kBURGERLIJKEN stand. GEMEENTERAAD VAN SAS VAN GENT. hebben en die afwijzend staan tegenover elken gulden die in het belang van den bloei van han- del of industrie gevraagd wordt, alsof die van hun saiaris zou worden afgetrokken. Hij stemt daarom in met de pogingen der Zeeuwsch-Vlaamsche fokkers, die aan de hee- ren van het groote stamboek hebben te kennen gegeven, dat het nu maar eens uit moet zijn met die ambtenarij, en dat ze zich hebben ver- eenigd om te trachten zich van den ondergang te redden. De SECRETARIS verwijst, voor wat betreft het resultaat der Staatscommissie in zake vlas naar dat deel der openingsrede van den voor- zitter, waar deze daarover meedeelt hetgeen hem officieel in Den Haag is meegedeeld en tot de conclusie komt, dat er voqr de vlasfabrie- ken niet wordt gedaan, terwijl hij niet ver- wacht, dat het werk der kleine adviescommissie practisch veel nut zal kunnen afwerpen, aan- gezien de regeering de middelen die verbete- ring zouden kunnen brengen niet wenscht toe te passen; dat men er efvenwel in zal moeten berusten, want dat de Kamer heeft gedaan wat harerzijds mogelijk was, dat zij de regeering voldoende heeft ingelicht en alle ongunstige gevolgen die een en ander voor ons land en gewest reeds hadden en nog zullen hebben ko- men voor rekening van hen die in deze beslist hebben. De heer DE FEIJTER dankt de Kamer voor hare medewerking; ook hij is overtuigd, dat verder werken thans niet mogelijk is en ook onvruchtbaar zou zijn. Misscbien doet er zich in de toekomst nog wel eens een gelegenheid voor, en hoopt hij dan opnieuw den steun der Kamer te zullen verwerven. De VOORZITTER geeft te kennen, dat het Bureau in elk geval omtrent deze zaak diligent blijven zal en zich voor mededeelingen aan- bevolen houdt. 16. Vrachttarief van den spoorweg. De heer VAN DE WALLE deelt mede, dat bij hem door verschillende graanhandelaren geklaagd is, dat het tarief van den spoorweg MechelenTer Neuzen voor het vrachtvervoer tusschen Hulst en Ter Neuzen zooveel duurder is dan dat der Nederlandsche spoorwegen, en verzoekt pogingen aan te wenden hierin een voor den handel gunstige verbetering te krijgen. De VOORZITTER zegt toe, dat het Bureau zal zien wat hieraan te doen is. Hij sluit de openbare vergadering. Vergadering van Dinsdag 14 February 1928. Op bovenstaanden datum om 6 uur's avonds was het Sas van Gentsche Parlement bij elkan- der geroepen. De eerste vergadering na Nieuwjaar zag alle afgevaardigden op ons Kapitool weer in blakenden welstand bijeen. Na een half uurtje anti-chambreeren in de buitenlucht, en inmiddels, terwijl de heeren wellicht gewikkeld waren in een interessant debat binnenskamers, kon 'tpubliek zich tegoed doen aan een sportieve Maulfechterei over de Matadoren, die zij Zondag 1.1. op de Gentsche six-hours hun equilibristische toeren hadden zien verrichten. Juist op het oogemblik, dat een paar vinnige opponenten, om hun argumenten meer kracht bij te zetten, elkaar bij de kladden wilden pak- ken, bracht het openstellen der deur voor de publieke vergadering de gewenschte ontknoo- ping. „Gerade wie gerufen". De lange notulen van de vergadering van 30 December passeerden in vlot tempo de revue en werden met een algemeen fiat non-varietur verklaard. Daarna kreeg.de Voorzitter gelegenheid pijne eerste nieuwjaarsbegroeting te houden. Zijn rede luidde ongeveer als volgt; Mijne Heeren, In de ed>ste vergadering van dit jaar is het mij een behoefte het woord tot u te richten. In hoopvolie stemming vangt 't nieuwejaar aan. Hartelijk zeg ik u alien dank voor de nieuw- jaarswenschen tot mij gericht en wederkeerig wensch ik u geluk en voorspoed en degenen, die u dierbaar zijn. Mage ieder tevreden zijn en de kracht ge- niieten om ook in het nieuwe jaar werkzaam te zijn tot bevordering van de belangen van Sas van Gent en deze kracht zoeken in hetgeen ons vereenigt, doch niet in datgene wat ons scheidt. Het dienen van partijbelangen heeft nog nooit iets goeds ten algemeenen bate tot stand ge- bracht. En thans, Mijne heeren, wil ik even -memo- reeren datgene, wat in den loop van het afge- loopen jaar werd tot stand gebracht. Den 22 Febr. werd aan het Wit-Gele Kruis een subsidie van f 400 toegekend voor een lig- tent en verplegingsartikelen. Den 