v Geneest en Verfraait de Huid TER] NEUZEN, 22 Februari 1928. TOB NOOIT HOEKJE. INGEZO NDEN MEDEDEBLINGF Doos 3060-90d GE'iEzmor Bij Apoth.en Drogisfen. een, die door de militairen .ingegever. was. Zoo ziet men diplomatieke en militaire staatkunde altijd dooreenspelen en de dood van Asquith was een aanleiding om in herinnering te brengen, dat bij beslis- singen waarbij het leven van de natie op het spel staat, staatslieden dikwijls de handen gebonden zijn. BURGEMEESTER-HUWELIJKS- MAKELAAR. Onlangs maakten we melding van het feit, dat de burgemeester van Nottingham in Engeland een brief van een oud-Not- tinghammer, nu in Australie woonachtig, had ontvangen, waarin deze den wensch uitsprak een Nottinghamsch meisje te trouwen. Sindsdien dreigt, naar aan de „Daily Mail" is meegedeeld, het kabinet van den burgemeester een soor.t huwelijksbureau te worden, en de burgervader zelf een huwelijksmakelaar. Niet alleen dat 70 mannen het voorbeeld van den oud-stad- genoot hebben gevolgd en eenzelfde voor- nemen hebben te kennen gegeven, maar er zijn nog 170 -brieven van meisjes en vrouwen ingekomen, die langs dezen nog niet geheel en al gebruikelijken weg een levensgezel willen verkrijgen. D'e man nen, die aldus vrouwen zoeken, won.en in Australie, in New-York, in andere veraf- gelegen gewesten en plaatsen, en de bur gemeester is wel zoo goed, zelfs foto's door te sturen, die natuurlijk „op eere- woord worden geretourneerd". De bur gervader vindt dit een nuttige nieuwig- heid bij de vervulling der openbare taak. TOONEEL- EN VOORDRACHTAVOND. Zooals uit de advertentie in dii nummer blgkt, zal op a.s. Dinsdag in het »Concert- en Bioscoopgebouw" vanwege het Nutsde- partement alhier een tooneel- en voor- drachtarond gegeven wordea door het Van der Hilst-ensemble, van Amsterdam, dat, bljjkens recensies elders reeds met groot succes is opgetredeD. Het programma bevat fragmenten uit het le, 2e en 3e bedrijf van //Ghetto", het bekende tooneelspel van Heijercnans, voorts twee comedies in een bedrijf en voor- drachten. Het is een afwisselend, en veel- belovend programma. Zooals uit de adver- tentie blgkt kunnen ook niet-leden tegen een billijke entree van dezen avoud profi- teeren. HET POLTTIEBUREAU. We hebben in onze gamsente reeds tal van jaren een politiebureau,' dat ook aan- gesloten is aau de telefoon, doch het was eeD algemeeDe grief, dat men er meestal zoowel bij persoonlijke aanmelding als tele- foniscb niet thiis kreeg. Hoewel daarin wel al eenige verbetering gakomen was, is, naar ons wordt meegedeeld thans door den Inspecteur van politie eene regeling getroffen waarbij zij, die de politie noodig hebben, daar van des morgens 8 tot des namiddags 10 uur terecht znllen kunnen voor het verkrijgen van inlichtingen of inroepen van bijstand. 't Is in het algemeen te hopen. dit het bezoek niet druk zal behoeven te loopen, AANBESTEDING W00NHU1S. Maandag werd alhier in het cafe ffDu Commerce" door den architect P. A. Galle aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Burgemeester Geillstraat. Hier voor werd ingeschreven als volgt Voor perceel I. Metselwerk. Gebr. Van der Velden, voor f 2690,P. W. Nieuwe- link voor f2680,—G. van de Velde, voor f 2625,P. M. Oostdijk, voor f 2324, W. M. Nieuwelink, voor f 2144, Voor perceel II. Timmer-, ijzer- en lobagieterswerken. J. van der Bent, voor f 2428,A, Roovers, voor f2298, Gebr. Verlinde, voor f2040, Voor perceel III. Schilder- englaswerken. J. Bruggeman, voor f 411,— D. R. Riemens te Zaamslag, voor f 395,J. J Verjaal, voor f390,A.Guilliet, voor f380, Al. van Duijse, voor f345,P. A. Geel- hoedt, voor f 325, Voor de mas*a. -C. H. H Wisse te Zaamslag, voor f 5598,J. van der Bent, voor 