ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ho. 8151. Woensdag 30 November 1927. 67e Jaargang. Ben nieuwe neus 4B0tf»itM£«rSPRtJS EERSTE BL D. Motor- en Rijwielwet. BINNENLAND. FEUILLEXOR. 8U1TENLAWD. Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Weuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr per post f6,60 per jas Vow. 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Olt blad verschijnt iederen ManndaWoensdag. en VHidagavond. HINDERWET. Aanvragen van nieuwe rijbewijzen. Jaran van uitgifte der oude rfjbewijzen. Tydvak g^durende het- welk een nieuw rijbewijs ter Gemeente-Secretarie moet worden aan- gevraagd. voor 6 December 1927. 27—31 December 1927. 2 14 Januari 1928. 16-28 Januari 1928. 30 Jan.—18 Febr. 1928. 20 ■Febr. 24 Maart 1928. 1920 1921 1922 1923 1924 1925 (t«t 1 November van het 1926) TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt in de avondvergadering aan de orde te stellen de begrooting van jastitie en na de begrooting van arbeid, ban del en nijverheid te behandelen de be- graoting van finaneien. Woeosdag 14 en Donderdag 15 December zal in de afdeelingen nader worden onder- zaeht het ontwerp tot wijziging van de Ziektewet. door ARTHUR GASK. 34) (Vervolg. De Beauty van Quorn was een mooie Isabel. Ze was wel wet klein, maar mooi ?febouwid en sprong als een kat. Ik betwij- elde t echter, of ze het wel drie mijlen lang zou uithouden, ofschoon ze "over een korteren afstand een heel gevaarlijke mede'dingster zou zijn. Maar het meeste vreesde ilk Babylon. Hij had het zwaarste gewicht, maar dat was hij wel waard. Eenmaal was hij maar verslagen in Zuid-Australie en dan nog maar met een halve lengte, onder hetzelf- de gewicht te Onkaparinga, hij was wer- kelijk een magnifiek dier. Hij was git- zwart, meer dan zestien hand hoog, bui- te*getwoon snel en een, die nimmer fouten maakte bij het nemen van een hin'dernis. Hij 'had maar een ding tegen, dat wist ik, •want ik kende hem goed en dat was: hij hield1 niet van een lanigen, Snellen rit en hij voelde zich nooit pleizierig, als hij het tempo zelf moest aangeven. Ik wist ook. dat hij last van zijn eigen gewicht kreeg aan het eind van de ren, en ik rekende uit, diat als we gelijk waren bij de laatste hiinidernis, Moonlight Maid, die juist aan Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting voor buitenlandsche zaken, De heer L. de Visser (comm betoogt, dat de Volkenbond noch voor den inGrna- tionalen vrede noch voor hetherstel van de economische verhoudmgen iets bereikte, en spreekt van een intern ationale laster- campagne tegen Rusland, dat meer deei voor den vrede dan de pacifis'en. Spr. stelt de vraag, of de regeering Rusland wii erkeDnpn en onder welke voorwaarden. De heer Kersteu (S G. P.) betreurt bet, dat de Volkenbond over hethoofdziet.dat alleen wat de Heilige Schrift voorschrjjft gerechtigbeid is. Gemis aan erkenning van Gods Woord doet den Volkenbond veel schade. De heer Nolens (r-k.) zegt, dat de ont- wapening geen voortgang kan hebben zonder daaraan voorafgaand gevoel van veiligheid. Men moet tot het besef komeD, dat een deel der bewapening overbodig is. Als voorwaarde van de te scheppen veiligheid noemt spr. het verdwijnen van de over- blijfselen uit den oorlog, het sluiten van verdragen als dat van Locarno, de veiligheid voor staten langs de Russische grens, en ten slotte international sancties. De heer Albarda (s.-d.) betreurt het, dat de verhooging van het crediet voor de inter national conference tot codificatie van het Volkenrecht niet is toegestaan, en wijst er op dat de uitgaven van den Volkenbond niet in verhouding staan tot de enorme uitbreiding van de werkingssfeer. VAN BET BINNENHOF. Arbeid. Het gaat dit jaar uiterst langzaam met de begrooting, en de President, wiens blik voortdurend gericht is op den Vrjjdag voor Kerstmis, datum waarop het parlementair menu afgewerkt moet zijn, liet reeds zjjn waarschuweDde stem hooren. Er moet nog veel werk voor Kerstmis worden gedaan, en de spreektijd is daarom reeds, met stil- zwjjgende