31 Maart werd een voorstel aangenomen voor verbete ring van den steenweg ten O. van de gemeente naar Westdorpe. Een geldleening groot 20.000 a 4% werd gesloten tot verbetering van het stratennet. Den 21 Juni werd den raad mededeeling ge daan van de geweldige storm- en hagelschade, die onze streek geteisterd had. Door den raad werd een comite gevormd tot inzameling van gelden om de getroffenen te steunen. Door de raadsleden werd met groote bereid- willigheid de taak aanvaard de gelden te ver- zamelen, noodig om de getroffenen te helpen. Wij hadden het genoegen een som van f 6520 aan de betrokkenen te kunnen ter hand stellen. Den 28 Juni nam de raad het besluit 22 aren vestingterrein a f 1,per M2. van de regee ring aan te koopen. Den 20 Aug. werd door mij den scheidenden raad toegesproken en dank gezegd voor het geen zij in het belang der gemeente gedaan had. Den 6 September had de beeediging plaats van de nieuw gekozen raadsleden. In dezelfde vergadering werden de beide wethouders, de heeren Stubbe en Neeteson herkozen. Den 20 October werd aan den raad medege- deeld, dat tot plaatsvervanger van den Burge meester benoemd was de heer Stubbe en tot diens plaatsvervanger de heer Neeteson. Ten behoeve van den Vrijw. Landstorm werd een lokaal in de oude Pottenbakkerij ter be- schikking gesteld. De begrooting van het Burgerlijk Armbe- stuur werd vastgesteld op f 5407,35, waarvan werd uitgegeven 5400. Ik zeg de heeren van het Burg. Armb. dank voor de zorgen, die zij aan hun lijdende medestadgenooten hebben willen besteden. De gemeente-begrooting wertl vastgesteld op 131.890 en de kapitaaldienst op f 335,37. Den 30 December werd besloten tot aankoop van het woonhuis van den heer Steijaert voor de som van 4000, teneinde door aankoop te komen tot opheffing van het groote gevaar, dat de verkeersregeling daar ondervond. In gemelden aankoop namen de N. A. C. en de A. N. W. B. samen deel voor 500. Het aantal geboorten over 1927 bedroeg 58, dat der sterfgevallen 21, een vermeerderinng dus van 37. Desniettemin was ultimo 1927 het bevolkingscijfer 10 minder dan het voorafgaan- de jaar. De oorzaak hiervan moet gevonden worden in het feit, dat nog steeds honderden Belgische arbeiders, die in Belgie woonachtig zijn, de plaats innemen van de Sassche werklieden. Een tweede oorzaak is het verschil in wo- ninghuur. Terwijl hier de gemiddelde huren nog 4 per week bedragen, zijn deze in Sel- zaete en Assenede slechts f 1,45 en 65 cent. 32 gezinnen hebben dan ook Sas van Gent verlaten om zich in Belgie te vestigen, waar voor f 1,45 gemiddeld per week een moderne woning te krijgen is. Deze oorzaken zijn dan ook een groote sta-in-den-weg voor den voor- uitgang van ons bevolkingscijfer. Een verblijdend verschijnsel mag het ge- noemd worden, dat dank zij de medewerking der diverse fabrieksdirecteuren met den ouden toestand gebroken wordt, om vreemde werk- krachten in dienst te nemen. De aandacht der regeering is op Sas van Gent gevestigd, en pogingen worden aange- wend om de huren verlaagd te krijgen, ten einde den uittocht van de inwoners te voor- komen. De werkverschaffing bezorgde werk aan 42 werkeloozen. Een bedrag van f 7957 werd uit- betaald, terwijl f760 werd ontvangen. Bij het electriciteitsbedrijf werden 31 nieuwe perceelen aangesloten, waardoor het aantal aansluitingen steeg tot 548. Aan kabels werd 2940 besteed. Het stroom- verbruik nam toe met 4.2 en er werd ont vangen f 18.493,54. Toch werd, ondanks het meerdere stroomverbruik 100 minder ontvan gen dan in 1926, hetgeen is toe te schrijven aan de verlaging van het tarief van 55 op 50 c. en de storingen in de draden, waardoor het onder houd hoog was. Eerlang zal, nu het vooruitzicht bestaat, dat zich deze storingen niet meer zullen voordoen, door Burg, en Weth. een voorstel gedaan wor den tot verlaging van het tarief. De financieele toestand der gemeente mag gunstig genoemd worden. De groot-inidustrie kon hare gunstige repu- tatie op de wereldmarkt handhaven en heeft zich zelfs genoodzaakt gezien groote uitbrei- ding aan haar fabrieken te geven. 