ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. inrimrnrN o. No. 8145. Woensdag 16 November 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus DBANKWET. EERSTE BLAD. FKUILLKT OM. BUiTfcHLMD. I .irta »trnnollC> Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden A80N SPRIJS: voor t - ------ - <- - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar bu'it en landf 2,7 0 per 3 maanden franco per post - Abonnementen voor 't ^te^ alleen bij vooruitbetaling. Dit hiverschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en. VHjdagavond.- HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, waehten voor of op DINSDAG 22 NOVEMBER a.s., des voormiddags ten 11 ure, in A. Prpsopgaaf met monster voor de leverantie van minimum 1. 45000 K,G. Grenailles 2. 70000 K.G. Macadam 1-3; mat opgave plaats van levering B. Het vervoer en uitspreiden van boveDgemelde en wel op de volgende plaatsen 10000 K.G. voor het gehucht Poonhaven. 10000 K.G. voor het genucht Othene. 10000 K.G. voor het gehucht Zaamslag-Veer. 6000 K.G. voor het gehucht Reuzenhoek. 6000 K.G. voor het gehucht de Val. 4000 K.G. voor het gehucht de Inlage. 4000 K.G. voor het gehucht Griethe. 10000 K.G. in de Polderstraat. 20000 K.G. in de Neuzenschestraat. Restant op het Dorp. door ARTHUR GASK. De leverantie moet plaats hebben voor 15 December en het vervoer voor 1 Jan. a s. Het gewicht wordt bepaald naar over te leggen wtegbrieven. Zaamslag, den 14 November 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. oTOLK Lzn., Seeretaris. DE VAGCINAT IE-K WESTIE. Thainis is verschenen het wetsontwerp tot wijziging en aanrvulling in de wette- lijke bepalingen betreffende de vaccina- tie. De Minister herirunert er in zijn toe- lichtinig aan, dat in Juli j.l. wend besloten, de verstrekking van dermo-vaccine te staken en neuro-vaccine te verstrekken, waarmede in Spanje zeer gunstige resul- taten wenden bereikt. Dit besduit was ndet gegrond op gebleken of veronder- stelde schadelijkheid van de dermo-vac cine, maar was alleen gegrond op het feat, dat deze vaccine niet, de neuro- vaccine wel bacterie-steriel is. De erva- ring heeft helaas geleerd, dat ook hier- mede niets ten goede bereikt kan wor- den. In enkele gevallen van en ting, met de neuro-vaccine hebben zich eveneens aamdoenimgen in het centraal zenuwstel- sel voorgedaan. Bij djeze memorie is een door den hoofd- inspeeteur van de volksqezondheid, Dr. Terlburgh, samengestelde statistiek van de sinids 1924 te zijner kennis ge'brachte gievallen gevoegd. De regeering staat nu voor het tot dus- vear in geen enkel opzicht opgehelderde verschjjnsel, dat is een zeker aantal geval len na vaccinatie tegen de pokken ern- stige ziekteverschijnselen optreden, die in enkele gevallen een doodelijk verloop hebben gehad. Dat de vaccine zelf oor- zaak van het optreden van de verschijn- selen zou zijn, is niet gebleken. Het be- hoeft geen betoog, dat met alle kracht gezocht wordt naar de verklaring, die dan tevens de mogelijkheild! van bestrij- ding van het verschijinsel zal kunnen brengen. In afwachting daarvan heeft de regeering zich ernstig afgevnaaod, of zij de bestaande wettelijke bepalingen betreffende het verbod van schoolbezoek door niet-gevaccineerden, onverzwakt mag haindhaven. Die vraag heeft zij, naar het adtvies van den Gezondheids- raad te hebben ingewonnen, ontkennend beantwoord. Daarom wordt voongesteld, art- 17 van de wet voor den tijd van 3 jaar buiten werking te stellen. Mocht binnen dien tijd overhoopt de wetensohap nog niet geslaagd zijn, de raaldlselen op te los- sen, dan kan die termijn verlengd wor- den. Aan den verantwoordelijken Minis ter moeten echter met betrekking tot de scholen zekere bevoegdheden worden ge geven voor het geval, dat pokken worden waargenomen, o.m. de bevoegdheid, alien zoowel leerlingen als onderwijzend per- soneel, die niet of niet volgens de wette lijke bepalingen gevaccineerd zijn, van scholen te weren. Bovendien moet, zoo- dra pokken optreden of gevaar voor