Tor N e asensclie Courant Woensdag 22 Febr. 1928. So. 8186. T W E E D E B L A D. KAMER VAN KOOPH. EN FABRIEKEN K vSoR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TE TER NEUZEN. VAN Vergadering van 28 Januari 1928. (Vervolg.) Na het uitspreken van het jaaroverzicht dqor den Voorzitter wordt deze door den heer V AN 't HOFF, als oudste lid, namens de Kamer toe- gesproken en gelukgewenscht met zijn herbe- n°Bii1 desamenstelling van Bureau en Comrnis- sies worden de aftredende heeren alle herbe- noemd, tot voorzitter de heer J. A. lio^ m voorzitter der afdeeling grootbednjf, de he^r P. A. Neeteson, plaatsverv. de heer L. tie Feijter, voorzitter der afdeeling kleinbedrijl de heer G. Stevens, plaatsverv. de heer J. M. Ougel, leden der commissie voor het Handels- register de heeren A. van 't Hoff, I. A. Ris- seeuw en A. A. van de Walle; leden der finan- cieele commissie de heeren P- A. Neeteson, J. M. Oggcl en L. F. M. van Waesbergne. De notulen der* vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld. Daarna komt aan de orde: 1. Verschillende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, o.m. een schrij- ven van den Minister van Financien, waaru.it blijkt, dat reeds geruimen tijd door onze Re- geering onderhandelingen worden gevoerd met die van Duitschland en Belgie, tenemde te ge- raken tot geheele of gedeeltelijke vrijstellmg van wegenbelasting voor wederzijdsche onder- danen, omtrent den afloop waarvan echter nog geen mededeelingen kunnen worden verstrekt. De Minister vereenigt zich ook met de mee- ning der Kamer, dat de formaliteiten voor de uitvoering der Wegenbelastingwet met bet oog op hand el, verkeer en toerisme, zooveel moge lijk diesnen te worden vereenvoudigd. In her bqzonder geldt dit het grensverkeer. 2. Handelspolitiek. Onder herinnering dat de Kamer zich het vorig jaar reeds uitsprak omtrent de handels politiek, dat zij een verdedigende houding tegenover de handelspolitiek van het buitcn- lanid meer en meer noodzakelijk gaat acliten, werden verschillende desbetreffende afschrif- ten van adressen van andere Kamers, zoowel pro als contra beschermende politiek, aange nomen voor kennisgeving. 3. Cadeau-stelsel. Naar aanleiding van het in zijne handen ge- stelid verzoek van den kring Zeeuwsch-Vlaan- deren van het Comite tot bestrijding van den verkoop met cadeaux om een subsidie voor een in haar ressort der Kamer in te stellen actie werd door het Bureau een uitvoerig prea- advies uitgebracht. Het verklaart daarin het gewenscht te ach- ten, dat de Kamer zich over dit vraagstuk ten finale uitspreekt. In zijn oorsprong van on- schuldigen aard, toen niets anders zijnde dan een ndeuweren vorm van reclarrfe voor bepaalde zaken of handelswaren, inderdaad „toegift- artikelen", is dit stelsel geheel ontaard. Er worden thans bons verstrekt voor verbruiks- artikelen en waar zelfs winkelwaren verkocht worden met bepaling dat men naar gelang van den betaal'den prijs bons van een zekere waarde of hooger, kan niet meer gesproken worden van iets, „cadeau" geven, doch treedt duidelijk naar voren dat men een artikel met een bon van een zekere waarde „koopt". Hieruit ontstaan verkeerde toestanden. Het publiek gaat soms minderwaardige artikels koopen met het oog op de bons die daarvoor bekomen kan worden, of wel er wordt meer ge- kocht dan voor het gebruik in het gezin noodig is, om over het aantal bons te kunnen beschik- ken, dat noodig is om een of ander (dikwijls een luxe-voorwerpte kunnen gaan halen (ca- deau te krijgen zou hier een onjuiste uitdruk- king zijn, want men gaat het halen en kan het op grond van zijn gekochte bons eischen). lets anders zou het nog zijn, indien het z.g. cadeau bestond in een grootere hoeveelheid van dezelfde waar, indien men b.v. een kilogram van een of ander koopende een halven kilogram cadeau kreeg, dan kon het publiek beoordeelen wiit het kreeg en de winkelier bleef in zijn eigen branche. Het moet echter verkeerd geacht worden, dat de huismoeders een hoeveelheid margarine gaat koopen teneinde de noodige bons te be- machtigen om haar man als verjaarsgeschenk een tabakspijp te kunnen geven, of dat zij pakjes koffie gaat koopen omdat zij een huis- houd-emmer noodig heeft, of wel pakjes thee om een vloermat aan te schaffen, of poppen, kinderwagens en wat dies meer zij. Door deze methode heeft de koopster geen besef