15495,—J. H. Rgnberg, voorf5495, vGegund aan de minste inschrgvers in .perceelen. De inschrgvers bij wier naam geen woon- plaats is vermeld, wonen te Ter Neuzen. POLDERS IN W -ZEEUWSCH-VL AANDEREN. Citgaande van de Vereeniging van Oud- leerlingen van landbouw wintercursussen is een beweging gaande, om te trachten de verschillende polders en poliertjes in West Zeeu vsch-Vlaanderen tot ee'n waterschap te vereenigen. De amleidende oorzaak daartoe is de bij zonder hooge regenval van 1927, die de lager gelegen deelen langen tgi oader wat-r zette. Nadat eerst in beslo-en vqrgadering de kwestie was behandeld, werd besloten, de verschillende polierbesturen tot medewerking uit tenoodigen. Deopkonut was tamelqk groot. Zooa's h 't meestal gait, in vereenigingen, wordt elke gelegen heid aangegrepen om persoonlqke gneven tegen een bestuur naar voren te brengen Het was daarom van de leiding der ver- gadering goed gezien, om niet in bespreking te ge»en de verschillende plaatselijke ge- breken. Oaardoor kreeg echter het verloop der vergadering eeu min of meer gadwongen karakter het is moeilijk, alleen een kwestie in hoofilijnen te bezien en te bespreken. Het resultaat der vergadering was dan ook eigenlgk nihil. De samenkomst met de dijkgraven leverle ook niet veal op Ieder hield vast aan wat voor zijn polder het goedkoopste is. Bovendien, als de beweging tot tastoaar resultaat zou voereo, was men geen koning meer in eigen landje. Toch is een commissie aangewezen ter bestudeering van het plan. De vereeniging hoopt dan ook de zaak aan het rollen te hodden tot te zijner tg d de gelegenheid zal komen, dat de hulp van o rerheidswege kan worden ingeroepen. WERKL003HEID3BE3TRIJDING. Sedert eenige weken zijn naar gemeld wordt aan het Dep. van Binnenl. Zaken besprekingen gevoerd met het polderbestuur van Stoppeldijk in Zeeuwsch-Vlaanderen, teneinde, met het oog op de werkloosheid in genoemd gewest tot de uitvoering van eenige werken, n.l. verbreeding van water- gangen, te kunnen komen. De besprekingen hebben een guastig verloop gehad. Minister Kan heeft aan den polder en de beide be- trokken gemeenten subsidies toegezegd, zoodat binnenkort met deze voor Zeeuwsch- Vlaanderen belangrgke werkverschaffing zal worden begonnen. Met Rjjkssteun zijn thans werkverschaf- fingen geopend in de gemeenten Biervliet, Boschkapelle, Graauw, Langenlam, Schoon- djjke, Hulst, Stoppeldijk, St. Jansteen en Westdorpe. Aan alle gemeenten in Zeeij wsch- Vlaanderen, die subsidie voor werkverschaf fing hebben gevraagd, is deze thans verleend. DE STOOMBOOT DIENST OP ZIERIKZEE. Naar aanleidingen van de pogingen die worden aangewend om de booten -van den Prov. Stoombootdienst op de Oosterschelde, die thans alleen van Zierikzee naar Wol- phaartdijksche Veer varen, weer te laten door gaan naar Middelburg, heeft het bureau van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden zich gewend tot de Zeeuwsche Handelsreizigersvereeni- ging met de vraag hoe die vereeniging hier overdenkt. De verkeerscommissie uit die vereeniging heeft nu een voorstel geformuleerd voor de algemeene vergadering van 3 Maart en komt tot de conclusie, dat door het door- varen van de boot geen verbetering zal worden verkregen en stelt daarom voor te berichten, dat daarop geen prijs wordt gesteld. De commissie wjjst ter motiveering van haar voorstel er op, dat voor dezen dienst niet zooals voor de. diensten op de Wester- schelde door het Rijk 80 °/0 in de tekorten wordt bijgedragen. Terwjjl in 1922 bet tekort op den Oosterscheldedienst f 58000 bedroeg en bg doorvaren met twee booten tot Miidelburg voor 1923 op f74000 werd geraamd, bedroeg het in 1926 nog slechts f 5475 en voor 1927 zal het