1777 sche- pen deden Sas aan om te lossen en te laden. De tram voerde 8900 wagons bieten aan. In opvaart passeerden 2587 stoombooten en 30 zeilschepen, in afvaart 2581 stoombooten en 31 zeilschepen. In de binnenvaart kwamen 5171 stoombooten en 5219 zeilschepen in opvaart en 5299 stoombooten en 5988 zeilschepen in af vaart. Op een bepaalden dag passeerden de groote brug 44 auto's, 10 motorrijwielen, 100 vpertui- gen, 803 voetgangers, 723 rijwielen en 54 hand- wagens. Op de 5 uur, die de brug voor 't verkeer ten dienste stond, was zij slechts ruim 2% uur open. Deze onhoudbare toestand mag niet langer voortduren. Er worden dan ook pogingen aan- gewend bij den Minister van Waterstaat om de electrificatie van deze brug in overweging te nemen. Aan de landzijde werden in 1927 3165 inkla- ringen en 7187 uitklaringen gedaan, zonder hetgeen aan het station werd uit- en inge- klaard. Met de groote beteekenis van onze gemeente voor oogen, doe ik dan ook een dringend beroep op u, mijne heeren, om sameh te werken. En als ik u een adivies mag geven, is het dit: Houdt uw hart gesloten voor alle groeps- egoisme, want groeps-egoi'sme voert tot ver- deeldheid. Laten wij zijn een in werking voor de welvaart en laat geen verdeeldheid ons af- brengen van dit groote doel. Ik heb gezegd. De heer Verschaffel, als nestor der Sassche raadsleden, dankt den Voorzitter, dat alien met de grootste belangstelling zijn rede hebben aangehoord en hoopt dat gunstige resultaten mogen verkregen worden in het behartigen van 'de diverse belangen door den Voorzitter opgenoemd. Hij dankt tevens voor de goede wenschen en oogst na het uitspreken van zijn dankrede een warm applaus van zijn mede- leden. Thans is de eigenlijke agenda aan de orde. Mededeeling wordt gedaan dat Gedeputeerde Staten die de begrooting nog niet hebben goed- gekeurd, machtiging verleenen te beschikken over het evenredige deel tot 1 April. Een dankbetuiging van de Z.-Vlaamsche Vereeniging tot africhting van Politiehonden voor de toegekende subsidie, wordt voor ken- nisgeving aangenomen. Een aanvrage om subsidie door de Ned. Ver- eeniging, die zich hetzelfde tot doel stelt en te beschouwen is als een concurrente van eerst genoemde, wordt op voorstel van Burg, en Weth. van de hand gewezen. Thans komt ter tafel een verzoekschrift van de Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders om aan de werkeloozen 38 c. per uur te betalen en verder hun schop, spa en kruiwagen ter be- schikking te stellen, een kluifje, waaraan ruim een uur lang alle raadsleden hebben kunnen knagen. De eerste, die er zijn scherpe tandem inzet, is de heer De Leux. De heer De Leux: De Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders heeft uit de feiten haar con- clusies getrokkem. De menschem hebben tot dusverre nog maar 30 c. per uur en de trekkers van ouiderdomsrente nog minder. Dat is een hongerloon. Ik ben daarmee dan ook niet ac- coord en ik hoop, dat Burg, en Weth. daarin zoo spoedig mogelijk verandering zullen brengen. Heeft de heer Marquinie, die zich in de vo- rige vergadering heeft willen voordoen als vriend der arbeiders dan niets over voor die menschen. Straks zal ik hem de gelegenheid gbvem niet er om heen te draaien als de kat om de brei. De heer Stouthamer was het vorig jaar voor het geven van 38 c. Nu is het volgende jaar gekomen en Burg, en Weth. hebben niet aan 't verzoek van den heer Stouthamer voldaan. Zal hij nu daarin blijven berusten? De heer De Mul wilde den middenweg kiezen en 35 c. geven. Ik hoop, dat de heer De Mul nu ook meent dat 30 c. te weinig is. Ik zal nu den middenweg bewandelen en stel voor om 35 c. te betalen aan alle werkelooten en zegels te plakken voor degenen, die er voor in aanmerking komen en doe een tweede voor stel om 150 uit te trekken voor het aanschaf- fen van kruiwagens. Ik hoop, dat de raad deze voorstellen zal aannemen. De heer Marquinie: Ik meen getoond te heb ben, dat ik niet tegen het belang van de ar beiders ben. Nimmer ben ik er tegen geweest, dat de menschen wat verdienen. Het loon is altijd geregeld door Burg, en Weth. Ik heb geen cijfers genoemd, maar zeg dat 30 c. te weinig is. Ik zou willen weten waarom die menschen niet meer verdienen. Waarom zou den zij niet werken. Als er een opzichter bij was, die handelend optreedt, zou er wel gewerkt worden. En als zij werken zooals't hoort is 30 cent te weinig. Nu verneem ik, dat