ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. d No. 8160. Woensdag 21 December 1927. 67e Jaargang eesste blad. P ABONNEMENTSPRIJS; Wegens bet Kerstfeest zal a.s. Maandag GEEN nummer van dit blad verschijnen. Nieuwjaars'ad?ertentien a 60 cent. glNNfcrtl** II. BUITENLAND «- Aspisrisa- aa Voor binnen Tef Neuzen f 1 40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen h. pa post f 1,80 per 3 maanden - Bij .oormtbetaling fr. per post JS.60 per jaar vT "id ?2 70 per 3™ande» franco pe, pos, - Aboenementen coo, t bnitenland alleen M voom.tbealmfl. mi hind lore--— woerVf.r,- J voor het Nieuwjaarsnummer dat Maandagmorgen in plaats van Maandagavond zal verschijnen en in de korn dezer geineente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Vrijdag 30 dezer, des namiddags 5 uur. Ter Neuzen, 16 Dec. 1927 Firma P. J. VAN DE SANDE. HINDERWET. Tabletten c 4 fi M iu-taalS Voor engros Frima GEBR. STEENLAND, CO U RANT De brandweer stond vrijwel machteloos tegenover het vuur, dat gelukkig voor- loopig in de bovenverdhpingen woedt; men kan den brand slechts met een paar stralen aantasten, daar d-oor den stren- gen vorst de waterleiding goeddeels is be- vroren. Op de Keizerlei regent het stuk- ken hout en steenen. Mocht de brand zich verder uitbreiden, dan zijn de gevol- gen niet te overzien. INGEZONDEN MEDEDEELTNGF*? Burgemeester en Wethoudeis van TER NEUZEN breugeu ter openbare tenuis, dat ter Geineente- Sei'i euine ter in/age ligt een verzoek met bijlagen van de Arneiican Petroleum Compagny, gevesligd te 'b Gravenhage, om I EhG't/AAJA G lot het opi leh- tea vail eene ondergrundsehe beu/ioe-bewaarpluals aiet af lapinrichtmg, op het perceel kadaslraal bekend ia seeiie u, No. I9t>8 Op Liinsdag den 3 Jan. a.s.. des namiddags te drie aur, zal in het gemeeiuehuisgelegenheid hesiaan 0111 bezwaren legen de mwiliigiug van dit verzoek in te hrengen en deze mondeliug en schiiltelijk toe te liehtei. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dugen, voor het bovenge- aielde tijdslip, ter secreiarie der geineente kennit nemen van de ter zake liigekomeu sehrilturen. De aandacht van belaiigbebtieiiden wordt er op gevesligd, dat volgens de bestaande jurisprudenlie aiet lot beroep gerechtigd zijn, zij.die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den boveiP epaalueu dag voor het gemeeiitebestuur zijn versehenen, ten •inde hunne bezwaren in o n d e I i 11 g toe te liehtei^ ler Neuzen, 20 December 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, burgemeester. B. 1. ZUNNEVllLLE, Seoreturis, ARBEID VAN JEUGDIGE PERSON EN AAN BOORD VAN ZEESCHEPEN. Het Stbl. no. 369 bevat een besluit van den lsten dezer tot intrekking van het Kon. besluit van 19 December 1924 (t»Lbl. no. 555) en tot vaststelling van een aigemeenen maatregel van bestuur als be- doeild in de artikelen 71 en 92 der Ar- be^aswet 1919, voor zoover betreft arbeid van jeugdige personen aan boord van tcnepen in gabruiK voor de zeevaart. Hierbij zijn de volgende bepalingen vascgesteld: Art. 1. Een kind beneden 14 jaar mag geen arbeid verrichten aan boord van een schip in gebruik voor de zeevaart, tenzij daarop uitsluitend leden van een gezin ■werkzaam zijn. Art. 2. 1. Aan boord van een schip, in gebruik voor de zeevaart, waar een of meer jeugdige personen arbeid verrichten, moet een arbeidsregister aanwezig zijn, waarop de naam, de voornamen en de gebooxtedatum van dien persoon of die personen vermeld zijn. 2. Onze Minister kan den vorm van bet arbeidsregister vaststellen. 3. Het arbeidsregister moet op aan- vxage onverwijld ter inzage worden ver- streict aan de bij art. 