ALGEWEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vezetzalf Mo. 81 *>3. Vrijdag 30 December 1927. 67e Jaargaftg H. H KantoorJioiiclsrs ABONNEMENTSPRIJS: EERSTE BLAD. Uitvooring Trekhondenwet. SINNENLAN U. BijWeersver-*\ anderingmt Onze abonne's in S^^het Buitenland worden dringend verzochthet verschuldigde anonnementsgeld voor 15 Januari in te zendtn. Bij nit-1- ontvangst voor d en cL/tum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenon en bij voor uitbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van het Gei'llustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontv ngen. worden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 Januari a.s. in te zenden, daai er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFbTER. worden verzocht het abonnements geld over het 4e kwartaal 1927 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN rheurna iis ch e pijnen 'aoplossirtg, w*. ma Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /<5,60 per jaar Voo. 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland aJleen bii vooruitbetalma. V JS <-«cn»l<r»* Iedtf'sn Hamndaii w«»«fn#da8 Vrlldit^Hvonfl. I OI "»l id Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN fcreugeii ter opetihaie keimis, dai in^aaude 1 laiiinin 1928 het tto'uiuklijk Besluit van 6 tVb'iiari 1911 (Slaatahlad no 45), sedert gewijz'gd lot uitvoermg ran de arlikels 1. en 5 der Trekhondenwet 1910 (StaatshM no. 208), n ider i» gewij/igd als volgt Aan ariikel I wordt toegevoegd als tweede en'deivde lid: liurgemee-ter en Wethuuders geve)) het iiiiin- merhewys, bedoeld in artik-1 2 der Trekhondenwet 19)0 (Staatablad no. 2o3), sleehts af. indien na kenring ran den houd diens liehamelijke gesehiktneid vooi- gebruik als trekhond is gebleken. Zij kunnen. lierkeuring op door hen te bepalen Hjdstippen beoelen". Artikel 6 wordt gelezert Het is, behoudens het bepaalde in het tweede lid verbodendot ziclt tijdens ien rit iemand op de hondenkar bevindt. 0)' daartoe itrekkend verzoek, kan de liurgeineesiereene sclirif telijke vergunning geve)) tot i>et zieh bevindtn op de kar tijdens den lit door een persoon. Deze vergunning, waarvan aanteekeninggeschiedt •p het nnminerliewijs. kail te alien tijde door den Burgemeester worden ingetrokken. Behoudens in- trekking is zij van kraelit gedurende iiet tijdperk tusscheu twee op elkander volgende kenringen De lading en wannedr zici) een persoon op de kar keTindt deze inbegrepen, moet zich in evenwicht bet iuden en haar gewicht mag niet zoo groot zijn, dat het trekken bovenmatige inspantring vereischt". De bonders van trekho iden zullen op nader te fcepa Ien tijd en plaats worden opgeroepefi. oin hun, e trekhondcn met de kar of kairen, waardoor de konden als trekdier worden gehruikt, aan de door Burgemeester en Wethouders te bevelen hei keuring t« onderwerpen. Ter Netizen, den 30 Dec. 1927. Burgemeester en Wtthouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEV1JLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Versohillende wetsontwerpen worden z. k st. aangenomen. Het ontwerp tot verlenging van den dluua' van het stopwetje voor den bouw van bijzonidere scholen, werd na een ae discussie met 21 tegen 10 stemmen aange nomen. Bij ;de wijziging der Rijwielbelastingwet betxeurt de heer Wiilbaut het, dat deze be- lasting mie;t wordt afgesclhaft. Hij zal echter voor?jemmen, omdat de belasting anders f 3 