Burgemeester en Wet houders maar 30 cent betalen. Ik had gedacht, dat Burgemeester en Wethouders verder ge- gaan zouden zijn. De levensstandaard in 't Sas is hoog. Met 30 cent per uur is niets aan te vangen. De heer Stouthamer: Destijds heb ik mij op 't standpunt gesteld, dat 301 cent per uur te weinig was. Nu wordt er gemompeld, dat zelfs nog voot geen 30 cent werk geleverd wordt en de menschen van den morgen tot den avond morren, dat zij zoo weinig verdienen en daar om ook zoo weinig werken. Wanneer zij meer dan 30 cent verdienen geloof ik, dat dit aan het werk zal ten goede komen. Daarom kan ik wel met het voorstel van De Leux meegadn. De heer De Mul: Ik kan mij ook aansluiten bij hetgeen de heer Stouthamer gezegd heeft. Ik heb 35 cent voorgesteld en't is toch maar 30 cent gebleven. Ik begrijp de houding van Bur- gemeester en Wethouders niet. De heer Neeteson: Dat de heer De Mul de houding van Burgemeester en Wethouders niet begrijpt komt, dat, hij werkverschaffing anders beschouwt dan Burgemeester en Wet houders. Werkverschaffen is heel iets anders dan 't laten uitvoeren van productieven arbeid. Werk verschaffen moet beschouwd worden als steun. De menschen moeten een prikkel heb ben om zoo spoedig mogelijk elders loonend werk trachten te vinden. De heer Marquinie: Zoo is 't op andere plaatsen. Maar hier wordt werk verricht ten voordeele der gemeente. Ik meen dat produc- tief werk te mogen noemen, want het moet beslist gebeuren. Er is nog productief werk voor verscheidene jaren, daar wij moeten vol- doen aan de vraag naar bouwterrein. De heer Verschaffel: De heer Marquinie vergeet iets. Primair hebben wij goedgevon- den een zeker bedrag uit te geven voor het verrichten van werk. Maar er is ook grond gekocht om de werkeloozen werk te verschaf fen. Dat bedrag is toch ook uitgegeven. De heer Marquinie: Wij hebben grond aan- gekocht niet ter wille der werkeloozen, maar voor uitbreiding van de gemeente. Nu zien wij de gemeente met rassche schreden vooruitgaan. Wanneer de menschen komen om te bouwen kunnen we hen niet voldoen. Wij profiteeren van het werk, door de werkeloozen verricht en als zoodanig is het dus productief. De heer Stubbe: Ik kan nog steeds niet toe- geven, dat het productief werk is. Het werk I is gezocht. Als wij het work lieten aannemen zou het veel goedkooper uitkomen. j De heer De Mul: Aangezien het werkver schaffen is, moeten we toch een behoorlijk weekloon betalen. Laat ons dan liever 14 dagen minder laten werken tegen minstens 35 cent. De heer De Leux: Ik zijn het met den heer Neeteson niet eens. Ik zie werkverschaffing in. Deze werkverschaffing is productief. Er wordt veel geschermd, dat de menschen niet werken. Ook de burgers maken zich daar dr.uk over. Ieder brengt zijn steentje bij en zou die ver- vloekte werkverschaffing liefst zoo gauw mo gelijk opgedoekt zien. Maar als de winkeliers 't beter inzagen zouden zij niet zoo veel aan te merken hebben. De heer Neeteson zegt: Werk verschaffing is steun, net voldoende om van te leven. Maar kunnen zij van f 13,45 per week bestaan en dan nog f 4 huishuur betalen De heer Stubbe zegt, dat 't niet productief is. Maar als de grond moet afgevoerd worden moeten wij het toch ook betalen. Mocht het steun zijn, dan moet die toch zoo zijn, dat de menschen kunnen leven. De heeren weten toch, dat de Overheid ver- plicht is tot onderhoud. Moeten de menschen dan creveeren van den honger. Wij zijn alien blij dat 't weer Carnaval is, zou het dan niet mogen, dat Carnaval voor die menschen ook een feest zal zijn. De heer Neeteson: De heer Verschaffel heeft gelijk. Die grond is aangekocht voor werkverschaffing. De heer De Leux was daar niet bij. Wat de heer De Leux zegt, dat een gezin met 3 kinderen van f 13,50 niet kan leven, geef ik graag toe. Maar de prikkel gaat weg bij 't betalen van meer dan 30 cent. De heer De Leux: Ik kan dat gedacht niet deelen. Hier in't Sas zijn geen beroepswerke- i loozen. De werklui hebben hier geen prikkel noodig. Ik ben zeker, dat wanneer een werk- gever komt en f 19 biedt, de menschen direct dat loon zullen aanpakken. Toen ik voorstelde om 90 op de vermogensbelasting te heffen kon 't niet, uit vrees dat er een paar duizend gulden meer uit de brandkasten der