algemeeh hieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. FRISO-BMI Vezetzal? -Mr* No, 8172. Vrijdag 20 Januari (928 67e Jaargang. buitenland. Tablelten A83NNEMENTSPRIJS; EERSTE BLAD. BINNENLAND. x PREDIKBEURTEN. verschtlnt iederen M rt a#.. Woensdatf- en Vr»d»nt«vor»d. perViPon gesmette, roode huid kinderart INGEZONDEN MEDEDEELING fNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. RECHTSZAKEN. -i ip NEUZENSCHE CO U RANT Vf>or hinnen Ter Neuzen f 1 40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6.60 per jaar t bu^tentand f 2,70 per 3^maanden franco per pes' - Abormementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalmq. nit hind ,DE DR. SCHAEPMAN- HERDENKING. Minister-Waszink zal a.s. Zaterdaq te Utrecht de H. Requiemmis bijwonen, die in de katihedraal voor Dr. Schaepman zal word en opqedraqen. DE WEGENBELASTING. De Bond van Bedrijfsautohouders heeft aan den Minister van Financien een adres gezonden, waarin verzocht wordt: de 60-daqenkaarten te willen verstrek- ken aan iedereen, die zulks vraaqt, subsi- diair de grootst mogelij.ke uitbreidinq te widen qeven aan de gevallen. waarin deze kaarten verkrijgibaar zijn; de moqelijkheid te widen openen van ternobetalinq van belasting met correctief van een maand voor .hen, wier waqens door bijzondere omstandiqheden plotse- ling biuiten bedrijf komen. NIEUWE INDIe-VLUCHT Naar het ..Leidsch Daqblad" verneemt, heeft ir. B, Grase, de bekende vlieqer, chef van de wetenschappelijike afdeeling van de Fokker Fabriek te Amsterdam, 't plan opgevat om noq dit jaar in drie etappes van 24 uur naar Batavia te vlie- gen. De etappes zullen zijn: le etappe tot Basra; 2e etappe BasraAllahabad; 3e etappe AllahabadBatavia, waarna lanqs dezelfde route de terug re is zal worden aanvaard. Voor dezen toc'ht zal een drie-motorig Fokker vliegtuig van speciale constructie wvonden gebruikt, bemamd met ir. Gxrase, a Is commandant en drie mede-piloten. Het Handelsblad deck noq mede, dat de vlieger van plan is, alvorens den tocht naar Indie te ondernemen, een duurvlucht boven Nederland te makien. Mocht de vlucht naar Indie en teruq in fcweemaal drie etappes slaqen. dan moet ir. Grase van plan zijn om daarna een poginq te doen van Nederland naar Amerika te vliegen. BEN VROUWELIJK INSPECTEUR VAN POLITIE. De gemeenteraad te Haarlem heeft met 21 teg en 17 stemmen aang enomen een voorstel tot het aanstellen van een vrou- wielijke imspecteur van politie. A. N. W. B. en N. W. B. Er is ons gieibleken, dat bij sommigen nog verwarrinicj bestaat over de juiste be- teekenis van de hienbovengeplaatste ini- tialen van twee bestaanide vereenigingen Nu zich in den N. W. B. bestuurs-ver- wikikelingen voordoen, waar,over in de sport- en dagbladen telkens artikelen voorkomen, denken blij.kbaar sommigen ten onreohte, dat deze dan A. N. W. B. betreffen. In verband hiermede achten wi| het ge- wenscht er op te wijzen, dat de A. Nk W. B. is de Toeristenibond, de N. W. B. de Wielrennersbod, en dat beide bonden ge- heel afzonderlijk werken. OSfGEZONDEN MEDEDEELTNGP ggjjgf jj-iiuil ,u_ DOUWE ABAKSfABRIEKLN DE VERBANNING VAN TROTSKI. Volgens een telegram van den Moskou- schen correspondent van het ..Berliner TagOblatit", aldus meldt de Berlijnsche correspondent van „De Tel. is Trotzki, Maandagavond met den trein van 9 uur 20 naar Tasjkent vertrokloen, vanwaar hij zich naar het hem aangewezen ballings- oord Wjerny zal begeven. Den dag te voren verlieten Radek en verschillende anidere leiders der oppositie Moskou. om zich naar de hun nog onbekende bestem- mingen in den Oeral te begeven. Trotzlki kwam kort voor het vertrek van den trein aan het station aan, begeleid door een aantal