ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 8136. Vrijdag 6 Januari 1928. f.8® Jaarg&ng. i A80fHE<ENT3PRIJS: EEESTE BLAD BINNENLAND. Feuilleton-vertellingen. PHEDIKBEURTEN. 6EMEN6DE BERICHTEN. m Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinf fr. per post f 6.60 per jaar per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetahng. fyiaandag-, Woensdag- era Vrijdagavond. Staat der Gemeente-eigendommen. TER NEUZEN, 6 Jan. 1928. stoffen. PER V? POND NEUZENSCHE COURANT Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco D14 biad verschOnt lederen Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, Maken bekend, dat een afsclirift van den staat van ketgeen naar het Burgerlijk Rechteigendom der ge meente is. tegen betaling der kosten, ter gemeente- aecretarie verkrijgba,r is. Ter Neuzen, den 5 Januari 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester." B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HET ..CADEAUSTELSEL". Het lid van de Tweede Kamer, de heer Van Wijnbengen heeft zich op verzoek van den Minister van Arbeid, Hanldel en Nijverheiid bereid verklaard het voorz.it- terschap te aanvaarden van de door dezen in te stellen commissie tot onider- zoek van 'het cadeaustelsel. HET RADIOTELEFONISCH VERKEER NEDERLAND—NEDER- LANDSCH-INDIe. Na de geislaagde telefonieproeven met den Ikortegolf-'telefoniezender van de Rijkstelegraaf te Kootwijk, zullen thans ook van Indie uit, met den zender A. N. E. proeven worden genomen. Uitzeniding door genoemd station zal plaats hebben op 9, 13, 16, 20, 23, 27 en 30 dezer van 12,40 tot 14.40 G. M. T. met een golflengte van 15.93 M. en op 10. 12, 17, 19, 24, 26 en 31 dezer van 16.40 tot 18.40 G. M. T. met een golflengte van 31.86 M. Het zal ongetwijfeld door den Indii- schen radiodienst op prijs worden gesteld, indien de Nederlandsche amateurs, die Inidiie ontvangen van hun bevindingen mededeeling zouden doen aan het hoofd van genoemden diienst te Bandoeng. A AiS BESTED1NG KUNSTMEST- Bfl de door de Vereeniging ffLandbouw- bonwbelang" te Slui-kil brug gehouden aaabestedmg van kunst.meststoffen werd in- geschreven als volgt Voor Chihsalpeter door: F. de Moor te flulst 12,63, M. v. d. Gouwe te Ter Neuzen 12,56, Certraal Bureau te Rot terdam 12,54s, Constense Z<>on te Kruiningen 12,53, Firma P. J. Scheele te Ter Neuzen 12 52; toot ammoniak door: Firma P. J. Scheele te Ter Neuzen 11,52, Constense k Zoon te Kruiningen 11 48, F. de Moor te Hulst 11,38, M. v. d. Gouwe te Ter Neuzen 11,35, Centraal Bureau te Rot terdam 11.33; Voor super door: Centraal Bureau te Rotterdam 2,34, M. v. d. Gouwe te Ter Neuzen f 2,32 F. de Moor te Hulst 2,32, Constense Zoon te Kruinipgen 2,32, E. de Moor te Sas van Gent 2,31D, Scheele te Ter Neuzen 2,28; voor amm super door: F. de Moor te Hulst 5,85, D. Scheele te Ter Neuzen 5,80, Constense Zoon te Kruiningen 5,69, M. v. d. Gouwe te Ter Neuzen 5',65 voor kalksalpeter door: M. v. d. Gouwe te Ter Neuzen 11,90, Centraal Burean te Rotterdam 11 88, F de Moor te Hulst /11,85s, O. Scheele tfe Ter Neuzen 11,85. Gegund aan den laagsten inschrijvers. