AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8180 Woensdag 8 Februari 1928. 68e Jaargang. Sam en zijn schat EERSTE BLAD. Levering Rijwielen voor de Politic. 4 Abonnementsrijwielen BINNENlAfeD. FEUILLKT ON. iUITENLANO. Xi?. cpUssing «flnuyCUCyT(2aDIIC. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen !r. per post f 1,80 per 3 maanden - Bij yooruitbetalins fr. per post f 6,60 per jaar ornljo. Voor 't buitenland f 2.70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetalmg. Dit blad verschijnt iederen Waandatf-. Woensdag- en Vrildagavond. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maben bekend, dat door hen bij inschrjjvicg zal worden gegund de levering van ten dienste van de politie. Inschrij vingsoiljetten op zegel van 50 cent in te dienen ter gemees te-secretarie voor of op 14 Februari 1928, des Damiddags 2 uur. Nadere inlichtingen voor deze inschrij ving zjja te bekomen bp den heer Inspecteur van politie. m Ter Neuzen, den 8 Februari 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. flCJIZlNGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE-, Secretaris. VERLAGING DER RIJKS-INKOMSTENBELASTING. Het afdeelings-onderoek deT Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot ver- laging van het tarief der inkomstenbelas- ting en wijziging van art, 243a der Ge- meentewet en van art. 126quinquies der Provinciale wet, heeft aanleidinq qeqeven tot eenige opmerkingen. Enkele leden waren van oordeel, dat het niet juist is om tot verlaqinq der In- koimstenbelastinq over te gaan, voor en aleer een aantal andere belastinqen is ver- laagd. Volgens andere leden is het huidig tanief der Inkomstenbelastinq veel te hoop. Die belasting is dientengevolge niet alleen te drukkend voor de daarin aangeslage- nen, maar Werkt daardoor oak niet in het algemeen belang, zoodat verlaqinq drin- gend noodig is. Eeniqe leden Madden bezwaar tegen dit wetsontwerp, omdat zij meenden, dat bil- lijkheidshalve niet het tarief der Inkom stenbelastinq, doch de belastinqen, die in verband staan met het Leeninqsfonds 1914, hadden moeten worden verlaagd. Zij wezen er op, dat dit voorstel tot belas- tingverlaging kan worden qedaan als ge- vol'g van het feit, dat het bedraq door de N. 'U. M. in liquidate gestort, qroot /47J/£ millioen, bij de qewone middelen is gevoegd, en dat het Leeninqsfonds 1914 groote rentelooze voorschotten heeft ver- strekt, waardoor ongeveer f 10 millioen rente niet ten bate van het Leeninqsfonds, maar van de qewone middelen worden getbracht. Naar zij betoogden, dient men in het oog te houden, dat degenen, die bij - dragen tot het Leeninqsfonds, tot qeheel andere groepen behooren dan zij, die in de Inkomstenbelastinq zijn aanqeslaqen, zoodat de thans voorgestelde belasting- verlaqinq niet allereerst hun ten qoede zal komen, die daarop rechtmatiqe aan- spraak hebben. Weder andere leden waren van gevoe- len, dat het beter zoude zijn de ter be- schikking komende middelen te besteden aan een verhooginq van de ambtenaars- salarissen. Uit het Engelscih door P. G. WODEHOUSE. 