ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8174. Woensdag 25 Januari 1928. 67e Jaargang, "binnenland. Een nieuwe neus Spit&SiU-Cfltisslhg \8J*NE«l£*rSPRIJS FEUILIiBT ON. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Vocr buiten Ter Neuzen fr. per post 11,80 per 3 maanden Bij yooruitbetaling fr. per post /ft,60 per jas 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalmg. Oit hlad vef»ctii|rit Iederen Waandog-, Woensdag- en Vrljdagavond. Benoemintj lid van den Gemeenteraad. EEN NATIONALE HULDE AAN H.M DE KONINGIN-MOEDER. Welidra zal het 50 jaren geleden zijn, dat Hare Majesteit de Koningin-Moeder Hare intrede deed in ons Vaderland en wij het voorrecht hadden Hare Majesteit aLs NederJaniCische in ons midden te zien. Dit feit zal niet onopgemerkt voorbijqaan. Er heeft zich reeds een voorloopig comite gevor.md, omder leiiding van mevr. Van LeeiuwenWaller, de echtgenoote van den vice-president van den Raad van State, dat zicih ten doel stelt om Hare Majesteit bij die gelegenhieid te huldigen. De bedoelinig is om Hare Majesteit een persoonlijk geschenk aan te bieden als blijivende herinnerinig aan de liefde en den eerfcied, die het Nederlandsche volk Hare Majesteit toedraagt, en de overblijvende gelden ter beschikking te stellen van Hare Majesteit om daarmede liefdadige doel- einden te bevorderen naar Hoogstderzel- ver persoonlijk inzieht. Bijdragen kunnen reeds Chans worden gezonden aan het Nationaal Per sins tituut, Carolina van Nassaustraat 18, 's Gra- venhage, hetzij per postwissel, hetzij per postgiro (120647). met vermelding van den naam van dit blad. EEN BELANGWEKKENlDE NIEUWIAARSREDE. Evenals vorige jaren heeft de heer E. Fteldring als voorzitter van de Amister- cfamSiCihe Kamer van Koophandel een Nieu'\vjaarsrede uitgesproken, waarin tal van belangwakkende passages de aan- dlacht trekken. De wereldhandel aldus de heer Hel ping is toegenomen en wel het aan- deel van Europa daarin in grootere mate, dan dat van andere wereldideelen. Onge- fcwijfeld is dit grootendeels te veriklaren uit de staibili'teit van de wisselkoersen in de voornaamste landen, welike in de eerste plants idlen inter-Europeeschen omzet heeft vengtemakkelijktIn dit opzicht zijn de moeilijikiheden voor het ruilver'keer gerin- qer dan voorlheen; om ook de kunstmatige nelemmeringen uit den weg te ruimen. welke de landen doelbewust tegen elkaar in het leven hebben geroepen en hum wel- vaart grootelijlks schaden, zijn in het af- gelooipen jaar ernstige poginiglen onder- nomen. De voornaamste verdienste van den Volkenbonid in 1927 ligt op dit terrain. Spreker herinnerde in dit verband aan de Econom iiscihe Con f erent ie Wanneer deze gunistige strooming aan- houdt en geen nieuwe finaniciieele storm- gen zicih voordoen, kan men de voortzet- tinig van de ontwikkeling van de handels- beweqing in volgende jaren tegemoet zien. Soolanfl eohter het vraagsbuk van de in- door ARTHUR GASK. (Slot. 57) ..Kerel", zeide Angas Forbes later tot mij. „Toen lag je ziel raaaikt voor mij en ik kon niet meer aan je twijfelen, Het is onmogelijk, dat i em and, die ijlhoofdig is, nog huichelt' Eenige dagen lang was ik heel ziek ge weest en ze waren doodsbang, dat mijn ijlen zou worden gehoord. Maar Angas Forbes had mij veel verdoovende midde- len toegediend en ten slotte was ik rustig geworden. ,,En nu haal ik je er door, Cups", zeide de stoere Scihot den eersten dag den beste, dat ik weer samenhangend kon praten. Binnen een paar wekem he'b ik je hiier weg geholpen, als je je nu maar rus tig houdt". Hij laeihte eens vriendelijk. En de kleine Margaret trouw je nog hier", ging hij voort, ,,als