op de gewone exp'oitatie niet meer van de helft daarvan bedragen. Behalve den autonusdienst Vlis- singen Middelburg- Wolpbaartdijksche Veer en dan verier per boot (kosten f 1.95 bij 2de klasse boot) wordt ook den veelal kor- tere verbinding over Goes (per trein) en Katsche Veer (per bus) gekozen, waarvan de kosten f 2 of f 2,05 bedragen. Men heeft nu op deze wjjze 3 veraindingen per dag. Wat betreft het goederenvervoer wordt er op gewezen, dat er tusschen Zierikzee en Middelburg een beurtschipper is, die een reis per week maakt. Was het goede renvervoer bepaald druk, dan zou hij zeker meer reizen maken of zouden er meer beurtschippers zgn. dat de zienswijze van den Raad bij de Kroon instemming zal vinden." En voor deze uitspraak bekend was, had men zich al verwonderd over de houding van Ged. Staten zelf. §t. Mairtensdijk, dat van gemeentewege ook een cursus voor buitenwettelijk onder- wijs gaf, was n;et zoo vlug geweest met de schrapping van de gelden, had zich nogmails met een aires tot Ged. Staten gewend en oatving bericht, dat genosmd college geen bezwaar zou maken tegen het geven van subsidie aan de oudercommissie om dit onderwjjs te doen geven. En dan te moeten denken, dat als Ged. Staten 2 maandea geleden iaartegen geen bezwaar gamaakt hadden, het vervolgooderwijs niet zou zi)n afgeschaft in het o^ergroote deel van de 60 bovenbedoelde gemeenten. Ds vraag komt on willekeurig naar boven of Ged. Staten, die in hun correspondentie m9t den Minister zoezeer overtuigd bleken van „de zegenrijke gevolgen van dit buiten wettelijk vervolgonderwijs voor hun ge west", dan toch niet wat al te voortvarend zgn geweest. Thans is het kwaad geschied. De enkele uitzonderingeo daargelaten, kan men wel zeggen „In Zeeland bestaatgeen vervolgonderwijs meer." Men denke nu niet, dat dit nu tegen het volgende seizoen weer gauw genoeg in orde gemaakt kan worden. Vele gemeantebesturen toch waren maar al te happig die gelden te schrappen. Zoo diep zit bg de meeste de zorg voor .dit onderwjjs nog niet. Maar in 1923 weigerden Ged. Staten eenvoudig het besluit om het vervolgonderwijs op te heffen, goed te keuren, als er niet wat anders voor in de plaats kwam. Om toen van het »dure" vervolgonderwijs af te komen, was men wel bereid wat subsidie aan een of andere vereeniging te geven. Nu hebben Ged. Staten evenwel niet meer zoo'n stok achter de deur staan. TRAMWEG HOOFDPLAATBRESKENS. Verschenen is het verslag over het wetsontwerp tot toekenning van een ren- teloos voorschot uit 's rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploi- tatie brengen van een tramweg van Hoofdplaat naar Breskens. Blijkens dit verslag hadden eenige leden zich verwonderd over de mededeelinq, dat de bedoeling van den aanleg is om het tramwegnet in het oostelijk deel van Z.- Vlaanderen in verbinding te brengen met de haven van Breskens. Zij betoogden, dat de beoogde tramverbinding niet kor- ter is dan die, welke thans reeds bestaat. Bezwaren zouden te ondervangen zijn als de maatschappijen, die bij de bestaande verbinding betrokken zijn, wilden samen- werken. Van andere zijde werd erop ge wezen, dat overeenstemming niet gemak- kelijk is, omdat iedere maatschappij reke- ning houdt met de eindpunten van haar eigen lijn: eenerzijds Sluis, Brugge en Maldeghem en anderzijds Ter Neuzen en Sas van Gent. De hier aan 't woord zijnde leden wezen erop, dat de nieuwe lijn voor de streek van groote beteekenis zal zijn, vooral met het oog op de bieten- campagne. ZAAMSLAG. Dinsdag had de werkman 1. de Jong het ongeluk zich met een snoeimes zoodanig aan den pols te verwonden, dat hij veel bloed verloor en geneeskundige hulp moest wordeu ingeroepen Nadat hg door dokter