BEMENBDE BEBICHTEN. RECHTSZAKEN. Er ligt een zekere dosis romantfek aan ten gronidslag, maar bij het vermelden van het voorval,'wordt alleen de ibloote reali- teit weergegeven. Omstreeks 1 uur 'dan, kwam plotselinq een nog jonge vrouw uit h a a r woning g>e- stormd' en' wierp izicih, on-der het uit en van een harfverscheureniden gil in het diepe karaaal. Blijkbaar wilde zij ,zidh in een vlaag van vertwijifeling aan den dood in het koude element prijsgeven. Redding van den ihoogen kanaalmuur door het aanstonmend1 pufoliek was vrij wel uitgesloten. De toegestroomde menigte moest het dan ook voor haar oogen ziien gebeuren, dat de wanhopige drenkelingle in de diep- te veridkveen. Maar zoo als het toeval, dat bij alle tragi-romantiisch gebeuren een rol speelt. hetzij natuurlijk, hetzij opzettelijk met de haren erbij gesleept, om de onfknoopinq in den een of anderen zin als deus ex tnaohina tie bewerkstelligen, door den ro- mancier wordt opgeroepen, om redding te brengen in den noodl, d'ook hier het toeval op in de gedaante van eien schipper. In de nafoijiheid liggenide met zijn schuit, werd hij plotseling uit zijn rustige siesta opgeschrikt door wanhopige kreten en even het hoofd naar buiten stekende, overzng hij, als een gofed verstaander, die aan een half woord genoeg heeft, de heele situatie. Met een paar forsche streken zijn boot sturende naar de vermoedelijikie plaats, waar de drenkelinge naar de diepte ge- zonken was, geluikte het hem, bij een op- duiken van het corpus dilicti dlit met zijn krachtige vuist te grijipen en met inspan- ning van kracihten in zijn bootje te hij - schen om het sipoedig aan honderd uitge- stoken redldende armen over te geven. In bewusteloozen toestand werd de drenkelinge naar haar vlak bij gelegen woning gebracht, waar door middel van kunstmatiqe ademhaling de levensgieesten weer werden opgewekt en zoodoende de levensmoede weer aan haar familieleden werd teruggescihonlken. Tot dusverre verkeert de deemiswaar- d'ige vrouiw evenwel nog steeds in over- spannen toestand, zoodat groote voor- zorgsmaaitregelen noodzakelijk zijn om herhaling te voonkomen. Allerheiligen. Er heersehte bij gelegenheid van het feest van Alleriheiligen binnen het Sas eene vrij groote drukte.'die zich vooral op het kerklhof concentrle-erde. Talrijke vreemd'elingen had'den dezen dag, zooals in Belgie alom het gebruik is, tot een pelgrimstocht uitgekozen, om een bezoek te brengen aan de graven van overleden bloedverwanten en familie leden en dezer laatste rustplaatsen te tooien met de symbolische najaarsbloem, de chrysantemum. Door de goede zorgen van onzen ouden grafmaker en lijklbezorger, Mombelus, was het kerk'hof te dezer gelegenheid in een bloementuin herschapen, waarin d'e witte chrysantemum tusschen de grafzui- len en grafkmisen het hoofdmotief der versiering vormden. Natuurlijk hebben de ingezietenen zelf de gelegenheid der openstelling van het kerkhof evenmin ongebfuikt laten voor- bijgaan en in de stille kerkhofrust, na een tijdlang aan de herinnering hunner dier- bare dooden gewijd te hebben, zeer zeker met danklbare gevoelens den ouden 70- jarigen Mombelus hun erkentelijkheid be- tuigd, voor de oplettende zorgen, die hij aan deze stille rustplaats besteed heeft. Hij verdi'ent uit dien hoofd'e den dank van alien en gaarne zij hem zulks betuigd, na- mens de talrij'ken, die te dezer gelegen heid hun schreden naar hier richtten. Zaterdag geraakte een jongentje van een schipper, wiens schip voor de Stijfselfabriek alhier lag, al spelende te water. Door tegenwoordigheid van geest zijner makkers, konden spoed'ig eenige werklieden toesnellen, die