ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8157. Woensdag 14 December 1927. 67® Jaargang. E. H. Kantoorhoudsrs Een nieuwe neus EERSTE BLAD. Vakonderwijzeres in de Nuttige Handwerken, BINNENLANO BUn£Ml*M0. FEUILLST OH. ■fei .fer Neuzen 140 per 3 maanden - Voor b»i!en Ter Neuzen h. per post f 1,80 per 3 maanden - ill voor aitbe.alinj fr. per port (6,60 per iaar ABflNNEHENTSPRIIS: V£r Vbui.enland (2,70 per fLandea franco per pop- - Aiormementen voor J budenlandallee,b„ voormtberabag. Dii blad verschllnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrllcla^avonfi. worden verzocht het abonnements- geld over het 4e kwartaal 1927 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE U1TGEEFSTER. Onze abonne's in rhet Buitenland worden dringend verzocht het verschuldigde abonnementsgeld voor 15 Januari in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor- uitbetaling. DE U1TGEEFSTER. De abonne's van 'het Gei'llustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontvangen, worden ver zocht hun abonnementsgeld voor 1 Januari a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE U1TGEEFSTER. Burgem^ster en Wethou^ers der gem»-ente Z A AMSLAU roepen sollicitanten np naa- dem t 1 Januari a s. opeukomende betrekking van aan de Openbare Lag°re School in den Grooten Huissenspolder. Gegadigden gelieven hare sollicitatie- atukken onder opgave van verlangd salaris in te zenden voor of op 20 December a s Nadere inlichtingen ziin te bekomen bij het betrokki-n schoolhowfd. Zaamslag, den 12 December 1927. Bargemeester en W--thouders voornoemd, JOH DE FElJTEft Pkn Burgemeeater. J. sTOLK Lzx., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt Donderdagavond met de lnidische begrooting te begmnen en de behandehng voort te zetten na de atihan- delmg van de oorlogsbegrooting. Tevens wordt besloten de aigemeene beschou- wingen over de onderwijsibegrooting te houden na herstel van de giezondbeid van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Vv etenschappen. De heer Marchant (v.-d.) stelt voor het afdeelingsonderzoek over de Ziekte- wet van de agenda af te voeren, omdat thans de tijd outbroken heeft voor studie. Tegen dit voorstel verzetten zich de heeren Heemskerk (a.-r.Nolens (r.-k.), beumer (a.-r.) en Snoeck Henkemans (c.-h.). Ten slotte wordt aangenomen een voorstel van den Voorzitter om het afdeelingsonderzoek een week uit te stellen. Aan de orde is de begrooting van oor- log. De heer Van Rappard (v.-b.) meent, dat de Minister op sommige punten te veel bezuinigt. Spreker wijst op de te vex gaande be- zuiniging op het luchtwapen, de cavalerie en de oefeninqen; hij wenscht meer pro paganda voor vrijwillige dienstneming. SMOKKELEN VAN VEE UIT BELGIe. Op de vragen van den heer Braat, lid van de Tweede Kamer, betreffende het spoedig' nemen van maatregelen tegen den smokkelhandel in vet slachtvee uit Belgie heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw geantwoord: Het is den ondergeteekende bekend, dat opniieuw vet slachtvee frauduleus van uit Belgie in Nederland wordt ingevoerd. Onmiddellijk toen de eerste berichten daaromtrent den ondergeteekende be- reikten, heeft hij zijn amibtgenoot van fi- nancien daarop opmerkzaam gemaakt, met verzoek het grenstoezicht zooveel mogelijk te verscherpen. Dit toezicht ge- sc'hiedt, inzonderhieid met het oog op den smokkelhandel in vee, in samenwerking met de marechaussee en de militaire po- litie. Overigens heeft ondergeteekende het gevoelen ingewonnen van de betrokken organisaties, omtrent het be'nalen van een qrensstrook met verboden veevervoer iangs de Nederlandsch-Belgiscbe grens. Grootendeels zijn deze organisaties van meening, dat de tegenwoordige omvang van den smokkelhandel nog niet een, voor de betrokken grensbewoners, zoo bezwaarlijken maatregel wettigt. Ontderigeteekende deelt vooralsnoq deze meening. Hij blijft evenwel aan deze aangetlegenheid zijn voortdurende aandacht schenken en zal, als de nood- zakelijkheid daartoe dringt, het veever voer in de betreffende grensstrook geheel of gedeeltelijk aan beperkende bepalingen moeten onderwerpen. BEVORDERING VAN EMIGRATIE. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft aan de gemeentebestu- ren een circulaire gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat de regeering besloten heeft voor 1928 evenals in vorige jaren een bedrag beschikbaar te stellen, tenein- de aan personen, die naar Canada willen emigreeren en niet over de noodige geld- middelen beschikken om de reis zeif te bekostigen, de helpende hand te bieden. BEETWORTELSUIKER- INDUSTRlE. Door de Kamer van Koophandiel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, werd dezer dagen een schrijven tot de Regeering gericht, waarin gewezen werd op den toenema'nden uitvoer van suiker bieten naar Frankrijk, hetgeen in de hand wordt gewerkt door de zeer sterke be- scherming die de Fransche fabrieken in hun land genieten, en waarin gezien wordt een bedr.eiging van onze binnen landsche industrie. De kring Hulst van den N. C. B. heeft naar aanleiding hiervan een schrijven gericht tot den Minister van Financien. beoogende, dat in het adres van de Ka mer van Koophandel te Ter Neuzen be treffende den uitvoer van suikerbieten, bijzakien naar voren worden geschoven en hoofdzaken zoodanig op den achter- grond worden gehouden, dat ieder, die niet met den handel in suikerbieten in Zeeuwsch-Vlaanderen op de hoogte is, een verkeerde voorstelling van den feite- lijikien. toestand dreigt te krijgen. Deze toestand wordt in het adres aan den N. C. B. als volgt aanqageven: 1. een deel der suikerbieten wordt verwerkt aan de Cooperatieve Suiker- fabriek te Sas van Gent; 2. 'het overgroote deel wordt door de landbouwers gecontracteerd aan de Cen- trale Suikermaatschappij, of aan fabrie ken, die contractueel met de Centrale Suikermaatschappij zijn verbonden, welke maatschappij de eenige speculatieve fa- briek in Zeeuwsch-Vlaanderen, die te Sas van Gent gevCstigd'is, van bieten voorziet, terwijl zij de rest plaatst bij de bij haar aangesloten Belgische fabrieken; 3. ten slotte verschijnen nog als bie- tenkoopers van kleine kwantums enkele kleinere Noord-Fransche fabrieken, wel ke tot heden nog niet door financieek banden aan de Centrale Suikermaat- schaopij zijn giebonden. Adr. wijst er op, dat in het licht van bovenstaande mededeelingen de inhoud van het adres der Kamer van Koophan del slechts te zien is als „een verzoek aan Uwe Excellence om door regeerings- maatregelen te willen bevorderen, dat de centrale suikermaatschappij haar laatsten concurrent op de Zeeuwsch-Vlaamsche bietenmarkt kosteloos kwijtraakt Adr. bestrijdt voorts de bewering in het adres der K. v. K., dat de werkloos- heid door den uitvoer wordt vergroot, daar door de hoogere prijzen die de Fran sche fabrieken besteden. meer bieten worden verbouwd. Adr. vraagt den Minister daarom in dezen geen maatregelen te willen over- wegen maar den bietenuitvoer vrij te willen laten, zooals hij tot heden was. Een afsc'hrift van het adres is gezon- den aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. EEN NIEUW BANKBILJET VAN 10 BELGA OF 50 FRANCS. Morgen, Donderdag, wordt door de Nationale Bank van Belgie, een geheel nieuw biljet van 10 belga of 50 francs in omloop gebracht. Tot dusver had deze bank, in verband met de invoering van den Belga", zich tot een wijziging en aanpassing van 't vignet der oude francs- biljetten moeten bepalen, daar het om redenen van technischen