rijke be- zitters zouden gaan. De Voorzitter: U moogt niet zeggen, dat Burgemeester en Wethouders hongerloonen be talen. Dat is iets wat niet alleen mij maar ook de Wethouders ten zeerste mishaagt. Wij geven nog het voile pond, terwijl an dere gemeenten met Rijkssubsidie nog maar f 2 betalen. Burgemeester en Wethouders willen graag wat meer geven als't voor productief werk is. Er is grond aangekocht om werk te verschaf fen. Wanneer wij 30 cent betalen is zulks om hun langer aan het werk te kunnen houden. U moet niet denken, dat de gemeentekas onuit- puttelijk is. Eenigen tijd geleden heb ik nog een onderhoud gehad met een voorman uit de arbeiderswereld en deze was 't volkomen met mij eens, dat 't beter was 30 cent te betalen en langer te kunnen laten werken, dan meer loon en minder werk te geven. Ik meen, dat onze arbeidsregeling gerust mag gezien wor den. Burgemeester en Wethouders kunnen niet onmiddellijk hooger gaan dan 30 cent. Pas 14 dagen is 't werk aan den gang. Oorspron- kelijk was ons plan om pas half Febr.. te bc- ginnen. We zijn zelfs 14 dagen vroeger be- gonnen. Ik zou gerust die zaak nog eens aan Burgemeester en Wethouders overlaten. De heer De Leux: Ik kan f 13,50 niet anders dan een hongerloon noemen. Als 't Rijk maar f2 wil geven, welnu dan geeft't Rijk ook een hongerloon. De Burgemeester heeft daar straks gezegd, dat de gemeente goed in haar financieen zit, welnu, ik hoop dan, dat Burge meester en Wethouders een behoorlijke steun- regeling voor die menschen zullen ontwerpen. De overheid is verplicht zoig te dragen voor haar onderdanen. Zij zijn het slachtoffer van den oorlcg, zij hebben den oor og niet gemai.kt. Het kapitaal is schuld van den oorlog. Laat dus het kapitaal hun ook ond rhouden. Ik stei daarom voor 35 cent te geven en zegels plak ken. De heer Stouthamer: Ik heb niet gesproken van hongerloon. Ik blijf er bij, dat door honger loon meer werk zal geleverd worden. De Voorzitter: Wanneer wij nu weten, dat 't niet zoo is. Ja, misschi^h voor 1 dag. U weet, dat ik den arbeider een goed hart toe- draag, maar ik blijf er bij, dat er niet behoor lijk meer gewerkt wordt. De heer De Leux: Ik ben 't daar niet mee eens. In 8 uur wordt er thans zooveel gedaan als vroeger in 12. De statistieken in Enge- land hebben dat bewezen. De heer Marquinie: Ik blijf bij mi.jn besluit. Het werk dat gedaan wordt, is in 't voordeel der gemeente. 't Is iets, wat wij moeten doen, anders kan niet gebouwd worden. Als gewerkt wordt, is 35 cent niet te veel. De Voorzitter: Ik heb 't mijne gezegd. De heer Neeteson: In den gedachtengang van den heer Marquinie ligt opgesloten, dat 't werk belangrijk goedkooper kan. Dus't blijft steun. De heer De Leux: Ik weet wat't is te kort komen. Ik heb't zelf lang genoeg ondervonden. Die menschen hebben te kort en moeten dus meer verdienen. De Voorzitter: Ik stel voor om 't verzoek schrift als kennisgeving te beschouwen. In stemming gebracht wordt 't voorstel van Burgemeester en Wethouders met 4 tegen 3 stemmen verworpen. Voor de heeren Neeteson, Stubbe en Ver schaffel. Tegen de heeren Marquinie, Stouthamer, De Mul en De Leux. Thans wordt gevraagd of 't voorstel-De Leux om alle werkeloozen, ook de ouderdoms- rentetrekkers 35 cent te betalen gesteund wordt. Algemeen stilzwijgen. De heer De Leux: Ik weet niet wat nu te doen. Daar 't beter is een half ei te nemen dan een leege dop, wil ik dan voorstellen om 35 cent te geven aan alle werkeloozen, die over hun voile werkcapaciteit beschikken. De heer Stouthamer: Ik kan meegaan met Burgemeester en Wethouders, als zy binnen 8 dagen met een voorstel komen. De heer De Mul: Ik kan mij aansluiten bij 't voorstel van den heer Stouthamer. De heer De Leux: Ik zal niet op stemmen aandringen en afwachten wat Burgemeester en Wethouders doen. De Voorzitter: Ik zou't nog eens aan Bur gemeester en Wethouders overlaten. Aldus wordt besloten, onder belofte dat reke ning zal gehouden worden met de discussies. En daarmede is eindelijk deze kluif tot op het been afgeknaagd, nadat beide partijen eieren voor hun geld gekozen hebben. Wij zijn intusschen tot punt 2 gearriveerd. Benoeming van een lid in de Commissie -van Toezicht op het L. O., wegens aftreding van den heer heer F. J. J. Kieboom