meer van- of zicht op de waarde en kwa- liteit van hetgeen zij koopt en de zuinigheid wordt er ook allerminst door bevorderd. Er ontstaat in dergelijk huishouden, een geheel andere toestand dan wanneer de vrouw tegen redeljjke prijzen in een kruidenierswinkel de daarin behoorende artikelen koopt, en hetgeen zq voorts voor haar gezin of het geven van verjaarscadeaux noodig heeft koopt in de win- kels die daarvoor zijn gespecialiseerd Bij het cadeau-systeem is het te vermoeden, dat zij in alle opzichten duur uit is. Vele huismoeders zijn daarvan ook wel overtuigd, maar de naam „cadeau" biologeert hen. I Het systeem is ook verderfelijk voor den winkelier, die zich nu op een voor hem vreemd gebied moet begeven, of, indien het kleinere 1 zaken betreft die de cadeaux van den groothan- del of grossiers thuis gezonden krijgt, er een bepaalde bergruimte voor noodig heeft en waarvan de administratie hem heel wat romp- slomp bezorgt, zonder hem iets op te leveren. En nu moge het cadeau-systeem zich ook on- der anderen vorm vertoonen, b.v. onder een vorm die het zuiver tot een spaar-systeem ver- vormt, het moet worden beschouwd als te lei- den tot een verkeerden toestand, die in het be- lang zoowel van den handel als van het publiek zoodra mogelijk behoort te verdwijnen. Het is geworden een stelsel waaraan zeer velen meedoen, de kruidenierswinkels wel bijna 1 alle, maar waarvan de verdedigers toch met een lantaarntje te zoeken zijn. Aan het Bureau is zeifs geen verdediging bekend. Daaruit blijkt wel, dat de handel wel is waar dien weg is opgegaan, doch alleen omdat hij daartoe ge- dwongen is door de fabrikanten die er mede zijn begonnen en den aandrang van het publiek, dat, zijn werkelijk belang over het hoofd zien- de, nu eenmaal graag iets „cadeau" krijgt Het Bureau stelt zich daarom op het stand- punt, dat het caedau-stelsel in zijn tegenwoor- digen vorm te veroordeelen is, dat het zoodra mogelijk dient te verdwijnen, zoowel in het be lang van het publiek als van den handel zelf, welke men in dit geval beiden tegen zichzelf moet beschermen. De particuliere landelijke actie, die tegen dit euvel gevoerd is, heeft, zooals wel te verwach- ten was, geen resultaat opgeleverd. Ronduit is dit in de te Utrecht gehouden algemeene ver gadering erkend. Gelet op den volksaard, is het niet te verwachten dat het langs den weg der overtuiging is te bestrijden. Dit zou alleen mogelijk zijn, indien men fabrikanten en im- porteurs, die het stelsel toepassen, kon be- wegen terug te keeren van de dwalingen huns weegs, doch concurrentie zal dit belemmeren. Op grond daarvan werd besloten te trach- ten propaganda te maken voor wettelijke be strijding en vroeg het Algemeen Comite sub sidie ter bestrijding der kosten. Onder deze omstandigheden kan het geeii nut meer hebben nog een landelijke actie te gaan voeren in Zeeuwsch-Vlaanderen. Bovendien kwam deze kwestie weer in een ander stadium, door de vragen die deswege aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverhe:d werden gesteld door het lid der Tweede Kamer, de heer Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen. Deze heeft zich naar aanleiding daarvan be- reid verklaard een staatscommissie in het leven te roepen en de heer Mr. Baron van Wijnber gen heeft zich bereid verklaard eyentueel als voorzitter der in te stellen commissie op te tre- den Daardoor is het cadeau-stelsel als zoodamg reeds geworden een onderwerp dat meer van nabij de aandacht der Regeering heeft. Het Bureau heeft zich daarom de vraag ge steld, of het onder deze vooruitzichten nog noodzakelijk zal zijn, dat het Algemeen Comite zijn actie voortzet, en of finaneieelen steun daarvoor alzoo nog noodig is. Dit kan evenwe de toekomst leeren. Op grond van vorenstaande stelt het Bureau voor: 1°. af te wijzen het verzoek van den krmg Zeeuwsch-Vlaanderen voor een actie tot be strijding van het cadeau-stelsel, als zijnde die actie reeds door de omstandigheden aclr r- haald; 2°. het Bureau te machtigen, indien alsnog finaneieelen steun noodig mocht blijken, aan het Algeimeen Comite van Actie tot de bestrij ding van den verkoop met cadeaux van wege de Kamer eene subsidie toe te kennen van f 25, waaruit dan tevens blijkt dat de Kamer het systeem van den verkoop met cadeaux, zooal we dat thans kennen, verwerpelijk acht. Dit voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. 