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren. Art. 3. Art. 67 der Arbeidswet 1919 is van toepassing op arbeid, verridht aan boord van een schip, in geibruik voor de zeevaart, door aldaar wonende bloed- of aanverwanten van den schi—er, die den leeftijd van 18 jaar nog niet hebben be- Art. 4. In dit besluit wordt onder .arbeid"', ..jeugdige personen" en „Onze Minister" verstaan, hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge de Arbeidswet 1919. j Art. 5. Dit besluit treedt in werkmg met ingang van 1 Maart 1928. Hij ging pas naar bed, toen men de hanen reeds hoorde kraaien en werd wakker met hoold- pijn, vermoeid en misselijk. 1 h 2 zullen hem opknappen. Men eische echter steeds de origineele „®z3yek"-verpakking,ken« baar aan den oranje band en het Bayerkruis. Prijs 75 cts HEVIGE BRAND TE ANTWERPEN. Din sdag avond te ca. half elf is een brand uitqebroken in Antwerpen s groote -UL FRANKRIJK EN ITALIe. Bij de kleine reeks van „gelukkige incidenten" waarin zich de eerste verbe- termg sedert Jang in de beirekkingen tusschen Fran'krijk en Italie heeft gema- nitesteerd demodus vivendi over de be'handeling van elkaars onderdanen, de eer die d Anxiunzio bewezicn is door het vertoonen van een van zijn werken in de Comedie Frangaise en de daaruit voort- gevioeiae wisseiing van telegrammen tus schen den schrijver en Poincare zijn schrijft de N. R. Crt., nog gekomen een ovatie, sdie te Genua is gebracht aan de bemanning van een Fransch schip, dat meegehokpen heeft bij de redding van de passagiers van den Principessa Mafalda, en een uitweiding van Mussolini zelf over de broederschap der Latijnsche naties in een interview met een in Tunis verschij- nend biad. Broederschap kan natuurlijk even goed de basis voor verwijdering als voor genegenheid zijn in het gewone leven zoowel als bij de betrekkingen tus- sdhen de voik^n, maar Mussolini's betoog steunde op beide realiteiten toen hij het slot van dat interview zeide: „De familie van Frankrijk en Italie moge al bijwijlen door een stormachtige atmosteer omringd zijn en perioden van buien be- leven, toch zullen wij nooit tot een open twist komen, omdat wij broeders zijn, die soms krakeelen, maar die met dat al van elkaax houden". Wat hij verder zeide was >een aanbeveling van een poginq om een nauweren band tusschen de Latijn sche rassen te vlechten. Oe rassen waren in den loop der eeuwen weliswaar sterk gemengd, maar Frankrijk en Italie hadden een gemeen- schappelijke erfenis in hun geestelijke en stoffelijke beschaving en Frankrijk en Italie waren ervoor geschapen om elkaar te begrijpen. In overeenstemming met deze gunstige teekenen was de opmerking van Cham berlain te Geneve, dat hij aanwijzingen voor een verzoening tusschen de twee qroote Middellandsche Zee-mogendheden zag. Men had hem (Chamberlain) met verzocht om als bemiddelaar tusschen Frankrijk en Italie op te treden, maar de qoede diensten van de Britsche regeering Voor de zaak des vredes waren, indien zij verlangd werden, altijd te krijgen. Men weet dat Chamberlain te Geneve ook sir Ronald Graham, den Britsch-n g-zayt te Rome, bij zich op rapport gehad heeft en de Westminster Gazette meent te kunnen verzekeren, dat sir Ronald van zijn cm r de instructie mee heeft gekregen tegen over Mussolini de noodzakelijkhirid te be toog en om in zijn buitenlandsche beleid meer gematigdheid te toonen. Misschien staat deze raad in verband met kenn s welke Chamberlain door zijn eiqen kana- len qekregen heeft over het program van eischen, dat Italie voor een definitieve verzoening met Frankrijk voor oogen staat. De nieuwe vriendelijkheden van Italiaanschen kant moeten niet beschouwd worden als een aanduiding, dat de Fran- schen voor een verzoening met Italie mets zouden behoeven te betalen. De Italiaansche ambities in Noord- Afrika zijn vaak in fantastischen vorm tot tinq qekomen en moeten tot nuchtere werkelijkheid verkleind worden, voor Frankrijk eraan tegemoet zou willen ko men. De wijze waarop Engeland en Frankrijk, ondanks de hevige verbittering die over het gebeurde te Fasjoda achter- gebleven was, zich in Noord-Afrika met elkaax verstonden en hun veete in een entente cordiale omzetten, zou als model voor een regeling met aeven en