FORD MOTOR CY. Tooneelr en Voordrachtavond, Flora's Krachtvoeder Waterlaarzen Concert- en Bioscoopgebouw Spliterwten SULTANE Een verschrikkelijk meisje Deze week verwacht een nieuwe wagen voor Ter Keuzen. Laat het grootsie punt van oaerweging bij U ook den doorslag gevenkoop geen Auto, waarvan geen enkel onderdeel bij de verkoopers is. Wij hebben meer dan dertien honderd verschillende Fordnummers in voorraad. Oaarne voor ieder belangstellende te controleeren. J. VISSBR LUXE RIJWIEL VULPENHOUDERS FIRM P. J. VftR DE SHIIPE Pootaardappels. A, J v. d. SLOOT I TER^EUZ^N Net Dagmeisje prima Vet KALFSVLEESGH rBa jsrEiuzEJsr. Piano's Gachemire, FranschMerinos Ambachtsschool te Ter Neuzen. G. P. Geelhoedt - Zaamslsg Heerenkleeding Thermometers, Nutsdepartement te Ter Neuzen. OptrecSen van het VAN DER HUSI-ENSEMBLE van Amsterdam, HERMAN F. A. DAMEN Zn Dienstbode, „H0TELDELA PAIX" SmalBegarsge's Hedenavond Aanvang 73/4 uur. R.J. VAN DIXH00RN Boerenpetten en Vesten. Lederwaren 8ALSEMPILLEN R U SCI NO BQRSTUJDERS Beleefd aanbevelend, GLOOR M Mej. Ci. BUIJZE, Kanaaldijk P 57, Ter Neuzen Edelweisszeeppoeder, Condorzeep Sneeuwwitgloor - Edelweisszeep ABR. KLAA5SEN, Driewegen, Ter Neuzen. JSpaart de tons, wetye ztch bev/nden in de pakjes op Dinsdag 28 Februari 1928, des avonds 8 uur, in het Concert en Bioscoopgebouw. Artistiek leiderReinoud van der Hilst Jr Bijgesta:n door: Mevr. Jeanne Hunsche Verkade en den Heer Coen-Hissink. Entree voor niet-leden 1e Rang f 1,25, 2e Rang f 1, Leden van andere Departementen1e Rang fl, 2e Rang f 0,75. HtT tJESTUUR. VOEDZAAM en BILLIJKE PRIJS. A. VAN QVERBEEKE-LEUNIS, Ter Neuzen. Tot bet verkrijgen van een UAA MAC.fi/' iii LUXE. FlUWIELof WA 5 CfiMACHUTE VCAACT tWtN WINNFLIER CM INUCHTINeEN /7a inzending van 100.150of meer bons zenden wij een aardig jtuk spee/goed voor de kieinen of een huish. arkikel. nVZeepF&briekenK DE HAA5& VAPl &RE&0 Ape/doom Fkbnehzn vanCOnDCQZEEf? EDELWEI55ZEEP«n TOILETZEER HOFLEVERANCIERS Vertegenwoordiger: den heer W. BOGAARDS Kapelle Friesche Eigenheimers Gegarandeerd - Betrouwbaar Tevens prima WERKSCHOENEN. Adres: VAN OVERBEEKE, Axelschestraat. Dagelijks verkrijgbaar Fa E. A. IJSEBAERT. tegenover Zuidstatie, GENT. Kweekerij en Zaadhandel Ter Neuzen. Wij brengen wederom een schitterend samengesteld programma. ALS EERSTE HOOFONUMMER >TAR5AVGN mw ANTOINE MES, bij Fa A. van Overbeeke-Leunis. N00RDSTR. 78 TER NEUZEN A. M. MOGG4E. OPLEIDING WORDT GEGEVEN VOOR: Timmerman,Smid, Machinebankwerker, Rijwiel-, Motorrijwiel- en Auto-monteur, Electricien en Schilder. Tevens een zeer uitgebreide collectie voor DAMES. ms Flrma P J. VAN DE SANDE. TER NEUZEN. Sensationeele en geheimzinnige Oostersche film vervaardigd onder regie van RAOUL WALSH. ALS TWEEDE HOOFDNUMMER In de hoofdrollen BE3E DANIELS en ROD LA ROQUE. Loge 80 cent, Parket 65 cent, Eerste Rang 50 cent, Tweede Rang 35 cent, Derde Rang 20 cent Wettig Gedeponeerd Fabrietemer*. Gegarandeerd zuiuQro AMR D/lM. betuigt bij deze haar dank voor het dat haar werd geschonken voor de door haar ingezonden bons uit de pakjes Het Rijwiel is te bezichtigen in de Etalage der Firnia Plaatsbespreking voor niet-leden van 24 uur aan de zaal. houdt Uwe honden ten alien tijde in conditie. Uit voorraad leverbaar. Westkolkstraat. Axelschestraat. -...ii I I - I1llII1•- AMSTERDAM - PRINSENGRACHT 771-773-777 OOK VAN