aard niet moge lijk was, zoo maar onmiddellijk na de vexwezenlijiking der stabilisatie van het Belgische betaalmiddel, nieuwe bankbil- jetten uit te geven. Het nieuwe biljet werd geteekend door den Belgischen kunstenaar Anto Carte. De voorzijde is gewijd aan den landbouw, de achterzijde aan den handel en de nij- veriheid. Ook de kleur van het biljet is nieuw: goudgeel met hier en daar wat blauw. Het traditioneele watermerk met den beeldenaar van koning Leopold 1 werd behouden. De afmetingen van het nieuwe biljet zijn kleiner dan die van het oude: 144 X 87m.m. tegen 190 X 96 m.m. Voor de eerste maal draagt de ach terzijde, met Nederlandschen tekst, ook de handteekeninq van den president of gouverneur (oud-minister Louis Franck) en den schatbewaarder der Nationale Bank. Datum en volgnummers komen echter ook nu nog alleen maar voor op den Franschen kant van het 10 Belga- biljet. De oude biljetten van 50 francs of 10 Belga's zullen geleidelijk tegen nieu we coupures ingewisseld worden. SNEEUW. Te Brussel en omstreken heeft 't Dins- dagavond fel gesneeuwd; ook in andere deelen van Bekie en vooral in het hooge Veen en de Ardennen is veel sneeuw ge- vallen; in het geheele land was het Dins dag bijtend koud. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Frima GEBR. STEENLAND, door ARTHUR GASK. 40) Vervolg. Ik voelde al mijn verwachtingen de bo- dem ingeslagen en een oogenblik was ik zeker, dat ik in de val zat, maar zijn vol- gende woorden deden mij weer vrijer ademhalen. ,,Niet, dat ik nu zoo dol ben op de po litiie", zeide hij. ,,Ik heb mooi het land aan ze en zij aan mij. Twee rennen ge- leden bekeurden ze me, omdat ik een klein gokje begon met een bookmaker, hier op het veld. Vijftig pond boete. Ik ben ook niet dol op mijn neefje, nogal een lamme- ling". Ik schepte weer moed. „Maar kan je me dan nergens verbergen,?" drong ik. ,,Het zal toch maar voor een paar dagen zijn, en je waagt wel wat, maar het geld is toch gemakkelijk verdiend". Hij dacht een oogenblik ernstig na. „Het is niet om het geld", zeide hij lang- zaam. „lk zou u in ieder geval willen helpen, ofschoon ik met vijftig pond een hoop zou kunnen doen. In Queensland wacht mijn meisje op mij". „I'k geef je hondend", zeide ik gretig, ,,en meer. Weet je nu geen enkel plaats- je, waar ik veilig ben. Ik kan het overal wel uithouden, hoor!" Hij be keek mii eens nieuwsai>r-'.q H-,? denkt u dan over het schuurtje? Daar komt vandaag niemand en er liggen een heele hoop zakken, daaruit kan ik u een bed maken". Mijn hart sprong op van vreugde bij die gedachte. Een schuilplaats voor en kele* dagen zou voor mij redding zijn, want alis ik maar eenmaal weer op de been was, had ik verschillende toevluch- ten, zooals de lezer reeds weet. Ik schepte weer moed en al heel gauw was ik zelfs heel blij met mijn bondgenoot. De heer Sam Piper ontpopte zich al dade- lijk ids een zeer vindingrijk en intelligent pensoon. Hij droeg mij de tribune af en haalde wat zwachtels uit de verbandkist van de renbaan om er mijn wonden mee te reinigen en mij te verbinden. Mijn enkel liet hij mij onder de kraan houden en toen legde hij er een flink waterver- banid om. Een half uurtje, nadat ik hem voor het eerst ondex de oocjen qekrecfen had, lap ik rustig in het schuurtje en was hij al op weq naar huis om eten voor mij te halen. ,,Dat treft vandaag nou toevallig al heel mooi", had hij verklaard. „Ik kan vandaag alles krijgen, wat je maar wil. zonder "dat iemand er lets van weet. Er is op het oogenblik niemand thuis. De ouwie vrouw is den heelen dag naar Hen ley Beach en de politie-agent heeft dienst tot vanavond". Al gauw was hij weer teruq en hi] had een heelen voorraad meegebracht. Hij drong er maar steeds op aan, dat ik