ALBEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBI AD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM. Mo 8188 Maandag 27 Februan 1928 67e Jaargangr Sam en zijn schat ABOHHEMENrSPItllS; BPNNENLAND. BUITENLAND. FEUILLKTOH. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden dij vooruitbetaling ft. per post r 6.60 per V 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bn vooruitbetalmg HINDERWET. EERSTE KAMER. Het Centraal Stembureau heeft in zijn zkting benoemd verklaard tot lid der Eer ste Kamer, in de vacature, ontstaan door het nemen van ontslag door den heer P. J. J. Haazevoet, den heer Mr. P. J. Reymer, te Hilversum. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Voortgezet wordt de behandeling van de Radiowet. De heer Van Dijk (a.-r.verdedigt drie a»endementen: een tot evenredige verdee- Irog van den zendtijd over de omroepor- ganisaties; het tweede om zendvergunning slechts wegens gevaar voor staatsveilig- heid openbare orde of goede zeden te weigeren; het derde tot instelling van een radioraad ter voorlichting van de regee- ri*g. De heer Drooglever Fortuyn (v.b.) verdedigt een amendement om de retri butie te schrappen. De heer Suring (r.-k.) verdedigt een aaaendement om regelen ter voorkoming vaa gevaar voor staatsveiligheid. enz. bij uitzending te scheiden van regelen ter be- scherming van derden bij ontvangst. De heer Van den Berg (s.-d.) verde digt een amendement om de retributie te beperken tot ten hoogste f 5 per jaar. De heer Krijger (c.-h.) aanvaardt de amendementen van den heer Van Dijk en wacht overigens het oordeel van den Mi nister af. De heer Van den Bergh blijft voor re tributie ter bevordering van de totstand- koming van een nationalen omroep en ter bestrijding van de klaplooperij. die z.i. cfecht bij verduistering ligt. De heer Boman (r.-k.) wil geen ophef- fing, die aan het bedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie geweldige macht zou geven en voor de rijkswerken niet ■oodig is. De heer Joekes (v.d-.) is tegen ge- dwongen heffing en acht desnoods aparte maatregelen tegen klaplooperij mogelijk. In het eerste amendement-Van Dijk wil kij billijke in plaats van evenredige ver- deeling lezen. Hij is voor een radioraad. De heer Heemskerk (a.-r.) acht een heffing, met het doel vereenigingen te subsidieeren, in strijd met de Gxondwet. Het amendement-Van Dijk tot het in- stellen van een radioraad is aangenomen, en eveneens dat in zake verdeeling van de zenduren voor Indie, naar biilijkheid. Met 58 tegen 20 stemmen (die der soc.- dem. en de heercn Snoeck Henkemans en de Voorzitter) is aangenomen het amendement-Droogleever Fortuyn, tot 't niet heffen eener retributie, Het g^wijzigd wetsontwerp is aangeno men zonder hoofdelijke stemming. HET HUEDEBLIJK AAN H. M. DE KONIN Gi N-MOEDER VAN DE NEDERLANDSCHE VROUWEN. Een der leden van het Hoofdcomite voor het huldeblijk schrijft ons: Januari 1929 zal het vijftig jaar geleden zijn, dat onze algemeen beminde en ge- eerde Koningin-Moeder haar voet op Nederandschen Bodem zette. en door haar huwelijk met Koning Willem den Derden onze Koningin zou worden, de eerste Nederlandsche Vrouwe. En nu, na een halve eeuw, weten wij alien hoezeer onze Koningin-Moeder erin geslaagd is een der onzen te zijn. Wie wij ook zijn, hoog of laag, rijk of arm, jong of oud, wij voelen het: de Koningin-Moeder staat midden in ons leven. Aan ,,alle din- gen waarin een klein land groot kan zijn'' (een van haar afkomstig gevleugeld woord), gaf zij haar belangstelling, en er was veel, dat