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevaHen van besmette'ijke ziekten over de week van 25 tot en met 31 Dec. in de pro inc'e Zeeland hedroeg Roodvonk: Rilland-Bath 1; Diphteritis: Boschkapelle 1. IJSFEEST TE AXEL- De Axelsche IJsclub, die, hoewel ze vroeg bjj de hand was om zich op een ijsfeest voor te bereider, het eerst uitgeschrevene zag mislukken, deed bjjna dezeifde onder vinding op met de tegen j 1. Dinsdag uit- geschreven wedstrjjden. De dooi was inge- treden, doch het kon nog, al was het ijs zacht, hetgeen een belemmering werd voor de rjjders met scherpe ijzers. De club kan echter met bet resuitaat tevreden zijn. het. aantal bezoekers op de baan beliep een duizendtal en er was ook goede deelneming aan de verschilleode wedstrjjden. Bp den wedstrjjd om het kampioenschap voor Zeeuwsch Vjaanderen, waaraan door 10 rijders werd deelgenomen, werd le p'ijs- winner J. de Braak teSpui; 2e B. Rjjpstra te Sas van Gent3e Th. Thieleman te Axel. Schoonrijdpn voor heeren le F. Dam men te Middelburg; 2e J. de Kraker te Axel; 3e A. Dieleman te Axel. Bchoonrjjden voor dames: lemevr. Ver- wilghen te Hulst2e mej. R. van de Casteel te Axel3e mej. Overbeeke te Axel. Scboonrijden voor paren. le mej. R. van de Casteel en de heer J. de Kraker te Axel2e de heer en mevr. Vermaas te Axel; 3e de heer en mevr. Verwilghen te Hulst. Hoepeltjes rjjden voor jongens tot en met 14 jaar. le L. Scbieman, 2e J. Bian- kert, 3e W. Dieleman, alien te Axel. Priksleerjjden. le pr. 300 Kg. ko len P. Schieman, 2e pr. 240 Kg. kolen E. Mattele, 3e pr. 200 Kg. kolen W.Ver- helst, 4e pr. 150 Kg ko:en J. Mejjer, 5e 100 Kg. kolen J. Kajjser, alien te Axel. Kwade Trienrjjden. le L. Hejjnsdjjk, 2e L. Schieman, 3e Van latenhove, alien te Axel. Ce Vereeniging voor Vreemdelingenver- keer had voor deze wedstrjjden 10U0 Kg. kolen a's prijzen beschikbaar gesteld Overigecs bestonden de prijzen uit kunst- voorwerpen. DE BEVOLKtNG VAN MIDDELBURG. De bevolking van de gemeente Middel burg, de reeds eeiige jaren dalende is, heeft ook in 1927 weer een vermindering onaergaan. Op 1 Januari 1921 bedroeg zjj 19.020 zielen en op 1 Januari j.l. was dit gedaald tot 18 776. Dit nadeelig ver schil van 244 is voornameljjk ontstaan door het groote aantal, die de gemeente verlieten, nameljjk 1297, terwjjl er slerhts 990 personen inkwamen. Maar ook het geuoortecgfer van 268 was niet bjjzonder groot tegen een aantal overleden personen van 205. Onder hen, die vertrokken zijn er velen, die zich vestigden in de naburige gemeenten Koudekerke en St. Laui ens, waar juist in de aan Middelburg grenzende deelen der gemeente heel veel wordt gebouwd. EEN NAAKTLOOPER. Te Vlissingen ontmoette Maandagnacht een loods een naaktlooper, die op zjjn komst achter de huizen verdween. De politie kon dtn zonderling niet terugvinden SLU1SK1L. Naar we vernemen wordt de heer Alzado, stationschef alhier, in geljjke functie over- geplaatst naar het station Terdonck. Deze veiplaatsing houdt verband met het feit, dat het station Sluiskil-brug dezer dagen wordt opgeheven en omg- zet in een halte De bediening er van en de zorgen voor den dienst komen dan te ressorteeren onder het station Philippine. Een en ander zal dus niet zoozeer een wijziging met zich brengen in den alge- meenen toes'and met betrekking tot den publieken dienst, doch is meeT bepaald een wijziging van internen aard. KOEWACHT. De ,/ontwikkelingscursus" die gegeven werd aan de R K Jongensschool alhier,is met ingang van 1 Jan. gestaakt. Dit in verband met het besluit vaD Gedep Staten, die g"en gelden voor herhalingsi-ursmsen op de gemeentebegrooting voor 1928 toe- staan. BRABANTSCHE