verblijf niet onplezieriq qeweest. Hedenmiddaq orn drie uur zou de ..Schuttevaer" naar Plymouth afvaren en danop New-York aan. DE VLUCHTEN VAN DEN HEER VAN LAER BLACK. Een Reuter-teleqram uit Madrid meldt, dat op het vlieqveld aldaar een Neder- landsch vlieqtuiq met vijf inzittenden was aanqekomen. Nadat de leden van het qe- zelschap een bezoek hadden qebracht aan den Nederlandschen qezant, verklaarden zij, dat het hun plan was, eeniqe Spaan- sche steden te bezoeken om vervolqens weer naar Londen te vertrekken. Zij voeqden erbij, dat zij voornemens waren, in de maand Mei een tocht te ma- ken van Nederland uit via Cairo naar de Kaap de Goede Hoop, dat zij daarna naar China willen vlieqen. Dit bericht heeft betrekkinq op den Amerikaan Van Laer Black en zijn qezel- schap, die wederom het H.N.A.D.P. Fok- kervlieqtuiq van de K.L.M. heeft qechar- j terd, teneinde daarmede zijn qeliefde sport, het luchttoerisme te beoefenen Tot heden hadden de Spaansche auto- riteiten steeds bezwaren qemaakt teqen een bezoek van den heer Van Laer Black aan Spanje, maar thans is het qelukt, de noodiqe toestemminq te krijqen, waarop het qezelschap uit Parijs via Bordeaux naar Madrid is qevloqen. De heeren Gey- sendorffer en Scholte verqezellen ook d'it- maal den heer Van Laer Black. dienst bleven. In haar blauwe ooqen was bovendien een vreemde qlans, die hem wat onqerust maakte. ,,Wel Kay, wat voert je hier V Kay qinq aan den lessenaar zitten. En nadat zij zijn peper- en zoutkleuriqe kuif met een liefkoozend qebaar in de war had qemaakt, bleef ze een ooqenblik stilletjes zitten nadenken. ,,Ik haat jonqe mannen," zeide ze ein- delijk. ,,Waarom is niet iedereen schattiq en oud ik bedoel een beetje bejaard, maar schitterend qeconserveerd zooals u, schat?" ..Scheelt er wat aan?" vroeq mijnheer Wrenn onqerust. „Niets bijzonders. Ik ben weq bij mevrouw Bates. ,,Daar ben ik blij om, kind. Er is qeen enkele reden, waarom je je tijd zou door- brenqen door te zwoeqen." ,,ll bent noq erqer dan Claire, zeide Kay en haar ooqen werden zachter. ,,Jul- lie spannen samen om mij te verweekelij- ken. Ik ben jonq en sterk en ik moet mijn eiqen brood verdienen. Maar,' qinq ze voort, terwijl ze met haar vinqer op zijn hoofd klopte om haar woorden meer na- druk bij te zetten, „ik wil qeen baantje hebben, waarbij behoort qekust te worden door nietelinqen als Claude Bates. Neen, neen, neen, mijnheertje! Mijnheer Wrenn keek ontsteld en boos. deeft hij je qekust?" ,,Ja. Verleden week, oom, hadt u een artikel in het Huisqezin over de heiliqe schoonheid van den eersten kus, Nu die van Claude Bates was niets pleizieriq. Hij had zich niet qeschoren en hij droeq een kamerjapon. Bovendien zaq hij vaal en qroen, alsof hij den heelen nacht aan den boemel was qeweest. lets minder heiliq moois heb ik zelden qezien. „Heeft hij je qekust?" Wat deed jij toen?" „Ik heb hem heel hard qeraakt met een boek, dat ik aan mevrouw moest voor- lezen. Het was van dominee Aubrey Jerninqham: ,,Is er een Hel? en ik denk wel, dat Claude dacht van wel. Tot nu toe had ik iets teqen de literaire keuze van mevrouw Bates, maar dat bewijst, dat ik er qeen verstand van had. Als ze aan tijd- schriften de voorkeur had qeqeven, zou ik er leelijk mee qezeten hebben. Aubrey Jerninqham's exemplaar was onqeveer zes honderd bladzijden dik, steviq qecarton- neerd, en Claude liep er volqens de reqelen der kunst een blauw ooq mee op. En op dat moment trad mama Bates binnen.' ,,En? zeide mijnheer Wrenn qeboeid ,,Nu, qeen betere vriendin dhn de eiqen moeder. Hebt u ooit die cowboys-films qezien, als ze aan het vechten zijn in zoo'n proeflokaal? Zooiets leek het wel. Me vrouw Bates beqon mij te ontslaan, maar ik diende eerst mijn ontslaq in, schoot van mijn heup uit, als het ware. En toen ver- dween ik en hier ben ik nu." ,,De kerel verdient een pak slaaq met de zweep", zeide de heer Wrenn zwaar ademhalend. ,,Hij is heelemaal niet de moeite waard' zeide Kay. Een wonde^ijke menqelinq van qevoe- lens, die ze had onderqaan door de atten- ties van den onqeschoren Bates, had haar van de wijs qebracht. Maar nu beqreep ze het weer. filet was ellendiq om zoo iets monstrueus aan te nemen, maar de ver- klarinq laq voor de hand, er was iets van minachtimq in zijn omhelzinq qeweest. Als DE ONTWAPENINGSCOMMISSIE