haar moreelen en daadwer- kelijken steun kreeg. Meer bevoegden zullen schrijven over alles wat wij aan de Koningin-Moeder te danken hebben, als Koningin en als Re- gentes, als de Moeder onzer geliefde Ko ningin; wij vrouwen eeren haar bovenal om het voorbeeld, dat zij ons gaf, om de deugden, die een sieraad zijn van iedere vrouw, tot welken kring van de maat- schappij zij ook moge behooren. Een voor- beeldige echtgenoote en moeder, dat voor beeld gaf H. M. ons, van uit het glazen huis, waarin koningen wonen. Maar er was meer, dat haar zoo alge meen de liefde en de hoogachting deed verwerven van alle klassen der maat- schappij. Het geheim van die liefde lag dieper; het was als de prinses uit het sprookje, die bewees een ware prins te zijn, omdat zij fijner voelde dan ieder ander. Zoo was er troost voor velen, in het medevoelen met de nooden en de zor- gen van het dagelijksch leven. Door haar vriendelijkheid des harten bracht H. M. zon en warmte in menig gemoed; haar be- grijpen van menschelijke verlangens en wenschen tooverde bloemen op menigen levensweg. Toen de Koningin-Moeder haar intrede deed als jonge gemalin van den Koning. zeide een oud vrouwtje, dat een plaatsje had veroverd op een der grachten te Am sterdam: „God zegene je lieve gezicht. En nu, na vijftig jaren, zeggen wij het haar na. Want de Koningin-Moeder bracht zegen, al die jaren lang, in ons dierbaar vaderland. CENTRALE BIOSCOOPCOMMISSIE. De ingevolge de Bioscoopwet ingestel- de Centrale commissie voor ,de filmkeu- ring is te 's Gravenhage door Minister Kan gei'nstalleerd, met een rede welke be- antwoord werd door den voorzitter der Uit het Engelsch door P. G. WODEHOUSE. H) Vervolg.) Hij draaide den deurknop om met het plan om te zien of deze theorie waarheid kevatte, toen achter hem een stem klonk, zacht, maar nadrukkelijk: ..Handen om- hoog." Onder aan de trap, haar grooten mond samengeklemd in een vastgesloten streep, haar wankleurig haar versierd met glim- Mende krulspelden, stond daar een jonge vrouw in een rose peignoir op pantoffels. In haar rechterhand hield ze een revolver, rfie ze op zijn hoofd gericht had. HOOFDSTUK VII. Sam in San Rafael. Het is niet ieder meisije gegeven, dat zij, als zij voorspellingen doet, deze bin- Ben enkele uren bewaarheid ziet worden; e* de ontroering, die zich van Claire Lip- pett meester maakte, toen ze Sam in de vestibule tegemoet trad, kon slechts vergeleken worden met de emotie van hem, die het paard, waarop hij gezet heeft, vele lengten voor de andere ziet of met het gevoel van iemand, die een kruis- woordpuzzle oplost. Dien eigen middag had ze voorspeld, dat er inbrekers zouden komen en daar had je er al een, levens- groot. En daarom vermengde zich met haar toorn tegen dezen middernachtelij- ken overtreder een gevoel van dankbaar- heid, dat hij er nu heusch was. Ze voelde geen spoor van vrees en hanteerde het pistool met ferme hand. Alleen uit een oogpunt van technische nauwkeurigheid, was het ding eigenlijk een pistool te noemen. Sam s verschrikte oogen beschouwden het als een jong ka- nonnetje, en hij werd er zoo door in be- slag genomen, dat zijn eerste opmerking dat wapen betrof in plaats dat hij tact- vol zijn verontschuldigingen aanbood en een verklaring gaf van zijn binnendrin- 9en- ,,Kalm wat met die houwitser smeek- te hij. ,,Wat zegt u?" vroeg Claire koel. !,Dat doodelijk wapen, voorzichtig toch. Het wijst naar mij." „Ik weet wel, dat het naar u wijst. ,,Nu, het doet er niet toe, als het maar bij wijzen blijft,'' zeide Sam. Hij voelde zich