ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 2EEUWSCH-VLAANDEREN. Vezetzalff ?JL No. 8181. Vrydag 10 Februa i 1928 67e Jaargang abonnementsprijs Jezus' kracht. EERSTE BLAD. BINNENLAND. BUITENLAND- gesmette, roode huid kindir.n Zoudt ge op die manier Uw kostbaar horloge moedwillig be&chadigen? DE BEGRAFENIS VAN PROF Dr LORENTZ. V-r CO U RANT Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanaen Voor Ouiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinf fr. per post 10,60 per ja. V *t buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetahng. Dl* t»lad verssMflnt - 1 -• n 4 'Voensda<- en VeOdag'' d. Wij hebben in een vorip artikel iets mopen zeppen over jezus' pezondheid, en daarbij speciaal de aandacht pevestipd en Wet oop peslapen op Zijn lichamelijke gezondheid. Thans willen wij oak eens iets scbrijven aver jezus zielekracht en ffeesteskracht. Carlyle moet erpens peschreven heb ben, dat iemand een man is naarmate hij de vrees overwonnen heeft, en als wij dit ala juist aannemen en erkennen, was Jezus aeker een man. ja zelfs krijpen wij bij het lezen van de evanpelien, die ons s Hei- lands leven en levenshoudinp teekenen, sterk den indruk, dat Jezus nooit de vrees heeft behoeven te overwinnen. Hij was de vrees meester, en kon uit kracht van deze superioriteit ook telkens tot anderen aeppen: Vrees niet! Een, die tot Hem lew am met allerlei vrapen en moeilijk- heden, die misschien wel een beetje op stikvrapen leken, bepon zelf met te zep: jjen: Meester, wij weten, dat pij waar- •ehtip zijt, en den wep Gods in waarheid leert en naar niemand vraapt; en vriend em vijand waren het ten deze volkomen eens. Hij, koninp, niet van eenip aardsch koninkrijik, maar koninp in het rijk der Waanheid, had een prooten en sterken ain voor waarheid en werkelijkheid. Telkens en telkens krijpen wij in Jezus' levenspes'chiedenis voile pelepenheid om Zijn moed te bewonderen. Als Hij bij- voorbeeld aanzit aan den disch, niet alleen bij tollenaars en zondaars, Zijn vrienden, maar ook bij een Farizeer, die een pezwo- rcn vijand van Hem is, dan ziet Hij de hlikken van al deze menschen wel depe- lijk op zich pericht, maar schroomt Hij niet am een zoo pevaarlijk onderwerp aan te snijden als de kwestie van de Sabbats- rust. josephus verhaalt, dat er ten dape van jezus' omwandelinp 6000, zeppe: zes- duizend Farizeers waren. De Heiland vreest hen peen oopenblik. En haast nop meer moeten wij jezus' moed bewonderen, als Hij in een van de synapopen een ver- lam de in het midden stelt, en ook dan weer, op zoo'n Sabbat een penezinp ver- rieht ten aanschouwe van al Zijn tepen- sbanders. Het zou de moeite waard zijn om eens een lijstje te maken alleen reeds van al die moedipe en uitdapende uit- drukkinpen, die de Meester pebruikt heeft juist op het punt van de Sabbatskwes'ie. En het is te beprijpen, dat de mededee- linp van den evanpelist juist moet zijn, die zept, dat zij alien vervuld werden met uitzinnipheid, en te samen er over spre ken, wat zij Jezus doen zouden (Luk. 6 11). Op de uitdapinp van de zijde van Sad- duzeeers en Farizeeen, die ditmaal on- danks alle proote en d'ieppaande verschil-* lea nu het maar tegen jezus pinp, heel broederlijk samenspanden, en vroepen, of Jezus hun een teeken uit den hemel wilde geven, paf Jezus een harde weiperinp. die ken tot nadenken en beschamirip had kun- »en brenpen. En als zij het nu dachten te zullen winnen, en overwinnin^s-zeker tot Hem kwamen met de vraap, of het qe- oorloofd was, den Romeinschen keizer schatten te peven, ontvinpen zij een be ach eid, dat jien in de schuld stelde, doch den Heiland peheel vrij uit deed paan, ook al bepreep Jezus vooru.it, dat