politieagenten. Voor het station had zich een menigte van circa 1500 personen verzameld, om hem nog een® te zien. Zij ontvingen hem met hoeragerozp en het zingen van de Interna- tinoale. Trotzki hield geen toespraak hoewel de politie geenerlei poging deed dit te verihinderen. Toen de trein zich in beweging zette, riep de menigte. ,,Leve de vereenigde communistische partij! Leve de vereenigde Kominfern! Leve de commu nistische federatieve unie!" Trotzki zag bij zijn vertrek zeer bleek. Bij het vertrek van Radek c.s. had zich .een menigte van omstreeks 200 personen voor het station verzameld. Het sociaal-democratische Zwitsersche blaid ..Ziircher Volksrecht" verneemt nog uit betrouwbare bron, dat naast Trotzki c.s. in de eerste plaats de leiders van de Russitsche vakvereenigingien zijn verban- nen. Zoo beihoort tot de verbannenen o.m. de voorzitter van den bond van arbeiders in de levensmiddelenindustrie, Kroll, de voorzitter der zeeliedenorganisatie en een der secretarissen van den metaalbewer- kersbond. Een groot aantal andere vakvereeni- gings-'functionarissen, tegen wie slechts de verdenking bestond. dat zij met de oppo sitie sympat'hiseerden, zijn op staanden voet ontslagen, TER NEUZEN, 20 Jan. 1928. ONDERSTEUNING VAN ONVER- MOGENDE HERSTELLENDEN. Zooals bekend hebben we sinds eenige jaren in onze gemeente een dames-comite dat zeer nuttig werk verricht, nl. het ver- leenen van steun aan onvermogende zie- ken en herstellenden. Uit den aard -der zaak is het stil werk, doch wij zijn over- tuigd, dat, als men een lijst opmaakte van de gevallen waarin dit comite met zijn menschlievend werk reddend optrad, dit er een zou zijn van respectabele lengte. Voor eenie vruchtbare uitvoering van haar werk, heeft het comite ook den fi- nancieelen steun van derden noodig. en tot nu toe is daarin voorzien door het hou- den van een bazar, tentoonstelling of wat dies meer zij, waarbij telkens de kas goed werd gespekt en de arbeid weer geruimen tijd onbezorgd kon worden voortgezet. Thans wordt de bodem der kas weer zichtlbaar en moest het comite zich bera- den die te versterken. Er moet nieuwen toevoer komen. Men besloot daarom weer een poppen- tentoonstellinig te organiseeren. Blijkens de advertentie in dit nummer zal die wor den geh'Ouiden op 27 en 28 dezer, alzoo Vrijdag en Zaterdag van de volgende weak. Naar we vernemen buschikt het comite weer over mooie inzendingen. Er zal ook zijn een handwer.ken en een bloemen en plantentent. Aan de tentoon stelling zullen ook weer venbonden zijn verschillende attracties, als grabibelton, shoeliback e.d., een theetent enz. Tevens is aan de tentoonstelling ver- bonden aan wedstxijd voor jongens in het bouwen met mecanodoozen en figuur- zagen. De tentoonstelling wordt gehouden in een der zalen van de ambaohtsschool, ter- wijl de heer K. I. Huineman daar tegelijk g.astvrijheid heeft gevonden voor het hou- iden eener tentoonstelling van door hem vervaardigde scihilderstukken, De in- komsten die daarmede zullen worden ver- kreigen strekken ook tot steun van het comite. We hopen later op deze tentoon stelling terug te komen, doch bevelen, met het oog op liaar doel, een bezoek ten zeer- ste aan. LI EVER BIJ Z'N GROOTMOEDER. Jl. Woensdag werd alhier vermist het 9jarig zoontje van den heer S. Navraag en o'nderzoek leidden tot de ontdekking, dat het knaapje vermoadelijik te 10.15 met de provinciale stoomboot naar kloade- kenskerke was overgestoken en daarop een kaartje had genomen naar Amster dam, waar zijn grootmoeder woont. Bij telefonische navraag door den in- specteur van politie bleek, dat men op het perron te Goes een jongetje, aan de be- schrijving beantwoordend had zien