WEER BIJEEN. Acht daqen nadat de veiliqheidscom- missie haar zes modelverdraqen te Geneve lad opqesteld1 is schrijft de N. R. Crt., laar oudere zuster, die de ontwapeninqs- conferentie van den Volkenbond heeft voor te bereiden, te Geneve bijeenqeko- men. Op de aqenda staan drie onderwer pen, waarvan twee strekken om den stand der werkzaamheden van de beide com- missies vast te stellen en het derde de ont- wapeninqsvoorstellen van de Russische deleqatie betreft. Litwinof heeft ze op 30 November van let voriqe jaar in de ontwapeninqscom- missie inqediend, waar ze toen min of meer als de befaamde knuppel in het hoen- derhok werkten. Een ander beeld uit de dierenwereld: dat van het fraai opqetuiq- de parad'epaard, kan dienen om de waar de van het Russische initiatief te kenmer- ken. Deze waarde is praktisch nihil, om dat de doel van de Volkenbondsconferen- tie die de commissie-Loudon moet voor- bereiden, qeen radicale ontwa'peninq is, doch krachtens art. 8, al. 6 van het Vol- kenbondsstatuut: wapeninqsbeperkinq. Daarenteqen valt aan het Russische voorste! academische waarde niet te ont- zeqqen. Er kunnen zich namelijk belanq- wekkende discussies over ontwikkelen en daarom qeven wij de hoofdzaken ervan hier noq eens weer: De Russen willen: lo. alle bestaande wapens en munitie, alle mechanische mid delen voor oorloqvoerinq en alle oorloqs- schepen vernietiqen; 2o. alle vormen van militaire opleidinq in het leqer of door middel van maatschappelijke orqanisaties onderdrukken en bij de wet elken vorm van miiliitairen dienst, hetzij verplicht hetzij vrijwilliq, afschaffen; 3o. wetten afkondi- q,en om het opleiden van militaire reserves te verbieden; 4o. alle forten en verdedi- qinqswerken sloopen; 5o. alle fabrieken onderdrukken die, ofschoon in vredestijd dienende voor qewone industrieele bedrij ven, veranderd kunnen worden in werk- plaatsen voor den aanmaak van munitie in oorloqstijd; 6o. alle militaire beqrootin- qen afschaffen en qeen sommen meer voor oorloqsvoerinq bestemmen; 7o. de depar- tementen van oorloq, marine en militair vlieqwezen afschaffen en militaire propa ganda, militaire oefeninqen en toebereid- selen en alle militaire onderwijs onder drukken. Er zijn te Geneve twee opvattinqen om trent de behandelinq, die dit utopisch pro- qram, 't welk binnen vier jaar tot uitvoe- rinq zou moet6n komen, verdient. De Enqelschen willen er la mort sans phrase over uitspreken en lord Cushendun zal ze noq freule Derrick van Midways qe weest was, zou hij in qeen millioen jaren moed qenoeq verzameld hebben om haar zoo te naderen; maar de secretaresse van zijn moeder boezemde hem qeen vrees in. En bij die qedachte voelde Kay een die- pe dankbaarheid voor dominee Aubrey Jerninqham. Hoe dikwijls, moe van zijn plichten in de qemeente, moest die uitne- mende zieleherder in de verzoekinq zijn qeweest om zijn werk af te raffelen en aan den arbeid om noq eens een extra dui- zendtal woorden aan zijn boek toe te voe- qen, te ontkomen, eil juist die meerdere woorden maakten het qroote onderscheid als men dit litteraire werk in het licht van een projectiel beschouwde. Maar hij was sterk qeweest. Hij had zijn zeshonderd bladzijden qevuld en had toeqezien, dat ze extra zwaar qebonden werden met vlijmscherpe hoeken, Een ooqenblik scheen dominee Aubrey Jer ninqham de eeniqe lichtplek in een duis- tere wereld. Ze dacht noq over hem na. toen er luid op de deur qebonst werd en Samuel bin- nenstapte. ..Goeien morqen, qoeien morqen zeide hii r, En toen hij Kay zaq, sperde hij zqn ooqen wijder open, zijn lippen weken van elkaar, zijn vinqer.s tastten krampachtiq in het lediqe, en hij stond haar aan te staren. Kay keek hem uitdaqend aan. In deze stemming had ze een hekel aan alle jonqe mannen en deze scheen qeen aanspraak te kunnen maken op een beter qevoel van haar kant. Inteqendeel, want zijn uiter- lijke verschijninq was in heteqeheel niet naar haar verfijnden smaak. stelliq niet nalaten. dit met de hem eiqen vasthouidendheid te bepleiten. De Duitschers daarenteqen zijn voo, een qrondiqe besprekinq van de merites en naar uit Geneve verluidt deelt het secretariaat-qeneraal van den Volken bond dit standpunt. Het wenscht welis- waar een verwerpinq van het Russische ontwapeninqs-proqram, maar pas na deqelijk onderzoek en