ALfiEMEEN n"wS- FN ADVERTENTIEBLAD VHOR ZEEUWSCH-VLAANPEREIi No. 8148. Woensdag 23 November 1927 67e Jaargang. binnenlano. Rheumatiscbe pijnen Een nieuwe neus feuillkton. ABONNEMEMTSPRIJS EEESTE BLAD. 8UITE»l«*I1. ""1 m mmm ■mi nt.ULmi-l.IV ,„aani.en bn vooruitbetaling fr. per post f oplossing Voor engros Firma GEBR. STEENLAWD, TER NfUZEN, 23 Nov. 1927, WEREZOEEEN IN HET BUITENLAND. Hs u- iS. £6 g- 75 1 0 -*■ Voor bmnen lei iNeuzei. /i.^opc '7' ao„. V. *t buitenland f 2.70 per 3 maanden franco oe Oit ii vl Va.«chl|nt iederen^la«nd«^ w maanuen «i] vooruitbetaling fr. per post /6.60 per jaa. xhonnen.K,-en voo. *t buitenland alleen bii vooruitbetaling. V*en Vrlldaaavond. flqrzFV.QNDEN MEDEDEELINGEN HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER ^UZEN „b»-n bekend dat het verzoek van CORNELla UE1JER te Tor Neuzen, om in het ^ad^" *.al bekend gemewte T«r Neuzen. ^t e L No 1741 een ruw-olie motor van 30 1 K. te mngen plnatsen en in werking brengen, door hen is inge- willigd. Ter Neuzen, den 22 Nov. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIILLE, Seeretans. word en verzacht door inwrijven derpijnlijke plekker Bij apotheken en drogisten Jaa. Me. H. A. VAN RARNEBEEE. Onder zeer rele en harteljjUe nig ken an WMangstelling hebben Zonflag de Minister tab Stunt oud Minist r van Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr H. A van Earnebe'k en *»viouw Van Earnebeek, geboren baronesse Yarn Wa^senaer van Rosaude, hun 25jartge •ektvere-niging gevierd. Een 50 olo-ms ukken warden bezorgd mb de door het zilveren echtptar bewoonde villa Olanda, aan den VanStolkweg in I en Haag. waar om 4 uur een receptie begon wclke buitengewuon druk b zocht werd. DE ZEVENJAR1GE LEERPL1CHT. Het Volk meldt, dat de hee en Albarda, Gerhard en Van Zadethoff op. i-uw bij de Tweede Earner een voorstel van wet nebbee irgediend tot invoering van de leerver- pl ehting voor bet zevet.de leerjaar, thans met it gang van 31 J inuan. Het regeeringxontwe p beoogt. naar be kend is. een invoering op 1 <Mi. De be handelmg van het ontwerp zou g-durende ket, ziekteverlof van den Vlin st-r van Onder wija (hij Kon- besl- Tan 10. November ?oor drie maauden v-rle nd) blijven rusten. TEWERKSTELLING ONVOL- WaaROIGE ARBEIDSKRACHTEN Naar gemeld wordt is tn voorberetdtng 4s b noeming van een Staatscommissie ter kestudeeiing van het vraagstuk der tewerk- ■telling van onvolwaardige arbeidskruchten. Het zou niet onmngeiijk zjjn, dat dez* eommissie een permanent karakter zou krjjg n. HENR. ROLAND HOLST UIT DE COMM. PAKTIJ De Tribune deelt mee, dat mevrouw HenriStte Hoist de Co nm inistische Partij «a de Communistisehe Internationale heeft verlaten. Aan het Volk is van eenige kan*en mee- gedeeld, dat mevrouw R .land Hoist zelf een gr ep heeft gesticht met eeu sterk chris- telijk-r-ligieuze tendenz. t DE RLOMPEN INDUSTRIE. De Mmister van Arbeid heeft aan de kB'gemeesters van ontersch-dene platte- landsgem enten verzacht, hem een opgaaf te verstrekken van het aantal populieren in hun gemeente, alsmede den stand van dem aanplant en de opmiming van die keomsoort. Dit verzoek houdt verband met een bi) door ARTHUR GASK. den Minister i gekomen kiacht over den uitvoer van populiere. hoot, waardoor de klompe industrie zou worden b d eigd in haar aestaan (Volkekr.) INVOERRECHT OP RERaMISCHE ART1KELEN Bij bet g bouden afdeelingsonderzoek der Tweed- Earner van het wetso werp t..t tiidelgke ve.hoogng van het invoerrecht op ker muche aitikeleu. zgn van verschil- leude zijden -rnstige bede kingeu te<en dit ontwerp geuit In [.ailemeutaire k ingen w -rdt evenwel aang nome dat een nee.derh'id voot h«t b»-treffende wetsontwerp verz k-rd s Naar men ous opuieikte zou het zwaa t punt bij de chrtste jjk-historische fractie liygen, doch verwae.ht wo.dt dat dez gri.ep. net wellicht enke e u rzo ideriugen, met het ontwerp zal meegaan. f zaa verzeker ban wo de do het e dz winne. van de beg.nseleu an h t protoeo. v»>. Get eve. Reeds vroeg-r Waren e i he pari men wet aanwvjzing-n geweest dat derve d- en de B o-qu ville. de mm Ster a., lanbs verdediuu g, h.t over de eil gheui kwes te met g-h-el e ns -areim Z >o spr k n- derve miri d E me Zit. g van In Feb'u n de overtuiging ui' 1atl> i se land oudanks zekere onrustbareude ve.-chtjnsel n t" e ee -tvolgeide jar' n ni t lin staat zoo zpn. op h t w etelijk font >a. vallende krflgs verrichti. gen van beahs end-n Hard hit te voer n'*, terwijl de Bro qoevil ju dteze tde verjj d-riug tie me-niiifet ute dat Belgie v or elken ioval open stond m dat de mil taire toestand da m ong nsti er ou- zjjn dan n 1914. Wij moge.i.zo h-sloot de mo ister van landsv rded ging, de ge beurlpkheid van een nieuwe. o log niet over bet h fd zi n. He- conflict dat tha .s s u tgebars en, leek reeds to-n in de Hem aanwezig, SNEEUW EN UZEL. Ook in ui «eh an i heeft de ijzel m I vang qke stnringen in het verkeer ve.oor zaaki. Gisteren was in vele str. k-n alles wee' met een iislaayje bedekt. Uit Mtdd-n Duitsc l.nd wordt sterke sneeuwval gemeld. DE M1NISTERIEELE CRISIS IN BELGIE. Het uitbreken -a. e-n minist-rieele crisis in Be'gie door eeu g schil tn den oez» m van het kab net tu schen de kathoitek- consvrvatieve en 1 bera e mmisteis een r en de «oeia ist sche ministers ande.zijds over de door de Laatsten g wenscbte ver- minderi1 g van den militairen diensttjjd en and re kwes'ies van de organ satie van de weermacht, bewijs', dat het vei lghe ds- vraagstuk. ondanks Locarno en den Vo ken- bond, not) altijd een belangrqke rol in de poiti'k speeLt. Als de moeilijkheden cm de crisis p te lo>.8-n niet zoo yroot bljjken, dat h t tot Eamerontbinding n e n nieuwe verkiezing moet komeo, zullen de vier social st scR ministers Vander elde (huiten landsche zake Hoysmans (onderwgs), Wauters (nijverhe'd, arbeid en soeiale. ver- zekering) en Anseele (spoorwegen, marine, post en tele^rufie) wel uit d' teg erit g treden en door katholieken en liberalen vervangen wo den I'an is er aa> de groote coalitie, indertijd tot stand gekomen in het be ang van de fi-.ancie le g zondmakingen de r-dding van den Belyiseheu franc, een einde gekomen. wa' vroeg 1 laat toch te verwachten was. Het heengaan van een g. matigd man in de buitenlandsche politiek a's A7andervelde die ook te Get eve wakker is opgekomen voor de idee en. van den Vol- kenboud en d- versterking van zijn vrede- b war-n'e wer zaamhe d, z u een verl es zijn in het nog vau al'en die van me-ning zgn dat de Bu'op esche vrede slechts dnur- 31) Vervolg.) HET .AANSTAANDE ONT w A PEN1NGS- DEBAT TE GENEVE. H t bench' dat de Sowje - Rossische reg erii g thans ba^r del ga ie v or le- voorberei teDde com miss e van de ont wapeningsconferentie heefr t enoemd zal meent de N R. Crt d belangstelling voor de op 30 dezer te Ge. e e beginnenie be- raadslagingendezercommissi verlev ndig n. De ineeste mog ndn-deu die aan he' nebat de-'nemen, zullen er verte e woor i.d zqn do r deskundigeu en v >^ler ook wel door een enkelen mi. ist-r (Engeland heeft b.v. Lord Cush ndun, den opvolger van Lord Cecil aan het hoofd van haar afvaardig ng geplaat-t), maar niet boor hun min sters van buitenlandsche zake De Sow)et-unie, dip zich zoo lang ter zijde h ef' gehouden, omdat het met Zwit- Setland overhoop lag en niet op Z witserschen bodem w lde r,eraadslag-n. leg' echt-r bij- zonde.en nadruk op de heteekenis, w Ike zij aan het ontwopeningsvraag-tuk hecht, doordat zg Litwinof, den waarn-«ienden volksc'imm'i-sa is oor hu tenlandsche zaken, tot voorsitter van haar delegatve he ft benoemd. Bebal e een ge minder bekende Sowjet-mannen, zal ook Loenacharsky de vo'kseomm.s aris voor onderwys, er deel van uitmaken. Dit doet vermoeden dat Sowjet Rusland bela-grjjke vomstel en te berde zat br-ngen, en d ze onierst.elhng krijgt kleur door een bericht uit Moskou, v.iigens hetwelk het voor ^drastische - e- perkirgen van de wap-mngen" zal ijveren. Tegelijk heeft Ry'kof in het r.pe baar d-n etsch ges'eld d .t ^de groote werkende massa's der wereld op de o twapening toezich' zulRn m et n houden". Het heeft met aan aanwij'.ingen ont.broken dat eenige groote mogendheden bp de be- perking in een langza m tempo te werk willen gaan en van verschillende zpd-n j (vrooraf van Engelschen k nt) is hetoogd dat a' te drastische voorsteflen slecbts de a k .msten in geva r zoud n nr- ng M- n k n daa'om v orzieu bat de deelmm ng van be Sowjet-u i het niet g makkeljjker zat maken t t bes uiten te komen lie Rus-eu zfln bovenbi n. gelijk de e varn g van roegere mternat on ale c .nfeenHes ge ee d he ft. mo- Ijjke on4e ha- de ears Hun P inzipienrett ei heeft- m ermalen aan het beTeiken van een cotupromis in den w-g gestaa... Zg be b n o .k en h-b"elijkheid om een taal te gebruiken d e van de .ewone d pl.matieke vormen afwgt-t en daardoor bun tegeustanders in bet de a- v.r ittert De uits-hers op w e in de moeiij-e omstand'ghrden waarin het debat door zu'ke factoren kan ge aken, van ze'f de nemiddelaarsrol zal komen te ru-ten, zul'en taktscbe bekwaambeden hebben te toonen. Als nemiddelaar komt "uitschland om tw'eee let reden in aanmerkmg: in de ee ste p -ats omdat h t van a le mogendheden met Vloskoudeve trouwelijks e betrekkt. gen onderhoudr, en dan omdat het. wag-ns den toestand waarin h t tr c aat van Vers-illes het geplaatst h-efr. ook ze.f voor een v. r strekkend ontwapening-pr gram t pk mt Nog een and re bemiddelaarsrol zal m geljjk voor de Dui sche delegate weg- gHtpyd ijn, namehjk om Engelschen en Llussen, me boor de dtp omatieke breuk tusschen hen van elkaar g scheiden zgn, met elka r in con-act te bre gen. Van weerska. ten is daa.voor irscbikkelgi-heid no dig en Baldwin he f er «1 vuorzicbtig op geziuspeel.t dat England geen beletsel zal zijn, indien de Sowjet ur.ie voor de toek mst beterschap belooft ten opzich e van hare revolutionaire p opsgandistische bt-moeizucht. Nu