blijft. De heer De Vos van Steenwifk heeft bezwaar tegen uitbreidine der belasting- vxijsteMiing en tegen verlaging der belas ting, maar zal ook voorstemmen. Na verdedigin.g door Minister De Geer wondt het ontwerp aangenomen. DE RIJWIELBELASTING. In. verlbanldi met de drukke werikzaam- heden op de postkamtoren gedurende de laatste dagen van het jaar, zal met den verkoop van rijwielbelastingmerken vdor het jaar 1928 op die kantoren eerst wor den aangevangen op 1 Januari 1928. Teneinde aan het pubPek gedurend1 eendge dagen de qeleqenheid te geven zich van een belastingmerk te voorzien, heef. de Minister' van Financien den ambtena- ren der invoexreohten en accijnzen opge- draqen cie controie op de naleving van de Rijwiielbelastinqwet gedurende de eerste vijftien dagen van de maand Januari 1928 niet uut te oefenen. let ingantj van 16 Januari zal die con troie eclhter worden hervat. De belastiingimerken zi*n tbans zoodamg ingericht, dat op de voorzijdie eenruimte is opengelaten, waarop de gebruimtr een naiami of ander herkenningsteeken kan doen graveeren. LOTING EN VOOROEFENING. In de Memorie van Antwoord op het Voorloopiig Verslag der 1 weede Kamer inzaice het weitsontwerp tot wijziging van de Lii.ensipJ)iciitwet, zagt de regeering, dat zij meent den juisxen weg te bewandelen door een stelsel te kiezen, waarbij eenex- zrjUs door het vervroegen van de lod.j,, zal worden bereiiKt netgeen voor een groot deel het doel was van het vorig ont werp, nJ. dat zij, die uit^iuitend ter w.lle van de vexkoxiting van de eerste oefeming de vooroeteningen wenschen te volgen, zich eerst na doting daarvoor behoeven aan te melden en waarbij aniderzijds de g.clegeniheiiid tot vrijwiiiiige weerbaarma- kmg biijtt bestaan voor hen, die op grond van hun lotingsnummer of op anderen grond niet tot gewoon dienstplichtige zul len worderi bestemd. Ook voor jongekeden, die zich metter- woon in Neld. Indie gaan vestigen, .en daar te laade aan het bewijs van voorgeoefend- heid v.cht op verkortiing van den eersten oeteningstijd ontleenen, kan het van be long zij'n, aan de vooroeteningen te kun- nen deelnemen, al wac'ht hun hier te lande een bestemming tot buitengewoon dienst- plichitige. Het groote bezwaar, aan de tegenwoor- dige regeling verbonden is. dat spoedig na de loting, dus- midden in den cursus< zooveai jPngeliederi mht hun lo.ings: um-' mer afvallen, dat op verschillende plaat- sen de oefensterkte te gering wordt om vruchtidiragende oefeningen in groepsver- band te kunnen houden. Het ligt in het Vcomemen, de loting te doen plaats vind'en in het miididen van het jaar, voorafgaanlde aan dat van inschrij- ving voor den ddenstplicht, alzoo de lo ting ruim een jaar te vervroegen. Het in de wet vastleggen van dit tijdstip komt de regeering niet noodig en ook minder ge- wenscht'voor, omdat eenige vrijheid jn het bepalen daarvan niet kan worden gemist. DE ZIEKTEWET. De R. Kath. Vereeniging van Werk- gevers in de Metaalnijverheid heeft een adres gestuurd aan de I vieede Kamer over het wetsontwerp tot wijziging der Ziektewet. Adressante, na een uit4enzet- tioig te hebben gegeven van de arbeiders- zie'kte-vereenigingwelke in haar bedirijf bestaait, zegt tenslotte dat het ontwerp niet in all.e opzichten haar instemtning kan weg drag en. Juicht zij het van den eenen kant toe, dat het imstituut der onder- nemingsziekenkas in het ontwerp wordt genoemd, van den anderen kant