instemming der Kamer, wat straffer gerantsoeneerd. De oorzaak van deze breedsprakigheid moet ongetwijfeld hierin worden gezocht, dat de Kamer maehteloos staat t-genover dit extra-parlementair Kabinet. Dit Mini- sterie staat uiterst sterk, de Kamer is niet in staat, tegen het Kabinet op te treden, en het is dus volstrekt zonder gevaar om eens flink uit te pakken. Bovendien moeten de kiezers toch ook weer eens wat van hun afgevaardigden hooren. Zoo was het bekend, dat er een parle mentair stormpje zou opsteken tegen het beleid van Minister Slotemaker de Bruine. De critiek op den Minister van Arbeid was al tevoren in de pers en in de gewisselde stukken aangekondigd. De Minister had zich dus op het ergste kunnen voorbereiden. En inderdaad, de critiek is niet achterwege gebleven, maar het is wel heel anders ge- loopen, dan men gedacht had. Want de Minister is sterker dan ooit uit het debat naar voren getreden dank zij het gebrek aan tactiek bij zijn tegenstanders. Men is tegenwoord'g w&arlijk niet voor zijn genoegen Minister van Arbeid Vooral niet, als men uitsluitend eenzijdig pleit- bezorger voor de arbeidersgroepen wil zijn in dien zin, dat men in snel tempo allerlei het einde zich altijd zoo prachtig hield, hem zou lutnnien verslaan in het laatste redhte eimd. Het teeken voor het afrijden ging en we snelden weg. Onmiddellijik liet ik mijn paard voorko- men. l!k had dezen wedstrijd al dikwijls in den geest nagegaan, en was tot het be- sluit gekomen, dat het grootste gevaar lag in de vele deelnemers. Ik was niet van plan om tusschen de anderen te komen. Vijftig meter van den start af, waren we reeds vooraan en ik nam de eerste hindernis met een voorsprong van drie lengten. Ik reed als de wind en toen ik over de iboomen ging, snelde ik in mijn eentje de tribune langs. Maar ik was niet van plan om mijn paard nu al te laten uitloopen en toen Wilde Aster en de Bedelaar in de verte opdoemden, liet ik mij inhalen, zoodat ik aan het eind van den eersten kilometer nog maar derde was. Ik keek eens snel achterom en zag, dat het veld al flink uit elkaar liep. De Hark kon ik nergens Ibespeuren, maar de Beauty van Qurn was vlaik bij en een heel klein eindje daarach- ter zag ik het groote zwarte hoofd van Babylon. We bleven ongeveer in deze volgorde, tofcdat we voor de tweede maal langs de tribunes kwamen en Wilde Aster vlak voor mij stortte, om voor hem uit te wij- ken moest ik mijn paard ineens sterk in- houden en verloor zoodoende mijn plaats. Ik werd gepasseerd door Babylon en door de Beauty. Ik kon de Hark nu ook onder de anderen onderscheiden, dat sociale maatregelen wil invoeren, waarvan slechts in schijn de arbeider eenig onmid- dellijk voordeel geniet. Minister Slotemaker beeft den niet geringen moed, met econo mische mogelijkheden te rekenen. Vandaar verschillende felle reaevoeriDgen, die op sommige momenten inderd. ad al heel weinig op parlementair peil stonden. De Minister heeft op forsche wijze zijn critici te woord gestaan. Hjj sielde voorop, dat hij vast hield aan het principe van de Arbeidswet, doch dat de uitbreiding van de werkingssfeer dezer wet door de beschikbare finaneien begrensd big ft. Hg schetste zijn program als een zeer geleidelijk voortgaan in de richting der sociale ontwikkeling, doch verklaarde met nadruk, dat hij zeer voorzichtig wil zijn en op den beganen grond wil blijven. De heer Stenhuis, d:e er als een razende Roeland op los had gehakt, kwam tenslotte met een motie, waarin de Kamer als haar oordeel uitsprak, dat de conventie van Washington inzake de arbeidstijden in de industrie ten spoedigste zou moeten worden geratifioeerd en dat de in 1919 gedane beloften inzake arbeidsbescherming einde- lijk moesten worden vervuid, en waarin voorts de Regeering werd uitgenoodigd alle maatregelen te treffen, welke noodig zijn om genoemde conventie zoo spoed'g moge- lijk te ratificeeren en om te komen tot volledige toepassing van de Arbeidswet, ook voor die groepen van arbeiders, welke werkzaam zjjn in bedrijven, die niet onder de