grootelijks gerust gesteld door de beheerschte kalmte van haar toon. Zij was gelukkig niet zoo'n overspannen, zenuwziek vrouwtje, dat met haar vingers op een meter afstand van een geweer nog niet te vertrouwen is. Even viel er een stilte. Claire, die het wapen nog altijd gericht hield, draaide het gas op. Waarop Sam, die wel voelde, dat hij het gesprek aan den gang moest houden, opnieuw begon. „Ongetwijfeld bent u verbaasd," zeide hij, een blad uit Mr. Todhunters boek nemend, ,,mij hier te zien. ,.Neen, dat ben ik niet." ,,Bent u dat niet commissie, D. van Staveren. Hierna had de beeediging de>' leden plaats. Het oudst lid in jaren, generaal Scheltema, uitte zijn voile vertrouwen in den persoon en in de leiding van den voorzitter den heer Van Staveren. Vastgesteld werd het reglement van orde, dat ter goedkeu- ring aan den Minister] zal worden toege- zonden. De algemeene vergdderingen der com missie zullen openba.ir zijn, omdat het hier zooals de voorzi ter opmerkte, een publieke zaak betreft De eerste keu- ringsweek begint 4 Maart. Zaterdag- middag hield de commissie haar eerste werkvergadering, waarin de voorzitter zijn standpunt uiteenzette over de werk- wijze van de commissie. AANLEGSTEIGERS TE NIEUWEDIEP EN BRESKENS. Flet Tweede Kamtrlid de heer Oud heeft den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: Is het juist, dat de regeering de in het bijzonder met het oog op den stoomboot- dienst op Texel dringend noodzakelijke vernieuwing en vergrooting aan den aan- legsteiger in de Rijnhaven te Nieuwediep niet voor rekening van het rijk wenscht te doen geschieden, tenzij de provincie Noord-Holland en de gemeenten Helder en Texel een belangrijk deel der kosten voor haar rekening nemen Is het juist, dat de kosten van de nieuwe aanlegplaats te Breskens voor den stoom- bootdienst Vlissingen geheel voor reke ning van het rijk zijn genomen Indien de vorige vragen bevestigend worden beantwoord, is de Minister dan niet van oordeel, dat er geen reden is, om in de beide gemelde gevallen een zoo verschillende gedragslijn te volgen en vor- dert dan, naar zijn meening, het ook bij den stoombootdienst op Texel betrokken algemeene verkeersbelang niet, dat de kosten van vernieuwing en vergrooting, van den aanlegsteiger te Nieuwediep, evenals die van -den sfcnleg van dien te Breskens, geheel voor rekening van het Rijk worden gebracht HET ZIEKENFONDSWEZEN. Het bestuur der Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfonds, heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid een adres gericht, naar aan- leiding van de door den Minister aan de Tweede Kamer gezonden 2de nota van wijzigingen betreffende het in 1920 inge- diend ontwerp eener ,,Ziekenfondswet en van hetgeen daarmede verband houdt. De Federatie brengt daarin verschillen de bezwaren te berde. it Het systeem der ,,vrije artsenkeuze' acht zij funest, omdat de consequente toe- passing daarvan ertoe moet leiden, dat de fonds-practijk op den duur zal terugvallen tot den vroegeren toestand toen ,,bus"- practijk en armen-practijk beide be- schouwd werden als een leerstoel voor aankomende dokters en slechts dienden om deze het wachten op partic-uliere prac tijd mogelijk te maken. Het thans nader gewijzigde ontwerp handhaaft het voorschrift, dat n wel- standsqrens moet worden cjesteld. ook al is dat voorschrift soepeler dan het oor- spronkelijk was. Maar steeds nog blijft het bezwaar bestaan, dat,iemands wel- stand niet enkel bepaald wordt door zijn inkomen, doch in niet mindere mate door ,,Neen, Handen omhoog houden, alstu- blieft." Sam zuchtte. „U zoudt mij niet zoo onvriendelijk toe- spreken", zeide hij, ,,als u wist wat ik al had doorgemaakt. Ik ben vannacht een- voudig vervolgd." „Nu\ u hoort ook niet in te breken zeide Claire koeltjes. „U bent natuurlijk op een dwaalspoor zeide Sam. „Ik heb heelemaal niet in de allerliefste villa ingebroken. Mijn tegen- woordigheid hier, mevrouw Braddock, hoe vreemd het ook schijnen moge, is ge- makkelijk te verklaren." „Wie noemt u eigenlijk Mevrouw Braddock?" 