rond- loopen, en later den trein in de richting Roosendaal nemen, doch nog te Bergen op Zoom of Roosendaal had men het knaapje in den trein kunnen vinden. Te Rotterdam echter, waar het eindipunt van den trein was, was hij te voorschijn moe- ten komen en werd hij door de politie in bewaring genomen en gezorgd voor de terugzending. Gister keerde het ventje hier weer terug. Als reden voor zijn reis gaf hij op liever bij zijn grootmoeder te zijn. ONDER DE AUTO. Gistervoormiddag geraakte mevr. Voet, wonende in Frankrijk, .die hier op familie- bezoek kwam, aan het station onder de achteruitrijden.de auto van den provincia- len stoomibootdienst. Geluikkig viel zij in het verlengde van de auto en bleef vrij van de wielen, zoodat zij er met den scihriik afkwam. Zij werd met de auto naar hare familie gebracht en kon heden reeds de thuisreis aanvaarden. INTERNATIONALE POPPEN- TENTOONSTELLING. In de dezer dagen gehouden jaarver- gaderiing van de vereeniging tot bevorde- ring van vreem.delingenverkeer te Axel, wenden verschillende plannen voor dit jaar aan de lede-n voorgelegd en aange nomen. Daaronder was ook het houden ecner internationale poppenten.toonstel- limg. Daaromtrent schrijft de voorzitter dier vereeniging on® thans de volgende uit- eenzetting: De b'2'doeling is een zoo groot mogelijke verscheidenlheid van ponoen te krijgen in- verschillende kleederdrachten zoowel nationale als Internationale, zoowel uit den ouden als tegenwoordigen tijd. Prachtige prijzen zullen beschikbaar ge- steld worden zoowel voor de schoonste als leukste poppen. Extra prijzen zullen gageven worden voor de schoonste groe- pen. (Het een en ander zal later breed- voeriger in de advertenties worden be kend gemaakt. De winteravonden zijn daar om zich dus tot deze tentoonstelling voor te berei- den, door hard te werken om iets schoons te kunnen inzeniden. Wij twijfelen niet of het vernuft der dames en de bereidwilligheid om er aan mede te werken, zullen deze tentoonstel ling tot een schoon geheel brengen. 1NGEZONDEN MEDEDEELINGE f<» voor Recapt Fa. v. d. V« Ida, Apothekar STAMBOEK VOOR HET ZEEUWSCH-BELGISCH TREKPAARD. Giisteren werd alhier in het Hotel des Pays-Bas" een druk bezochte vergadering gehouden van fokkers van .het zware trek- paard. Belgisch type, in Zeeuwsch-Vlaan- deren. Aanleiding tot de vergadering was de ontevredenheid die sin.ds enkele jaren bestaat over de leiding en werking van het Stamboek voor het Nederland- sche Trekpaard, welke heeft geleid tot plannen om zich van die vereeniging weer af te scheiiden en een zelfstandig stam boek voor het Zeeuwsch-Belgisch paard op te ridhten. De vergadering werd geleid door den heer C. J. Bakker, terwijl de heer F. C. Zonnevijlle een requisitoir hield over het- geen een stamboek z.i. hehoort te zijn en waarin het Stamboek voor het Neder- lamdsch Trekpaard tekort komt. Aange- zien de belanqen der fokkers van het zware trelkpaard door het bestuur van het Nederlandsch Stamboek niet voldoende worden onder de oogen gezien en pogin- gen om het bestuur tot bietere gedachten te brengen faalden, terwijl bovendien uit Zeeland alleen ongeveer de helft der in- komsten van dat stamboek worden bijeen- gdbracht, rest niet anders dan de oprich- ting van een Stamboek voor het Ze'euwsch-Belgisch Trekpaard, qeschoeid op de leest van het Belgisch stamboek, dat veel eenvoudiger is en economischer is ge-. organiseerd. Met algemeene stemmen werd tot de oprichting besloten. Wij komen nader op deze vergadering terug, doch melden thans dat het bestuur der nieuwe vereeniging bii stemmina werd aekozen als volgt; \V. Staal te Stopoel- Hijik, voorzitter, P. Lannoye te Aarden- burg, H. A. baron Collot