stevig zou eten en toen ik klaar was, dat ik eens lekker zou gaan slapen. „Nu zal ik u opsluiten". zeide hij, „en ik kom pas laat in den middag weer bij u. Slaapt u nu maar lekker en tob nergens over! Niemand anders heeft een sleutel van het schuurtje, dus u bent er heelemaal veilig", en hij ging blijkbaar zeer inge- nomen met zich zelf, weg. O, die zaligheid van dat langzame in- dutten. Het was maar een raw bed van zakken, maar een legerstede van rozebla- deren had niet weldadiger voor mij kun nen zijn en mij schooner droomen kunnen doen droomen. Hoe hachelijk mijn toe stand ook nog was, evenals te voren in het oogenblik van den grootsten nood had ik een'beschermer gevonden. en nog eens was ik voor eenigen tijd veilig. Het was mij, alsof ik uit de hel verlost was, en terwijl ik zachtkens wegdoezelde, lichtte door mijn droomen een helder blinkend sterretje van hoop. Het was al bijna donker, toen ik wak- ker werd en mijn nieuwen vriend voor mij zag staan. Zoo vast had ik geslapen, dat ik hem zelfs de deur niet had hooren open- sluiten en hij moest mij wakker schudden. „Het spijt mij wel, dat ik u storen mo'et", zeide hij met een prettigen glim- lach, „maar ik heb maar een paar minu- ten tijd. U voelt zich z.eker al wat beter, niet? Nu moet ik een nieuw compres leggen. Binnen een paar dagen heb ik dien enkel wel genezien en vol trots begon hij den zwacihtel van mijn voet los te wikkelen. „Wat de politie betreft, hebt u het aan het rechte eind", ging hij voort. ,,Die 'knapen zitten u op de hielen. Alle posten zijn gealarmeerd en u wordt voor twee feiten gezochit. Aanslag op Forbes en net stelen van een fiets. Dat heb ik van mijn neef aan tafiel gehoord. Er zit een heele- boel achter, zegt hij, maar iedereen kijkt uit." Een kouide rilling liep mij over den rug en ik antwoordde met een overtuiging, die ik heelemaal niet voelde: ,.Och, in een paar dagen is dat heele zaakje vergeten. Als ik maar uit hun klau- TER NEUZEN, 14 December 1927. BURGERLIJK ARMBESTUUR. Naar wij vernemen heeft de heer A. J. van der Sloot, bedankt voor zijn benoe- minq tot lid van bovenqenoemd bestuur. GED EPUTEERDE STATEN. De heer P. F. Fruijtier, sedert 1916 lid van Gedeputeerde Staten, heeft wegens gezondheidsredenen tegen 1 Januari a.s. ontslag genomen. fNGEZONDEN MEDEDEELTNGEN Voorkomen is feeferir" l ■a dan genezen: rheumatischei pijnen. wen kan blijven, totdat die geschiedenis in den doofpot raakt. Zal ik hier voor een dag of wat veilig zijn?" ,,'s Nachits wel", zeide hij, ,,maar over- dag moet u naar de tribune. Want ziet u, mijn kameraad gebruikt dit schuurtje ook. Overdag werkt hij met mij samen, maar gelukkig komt hij altij-d pas na achten. Ik had nu zoo gedachit. Ik kom s oc'h- tenids heel vroeg en breng u heelemaal naar boven. Wie er ook komt, daarboven bent u veilig." Ik diankte hem zoo hartelijk als ik maar kon voor zijn vriendelijkheid, maar hij wilde er niets van weten. Ik had mij niet in den man verqist. Hij kas een echte kraan en bovendien scheen hij pleizier te hebben in alle moeilijkheden en waaghalzerijen, die hij voorzag, als hij mij verborg. Ik had een uitstekenden nacht en des morgens voelde ik mij een heeleboel be ter. Mijn been deed ook lang zooveel pijn niet meer. Piper verscheen, bijna zoo gauw als het licht was. Hij had mij wat boterhammen met vleesch meegebracht en een flesch warme thee. Tot mijn vreugde had hij het ochtendblad ook bij zich. „Ik heb zelf nog geen tijd gehad om het te lezen," zeide hij, ,,maar u kunt het mij vanavond wel teruggeven. Die be- roerde neef van mij rekent er op. dat ze u vandaag wel zullen inrekenen. Zij heb ben uw fiets gevonden en ze meenen nu. dat u een ongeluk hebt gehad en niet ver weg kunt zijn ,|Wel aUemachtig", mompelde