het weiperen van deelnemen aan welke revolutie ook den bodem zou inslaan aan al Irsaels ver- wachtinpen en strevinpen. Nooit bespeuren wij in Jezus' leven dan •ok maar de minste of perinpste anpst. Hij zap werkelijk den menschen niet naar de oopen, en vroep zich niet bezorpd af, wat zij hier- of daarvan zeppen ouden. Hij leefde rustip voort, zooals hart en qe- weten Hem inpaven, en Hij vroep alleen maar naar den wil en naar de poedkeurinq van Zijn hemelschen Vader. Dat anpstipe vrapen naar ,,wat de menschen er van aeppen of denken zouden" was Hem te eenenmale vreemd, en het moet als een heldendaad worden beschouwd, dat Jezus een tollenaar riep tot discipel. En dan mopen wij ook wel eens letten op de woorden van Jezus, die Hij pericht keeft tot Zijn tepenstanders, aan hun adres. Velen hebben van den Zoon des Menschen een min of meer weeeqe voor- stellinp. Zij stellen Jezus en in hun be- schrijvinpen en op hun teekeninpen en schilderijen meer voor als een vrouw dan als een man; Hij lijkt dan iemand te zijn, die meer poedip is dan poed; iemand, die alles of tenminste heel veel door de vin- ters zap, iemand, die nooit eens een hard woord kon spreken, of nimmer kon toor- nen. De werkelijkheid is echter totaal anders. En nu wist Jezus niet alleen te leven, Hij wist ook te sterven. De bekende Duitscher Acndt moet pezepd hebben: ,,Wie weet te sterven, wie durft te ster ven, die kan een tyran meester-worden". Nu, Jezus wist te sterven, Hij durfde het. Van een Boeddha. die het lijden en in het lijden ook eipenlijk het leven schuwde, staat Jezus mijlen-ver af. Vooral de evanpelist Markus teekent ons Jezus' qanq fNGEZONDEN MEDEDEELINGF Rooept Fa. v. d. V« Ida, Apothekar ten doode op zoo meesterlijke wijze. Wij drukken hier dat vers letterlijk af, het heet in Markus 10 32: ,,En zij waren op den wep, oppaande naar Jeruzalem, en Jezus pinp voor hen, en zij waren verbaasd, en Hem volpende, waren zij bevreesd". Jezus' volgeiingen heeten daar verbaasd, en zij zijn bevreesd: bij den Heiland zelf echter rnerken wij peen spoor noch van die verbaasheid noch van die vrees. Met krachtipen moed heeft Jezus ook de eerste schrede pezet op den lijdenswep. En men map veilip aannemen, dat de tegenstand van de vijanden en de schuwheid van Jezus' medestanders Zijn moed en kracht nop eer hebben pestaald dan verminderd. Ook is het merkwaardip, zooals de Hei land tot het laatste toe bezip is pebleven om de menschen voor Zich en vooral voor Zijn zaak te winnen. Het woord, ons overpeleverd als te zijn pericht tot den stadhouder Pontius Pilatus: „Zept pij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij pezepd", is daar ten bewijze. Jezus durfde niet alleen te sterven, het is nop veel sterker en moediqer: Hij heeft willen sterven. Zelf is Hij het ge- weest, die de bruppen achter zich afbrak en de schepen verbrandde; Hij was het, d e Judas aanzette, om het voorqenomen plan van het verraad met spoed ten uit- voer te leppen, Hij was het ook, die tot depenen, die Hem kwamen gevanpen- nenlen, het woord sprak: „Indien pij dan mij zoekt, zoo laat dezen heengaan". Van een Mozes is het bekend, dat hij petracht heeft met allerlei verontschuldipinpen en onder het aanvoeren van tal van bezwa- ren zijn roepinp te ontpaan. Van een Elia is het niet minder bekend, hoe hij oogen- blikken van diepe moedeloosheid heeft ge- kend, waarin hij meende slechts alleen te zijn overgebleven en waarin hij zichzelf niet beter achtte dan zijn vaderen. Van Jezus weten wij dergelijke dingen echter in het peheel niet. En nu kan men den moed en de door- zettinpskracht van Jezus ook zoo uitste- kend peilen uit de woorden, die Hij richtte tot Zijn