Duitschlard lid van den Volken^ond is en aan het deba- dedn emt, de Ver eengde Staten w-er door waarnemers ver- tegenwoornigd zullen zijn en de So*jet ui ie voor h-t eer-t, blijkbaar met am itenze voorstel en, ten tooneHe verscbij t, is lg eenige jaren verge eken de positie waarin men tegeoover het ontwapenir gsvraagstuk staat ten eenenmale verat derd en de krmg te Geneve g-sloten. Wg moeten du af- wachten. GEZINSBEPERR1NG IN B0NGAR1JE1 Hoewel Hoi garge's geboortecjjfer all-en door I alie in West- en door Roemenie in Oo-t Europa overtrolff-n wordt, vat men er toch, naar de Boedap-ster correspondent van de Observer aan zijn blad mt-ldt, het s'reven naar gezinsbeperking en he.t voor- kotH' n van tal van gezinnen m t niet meer dau eeb kit-d zeer ernst'g op en overweegt men zelfs de indienicg van een wet, waarbij ku.derlooce echtpi.ren een deel van hun landbezit zulRn verbeuren ten voordeede van rgkgezeg-nde ouderparen. In de 2259 gezinnen van de groote grondbezitters zijn de laatste vgf jaar gemiddeld slechts 40 kindnren 'sjaars gehoren, in de 20 500 gezinnen van raiddel grooR grondbezitte-s bedraagt hut g-boort cgf-rs si chts 13 op de duizend. l^e Sage geboortecijfers zijn vooral opmerkelijk in sommige d-elen des lands, vooral in protes'antsche districten, waar de levensstandaard hooger is dan onder de katholieksn en derbalve, zegt de man van de Observer, bet streven naar verhooging van bet bezit gfooter is. In den omtrek Welisiwaar had ik hem de heele week wat vreemd qevonden, maar ik schreef dat toe aan zijn onzekerheid, of hij mij den voriigen Zatendaiq had zien rijden of niet. Hij was onrustig en angstig ge- weeisit, vonid ik, maar klaanblijikelijk. was hij er ten zeer.ste op gesteld om bij mij in een good) blaadj-e te blijven staan. Ver- Bchetidene malen had hij getracht om mij onigewoon belang te laten ste-llen in den tuiin. Eens bijvoorbeelid, had hij mij ge- vnaagd om gauw met hem mee te komen otm naar een slang te kijken, die hij zeker jezien meenide te hebben bij den muur, vecraan in de oprijlaan, maar zooals ik wel verwachtte, was er geon slang te kdkennen. Hij had zich toen uitgeput in v&eronfcschul digingen. Dat herinnerde ik mij opeens alll-emaal Msai* ik vonid daardn tooh geen reden tec* zijn wegblijven. In mijzeJf mopperend ging ik naar bin- «cn om mijn ontbijt gereed te maken, een *iaal, dat ik echter nooit zou nuttigen. Lk was er juiist voor gaan zitten, toen ik wpoems aan de couranit dacht, die altgd over den muur werd geworpen Wroveliig sbond ik op, om haar te gaan hail en. Terwijl ik langzaam naar huis terug liep, vouwde ik het blad vast open toen ik ineens idoor den grond me-ende te gaan. W<at z3'Cf ik, kon. *ik mijn oocjen w€J gielooven? Een koude rilling liep mij over den rug. Mijn tong -scheen aan mijn gehemelte te kleven, en ik voelde mijn hart in mijn keel kloppen, Boven aan het middenblad prijkten twee groote portretten naast elkaar en beide stelden mij voor. Boven het eene stond ,,De Jockey Hug- gins" en boven het tweede ..Dokter Ro bert Carmichael, de zonlderliing iDe couranit gleed uit mijn bevende vu- qers, een wee gevoel van onpasselijkheid iowam over mij en een oogenblik scheen ik te zullen stikken. Wat beteekent dat? vroeg ik mij at. Ik kon ndet ontdekt zijn. Koortsig greep