Buwalda, in verband met het groote bloed- verlies, voorloopig verbonden was, is hg ter verdere behandeling overgebracht naar het Ziekenhuis te Ter Neuzen. HET VERVOLGONDERWIJS IN ZEELAND. Men schrijft aan de N. R. Crt. De besturen van Nutsdepartementen, af deelingen van vo'ksonderwgs, oudercom- missies e.d., die zich liet lot van het ver volgonderwijs hadden aangetrokken, na de opbeffiog in 1923 in zoo goed als alle Zeeuwsche gemeenten worden de laatste dagen wel wat kriebelig. Zooals indertijd werd gemeld, hadieD Ged. Staten van Zeeland dit onderwjjs met ingang van 1928 den genadestoot gegeven, door allegemeente- begrootingen, waarop subsidies voor deze vereenigingen waren uitgetrokken om het zgn. buitenwettelijk onderwjjs te doen geven terug te zenden ter wjjziging. In 60 van de 100 Zeeuwsche gemeenten werd dit buitenwetteljjk vervolgonderwjjs gegeven die zich nagenoeg alle haastten bedoelde gelden te schrappen, wat gelijk stond met opheffing van dit onderwjjs Slechts enkele gemeenten, als Kloetinge, Kruiningen en Wemeldinge voerden weer het wetteljjk vervolgonderwjjs in. De gemeente Clinge ging evenwel in hooger beroep en is thans zooals reeds in dit blad is gemeld door de Kroon in het geljjk gesteld, omdat het alleen de bedoeling vaa den Minister is te verbieden gemeeateljjke gelden toe te staan voor cur- sussen, waarop andere dan door de wet verplichte vakken worden onderwezen. Maar dit was op misschien geen enkele der be doelde cursussen het geval. Deze uitspraak treft te meer, daar Ged. Staten uitdrukke- Ijjk sehreven Aan de betrokken gemeente raden wordt in overweging gegeven, de hier bedoelde posten van de begrooting af te voereo. Een besluit tot handhaving zou ilechts aanleiding geven tot een mjer of minder langdurige admmistratieve proce dure, zonder dat verwacht mag worden, gesignaleerde corruptie bjj fiet Algemeen Armbestuuren hetElectriciteitsbedrjjf alhier. SAS VANJSGENT.j J u b'i I|e|u m. Maandag 1.1. wapperde de vlag van een der hoogste punten der Suikerfabriek Sas van Gent. Dit gebeurt meer voor andere gelegenheden, maar ditmaal gold het den directeur der fabriek, den heer A. Stubbe. zelf.* Zijn echtgenoote en hg herdachten n.l. de bljjde gebeurtenis, dat zij voor 25 jaar met elkander door den huwelijksband ver bonden werden. Dit zilveren jubileum werd door beambten en werklieden niet oaopgemerkt voorbjj- gegaan en het heeft de jubilarissen te dezer gelegenheid niet aan blgken van sympathie en waardeering ontbroken. Dinsdag werd het huweljjkspaar een ovatie gebracht door de muziekvereeniging De Vereenigde Vrienden", waarvan de heer Stubbe reeds lange jaren president is. Ook van die zjjde gewerden de j ubileerenden talrjjke bljjken van vriendschap en waar deering. Troawens alle kringen der bevol- king hebben zich ter gelegenheid van des heeren Stubbe en echtgenoote gevierd zil veren jubile niet onbetuigd gelaten. Waar het algemeen bekend is hoe bsiden met Sas van Gent en zjjn bevolking in alle omstandigheden meeleven, is het geen wonder dat de Sasscbe bevolking ook met hen meeleeft. E i n d^|g o e d ,^a 1 i*g o e d Kort na de aan haren voorzitter gebrachte ovatie zette de muziekvereeniging de Car- navalviering weer in met een opgewekten rondgang door de straten en het begeleiden van de geaostu neerde voetballers naar hun operatieterrein. De reus Salambo en de reuzin Colombine, die Zondag in den stoet werden meegevoerd, namen nu ook weer aan den optocht deel en posteerden zich aan weerskanten van het speelterrein. Deze beide personages maken een goade kans, om voortaan een bljjvenderol bjj feesteljjkheden te vervullen. evenals zulks elder3 het geval is Na afloop van den match werd er weer door de