6) (Vervolg.) „Arme ouwe Willouqhby! Het leven is soms heel moeilijk, niet waar? O ja, ik kwam oom op straat teqen. Hij klaaqde er over, dat je zoo weinig gezellig was". ,,Neen, heusch?" ,,Hij zeide, dat je hem maar als n goud- visch zat aan te staren. ,,Neen, toch", riep de heer Braddock berouwvol uit. ,,Het spijt me toch zoo. Ik bedoel, hij heeft mij niu zoo vriendelijk onderdaik verleend en zoo. Ik hoop, dat je hem hebt uitqeleqd, dat ik mij terecht, zenuwachtig maakte over mijn tafel- speech." ,,Ja, dat heb ik ook qedaan. Maar ik beqrijp niet qoed, waarom je daar zenuw achtig over bent. Het is toc'h zoo dood- eenvoudig om een speech af te steken. Vooral bij zoo'n reunisten-diner, waar ze toch al niets van je verwachten. Als ik in jouw plaats was, zou ik opstaan, een paar moppen vertellcn en weer qaan zitten." ,,Een mop weet ik al", vertelde de heer Braddock een beetje opqelucht. ,,Van een ler". ,,Pat of Mike?" ,,Ik wou hem maar ?at noemen. Hij is in New-York en hij goat naar de dokken EEN ZWARTE LI J ST. De raad der gemeente Zwollerkerspel besloot tot invoerinq van een z.q. Zwarte Lijst. Het is daardoor venboden in her- bergen of tapperijen toe te laten personen, die meermalen weqens openbare dronken- schap zijn veroordeeld of van wie, ter be- oordeelinq van den burgemeester bekend is, dat zij misbruik maken van alcoholische dranken. T HUIZEN MOET STOPPEN VOOR SCHEVENIN GEN. Men weet, dat het hoofdbestuur van de P. T. T. Huizen de lange golf ontno- men heeft en een korte golf 340.9 me ter heeft toegewezen. Voorloopig qeldt deze maatreqel uitsluitend voor de uitzendingen overdag. Thans is, naar „de Maasbode" mede- deelt door het directorium van den poli- tieken omroep de lastqevinq ontvanqen om de avonduitzendingen van 7 uur 25 min. tot 7 uur 35 volledig stop te zetten, opdat de belanghebbenden bij de zakelijke mededeelingen van het rijksstation Sche- veninqenHaven althans de noodzake- lijkste berichten onqestoord zullen kun- nen ontvanqen. ANTI-WATERLEIDING. Zooals wel te verwachten was heeft niet alleen de Hooge Raad in hooqste instantie de personen uit Oud-Vossemeer veroordeeld, die weiqerachtiq waren zich aan de waterleidinq aan te sluiten, doch is ook een verzoek om gratie afqewezen. Naar de ,,Th. Crt." mededeelt, heeft de ambtenaar van het O. M. bij het kanton- gerecht te Tholen aan de rijkspolitle op- dracht qeqeven om teqen de inwoners van Oud-Vossemeer, die onlangs veroordeeld zijn weqens niet-aansluiting aan de water leidinq, opnieuw proces-verbaal op te ma ken indieii zij onwilliq blijven om aan de qemeente-verordeninq te voldoen. DE BRUG OVER DE EENDRACHT. De werkzaamheden voor het leggen van een bruq over de Eendracht bij de ge meente Tholen schijnen nu toch eeniqs- zins meer op te schieten. Aan de Brabant- sche zijde is men met heien qereed en gisteren is met het storten van beton voor den hoofdpijler begonnen. Aan de Thool- sche zijde kan nu met meer kracht met heien worden voortqegaan. Er blijft kans bestaan, dat dit jaar de brug in gebruik kan worden genomen. ~PROF. MR. G. M. G. H. RUSSEL. Mr. G. M. G. H. Russel te Amsterdam is benoemd tot hoogleeraar in het belasting- recht aan de R. K. Universiteit. Sedert 1 October 1923 toch is Mr. Russel verbon- den als lector aan genoemde universiteit voor het Romeinsch recht, daarbij ook dit recht in verqelijkinq met het Nederland- sche doceerend. De nieuw benoemde hoogleeraar, die thans 36 jaar oud is, heeft veel wenk gemaakt van het belas ting wezen. Drie jaar was hij tijdelijk in specteur der directe belastinqen te Ter Neuzen, ruim 8 jaar is hij belastingconsu- lent en advocaat te Amsterdam. Ook treedt hij sinds eeniqe jaren als examina- tor voor belastingrecht op bij de Ned. Organisatie van Accountants. Vele bij- dragen over belastingzaken verschenen van zijn hand in de Naamlooze Vennoot- schap, De Bedrijfseconoom, Weekbl. v. Directe Belastinqen en Accountancy. (N. R. Crt.) en dan ziet hij een duiker te voorschijn komen in duikerskostuum, zie je en hij denkt, dat die vent