4. Steun aan Nederlandsche Kamers van Koophandel in den vreemde. In verband met een ingesteld onderzoek wor den de desbetreffende aanhangige voorstellen teruggenomen. 5. Rivierovergangen. Aan de Kamer te Breda, die pogingen inleidt tot het verkrijgen van verbetering der rivier overgangen Maas-Merwede-Hollandsch Diep, de Waal en van den Rijn-Lek, zal worden ge- antwoord, dat de Kamer hierbij voor haar geen bijzondere belangen betrokken acht, doch het verleenen van steun nader in overweging zou worden genomen indien een algemeene, natio- nale actie voor dit doel op touw gezet werd. 6. Jaarbeurs te Rijssel. Medegedeeld wordt, dat het bestuur der Jaarbeurs te Rijssel een gratis stand ter be- schikking der Nederlandsche Kamers heeft ge steld, voor het geval firma's die geen stand op de jaarbeurs wenschen in te nemen, eenige fotografien, reclamemateriaal of enkele voor- Het Bureau merkt op, dat dit een gevolg is van de toepassing van grens- en zone- of kring- tarief. Dit bezorgt in verschillende gevallen een afwijking of vermindering op het gewone tarief en wordt berekend naar den afstand in K.M. hemelsbreedte, doch niet in verband met de lengte van de daarvoor gebruikte lijnen. Zij die binnen de zone vallen kunnen er van ge- nieten, doch er zullen steeds gevallen blijven, dat men het ongerieflijk acht er buiten te val len. Zoo kwam ook een klacht binnen, dat Antwerpen voor telefonisch verkeer met Ter Neuzen niet binnen de tweede Belgische zone (40 K.M.) valt. Ware dit wel het geval, dat zou de drukke handelsrelaties met die stad ten goede komen, doch uit verder gelegen plaatsen zou men dan nog dezelfde klacht vernemen. Partieele wijziging in de vastgestelde zone's zijn niet te bereiken. Alleen zou kunnen wor den aangedrongen op algemeene verruiming, waarmede dan zulke klachten nog niet onder- vangen zijn. Het Bureau meent, dat in deze alleen stap- pen van algemeenen aard zouden kunnen wor den gedaan. Op grond van enkele informaties die ter kermis kwamen, is het in verband met de financieele uitkomsten van de rijkstelefoon niet onwaarschijnlijk, dat in een niet verre toekomst verlaging der tarieven kan verwacht worden, hetgeen dan het algemeen verkeer ten goede komt. Ondertusschen is ontvangen een afschrift van een door de Kamer te Veendam gedaan verzoek tot afschaffing van het entreegeld, zijnde resp. 25 voor gemeenten beneden 100 aansluitingen en 50 voor die daarboven. Aangezien de Kamer zich reeds vroeger ter wille van de populariseering der telefoOn uit sprak voor verlaging van het abonnementsgeld, meent het Bureau, dat er alle aanleiding is om dit verzoek te steunen. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 9. Avondbestelling te Hulst. In een schrijven van den heer L. Zaman te St. Jansteen, post-adres Hulst, wordt de tus- schenkomst der Kamer verzocht ter voorko- ming van het vervallen der avondbestelling te Hulst. Bij het schrijven is gevoegd een af schrift van een tot den Minister van Water- staat gericht bezwaarschrift, geteekend door 63 handeldrijvenden e.d. waarin wordt gewezen op het groote belang betrokken bij het bezor- gen der nog des avonds met den trein uit Bel gie (te 20,35) aangebrachte post. Ook is dan in die avondbestelling begrepen de met den trein uit de richting Ter Neuzen te 17,42 aan- gevoerde post en de ongetwijfeld ook belang- rijke Hollandschen post die met de tram te 20,15 wordt aangebracht. Uitgaande van een algemeenen regel was merkt het Bureau op van wege het Hoofd- bestuur der Posterijen een onderzoek ingesteld naar de mogelijkhed om de laatste bestelling te doetn uitgaan ongeveer 4 uur namiddag. Blijkens den inhoud van het adres is die vraag besproken in een conferentie van den Inspecteur der Posterijen en Telegrafie te Mid- delburg met den burgemeester van Hulst en 7 andere heeren, waarin door de meerderheid de meening zou zijn uitgesproken, dat tegen die regeling geen bezwaar bestond, indien de be stelling dan in den voormiddag iets vroeger zou avondpostzending is van groote beteekenis en dat er veel is blijkt wel daaruit, dat hij er dezer dagen nog drie bestellers mee zag uit gaan en dat het meermalen 10.15 uur is eer de post bij hem komt, wel een bewijs dat er genoeg te bestellen valt. De Secretaris deelt mede, dat bij het inge- stelde onderzoek de directeur van het kantoor mededeelde, dat er