den knaap op het droge wiisten te brengen. Met een nat pak en den scihrik kwam de kleine vrij. (M. Crt.) Politaerecihter te Middelburg. Zitting van 1 November 1927., De volgende zaken werden behandeld P. d'El., huisvrouw van P. F. M., oud 55 j zonder beroep te dluiskil, wegens beleediging van eenambtenaar te TerNeuzen, op 25 Juli j.l, Zp was te dier zake bp verstek veroordeeld tot f25 boete of 25 digen hechtenis, waa-tegen zp in verzet was gekomen. EischBekrachtiging van bet verstek vonnis. Uitspraik: Idem. H. C. W., oud 22 j., landbouwer te Eede, wegens hst niet voldom aan de vordering van den wachtmeester Lensen, om van zijn rgwiel af te stappen, toen bij met een rg- wiel zonder licbt reed te Eede op 18 of 19 September j.l, Eiseh f 15 of 15 dagen hechtenis. Uit- spraakIdem. P. A. H., oud 52 j bakker te Clinge, wegens n ishandeling van Angelina Hage- man en beleediging van R. A. M. Schoen- makers, door dez-m toe te voegen „j^ hebt f 10.000 en 52.000 fraucs gestolen, die mij toebehoorden", beide feiten gepleegd te Clinge, op 11 Sept. 1927. Eisch f20 boete of 20 dagen hechtenis. Ui'spraak id-m. C. M. S., huisvrouw van P. M., oud 33 j zonder beroep te Breskens, wegens be leediging van Johanna Cuvelje te Breskens op 9 Sept. 1927. E'sch flO boete of 10 dagen hechtenis. Uitspraak idem. C. L d. P., oud 34 j., koopman te Bou- chaute, wegens beleediging van E M. Obrie te Philippine op 8 Aug. j.l. Eisch f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Uitspraak idem. Door den heer H. A. v. D., Notaris te Hulst is cassatie aangeteekend tegen een vonnis der Rechtbank (Earner voor Burger- ljjke zaken) van 26 October jl., waar bij hij wegens het opmaken van ten akte, zonder dat daarin alle voornamen van een der verschijnende partijen daarin werden ver- meld, is veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hecht. ONGEVAL OP HET s.s. „STRABO" BIJ DE HEMBRUG. Het s.s. „Strabo" van de K. N. S. M. moest Vrijdagavond voor de Hembrug wachten. Het schip is op een gegeven oogenb'lik met zijn kop tegen den Zuid- wal geloopen. Het vaartuig kwam daarbij zoodicht bij de draden der kanaalverlich- ting, dat de uitkijik, een matroos, die er tegenaan kwam, door den electrischen stroom gedood werd. EEN VROUW OVERREDEN. Tusschen Oldenzaa'l en Hengelo is Zondagavonid op een onbewaakten over- weg een vrouw door een trein ov erred en en gedood. Het hoofd werd van den romp q 0 sc h eiid crii. AANRIJDING. Zonidagmiddag heeft op den weg Lot- tumBroekhuyzen (Limb.) een aanrij- ding plaats gehad tusschen een autobus yan den heer Kuypers en den heer C. K. uit Velden, die per fiets in de righting Tiienraai reed. EnlloeJe oogenblikken na die aanrijding is de heer K., het hoofd van een groot gezin, overleden. TEGEN EEN BOOM GBREDEN. Vrijid'agmidldlag is de 34jarige ongehuw- de landbouwer J. Alberts van Tongelaar (gem. Gassel) even buiten Grave op den Cuykschen weg bij een draai in voile vaart met zijn motorfiets tegen een boom gereden. Een dokter, die dadelijk ter plaatse was, kon slechts, nadat de veron- gelukte naar het ziekenhuis te Grave was gebracht en kunstmatige ademhaling was toegieipast, den dood 'constateeren. WAT ER VAN VAN DEN BROEKE WERD. Na al het enthousiasme, dat de ont- vangst en de huldiging van de Holland- Indie-vliegers kenmerkt, bijgewoond te hebben, doet het wel even pijnlijk aan, te vernemen, hoe gauw zij betrekkelijk weer vergeten zijn en in het gewone dage- lijiksche leven terug moeten keeren. De bekende mecanicien Van den Broe- ke, diie in 1924 de eerste Holland-Indie- vluciht met Van der Hoop en Van Weer- den Poelman maalkte, leeft