1 ,,Bent u dan mevrouw Braddock niet ,,Neen." „Bent u dan niet met den heer Brad dock getrouwd „Neen, dat ben ik niet." Sam was niet kleinzielig. „Och ja", zeide hij. „Voor God's oog, natuurlijk „Ik ben de keukenmeid." ,,0", zeide Sam verlicht. „Dat ver- klaart alles." „Verklaart wat „Nu, ziet u, ik vond het een oogenblik vreemd, dat u hier om dezen tijd rond dartelde met krulpennen in uw haar en uw lieve witte enkeltjes uitglurende onder een peignoir." ,,Och", zeide Qaire een beetje ver- legen, en ze trok haar peignoir wat af. ,,Maar als u de keukenmeid van mijn- heer Braddock bent... ,,Wie heeft toch gezegd, dat ik de keu kenmeid van mijnheer Braddock ben ,.U zelf." ..Niets van aan. Ik ben de keukenmeid omstandigheden die een eenigszins be langrijk deel van zijn inkomen onafwend- baar in wat men een ,,bodemloozen put noemt, doen verdwijnen. Indien men het historisch gegroeide wil handhaven zou ook de bepaling moeten vervallen, dat een fonds alle apothekers moet toelaten. Indien een ziekenfonds door het oprichten van eigen apotheken belangrijke bedragen op de verstrekking van geneesmiddelen kan bezuinigen, wel ke bedragen dan aan de geneeskundige verzorging ten goede komen, dan behoort de wet dit niet onmogelijk te maken. Wel een der belangrijkste bezwaren tegen het thans nader gewijzigde wets ontwerp is gelegen in het voorschrift, dat de fondsen verloskundige hulp moeten verschaffen. Het bestuur vraagt in het aanhangige ontwerp „Ziekenfondswet" zoodanige wijzigingen aan te brengen, dat de aan de praktijk ontleende bezwaren van reques- trant worden ondervangen. BELASTING VOOR NEDER- LANDERS IN DEN VREEMDE. Naar uit parlementaire kringen verno- men wordt, zal het wetsontwerp in zake de belasting voor niet binnen het rijk wo- nende Nederlanders en van de nalaten- schappen en schenkingen van Nederlan ders, die niet zijn ingezetenen des rijks, dat voorkomt op de agenda van werk- zaamheden der Tweede Kamer, bij open- bare behandeling op veel tegenstand stui- ten. Zelfs wordt het twijfelachtig geacht of het ontwerp, op grond van de daar- tegen gerezen bezwaren, in zijn huidigen vorm wel een meerderheid zal verwerven. In elk geval schijnt de kans op aanneming zooals de zhken thans staan, vrij gering te zijn. RADIOTELEFONIE NEDERLAND—INDIe. BRONWATER EN WITN. Nu het alcoholvraagstuk ook voor ons land steeds meer in het middelpunt der belangstelling komt te staan. is het niet oninteressant, met eenige cijfers de ver- houding in Nederland tusschen den im port van bronwater op flesschen en wijn op fust in liters aan te geven. Wij zien dan voor de jaren 1925, 1926 en 1927 voor den invoer in Nederland van bronwater op flesschen respectieve- lijk het aantal 5.016.904, 5.437.070 en 6.187.037 aangegeven. Voor den invoer in Nederland van wijn op fust in liters gelden over denzelfdea tijdsduur respectievelijk de volgende ge- tallen: 13.159.000, 13.781.000 en 12.804,000. Hieruit blijkt dus, dat de invoer vaa bronwater in 1927 in ons land in verge- lijking met 1926 is