acht zij de wijze waarop deze materie geregeld is dusdanig gespeend van practischen so- cialen "zin," idat bij onveranderde aan- nemiing van deze voordracht een zeer groot aantal goedwerkende onder nemingsiziekenkassen zal moeten vexdwij- nen. Het is op dezen grond, dat zij er op aan/dringt het ontwerp in overleg met de regeering dusdanig te wijzigen. dat de on- dernemings-iziekenkassen, indien zij aan billijke eisohen voldoen, in de toekomsit kunnen hlijven bestaan en zich verder bunnen ontwiikkelen. Adressante sluit zich vetfd'Cr aan bij het adres van de R. Kath. Werkgevers. BRIEVENBUSSEN BIJ PARTICULIEREN. Op verzoek van belanghebbenden wor den door de postkantoren inlichtingen verstrekt omtrent de voorwaarden, waar op brievenbussen bij particulieren ge- plaatst worden. De bussen worden ge licht tijdens, en evenveel malen als de ger wone buslichting in de betrokken wijk. Voor elke geplaatste bus, is bij vooruit- betaling per kalenderkwartaal, een bedrag van zooveel maail f 3,75 verschuldigd, als er busliohtingen per werkdag worden uit gevoerd, eventueel vermeerderd met de extra kosten. welke ontstaan indien de bus bujten de licbtingsroute is geplaatst. De kosten wegens toezending, onderhouid, herstelling en wegneming der bussen ko- men made ten laste van den aanv'raqer J iiiRt nadnt we He'nto'm-m d n«ar rlei gaDg sari zaken hp de Zeeuwsch-Vnam-che Tramwegmaa schappij en ons was meegede» Id riaf men den niens', zij het mt t eemge vertraging, had kunnen uit oertn, is t n YVesien van Ph lippine 8e m s-ere egonnen. Daar was de liju op somm ge plaatsen zoo dik onder de sneeuw gewaaid, dat de machines er niet door konden Opi uimen hie p 0>>k r iet, want, he' k»am vour dat een i ogenblik nadat de in dienst gnnomen manmn <en deel der baan sne-uwTrij hadden gemaakt,, d t er opn euw mede bedekt was. Noode heeft men toen de dienst hew^sten Poi ippine, dus van daar naar IJsendgke, naar H ntd "piHnt en vaer"Scfffromigke naar Vehbicht stop gezef. Naar we vernemen is sind-hedennamiddag 1 uur nog alleen de lgn Schooi dijke Belgische grens gcstoord. Daar ligt da sneeuw op sommige punten naar wordt meegedeeld bjjna 2 meiers hoog. TER NEUZEN, 30 Dec. 1927,. DE PROVINC1ALE WEG. Heden hemerkten we dat op den Prov. weg op eer ige plaatsen nabij Ter Neuzen waar de si eeuwmas-a's een helemmering voor h-t voerfnig en antpverkeer vormde mensch-n aan h t, we>k zijn ge/.et, nm d^n weg vip te maken. Door de har<ie bevroren euwlaag op den w-g b ijft het autove keer echt-r bezwaa lijk. weg*--s gevaar Tuor slippen. Gisteren werden bij hat Zw-»a' tje auto's daar an fie dupe. Slech s de eene auto beliep eemge mat rieele echade. Ien ewjjze dat liar, elri'ers o .k zon i< di ne, dat n ar de Ax melit een gene sheer t« Axel voo-iieuiei* was zijn patei.ten birten da kom ta paard te gaan oezoeken. POSTkRUEN. Ingang 1 Januari 1928 worde;: de dien- stender ondersiaui di'hulpkanu r> n geregeld a s volgt Pos'- en T' graafdie'st. Hoek 87,-11. 14 16, 177,-19. Koewacht 87,- ls 14-16. 18—19. Sluiskil 8'/, 11416, Zaamsleg 9-12, 1416, Zuiddorpe 8'/,— II, 1416, 18—19. IX—191/,. 