BRIEVEN. Ulvenbout, 2 [an. 1928. Menier, 't Begint er op te lijken: op ne ouwerwetschen winter! De twee de winter em- men nouw ver- .verkt en 't ouwe sprikwoord da ccimt uit: As de dagen gaan lengen, Gaat de win ter strengen Ik vin 't best. Ter Neuzen. Sluiskil, Hoek. Zaamslag. Sas van Gent Philippine. Zondag 8 Januari 1928. Ned. Herv. Kerk. 9i/2u,Ds. A Timmerman. Beves- tiging van Kerkeraadsleden en 2 u., Ds. A Timmerman, Be diening van den H. Doop. 9x/2 u. en 2 u., dhr. U. Dek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. 9 u. en 2 u., Ds G. van Dis. 91/2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hoek. Gereformeerde Kerk. 9x/2 u. en 2 a., Ds. J. B. Van- haelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 11., Ds. Tolsina. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5'/2 u„ leeskerk. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5!/2 u., leeskerk. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat). Axel. 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5'/2 u. Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zjin" de H. H. Diensten oin 7, 8J/2 en 10 uur. 'sNamiddags om half drie Lof. As 't winter is, mot et winteren ok Zo'nen meter vor.st in den grond, komt ons iboeren in 't veurjaar te pas. Gaat r 'ne hoop van da levende rommeltje kepot, da 's zomers anders onzen boel op frit, t Is veur iedereen beter, tot d n bedeleer toe. Die lij toch eremoei 's winters of 't vtriest of nie en as 't flink vriest en hij hoef nie deur 't natte weer mee z'n sohijntje kleeren aan, dan zijn de men- sclhen veul milder in het geven. Hebben zelf meer wintergoed noodlig en geven t ouwe maikkelijiker weg 'ne Ouwe zwer- ver ee me dat is gezeet. En ik gleuf t graag. Ge kun et zien aan de kelekten die er geihouwen worden veur 't Land: Maas en Waal. De centen stroomen binnen As 't regende en sturmde ging da nie zoo glad, amioo, en die menschen emmen mee zuk weer het net zoo sleoht En veur dien zakenman idem. Die mot veur elk jaargetij het weer hebben dat de kalender aangift. Komt-ie t beste aan z'nen trek. Kortom ,ik ben nouw tevreejen. Lot de lui maar klagen, die t s zomers te werm vinnen en s winters te koud. De Fran- sichen die zeggen:.cest tres difFiciel de conLantei ie uiaole ke Sa bel mere, en zoo is t. 't Is heel moeilijk het iedereen naar d'ren zin te maken. Gek anders dat ie Fransdhen die beide exemplaren in eenen asem noemen. Zouwen de sahoonmoe- ders in Frankrijk nie getapt zijn? Hier reuze he In Frankrijk is 'n maand ge- lejen 'ne schoonzoon vrijgesproken ('ne mensch van 60 jaren al die z n schoon- moeder zoo aan z'n hart had gedrukt, dat er niiks meer te drukken viel. Z.60 had da ouwe wefke van in de tachetdg d'r schoon- zoontje z'n.bloeid opgewarmd, da de zju- rie m vrijsprak. Zoodat ik maar zeggen wil, de fransche wefkes meugen hoog ge- noteerd staan as ze 't eenmaal tot schoonimoeder emmen gebrocht dan wordt de ,,stemming-flauw.Toch kunnen ze daar in Frankrijk zoo maar aarig mee de rechtsipraak omspringen. Verleejen week stiing 'r in Parijs 'n Gravinneke terecht, ('t dingeske kwam uit... Kauwgumerika!) die d'ren ihartlap mee n revolver had bewerkt. D'ren eigen man had ze in de steek gelaten. En toen d'ren hartlap het haar doen wou, wel, toen kocht z'n revol ver en 'n paar kogeltjes en mokte dieen lap a-jour Witte wa ze g ad heeft Tien gulden boete 100 frank. D'ren