overibrenging van eldlers bestaat, kunnen worden voorgeschreven, dat er dagelijks gelegenheid voor kostelooze inenting en herinenting moet zijn. Ten einde de vaccinatie, die voor de bevolking een heilzame werking heeft ge had, zooveel mogelijk tot de levensge- woonten van het volk in al zijn geledin- ge:n te doen blijven, zal door een geregel- de samenwerking tusscben medici en in- spectie de kennis van de vaccinatie met alle kracht moeten worden bevorderd. ONZE VERHOUDING TOT BELGIe. In de memorie van amtwoord op het voorloopig verslag van de afdeelingen der Tweelde Kamer over de beg rooting van buitenlanidsche zaken wordt het vol gende gezegd: De bedoeling van de zinsneden, in de Troonrede gewijd aan de verhouding tusschen Nederland en Belgie, was, om met het oog op de belangrijke plaats, welke die verhouding in de laatste jaren in de buitenlandsc'he aangelegenheden van Nederland heeft inigenomen, haar niet onbelicht te laten in een stuk, dat bestemd is de algemeene riohtlijnen aan te neven welke de reoeering voorshands ten aanzien van hoofdzaken in haar be- leid denkt te volgen. Naar het oordeel der regeering mocht in de Troonrede een passus betreffende de verhouding van Nederlanid tot Belqie d'aarom niet ont- breken, nog daargelaten de vraag of weg- latiniq niet een inidruk zou hebiben kuinnen wekken, die in de verhouding tusschen de oeide landen een onjuist en onzuiver ele ment zou hebben g.ebracht. Met het nevoelen van, de leden diie van oordeel waren, dat het belann hetwelk ook naar hun inzien onmiskenbaar ge- oqen is in een zuivere yerihouding tus schen Nederland en Belgie, op dit oogen- i >lik onzerzijds eerder onthouding dan actie vordert, kan de Minister zich in zoover vereenigen, dat, zooals reeds uit de Troonrede is gebleken, op het huidiq oogienblik de noodige basis voor onder- haindelingen nog niet, aanwezig is. Maar zoodra het thans aan den gang zijnde na- dler onderzoek zal zijn ten einde gebracht, zal naar zijn oordeel dezerzijds niets meer aan een nieuw overleg met Belgie in den weq behoeven te staan.. Hij is het ten deze eens met de leden die de meening uitspraken, 'dat het qewenscht is onze verhouding tot Belgie, zoo spoedig mo- qelij'k tot klaariheid te brenqen. Van die overige gemaakte opmerkingen heeft de Minister met veel belanqstellinq kennis genomen. Hij meent, dat het be- lang der zaak in verband met het stadium, waarin zij verkeert, niet medebrenqt dat hij idaarop thans nader ingaat. Voor zooveel noodig moge hij, met name wat betreft idle gewenschte voorlichting van deskundigen en belanghebbenden in her- innering brengen hetgeen is medegedeela in de memorie van amtwoord op het voor loopig verslag betreffende het 1 ste hoofd- stuk der Staatsbegrooting. Hij is de Ka mer erkentelijik voor hare bedoehng om, dloor de betracihting van teruglhoudend- heid, misverstand en onnoodige moeilijk- heden te voorkomen, en stelt er prijs op te verklaren, dat hij bij zijn streven tot ver- krijginiq eener bevre-digende oplossmg wordt gesterkt door het vertrouwen waar- aan in het voorloopig verslag uiting is gegeven. 28) Vervolg. De politierechter had Fielders toen naar de rechtibank verwezen. Er werd toen weer heel wat gepraat in de stad en de directie van de Bankvereeniging werd scherp gelaakt. Een wanhopige poqing door het bestuur aangewend om de zaak nog in den dopfipot te stoppen, mislukte en heel gauw aleeid een mooie geschiede- nis de ronde. Een schrandere verslaggever van ,,De Echo" kreeg een der employes te pakken en hoorde heel wat, waar het puibliek het qrootiste belang in stelde. Het bleek, dat al maandenlang het heele banikpersoneel onder verdenking stond. Voortduremd weridlen er diefstal- len gepleegd en zij werden zoo handig bedxeven en telkens op zoo verschillen- de wijize, dat men nooit argwaan kreeg tegen een bepaalden persoon. Mijn veroordeelinq had aan dezen toestamdl geenszins een einde gemaakt, integienideei, de diefstallen kwamen veel- vuldioer voor, sinids ik weg was, en