18 -19. Telefonjidienst. Hoek, K ewa bt> ij ^aamslagonverandard. Sluiskil 8'/,-13, If 16%, 17'/,-197,. -11, 14—167,, 18—iy. Z. V. T M. j.l. Woensdag hadden Zuiddorpe 8'/2 DE lc. voor gesmette, roode huid kindir.n Recopt Fa. v. d. V# Ida, Apothakar PROTEST. Door de Katholieke raadsleden C. Th van de Bilt en Ch. Claessens is, naar Zel. meldt, het volgei d schrijvrn aan den raad pe- geme nte Axel gericht Ondergete. kei den, ra<dsleden dezer ge me nte, prntesteeren tegen de benneming van den heer NienwenHuij'-en tot baasfitter aan da gemeentelijke ga-fabriek en wel op grorid van art. 7 en 8 van 't werkiitden reglement der gemeente Ax-l. Zij w nschen hieraan nog toe te voegen, dat ze 't net euren dat de heer Payens gepa S' erd is, niettegenstnande de directeur der gasfabriek en de meard-rheid der gas cemmissie, genoemde heer no. 1 hfb en voorgedragen, overtuigd, dat ze aan hem 'n goede kracht zouden hebben. Die overtuiging was nog ver^terkt door vmeaere uitlatingen van den heer Burge meester, tegenover het oud-raadslid Bae't. dat de heer Payens 'n uitstekende kracht zou zijn voor de fabriek alhier. Oudergeteekenden zien deze benoeming dan ook niets anders, dan 'n uitschakeling van Katholieken, voor wat 't vervullen van gemeentebetrekkingen betreft. DU1VENSP0RT. Een belangrijke verkoopim?. Den Tweeden Kerstdag is te Rotterdam een verkouping van postduiven gehouden, welke zulk een orgekende be'ai gstel ing trek, dat er ruimte te korr kwam om alle bezoekers te bergeo. De binnen en buiten de grenzen van ons land zeer gunst'g be k<-nd staarde lufhebber A. Ma quiuie te Sas van Gent, had aan Rotterdam de vnor- keur gegeven om er een zeventig al oude en jonge duiven bij ophod te laten ver- koopen. Daar er zejfs tot Haar Be'gie toe v<rkncht werd, zijn t-r niet veel van deze duiven in Rot'cdam gebleven. De duffer no. 3. die h-t me<S'e geld opbracht, werd met f 55 betaald en girg naa- Belgie terwijl ae duurste duiven (no. 19) voor f 45 naar Amsterdam medegem'tmn werd. Tot uit Eoschede en Zeeuwsch-Viaanderen waren de kooplustigen hier (en niet teve'geefs) heengekomeo. Totaal weid bijr a f 12i'0 b tea d. Zelfs de laatste, een laat jong, bracht nog njjna twimig gulden op Ofschoon de hier bijna weke'ijks ifehonden posttni erveikoopingen tot nu toe ZO'der no aris of deur.waarder werden gehouden, heefr een zeker iemand h<t noodig geoor deeld. te prwbeeien deze verkoopingen te duen mislukken door de politie van een en anoer m keui is te stellen. De verkoop- orgai isaior was' echter zijn tegenstander te slim af en bad stilzwijgend wel degelijk voor een oeurwaarder gezorgd. Maar nu den auio'itei en de oogen geopend z^n, is het vourg-ed gedaan met de bij de -rt verboden verkoopi gen zonder o erheids p r-oon en willen we er belai ghebbenden i p wijzen, da< zij bij overtredmg van het bewuste v-rbod onherroepe ijk beboet worden met hunde>d gulden bq jjfsdwang te vcr halen. VERKEERSBELA\'(-EN. Men si h ijft uit Middelburg De u-arktdag is hier Donder dag wel zeer buitengewoon geweest. Door de ematige ve-k-eistieiemuierii gen was het aantal van bu ten ae stad k menfle bewoners van Wa ch ren ong-kend gering alleen zij, die nog van de etfkele bussen, die redeo, gebruik konden maken, kwamen naar de stad. De nus in de richting Uomburg kon h-t aanvankelijk niet verder stur»n dan Oosikapelle, d ordat op den weg van daar naar Dombuig een gedcelte geljjk een ijsvlakte wa'. Et-nmea! hetit een bus ook dat deel gereden, anitere malen moest men het laats e e nd loopeD. De tiam naar Domburg kon ook met rpden. De aanvoer van meik, boter <n eieren leed natuurlijk ook zeer doer een en ander. Wat betreft Zuid Beveland wordt zeer geklaaud over het weinige. dat door polder- eu gemeeniebestu'en aan de wegen wordt gedaan waarbij het werk aan den Rijksweg zoo gunstig afsteekt. Ook Schnuwen en Duiveland ijdt ernstig van de verkeersmoeilijkheden en somm ge dorpen zijn ook daar <oo goed aD ge'isule-id, terwijl—de trammaatschapj; ij sleehts lang- zaam opschiet met het he siellen van het verkeer. EMIGRATIE NAAR CANADA. In ons voxLg xtummer is een en ander meegedeeld over den steun die van wege de regeering wordt verleend aan hen die naar Canada wenschen te emigxeeren. 