discipelen, als Hij onder meer van hen eischte, dat zij vader en moeder, broe- ders en zusters, ja ook zelfs hun eigen leven zouden haten, d.w.z.: er volkomen los van zouden zijn, en bereid zouden" zijn, dat ten offer te brenpen, liever dan hun roepinp te mispaan. Hun oog zouden zij moeten willen missen, hun hand of voe' moeten afhouwen, liever dan, de twee oopen, de twee handen of de twee voeten hebbende, schade te lijden aan hun ziel „Venblijdt en verheupt u", sprak Jezus, ,,als Zij u vervolpen, en liepende alle kwaad tepen u spreken om mijnentwil Dit zijn alles woorden. pesproken tot dap- peren, maar ook door een, die zelf zeer dapper was. Nu is het merkwaardip. zoo als vooral in den laatsten tijd alom en ook in ons land als 't ware een rocp op- paat om ,,mannelijk Christendom". De apostel Paulus heeft vermaand: ..Weest dan mannelijk, en zijt sterk Zoo'n ster ken man ziet men in Jezus voor zich. Hij was nimmer aan stemminpen onderhevip. Hij paf nimmer volkomen toe aan zijn ge- voel. Ook al teekent Johannes Hem als denpene, die weent bij Lazarus' praf, een oopenblik later beveelt Jezus toch weer, en peen oopenblik verliest Hij zijn Gods- en zelfsvertrouwen. Zoo heeft Luther het bekende ,,Onze Vader" terecht een echt mannelijk gebed penoemd. Wat straalt er een kracht en een moed in door, hier wordt niet pekropen of gevleid, hier is een aan het woord, die weet, wat Hij wil. Heeft Jezus wel eens petoornd? Onge- twijfeld. Er zijn tal van bewijzen uit den bijbel daarvoor aan te voeren. Frenssen pinp echter weer veel te ver, als hij her zoo zept: „Nu is Hij (Jezus) zijn thuis kwijt. En sinds, die dagen had Zijn ge- laat altijd een trek van hevigen toorn". Men doet echter verkeerd, als men Jezus" toorn los ziet van Zijn liefde. Jezus had niet het eene oopenblik zeer lief om dan een volgend oopenblik hevip te toornen, Neen, toorn laaide in Hem op uit een bodem van liefde; en Zijn toorn pinp tenslotte toch ook altijd weer over in liefde en lief- debetoon. Nooit was Jezus buiten-zich- zelf, ook al hebben zijn tepenstanders ook dat wel eens beweerd. Gewone, mensche- lijke toorn heeft iets zondips; dat, wat bij ons toorn toch weer tot iets verkeerds maakt, ontbrak echter bij Hem. Bij ons ontbrandt toorn allicht over iets wat ons trof; bij Jezus was het peen toorn om iets wat Hem persoonlijk trof; daar was het boosheid om beleediging God of Zijn eer aanpedaan. En toch kon deze zelfde Jezus ook zoo ontzaglijk week en zacht zijn! Wij ver- meldden het reeds, hoe Hij weende bij het praf van Lazarus, die Hem buitenpewoon dierbaar was. En Jeruzalem, dat ten on- dergang gedoemd was, kon Jezus niet zien zonder te weenen, en het dieppevoelende woord te spreken: .Jeruzalem, Jeruzalem, pij, die de profeten doodt en steer.ipt wie tot u gezonden zijn, h ie menipmaal heb ik Uwe kinderen wilier, bijeenvergaderen pelijk een hen de kiekens bijeenverpadert onder de vleugelen, doch pij hebt niet gewild!" Welk een diep en zacht mede- iijden had Jezus met al v-% die treurden of rouwden, en nop mid&W onder de pewel- digste dreipementen en fcrafredenen denkt Jezus er aan, hoe missc lien vrouwen, die een kindje wachten of die er pas een ge- kregen hebben, ook zullen moeten weg- vluchten en dat dan nodj wel in den win ter! Vol teer en fijn pe oel beveelt Jezus Zijn discipelen, om, Is zij straks paan rondtrekken met de boodschap des heils, niet te paan trekken van het eene huis naar het andere, maar hun verblijf te houden in een en dezelfde woning, en eveneens getuigt het .van diep pevoel, als Jezus in Zijn hoopepritsterlijk pebed ei God voor dankt, dat er van al Zijn jon- geren slechts een verloren is gegaan. En zoo