adve- kaat hee nie hoeven te pleiten. Had d'n officier van justitie al gedaan in z'n ree- kwiesietoor. Ik verdenk hem er nouw sterk van, dat ie zelf de boete veur d'r ee betaald'. As ge hier ne hond lillijk aan- kekt krijgde meer En ge mot zelf de boete betalen of brommen Maar liever zoo, as daar in Frankrijk. Daar ben d oew leven as man, zoolank as ge nog zoo jonk bent, da g'oew eigen kunt helpen mee alles, nie zeker Och, 'ne mensch is gin- nen erpel en affijn amico, ge wit wa'k bedoel. Ge ben-d-ok ginnen erpel Maar dan kumde t op stuk van zaken, beter mee Trui aan den stok emmen as mee zo'n AmerilkaansohFransch gravinneke. Trui schiet dan ok wel, maar da's maar mee spek. Daar krijgde gin overtollige gaten mee in oewen boddie. t Is 'ne speiksc'hie- ter boor „Ik zal zus" en ,,i,k zal zoo' en „flij Iben dit" en ,,gij ben dat" „en ge moes de oogen uit oewen boerenkop sohamen om nouw nog naar de meskes te kijken, ouwe fratsenmaker." Schaam d-oew eigen nie, lilleke Don Zjuwan En als ik dan maar zeg: Zeker Trui, schaam 4k m'n eiigen, maar da kundie bij mijn nooit zien, ik bloos onder m'n schou- werblaren", dan is daarmee .het drama af- gewerlkt. Wij passen dan in Ulvenhout het Fransche sprikwoord toe: ,.iel foo la- vee son linzje saal an famielie", (ge mot de vuile wasch binnenshuis doen). Nouw motfte nie denken da'k overdrijf, ik drijf nie gauw over: maar Trui mokt van-ge- wit-wel 'ne donderslag. En netuurlijik, ik zie liever 'n schoon meske in d'r werk- pakslke. dan 'ne ginneraal in groot tenuu, maar da's zuiver memschelijk niewaar Maar Trui denkt dan maar dierek da'k er de stadlhiuistrappen mee op wil klauteren. Nouw, amico. daar he'k teveul veur mee- gemokt. As ik nooit meer trouw, dan he'k nog erg genogt getrouwd gewiest horre De apeksohieter ee me de voile maat ge 't Kon nog erger Maar ollee, da's alle- maal grapjasserij en laten me weer terug- keeren op de wereld van nuchtere werke- lijkheid, waar de humor, de leut, meestal zit in overdrijving van... het kwaaje Zoo gaat er op d'n oogenblik een ee.r- lijksmanie deur de breinen van alle Ne derlandsche Raadsleden. Hou me vast As Bee Wee gin re'den emmen aan de eerlijik'heid van d'ambtenaren te twijfelen, dan wel dan gaan de heeren en dames Raadsleejen in d'r haar zitten krabben om den twijfel kracht bij te zetten en... ze noodigen op eigen houtje meneer vander- Stel uit, die verstand heeft van corruptie, om corruptie te komen ontdekken in hun- ne gemeente. Ik heb nooit hard wegge- loopen mee advekaten. ,,Die lot pleiten om n koei, gift er meestal een toe", zegt 't sprikwoord Da sprikwoord kara.kteri- zeert de verschrikkelijke zucht naar recht van d'adivekaten Die emmen gin rust j zoolank as t er nog wat onrecht in de j wereld is. En zoo'n rechtzoeker hee van- derStel tot advekaat. Die twee emmen gin rust, zoolank as ze vermoeden dat er nog gasketels in Nederland zijn, waar ze nikfi aan verdienld ebben mee d r a4vie- zen. De leejen van den Doetichemschen Raad hadden verlejen week dat duo ok laten komen om den Doetichemschen Dirrekteur d'rin te laten loopen. En wa gebeurt er Toen dieen mensch aan dat tweetal reizende gasluchtspeurders werd veurgesteld, toen trok ie z n hand terug en smeerde hemEn in plots dat de Raaldslejen daar 'n voorbeeld aannamen, vroegen ze schorsing van den Dirrekteur, die deur Bee Wee tenminste nie ver- leend werd Had er nog aan tekort