2-vouisiet is echter als a axes waar nierom- trent nadere iniicihtingen kunnen worden verKregen genoemd de Arbeidsibeurs te Middeiburg. Voor Oostefijik Zeeuwsch-Vlaandexen is het adres voor het bekomen van in- ijchbingen de gemeentelijke Arbeidsbeuxs, tevens distxictisaXbeidsibeurs te Ter Neu- zxn, en voorts ook bij die correspondent- sclhappen. KEURING VAN DEKHENGSTEN. De Minister van BinnenJandsche Za ken en Landbouw heett bepaald, dat de gewone keuriingen van tot dekking be- stemde hengsten ih het voorjaar van 1928 ziullen worden gehouden in Zeeland: (al leen type trekpaard) 31 Januari te Zie- xikzee en te Kattendijike; 1 Ecibruarii te Hulst; 2 Februari te Axel: 3 Februari te Oostlburg. HOEK. Op de dende duibtentoonstelling van konijnen, pluimvee en watervogels op 24, 26 en 27 December te Axel gehouden, werd door den heer D. W. F. Kaijser al hier, in de klassen 18 en 20. ijzex-gxauwe Vlaamscihe reuzen, twee eerste prijzen en twee eereprijzen behaalld. ZAAMSLAG. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd wegens opiheffing der betrakking met 1 Januari a.s., eervol ontslagen als onderwijzeres aan de open- bare school in den Groote Huijssenspol- der, mej. Polldienman. Daama werd benoemd tot tijdelijk on- derwijizeres in de nuttigie handwerken aan die sanooil mej. E. Ddeleman te Hontenisse met 8 steminen. Op mej. Balfoort te Ter Neuzen waren 3 stemmen uitgebrach:. AXEL. Naar wij vernemen is 'die marechaussee J. van de Velde benoemid tot Rijksveild- wachter, standplaats Kijlkuit. HULST. Door de werkloozen van Hillst is, naar Zel. meldt, het volgend adres gezonden aan den Burgemeester en den Raad dezer gemeente: Met groote erkentelijkiheid hebben wij kenniis genomen van het adres van Uwen Raad, gericht aan Zijue Excellentie, iden Minister van Anbeid. Reeds jaxen lang, toen de nood nog niet zoo nijpend was als thans, is er gespro- ken over een oplossing, die gezocht moest worden, om aan het iederen Winter tenugkeerende werkloosheiidvraagstuk een einde te maken. Onldanks ieder er toen reeds van overtuigd was, dat er veraade- ring moest komen, en het zoo niet lanner kon, nam de nood nog meer toe, doordat INGEZONDEN MEDEDEELINGP>L tredenm in verhoogde male op. Dit voorkomt men het best door bij het geringste teeken het indringende inwrijfmiddel} iff te baat te nemen. ■*-Bij apothekers en droqisten aan de bestaande industrieen, n.l. de vlas- en klompenindustrie een zoodaniige s.xg wend toegebraoht van het naburige Bel- g-ie, dat' inderdaad van een stervende, door het buiitenlania afgeslachte industrie kon gesproken worden. Dit had tot ge- voig, dat het vorig jaar'vanaf half No vember tot half April in de meeste plaat sen in Z.