aan de bank geloofde niemand meer aan mijn schuild. En, er was nog heel wat aan het licht gekomen om te bewijzen, dat David Fielders en hij alleen van het begin af die dader moest zijn geweest. De feiten, medegedeeld door ,,De Echo", veroorzaakten een heele opschud- dling en binnen enkele uren stonden alle couranten vol. fDe belangstelling in de zaak-Cups werd weer levenl'dig en het piroces-verbaal van mijn zaak werd herzien en door tal van menschen besproken in de volgende da Eindelij'k trad ,,De Tijd van Adelaide voor mij in het krij.t en publiceerde een hoofidartikel met het opschrift: Een d'roe- ve dwaling der Gerechtigheid waarin het qetuigenverhoor in mijn zaak aan scherpe critiek onderworpen werd. Het veroordeelde rechter Cartright, zonder hem in het minst te sparen en na eenlge aanhalingen uit zijn laatste rede werd er vol bit'terheid gevraagd': „Maar hoe zou het ook voor een jury mogelijk zijn qieweest om niet tot de uitspraak ,,schuidig te komen, na zulk een eenzij dig betoog?" Vender werden er mijn hefti^e protes- ten aan het einde van het proces in ver meld en werd er de hoop in uitgedrukt. dat de rechtibank voor zoover mogelijk haar dwaling herstellen zou. Maar ten slotte werd den lezers voor- gehouidien, dat het naar menscheliike be- rekenimg daarvoor wel eens te laat zou kunnen zijn. j ,,Waar is de ongelukkiqe? was de slotvraag. ,,Waar is deze john Archibalc Cups, die in het oogenbli'k van opperste ellende als een geest uit de klauwen van het gerecht verdween? Verlber^t een een- zaam, naamloos graf hem. of moeten wij waehten, totdat de zee haar dooden ve- idlergeeft? Dood of levend, wij betreurtn het. dat zijn noodlot lei'dde tot zoo grove miiskenningGelukkig kunnen we eeniqen troost putten uit de overtu,iiqin" dat zul- ke dwalingen slechts zelden voorkomen, maar aan zijn vrienden en verwanten be- WITZIGING DER OUDERDOMS- WET. De wij'zigiing van de Oulderdomswet welike door de regeering aamhangig is gemaakt, heeft, naar „de Tel. vemeemt, hoofdzakelijk tot strekking het openen van de mogelijkheid van terunbetaling van premie bij overlijden van den pen- s'ioengerechtigden leeftijd. DE CORRUPTIE IN HET GASBEDRIJF. Ged. Staten van Friesland hebben geen genoegen genomen met het besluit van den gemeenteraad te Workum, waar- bij die directeur van het gasbedrijf was benoemd tot baas-fitter. 'De factor ..medelijden", die den raad tot dit ibesluit had geleid was naar het oordeel van Ged. Staten misplaatst. Een ambtenaar, die zich na waarschuwing nog eens aan een kwaad als hier geoleegidi schuldig maakt, dient naar hun meening, in het algemeen belang ontslagen te wor den. UIT DE KLOMPEiNINDUSTRIE. Naar de ,,Volkskr." verneemt, heeft Vrijdag het comite tot behartiging der belangien van de bedreiqde klompen- industrie te Arnhem vergaderd. Algemeen was men ontevredlen over de wijze waarop de regeerinq zich tegen- over de bedreigde klompenindustrie houidt en men meende niet meer t minste vertrouwen in ministerieele toezegqingen te kuinnen stellen. Besloten werd, dat men zich nu tot alle Kamerfracties zal wenden met verzoek de Industrie te hulp te komen. SCH1ETOEFENINGEN TE VITssI'NGEN Bezwaren ran de Nation beige. De Nation beige scb'gft, dat volgens een door haar uit Ylissingen ontvangen bericht de Neder andsche knstbattergeu aldaar op 8, 9, 10 en 11 dezer sch etoefeningen hebben gehouden, welke de scheep»aart op de Wester Schelde en de reede van Vlissingen telkens gedurende verscheidene uren onmogelpk maakten. De batterp van Kaapduir.en be- streek de heele breedte van de Wielingen, doch buiten de Belgische wateren. Ditmaal, zoo zegt h-t annexionisiische b'ad verder, werd het Btlgische gebied n et geschonden, zooals enkele jaren geleden gebvurde door Nederlandsche torpedobooten, die schiet- Oc-feningen hielden ter boogte vanHeystin de richting van Zeebrugge, maar dit neemt niet wt-g, dat vier dagen achter elkaar ge durende verscheidene uren de vaargeulen van Oostgat, Wielingen en Scheldemond prac'isch