op 1 Jan. 1928. Op de aanbevelingslijst zijn gebracht de hee ren Henri Vermoet en Honore Feijen. Na gehouden stemming, waarbij de heeren De Mul en De Leux als stemopnemers fungee- ren, blijken uitgebracht op den heer H. Ver moet 6 en op A. Vermoet 1 stem. Deze laatste stem was blijkbaar goed be- doeld, maar is te beschokwen als een „lapsus plumae", aangezien de naam A. Vermoet niet op de lijst voorkwam. Punt 3: Voorstel tot verleening van 80 voorschot op de gemeentelijke vergoeding over- eenkomstig art. 101 der L. O. Wet 1920, ten behoeve der bijzondere scholen over 1928. Voorgesteld wordt te verleenen aan de bij zondere meisjesschool 824,51 en de bijzondere jongensschool /729,38. Overeenkomstig het voorstel wordt de beslissing genomen z. h. s. Punt 4: Voorstel tot vaststelling van het bedrag der gemeentelijke vergoeding bedoeld in art. 101 der L. O. Wet 1920 over 1926 van de bijzondere lagere scholen. Overeenk'omstig het voorstel wordt voor de bijzondere meisjeschool 1010,82 en voor de bjjzondere jongensschool 772,98 genomen. Punt 5: Voorstel tot verlenging van het be sluit omtrent subsidieering van den cursus in de Fransche taal aan de bijzondere lagere scholen in de gemeente. De raad verklaart zich accoord met het voor stel van Burgemeester en Wethouders om een vaste som van f 15 per leerling met een maxi mum van f 300 daarvoor beschikbaar te stellen en den cursus met een jaar te verlengen. Punt 6: Voorstel tot wijziging der verorde- ning betreffende het avondschoolonderwijs in vervolgonderwij s. Er wordt besloten een cursus voor jongens en meisjes beneden den 20jarigen leeftijd te geven, wanneer zich minstens 10 leerlingen aanmelden. Wanneer meer dan 30 leerlingen zich aanmelden, kan de raad tot benoeming eener tweede leerkracht overgaan. Er zullen gegeven warden 10 wekelijksche lesuren voor school A, van 1 Oct. tot 1 Maart 220, voor school B 165 lesuren. Aan de leerkrachten wordt een vergoeding toegekend van f 1,50 per lesuUr. De schoolgeldheffing wordt geregeld naar het inkomen der betrokken ouders: beneden f 1500 inkomen geen schoolgeld; van 1500—f 2000 10 cent; van 2000—2500 20 cent; van 2500—3000 30 cent; van f 3000— f 4000 40 cent. Hiermede is punt 7 afgehandeld. Punt 8: Voorstel tot wijziging en hervast- stelling der gemeentebegrooting over 1928, ont- moet evenmin bezwaar. Merkwaardig hoe vlot alles thans in zijn werk gaat. We zijn reeds aan punt 9 en het daarmee in verband staande 10de punt aange- land: Vaste aanstelling van gemeenteboden en vaststelling van den pensioensgrondslag d'ier functionarissen. Aangaande punt 9 deelt de Voorzitter mede, dat door hem in 1921 aan het raadslid Gijsberts is medegedeeld, naar aanleiding eener tot den Voorzitter gerichte vraag, dat er geen bezwaar bestond den gemeenteveldwachter bodedien- sten te laten verrichten voor de gemeente, voor zoover ze zulks met zijn betrekking in overeenstemming was te brengen. De vergoe ding bedroeg toen 80 per jaar, later gebracht op 60. Door Ged. Staten is nimmer daarop aanmerking gemaakt. Maar dit jaar hebben Ged. Staten de aanmerking gemaakt of wel art. 4 der Polv. is nageleefd. Art. 4 n.l. bepaalii, dat door den gemeente veldwachter geen andere bijbetrekking mag be- kleed worden dan die van onbezoldigd rijks- veldwachter of van zoodanige andere bijbetrek king als door den Commissaris of den Burge meester wordt toegestaan. Om in het bezit te kunnen blijven van de vergoeding zullen de veldwachters derhalve door den raad moeten benoemd worden als gemeenteboden. Het is een bloote formaliteit, maar er is anders geen middel op. Er wordt dus voorgesteld om de veldwachters Ferket en Raes aan te stellen als gemeenteboden tegen een saiaris van f 60 per jaar voor elk en dien volgens hun grondslag voor pensioen eveneens vast te stellen op dit bedrag. Met algemeene stemmen wordt in dezen zin besloten. Punt 11: Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot uitgifte van gemeentegrond in erfpacht aan E. S. Neijt en P. J. E. Geernaert. Volgens een vorig raadsbesluit was op het perceel in gebruik bij E. S. Neijt een servituut gevestigd, waarbij Geernaert een uitweg moest verleend worden om den openbaren weg te bereiken. De betrokkenen hebben gevraagd dit zoodanig