ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m No 8154. Woensdag 7 December 1927. 67e Jaargang DRANKWET, fetjilleton. Een nieuwe neus i CfdSssing Jiheumatiek. EERSTE BLAB. B I N N E~N L A N 0. BUITtNLAND. - - .m - M r n a O 11 C Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden ABONISIEMTsf RIJS. Voor woc„,». v-^-^ Voo, buiten Ter Neuzen tr. per poet per 3 maanden - Bt| nooruMbetalln, Ir. per pom (6,60 per iaar Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetaimg. HINDERWET. TWEEDE KAMER. Vergaderinq van Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van da beqrooting van Financien. De motie-Oud (welke het percentage vaa pensioensverhooging der wet van 1920 van 40 op 70 wilde brengen) werd verworpen met 54 tegen 28 stemmen. Voor stemden de s.-d., de v.-d., en de beeren L. de Visser en Arts. De motie-K. ter Laan (strekkende tot herziening van de pensioenen der zooge- naamde oud-gepensionneerden en van hun weduwen en weezen van voor 19iy ge- pensionneerden) wordt verworpen met 5U legen 32 stemmen. Voor stemden thans A de R.-K Moller, Van de Bilt. Veraart *"l>Uheer L. de Vdsser (comm.), dient tan amendement in om de salarissen met 5 te verhoogen. Het amendement wordt bestreden door de heeren J. ter Laan, Oud, Beumer, Schaper en Albarda, o.m. op grond van het feit, dat er reeds een uitspraak van de Kamer is in den vorm van de ten en daarna verworpen met 80 stem- men teqen 1 stem. Bij de afdeeling kosten van administra te der belastingen behandelt de heer Bakker (c.-h.) verschiillende personeels- ^OolTde heeren J. ter Laan (s.-d.) en Buiten (R.-K.) uiten verschillende wen- •chert. HFT OVBRLITOEN VAN GEZANT VAN VREDENBURCH. Officieele dleelneming te Brussel. Zoodra het overlijden van den ^eder- Wmdschen gezant, Jhr. Van Vredenburch, door ARTHUR GASK. te Brussel bekend werd, begaf de Belgi sche minister van buitenlandsche zaken, de heer Hymans, zich, vergezeld van den secretaris-generaal, den heer* Costermans, naar het ^ebouw der Nederlandsche le- gatie, om de deelneming der Belgische regeering te betuigen. De koniing zond Zondag zijn aide-de- caps, generaal du Roi de Blickqui, om de deelneming des konings te betuigen. Den neelen dag door kwamen Maan- dag vooraanstaande personen uit Neder landsche en Belgische diplomatieke krin- gen in het gezantschapsgebouw hunne deelneming betuigen met den diepen rouw, die de familie Van Vredenburch en de Nederlandsche kolonie heeft getrof- fen. Er kwamen veel telegrammen en brieven van rouwbeklag uit Nederland en van elders. Van Koningin Wilhelmina ontvingen mevrouw van Vredenburch en haar zoon een treffend telegram, terwijl de Koning en de Koningin der Belgen s middags een prachtigen 'krans zonden met een drie- kleurig lint, waarop de namen Albert en Elisabeth". Het aantal bloemstukken en kransen, oa van de familie Van Vredenburch, van den Bond van Nederlandsche vereenigin- gen en lichamen in Belgie en van vele Nederlandsche vereenigingen en instellin- qen afzonderlijk, was vandaag reeds zoo groot, dat de lijkkist er geheel door be- dekt was en een aanzienlijk deel van de rouwikapel er mee was gevuld. Hedenvoormiddag bij het overbrenqen van het stoffelijk overschot vari den ge zant naar den trein voor Nederland, is de militaire eer bewezen door vier detache- menten infanterie, met de muziek van den staf, samen ongeveer een bataljon onder bevel van een kolonel en twee detache- menten cavalerie onder bevel van een majoor, het geheel gecommandeerd door een qeneraal-majoor. De teraardebestelling te s Grayenhage zal Donderdagmiddag te 2 uur plaats hebben op Oud Eik en Duinen. Minister van Anbeid een adres gezonden, waarin wordt aangedrongen op zoodanige wijziging van de Ouderdoms- en Ivalidi- teitswetten, dat: lo. in de eerstgenoemde wet naast de mogelijkheid van premie-restitutie bij overiijden, ook de mogelijkheid der verze- kering eerier weduwen- en weezenrente wordt opgenomen: 2o. in de Invalids eitswet