des namiddags 4 uur zoo goed als niets zou te bestellen zijn, terwijl in de tegenwoordige avondbestelling post uit ver schillende richtingen samenvalt, die dan zou blijven liggen tot den anderen dag. Hij er- kende ook, dat, indien een druk gebruik zou voortdurend stagnatie voor het snelverkeer. Nu is o'k het denkbeeld gerezen de vraag te .stel len of dien bezwaar wordt gomaakt tegen vemieuwing der .brug het met mogelijk is deze te verbreeden, in de veronderstelling dat de kosten daarvoor geringer zouden zijn. De heer WIND VAN MERKESTEYN stelt in verband met deze bespreking de vraag of het Bureau ook eens zou willen informeeren, of er geen mogelijkheid zou bestaan de oude rolbrug over het binnenhoofd der middensluis, die door een andere brug zal' worden vervan- gen en waaraan voor zoover hem bekend nog geen bestemming is gegeven, te verplaatsen worden gemaakt van de gelegenheid om post het bmtenhoofd dier af te halen, dit toch ook weer aanleiding zou moeten geven tot bijzondere maatregelen, die de anderzijds verkregen bezuiniging voor een deel weer zou teniet doen. De heer VAN WAESBERGHE blijft er bij, dat het een groote bezuiniging zou beteekenen, terwijl het bezwaar z.i. overdreven wordt voor- gesteld. Er zullen toch drie bestellingen zijn en des avonds worden de couranten ook be- steld. Als het eens drie maanden zoo gebeurde, zou niemand er meer over klagen. Hij zlet schut wordt langs het binnenhoofd, kon althans het autoverkeer o(ok over het buitensluishoofd geschieden. De VOORZITTER zegt toe, dat het Bureau eens zal informeeren. 15. Vlasindustrie. De heer DE FEIJTER wenscht eenige mede deelingen te doen met betrekking tot hetgeen is voorgevallen in zake de vlasindustrie, nadat de Kamer besloot alsnog een verzoek te doen de Regeering tot het nemen van maat- niet in, dat men in zoo'n grooten getale post rege]en om die industrie voor algeheelen on- zou komen afhalen, dat zou misschien in den j dergang te behoeden. aanvang het geval zijn, doch spoedig luwen. j ]je industrie als zoodanig is thans, naar spre- De SECRETARIS wijst er op, dat in het ^gt, vermoord. algemeen het streven naar bezuiniging om Door den Minister van Binnenlandsche Za- daardoor te verkrijgen verlaging van tarieven, ken en Landbouw werd besloten een Staats- waardeering ondervindt, doch dat het een be- commissie te vormen voor het instellen van een zwaar wordt, indien de bezuiniging zoover j onderzoek en het uitbrengen van rapport ora- gaat, dat de dienst daardoor niet meer vol- doende functioneert. Indien mep nog verder ging met het afschaffen van bestellingen, zou nog meer bezuiniging worden verkregen, maar dan vervalt ten slotte het karakter van den dienst, die is ingesteld op het aan huis bezor- gen der post. De in overweging genomen wijziging is beslist in strijd met het algemeen belang van het postverkeer. trent de middelen die konden leiden tot opbeu- ren van die industrie. Uit de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd ,-preker tot lid dier commissie benoemd, Met blijdschap heeft hij die benoeming aanvaard. Hij had toen nog geen kennis gekregen van de namen zijner medeleden, welke hem echter naar later bleek ook als persoon niet alle bekend waren. Hij maakte met de heeren kennis op de eerste ver- Met de stem van den heer Van Waesberghe gacjering en na afloop dier vergadering was tegen wordt het voorstel van het Bureau aan- j - overtuigd, dat van die commissie voor de genomen. vlasindustrie weinig of niets te verwacnrei. viel. Zij bestond uit 4 regeeringsambtenaren genomen 10. Leveringen aan openbare instellingen door Zeeuwsch-VIaamsche industrie. Naar aanleiding eener klacht van den heer j R. J. de Kraker te Axel, exploiteerende de „Zeeuwsch-Vlaamsche Carrosseriefabriek" al- daar, dat, hoewel verschillende gegevens er op wijzen, dat zijn aanbieding goedkooper was dan die van andere gegadigden, de levering van postauto's aan de Nederlandsche regeering niet aan hem, doch voor een klein deel aan een leverancier te Amsterdam en voor het overige deel aan buitenlandsche fabrieken is gegund, meent het Bureau, dat niet over alle hiermede in verband staande gegevens kan beschikken, dat de Kamer zich over deze feiten moeilijk kan uitspreken. Deze zijn overigens ook langs 4 andere wegen van wege den belanghebbende boeren, 3 bestuursleden van vakbonden, 1 vlas- ser en 1 lid der Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt, dat de vlasfabrikanten, waar- over de,kwestie eigenlijk liep, juist het minst vertegenwoordigd waren. Veertien dagen na de eerste vergadering vernam spreker, dat er een sub-commissle was gevormd. Dit was geschied, zonder dat daar- i van in de vergadering der commissie gerept 1 was. Spreker werd uitgenoodigd hen te bege- leiden naar enkele* vlasfabrieken. Hij heeft dat gedaan en is met de heeren ineegereden. Deze commissie zou nu in bijzonderheden aan de groote commissie inlichtingen moeten geven over de vlasfabrikatie. Maar het bijzondere, dat hem daarbij opviel was, dat er leden waren reeds bij de Regeeringsorganen aanhangig ge- i die^ toen ze }n een v]asfabriek kwamen perplex stonden en vroegen: is dat nu vlas? Nadat hun een en ander was uitgelegd is een kijkje genomen in de fabriek van den heer De Waal fotogratien, reciamemareriam or uitgaan, terwijl gelegenheid zou worden ge- des avonds_de post af te halen. te stellen en dat de Nederlandsche vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen eventueel be reid is, tot het tot stand brengen eener collec- tieve inzending mede te werken. Bij de bespreking over gegadigden voor deze jaarbeurs wordt ook genoemd de heer E. Locke- feer, te Hulst, die steeds op de jaarbeurs te Utrecht vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vraag gesteld of dit iets kon zijn voor de vlasfabrikanten. De heer DE FEIJTER geeft te kennen, dat de vlasfabrikanten er zeker belang bij zouden hebben om te Rijssel hun product tentoon te stellen. Doch dat is nu niet meer noodig, aan- 1 gezien de Nederlandsche regeering de vlas industrie in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft opge- hangen. 7. Posterijen en telegrafie In andere gevallen heeft de Kamer met be trekking tot de bestellingen er al eens op gewezen, dat men voor de regeling daarvan het platteland niet kan vergelijken met de hoofdsteden, waar regelmatig op alle uren van den dag correspondentif door de verkeersmid- delen wordt aangebracht. Men dient hier, wil men den dienst posterijen tot zijn recht doen komen, rekening te houden met het tijdstip waarop de post wordt aangevoerd. Te Hulst zal er post te bestellen vallen in den morgen, n.l. die welke is aangevoerd, met de avondtram te 22,35, en die met den trein uit de richting Ter Neuzen te 6,53. In de tweede bestelling wordt vermoedelijk opgenomen de post met verschillende verkeers- middelen aangebracht na het vertrek der eer ste bestelling tot en met die van de middag- post zal binnenkomen. Een stelling die in de laatste weken meer is vemomen, is, dat de avondbestelling voor de h an del skantorenbankinstellingen enz. van geen beteekenis is, omdat die toch gesloten zijn en dan toch pas den anderen dag hun post verwerken. Hieraan kan nog worden toege- voegd, dat voor zaken van eenige beteekenis, die busrecht hebben, de bestellingen heelemaal kunnen uitgeschakeld worden. Het zijn echter de kleine zakenmenschen benevens het groote publiek, dat bij het zoo vlug mogelijk bestel len der post belang heeft. De zakenmenschen Naar aanleiding van het bekende adres van tram (12,10), terwijl er tusschen dat tijdstip den gemSraad van Axel betreffende post- en des middags 4 uur geen noemenswaardage verzending naar en door Zeeuwsch-Vlaanderen wordt opgemerkt, dat uit een ingesteld onder zoek is gebleken, dat voor postzendingen tus- i schen Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaan deren reeds gebruik gemaakt wordt van de Zeeuwsch-VIaamsche tram en dat die verzen- ding nog alleen geschiedt per Prov. boot via Vlissingen tusschen Ter Neuzen en Breskens in die gevallen, dat een vlugge zending bewerkt wordt, die bij verzending per tram niet meei te bereiken is (b.v. wordt te 5,30 nam. van Ter Neuzen per boot correspondentie verzonden die nog des avonds in verschillende plaatsen in het Oostelijk deel geadresseerden bereikt). Een volledige inwilliging van het verzoek zou in plaats van tijdsbesparing te geven aanlei ding zijn tot vertraging in de ochtendbeStel ling ook in Axel zelf, terwijl de vertraging door mist zoo zeldzaam voorkomt, dat het niet ge- raden zou zijn daarvoor vlugge verzendings- wegen als regel te mijden. Het Bureau stelt mitsdien voor een schrijven te richten tot het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie waarin. de