straten ge- trokken en langzamerhand begon het car- nava'sleven* weer tot uitiDg te komen. Het is traditie bjj dit volksfeest dat de costumeering gedurende de drie dagen een zekere climax moet vertoonen en dat deze gedurende den avond van Dollen Dinsdag haar hoogtepunt bereikt. Dan domineert de Satinette in al haar schittering van kleuren. Zoo ook thans weer. Aangezien ieder doordrongen is geweest, dat een goede gang van zaken als eerste voorwaarde gesteld werd, om het feest ook in de toekomst te mogen behouden, heeft men zich trouw aan de gegeven voorschriften gehouden. Alles heeft, begunstigd door gunstig weer, een verloop gehad, boven aller verwachting De neringdoenden niet het minst zgn het, die zich over de wederinvoering verheugen. Op een vraag aan iemand, die in zgn winkel artikelen verkoopt, welke met Car- naval niet het minste verband houden, en van wien dus veiondersteld moest worden, dat hg allerminst daarvan zou profiteeten, werd mij geantwoord//Wjj hebben de beide laatste dagen meer van de artikelen, die u hier om u heen zi«t, verkocht dan anders in drie weken. Wjj hebben dus wel degelijk kunnen gewaar worden, dat Carnaval hun geld in't bakje heeft gebracht." Maandag werd alhier door den archi tect F. Stoffels aanbesteed het sloopen van een bestaand woonhuis en het bouwen van een nieuwe woning, voor den heer P. Diele- man, op de hofstede //Het Windgat Voor metselwerk werd ingeschreven door J. A. Lensen f4471, W. H. van der Hooft f 4460, H. P. Lensen f 4250, C. Wisse f 4088, Chr. van de Velde f3988 en C. F. van Fraajjenhove' f 3874, Voor timmerwerk door A. Kajjser f3589, J. C. Kajjser f3398, D. Galle f3300, Jan Wisse f 3170, Jan de Krijger f3095 en K. Dieleman f2946. Voor schilderwerk door: C. Wisse f 544, C. Haak f 450, C. Kaijser f 414, C. Dees f 410, D. Riemens f 385 en H. Wissef 374. Voor zinkwerk door!: J: deZeeuwf155. In massa werd ingeschreven door C. H. H. Wisse voor f7594. Gunning voorbehouden. Dinsdag werd door den architect A. P. Wisse aanbesteed het bouwen van een land- huis voor den heer A. de Fejjter, op het weilaod, gelegen bjj diens hofstede, bjj de dorpskom. Ingeschreven werd MetselwerkJ. de Vos f 7220, J. van de Velde f 6895, C. van Fraajjenhove f 6665, C. van de Velde f 6580, J. Lensen f6467, H. P. Lensen f6363 en J. C. Houg f 5968. Timmerwerk: D. Bastinck f4734, .J. de Krjjger f4765, C. H. H. Wisse f4296, K. Dieleman f 4220, A. Kajjser f 4063, Jan Wisse f 3998, D. Galle f 3975 en J. Kajjser f 3693. l.Jzerwerk: H. Markusse f92, L. Wil- lemsen f 85 en J. Willemsen f 80. Schilderwerk: C. Haak f 9 47H. Wisse f 843, C. Wisse f 822, D. Riemens f 815, C. Kaijser f691 en C. Dees f666. Lood- en zinkwerk: C. de Vos f485 en J. de Zeeuw f 475. Aan de laagste inschrgvers is het werk gegund. STOPPELDIJK. e e n Naar verluidt heeft Maandag een justieel onderzoek plaats gehad naar de in de pers KOEWACHT. Dezen winter werd hier in de St. Aloysiusschool een ontwikkelingscursus ge- gevsn voor jongens boven de 14 jaar. Deze cursus werd door de gemeente gesubsidieerd. Op het eind van het vorige jaar kwam er van Ged. Staten bericht, dat deze gelden niet meer door de gemeente mogen worden verstrekt en dus niet in de begrooting voor 1928 konden worden opgenomen. Met 1 Januari werd daarom de cursus opgeheven. Thans is voor eenige dagen van Ged. Staten bericht ontvangen dat ze tegen een derge- ljjken cursus geen bezwaar hebben. In de suikerfabriek in de aangren- zende Belgische gemeente Moerbeke is Maandagvoormiddag een verschrikkeljjk on geluk gebeurd. Een ketel werd met ket- tingen omhoog getrokken onderweg kwam er een defect, waardoor de ketel naar beneden stortte. Twee werklieden, die er onder stonden, werden