ook de leef- tijdsgrens van 35 jaat, neergelegd in art. 33e verhoogd wordt, zoo mogelijk tot 45, subsidiair tot 40 jaar, waardoor de kosten in belangrijke mate gereduceerd zouden worden; 3o. dat het plakken van volwaardfge zegels ook bij werkverschaffingen ver- plichtend worde gesteld. BELGISCH—HOLLANDSCH NOOIT- MEER-OORLOG COMITe. Na gehouden besprekingen te Antwer- pen en Brussel op 1 en 2 December j.l. is het BelgischHollandsch Nooit-Meer- Oorlog-Comite opgericht. Het comite stelt zich ten doeh'l. toenadering van de anti- militaristische bewegingen in be'de landen door gemeenschappelijke studie, conferen- ties enz., 2. het bevorderen van een vre- delievende verstandhouding tusschen bei- de landen en 't vormen van een Belgisch- Hollandsch anti-militaristisch vredesbloc. Het comite is voorloopig samengesteld uit de volgende heeren: A. de Bevere, Chatelet, Colet, K. de Feyter, Dumoulm, E. Ehelers, Ds. B. Th Hugenholtz L. Laisnez, Armand Suls, Ds. L. P- Valat, Vrinmhet aanstaande voorjaar 1928 hoopt het comite afgevaardigden van alle anti- militaristische organisaties in Belgie en Holland tot een bijeenkomst in Brussel bijeen te roepen. GEEN CHOLERA. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de op Bali voorkomende kwaadaardige buik- ziekte geen cholera is. ADRES VAN „PATRIMONIUM" AAN DEN MINISTER VAN ARBEID. Het bestuur van het Ned. Werklieden- verbond ,,Patrimonium" heeft aan den INGEZONDEN MEDEDEELINGEN spit in den rug. gewrichtspijnen, ALLERLE1 SAMENSRREK1NGEN. De Russen hebben hun tijd te Geneve qoed weten te besteden en schrijft -de N. R Crt. achteraf moeten zij voldaan zqn, dat zij zich van het ontwapeningsdebat in de voorbereidende commissie met langer afzijdig hebben gehouden. Het tijdstip was hun bijzonder gunstig, omdat de zit- tinq van den Volkenbondsraad dadeliik aansloot op die van de commissie. Zoo kreqen zij, door wat lang over het pakken van hun koffers te doen, een welkome qeleqenhedd om met de voornaamste lei- ders'van de internationale politiek in aan- xakinq en onde-rhandeling te komen. Litwinof heeft gesproken met Briand. Chamberlain, Stresemann en Zaleski ell in de internationale sfeer verkeerd, waar alle vraagstukken van de buitenlandsche politiek rechtstreeks en zonder de om- slachtiqe gedachtenwisseling tusschen de kanselarijen behandeld kunnen worden. Om te beginnen moet het voor hem a an groote waarde geweest zijn de stemmmq in den boezem van het Engelsche kabinet uit Chamberlain's mond te hebben leeren kennen. De diplomatieke breuk had alle recht- streeksche betrekkingen tusschen de twee anden rauwelings afgesneden. En hoewel zij dus niet op ..speaking terms" waren, werd Litwinof toen hij Chamberlain om een gesprek had gevraagd, dadelijk bij dezen toegelaten. Zoo iets kan enkel in het verzoenende milieu van Geneve klaar- gespeeld worden. Het is waar. dat het Engelsche communique, dat na hun qe- sprek over het beloop en de udtkomst er~ van verschenen is, noq niet tot qroote verwacihtingen wettigt. Het zegt, dat in den loop van dit onderhoud ,,geen basis voor overeenstemming" gevonden is. Maar dit neemt niet weg, dat het ijs toch gebroken is en Sowjet-Rusland gelegen- heid heeft gekregen, de voorwaarden te vernemen waarop Engeland tot een her- vatting van de normale betrekkingen be- reid zou zijn. Nu het eerste contact ver- kregen is, kunnen zij voortgezet worden. Het Exchange-agentschap heeft nog over hun onderhoud vernomen, dat de twee staatslieden zeer ronduit over de betrekkingen tusschen hun landen hebben gesproken en dat het gesprek pas tot sen plotseling einde kwam toen Chamberlain de kwestie van de onderhandsche propa ganda te berde brachtv De oude moeilijk- heid dus. Van het oogenblik af, dat En geland de Sowjet-regeering althans de lacto erkende en, zonder nog diplomatieke betrekkingen aan te knoopen de handels- overeenkomst met Moskou had gesloten, is dit de brandende kwestie geweest wel ke aan de verbetering