die duiker, snap je, den Atlantischen Oceaan heeft door- gewandeld en wenscht dat hij daar ook maar aan had gedacht om zijn passage uit te sparen, beqrijp je?" juist. Zoo'n zwaikzinnige ler." ,,Zouden ze het leuk vinden?" vroeq de heer Braddock zenuwachtig. „0, ze zullen van hun stoel rollen van het lachen." Heusch?" Hij hield op en stak ver- schrikt zijn hand uit. ,,Zeq, je wou toch niet zoo'n nogakoekje nemen? „Ja. Maar als je het liever niet hebt, zal ik het niet doen. Zijn ze niet lekker?" ,,Lekker? Maar, lieve kind", zeide de heer Braddock ernstiq, „het is het slecht- ste, wat Clara ooit robeerd heeft het allerslechtste. Ik moest er wel een opeten, omdat ze naast me bleef staan en er mij zoo toe dwonq. Ik snao niet, waar om je dat meisje de laan niet uitstuurt. Ze kan niets van koken." Clara de laan uit sturen?" Kay lachte. ,,je zou even qoed kunnen probeeren om hciar moeder op te zeggen. „Je hebt qeloof ik, gelijk." „Je kunt een Lippett niet opzeggen. ,,Neen, ik beqrijp, wat je ze^ien wilt. Ik wou alleen, dat ze niet zoo drommels familiaar altijd was." „Nu, ze kent je al bijna net zoo lanq als ik, jiuffrouw Lippett is altijd een soort moeder voor je qeweest, dus ik vermoed, dat Clara zich beschouwt als je zuster. ,,}a, er zal wel niets aan te doen zijn, zeide de heer Braddock dapper. Hij keek eens op zijn horloqe. ,,Ik moet mij qaan verkleeden. Zie ik je nog hier, eer ik weq LEENING GEMEENTE HAARLEM. Naar wij vernemen is bij de op 3 dezer gehouden inschrijving op f 4.000.000 4J/2 oblig. ten laste der gemeente Haarlem voor een zoodanig bedraq inge- schreven, dat bij de toewijzing een be- langrijke reductie zal moeten plaats heb ben. LEENING GEMEENTE VLAARL iNGEN. Naar wij vernemen worden de inschrij- vingen op f 1.750.000 4J/? oblig. ten laste dezer gemeente ten voile toege wezen. TELEFONEEREN ROND DE AARDE. Hallo New-York Hier Amsterdam Honderd jaar geleden, op 8 Februari 1828, werd te Nantes geboren Jules Verne, die door zijn boeiende reisromans zich later een zoo grcoten naam zou ver- werven. Ongetwijfeld is een deel van zijn succes te danken aan het in zijn tijd be- staande heimwee naar het avontuur. Im- mers, de aarde was toen nog zooveef grooter en zooveel minder bekend dan thans. Aan dien lust naar avonturen heeft vooral beantwoord het beroemdste wer.k van Jules Verne: ,,De reis om de wereld in tachtig dagen". Toen hij dit werk schreef, was men de aarde aan het Ver- overen, zooals men thans het luchtruim verovert. Jules Verne was een zeer vooruitzien- de geest maar hij die zoo gezellig wist te vertellen van al die moeilijke weten- schappen, die in zijn jaren een wereld van het jaar 2000 schiep en beleefde, zal wel nimmer vermoed hebben. dat de we- tenschap in zoo korten tijd de hem nog onbekende draadlooze telefonie zou weten op te voeren, dat deze reeds haar intrede in het dagelijksch leven heeft kunnen doen. En ook weinigen onzer zullen ge dacht hebben, dat reeds op den dag, waar- op wij den honderdsten geboortedag van Jules Verne herdenken, een draadlooze telefonische verbindjng van Nederland met Indie zou zijn totstandgekomen, en dat het op dien dag mogelijk zou zijn, naar het telefoontoestel in de huiskamer te stappen en heel nuchter te roepen: Hallo New-York Hier Amsterdam, hier." men vulle zelf zijn woonplaats in T Inderdaad, het is de laatste jaren wel heel snel gegaan met de vordermgen van de draadlooze wereldverbinding. De reeds gesloten overeenkomsten tusschen de Staten maken het mogelijk, een groot radio-net om de wereld te spannen. met