Kamer: 1°. te kennen geeft, dat door haar d.d. 1 Juli 1927 bereids een verzoek is gericht tot den Inspecteur der Posterijen en Telegrafie te Mid- delburg, met verzoek te bevorderen, dat de post, die uit Holland wordt aangevoerd met trein 2763 via Vlake-Hansweert-Walsoordem verder per tram zou worden vervoerd naar Axel en Sas van Gent, en die poststukken zoo mogelijk nog in de avondbestelling op te ne men,, of geadresseerden in de gelegenheid te stellen deze af te halen; dat zij tot haar leedwezen daarop een af- wijzende beschikking ontving, op grond, dat de postzending op een te laat uur de postkan- toren op genoemde plaatsen zou bereiken; doch dat uit dit verzoek duidelijk blijkt, dat zij het verzoek van Axel's gemeenteraad op dit punt ten voile steunt; 2°. dat de Kamer ook hare voile adhaesie betuigt aan het verzoek om het postkant-oor te Axel te machtigen depeches te verzenden voor rechtstreeksch verkeer met Belgie, aangezien de tegenwoordige regeling, dat dit moet ge schieden via de kantoren te Ter Neuzen of Hulst aainleiding moet geven tot vertraging, en het van bekendheid is, dat van uit die ge- meente vele handelsrelaties met Belgie be staan; 3°. dat de Kamer verzoekt ook in andere opzicht aan de in het adres vervatte punten tegemoet te komen, voor zooverre thans niet reeds overeenkomstig die verzoeken wordt ge- handeld en, die voor bepaalde gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen werkelijk bespoediging ten opzichte van de bestaande postverzendin- gen en bestellingen zouden beteekenen, met voorbehoud, dat voor andere plaatsen bestaa,n- de goede en vlugge verbindingen daardoor niet in ongunstiger conditie komen. 8. Telefoontarieven. Ingekomen is een klacht van den heer Mossevelde-Bouchaute te Koewacht, in zake de inconsequenties waartoe het telefoon-tarief aanleiding geeft, b.v. 30 cent voor een gesprek Koewacht-St. Nicolaas en 50 cent voor een gesprek met Ter Neuzen, terwijl het gesprek met St. Nicolaas ook over het kantoor Ter Neuzen wordt geleid. maakt. Het stelt evenwel naar aanleiding van deze kwestie voor, een verzoek te richten aan de hoofden, van alle Departementen om te willen te^Koewfmh'tfcanisvliet te Sas van Gent, eenige bevorderen, dat bij voorkomende gelegenheden kleinere inrichtingen te St. Jansteen en daarop ook de Zeeuwsch-VIaamsche industrie of han- - ([e heeren een kijkje gaan nemen in Bel- del, in de eerste plaats in de gelegenheid zal i •- aan de Leye. De heeren zijn toen thuis worden gesteld om in te schrijven voor leverm- j gek'omen met de overtuiging, dat deze tak van gen ten behoeve van openbare diensten, en dat njverheid in Zeeuwsch-Vlaanderen werkelijk deze, indien de aanbiedingen concurreerend reden van bestaan had, doch dat verschillende zijn, ook voor levering in aanmerking zullen t omstandigheden belemmerend op haar bestaan worden genomen. 1 werkten. Toen had spreker hoop. De heer VAN 't HOFF kan zich met dat j Toen heeft echter de voorzitter der commis- voorstel vereenigen. Hij wijst er overigens op, I sje zjjn ambtenaren nog eens uitgestuurd en dat het voor Zeeuwsch-Vlaanderen van betee- 01Mjerzoekingen laten doen. Deze zijn thuis kenis zou geweest zijn, als de belanghebbende i gek0men met verschillende berekeningen, die die levering had kunnen verkrijgen. Het be- een bonk theorie vertegenwoordigden doch ab- teekende voor 40 a 50 menschen 5 maanden i s0]uut geen rekening hielden met de practijk. werk. De regeering diende toch te bedenken, Toen wag spreker overtuigd: de zaak loopt dat de industrieelen in Zeeuwsch-Vlaanderen verkeerd. Als men daarbij met berekeningen ook hun schatten en lasten welke niet ge- aankomt hoeveel molens een motor van zekere ring zijn hebben te dragen en dat het daar- capaciteit kan trekken is dat gegrond op een om gewenscht is, met hunne belangen rekening 1 t}ieorie, doch in de praktijk komt men andere te houden. factoren tegen. Toen spreker daarteafri ageer- De heer VAN MELLE kan zich met het de wertl hem te kennen gegeven, dat hij er voorstel van het Bureau vereenigen; het is hem i njetg van wjst_ ook uit mededeelingen van andere handelaars gebleken, dat het uiterst moeilijk is, om van hier uit voor levering aan het rijk in aanmer king te komen. Voor de belastingen weet men inderdaad de Zeeuwsch-Vlamingen wel te vin- den. Het voorstel van het Bureau wordt met al gemeene stemmen aangenomen. 