d'Escury te Hontenisse, H. de Reqt en A. de Bruijne te Ter Neuzen, M. van Fraaijenhove te Axel, A. Temmerman en A. Leenhouts te IJzendijke en J. de Maagd te Stoppeldijk, terwijl het bestuur tot secretaris benoem- de de heer F. C. Zonnevijlle te Axel. ELECTKTSCHE TRAMVERRINDTNG OOSTENDE-iNEDERLAiNDSCHEGRENS. De correspondent der N. R. Crt., te Brussel meldt, dat de ehctrische tramljjn OostendeKnokke nog voor het aarstaande zomerseizoen tot Retranchement (Zeeuwsch- Vlaanderen) zal worden verlergd en daar aansluiting zal geven met. de tram naar Rreskens. Met de uitvoering van dit werk wordt in het voorjaar een begin gemaakt BESMETTELIJKE Z1EKTEN. Het aantal gevallen van besmetteli]ke ziekten over de week van 8 tot en met 14 Januari in de provincie Zeeland bedroeg BuiktyphusKruiningen 1 (afkomstig van de groote seheepvaart)Middelburg 1. SAS VAN GENT. A arn r a n d i n g. Tn den laten avond heeft in de Station- etraat een tot dusverre onbekend persoon een meisje trachten te molesteeren. Blpkbaar zfjn slecbte bedoeliDgen radende, heeft de bedreigde bet onder hulpgescbreeuw op een loopen gezet. waardoor de aarrander h«-t wijs geoordeeld heeft, langs ongebaande wegen zich uit de voeten te maken. Alhoewel een bp zich zelf staand geval, dat -zich zoover men zich kan herinneren bier nog nimmer heeft voorgedaan, geeft dit aanleiding tot enkele overwegingen, die we maar liever zelf niet zullen uit- spinnen, maar ter overdenking overlaten aan degenen, die uit hoofie van ambt en betreVkirg geboud'-n zjjn voor de openbare veiligheid een wakend oo'g in het zeil te houden. astenavo n[d a t o e i. Zooals reeds bjj een vorige gelegenbeid, medegedeeld, wordt door een comite getTacht de carnavalsviering in bepaalde banen te voeren. Er verluidt, dat, men zal trachten te komen tot het organiseeren van een stoet, zooals ook reeds vroeger jaren met groot succes geheuid is. Zonder op een en ander te willen voor- uitloopen, kuDnen we voor 't oogenblik daaromtrent alleen dit zeggen, dat er gewerkt wordt in deze richting, en dat de bedoeling van de organisators er op gericht is, het Camavalsfeest niet alleen te maken tot een vermaak van de liefhebbers, maar tevens tot een attractie voor de omliggecde ge- meenten. Het is speciaal met deze laatste bedoeling voor oogen, dat er zoozeer geijverd is voor wederinvoering van deze volkevermakelijk- heid en in overweging genomen is om deze onder den oorspronkelijken vorm weder toe te staan. KOEWACHT. Dank zij de vlasindustrie, die in de laatste dagen door de verbetering in den handel, weer begint te herleven, is het aantal werkeloozen in deze gemeente niet zoo groot dan elders en ziet men dagelijks lange rijen wagens de grens overtrekken naar Stekene. Bovendiien heeft de commissie voor werikverschaffing door den raad aange- steld een aantal arbeiders aan het werk gesteld tot verbetering der wegen en het aanleggien van een rijwielpad naar Sint Andries-Heikant. In de laatste zitting van de Prov. Staten zijn de gelden toegestaan voor overname van het electrisch net in deze gemeente. Tocih heeft de overgave nog niet plaats giehad, wijl het gemeente- bestuur nog bezwaar heeft tegen een be- paling omtrent de vaststelling van de me- terhuur. In de volgende week zal een nader overleg plaats hebben met het be stuur van de P. Z. E. M. behoorcn voor het gebruik in een glas water opgelost te worden, want aldus werken zij sneller en beter. Zij zijn een weldaad tegen velerlci pijn. Onovertroffen is de uitwerking bij hoofd- en kiespijn, rheumatiek, len- denpijn, jicht, \verkoudheden, neuralgie, enz. De origineele verpak- king moet voorzien ziin van den oranje het tkruis. cts. Jossc tabletten. Weiger