ge- komen. Een van ons weekbladen, meer bekend om z'n plotjes, publiceert o.a. een artikel van den oplicihter Domela onder den bra- voer-tibel: ,,Hoe ik Duitschland bij den neus nam." Daar is meneer trotsch op en mee die opliohterij verdient-ie geld Hickman wordt gearresteerd wegens moord op 'n twalefjarig meske en vertelt dan triomphantelijk: nouw motten jullie nie denken dat ik dat eene moordje heb geldaan hoor 1 Ik ben gin kwajongen in het vak. Apteeker Thomas he'b ik ok vermoord En Trotski idiie Rusland naar den kelder ee gelbolsjewiekt, heeft in 'n intervjoew verklaard: ,,Iik ken gin ander land op de wereld waar de toestand der arrebeijers droeviger is dan in R u si and. Da schijnt zijnen trots te zijn Amico, wa zegde gij daar nouw van Menschen die as eerlijk te iboeik staan, worren deur een stelletje op het matje ge- roepen om rekensohap te geven van d ren handel en wamd'el. Kerels die 'n heel land emmen opge- lidht, zwaar betaald. om d'r oplichterijen te bescihrijven. 'n MiSaiadiger as Trotski verklaart veur de wereldpers da half Europa da s toch Rusland zonaer Siberie op de flesch is gziholpen deur hem Amico, wa zijn da veur opvattingen En de kranten die dergelijke, schande- lijke practijken steunen mee axbikeleii en wa veur artikelen 1 Wa zijn da veur bla- jen 'n Krant wordt toch meestal eerst gelezen veur ze op een andere plaats iooimtDaar moes toch rekening mee ge- houwen worden Ze zijn in staat om 'n plat woordje van 'ne Brabanldier te krietiezeeren, maar kranten volmaken mee netjes-geschreven (ok nie altij vuilighedens, da mag Da ze nie denken Dre uit Ulvenhout te 1 besaiblbelen Motte ze vruuger veur op- j staan, ok in den winter as er gin zomer- tijd is 1 Nog eens, amico, n zalig nieuwejaar fcoegewenscht van Trui en gin horke minder van oewen toet a voe ORe. (NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. mm geven D'n ezel en d'n steen, watte Nie da 'k er spijt van heb Trui tot ,,levens- gezellin-te-ihebben-verkoren' (Hoe is-ie?) DR0KV1G ONGELUKTE ROTTERDAM. Aan de Lekha«en by delonds van Hudig Veder is gisteren ten droevig ongeluk gebeurd bij het inladen van vltesch in de vrieskamer van het s.s. Baarn van de Koninkl. Stoomv. Mij. Een voet vleesch viel op de ammoniak- leidiDg die daardoor lek s'oeg. Door het ontsnappende gas vonden K. v. B. te Rot terdam en de kok Bloem den dood. DE VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK In verband met het gisteren te Amster dam nitgesproken faillisstment van de te Hilversum gevestigde Veendammtr Ilypo- theekbank, waarvan de deficit in de md- lioenen moet loopen heeft de officier van justitie te Amsterdam opsporing en voor- gele'ding verzocht van nar. E M. B. K., president-commis-arisA. C. M. J. J. en J. P. H. W. te 's-Gravenbage, oud- direeteuren van genoemde hypoiheekbank, alien als verdacht van bednegelijke bank breuk. Naar gemeld wordt heeft de Haagsche politie mr. K. reeds aangehouden en is deze op transport naar Amsterdam gesield. Uit Amsterdam meldt men nog Omtrent het faillissement vandenVeen- dammer Hypotheek, gevestigd op het Fre- denksplein te Rotterdam, meldt men nog, dat vermoedelijk een bedrag f 6.000.000 in deze zaak betrokken is. Hoofdzakelijk zouden Groninger landbouwers de bena- deelden zijn. Reeds had de Vereeniging voor den Eff-ctenhandel een oproepir g gericht tot pandbriefbouders; Zaterdagzou te Hilversum