te veranderen, dat ook Geernaert zelf een uitweg verkrijgt. Deze regeling zal In at notarieele aete worden opgenomen. Aldus wordt goedgevonden en in dien zin besloten. Punt 12: Verzoekschriften om gemeente- gronden in erfpacht en om vergunning tot af- wijking van de bepaling vervat in art. 7 der Bouwverordening om lager te bouwen dan 7 M. Er komen 6 aanvragen ter tafel: 1 van: Camiel Schelfaut, chauffeur; 2 van: L. de Somer, fa- brieksarbeider, beiden hier ter plaatse om ter- reinen van 6 op 25 M. aan de Paardevest; 3 van: R. de la Ruelle, kantoorbediende te West- j dorpe, om een terrein van 10 X 26 M. aan de j Molenstraat; 4 van: P. Dees, eveneens 10 X 26 M., terzelfder plaatse. Deze 4 terreinen worden toegewezen met de bepaling, dat aan beide zijden van de perceelen een open ruimte blijft van 2 M. en gebouwd j wordt overeenkomstig den wensch van Burge- meester en Wethouders. j Aanvragen 5 en 6 zijn ingediend door P. A. Hoefmans en J. A. Stofferis, fabrieksarbeiders j om gronden in erfpacht aan het Schulpenpad. j Omtrent deze laatste aanvragen merkt de j heer Stubbe op, dat hij zich niet met deze kan J vereenigen, aangezien er te zeer verspreid ge- bouwd wordt. De heer Marquinie: Ieder zoekt, waar hij j het liefst woont. 't Was wel beter geweest j als aangesloten werd aan 't perceel van L. Kalfsvel, maar de grond is daar minder ge- schikt. 't Bouwen zou daar te duur uitkomen. Over een jaar of vijf weet echter niemand meer, dat daar een kreek geweest is en zal die open ruimte ook wel verdwijnen. Trouwens de straat moet daar toch verhard worden. De laatste zinsnede, een toespeling behel- zende op de onwetendheid van eventueele ge J gaddgden, wordt gezegd met een veelbeteekend j glimlachje, alsof hij zeggen wil: Zouden ei wel zoo'n snuggerds wezen, die zich op die wijze in de luren laten leggen Tegenwoordig koopt niemand meer een kat in den zak. De heer Stouthamer: Ik ben het met den heer Marquinie eens: De heer Verschaffel: Ik ben 't eens met den heer Stubbe. Ik acht't ook noodig zooveel mogelijk geconcentreerd te bouwen. We heb ben die terreinen aan Paardevest en Molen straat toch daarvoor aangewezen. De Voorzitter brengt nu de aanvraag in stemming, en de heer Verschaffel met 5 zijner college's verklaren zich voor; alleen de hser Stubbe stemt tegen de aanvrage. Punt 13 behelst een verzoekschrift van de R. K. Werkliedenvereenignig om adhaesiebe- tuiging aan het verzoekschrift, gericht aan den Minister tot vermindering der woninghuur bij de bouwvereeniging. In de Memorie van Toelichting wordt ge- memoreerd, dat de woninghuur van genvaSde huizen te hoog zijn, dat dientengevolge veel werklieden met hun gezin naar Belgie trekken. waar voor minder dan de helft goede woningen kunnen gehuurd worden met waterleiding en 1 lichtpunt gratis. De Voorzitter: Door Burgemeester en Wet houders zijn reeds stappen gedaan bij den Minister om de woninghuur verlaagd te krij gen. Ik stel namens Burgemeester en Wet houders voor dit adres voor kennisgeving aan te nemen, Aldus geschiedt. Punt 14 wordt verschoven naar het einde der zitting. Het behelst het voorstel om het Post- en Telegraafkantoor weder aan het Rijk te verhuren voor den tijd van 6 jaren. Daarom wordt eerst punt 15 behandeld. Het behelst een voorstel om wij zigin gen aan te brengen in de gemeentebegrooting voor 1927. Alsnu voetbalt de Secretaris een heele raeks getallen van het eene hoofdstuk naar het andere met zoo'n duizelingwekkende snelheid, dat het publiek het maar raadzaam acht om in de buitenlucht een goed heenkomen te Boe- ken. De benauwenis slaat hen om't hart en zelfs een hond, die overigens heel geduldig op zijn meester heeft zitten wachten, heft een lugu- buren angstkreet aan. Zijn baas ziet blijkbaar ook geen kans *m in dezen match met cijfers een goal te maken en „schiet hem" in allerjjl naar buiten, nvis- schien vreezende, dat anders zijn trouwen vier- voeter het wel eens in den kop kon krijgen „hem naar binnen te schieten" en den Secre taris door een flinken kuitenfoeet tot staking van dit voor een honden- en menschenverstand onbegrijpelijke abacadabra te nopen: Maar 't heeft gelukkig zoo'n tragisch verloop niet. De getallen liggen op hun nieuwen post alweer rustig te sluimeren en niemand