Arbeidswet vallen. De beteekenis van deze motie, een gebed- zonder einde, was niet te overzien, zoodat zelfs de vrgziunig-democraten, anders de trouwe bondgenooten der sociaal-democraten daaraan hun stem moeaten onthouden. En zoo bleven de sociaal democraten bg de stemming over deze motie geheel alleen staan, en werd de positie van den Minister niet weinig versterkt dooi zgn felste tegen standers, hetgeen toch waarlgk niet de bedobling was geweest. Men zegt wel eens dat er in het mini- sterieele leven slechts twee aangename momenten zgn: dat waarop men tot deze funetie wordt geroepen en dat waarop men die kan neerleggen. Maar Minister Slote maker heeft een derde zoodanig moment beleefd, nil. dat zijn tegenstanders door gebrek aan tactiek zijn eigen positie niet weinig hebben versterkt. TWEE M1NUTEN STILTE OP 11 NOVEMBER De Nederlandsche afdeebng van den Internationalen Vrouwenbond voo-r Vrede en Vrijheid heeft d.d. 9 November van Minister De Geer, voorzitter van den raad vau Ministers, den volgenden brief ont vangen „De herdenking in enkele oogenblikken stilte in de door u bedoelde laoden is onder bgzondere omstandigheden en gevoelens ontstaan. Die herdenking is tot een traditie geworden men blijft haar terecht in d e landen volgen en zonder twijfel heeft zij daar als manifestatie beteekenis. Te trachten thans deze wijze van herdenking over te brengen bij het Nederlandsche volk, heeft naar de regeering meent, iets kunstmatigs, afgescheiden vau het bezwaar, hetwelk in ons volkskarakter gelegen is, tegen invoe- groote hoofd .met de zilveren bles trof onmiddellijik het oog. Het speet mij niet, dat de Beauty en Babylon mij voor waren, want: ik wflde mijn snelheid nu naar de hunne regelen. Met een open oog voor de verdiensten van de mededingers had ik drie paanden uitgepikt, die waarschijnlijk met mij den eindstrijd zouden bekampen en naar deze drie wilde ik mij voornamelijk richten. Ons tempo was verbazend snel en met eenige teleurstelling bemerkte ik, dat Ba bylon zijn vrachtje droeg, alsof het een veertje was. Hij nam vlot alle hinder- nissen met het grootste -emak en vedoor geen duizendste gedeelte van een seconde bij het neerkomen. De Beaut - scheen ook zeer op haar gemak en haar jockey reed zoo rustig, alsof hij den "s al in handen had. Toen we zoo ongeveer twee derden van de baan hadiden afgelegd en we langs de zijiden tegenover de tribunes reden, beg on de Bedelaar, die tot nu toe dapper aan het hooM gegaan was, teeikenen van vermoeidheid te geven. Zijn jockey begon onmiididellijik de kar- wats te gebruiken, maar het hielp niet meer en de afgematte zoon van Lazarus bleaf snel achter. Ruim een kilometer nog van het doel en met nog twee hinidernissen. op dat oogen- b'lilk scheen de wedstrijd te verloopen, zooals ik mij had voorgesteld. De Hark schoot opeens naar voren, haal.de mij voorbij en was opeens gelijk met den grooten Babylon aan den buiten- kant. De Beauty van Quorn ging echter nog vooraan, maar was niet meer dan een ring van dit in andere landen gevolgde gebruik. De regeering moet u derhalvo tot haar leedwezen mededeelen, dat zij hare medewerking niet tot invoering hier te lande kan verleenen." Jim [NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. IP1ET HEIN HERDENKING. Zondag was het 350 jaar geleden dat Piet Hein te Delftshaven geboren werd. Zgn (vermoedelgk) geboortebuisje aan het Piet Hein plein was Zatprdag met vlaggen versierd. In den ochtend van Zaterdag heeft de afdeeling mariniers uit Rotterdam een carre gevormd om het standbeeld Er werd aan meegewerkt door het muziekkorps der politie. Daar heeft overste Oele in herinnering ge bracht wat Piet Hein gedaan heeft. Ten slotte hing hg een krans aan het standbeeld, wat ook gedaan werd door den voorzitter van het hoofdbestuur van „Onze Vloot". De mariniers defileerden daarna voorbg het standbeeld. 