van de verstand houding in den weg heeft gestaan. Curzon moest indertijd de eene nota na de andere verzenden over het woelen van de agenten der decde internationale in Britsch-Indie, Perzie, Afganistan en overal in Azie waar de oude tegenstelling tusschen Engeland en Rusland en dat we- relddeel, die kort voor en in den wereld- oorlog verdwenen was, opnieuw aan den daq was gekomen. Herhaaldelijk moest Engeland 'de Sowjet-Unie eraan herinne- ren, dat een van de voorwaarden waarop de handelsovereenkomst gesloten was, bepaalde, dat Moskou zich van anti-Brit- sche propaganda zou onthouden. Het officieele Moskou ontkende, dat het er iets mee te maken had, maar Londen blee het verwijten, dat de Sowjet-regeering die propaganda voerde onder het mom van de Derde Internationale. De door MacDonald's arbeidersregeering aanqe- kn'oopte diplomatieke betrekkingen wer- den door de conservatieve regeering al- gebroken toen haar overduidelijk was qe- worden, dat Moskou het Britsche njk be- streed met de verderfelijke propaganda in China, op verren afstand van Londen, j maar op het punt waarop de Sowjet met den langsten hefboom de meeste kracht teqen Engeland kon uitoefenen. In de brandkast van het Arcos-gebouw lagen alle documenten voor het grijpen die het bewijs leverden, hoe de Sowjet-Ume in Azie en elders met propaganda en spiona- qe via Berliju tegen Engeland aan het werk was. Wellicht is Moskou inmid- dels tot de overtuiging gekomen dat de propaganda in China niet de uitkomsten heeft gehad. die het ervan verwacht had. In elk geval lijkt de Sowjet-Unie thans de bereidwilligste van de twee om de aan- raking met Engeland te herstellen. Litwi nof moet nu echter eerst Tsjitsjenn, den INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, volkscommissaris van buitenlandsche za ken, verslag gaan doen, Een ander gesprek van Litwinof le Geneve, dat met'Briand, heeft voor Mos kou een twebden weg naar het Westen vrijgemaakt. Daarin zijn, volgens een Russisch communique, de moeilijkheden die nog uit het incident van de terugroe- ping van den Parijschen gezant Radofski over waren gebleven, uit den weg ge- ruimd. Met den nieuwen Sowjet-Russi- schen gezant te Parijs zullen dienvolgens de onderhandelingen over schulden, cre- dieten, een waarborgsverdrag enz. her- vat kunnen worden. Tevens heeft Lit winof vriendelijke aanraking gezocht met Zaleski, den Poolschert minister van bui tenlandsche zaken, en daarmee is, naar men verzekert, het vooruitzicht geopena op het tot stand komen van een waar- borgstractaat en een handelstractaat tus schen de Sowjet-Unie en Polen. Naar de reden voor dit zoeken van toenadering door Moskou in verschillen de richtingen behoeft men niet te gissen. De Russen zijn nog even goede diploma- ten als in den tijd van de Tsaren en ver- staan de kunst om meer dan een ijzer in het vuur te houden. Hun verstandhou- dinq met Berlijn is uitstekend, maar als zij alleen met de Duitschers op goeden voet staan en met de andere naties overhoop liqqen, moeten zij ook geheel naar het pijoen van Berlijn dansen. Zij wenschen niet volkomen op sleeptouw van de Uuit- sche politiek te blijven en haar te toonen dat zij desnoods ook ,,anders kunnen. Goede betrekkingen met de Westersche mogendheden en met Polen zouden de diplomatieke positie der Russen tegenover Berlijn versterken. Dan hebben zij nog altijd de oude bekende behoefte aan cre- dieten. Van Duitschland hebben zij in dit opziciht gehaald wat zij halen konden en de crediet-bron is daar nu voor hen vrijwel on^edroogd. Dus moeten zij nieuwe kanalen zoekeri, verder in Weste- lijke richting. Dit is wellicht de onder- grond van het fijne diplomatieke spel, dat de Sowjet-regeering te Geneve gespeeld 37) (Vervolg.) Toen wachtte ik maar niet langer. Ik wist nu genoeg. Het was heel duideli) 4at het qevaar met iedere minuut dreigen- der werd, en als ik nog weg wilde komen, moest dat onmiddellijk geschieden. Heel •acht sloop ik de