vinden wij dan ook nergens een soort ,,bravour", een soort uitdapen van leed of smart of pijn, neen, Jezus klaagt er zelf over, dat de vossen holen hebben en de vopelen des hemels nesten, doch dat de Zoon des menschen niet heeft. waar- Hij het hoofd zou nederlenqen. En in Gethsemane Vroep Jezus wel degelijk om het mede-waken en mede-bidden van Zijn jonperen. Nop een ding zij hier ten slotte pe noemd. Het is door iemand eens zoo aardip en juist pezepd: Van menschen, die mopperen en klaqen en morren paat zeker peen kracht uit om anderen te wer- ven. Vriendelijkheid moet wel op al Jezus' daden en woorden het stempel heb ben gedrukt. Van Jezus' eerste rede in Zijn vaderstad Nazareth staat geschre- ven, dat de lieden zich verwondeiden over ,,de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamer' En heel sterk is in datzelfde verband wel een plaats, waar men tot nu toe veelal pver heen gelezen schijnt te hebben. Bij dat optreden te Nazareth las Jezus voor het gedeelte uit het aangegeven onderwerp, dat voor dien dap was vastpesteld. Jeseja 61. Maar als wij nu wat nauwkeurip nagaan, is er een proot verschil tusschen datpene wat Jezus voorlas en wat in Jesaja 61 qe- schreven staat. In Jesaja 61 heet het: „De Geest des Heeren is op mij, daarom heeft Hij mij peza'lfd; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brenpen den zachtmoedigen, om te ver- binden die verbroken zijn van harte; om den gevanpenen vrijheid uit te roepen, en den pebondenen opening der pevanpenis; om uit te roepen het jaar van het welbe- hapen des Heeren, en den dap der wrake onzes Gods: om alle treuripen te troos- ten". Maar als men voor het Nieuwetes- tamentisch verhaal napaat, is het zeker merkwaardip: dit alles wordt daar opge- somd, maar weppelaten, en onpetwijfeld met opzet weppelaten wordt daar de zin- snede over den .,dag der wrake onzes Gods". Jezus' moeflige en mannelijke boodschap is een boodschap van kracht en vol vreugde. INGEZONDEN MEDEDEELINGF EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Bjj den aanvang van de vergadering hrergfc de voorzitter hulde aan de nagt-dachtems van prof. Lorvntz. waarbij namens de re- geeTing Minister Slottmaker de Bruine zieh aansluit. Aan de orde is bet vaccinatie-ontwerp. De heer Rink (V. B.) wijst erop. dat de ongevaarlpkheid van vaeciuatie niet vast- stnat, hetgeen niet zeggen wil, datgevaar- lgkhe d wel vaststaat. Spr. stelt tegenover het problematieke gevaar bij vaccinatie het zefcere gevaar bjj niet-vaccinatie. Ver- slapping van de vaccinatie gewoonte be- teekent het binrenbalen vaD de pckken. De heer Verkouteren (c. h.) voorspelt, dat duizenden na deze wet de vaecinatie ov-rbodig zullen aobten en noemt het ge- neesmiddel erger dan de kwaal. De heer Wihaut (s. d.) wmecht z'ch niet te verzetten, hoewel hij de verantwoorde- lijkheid voor het ontwerp zeer zwaar acht. De heer Blomjous (r. k.) ziet in de sta- tistiek der gevallen een reden om voor te stemmen. De heer De Veer (a-r.) wijst erop dat de Minister na de adviezen, hem gegeven, niei anders kon doen, dan met dit ontwerp komen. Minister Slotemaker de Bruine wijst er op, dat het principe buiten deze zaak staat. Spr. is geen tegens arder van vaccinedwarg, maar meeut. da' deze (bans niet te hand- haven is. Bij wjjst op de deskund'ge ad- viezen en op de gt-legerheid die openblijft om zmh te den vaccinepen. Het ontwerp wordt aangenomen met 22 tegen 11 stemmen. Aan de orde zjjn de ontwerpen inzake En toch moeten vaok Uw spieren - die nog fijner zijn bewerktuigd dan een chrono meter - eensterkerestofwisselingsvorming verdragen. Aspirin-tabletten geven direkt baat, zij bewerken dat het bloed krachtiger door de