's Avonds heeft een plaatselijk comite voor de feestelgkheden gezorgd o.a door de vormirg van 'n optoqht van 30 vereeniging, waarin ook meereed een sloep met Piet Hein. Bij het standbeeld hield de heer A. Mes, voorzitter van het Comite een herdenktngsrede. Nog werd gesproken door mr. A. v. d. Hoeve voor het comitie tot behartiging van Nationale belangen, door den beer D. J. Thysen van het Alg. Ned. Verb, en door anderen. DE VACC1NATIEKWEST1E. Op verzoek van den minister van A. H. en N. heeft de voorzitter van den Gezond- heidsraad een commissie samengesteld ten einde het vraagstuk van her voorkomen van zenuwaandoeningen na vaccinatie. dat door de i verschillende leden afzonderlijk in be handeling was genomen, in onderling over- legen in al zgne geledingen wetenschappe- lgk te bestuaeeren. In deze commissie hebben zitting genomen dr. N. M. Josephus-Jitta, voorzitter; prof, dr. H. Aldershoffarts J. P. Bgl; prof. dr. L. Bouman dr. F. S. van Bouwdgk-Bas- tiaansedr. H. S. Frenkelprof. dr. E. Gorterprof. dr. J. J. van Loghem dr. J. Th. Terburgh dr. A. J. Vitringa. Be Gezondheidsraad roeptde medewerking in van alle geneeskundigen in den lande om zijn werk zoo vruchtdragend mogelijk te maken. MAGAZIJNMEESTER BIJ HET GASBEDR1JF ONTSLAGEN. In een vergadering van B. en W. van de vorige week is de mag^zijnmeester van bet gasbedt ijf te Rotterdam, zekere Vwegens het aannemen van retourcommLsies, ont- slagen. V. was reeds geruimen tijd, terwijl Bijn zaak in ocderzoek was, met ziekenverlof. Gebleken is, dat V. jaren achtereen be- dragen van 4000 en meer van leveranciers heeft ontvangen. Het onderzoek tpgen enkele lagere ambte- naren wordt voortgezet. EEN INCIDENT TE GENT. Te Gent heeft zich Zaterdag bij eenbezoek, van KoniDgin Elisabeth, die een concert halve lengte voor, Zij was vlak voor mij, iets meer naar het midden van het veld. 8 Toen we de laatste hin'dernis naderden was de toestand nog vrijwel onveranderd, De Beauty was nog vooraan en ik kwam het laatst, maar net als even te voren de spreekwoordelijlke deken had ons alien gemakkelijk kurtnen bedekken. Iik spoord'e mijn dier heel even aan en bijna gelijktijidig vlogen we de laatste heg over. Nu komt het er op aan, dacht ik. Nu zullen we de zwakke Naatsen ont- idekken. Onmiddellijik schoot Babylon vooruit en naast hem storde de Hark, zij aan zij, nek aan nek. De Beauty deed haar uiterste best om haar plaats te behouden, dit ge- lukfe haar de eerste vijftig meter, maar de lange rit had haar uitgeput, ze bleef plot- seling achter en ik zag haar niet meer. Nog een tweehonderd meter van de eindstreep en ik was ruim een lengte achter Babylon en de Hark, die beide j letterlijik werden voortgezweept, waren als het ware aan elkaar vastgeklemd, en met de vasthoudendheid van buldoggen gaven zij geen van beiden krimp. Ik reed vlak langs het hek, Moonlight Maid liep als de wind en ik had haar zoo prachtig in de hand, dat ik bang was om mijn kar- wats te gebruiken. Ik voelde, dat ze zich geheel gaf en de snelheid was zoo ^root voor deze lange baan, dat ik overtuigd was, dat wij 't een van alien zouden moe ten opgeven. Ik liet Maid dus haar gang gaan en met mijn handen stijf tegen haar schoften gedrukt, zat ik onbewegelijk ineengedoken. Nog een honderd meter van de eind- Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, met Walter Rummel als solist had bijgt- woond, een incident voorgedaan. Bij het verlaten van de^concertzaal werd de auto, waarin de koningin zat, door eenige Vlaam- sche studenten omringd, die amnestie amnestieriepen. De politie stelde echter spoedig een einde aan het incident en de koninklgke auto kon verder ongehinderd doorrijden. BELEED1GING VAN MUSSOLINI. Een It'aliaan, die zich in een brief aan zgn verloofde beleedigend over Mussolini had uitgelaten, is naar de correspondent van de „Times" te Rome meldt, door een bg zondere rechtbank tot 6 maanden gevange- nisstraf en een boete van 500 lire veroor- deeld. DE WOLK IN HET OOSTEN. Polen heeft de Russische nota over Litauen die de diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph »niet bepaald een ultima tum" noemde, op een andere manier beant- woord dan Moskou veTwacht moet hebben. Het heeft er schrgft de