toegenomen met 749.967 flesschen, terwijl over dezelfde periode de invoer van wijn op fust in liters met 977.000 liter is afgenomen. J.l. Zaterdag waren door den rijksradio- dienst een aantal journalisten uitgenoo- digd naar het zendstation te Kootwijk om daar bij te wonen een demonstrate in het voeren van gesprekken tusschen Neder land en Indie (station te Bandoeng). Blij- kens de berichten slaagde de demonstrate over het algemeen goed. Er werden enkele gesprekken over en weer gevoerd. De indruk der Nederlandsche journalis ten is gunstig. Er moeten echter nog ver schillende moeilijkheden worden over- wonnen eer men den dienst ter beschik- king van het publiek zal kunnen stellen. Het oordeel der Indische pers is niet zoo gunstig; daar had men zich naar t schijnt beperkt tot het uitnoodigen van 2 bladen. ARB EI DS VOO R W A ARDEN BIT WERKVERSCHAFFING. Op verzoek van de contactcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van den Modernen, Christelijken en Katholie- ken Landarbeidersbond, zal naar ,.Het i Volk" verneemt, op de eerstvolgende bij- eenkomst met vertegenwoordigers van het Departement van Binnenlandsche i Zaken en in begin Maart de geheele po- 1 site van de arbeiders, werkzaam aan de vanwege het Rijk gesubsidieerde werk- 1 verschaffing worden besproken. EEN GIFT. De Weesinrichting te Neerbosch ont- vincj van een onbekende een gift van dui- zend gulden. van mijrtheer Wrenn. Mijnheer wie ..Mijnheer Wrenn." Dat was nu een verwikkding, die Sam niet voorzien had. „Laten we het er nu even eens over worden", zeide hij. ,,Moet ik nu begrij- pen, dat dit huis niet van mijnheer Brad dock is?" Juist, het is van mijnheer Wrenn.' „Maar mijnheer Braddock heeft een huissleutel." Hij logeert hier." ,,Zoo." ,,Wat bedoelt u met zoo." „Ik bedoelde dat de zaken dan nog niet zoo slecht zijn, als ik dacht. Ik was een oogenblik bang, dat ik het verkeerde huis was binnen gegaan. Maar het is in orde. Ziet u, ik heb den heer Braddock zoo juist ontmoet en hij heeft me hier gebracht om vannacht te slapen." „Och kom?", zeide Claire. „Deed hij dat. Zoo. Werkelijk." Sam keek haar angstig aan. Hij vond haar manier van doen niet aanmoedigend. ,,U gelooft me toch wel?" ,,Neen, heelemaal niet." ,,Ja, maar heusch ,,Als mijnheer Braddock u dan hier ge bracht heeft, dan zal hij er nog wel zijn.' ,,Neen. Hij is weggegaan. Tot mijn spijt moet ik zeggen, dat hij nogal over- haast alles deed. Onmiddellijk, n-adat hij mij had binnengelaten, sloeg hij de deui achter zich dicht. ,,Dat zal wel." Ja, maar luister nu toch eens, mijn lieve meisje ,.Een beetje minder, alstubliett, zeide Claire gestrengelijk. ,,Het is toch wel een beetje kras, dat een meisje geen inbrekei DE WIJZIGING DER SPOORWEG- TARIEVEN. Door den raad van beheer van de Na- tionale Maatschappij van Belgische Spoor- wegen is, naar een correspondent van de N. R. Crt, te Brussel meldt, in zijne jongste bijeenkomst besloten aan de re geering een voorstel te doen tof verhoo- ging der algemeene abonnementsprijzen op het spoor met 15 De vacantie- abonn ementen voor 5 en 15 dag en (waar- van ook door de buitenlandsche toeristen vaak gebruik wordt gemaakt) zouden daarentegen goedkooper worden gesteld. Een vijfdaagsch abonnement op alle Bel gische spoorwegen zou voortaan frcs. 375 kosten voor de le klasse, fr. 200 voor de 2e klasse en fr. 100 voor de 3e klasse. Voor de abonnementen met een geldig- heidsprijzen van 15 dagen zouden de prij- zen zijn fr. 500, 350 en 200. De goederentarieven zullen gewijzigd worden voor wat het cokes- en