HAAR BEKEND MERK ROOOE ZOETE WIJN rechtstreeks uit Friesland goedgekeurd met cijfer 9 Te bekomen bij A WISKKRKE, Secretaris Boerenbond, Philippine. Reeds jarenlang in Zeeuwsch-Vlaanderen verkocht. Tegenwoordig adres: Schoenmagazijn - Reparatie-Inr. Mevrouw Schmidt, Nieuw- straat 21, vraagt voor heele dagen of dag en nacht. Gevraa^d niet beneden 16 jaar tegen April of later. Hebt gij reeds kennis gemaakt me onze keuken, zooniet, profiteert dan. van OlrvtCRS A 1 St frank. vanaf ll uur tot 3 uur. AARDAPPELS, vroege Eerstelingen en Muizen. AARDAPPELS, late Industrie's, Bravo's Eigenheimers, Roode Star, Beve- landers. Gerst, Haver, Boonen, Erwten in prima soort. BIETENZADEN, Groenkraag, Tankart, Barres, Rosa, geimporteerd en le nabouw. Gras- en Klaverzaden voor aanleg weiland. Uienzaad, Stroogee! en Rijnsburger. Vruchtboomen, Sierplanten, Bloem- planten. Kropsla, Bioemkool en Uienplanten. Kiemkisten, Snijbloemen en Pot- planten. B i 11 ij k e p r ij z e n. Beleefd aanbevelend. (WETTIG GECCPONKERD) HAARWASCMMIDDtL. REUKL0G5 TEE R ZttPPV f.PA .b A AT •- VERKRUGBAAR «iFLE5SCMEN VAN VERSCHILLENDEGROOTTE. ATDOCND MIDOEL TEGEN ROOS. TARSAVON COMPANY - HAARLEM Wfc* NIEUWE PIANO'S vanaf 525,— met 10 jaarschriftelijkegarantie. Ook op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden Qortstraat. MIDDELBURG le soort 22 ct. p. V2 K.G. 2e 15 V2 ji is nog steeds JG ADHES voor Baai, Keeter (stofvrij), Randbaai, Rand- lama, Everlast, dof Everlast, Drol, Bom- bazijn, Klakjes, Galons, Entredeux, Strikken (effen en gebloemd), Rouw- mutsengoed, Katoenen en Satinetten Doeken, prachtig zwart gebloemd Laken voor rokken, Stofjesgoed en zw. Crepon. Wij verkoopen ook nog Beleefd aanbevelend. Inschrijving van leerlingen voor het- cursusjaar 1928-1929 elken Woensdaf en Zaterdajf van de maand Fcbiuari van 10—12 en van 2—4 uur in het schoolgebouw aan de Axelschestraat. Als leerlingen kunnen worden toegelaten zij, die 1 Mei minstens 12 jaar oud zijn, aan den leerplichlwet hebben voldaan, een gunstige ve'klaring kunnen overleggen uitgereikt door het Hoofd der afgeloopen School, of door een examen kunnen bewijzen met vrucht de lagere School te he!?ben doorloopen. Schoolgeld naar gelang van het inkomen der ouders, te bepalen naar het bij de inschrijving te toonen laatste bi jet van de inkomsten- belasting. Onvermogenden, die aan bovenstaande eischen voldoen, kunnen kosteloos geplaaist wordrn. Aanvang van den cursus I Mei a s. Inlichtingen bij den Directeur. Het Bestuur, J. HUIZ1NGX, Voorzitter. A. L. DE JONG, Secretaris. bericht de ontvangst van een zeer mooie collectie STOFFEN voor naar meat. Aanbevelend, ALS BOVEN. neemt steeds de beroemde van H VAN AKEN, Apothekerle Selzaete,tegen hevigen hoest, verkoudheid, bron chitis en alle ziekten der lucht- pijpen en der longen. Per doosje 1.— gld. Verkrijgbaar bij Apothekers en drogisten. Hoofddepot voor Holland, SCHULTE EN THIEME, Middelburg. Postbus 55. De bevolking van Khorasan lijdt zwaar onder de drukkende belastingen en de wreede regeering van den Kalief. Ruwe soldaten, die hij uitge- zonden heeft om belastingen te innen, dooden den patriarch Isman Ali en ontvoeren zijn dochter Pervanah. Rafi, de verloofde van Pervanah, komt differ oore en haast zich haar optesporen. Hij vindt Pervanah op de slavenmarkt en koopt haar. Doch de opper-eunuch van den Kalief, ontneemt