belooning voor alles, wat je hebt doorgemaakt". De korte Zuidl-Australische winter was voorbij en de lente was in de lucht, toen op een mooien oohtend Angas Forbes en. zijn gezelschap met bij.na heiligen eer- bied uiit het hotel werden gebogen. In geen land ter wereld is er grooter aanbiiddinig van het Gouden Kalf dan in Aiustralie en de gelukkige bezitter van geld kan daar altijd overtuigd zijn van ternationale sclhulden en schadevergoe- dingen niet een duurzame regeling gevon- den heeft, welike met de normale uitwis- seling vam goederen en diensten en hun verrekening tusschen de versdhillende landen vereeniglbaar is, blijft de econo mise he veribouding van land tot land aan ernstige vers tori ng blootstaan. Bij een beoordeeling van den economi- schen boestand van Nederland dient niet uit het oog verloren te worden, dat het zicih nog evenmin als andere landen gle- heel aan de gevolaen van den wereldoor- Icig onttroikken heeft. Dit in aanmerking geniomen is de algemeene toestand, welke ziicb in 1927 geleidelijik verhief, niet onbe- vredigemd. Zij, die een snellere vooruit- ganig zouden wenschen, hebben te bed en- ken, dat de terugslag, idien men ook hier na de jaren van kunstmatigen vciorspoed na den oorlog heeft gekend, minder cata- strophaal dan elders is gewee-st en dien- tengevolge die lij.n hier ook niet zoo sterk als daar kan stijgen. Dat er trots alle moeilijklheden verdere, zij het ook gerin- ge beterscbap is, mage ons verblijden. MINISTER KAN COMPAREERT NAMENS DEN ST A AT BIf EEN NOTARIEELE AKTE INZAKE EEN SCHENKING. Naar vernomen wordt, is ten overstaan van notariis Vlug te Rotterdam de akte glepasseerd, waaribij de heer j. H; luriaan- se aetn den Staat der Nederlanden heeft geschonken ten behoeve van het Museum natuurlij'ke historie te Leidlen een hem toebeihoorende uiterst kostbare collectie vlinders, zij'nde Rhopalicera en ook Hete- rocera van, het tropische deel der aarde. Deze collectie bevat onoeveer 40.000 exemplaren, verdeeld over onneveer 4500 soorten en zij is in ongeveer 800 laden on- derglebraoht. Minister Kan Iheeft met 't oog op 't be- lang dezer' scbenking persoonlijk te Rot terdam namems dien Staat bij deze akte ge- compareerd in zijn hoedanigheid van Mi nister van Onderwijs, Kunsten en Weten- schaippen ad interim. H ELDEN -D ER- ZEE- FO N D S De heer Henri ter Hall, voorzitter van het Donus-Rijkersfonds, deelt mede, dat hij verrast werd met een gift van f 100, voor het Helden-der-zee-fonds, van den kapitein Smoolenaars, geza,gvoerder der ..Alhena". ONS LANDBOUWONDERWIJS. Er spreekt uit de laatste Lanidbouw- begrooting een zekere lusteloosh(eid, men zou haast zeggen: moedeloosheid. In de Kamer zijn dan ook allerminst welluiden- de klamken vernomen, die een loflied op bet Regeeringsbeleid. inzake den land- bouw konden vormen. Het preludium was somber, de tenor zwaar en zonder bezie- ling, de finale lusteloos. In een woord: bet was een bedorven melodie. Een der soherpste dissonanten vormde wel het landbouiwionderwijs. Hier zijn in- derdaad vele verwacbtingen beschaamd. Men vindt de volgende cijifers: Middel- baar landbouwonderwijs: f 775.000; lager landbouwonderwijs: 709.000; Wagenin- gen, onze eenige landbouwboogescbool: f 1.125.000; daarentegen Utrecht f 3.466.000, Leiden 4.413.000. Verder noemt de Onderwijsbegrooting: middel- baar onderwijs f 9.365.000. nijverheids- onderwijs 12.289.000, handelsonderwijs grooter vereering, dan ooit den twaalf apostelen ten deel viel. De stoere Scbot vertrok eindelijk en getrouw aan zijn belofte, zou hij mij veilig uit Zuiid-Australie loodsen. We zaten met z'n drietjes in de auto en de eigenaar