41. Slagerswinkels. Van wege den Nederlandschen Slagersbond is een adres gericht tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij in zake het ontwerp regelende de Winkelsluiting en eventueel ook zake het Werktijdenbesluit voor winkels Hij heeft niettemin al die cijfers bestreden, maar merkte wel, dat toen de zaak reeds be- klonken was. Het verslag der commissie is naar den Minister gestuurd. Spreker heeft ge bruik gemaakt van zijn bevoegdhedd tot het m- zenden van een minderheidsrapport, doch na hetgeen bekend geworden is van een beslissing door den Minister genomen, heeft hij daar- mede nul op rekwest gekregen. Indien in de commissie een middel ter verbe tering werd aanbevolen, dat de vlaskwestie in. contact zou brengen met het buitenland, werd dat terstond van de regeeringsambtenaren ter zijde geschoven. Zelfs een verzoek om bij Belgie aan te dringen op intrekking van het wordt verzocht de slagerijen gelijk te stellen Belgie aan met winkels. 1 mvoerrecht op bewerkt Het komt het Bureau voor, dat dit een bil- lijk verzoek 5s. Deze inrichtingen worden nu vlas kon geen genade omdat dit belemmerend vriendschappelijken. o[ti- zijn. Hij stelt voor aan het verzoek adhaesie te verleenen. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. van elders hebben er ook belang bij, dat hunne i gelijk gesteld met werkplaatsen, terwijl het brieven of stukken de geadresseerden zoo vlug jJKjerdaad winkels ten verkoop van vleesch mogelijk bereiken. Hoevelen die kleine zaken i hebben verrichten nog juist des avonds in den huiselijken kring administratieve werkzaam- heden, voeren dan nog hun correspondentie. Indien die bestaande avondbestelling niet werd uitgevoerd, zou dit voor velen die des morgens betrekkelijk vroeg hun woning reeds moeten verlaten, hetzij om elders zaken te doen, hetzij om naar hun werk te gaan pas met een dag vertraging van hun correspondentie kunnen worden kennis genomen. Het Bureau stelt op grond van vorenstaande voor adhaesie te verleenen aan het verzoek der ingezetenen tot behoud der late bestelling. De heer VAN DE WALLE kan zich daar- mede vereenigen. De heer VAN WAESBERGHE geeft te ken nen, dat hij aanvankelijk ook tegen het verval len der late bestelling was, doch de bespre- kingen ter conferentie hebben zijn opin'e ver- j anderd. De opzet van de verandering is bezui- niging en het zou voor Hulst aanleiding zijn, dat er een besteller kon worden gemist, het- J geen een besparing beteekent van f 1600. Er zouden toch 3 bestellingen blijven, de laatste. zou uitgaan des namiddags 4 uur. Spreker zegt, dat er des avonds met de post zoo goed als niets mee komt; hij heeft dit enkele jaren ondervonden, toen hij zelfs de post die om half 11 mee kwam nog liet afhalen, maar er was bijna nimmer iets, zoodat hij dat heeft laten varen. Het bezwaar van het vervallen der laatste bestelling is niet zoo heel groot, daar de menschen bovendien in de gelegenheid zullen worden gesteld post af te halen. Ter vergadering maakte de heer Zaman aan vankelijk nogal bezwaar, doch later heeft hij er zich bij neergelegd, ofschoon, blijkens zijn schrijven en andere door hem gesteunde pogin gen, hij zich weer bedacht heeft. De heer VAN MELLE kan in het algemeen werkelijke pogingen tot bezuiniging toejuichen, maar het moet geen verkeerde zuinigheid zijn, die maatregelen moeten niet zoover gaan, dat zij het wezen van den dienst geraken. Er moet rekening worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden en hij acht het van groot be lang vooral ook voor de kleine handelaren, dat zij nog des avonds hun post besteld krijgen. Hun omstandigheden zijn geheel anders dan die der grootere kantoren. Iedereen kan toch niet naar het postkantoor gaan loopen om te zien of er brieven voor hem zijn. In dezen zin moet er niet te veel bezuinigd worden. Hij kan zich zeer goed met het voorstel van het Bureau vereenigen. De heer VAN DE WALLE is van andere meening dan de heer Van Waesberghe; de 12. Rekening dienst 1927. De financieele commissie wordt gemachtigd tot het vaststellen der rekening over 1927. 13. Bedrijfsregister en adresboeken. Mededeeling wordt gedaan van de ontvangst van het door de drukkerij „De Vlijt" te Arn- hem uitgegeven bedrijfsregister voor Neder- land, hetwelk, evenals verschillende andere adresboeken door het publiek ter secretarie der Kamer kan worden geraadpleegd. 