achterdeur uit en kroop lusschen de boomen door, zonder een ge- kiid te maken, tot aan den voorkant van het huis. Ik hurkte achter de struiken, een meter of tien van de veranda at. /Le aaten nu allemaal en Angas Forbes pre- •enteerde sigaren. Ongelukkig was het voile maan en een zilverbeschenen gras- veld lag tusschen mij en het pad, dat naar het hek voerde. Ik zaq Hooker's fiets tegen een boom kunen en ik bedacht vol belangstellmg, hoe zeer deze mij te pas zou kunnen ko men, als ik maar een kans kreeg. Een paar minuten lag ik doodstil achter de struiken, tegen alle beter weten in hopend, dat het viertal den inval zou krq- ■en om eens achter het huis te gaan Jijken; want zoolang zij op veranda aaten was het mij onmogelijk om het rasveld over te steken, zonder gezien te WCMaar nog altijd was Fortuna niet met mij en geen van vieren toonde neigmg •m op te staan. Ik werd eindelijk wanhopig en sloop weer voorzichtig naar den achterkant. Ofschoon ik het zeer ongaarne deed, toch zou ik nu over den muur moeten ontsnappen door den tuin van den reen ter Daar was niets aan te doen, maar ik moest er de ladder voor te voorschijn halen en ieder geluid kon noodlottig zijn. Heel zachtjes deed ik de schuurdeur open en toen kreeg ik opeens een meuw j idee. Mijn oog viel op een grooten bos stroo. Hooker had er om gevraagd. om de jonge plantjes tegen de nachtvorst te beschennen. Als ik dat eens in brand stak. In een ooqenblik zou het in lichtelaaie staan en de'vlammen zouden Forbes en consorten wel hierheen lokken. Ik qooide den bos stroo op het pad en wierp er een lucifer in. Toen snelde ik weer naar mijn oude plaats achter de struiken en wachtte af, wat er gebeuren Heel lang duurde het met. Nog eer ik qoed en wel op mijn plekje terug was, zaq men het schijnsel van het brandende stroo om den hoek van het huis en een onheilspellend geluid van krakend hout weerklonk. De aqent merkte h?t t eerst op. ..Hall'o". riep hij uit. „Wat is dat nu? Ze sprongen allemaal tegelijk op en i zooals ik wel verwacht had, in een oogen blik holden ze naar den achterkant van het huis. Ik wachtte geen duizendste seconde. Meteen rende ik het grasvelcf over en had in een oogwenk de fiets te pakken. Ik qinq op de slipoen van mijn las zit- ten en was al bijna bij het hek, eer zij ij het brandende stroo waren. Ik qinq heel rustig door de poort, keek nog eens naar den chauffeur en de wach- tende auto, reed den weg op en trapte SnMi>0$tweede en laatste vlucht was be- gonnen. HOOFDSTUK IX. Op de officieele tribune. Waarsohijnlijk zal ik het nimmer voor mijzelf kunnen uitmaken, of ik er poed d verkeerd aan deed, met op Hooker s fiets er van door te gaan. In ieder geval maakte ik mi) er veiLg mee uit de voeten, maar aan den anderen kant bracht deze diefstal me weer in een reeks van andere moeilijkheden; en door op deze manier weg te rijden was ik er dagenlang niet zeker van, dat ieder uur in vrijheid doorgebracht met mqn laatste Z°Om te beginnen werd mijn vlucht er onmiddellijk door ontdekt en als ik het karretje niet genomen had, zou het uren hebben kunnen duren, eer ze zeker wis- ten, dat ik er van door was. Het brandende stroo had Angas Forbes en zijn kameraden heel achterdochtig ge- maakt, maar toen ze weer op de veranda kwamen en Hooker zijn kostbaar vehikel miste werd hun alles duidelijk. Toen renden ze allemaal hals over kop door de tuinpoort en de chauffeur wees welken weg ik was inqeslagen. Hi] meen- de, dat ik een voorsprong van tien minu ten kon hebben. En meteen waren ze mij achterna, op hun blind geluk vertrouwend. En he. qeluk was inderdaad met hen. De laan, waaraan de Torens gelegen was kwam uit in het park en daar had men de keus tusschen drie richtingen. Ze konden den grooten weg naar Gawler nemen, teruggaan naar de stad of dwars door het park naar de Torrensavenne, in de richting van Port Adelaide. Deze laatste weg was heel eenzaam en begon bovendien met een sterke dalinq. Na een halven kilometer