chauffeerde zelf. Ik zat achterin, good ingepakt, en naast me zat iMargaret Price. De directeur van het hotel boog eer- biedig. Angas Forbes zette den motor aan en de groote auto zoemde weg. Niemand sprak een woord. Ik dronk met voile teugen de frissdhe lucht in en drukte Margaret's hand. Een kilometer ongeveer van het hotel hield de auto plotseiing stil op den hoek van een zijstraat. Daar stond een man te wachten. Hij was heel stemmig gekleed en had een kleine taisch in de hand. Hij droeg een groote pet en de kraag van zijn jas had hij opgezet. Hij maalkte even een gebaar met zijn arm tegen Angas Forbes en sprong toen vlug in de auto naast hem. Onmiddellijk reed de wagen weer verder, steeds sneller in de richting van de heuvels. Nog sprak niemand. Ongeveer ieen kwartier later stopte de wagen weer en Angas Forbes zeide op plechtigen toon: ,,Laat ieder nu voor het laatst in dit leven nog eens een blik slaan op de schoone stad Adelaide' We waren al een heel eind den heu/vel op en vlak bij ons bevonid zich Mount Lofty. Een scbitterend panorama strekte zich voor ons uit. Diep beneden ons lag de stad en in den helderen zonneschijm kon men iedere straat en ieider plei'n scherp ondersoheiden. f 1.224.000, lager onderwijs (schrik niet lezer 84.472.000! Deze sclhrille tegenstelling is niet te rechtvaardigen, waar juist de landbouw eien zeer groot deel der zelfstandige be- drijven tdt. Immers Nederland tel't vol- gens de jaarcijifers 1925/26 niet minder dan 221.649 landbouw k>eidrijven, waarvan 196.061 van 1 tot 20 H.A. De boer kan geen raad weten met al de moderne hulpmidclelen van den lanid- bouw, wanneer hij niet leert hoe ze te gebruiken. Waarbij nog komt, dat de be- drijfskansen zoo slecht zijn, dat voor hem niet kan gelden: ach uren arbeid, a-cht uren slaap, acht uren oeding en verpoo- zing, dat zoovelen in industrieele btedrij- ven zoo gaarne voor zich opeischen zon der rekening te houden met wat econo- misch miogelijk is. De landlieden benutten hun vrijen tijd niet om zooals Prof. Casimir zegt ,,langs 's-Heeren straten te kuieren of in bioscopen te zitten"; men belhoeft op het land geen ,,sigaretten rookende lummels of op hooge hakjes ronddiraaiiende nufjes naar *huis te drij- ven." Er zijn duiizenden vaklieden op het platt-eland, die behalve hun vakwerk ook landbouw uitoefenen en daaruit dikwijls meer inkomsten trekken dan uit hun vak- aribeid. Ook voor hen is goed lanidbouw- oniderwijs van groot belang. Het is te hopen ,dat een volgende maal de landbouwouverture in de Kamer op- wekkender zal zijn dan thans het geval was DE POSTCHeQUE EN GIRODIENST. Een onzer belangrijkste Staatsbedrij- ven, de Postcheque- en Girodienst be- stond 16 dezer tien jaar. Na bij zijn vijf- jarig bestaan in 1923 te zijn bedreigd met de gleweldige debacle, is het dank zij een ingrijpende reorganisatie gelukt den dienst opnieuw op een gezonde basis te voeren en thans bij den tienden verjaar- daq kan geconstateerd worden, dat het bearijf een bloei verfoonit als nooit te voren. Het was in 1916, dat de voorbereiding gctroffen werd voor de invoering van den Girodienst onder leiding van den toenmaligen administrateur bij het Hoofd- bestuur der Posterijen en Telegrafie, den heer M. G. de Bloeme, die weldra tot directeuir van den nieuwen dienst werd benoemd. Op 16 Januari 1918 volgde de openstelling. Met 4000 aangeslotenen begon de dienst en dit getal was tegen het einde van 1918 reeds gestegen tot 13.720. Aanvankelijk waren alle postkantoren tevens chequekantoor, d.w.z. men kon bij elk postlkamtoor rekeningen-courant doe n openen, die door dat postkantoor zelf werden bijgehouden, eentraal