-Viaanderen O. D. 70 a 80 der arbeiders wexkloos waren. De hulp der Ned. Regeering werd in- geroepen, welke zoo goed was haar ver- tegenwooilaiiger te zenden. Deze ver- klaande de vorige winter dat geholpen moest worden. En wij wachten met ver- trouwen af. Een commissie werd samen- g-esteld, 'die aan zijn Excellentie op korten teranijn verslag moest uitbrengen. Tihans is de winter opnieuw ingetreden en het rapport op korten texxnijn laat na onge- veer 9 maanden nog op zich wachten. Zeex waarscihijnlijk zal hierover nog ge- praat moeten worden. Het zij ons geoorloofd op te merken, dat ons vertrouwen in de Ned. Regeering ten zeerste is gesohokt. Belgen zijn wij niet, dat is ons 'bekend, maar we bxginnen ernstig te twijfelen of wij nog Neder- 1 anders zijn. Wanneer wij zien, hoe de werkloozen elders, zooals b.v. in Drente, geholpen worden, dan stellen wij ons wel eens de vraag, of wij ondauks alle gepraat en belofte ten spijt, niet worden aohtex giesteld. Bovenldlien wordt aan deze streek elke mogelijkheid tot economise he ontwikke- ling ontnomen. Het kanaal HulstTer Neuzen, wat hierin zooveel zou kunnen bijdragen, kan blijkbaar geen genade vin- den in de oogen onzer Ned. Regeering. Meer en meer wordt onze streek in zijn nijverbeid overvleugeld door Belgie, waarop het ook steeds meer met zijn ham- del is aangewezen. Dat wij hierdoor aan het moelderland vervreemden, zal voor u geen betoog behoeven, evenmin dat door al het prate'n en confereeren, het doen van beloften en het samenstellen van commiis- sies, doch het niet stellen van daden, het wantrouwen steeds grooter maakt. Wij vertrouwen dat door UEd. achtb. en uwen Raad niets zal nagelaten worden om ons in omzen nood te helpen en al dat- qene zal worden gedaan, wat noodig rnocht blijiken om onze streek uit zijn iso- lement te verlossen. De R.K. Werkl. vereen. van Hulst met haar wenklooze leden, uitmakende' 70 a 80 der arbeidersbevolking dezex ge meente in vergadering bijeen, spreekt haar voile vertrouwen uit in UEd. Achtb. en Uwen Raad en brengen danik voox dat- gene, wait feeds is gedaan. Ten voile stemmen zij in met datgene, wat in uw verzioekscihriift aan zijne Excellentie den Minister van Anbeid wordt gevraagd en betoogd in de hoop, dat Zijne Excellentie eindeiijk mocht inzien, dlait de tijd van praten voorbij en die van handelen ge- komen is. ST. JANSTEEN. Door het gemeentebestuur is besloten 25 toeslag te geven op de arbeids- loonen ten behoeve der vlasfabrikanten en landbouwers die werkloozen in hun dienst nemen. Waar de rioodtoestand steeds direngen der wordt en er al bij de 60 werkloozen naar werk en brood uitzien, zou het aan- beiveling vexdienen bovenbedoeld besluit onmiddellijk in wexking te doen treden, althans voox wat de vlasfabrikanten be treft, want komt er binnen twee of drie weken geen hulp dan valt ex op werk bij de vlassers niet meer te rekenen, wijl dezen niet langer kunnen wachten en der- halve hun voorradig vlas zullen verkoo- pen of wel machinaal laten afwerken. Het zal dus in 't belang der werkloozen goed zijn, den werkgevers diefifiitkf op de hoogte te stellen van den datum (bijv. Jaruani 1928) waarop met de uitvoermg van bovenbedoeld besluit een aanvano zal worden genomen. (Zel.) KOEWACHT. Maamlag en Dinsdag j I. gaf de R.K. Toonee club alhii r haar jaarlijksche tooneel- uitvoering Gezien het buitengewone sUchte weer was er over de opkmnst ueen klageo, D-gpnen, die 8an ook de opvoering hehben hiiaewo ind, zag-n hun moeite, di- zij Hadden aedaan om door de sne»uw te agg-ren, ruimschoots beloond. De thu sblijvers heb-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1