hem Pervanah weer. Rafi ziet kans haar een dolk in de hand te stoppen. Pervanah wordt naar het paleis gebracht en alleen zijnde met den Kalief geeft ze dezen te kennen dat ze liever sterven wil dan in zijn Paleis te leven. De Kalief doet eenige vloeistof in een wijnglas en zegt haar dat dit het ge- wenschte resultaat zal geven. Pervanah ledigt het glas, doch het gif werkt niet doodelijk, alleen maakt het haar voor eenigen tijd buiten kennis. De vorige favoriete van den Kalief doodt zichzelf met Rafi's dolk. Het met bloed bevlekte wapen valt op straat, wordt door eenige voor- bijgangers gevonden en gebracht naar de vej- zamelplaats van hen, die in opstand gekomen zijn tegen het wanbestuur van den Kalief. Ook hier zijn-Rafi en zijn vriend Hassan, een suikerbakker, aanwezig. Rafi herkent de dolk, denkt natuurlijk dat zijn geliefde Pervanah dood is en de opstandelingen doen de dolkeed, Per- vanah's dood te zulieri wreken. En nu komt voor de onderdrukkers de vreeselijke bezoeking de Plaag der Dolken. Op geheimzinnige wijze vliegen dolken door de vensters van het Paleis, door de gangen, overalRafi's dolk wordt den Kalief zelfs op een spijsschotel aangeboden. Deze en zijn vizier verkleeden zich als een- voudige kooplieden en trekken de stad in om de lnderdaad een verschrikkelijk meisje, dat het ouderlijk huis verlaat om „haar eigen leven te leven" en ze beleeft werkeiijk een serie buitengewone avonturen ai toont ze zich er rijkelijk tegen opgewassen. Er zit tempo in deze interessante film. PRIJZEN DER PLAATSEN Plaatsbespreking hoofddaders op te sporen. Zij komen in de her- berg, waar de opstandelingen hun samenkomsten plegen te houden. Rafi, die de twee niet ver- trouwt, lokt ze mee naar een bovenkamer en sluit ze op. Toevalligerwijze is ook Hassan opgesloten en deze redt de hooge gasten uit hun netelige positie. De Kalief is Hassan zoo dankbaar dat hij hem mee naar zijn Paleis neemt en beloont met de hoogste plaats aan het hot. Vervolgens stuurt de Kalief een slaaf, als bedelaar verkleed, naar Rafi met de boodschap dat Pervanah in het Paleis wordt gevangen gehouden. Zijn plan gelukt. Des avonds sluipt Rafi het Paleis binnen, doch niet zoodra is hij in de vertrekken of hij ziet zich omringd door de Kalief's slaven. Pervanah belooft den Kalief trouw te zullen zijn, als deze Rafi vrij wil laten, doch Rafi eischt slechts de vrijheid van zijn verloofde. De Ka lief, schijnbaar ontroerd door deze groote liefde, doet zich vergevingsgezind voor; dienzelfden avond zal het huwelijk tusschen Rafi en Pervanah in zijn paleis plaats vinden. Hij geeft bevel het huwelijksfeest voor te bereiden en in hetgeheim gebiedt hij den beut met zijn zwaard op het feest aanwezig te zijn. Zijn plan is Rafi te onthoofden en diens plaats als bruidegom in te nemen. Doch Hassan die dit te hooren komt, verzet zich tegen dit afschuwelijk plan, met het gevolg dat de Kalief hem weer naar zijn suikerbakkerij terugstuurt. Hassan maakt overal bekend het gevaar, waarin Rafi verkeert, de opstandige be volking is nu niet meer tegen te houden en met Hassan aan het hoofd doen zij een aanval op het Paleis. Na een verwoed gevecht wordt het door hen ingenomen, de Kalief wordt gedood. Hassan wordt Kalief en Rafi en Pervanah zijn nu voor altijd mpt elkaar vereenigd van 6—7 uur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 4