een vergadering worden gehouden. maar de justitie meende reeds eerder te moeten ingrijpen. EEN FABRIEK OPGEVIJZELD. Van den Rotterdamschen correspondent van het Volk Een merkwaardig stuk werk is te Rot terdam verricht door het ingenieursbureau De Ruyter en Van der Graaf met het op- vyzelen van den aeh'ergevel der Deutx- motorenfabriek aan den Scbaardpk aldaar. Deze fabriek was iu 1918 g-bouwd, dus in den vo >r het bouwen allerslechtsten tyd en weldra bleek, dat de achterge>el op lossen grond stond, waardoor het gebouw van achteren sterk verzakte en er gevaar voor ins'orting ontstord. Er waren echter bezwaren tegen om het bedrijf stop te zetten, wat voor den bouw van een nieuwe fabriek noodig zou zjjn en nu wilde de bovengenoemde ingenieursfirma trachten door opvijzeling het gevaar voor instorten te vermjjden en gelegenheid tot versteiking van den ondergrorid te bieden. Het was een hach-lijk werk en waar men zelf van den goeden uitslag niet zoo heel zeker was, hadden de voorbereidingen, waaraan p'm. 14 dsgen is gewerkt, onder geheimhouding plaats. Deze werd ook nog betiacht toen men Zaterdaemorgen aan het eige' lrjke werk begon Het fabrieksperso neel had dien dag viij-af gekregen en nm half elf begon de heffing met 34 jukken, waar!"jj de 60 M. lange achtergevel naar de verschil ende steunpunten heel langzaam werd omhuog gebracht, Niet meer dan 26 werklieden waren hierbjj noodig en in den nacht van Zaterdag op Zonda-- h eld men rust om daarna het werk te hervatUn en tot een goed einde te brengen. Het ge- heele achtergedeelte is tot 46 e M. omhoog gebracht, waardoor de vloeren weer waterpas te liggen kwamen en alles ging zoo voor- spoedig. dat Maandagmorgen de fabriek. weer gewoon kon draaien. VALSCHE MUNTERIJ. Sedert een paar weken zjjn in het Wes- telgke deel van Rotterdam eer ige valsche zilv rbons van 2,50 in omloop g-bracht. Drie van deze valsche biljetten zijn bij de centrale recherche gedeponerd. Dezer dagen wilde een vrouw een groenter ko^ p- vr uw betalen met een valsclien »ilver'ron., De koopvrouw merkte, dat het bi'jet valsch was, en weigerde het aan te nemen. Zjj deelde aan de politie m e, wie haar met valsch geld had willen b-talen, en de cen trale recherche organiseerde daarop een inval in de woning van de vrouw. Op den zolder van deze woningwetke is gelegen aan de Zoutziederstraat alhier werd toen een geheele inrichting tot het maken van valsche ziiverbons aange- tr< ffen. De man van de vrouw. de werk- looze kleermaker J. K. en zijn he'p-r, de koopman O. A. G. A L. van hei St6ring- plein, warden aangehouden. De vrouw heeft een volledige bekenten s afgelegd. daaruit bleek, dat de mannen de biljetten vervaar- digden, en de vrouw het vahche geld uitgaf. Een echte zilverbon werd overgeteekend met cepieerinkt. waarna afdrukkfn werden gemaakt op gesatineerd teekenpapier. Deze afdrukken waren vrij bleek en werden aan- vankelijk met g-len inkt en later met waterverf bijgewerkt. Tussehen Lcht en donker pingen de vrouw en L. er op uit, L gaf haar bij elken winkel waar zij zmi trachten de va'sche zilverhons te verzilveren, een biljet, waarna zij naar binnen ging, e>=n klemigheid kocht en deze met een valschen zilverbon betaalde. Meestal is d't in kleine winkels ia het Westen gebeurd. In het gehee! zyn er ruim 20 valsche bons uitgegeven. De

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1