nauwqezette over- weqinq. In zijn openinqsrede heeft Jhr. Loudon zich Dond'erdaq bij deze meeninq aanqesloten. De Duitsche arqumenten voor behan delinq a tete reposee zijn qemakkelijk te bevroeden. Het ontwapende rijk beroept zich op de inleidinq van deel V van het Verdraq van Versailles, om van de staten die den wereldoorloq hebben qewonnen, eveneens een sterke wapeninqsbeperkinq te eischen. Het beroept zich verder op art. 8 van, het Volkenbondsstatuut, dat in 't belanq van den wereldvrede de qrootst moqelijke wapeninqsbeperkinq voorstaat, welke met de nationale veiliqheid overeen te brenqen is, en ten slotte op de nota van 19 Juni 1919 waarin Clemenceau erkende, dat de Geallieerden tot wapeninqsbeper kinq konden overqaan, zoodra Duitsch- land ontwapend was. Of Duitschland nu ook voor het Rus sische voorstel zal stemmen, dient afqe- wacht. Maar in elk qeval zal de deleqa tie uit Berlijn er een aanknoopinqspunt in vinden om de vroeqere teqenstanders aan hun beloften te herinneren. In zekeren zin is het door qraaf Bernstorff Donder- daq inqediende voorstel tot jaarlijksche publicatie van omstandiqe qeqevens over de. ster.kte van de levende en doode strijd- krachten en over den toestand van die takken van nijverheid welke in oorloqs tijd voor oorloqsdoeleinden kunnen die nen (met name dus de chemische In dustrie) al een eerste stap in die richtinq. Het is noq onzeker of de commissie in deze ziftinq zal overqaan tot de tweede lezinq der ontwerp-conventie tot Interna tionale venninderinq en beperkinq van wapeninq. De uitnoodlqinq die Jhr. Lou don Donderdaq tot de reqeerinqen van Frankrijk en Enqeland heeft qericht. om eens op te biechten, wat zij sinds April van het voriqe jaar hebben qedaan om door reehtstreeksch overleq de meeninqs- verschillen te overbruqqen, welke bij de eerste lezinq aan den daq zijn qekomen, maakt het echter onwaarschijnlijk, dat men de krachtproef reeds zal aandurven. Want het staat wel vast, dat er van reehtstreeksch overleq" tusschen Londen en Parijs sedert April noq weiniq of niets is qekomen. Zoo kan men over de prak- bische resultaten van deze bijeenkomst moeilijk optimistisch zijn en dit verklaart ook, waarom Jhr. Loudon zijn openinqs rede in mineur had qesteld. DE ZOMERTIJD IN FRANKRIJK. Bij internationale overeenkomst is de inqanq van den zomertijd in Frankrijk dit jaar op 21 April bepaald. Dit is de voor- avond van de verkiezinqen. Vandaar, dat de minister van openbare werken, be- vreesd, dat de overqanq zal leid'en tot ver- warrinq en verqissinqen ten aanzien van de sluitinq der stembussen, de Belqi9che en Nederlandsche reqeerinqen verzocht heeft er in toe te stemmen, dat de zomer tijd 14 April inqaat. (De inqanq van den zomertijd in Ne derland is op 15 Mei bepaald, ons land is Als de qebroeders Cohen een tout heb ben, dan is dat, dat ze hun clienten soms wel eens veroorloven om kleeren te kie- zen, die wat al te uitbundiq van kleur zijn voor ieder, die zich niet teqelijkertijd een quitaar en een stroohoed met een schar- iaken lint aanschaft. Gepast wordt er in een schemeriq-verlicht vertrek, met het qevolq, dat kostuums, die makke paarden in de straat zullen doen stijqeren, in de paskamer alleen maar aardiq levendiq van tint lijken. En Sam had er zoo een qe- kocht en dat was dom van hem. Als hij liedjes had moeten zinqen in een qondel, bij de Henley Reqatta zou hij er keuriq voor zijn uitqerust. Maar als heer ver- kleed, was hij iets te opzichtiq. Eiqen- lijk zaq hij er uit als een bookmaker, die 1 een biljartmatch qewonnen heeft en Kay bekeek hem vol afkeer. i Hij daarenteqen staarde haar in stom- me bewonderinq aan. Het portret had hem al op iets bijzonders snoepiqs voor- bereid; maar dat scheen hem, terwijl hij naar haar keek met ooqen als theescho- teltjes, eenvoudiq een beleediqinq, een ca~ ricatuur. Het meisje voor hem was weer qaloos. Helena van Troje was er maar leelijk bij. Hij werd verliefd op haar schit- terende ooqen, zich niet bewust, dat ze qloeiden van minachtinq voor hem. Hij aanbad haar blozende wanqen, niet we- tend, dat de bios veroorzaakt werd, d'oor- dat hij haar qedurende drie-en-dertiq se- conden was blijven aanstaren zonder een blik af te wenden en zij werd er onrustiq door. (Wordt vervolqd URANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1