14. Brug over den Oostelijken kanaalarm. De heer DE FEIJTER herinnert indertijd te hebben voorgesteld met medewerking van het gemeentebestuur van Ter Neuzen een poging aan te wenden tot het verkrijgen eener nieuwe brug over den Oostelijken kanaalarm, aange zien de bestaande reeds sinds lang niet meer voldoet aan de eischen van het verkeer. De SECRETARIS deelt namens het Bureau mede, dat het zich deswege tot het gemeente bestuur heeft gewend, dat mededeelde bereid te zijn hiervoor opnieuw een poging aan te wen den, doch dat het deswege reeds eenige maan den te voren tot den Minister van Watersjaat had gewend en daarop nog geen antwoord had ontvangen. Uit besprekingen over deze zaak met water- staatsautoriteiten bleek, dat men daar nog niet overtuigd is van de noodzakelijkheid van ve-r- vanging der brug door een breedere, aangezien de stagnatie, ontstaande door opening der brug enkele minuten na het sluiten weer is opgelost. Bovendien zou dat bezwaar voor een groot deel worden ondervangen door het aanbrengen van een twee meter breede brug voor gewoon ver- j keer (ook met handkarren) over het binnen- sluishoofd der binnensluis. j Van wege het Bureau kan worden toege- stemd, dat dit eenige ontlasting voor het ver- keer zou beteekenen, in elk geval ten goede komen aan dat naar de buurtschap Java, doch in vele gevallen zal deze brug open staan als ook de Axelsche brug voor schutten geopend is. Bovendien bestaat er bij de Axelsche brug niet alleen stagnatie bij het geopend staan, doch die doet zich voortdurend voor, omdat op die brug 2 voertuigen elkaar niet kunnen pas- j seeren. Indien zich op de brug een handkar of zelfs iemand met een kruiwagen of kinder- wagen beweegt, moet een wagen of auto wach- ten tot die gepasseerd zijn. Er bestaat dus vinden in hun oogen, zou werken op den gang met Belgie!" De menschen van de practijk, de 3 boeren, de vlasser en spreker, werden overstemd door de 7 andere comimissieleden, alle menschen. van de theorie. Hunnerzijds werd o.m. toegegeven, dat be loonen, de sociale wetten in Belgie, en de stroomprijzen voor electrische kracht, lager zijn dan hier in Zeeuwsch-Vlaanderen, maar dat dit toch geen voor de bedrijven overwigend verschil vormde. Toen heeft spreker eens uitgerekend, welk verschil dat beteekende, per jaar, voor een fabriek als die der Gebr. Verstraeten, De Waal en Canisvliet. Dit was ongeveer f 7200 of f 240 per werkman. Aangezien de heeren te Kennen gegeven hadden, dat het maar een ba- gatel was, stelde hij hen de vraag, wie hunner zoo'n bagatel per jaar voor zijn rekening wii- de nemen. Antwoord kwam daarop niet! Uit het communique dat dezer dagen in de courant heeft gestaan, hebben we kunnen lezen, dat thans 3 leden der commissie zijn benoemd tot -lid eener permanente vlascommissie om de regeering advies uit te brengen. Officieel heeft hij nog niets vernomen. Hij wil dan wel zeggen tot de heeren die hem zouden willen feliciteeren met den verkregen uitslag en de wijze waarop de regeering meent te kunnen helpen: „heeren, laat dat, want we hebben finaal verloren. De vlasindustrie is reddeloos verloren. Zij zal op deze wijze alleen nog mo gelijk blijven als speculatief bedrijf en voor hen die er geen bezwaar in hebben er desnoods eens en paar jaar hun kapitaal in te laten zitten. Maar om het als een normaal bedrijf, jaar in jaar uit te exploiteeren, dat is afge- loopen!" Of dit resultaat ook in het belang zal zijn van den landbouwer, zal de tijd moeten leeren. Hij verwacht, dat dit er ten slotte evenzeer onder lijden zal, omdat de Nederlandsche fa brikanten de menschen waren, die ten slotte nog concurrentie brachten in de vlasprijzen. Die concurrentie zal geheel verdwijnen. Overigens is de situatie zoo, dat er in Frankrijk ten opzichte van vroeger 200 meer vlas wordt gezaaid en dat dit een land is waar puik vlas geteeld wordt. Aangezien de produc- tie in Frankrijk veel gemakkelijker en goed kooper is dan hier, laat het zich wel voorzien, dat die vlasteelt ook aanmerkelijk de prijzen zal drukken. Dit resultaat van het pogen spijt aan spre ker geweldig, maar hij kan het niet ontken- nen: we zijn als vlassers met een doekje om den hals naar huis gestuurd. Hij beklaagt zich over de starre houding der ambtenaren die in deze zaken adviseeren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 5