spieren stroomt en maken die weer lenig. Men vrage echter steeds de echte Aspirin-tabletten in de origineele verpakking "aoj*", met hei Bayerkruis en den oranje band. Prijs 75 cts. uitbreiding van de terreinen der Ned. Ind. Aardolie Maatschappij. De heer Van Embden (v. d.) betreurt het, dat de regtering geen aanleiding vond om de statuten van de JN.l.A.M. te herzien, volgens welke de Staat met handen en voeten gebonden is Minister Koningsberger beantwoordt eerst eemge vragen van den heer MeDdHs en zegt, dat het inniatief om Bonjoe onder te brengen by de N.l.A.M. is uitgegaan van de regtering. Voor berziening van de statuten ziet spr geen aanleiding. Wel zegt hij toe den termijn niet te ver'engen zoolang hij het bewind voert. Men me dt uit Haarlem van gister. H-denochtend te 11 uur hadden duizenden belangstelleoden zich om en na ij het huis van Prof. Lorentz verzatneld. De politie had uitgebreide voorzorgscnaatrpgelen voor de aizet ing getroifen. Langzaam reden toen de ve grijtuigpn voor terwgl de klokken van de St. Bavo begonnen te luiden. Eerst verscheen er een wagen vol bloemen, die in groote boereelhecien opgepakt lagen. Daarna werd de baar uit het raam in de lijkkue 8 gebraeht. In het eerste der volg ijtuigen had plaats geDomen jhr. J. W. G Boreel v. Hoge- landen, als vertegenwoord ger der KoniDgin. In het fweede was gezeten luit. t. z. J. W. Termijtelen, vertegen woordiger van Z. K. H. de Prios der Nederlandenin het derde tot en met het zevende rijtuig waren de familieLd n gezeten o.a mevr. Lorentz, en in de volgende koetsen jhr. mr. dr. N. C de Gijselaar, president cura'or der Leidscbe univeisiteit, jhr. mr. dr A Roell, vooi zitter der Holl. Mg van Wetenschappeo, de bursjemeester van Haarl m, de heer T. Maarschalk en voorts vele autoriteiten, en hoegleeraren, ook uit het buitenland Opgemerkt werden o a, veitegenwoor- digers van Teyler's sticbting, mwdame Curie, prof. dr. Einstein, vertegenwoordigers van het instituut Solvay, ei.z. Per extratrein waren uit Leiden aange- komen de leden van den senaat van de rijksuDfversitert. Door dichte drommen menscben g'ng de stoet over het plein, de Oroote floutstrawt in naar de G>oote Markt. Op het marktplein was een ontzaggelijke menig'e verzameld, die bij nadering van den stoet eerbiedig het boofd outblootte. Voor h°t S adhuis, werd halt gehouden. Daar stonden de wethouders mr. Heerkens Thjjssen als vertegenwoordiger van ren bu'gemeester mr. A. Brucb, mr. M Slingen- berg, mr. Reinalda en mr. Th. A. Westra, gemeente secretaris. Mr. Heerkens Thijssen hing namens bet gemeentebestuur een g ooten krans aan de baar. Langs de vastgestelde rou'e trok de stoet lanuzaam naar de algemeene begraaf- plaats. Bijra huis aan huis biDg de vlag ba fstok en de brandende laDtaarns waren met rouwfloers omkleed. Alle kerken lieten de klokken luiden Ook de groote Roelar d van de Groote Kerk van 1503 liet zich hooren. Op de begraafplaats hadden zich vele honderd^n veTzameld. Onder ben waren de Mi' ister de Geer, Donner, Waszink Beelaetts v. Blokland en v. d. Vegte. Voorts de oud-ministers Rutgers, dr. C- Lely, tevens Voorzitter van den Zuiderzea- raad, en van het Eon. Ins'iiuut van iuga- Dieurs, mr. P. J Idenburg, secre'aris van cura'oren der Universiteit te Leiden, en vele hoogleeraren, cura'oren van de T. H. te Peifc. Voor's ve'e ingenieurs, en vertegeu- woordigers van veieen gingen en corporaties. Aan bet graf werd 't eerst hec wcord gevoerd door prof. dr. P. Ehrei.fest. Ter eering der nagedachtenis van prof, jorei tz, is heden van 12 uur tot 12 uur 3, ret uur der teraardebestellmg van het stoffelijk oversehot van dei grooten t ele-rde de Rijkstel'graafdienst