Londen als middelpunt. Het zal binnen afzienbaren tijd mogelijk zijn, zoowel uit Madrid, Rome, Weenen en Stockholm als uit Haparanda, uit de landen waar onze tegenvoeters wonen met New-York, Chi cago of San Francisco te telefoneeren. Telefoneeren rondom den evenaar, telefo neeren rond de aarde, draadlooshet zou zelfs een jules Verne gaan duizelen De aardbol, nog niet zoo heel lanq ge leden voor on's nog een in vele opzichten gesloten boek, is thans de speelbal onzer fantasie; de afstanden slinken weg en de ruimte op aarde begint benauwende af- metingen aan te nemen. De wetenschap heeft de grenzen der landen weggevaagd. maar helaas heeft de mensch dien hoogen vlucht nog niet geheel kunnen meemaken, en meent hij nog steads kunstmatige gren zen te kunnen handhaven. Immers. reeds bestaande tariefsmuren worden hooger gemaakt, nieuwe worden opgeworpen om ga?" ,,0 ja." „Niu dan ga ik maar. Zen zou die ge- schiedenis van dien ler ex heusch in gaan?" ,,Leukste mop, die ik ooit gahoord heb zeide Kay trouwhartig. Gedurende een paar minuten, nadat hij van haar was weggegaan, zat ze noq achterover in haar stoel geleund met ge sloten oogen, stilletjes te genieten van de koele avQndrust in den tuin. ..Bent u klaar met uw thee, juffrouw Kay?" Kay sloeg haar oogen op. Een steviq persoontje in een katoenen japon stond naast haar. Een coquet mutsje stond op haar waskleurig haar. Ze had een bru- talen wipneus en een grooten, vriendelij- ken mond en ze lachte Kay vriendelijk en vertrouwelijk toe. ,,Voor u meegebracht. zeide ze, een reisdeken, twee kussens en een voeten- banik op den grond gooiend, onder welker last ze bij'na bezweek, toen ze als een klein pakezeltje het grasveld over stak. „Dan kunt u heerlijk gemakkelijk zitten en een tukje doen. Ik zie, dat u doodmoe bent. „Dat is heel lief van je, Clara. Maar je had niet zooveel moeite moeten doen." Clara Lippett, dochter van Willouqhby Braddocks heerschzuchtige huishoudster, tevens keukenmeid en meisje-alleen op San Rafael, was nog een overblijfsel van de Midway-periode. Ze was in het Der rick gezin gearriveerd, toen ze twaalf jaar oud was: toentertijd waren haar plichten nog maar vagelijk aangeduid, maar lieten haar een overvloed van tijd om met Kav. die toen dertien was, vogelnestjes uit te halen. Op haar achttienden verjaardag te dienen als kunstmatige hindernissen in het economisch wereldverkeer. Het Ver- drag van Versailles heeft economisch dit nadeel gehad, dat het Europa 7000 K.M. nieuwe douane-grenzen en in velerlei op- zicht even zoovele douane-barfieres heeft verschaft. Europa is verdeeld in een groot aantal economische vakken, binnen welke iedef traehtte zich een volstrekt economi sche onafhankelijkheiid te verzekeren, en men heeft gezien met welk jammerliik resultaat. De wetenschap komt thans echter opnieuw bevestigen de aloude waarheid, dat een zoo groot mogelijke economische vrijheid, een zoo ruim moge lijk toegepast vrijhandelsbeginsel, den bes- ten grondslag vormen voor de materieele welvaart van de gansche wereld INGEZONDEN MEDEDEELINGBN B a \BAYER\ E Stekende pijnen in spieren en gewrichten, de eerste voorboden van de beginnende rheumatiek. Inwrijven der pijnlijke plekken met de beproefde Spirosal- o p 1 o s s 1 n g brengt snel verzachting HET AMERIKAANSCH-FRANSCH ARBITRAGE-TRACTAAT. De Vereenigde Staten en Frankrijk hebben Maandag te Washington hun uit 1908 dagteekenende arbitrage-tractaat, dat nu afliep. door een nieuw instrument vervangen. Het was de 150-jarige ver jaardag van de onderteekening door Ben jamin