ik het blad weer en de groote vet-gedrukte opschriften grijjisden mJ' .Roman van het groene VeldT stond er ,,De bekende beroepsrifder Hugguns en de'beroemde chirurg uit Sidney blijken een -en dezelfde pexsoon. De hermiet ver- laat zijn kluis terwille van de renbaan en heeft een verbazingwekkend succes Het dunrde een heelen tijd, eer ik alles bevatten kon, De schok was te groot voor mij en mijn hersenen sohenen ver- 1-aimid door den sc-hrik Ik had in de ^H loopen maanden zulk een onbegrensd zelfvertrouwen gekregen en rnqzelf zoo Stationsstraat, IVIIDDELBURG. van de Teisz zijn er op de 298.00(1 echl- paien 44 000 zonder kinderen ei 40.C00 met e'en kind. In de pr vmcie HaraDya moeten dorpen zijn z> nflei een ei kel k nd van scboolgaarden leeftgd. Graaf B-thlen, zelf protestant h eft on- langs in het parlement een Rro p gedaan op de prot-sta tsche gees e'gkh-id om het ste sel van de g-boortebeperk ng krachtig te bestrgden. Een schrale troost voor de Hongaren moge zgn, dat in Oost. nrijk de to-stand nig heel wat ongunstiger is. Daar was voor den oo log het g- boorte. gRr al ge- daa'd tot 18,58 per 1000 en bedroeg het verleden jaar nog si chts 12 24 De directenr van de arbeidsbeurs te Ter Neuzen, verzoekt ons opname van het volgende Het komt nog herhaa'delgk voor, dat zg, die op eigen gelegenheid werk zoekt-n in het b uiten'an 4, bedrogen uitkomen. Ook- met het inwitmen van inlichtingen bg zelfg betrouwbare" partculnre of z.g.n. open- bare bureaux zg men uiterst voorz chtig„ De gevallen, dat die iniicttu gen niet be- trouwbaar geb.eken zgn en de betrokkenen, het slachtoffer so den van valsche voor- spiegeltngen, zgn vnle. Ook den laa sten tijd zijn weer eenige derge'gke gevallen bekend g' worden van z.g. bureaux toot plaatsing of in ichti- g. Aan werkzoekenden wordt daarom Bau- gevaden zich voor hi-t inwimen van al'e ii lichtingen omtr.nt werk elegeuheid in bet buitenland, uitsluitend te wenben tot de Gemeentelijke Arbe dsb. urs, Schoollaan 4. Dit lichaam staat in geregelde ver indir g met binnen- en buiten'andscbe arbeids- beurzen. emigratie icbameD, e z. en heschikt over vele geg' vens en informatien omtrent werkge'egenheid, en plaatsingskans in andere ook overzeescbe landen. veilig geacht Het scheen onmogelijk. dat ik ontdekt zou worden en zelfs het ziien van Hooker diien vorigen Zaterdag, had mij miet zoo heel erg van de wijs ge- bracht". ..Hooker", plotseling begreep ik. Hoo ker had mij verraden. Nu doorzag ik hem. Daarom was hij de heele week zoo angistd'g geweest en daarom bleef hij nu weg. Weer flitste er iets door mijn geest. Ik qreep naar dfe courant en keek naar de photo, waarboven stond Dokter Gar miichael". Waar was die genomen. Het kostte mij de grootste ins panning om niet woedend te worden, want alles was nu klaar als de dag. De photo van Dr. Carmichael was ge nomen in den tui-n van d-en dokter. lk was qekicikt van uit het kreupelhout. toen Hooker mij had geroepen om naar de slang te komen zien, Toch mo est ik lachen, omdat ik er zoo leelijk ingeloopen was. Die langzame, domme Hooker tegen den schranderen sduwen John Archibald Cups, smaalde ik eo Hooker bleef mij steeds de baas. Maar hoe batter '.die laoh ook was, toch deed het mij goed en ik begon n-u heel Mm en nauwkeurig het artikel te 