gesioten waren voor de seheepvaart naar en van Antwerpen, Gent en Brussel. Nederland is ongetwijfeld meester overzpn wateren, maar de Schelde behoort feiteipk gemeenschappelpk aan Belgie en Nederland daar de tractaten van 1839 het gebruik ervan zonder voorbehoud aan Belgie waar borgden, en voorat sedert den afkoop van de tollen door Lambermont. De Nation beige meent, dat dergelijke oefeningen alleen na accoord tusschen de beide regeeringen en metgoedkeuring van Be'gie zouden mogen plaa's hebben, en verwacht, dat een lid van Kamer of Ser aatam den Belgischen minister 1NGEZONDEN MEDEDEELIN GEK, tuigzin wij ouzo diepgevoelde sympathie. Den volgeniden idlag verscheen een woe- denid artikel van Pepple. ..Pas, op voor verkeerd geplaatste sympathie schreer hij. A.'Cups is niet dood. Vexleden week kwam hij in mijn winkel, aooi'de een zak met meel over mijn hoofd, sloeg me met een zak met noten om de ooren en gaf mij een klap in mijn giezicht. Ik had hem niet herkend, eer hij uitriep, dat ik een plantenetende stommeling was, en toen, al zag hij er ook heel an.ders uit dan de Cups uit het proces, kende ik hem opeens, Hij was zeker heel eigenaardig verandexid, maar er was geen vergissing mogelijik. Hij vloekte precies zoo tegen mij, als tegen al de amderen in de recht- zaal. En' hij was buiten zich zelf van In mijni uitgestelde wraakoefening schepte ik een wrung behagen, maar ik had niet zooveel pleizier in de correspon- denitie, als wel mogelijk was, een leelijk ongeluk met spring en had ge had. Heel erg bezeerd had i'k mij wel-. isiwaar niet, maar ik was een paar minu- ten bewusteloos en het vervelende van de zaak was, dat de clubdokter bij zon der veel belang in mij stelde, toen lik weer ^"'^Ho^kom je aan die litteekens, kerel?" vroeg hij, zacht mijn neus aanrakende. ,,Ik ben jaren geleden gevallen mom- pelde ik. r, Neen, neen," zeide bij strenig. ,,L)at 1S niet waar." Hij haalde onverschillig zqn schouders op. „]e moet het natuurlnk zelt weten en als je het mij niet vertellen wilt, houidl dan je monid maar. Maar je kunt mi] niet voor den gek houden, Die litte_e.<ens zijn nog heel versch. Weet wel. dat ik niet nieuwsgierig ben, maar ik neem mijn petje af'voor dengene, die je heeft Voor engros Firma GEBR. STEENLANDj„ van buitenlacdsche zaken de vraag zal steilen,- of Nederland, alvoiens aldus te handelen, zich daari mtrent met Belgie had verstaan. HET FRANSCH-SERV1SCH TRACTA AT". Briand en Marinkowitsj hebben Vrpdag te Parijs onder het Franseh-Servisch tractaat van vriendschap en arb trage, hetwelk b! anderhalf jaar ,/Voorloopig" geteekend was, liun definitieve handteekening gezet. De tekst is schrijft de N. R Crt. nog niet bekend, maar Briand heeft zich gehaast te verklaren dat men er niet achter moet zoeken wat geruchtsgewps over de stiekting ervan had veiluid. Van Briand, den man van de voorzichtige vredeepolitiek, mag men niet verwachten dat bij zich zou hebben laten vinden voor een m litair bondgeroofc- schap, hetwelk Fratkrpk verplichten zoa, het verre Zuid Slavie bp een gewapenden aanval anderen bpstand te verleenen dan waaitoe volgens de algemeene verplichtin- gen van het Handvest alle Volkenbondsledem gehouden zpn. Ook een mededeeling van het Fransche ministerie van bmtenlansche zaken legt er nadruk op dat het tractaafr' slechts den wil der twee landen bevestigt' om in alle vraagstukken te blp'en sames- werken »in voile overeenstemming met hefe doel dat de Volkentond nas'reeft". Zoo lang het tractaat niet openbaar is" gemaakt, neemt men daarom aan dat het een gewoon vriefidschapstractaat is vo- gens- het „na-oorlogsche" model, met de gebrni- kelpke arbitragebepaling en de gewone- verbintenis van weerszijden om onzpdig te blpven in een on/log waarin een van de twee partpen betrokken is. Da' Zuid-Slavie er gaarne een ru.mer strekking aan had' gegeven in de richting van een werkelpk bondgenootschap, kan n en wd onderstelleo van wege de moeilpke positie waarin bet land op den Balkan is gekomen tegenover