nemen kunnen geldjjn'. Het korl steeds duidelij- ker aan' den dag, dat Engeland in zijn moeilijke maritieme positie tegenover Amerika thans aansluiung zoekt bij de groove Europeesche zeemogendheden en er naar streeft om, na deze mogendheden tot vrienden van zichzelf gemaakt te heb ben, hen ook onderling bevriend te ma- ken. Te Geneve is pas weer in verband hiermee voorzichtig voorbereidend werk verricht. Lord Crewe steunt te Parijs en Sir Ronald Graham te Rome het toenade- ringswerk van de Brilsche diplomatic. En' tegelijk yerneemt men, dat de Italiaan Villega den Duce verslag zal uitbrengen over de gesprekken die Briand en Cham berlain te Geneve met elkaar gehad heb- hebben. De terugslag van dit alles is ook merkbaar in den veranderden toon van de Fransche en de Italiaansche bladen tegenover elkaar. BOLSJEvVlEKiCHE ZORGEN. K'.rt na de v erb g van den ti-nden ver jaurdug vao de Ru-sische revolutie /,i' het ol jewisme in ern-t ge zurgen. Het com- muu utische cut urea te Mosc.iu heeft, schrijft de N R Crt.. wege..a de weigerinu dur opp t e om een „kotau" voor de ffic eele lesra elling n te maken, ver- schillende jrro pen er»au oit de par p m i ten 8't oten, en «erder zjjn de ge- eune- niasen te Knntou een koud atortoad ye we at op de w.irme g eatdritt waarmee ,/hooyat hela grijke aoti-impe ia iati che verraa-ingen" n Cdioa wa en nan iekou'Hgd. L)e thans uit de pa tp gezette op(os.tie waa in dii erlei keitersche yroepen g- schhkee'd. De erate, d" j^roep van Ziuowjef, en Kannet ef, de d op h«? eoi grea de toe- zegg ng g'en propngnnda nue>-r voor hnar op nttiegen te zullen maken, zonder deze ech'er prijs te geven. De tweede, b- staai de u t de aanha. gera van den reeds u tge- worpen Tro zki, en onder leidirg vau Rakofaki en Radek. beluofdeO'derwerping, n.aar in d n scho. t der partjj", waarbfl zjj vrjjheid opeischte om oor haai eigen 1 ersteilingen te hljjv. n atrjjden Eende.de groep onder Sapauof stond naar de meeoing v<n he coogres zoo eer naar rechta, dat zjj nu kortweg tot contra revolutionair is verk aerd. [Je lei era ran al de'.e drie gro pen zjjn uit d- pa'tij g z-t, maar natuurljjk zal de oude methode p- ieuw heptoefd word-n om, na de plechtige u tsluinng »an de r. he sc e leiders. nog zoove> 1 mogeljjk zieltjes terug »e winnen. Maar de groote g.-heuriug is no rh t besluit van het enures offi ieel erk i d e» de reeds felle par.jj strjjl zal er nog door vtrscherpt wo den. Op een aDen.e n com/res van d' cmmu niiten van de p ovincie Moskou h^d Kamenei oti'at ya verlslaard. dat men a»n den rand van een catastrophe stond en de heele partjj op weg aar den-fgrond" was ReS'alt- ntsteti liehh-n hun teyen^tand-rs reeds met dd yevangenis gedretgd en de o. positie heeft h erop geantwoord methetdreig ment ge*ellady ver/et. Voor de ui'zerting uit de partji waren de oppositie-l- iders al van alle adm n'stratie e posten ve> w jjderd. om- d't, volgens de Stalinisten, staatsgeheimen by h n n>et veilig waren. De opposi'mannen schjjren o.m. uit gehracht ie hebben dat fomsky. fie vo(»r naamste wo ndvoerrier van de vakvereeni gingen, z ch hardnekkig ve.zet had tegen de in oeriny van d-n zevenuurs«erkdag, die het paradepaa d was in het (,hist>>rische man f st" dat hij de revolutionai e her- det'biuyefee-ten afgekonrligd »e'<I- Met de verscherping van den purtjjs rijd zal een vers.'her|.ing vaninqoisitorialemethi'den an .'nderzoek naar rechtz nnigheid on- getwijfeld s mengann Op het communist sch eongres hadden de S alio sten een bo'sjewieksch n zegepraal te K nton teyen de t>| positie als troef wil >o mtspelen. Hon s'emming S -te I g wraakgieriger t gen de opposit e g- worden toen het t- Ka tun zoo snei mis lop. Er moet reels een fraa'e reso'u ie voor het co g'es in He maak gew es /qn waann de succ-ssen en schirterende v orui z chten ean he r-v du 'O aire front in China ver h erlrjkt werrlen als e^n lniden de rlooHsklok v or impe'ial s en en kap t«l