'ezen. Zeker het was uitstekend gesteld, en zij hadld'en zorgvuldig alle featen zoc-ht eer ze het artikel ter perse hadden laten gaan. Aan den voet van h«* bW waren nog twee photo s, d-ie ik nu pas voor het eerst zag. n i Car- Een was een ki-ek van ■■P°^ter Uar michael verlaat de Australische Bankver eenigimg mat zijn gekleurden bril op en de andere was een groote photo van den tuiin van. af de oprijlaan genomen met een deel van den zijgevel er op. Natourlijk was het artikel uiterst sen- safiioneel en blijkbaar waren de leggers van oudere Sydney-couranten geraad- pleegd omtrent bijzonderheden uit Dr. Carmichael's vroeger leven. In de krant werd voorts verteld, welk een knap chirurg dr. Carmichael eens was en in het kort werden de gebeurte- nissen nagegaan, die geleid hadden tot zijn teruggetrakken leven van de laatste vijf jaren. Toen was hij, zoo stond' er, naar Adelaide gekomen en meer dan vier jaar had hij eds een klulzenaar in het noordelijik gedeelte van die stad gewoond. Omdat hij genoeg van de menschen had, schiep hij zich een tehuis in een wonmg, omrinqd 'door een somberen hoog om- muurden tuin, en nacht en dag werd tj bewaakt door reusachtige wolfshonden, die overal ron'dsl-open. En ongeveer ze* maanden geleden, zoo Stond! er verder, had hij plotseling zijn heele levenswijze veranderd. Hij had zich weer onder zijn medemenisohen bewogen en vreemd genoeg, voor zulk een uiterst beschaafd en intellectueel man, hij was beroepsrifder geworden, Dan werden de lezers er aan herin- nerd, hoeveel succse ik behaald hald en hoe ik als Huggins, de jockey keer op keer de paarden met de minste kansen ;er overwinniing had gevoerd. Er werd verder in beschreven, dat He -aishesloten had g-eweigerd om iets om trent mij zelf mede te deelen en hoe leder- een op een dwaalspoor was geleid, als hij trachtte iets omtrent mij te weten te ko men. Een tijidlang was het qeheim van mijn duibbeJbestaan bij mij veilig geweest en niemand was ook maar op de gedachte .gekomen, dat Dr. Carmichael en de jockey een en dezelfde persoon konden zijn. Toen werd de schrijver van- het artikeJ zelf geheamzinnig en onthield zijn lezers d-e mededeeling, hoe hij al deze bijzondeT- heden aan de weet was gekomen. Maar voor mij was het al heel duidelijk, dat hij Hooker had geisproken, want er wortden bijzonderheden uit mijn dagelijksch leven medegedeeld, met een juistheid, als had. ik ze zelf geschreven. Bovendien kon alleen met Hooker s hiulp ieimanld in den tuin komen teneinde de photo's te nemen en degene, ^waar boven stond Dokter Carmichael", was van mij genomen op de plek, waar Hoo ker mij had opgesteld, opdat ik zijn fan- tastische slang goed zou kunnen zien, Ik had het artikel geeindigid en was op het punt de courant neer te leg.gen, toen mijn blik weer viel op de photo van het huis met den tuiin. Met een angstig voongevoel zag ik, dat het juist den groo- ten vijgeboom en den grond er onder weergaf. „Was het maar verbeeLdinq vroeg ik mijzelf plotseling af, terwijl mijn hart' bonkte als een voorhamer, „of scheen op de photo werkelijk, dat eene hoekje grond donkerder dan de omge- ving". Een langwerpig stuk grond, net de vorm van een graf, onder den grooten vijiqeiboom. En weer huiverde ik. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1