opgeiknapt. Dat is eerst een artist." Ik voelde mij niets op mijn gemak, toen hij zich afwende. HOOFDSTUK VII. Het opsteken van den storm. I. Zoo tegen het einde van Juli scheen alles noig best in orde. De dag van den gxooten hinidiernissenren was op handen en Moonlight Maid was in puike condi- tie. Nu ik eenige ervaring van deze soort rennen had, meende ik wel te mogen zeg- gen, dat ik nooit een beter paardje onder mij had gehad. Ze sprong bijna volmaakt, was mak ais een lam, en buitengewoon snel. Ze zou het die 'drie mijlen uitstekenid: vollhouden, en mijn eenige vrees was haar groote ner- vositeit, waandoor ze vooral in het begin van den rit wel eens in de war werd ge bracht. Ze wend daidlelij.k schuw, wanneer er veel menschen bijeen waren en spitste al- tijid onmiddellijik haar mooie ooren, als er vreemden in de buurt kwamen. Eens hadden we haar in het publie'k laten loopen en zij had die proef schitte- renid1 doorstaan. Met acht paianden in het veld en een gewicht van elf stone twee won ze ge- makkelijk, Het publiek had al dadelijk wat in haar gezien en met mij op haar rug was het nog geen twee tegen een geweest in den totalisator. Door dit succes was haar belasting ze- ven ponidl verhoogd voor den grooten jachtrit, maar dat was juist, wat wij be- dbelden. Op die manier zou ik haar ge- makkelijk kunnen berijiden met slechts een paar pond overwicht. En nu beloofde zij ons een zoet winst- je, als wij slaagden. En het publiek stelde nog altijd uiter- mate veel belang in mij en er werd steeds gefluisterd, wanneer ik verscheen, maar de couranten vroegen niet meer naar mijn particulier leven en ibehalve, dat ze nu en dan naar mij verwezen onder dien naam van „Huggins, den geheimzinnige", lie- ten ze mij met rust. Ik vroeg mij dikwijls af, wat Rainton eigenlijk wel van mij dacht. Hij zeide ech ter nooit een woord er over, en het eeni ge lid van de familie, dat ooit ergenis op zinspeelidle, was de mooie Margaret Price. Zij en ik waren nu heel ooede vrienden en als we alleen waren, wat wel eens ge- beutde zoo 's morgens als ze voor mij thee schonk, nadat ik met Moonlight Maid bezig was geweest in de stallen, doelde ze wel eens schelmsch op het ge- heimzinniae waas, dat mij omgaf. Ze had een bijzonder aantrekkelijk glimlachje en liet wiel eens qraag haar mooie witte tandjes zien. ,,Goeien morgen, mijnheer Wells!' zei— die ze eens. „Neen, er is geen brief voor u." Ze lachte even. ..Misschien weet uw vrouw uw adres nog niet eens.' Ik lachte terug. „En dat is ook niet heel waarschijnlijk, juffrouw Margaret," antwoor.dde ik, ,,want, zooals ik u al meenmalen verzekerd heb: Ik ben niet ge- trouwid." Ze haalde coquet haar schoudertjes op. „Och, natuurlijk beweert u dat. Dat zeggen de mannen nu eenmaal altijd. (Wordt vervolgd. f CO U RANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, ingevolge artikel 12, eerste I'd der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om VEHGUNNING voor den verkoop van sterken drank in bet klein, voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop van JACOB DONZE, van beroep grossier, wonende te Ter Neuzen, voor den kelder van het perceel Lange Kerkstraat no. 59. Binnen twee weken nadai de/.e bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, den lb November 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentc- seeretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. IJZER- EN METAAL.VIAATSCHaPI'IJ „SCRAP" te Ter Neuzen, om VERQUNArIXG tot het oprichten en in werking brengen van een slooperij met electromotoren op de perceelen kada- straal bekend in Sectie G, Nos. 2157 en 2159. Op Dinsdag den 29 Nov. a.s., aes namiddags te 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie d a g e n, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie dergerneente ken nis nemeu van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gereehtigd zijn, zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 15 November 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1