Franklin te Parijs van de eerste twee tractaten tusschen het koninkrijk Frankrijk en de dertien oorspronkelijke staten van de Amerikaansche Unie. Het eene ervan was een tractaat van bondge- nootschap, het andere een tractaat van vriendschap en handel. De onderteeke ning had derhalve schrijft de N. R. Crt., de zinnebeeldige beteekenis van de beze- geling van een hartelijke vriendschap, die in de grootste crisis van het bestaan van de eene en van de andere partij in wapen- broederschap werd omgezet. Begrijpelijkerwijs hebben de Fransche en Amerikaansche vrienden Maandag het heuglijke feit met noenmaal en banket ge- vierd. daarom mag men het feit niet over het hoofd zien, dat dit ook lijkmalen voor Kellogg's pacfcplan zijn geweest, in zoo ver dit tractaat niet den oorlog in het al gemeen verloochent. De juiste inhoud van het nieuwe trac taat is nog niet bekend, maar zal spoedig openbaar gemaakt worden daar het al bij den Senaat te Washington ter ratificatie is ingediend. Uit hetgeen er over den laatsten stand der onderhandelingen be kend was, mag men nochtans vermoeden, dat het voorziet in de onderwerping van kwesties van juridischen aard aan een scheidsrechterlijke beslissing, met voorbe- houd op zekere punten. In plaats van het voorbehoud in het oude tractaat aan- qaande aangelegfenheden van ,,vitaaL be lang, onafhankelijkheid en nationale eer" hebben de Vereenigde Staten voorgesteld. uitzonderingen te maken voor vraagstuk- ken van binnenlandsch belang, vraag- stukken waarbij een derde partij betrok- ken is en vraagstukken de Monroe-leer betreffende. Frankrijk aanvaardde deze drie punten, maar stond van zijn kant op het maken van voorbehoud voor vraag stukken, waarbij de verplichtingen, die het op grond van het Handvest van den Volkenbond op zich genomen heeft, in het geding komen. Hiermee wordt^de buiten- de-wet-stelling van den oorlog zelf be- perkt tot den aanvalsoorlog en heeft Frankrijk zorg gedragen, den sterken sanctie-arm van Geneve tegen aanranders van "den vrede niet te verlammen. In dit nieuwe model kan het t'ractaat nu ook door Amerika aan andere mogendheden werd ze bevorderd tot Kay's kamenier en van dat oogenblik had ze eigenlijk het heft in handen. Het motto der Lippetts was: Trouw, en zelfs de financieele in- eenstorting was niet in staat geweest om deze dochter van dat ras te verjagen. Vastbesloten volgde ze Kay in haar bal- lingschap en ze was, zooals reeds is mede- gedeeld, keukenmeid bij den heer Wrenn geworden. En, zooals de heer Braddock zeer te recht opmerkte een allerslechtste keukenmeid bovendien. ,,U moest u niet zoo moe maken, juf frouw Kay. U moest er meer uw gemak van nemen. ,,Maar dat doe i'k toch, zeide Kay. Nu en dan vond ze, evenals de heer Braddock den beschermenden toon van de Lippetts wat al te opdringend. Ze was een energiek meisje vol geest en wilde de wereld tegemoet treden met een uitda- gend: ,,Wat doet het er toe?" En dat was nu niet zoo gemakkelijk, omldat Clara haar aldoor koesterde en vertroetelde alsof ze een teer plantje was. Maar tegenspar- telen baatte niet. Niemand was er nog ooit in geslaagd om paal en perk te stel- len aan de moederlijkheid der Lippetts en dat zou ook wel nooit iemand gelukken. ..Asdat ik maar zennen wou. verklaar- de Claire, de voetenbank aan schuivend, ,,dat u uwes handen niet moest vuil ma ken, dat wou ik maar zeggen. Het is een schandaal, dat u moet......" Ze zweeg opeens. Ze had het theeblad opgenomen en een grievende ontdekking qedaan. ,,U hebt mijn nogakoekje met ge- proefd," zeide ze op