sten Na de sne le en kraehtdadiya onderdruk- king van het commm istisch oproer te Kanton lijkt, het er nu meer op dat de dooisklok voor Het communism- in China is hfgimien te Itnd-n Vo genu de laatste he ichten zou de Suwj-t.Russ sche vice Co sul end r de door d Koe ritang te -echtge-t- d- Ross'sch en I'hineesche om- muuist-n zjjn. TEGEN HET SIGARETTENROoKEN. Te Chicago is on'tttig^ opyericht. een anti sigare.ten-cluh. Meer dan l'h'O huis- vrouwen. tot die club behoo.eDd, hebben eeu erzoeksch. ft t.jj de tegeering in- gediend, str kkende tot bet. iustellen van e n uationaal sigaretienverbod TER NEUZEN, 21 December 1927. CONCERT VAN HET MUZ1EKGEZELSCHAP. Het j.l. Maandag door het muziekgezel- scihap ,,De Vereenigde Werklieden' directeur de heer A. Schirris, in het ..Concert- en Bioscoopgebouw" gegeven concert was druk bezocht en kan in alle opzichten geslaagd genoemd worden. Het programma bevatte een viertal nummers voor harmonie, die goed werden uitgevoerd, terwijl de ter afwisseling ge- speelde nummers door het symphonie- orkest, dat zich voor deze gelegenheid haid gevormd, met genoegen werden be- luisterd en eveneens algemeen werden toegejuicht. Door een groep van den Kon. Ned. Schouwburg te Gent, directeur de heer Karel van Rijn werd een goede vertolking gegeven van het tooneelspel van Bruy- iants ,,Zielegrootheid", en werd voorts opgevoerd ,,Een Huwelijksgetuige", een klucht van K. van Rijn. Zoowel door den inhoud als door de wijze waarop het voor het voetlic'ht werd gebracht, daverde gedurig een hartelijk gelach op, het beste bewijs voor de spelers dat men genoot. En nog was het varieerende program ma hiermede niet ten einde, want tot slot werd gegeven de kluchtfilm ,,Weg met de huisbazen". De manier echter, waarop de minder gewenschte huurders de huis bazen wilden wegwerken, amuseerde de bezoekers uitmuntend, maar het voorbeelc zal in deze dagen van ijzige koude minder navolging vinden. Van die koude had men echter binnen geen hinder, en het bal, dat het concert ibesloot hield een groot deel der bezoekers na afloop van het programma nog een paar uurtjes igezellig bijeen. VOORDRAGHTEN -AVOND. Onder de verschillende ontspanningen die gedurende de Kerstdagen alhier zullen worden geboden, behoort, blijkens de advertentie in ons blad ook een voor- drachtenavond op a.s. Dinsdag, van wege de Chr. Letterkundige Kring ..Opqang" in het „Hotel des Pays-Bas", waarin weer met een zeer belangwekkend pro gramma zal optreden de 'heer Arie Post te Scheveningen. Ook in deze behoeven wij hieraan wei nig toe te voegi;n. De heer Post is bier geen onbekende en heeft bij zijn vroeger optreden een dergelijk succes behaald, dat kan verwacht worden, dat het ook dezen avond niet aan bezoek zal ontbre- ken. Hij komt met een belangwekkend programma. VOORDRACHT OVER „FAUST". Gisteravond gaf de heer A. Alt, uit Bolsiward, in het „Luxor-Theater" voor het Departement Ter Neuzen der Maat- schappij tot Nut van t Algemeen de aan- gekonidigde populaire voordracht over Gounod s opera „Faust". De leden en geintroduceerden, die in 'tamelijken getale waren opgekomen, hebben weer bij ver- nieuwing genoten, van de wijze waarop de heer Alt zijn werken voordraaqt. Deze geven blijik van een diepgaande studie over het ornderwerp en alles wat er mede samenhanqt en de schilderingen van het ontstaan der opera, de omsoandigheden die er toe hebben geleid, d'e bespreking der personen die tot voorbeeld hebben gediend, de ontleding en de beteekenis der figuren, wordt gegeven op een wijze dat ieder er volop van kan genieten. De voordracht werd voorts verduidelijkt met tal van lidhtbeelden en verschillende frag- menten uit de opera op piano of orgel weergegeven. Het was weer een genot- voile' avond, die maar voortzettinq doet verlangen. GOEDE ZORGEN OP HET IIS. Met betrekking tot het ijsvermaak ver- namen we, dat op het ijs in de vesting- gracht het publiek alleen is toegelaten, nadat