heeft er be zwaar tegen om hen daar maar te laten rusten, totdat wellicht een volgende vergadering ben weer uit hun rustigen dommel naar een ande- ren hoek jaagt. De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Rondvraag of omvraag heet zoo'n gelegen heid op z'n Germaansch. De heer Stouthamer: Mijnheer de Voorait- ter, hoe is 't met de verpachting van tnin- grond? Verschillende menschen zouden graag spitten en zaaien, maar weten nog niets. De Voorzitter: Er is moeilijk een tijdstdp te bepalen. Maar Burgemeester en Wethou ders zullen 't zoo spoedig mogelijk doen. De heer Marquinie: Met belangstelling had ik van den Voorzitter gehoord, dat er kans be staat voor verlaging van het electriciteiUrta- rief. Dat Burgemeester en Wethoudera de kwestie van het elec. tarief eens grondig na- gaan. en zien of er geen verlaging kan plaats hebben. Want het is te betreuren, dat we hier nog altijd met zoo'n hoog tarief zitten. B»r- gemeester en Wethouders zouden door een ver laging voor te stellen, beslist iets doen ten ge- noege van de geheele gemeente. De Voorzitter verzekert, dat Burgemeester en Wethouders binnen niet te verafgelegen tijd met een dergelijk voorstel zullen aankomea. Niemand heeft thans meer op de maag. Ter behar.deling van hot verschoven punt 14, in ge- heime zitting, verzoekt de Voorzitter de paai overgo blevenen thans de zaal te ontruimen. Een verhuring aan den Staat is een heel ero- stige aangelegenheid. „Wacht u voor den Staat", ;s in, de laatste jaren geen nuttefeoze waarschuwing geworden. Het Handelsblad heeft tenminste indertijd onder dat hoofd de Staat eens leelijk in zijn hemdje afgeschilderd. Na de heropeninig in openbare zitting wordt besloten om aan den Staat het Post- en T«le- graafkantoor weder te verhuren voor f 190©. We zullen kalm afwachten hoeveel vijveu en zessen Mijnheer de Staat tegen dezen eisel aal inbrengen. En hiermede was de lijvige agenda afge- loopen. HONTENISSE. Huwelijks-aangiften. 26 Jan. Petrus Fran- ciscus Heijman, oud 34 j., jm. en Elisa Elf®- nora van Leemput, oud 28 j., jd. Josephus Ju- docus de Klippelaar, oud 22 j., jm. en Maria Johanna Valckx, oud 16 j., jd, Petrus Eduar- dus Maria Kuijpers, oud 30 j., jm. en Mathilda Rosalia Borm, oud 25 j., jd. HuwelijksJvoltrekkingen. 7 Jan. Cornelias Josephus Klijn, oud 45 j., jm. en Anna Catha- rina van Goethem, oud 36 j., jd. Geboorten. 2 Jan. Petrus Adrianus, ran L. C. v. Duijveiibode en van A. J. Neetesou. 3 Jan. Johannes Gijsbertus, z. van P. C. Kwoak en van A. H. Broere. 4 Jan. Robertus Eduar- dus Judocus, z. van, P. E. J. van der Wieler, en van A. M. v. d. Poel. 5 Jan. Elza Virginia, d. van P. de Vree en van B. M. M. Brijsisinok. 6 Jan. Theresia Maria, d. van A. M. van Mee- len en van A. M. de Dalie. 7 Jan. Eduardus, z. van J. B. van Geersdaele en van R. I. de Vulder. 8 Jan. Eduardus Jacobus, z. van A. L. van Driessche en van Ph. Platjouw. 9 Jan. Theodoras, z. van A. Pauwels en van D. he Dalie. 10 Jan. Johannes Levinus, z. van J. Broeckaert en van R. de Feber. 15 Jan. Pau- lus Johannes, z. van A. F. de Waal en van W. C. van Damme. 18 Jan. Theodora Catharina, d. van C. D. Boeijkens en van A. M. Franssens. 19 Jan. Mathilda Rozalia, d. van P. Andries- sen en van E. Kouijzer. 23 Jan. Maria AmoRa, d. van J. F. de Bruijn en van J. Wullems. J»- hannes Jacobus en Johanna Maria, z. en d. van P. J. Maas en van M. M. van Eck. 30 Jan. Paula Gerarda, d. van A. van Goethem en van R. M. de Boeij. Overlijden. 5 Jan. Petrus Johannes Neve, oud 14 w., z. van I. A. Neve en van J. L. van Damme. 11 Jan. Eduardus van den Borge>m, oud 71 j., weduwn. van D. de Bakker. 12 Jan, Johannes van Waterschoot, oud 85 j., weduwn. van R. J. Verbist. 19 Jan. Andreas Broeckaert, oud 65 j., ongeh. 20 Jan. Charles Louis Se- ghers, oud 57 j., ongeh. Philomena Hoefeijaers, oud 78 j., wed. van P. Noens 24 Jan. Clarisse W. van Huffel, oud 15 j., d. van P. van Huffel en van M. Pauwels. Felix Andr. van Deursen, oud 77 j., weduwn. van M. A. van Swaal. 25 Jan. Petrus Francies Bouwens, oud 76 j., ongeh. 27 Jan. Cerillus Josephus Vael, oud 56 j., echtg. van Eug. van Duijse. 31 Jan. Anna Maria van Zwaal, oud 65 j., wed. van Judocus de Booij.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 6