een toon, waarin ver- wijt en teleurstelling zich gelijkelijk meng- den. „En ik heb ze ncal expres voor u Een BoyaV-produci. voorgesteld worden en in de heden uitgesproken Engelsche troonrede vindt men hiervan reeds den weerklank: ,,De regeering bestudeert zorgvuldig en met sympathie het ontwerp van een nieuw scheidsgerechttractaat dat haar door de Vereenigde Staten is voorgelegd". De wijziging, die Kellogg's pact-plan ondergaan heeft, moest 't Amerikaansch- Fransche feestbedrijf, in weerwil van alle heuglijke symiboliek, temperen, en als het klinikend geluid der glazen verstomd is, zal men te Parijs nieuwe bedenkingen hebben te opperen tegen het feit, dat Kel logg neiging vertoont om in zijn politick te ver te reiken. Een ander voorbeeld hier van is zijn voorstel tot afschaffing van de duikboot als oorlogswapen, welk verdedi- gingswapen van de kleinere zee-mogend- heden tegen het drukkend overwicht der grootere met hun sterke linie-vloten juist bij de FransCihen, zooals zij op de confe rence te Washington onverholen te ver- staan gaven, een bijzondere voorkeur ge- niet, ook al hebben zij die verworven door bittere ervaringen aan eigen lij.f. KINDERHUWELIjKEN IN BRITSCH-INDIe. Men meldt uit Londen: De regeering van den Britsch-Indischen onafhankelijkpn staat Borota heeft een wetsontwerp voorgesteld, waarbij de kin- derhuwelijiken onwettig worden ver- klaard. iDat de hervorming echter niet al te ingrijpend is, blijkt uit het feit, dat al leen huwelijken van meisjes beneden acht en jongens beneden twaalf jaar onwettig worden verklaard. Een schema zal wor den opgesteld voor de qeoorloofde onder- linge verschillen in leeftijd tusschen de huwelijkscandidaten. Burqerlijke recht- banken kunnen in zekere omstandiqheden van al deze bepalingen dispensatie ver- leenen. EEN PROCES OM DE NATIONALE EER. Voor de rechtbamk te Boedapest beqon het proces teqen den uit het buitenland teruggekeerden schrijver, baron Ludwiq Hatvany, die beschuldiqd wordt van „zes- voudiqen smaad van de nationale eer Deze eer zou bezoedeld zijn door artikelen, welke in buitenlandsche bladen tijdens gejnaakt." „Ik wou mijn eetlust niet bederven," zeide Kay haastiq. Clara was noqal drif- tiq uitgevallen en erg qevoeliq voor ge~ brek aan waardeerinq van haar kook- kunst. ,,Je hebt zeker iets heel lekikers. Clara overlegde eens. „Nou, ja en neen," zeide ze. ,,Als u op de pudding rekent, dan is het al mis. Het poesje is in de via gevallen. ,,Neen toch!" Heusch waar. En toen ik haar er uit gevischt had, was de via eigenlijk heeL maal op. Het scheen net als in een spons in de kat te zijn getrokken. Maar, als mijnheer Wrenn er niet van wil hebben, dan is er noq wel qenoeq voor u over. ,,Neen, het doet er niets toe, heusch niet," zeide Kay ernstiq. ,,Maar ik heb nu eens een nteuwe soep geprobeerd, die misschien een vergoedir zal zijn. Ik heb het recept uit een boek en het heet potage alia prinses. Wiit u nu heusch geen nogakoekje, juffrouw Kay? Het zal u goed doen. ,,Neen heusch, dank j^e." ,,Nou dan niet; net zooals u wilt, Juffrouw Lippett liep het grasveld over en verdween, en een zalige rust heerschte in den tuin. Een paar minuten later ech ter, juist toen Kay begon te knikkebollen, klonk er plotseling door de stille zomer- lucht uit een van de bovenvensters een schorre, krijschende "stem, die even her- innerde aan een koopman, die achter zijn handkar zijn Brusselsche spruiten aan- prijst of aan een veeboer, die zijn koeien lokt. (Wordt vervolqd.) 1SCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1