gecontro- leerd door het bestuur van den dienst te 's Gravenhage. Dit stelsel maakte wel het qebruik van cheques, inzonderheid voor het spoedig opvragen van geld door de rekeninghou- ders van leigen rekeninig, geimakkelijk, doch desondanks noodzaakten de voort- duirende uitbreiding van den d'ienst en ide daardoor steeds grooter worden de hoe- veelheid corxespondentiie tusschen de kan- toren en mrOieilijikheden bij de controle tot het prijisgeven van dit stelsel, waardoor het giroverkeer kon woriden versneld. Dit leidde tot het stichten van een een traal girokantoor te s Graverlhage, waar Een brok warn in mijn keel en ik voelde mijn hart ontstuimig kloppen. Ik dacht aan alles, wat daar was voorgevallen en lief en leed van het leven scheen gelijkelijk mijn deel te zijn geweest. „Nu, vriend Piper", zeide Angas For bes met een gulkn lacih, ,,heb je er een paar jaar in het gevang voor over? Lie- ver maar naar Brisbane, nietwaar? Daar heb je gelijk in." Sam Piper, want hij was de vreemde ling, die voorin zat, lachte eens schaap- achtig, maar antwoordde niet en een oogenblik later gleed de auto weer verder. Margaret boog zich over mij en kuste mij en een traan van haar bevochtigde mijn wang. Het zal misschien vreemd lijiken, dat Sam Piper met ons meereeid, maar de ver- klaring is doodeenvoudig. Het was alweer Angas Forbes. Toen ik herstel-de, had hij, zoodra hij hoorde, wat Piper allemaal voor mij ge- daan had, besloten om hem StiUetjes vrij te krijigen en onmiddellijk stelde hij alles daartoe in het werk op de hem eigen doortaistende wijze. Piper was, zooals hij mij al had mede gedeeld, in voorloopige hechtenis en wei- gerde koppig, om zooals de politie het uitdrukte, ,,zijn geweten te ontlasten Hij beweerde niet te weten, wien hii als Scuts plaatsvervanger gebruikt had en vroeg hun norsch om te bewijzen, dat hij mij een week lang verborgen had. De politiewas in tweestrijid. Ze waren er van overtuigd, dat ik degene was, dlien hij had verborgen, maar nu ik ontsnapt was, konden ze het helaas niet bewijzen. Zij hoopten dus tegen beter weten in, dat alle rekeiningen-courant van het geheele land worden bijgehouden. De bemoeienis- sen van de postkantoren konden hiermede worden beperkt tot het aannemen der stortingen en hot uitbe-talen ider cheques. Hiermede werd .de dienst meer ge- schoeid op de leest van buitenlandsche diensten en giegoten in een vorrn, die een sterk vereenvoudigde diienisituitvoering mogelijik maakte en een belangrijke bespa- ring van kosten meebracht. De dienst sluit met een voor- deelig saldo. Werd in de eerste jaren steeds met verlies gewerkt, door de invoering van het nieuwe stelsel, en made door de verrui- ming in de vaste belegging der besohik- bare gelden, is dit veranderd, zoodat de rekening over 1926 zelfs sloot met een voordeelig saldo van ruirn f 1.100.000. Voor 1927 kon een nog hooger voordee lig saldo verwacht worden. De d'ilenst veroverde zich vootrts een groote plants in het algemeen geldverkeer door over te gaan tot aansluiting bij het giroverkeer van de Nederlandsche Bank en van verschillende buitenlanidsche post- cheque- en girodiensten. Men kan zich eenigszins voorstellen hoie sterk de giroidienst reeds in het be- talingsvenkeer is ingeweven, als men be- denkt, dat in 1927 8.561.030 opdracfaten tot het uitvoeren van overschrijivingen tot stand kwamen tot een gezamenlijk be- drag van f 3.930.617.904; bovendien nog 7.165.769 stortingen aan de postkantoren en 2.203.125 betalingen per cheque. Gemiddelid wenden per wexkdag dus 58.404 betalingen door tusschenkomst van den dienst bewerkstelligd, waarvan ge- middeld 27.886 tot een