van officieele zijde de dikte was opgemeten en dit voldoende sterk werd geacht. Bovendien zijn toen door de zor- gen der politie een ladder en andere red- dingsmiddelen voor ijs-ongevallen ter plaatse gebracht, een maatregel die hier voor <het eerst werd toegepast, doch die zeker niet genoeg te waardeeren valt en, waar op ijs boven diep water gereden wordt, algemeen diende te worden toe gepast. Overigens is van af Zondag voort- durend politietoezicht op de baan uitge- oefend, zoodat het onbegrijpelijk werd geacht, dat de in ons vorig nummer ge- signaleerde pogingen om het ijs stuk te maken, zouden hebben plaats gehad, daar fNGEZONDEN MEDEDEELIN GRN. Stationsstraat, MIDDELBURG. die, indien zulks was waargenomen, zou den zijn tegengegaan. We meenden bovenstaande medeaee- ling niet aan het publiek te mogen ont- houden. ONGELUK OP DE REEDE. In den nacht van Zaterdag op Zondag kwam op de reede te Vlissingen, het En- gelsche stoomschip Falcon' op weg naar Londen, weBc schip asssitentie ver zocht. Een dokter is daarop met een in- specteur van politie naar boord van dit schip gegaan, waar bleek, dat een matroos bij het opwinden van een staaldraad van een Lei, door dien draad om beide beenen was gegrepen en daardoor bekneld was geraakt in de in werking zijnde lier. Hoe- wel men oogenblikkelijk de lier heeft stop- gezet, was het slachtoffer in een deernis- wekkendem toestand geraakt. In het hoist van den naciht en in de barre koude is de man daarop in een motorboot naar den wal en later naar het St. Joseph zieken- huis vervoerd. Daar bleek, dat de man verschillende beenfracturen had bekomen, terwijl een slagader van een der beenen openlag. Hoewel onmiddellijk werd over- gegaan tot .een operatie modht dit niet meer baten en is de man kort daarop ovenleden. Het slachtoffer was 45 jaar en woomt te Londen. Uit een door den inspecteur van politie aan boord ingesteld onderzoek is komen vast te staan, dat het ongeluk uitsluitend is toe te schrijven aan onvoorzichtigFeid van den man. INTREDE Ds. SCHEELE. Maandagavond was weder een groote schare samengekomen in de Noorderkerk te Middelbu'rg om tegienwoordig te zijn, bij de intrede van Ds. D. Scheele. als pre- dikant bij de Geref. kerk. Hij bepaalde zijn hoorders bij de twee eerste verzen van Jesaja 40. Na .de predikatie, richtte hij zich tot zijn broedex, die hem bevestigd had, tot zijn schoonouders, Prof, en mevr. Bouman uit Kampen, tot kerkeraad en commissie van beheer tot afgevaardigden van classis en zusterkerken en ten slotte tot zijn qemeen- te en die jeugd. Namens kerkeraad en ge- meente sprak de heer C. Weeda wr,or- den van iwelkom zoo ook Ds. A. C. Heij van Koudekerke namens de classis. GRIFFIER DER STATEN VAN ZEELAND. De Provinciale Staten van Zeeland hebben gistermiddag benoemd, met 30 van de 41 uitgebracfyte stemmen, de heer Dir. B. D. H. Tellegen. referendaris ter provinciale griffie van Zeeland, no. 1 der voordracht. Op no. 2 der voordracht, den heer F. Kroon referendaris ter nrovinciale gr'ffie van Utrecht, waren 10 stemmen uitoe- bracht, en een stembriefje was bianco in- gieleverd. DE VLISSINGSCHE POTEMKIN-KWESTIE. De Hooge Raad heeft arrest gewezen in de zaak van de bestuursleden der Ver- eeniging art. 188 Gemeentewet te Vlis singen, di'e wegens deelneming aan een i ver'boden vereeniging door de rec ••tbank te Middelburg zijn veroordeeld ieder tot 40 gulden bo'ete, welke vonnissen beves tigd zijn door het Haagsche Gerechtshof. Het doel dezer vereeniging was o.a. ..het vertoonen van tooneelstukken en films 1 met hoogien moreelen en artistieken in houd of waarde, die door den burgemees ter van Vlissingen verboden zijn of worden". De eerste vertooning, die de vereeni ging zich ten doel stelde te geven, was die van de Potemkin-film. De Hooge Raad heeft het arrest ver- nietigd en de requiranten ontslagen van alle rechtsvervoilging.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1