ertsver- voer betreft. Voor deze categorie zou de verhooging 10 a 15 bedragen en ver- moedelijk 50 millioen francs meer per jaar opbrengen. Met de belangen der Luxem- burgsche industrieelen zal echter rekening worden gehouden en wel indien zin, dat gestreefd zal worden naar gelijke behan deling van de Belgische en Luxemburg- sche metaalnijverheid voor wat betreft I' den invloed der transporttarieven op de kostprijzen. Er zullen ook differentieele tarieven worden vastgesteld voor het transitover- keer en de retourvrachten. Geen enkel besluit werd nog getroffen inzake de door de kolenmijndirecties ge- vraagde tariefverlaging. EEN BERGDORP BEDOLVEN. Door een sneeuwlawine is in het Zui- den van Trans-Kaukasie een bergdorp der Osseten bedolven en volkomen vai het verkeer afgesneden. Het lot der be- woners is niet bekend. HET LIBERALE ReVEIL IN ENGELAND. De uitslag van de tusschentijdsche verkiezing voor het Engelsche Lagerhuis zou kunnen vangen, zonder dat hij onmid dellijk met haar aan het flirten gaat." ,,U doet mij onrecht zeide Sam. LI doet mij onrecht! Ik zeide alleen maar. ,,Nu, zeg het dan maar niet." ,Ja, maar dat is toch al te qek. Gebruik je verstand nu eens even! Als ik de waar heid niet sprak, hoe zou ik dan iets va* mijnheer Braddock hebben kunnen we ten." H „Dat kan je gemakkelijk gevraagd heb ben. Ik beweer dan maar, dat als het met jou heelemaal in den haak was, dan zou je niet in zoo'n smerig pakje rondstappen. Je ziet er uit als een landlooper. ,,Nu, ik ben ook. net van een reis op een vrachtboot terug. Je moet niet zoo naar den uiterlijken schijn oordeelen. Ik dacht, dat ze je dat toch wel op school zouden geleerd hebben.' ,,Het gaat je niets aan, wat ze mij op school hebben geleerd." ,,Je ziet me heelemaal verkeerd. Ik ben millionair of liever, dat is mijn oom." ,,0 ja, de mijne is Shah van Perzie.' ,,En een paar weken geleden heeft hij mij naar Engeland gezonden. met passa ge op de ,,Mauretania' Maar dat be- teekende. dat ik onder geleide van een zekeren Lord Tilbury zou reizen en dat lokte mij niet aan. Ik liet dat schip dus vertrekken en monsterde op een vracht boot." Hij zweeg even en had het onaangena- me gevoel, dat zijn verhaal niet heel ge- loofwaardig klonk. Hij ging het nog eens in gedachten na. Juist, niet heel geloof- waardig. En aan de gelaatsuitdrukking der jonge dame was ook zeer duidelijk te merken. dat ze deze meeninq deelde. (Wordt vervolqd.) Olt bl'*>ci verschllnt ts»«i«e!veri Nl. »&-, Wo** art c*. Burgemeester en Wethouders van TEIt NEUZEN brenge* ter operibare kennis, dat ter Gemeente- Secietarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van I. BREEPOEL en C. T. R VERMAST te Ter Neuzen, on VERGUNNING tot het plaatsen en in werking brengen van een electro-motor van P- K. in he' perceel kadastraai bekend in sectie C, No. 50i9. Op Uinsdag 13 Maart a.s., des namiddags drie uur, zal in het gemeentebiiis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe tefehtet. -""^wel de verzoeker. als zij, die bezwaren hebben, i,,nr>eii gedurende drie dagen, voor het bovenge- »«iHe tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nftnen van de ter zake ingekomen schrifturen. Be aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- kemstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde huane bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 28 Februari 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZlNGt, Burgemeester, B. I. ZONNEVI.ILLE, Secretaris

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1