N. R. Crt. Diet rechtstreeks op geantwoord, maar een nit- eenzettirg van zgn standpunt in het cot fl'ct gegeven in een nota aan alle bevrieDde landen, dus ook aan Sowjet Rusland. Met deze rondzendnota legt het de zaak, in plaats van er een Poolsch Russische kwestie van te maken, aan het forum van de wereld voor. Maar Moskou heeft oj> deze manier op zjjn waarschuwing dat Polen de zelfstandigheid van Litauen niet kan aanranden, zonder met de Sowjet-unie in botsing te komen, tegelijk een indirect antwoord gekregen, al gewaagt dat antwo®rd niet vaD de Moskousche nota. •Polen ontkent uitdrukkelijk dat het eenige booze plannen tegen de staat kundige onaf- hankelijkheid van Litauen of zijn territoriak onschendbaarhHd koestert. Het wenseht slechts met Litauen normale betrekkingen te onderhouden, wat aan Polen t t dusvtr niet gelukt is, daar de opeenvnigende Litausche regeaiingen aan de fictie vaste htelden dat er tusschen de twee landen een stxeep, daar begon de qroote Babylon te weifelen. Het werd hem eindehik te zwaar en hij scheelde een peklengii met de Hark, toen was hij -elijk met de heu- pen en einidelijk was de rudn uit Victoria een heele lengte voor. Een kreet van teleurstelling ging op van de tribunes. Hun kampioenen waren gestagen en de groote prijs zou nu uit het district gaan. Het scheen alsof de massa kreunde, een gekreun, dat plotseling ver- stomde en weer in een zucht eindigde. Toen werd de stilte plotseling verbroken, een gemompel zwol aan als een opsteken- de winid en na een oogenblik brak er een woest gejuich los. Moonlight Maid won op de Hark. Er was geen twijfel meer aan, ik was den ruin de baas. 1 wintig meter van de eindstreep was ik ter hoogte van den buiikriem tien meter, we waren nek aan nek. De Hark kampte moedig, maar met iederen meter won de merrie terrein en ik wist, dat zij het t langst zou volhou'den. Plotseling was het einde daar. Met een opperste po.ging kwam de Hark nos nog eens voor en bleef toen zoo plotseling achter, dat ik meende, dat hij gestort was. Een waas kwam voor mijn oogen, het geluid van myriaden stemmen verdoofde mij, enwe hadden met een halve lengte gewonnen. (Wordt vervolgd 1 U NEUZENSCHE CQURANT t-Tim a Buieemeester en Wethouders van 1ER NEUZEN, maken tiekend, dat liet verzoek van »De American Petroleum Compagny" gevestigd te s-Gravenhage, om on het nerceel, kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, No. 314, een verplaatsbare benzine-bewaarplaats met aftapinrichting te inogen opricbten en in werking brengen, door hen is tnge- wilUgd voor een proefiijd van een jaar. Ter Neuzen, den 28 Nov. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJ LEE, Secretaris. Onder verwijzing naar depublicatic van 10 October 1927 wordt hierbij alsnog ter op-nbare kennis ge- bracht dat de houders van rijbewijzen, zich tot het verkriigen van een nieuw rijbewijs moeten vervoegen ter eemeente-secretarie voor de hieronder genoemde datums van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 nur, waar voor de iuvulling en doorzending van eon aanvraag-formulier wordt gezorgd. Wat aangaat de verwisseling der rijbewijzen welke zijn afgegeven in het tijdvak 1 November 1925 tot 1 November 1927, diene bet volgende Alle de in genoemd tijdvak afgegeven rijbewijzen vorvallen twee jaren en aclit maanden na de dag- teok-ening der afgifte. On tot de laatstgenoernde verwisseling te geraken KM de belanghebbende zich ter Gemeente-Secretarie vervaegen, vooraien van de vereisihte bijlagen, waar- lat steeds behoort een bewijsstuk van rijvaardigheid, waar eveneens weer voor de doorzending zal worden /org gedragen. Be* belanghebbenden wordt in overweging gegeven Ujdig een nieuw rijbewijs aan te vragen teneinde te vnorkomen dat men in ongelegenheid geraakt. De aanvragen van ben, die voor het eerst een rijbewijs verlangen moeten op de gewone wijze bij den beer Commissaris der Koningin worden inge- dieuti. door tusschenkomst van den Gemeente-Secre tarie. Tar Neuzen, 30 Nov. 1927. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1