verpletterd. Een er van was onmiddelljjk dood, de ander leefde nog, ntaar stierf kort daarna. Een derde persoon werd licht aan de hand gekwetst. De fabriek is ten teeken van rouw voor drie dagen gesloten. Zondag- en Maandagavond werd hier door de Missie Zelatricen een uitvoering gegeven ten voordeele van het Sint Petrus Liefdewerk ter opleiding van geestelijken in de Missielanden zelf. Op beide avonden was de groote boven- zaal tameljjk goed bezet. Het eerst werd opgevoerd een groot lyrisch dramatisch passiespel in 4 bedrjjven, getiteld „Maria Magdalena". Dit stuk, dat speelt in Jeruzalem ten tjjde van het leven en sterven van Christus. is een zeer zwaar drama in rjjmlooze verzen. Het werd, vooral door de hoofdpersonen, met gevoel opgevoerd. Vooral de rol van Maria Mag dalena was in goede handen en werd meesterljjk vertolkt. Ook de rollen van Martha, Veronica en Hanna werden goed gespeeld. Na de pauze werden nog een paar bljj spelen, ieder in een b»drjjf, opgevoerd, waarvan vooral het laat-ne, //IIet geheim van het kasteel", van Melata van Java, veel succes had. ST. JANSTEEN. Een vergadering met de permanente V LAS-commissie. Blijkens een bericht in Zel. vergaderde de door den Minister van Binnenland- sche Aaken en Landbouw ingestelde per manente Vlas-commissie, bestaande uit de heeren Straatman, Meijer de Vries en Stevens, jl. Woensdag ten gemeentehuize alhier met den burgemeester, den heer Ysebaert, en het bestuur van de R..K. Viassersvereeniging, waarvan tegenwoor- dig waren de heeren Van Helsland, voor zitter, De Winne, onder-voorzitter, e* den Secretaris der vereeniging. Ofschoon ingesteld speciaal ten be hoeve van de vlasindustrie, kwam in ver band daarmede ook het werkloozenpro- bleem en de steunregeling ter sprake. De heer Meyer de Vries, die over het algemeen namens de Vlascommissie het woord voerde, gaf als zijn bordeel te ken nen, dat de zorg voor de werkloozen uit- sluitend moet komen ten laste der ge meenten en van de polders, en hoewel on- derhoud van de werkloozen meer valt on der armenzorg, kan toch uit een oogpunt van kieschheid vrede genomen worden met het te werkstellen van werkloozen (als bedekte vorm van armenzorg) hetzij door de gemeente of door de polders. Hij acht het echter uit den booze, dat werk loozen worden opgenomen in de vlasse- rijen en niet in het belang der vlasindustrie zelf. Het is natuurlijk uit philantropisch oog punt zeker een edele bedoeling van de vlassers als zij de werkloozen gedurende de bange wintermaanden te hulp willen komen, maar (en vooral wanneer zij daar voor hun ma'chines stil leggen en het vlas met de hand laten bewerken en dus te* behoeve der werkloozen tijdelijk tot ver- ouderde werkwijze terugkeeren) in het belang van hun bedrijf en in dat der in- dustrie zelf is het niet. Inteqendeel, door zoo te doen werkt men zelf aan den on- dergang der vlasindustrie. Spreker acht daarom ook een Rijkstoe- slag op de loonen in de vlasserijen niet gerechtvaardigd. De heer IJsebaert brengt hier tegen in. dat de werkloozen in ieder geval moeten geholpen worden en als dit kan geschie- den door hun werk te verschaffen, z.i. dit de beste methode is en zegt spreker de vlasserijen komen hiervoor in de eerste plaats in aanmerking. Dit geeft de heer Zwijgen. God strafte hem, wijl hij te veel gesproken had. Zwijgen! Een der voorvaderen van ons Oranjehuis hgeft den eerenaam van ,J)en Zwijger" gekregen, omdat men in dezen grond- legger van Neerlands vrijheid deze deugd is zoo groote mate belichaamd vond, dat hem de eerenaam „Zwijger" ten voile toekwam. Nog altijd is zwijgen een zeer groote deugd en het ware te wenschen, dat velen dit bedachten, alvorens de woorden te