stonden er geen lan- taarns meer. De auto stopte opeens aan het eind van den Torenweg, want mijn vervolgers wis- ten toen niet meer, welke richting ik was uitgegaan. Maar het ongeluk wilde, en dat is wel een bewijs hoe een fatale dag het voor mij was, het ongeluk wilde, dat een man en een meisje aan het hek stonden heelemaal aan het eind van den Torenweg. Ze stonden daar al, toen ik voorbij kwam en hadden mij bij het schijnsel van den lan- taarn goed opgenomen. s„ ,,Heb je een fietser gezien", schreeuwde Angas Forbes, „een minuut of tien ge- leden?" Het paar knikte en wees naar de ior- rensavenue, terwijl de man er bij voegde, toen de auto al in beweging kwam: ,,Hij had geen licht op, maar hij reed heel hard". Zoo kwam het dus, dat ik. toen ik al een kilometer of drie op de Torrensavenue gevorderd wgs cn zoo Hsrd ik kon in do duisternis trapte, het geluid van een mo tor achter mij hoorde. De Torrensavenue is wel vijf kilometer lang kaarsrecht en na die eene scherpe helling stijgt de weg weer geleidelijk. Ik spronq van de fiets en keek eens om mij heen. ja, daar zag ik de auto aan den voet van de glooii'ng en een oogenblik vroeg ik mij af, of die rnenschen iets met mij te maken hadden. Ik achtte dit al zeer onwaarschijnlijlk, want ik begon mij van minuut tot minuut veiliger te voelen, toen mij iets bijzonders in de verlichting van de auto trof. Zooals bijna alle Australdsche wagens was er een scherpe, kleine lamp boven aan het windscherm. Deze lantaarns zijn in zeker opzicht zoeklichten en heel nuttig als de wegen slecht zijn, want ze werpen een helder'en lichtstraal ver vooruit. Maar de personen in den wagen ge- bruikten die lantaarn op een goeden weg, wat overbodig was en bovendien zag ik, dat een van hen het licht heen en weer bewoog om de heggen te doorzoeken, ter wijl de auto voortreed. Onmidttellijk werd mijn argwaan ge- wekt en ik zocht een schuilplaats. De weg liep zonder bochten recht voor mij uit en de heggen aan weerskanten waren te dik om doorheen te dringen. Ik sprong weer in wanhoop op de fiets en reed als razend voort, onderwijl om mij heen kijkend naarg een moqelijkheid om te ontsnappen. Maar ik vond niets en ik was bijna ten einde raad, toen ik plot seling merkte, dat de greppel aan den kant'van den weg op een plaats een die- pen put vormde, terwijl lang gras over den rand groeide. In minder dan oeen tijd was ik van mijn fiets af en smeet hem in de sloot, toen liet ik mijzelf er in vallen en hurkte op den grond. Het was geen veiliae schuilolaats. maar de auto was al zoo "dichtbij, dat mij niets anders meer restte. (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT Bu?g«Hte«ster en Wethouders van TER NELZEN trance* ter openbare kennis, ingevolge artikr-l 51. iDMtn artikel 12, eerste I d der Drankwetdat by k*n is ingekomen een verzoek ora VERLOb voor den verkuop van aleoholhoudenden drank anderen fa sterke/dra" k van EMILE ALFRED VAN WAES kiarbreuwer, wonende te Westdorpe, voor het perceel ptaatscljk gernerkt 4 en g< legen aan de Westkolk- Binnaa twee weken nadat deze bekendmaking is gaat kied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen by Burge- naaaster e« Wethouders. Ter Neuien, den 7 December 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1Z1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Bmgemee.ter en Wethouders van TER NEUZEN, maken hekend, dat het verzoek van De N. V. LJzer a Metaalaoaatschappij nScrap" te Ter Neuzen, om n da nerceelen, kadastraal bekend gemeente Ter VeazeB Sectie G. nos. 215a en 2152 een sloopery Met flertro motoren te mogen opnehten en in wer- king brengen, door hen is tocgestaan. Ter Neazen, den 6 Dee. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. om in te wrijven. Spirosal-oplossing vult ten voile en mei succes I den weldadigen mvloed van de inwendig tQ gebruiken Aspirin-Tabietten aan. Stationsstraat, MIDDELBURG. zou. X1 .i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1