gezamenlijk bedrag van f 12.803.000 in giro, dus zonder dat daarvoor verplaatsing van contant geld noodig was. Bij toeneming van het aantal aangeslo tenen waarvootr nog ruimte genoeg is Belgie heeft ruim 201.000 tegen Neder land 130.000 rekeninghc defers zal deze uitschakeling van het gebruik van baar geld ongetwijfeld nog grooter afmetingen gaan aannemen. DE GEiNTERNEERDEN IN INDIe. Naar Aneta melidt hebben de gemter- neerde communisten in het kamp aan de Boven-Diegoel zich telegrafisch tot de Indische Regeering, de Tweede Kamer, enz. gericiht. In het Soer. Hlbl. vindt men een relaas van hetgeen in dit veelbesipro- ken gebied is voorgevallen; het begint met het moment, waarop het militaire de- tadhement zijn taak aanving. Wij ont- leenen er het volgende aan: In niet meer dan 45 dagen was het militaire bivak, naituurlijk in tijdelijken stij'l gereed, terwijl voor de geinterneer- den vier of vij'f barakken klaar stonden. De mdlitairen hadden per dag 8l/> uur hand gewerkt, dus nog een half uur lan- ger dan van een zelfbewust en georgani- seerd proletarier mag worden gevergd. Tevoren was den Landvoogd voorge- steld voor de geintemeerden arbeids- dwang in te voeren. Men was algemeen van oordeel, dat dit interneeringsoord moest worden gekoloniseerd, ein dat ko- lonisatie slechts mogelijik was, wanneer men de geintemeerden kon venplichten een aantal uren per dag te werken. Toen in Maart j.l. het eerste echelon geintemeerden aan de Boven-Digoel ar- ik nog geipakt zou worden en hidden Piper in hechtenis. Zoo stonden de zaken, toen Angas For bes een woordje begon mee te spreken en toen waren de poppen al gauw aan het dansen. Door der den zorgde hij, dat de beste juridische hulp in de stad zou wor den verleend aan Piper en dientengevol- ge werd Drivel Jones aangewezen om den gevangene te verdedigen. Denkt u eens wat een belangstelling, toen bij Pipers derde verhoor de machti- ge Drivel Jones opstond en begon te ra- zien en te tieren op zijn gewone wijze. De rechtbanik en de politie schrokken er van en nog aciht en veertig uren voorloopige hechtenis was alles, waar de groote man in wilde toestemmen. Maar twee dagen later was de politie nog niets verder en Drivel Jones was weer flinlk aan den gang gegaan. De magistraat helde ongetwijfeld naar de meening der politie over, maar een lang juridisch debat wolgde en ten slotte was de beroemde aavocaat hun toch te glad af geweest, en hoewel aarzelend, hadden zij Piper in vrijheid gesteld. Demzelfden avond had Angas Forbes een onderhoud met hem in zijn eigen huis en vooral, geloof ik, om mij genoegen te doen, werd er toen afgesproken, dat Piper ons in den wagien zou vergezellen. Drie weken nadat we Adelaide verla- ten hadden, trouwden Margaret en ik te Brisbane en mijn gewezen vijand zeide ons vaarwel met tranen in de oogen. Al heel lang geleden grepen de boven bescihreven gebeurtenissen plaats en ik heb ze eerst nu te boek "f>steld om de na- gedachtenis van Angas Forbes te zuive- TNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. n onmiddellijke verlichting geeft Spirosal-oplossing, heldiep in de huid dringende en verwarmende inwrijfmiddel. riveerde, werd daar tevens het officieele bericht ontvangien: dat ide Gouverneur- Generaal de toepassing van arbeidsdwang niiet wensohte. Dit was voor alien die gaarne de spoedige ontwikkeling der ko- lonisatie hadden gezien, eene desillusie en in dit stadium ider gebeurtenissen kon dit moeilijk anders zijn. Kap. Beciking mocht dus geen dwang toepassen; hij liet eclhter alle geintemeerden dagelijks tegelijk met de militairen aantreden en van 6/ tot 11 uur v.m. en van 1 tot 4J^ n.m. werken aan het uitkappen van wegen, het schoonma- ken van het terrein waar de kamponq zou koimen, enz. Toen in Mei gouver- neur Van Sand'ick op inspectie aan de Boven-Digoel kwam, droeg deze den heer Becking op, een einde te ma ken aan dezen eenigszins verkapten arbeidsdwang, en aan de giei'nterneerden mede te deelen, dat zij niet tot arbeid waren verplicht. Een gei'nterneerde, die zijn vrouw en twee kinderen boven de drie jaar bii zich heeft, deihalve een normaal gezin, komt met alle toelagen op de volgende bedna- gen: Toelage man f 21,60; toeilage vrouw 12,60; toelage kinderen f 12,60; klee- dinggelid man 4; kleedinggelid vrouw f 2; versnaperingen j 2,50; totaal f 55,30. Zegge: vijf-en-vijftig oulden dertig cent voor een communist met gezin. terwijl hij toch geen beter werk heeft verriciht, dan samenzweren en moondcomplotten maken, oproer veirwekken, agenten in stukken Ihakken, en wat deze lieden zooals meer hebben gedaan. j 55 per maanden wie der landbouwers die gij iederen dag ziet ploeteren op hun stukje sawah, heeft zullke bedragen te verteren? Wie dezer onbelangrijke en rustige tami's heeft f 2.50 per man voor versnaperingen" of 4 voor zijn garderobe, welke in haar geheel dikwijls bestaat uit een paar sarongs, bajoe's en hoofddoeken? En even moet ik er toch aan herinne- ren, dat hier nog homderden oud-istrijders orndloopen, Europeanen ook, met expe- ditdekruisen en andere eereteekenen. Iedere gesp sommigen hebben er vele is de herinnering aan een expeditie, eene onderneming van gevaar, ontbering, ziiekte. Deze sjofele oud-soldaten hebben alien minder, soms veel minder, dan vijf- enwvijlftig gulden per maand. Voelt men niet hoe schrijniemd het verschll is: de tot het uiterste doorgevoerde verzorging der ren van een blaam die enkele kwaadden- kende menschen hem hebben aanqewre- ven. Mijn vriend en beschermer stierf ver- leden jaar plotseiing en ik hoorde onlar^s, dat er heel wat praatjes over hem liepen. lets van alles wat in A-delaide gebeurd is zeven jaar geleden lekt op de een of andere manier uit en er werd gefluisterd, dat Angas Forbes door mij was omge- kocht om mij uit Adelaide weg te helpen. De helft van Het vermogen van dokter Carmicihael zou de belooning daarvoor zijn geweest. Het is een gemeene leugen en boven dien een dwaze leugen. Angas Forbes be- zat zelf meer dan honderdduizemd pond, toen hij stierf en was al twintig jaar lang een rij'k man. Behalve dat, was hij ook strikt eerlijk en niet in staat tot een lage daad. Allen, die hem kenden, kunnen dit getuigen. Om begrijpelijike redenen heb ik de plaats. waar deze bladzijden geschreven werden niet genoemd1, maar misschien boezemt het onzen vrienden in Adelaide belang in, dat mijn vrouw en ik heel qe- zond en heel gelukkig zijn. We hebben drie kinderen, en in het deel van de wereld, waar niemand ons licht vinden zal, rust geen smet op hen. door de zoogenaamde misdaad van hun vader. Ze zullen opgroeien, hopen we, zonder ooit te weten, dat hun vader eiqen- lijk een ontsnapte boef is met een von- nis van vijf jaar dwangarlbeid. De Voorzitter van het hoold- tevens eentraal stem- bureau voor de verkiezing van de leden van den Ge meenteraad maakt bekend, dat ter Gemeente-Secre- tarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het beslnit waarbij vvegens de ontslagname van den heer B. N. van Dijke, en het niet aannemen der benoe- rning door den heer Joh. van Riet de heer WILLEM BEDET is benoemd verklaard tot lid van den Ge meenteraad. Ter Neuzen, den 24 .an. 1928. De Voorzitter voornoemd, J. HUIZINGA. \BAYER\ i: Een ^oyei-product.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1