namaak SMAKEL1JKE MELK. Dinsdag stond voor het Rantongerecht te Oostburg een viertal melkverkoopers terecht, verdacht dat zij in December j 1. melk ten ve'koop in voorraad hadden gehad welke bij filtratie, zooals de Warenwet voorschrjjft, meer dan geringe sporen van vuil, (koevuil, stof, haar enz.) op een stukje neteldoek, voorzien van het, vere sehte aantal openingen, achterliet. Als stukken van overtuiging was het neteldoek waarop bet vuil zich bevond, ter zitting aanwezig, zoodat de verklaring van verdachten, dat in den regel schoone melk werd afgeleverd, hierdoor werd gelogenstraft. De Ambtenaarvan hetOpenbaarMinisterie Mr. Wilbrenninck, vestigde er de aandacht op, dat met de behaodeling dezer zaken de eerste overtreders van het Melkbeslmt terecht staan van een reeks van circa honderd waaraan ROODE STER zijn nationale bemindheid te danken heeft ROODE STER is zo6 goedkoop dat breede kringen zich het genot van dit edel kruid kunnen ver- oorloven en zoo goed dat dui- zenden kenners en liefhebbers van een fijn pijpje tabakontdekt hebben wel duurdere maar geen betere tabak te kunnen koopen. Wilt ge 100% waarde voor Uw geld, rookt dan STER-TABAK N.V. Theodorus Niemeijcr Groningcn en Rotterdam h 3 melkverkoopers, die in de komende weben voor de verschillende Zeeuwscbe Kanton- gerechten hun soortgtlijke overtredingen behande'd zullen zien. Nadat het persoceel van den Keuringsdienst van Waren jarenlarg gewaarschuwd had, was hieraan een eind gekomen met bovengenoemd bedroeverd resultaat. De proces enverbaal dateeren negenoeg alle een week in begin December 1927, dus van een zeer korten termijn. Tengevolge van de onzindelijke winning der melk neemt de bacteriewoekering daarin toe en wordt zij, in plaats van een hygienieeh, een uiterst gevaarlijk voedingsmiddel. Het 0. M. meende dat, gezien de nog veel vuilere melk die op Walcberen en Zuid- Beveland werd afgeleverd en bet feit dat trots controle bij velen iD het Kanton Oost burg slechts vier „vieze melkboeren werden aangetroffeE, de sttaffen ditmaal daar nog matig kocden zijn en reqoireerde boeten van 25 tot 30 gulden of 25 tot 30 dagen heehtenis. De Kantonrecbter, onmiddel'ijk uitepraak doende, veroordeelde A. M. de M., huisvrouw van P. v. 0. te Breskens, die reeds eerder met den kenriDgsdienst in aanTakmg was geweest, tot eene geldboete van f25 subs. 25 d. h en N.R.wed. De V.. te Nieuwe- sluis, tot f30 boete subs. 30 d. h.J. de B te Groede tot f 25 boete subs. 25d.h, terwjjl J. H. te Breskers niet aansprakelijk werd geacht, zoodat in deze zaak een ander zal terecht staan. (M. Ct Zondag 22 Januari 1928, Ned. Herv. Kerk. 91/2 u Ds. A. Timmermanf Be- diening van het H. Avondmaal en 2 u., Ds. A. Timmerman, 9J/2 u. en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. 9 u., Ds G. van Dis, H. Avondm, en 2 u., Ds. G. van Dis, Dankz. 9'/2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Boos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Ter Neuzen. Sluiskil, Hoek. Zaamslag, Bas van Gent. Philippine. Hoek. Zaamslag. Gereformeerde Kerk. 91/2 u. en 2 u., Ds. J. B. .Van- haelen. Chr. Gereformeerde Kerk. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsina. Gereformeerde Gemeente. Vlooswij kstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en bl/2 u., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswij kstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5!/2 u., leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat). 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. bl/2 u. Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag ziin de H. H. Diensten om 7, 8Vs en 10 uur. 's Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1