st 1 gezet. De stop- zeiting omva'te tevers den radio telegraaf- d en-t en de Sche>peradio, het verkeer be- ioud>-ns voor uitluisteren en beantwooiden van noodseinen e. d. Gemeld wordt dat let personeel de hooge opvatting toonde van deze stille wijdiDg. Het verhief zich in begrjjpende vereering spnntaan van de zetels waardoor deze d'ie minuten tot een indrukwekkende plechtigheid werden. EEN ZELDZAAM ZAKEN-JUBILE. De bekende reclame voor .E. Heeren- baai, in hnmoristische schetsen van Ton van Tast, woTdt met een nieuwe sene voortgezet, die zeker weer aller aandacht en belangstelling zal trekkm. Een paar speciaal zakeljjke komen in die rij ter afwisse'irg. De eere geefc een overzicht van de fabriekscomplexen, ter wij 1 de andere de waarde van de „fijnsnede' fcoven de krulsnede" betoogd. Verder merken we op, hoe in deze serie naar voren komt, dat de N.V. Douwe Egberts dit jaar haar 175 jarig jubileum zal vieren. We kuanen ons voorstellen, dat de bebeerders met eenigen rechtmatigen tro's alle annonces laten prijken met 1753-(175)-1928. De Douwe Egberts ondern miDg is zeker een der oudste tabak-koffie thee-firma s van ons land, terwijl nakomelingen in recbte lgn van den oprichter, al die jaren de leiding en het beheer hadden en de aauvankeljjk zeer bescheiden zaak hebben weten op te voeren tot een der grootste in ons lard. HET FRANSCH AMER1KAANSCBE ARBITRAGE-TRACTAAT Het tractaat tot onderwerping van alle voor seheidsrechterlijke ui'spiaak vatbare geschillen tnsschen de Vereenigde >taten en Frankrgk aan arbitrage op een of andere manier, met bet bekende drieLdige voorbehoud is op-nbaar gemaakt en het moet nu nog den weg door den Ameii- kaanschen Senaat afleggen, met voorhands onberekeuhare kansen. Wg spreken slechts van dezen weg, omdat het Fransche par- lement aan de ratificatie stellig zijn g< ed- keuring zal hecbten. Er w <s reeds eerder een omineus geluid over den Oceaae g'ko- men vanwege Frankrijk's roorbeboud ten aanzien van zijn ve p ichtingen volg ns bet Hand'est an den Volk-nbond welks naam bepaaldelijk onder de Amer ka »i sche Sei a- toren taboe is als die van een ms elling waarmee zg niet van doen willen hebben. Maar redeljjk zou een verzet opdiengroid met zijn, omdat de Vereenigde S'atenzch in ruil hienoor eerst op hun verplich- ti'gen kracbtehs de Monroe-leer l eroi pen. Een tweede ge-aar zipt men in de befal ng welke in bgzor.dere o ereenkomsten tot regeling van zekere gesch lien d- or min- nelijk scbeidsgerecht voorziet, waarop de Amerifcaansche S naat mi' der overwegmden invloed zou kur.nen oefecen dan op ver dragen en waartegen hij dus bt denting zou kunnen maken. Alle arbitrage-tractaten zijn in overeen- stemming met hethi ogedoel vanden Volken- bond en warneer dit tractaat de vcor'oopcr is van dergeljjke afepraken met anrtere mogendheden, heeft men reden te meer om er voldaan over te zijn. Er is ten slotte nog een andere reden tot voorlo' p;ge v 1- doeoing, namelijk dat het Frankrijk gelukt is d-n Volkenbond in dit tractaat met A'merika niet te laten mgeer n, also* hij een doodgeboren kind ware. Het Frai sche voorbehoud is er een herinnering aan dat bet g ootste dpel van de werpld dien bond als een levende realiteit ziet, welke b^doeld is als wrekende arm t<gen de Mvgande* van het menschplgk geslaiht". TOEDSELVERVALSCHING TE PAR1JS Epn zeker zeer ernitige toestand uit bygienisch oogpunt wordt out,hull door het rapport rierlevensmiddeli n inspectiete Parns over 1926. In dat jaar hebben de insp-cteurs 7832 monsters an levensmiddelen gei omen, waarvan 1782, erkend als co komen zuiver, als standavrd werden gebruikt. Van de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1