ik. ..iDhn zijn ze niet zoo heel ver mis." Piper lacht. ,,Doet er niets toe, mijn- heer, hier zullen ze u heusoh niet zoeken. Ik denJk, dat dit voor mij nog een heele grap wordt." Hij droeg mij heelemaal tot boven aan RECHTERLIJKE MACHT. Bij Kon. besluit van 12 December is benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Middelburg Mr. J. Mooleniburgh, thans in gelijke betrekking te Oostburg. „HULP IN NOOD". Uit het verslag van den penningmees- ter van het uitkeeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood" over de maanden Sep tember, October en November, blijkt dat de inkomsten hebben bzdragen wegens contributie f 590,55, buitengewGne in komsten f 53,45, samen f 644. De uit- gaven hebben bedragen wegens uitkee- ring aan zieken f 455,94, bodeloon f 78, buitengewone uitgaven f 24,50, samen /558,4*4, batig slot alzoo f 85,56, hetgeen gevoegd bij het vorig goed slot het kapi- taal van het fonds brengt op £7436,72. MOTORBOOT ..CORNELIA". De motorboot Cornelia is Maandag door de motorboot Elisabeth' met de- fecte machine op de Wester-Schelde aan- getroffen en te Hansweert binnenge- sleept. ST. ANTHONIUS. Het ledig van Ter Neuzen te Hans weert binnengekomen sleepschio ,,St. An- thonius", heeft daar Zondagnacht tegen den Westberm gestooten en is daardoor lek geworiden. Nadat het ruim met een motorpomp was leeonepompt kon een noodreparatie worden aangebrac'ht en de reis voortgezet worden. EEN HERINNERING AAN HET VERLEDEN. Velen zullen zich nog de historie her- 1 inneren van Nestor Wilmart, die als directeur van de spoorwegmaatschappij Gent—Ter Neuzen fraude pleegde met het uitgeven van aandeelen. Hij vlucht- te, toen hij zich ontdekt zag. naar Frank rijk en werd later te Rheims gear- resteerd, waar hij aan het kaartspelen j was met den commissa*is van politie. Na jaren in de gevangenis te hebben gezeten de tribune en sloofde zich uit, om het mij gemakkelijk en prettig te maken. Hij had mij een heerlijk bed van zakken gemaakt, vlak bij de balustrade en zoo kon ik voor iedereen verborgen genieten van 'het mooie uitzicht en alles, wat er gebeurde, gadeslaan. „Nu", waren zijn afscheidswoorden. ,,Ik zie u nu niet meer totdat mijn kame raad Scut vanavond weg is. Hij is erg nieuwsgierig. Scut, en als hij er maar de gerings'te kans toe krijgt. wordt hij wan- trouwend. Om dus den boel niet in het honderd te sturen, kom ik niet voor van avond bij u Langen tijd bleef ik in gedachten ver- diept. De. toestand zag er nu weer wat rooskleurtiger uit, en als ik nu nog maar een dag of wat rust kon nemen, totdat mijn voet weer in orde was, dan had ik de aller- beste kansen om te ontsnappen. Ben donkere nacht en dan kon ik vluch- ten naar mijn badhuisje op Henley Beach. Daar kon ik voor onbepaalden tijd blijven en eindelijk ergens been ontsnap pen, zoodra de menschen niet meer zoo veel belang in mij stelden. Ik rekende er in het geheel niet op, dat de politie na een paar dagen nog naar mij zou omkij'ken. De twee bepaalde aan- klachten, die ze tegen mij had, waren niet heel interessant, en daarmede zoudeii ze niet veel geestdrift voor mijn aanhou- ding wekken. Angas Forbes zou de zaak natuurlijk zoo zwart mogelijk voorstellen, maar, of schoon hij ongetwijfeld vrijwel achter de waarheid was", toch zou het hem nog wel moeite kosten, dacht ik, om de autoritei- ten tot zijn zienswijze over te halen. (Wordt vervolpd.) URANT Stationsstraat, MIDDELBURG. Dit geldr in bijsondere i ook voor Men hebbe dan ook steeds m -, -. uu mr ff oplossmg in huisom bij her eerste teeken van rheumatische --Tpijnen de pjnhjke plekk 'n .'metSpirosal-oplossmg.die diepr Kn de huid dringt, in te wrijven qpotneker} en drogiften

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1