spreken, die zij beter binnen hadden -kunnen houden. Hoeveel toch wordt er niet weggekletst en raakgeleuterd, dat beter niet gesproken ware geweest. Het is altijd beter te zwijgen dan te spreken, omdat het zoo moeilijk is voor hem, die veel spreekt, altijd de waarheid te zeggen en dat moet men toch, wil men niet gebrandmerkt worden als leugenaar. De groote denker Kant gaf tot regel: men moet niets dan de waarheid zeggen, als men iets zegt; echter is het niet noodig altijd iets te zeggen. Er is nog een arfdere reden, waarom het aiet goed is veel te spreken. Niet omdat men dan „veel te verantwoorden" heeft, want wie de waarheid spreekt schuwt de verantwoording zijner woorden niet. Maar terwille van den menschen, die Dw woorden opvangen en ze misduiden, eensdeels omdat zij meestal domino hoorders zijn het verstand toch is het bezit van zeer weinigen en anderdeels, omdat rij gemeen zijn en met opzet een verkeerde nit- legging aan Uw woorden trachten te geven. Wilt gij iets goed gedaan hebben, doe het dan zelf en zorg ervoor, dat geen ander deel van Uw werk op zijn wijze doet. Zoo ook met Uw woorden! Als gij noodzakelijk iets zeggen moet „als het hart tot spreken dwingt, zoo spreek!" Maar spreek tegen den man, wien Uw woorden gelden, in persoon en laten de woorden hem nooit via anderen bereiken, wait gij kunt gelooven, dat zij ontwricht en uit bun verband gerukt zullen worden en dat gij U een onbekenden vijand op den hals hebt ge- haald, die U, terwijl gij van den prins gean kwaad weet, op 't onverwacht zal bestrijde*, zonder dat gij er de oorzaak van kent. De menschen moeten leeren zwijgen want hun hersentjes zijn in het algemeen niet zed, dat zij altijd iets kunnen zeggen, wat belang- rijk is en het aanhooren waard. Dr. JOS. DE COCK. Voor de leaers van dit blad geeft onze psyohologisdhe medewerker Dr. Jos. de Cock, xt i v1 i- 1 OB n rrcv n*r*i Van Merlensitraat 120, 's-Gravenhage, gratis eielkundige adviezen o.m. over de wijze, waar op zij hun geest kunnen verfrisschen en bus wilskracbt en energie kunnen versterken. De vragen zullen'in dit blad geregeld worden be handeld. Moehten de beantwoordingen te sft voerig worden dan direct schriftelijk aas ne aanvragers. Strijder te T. Onder de deugden, die getuigen van groote zedelijke kracht en die in het leven stellig tot succes leiden, neemt het doorzettingsvermoges een eerste plaats in. Een werkelijk groot man weet zich vast te klampen aan de dingen, waai - aan hij is begonnen en zet die tot het laatste toe door. Gij springt van den hak op den tak, begint morgen het een en overmorgen weer kei ander. Nu denkt gij, dat op Uw arbeid geen geluk rust, maar dat is niet juist. Gij hebt geen doorzettingsvermogen en daarin zit de fout. Er bestaan werkelijk groote hinderpalen en moeilijikheden, die een belymmering vormen voor de plannen in ons leven, maar die te be- strijden en te overwinnen brengt geluk. Begin met kleinigheden ten spijt, kleine dingen door te zetten, aldus Uw doorzettingsvermogen ver- sterkende, totdat gij ten slotte door die ieveiis- gewoonte niet and©rs kan, dan ook hot alior- moeilijkste door te zetten. Evenals het kind zijn krachten beproeft aan het kleine, zoo ook moet de mensth, schijnbare kleinigheden die in den weg staan de noodige aandacht schenkes, want hierdoor rust hij zich uit ten strijde teges de groote moeilijkheden des levens. S. P. te T. Stuur ons eens een besehrijving van Uw jeugd. want hoogstwaarschijnlijk zit daar Ae fout. Aan- onderstaande adressen is persoon lfik antwoord gezonden, aangezien beantwoording in dit blad ie uitvoerig werd:_ H. J. te T.; Vrienden te H.; R. J. te B.Mej. L. te E.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 2