thans geheel vergeten in Amsterdam. Het vliegwezen schijnt hij vaarwel gezegd te he&ben en hij is als gewoon monteur werkzaam op een werkplaats van de gemeentetram. Zijn werk bestaat uit het nazien van die remmen van autobussen (H. Crt.) WOESTE RIJDERS. Zondagmiddag omstreeks zes uur werd op den Rijksweg tusschen Venlo en Tegielen, ter hoogte van cafe De Drie Kronen, de 28jarige oud-ziekenverpleger G. Hiesen uit Haps, die gearmd met zijn meisje wandelde aangiereden door een motorfiets, bestuurd door een 28jarigen rijwielhersteller te Blerick, op de duo zait een 28jarige smid uit diezelfde plaats. Vermoedelijik werd Hiesen in den rug aangiereden en wel met zulk een kracht, dat Hiesen circa drie meter weggeslingerd werd. Hiesen werd geheel met bloed overdekt opgenomen en in cafe De Drie Kronen binnengebracht, waar hij na en- kele mdnuten overleed. OP HET NIPPERTJE. Juist toen de chauffeur Andelbeek met de vrachtauto van de Gist- en Spiritus- fabriek, te Sappemeer den Damsterauto- bus zou passeeren, school daarachter een wielrijder vandaan. De chauffeur remde uit alle macht, gooide het stuur om, met het gevolg, dat de auto over den kop in het Winschoterdiep stortte. Hoewel hij onder de omgeslagen auto lag, wist hij zich uit zijn netelige positie te bevrijd'en. Wielrijder en chauffeur kwamen er bei de n goed af. HET GOEDE RAPPORT. Aan den feestmaaltijd van de Kon. Ne- derlandsche Vereeniging voor Lucht- vaart, vertelde een der sprekers het vol gende aardige voorval. Het was een jaar of 20 geledien. Tij- dens een oefening, die ook door den toen- mal'igen chef van den genexalen staf werd bijgewoond. zou op een avond de vlieger Labouchere de lucht ingaan om een ver- kenning te doen. Een andex officier zou meegaan en het rapport opstellen. Op het laatste oogenblik, zoo, dat slechts een enkele ingewijde het wist, gaf de chef van den generalen staf het verlangen te ken- nen, zelf mee de lucht in te gaan, Aldus geschiedde. En dit niet alleen, maar de chef stelde persoonlijik na afloop het ver- kenningsrapport op. Dit rapport werd do'orgezonden naar den commandant der oefening, die niet op de hoogte was ge bracht. Na korten itijd kwam er een schrif- telijike opdracht van den commandant hem den naam op te geven van den of ficier, die ditmaal het rapport had opge- maakt, want zoo'n voortreffelijk rapport had hij nog niet gehad. Het antwoor-d luidde, dat de naam van den officier was: Snijders, chef van den generalen staf. EEN VERKEERD BEGREPEN SIGNAAL. Reuter meldt uit Boston: De vissdhersschoener Avalon is in een dichten mist bij Kaap Cod geramd door het stoomschip Wilson en in tweeen ge- broken. Elf man van de Avolon zijn verdronkien. Uit het onderzoek is geble- ken, dat de President Wilson haar koers gewijzigd heeft toen de uitkijk een wit licht van. die Avolon vlak voor den boeg meldide. Het gewone signaal ter aanduiding van deze koersverandering werd gegeven maar niet of verkeerd door de Avolon begrepen, waarop de aanva- ring onvermijdelijk was. TWEE MOORDEN. Uit Rijsel wordt bericht, dat te Billy- Montigny (departement Nauw van Ca lais) e'en mijnwerker vermoord is op kor ten af stand van zijn woning. De man had etn gapende wonde aan de keel. Te Sallaumines, eveneens een mijnwer- kersdorp in Pas de Calais, is het lijk ge- vonden van een mijinwerker. Ook dezen man was een afschuwelijikie wonde aan de keel toegebracht. iDe politic tracht uit te vinden of er tus schen deze twee misdladen verband staat. ZELFiMOORD UIT GEKRENKT BERGEVOEL. De chauffeur Beneff, die Zaterdag- morgen te Berlijn in botsing was gekomen met een groentenwagen en deswege een proces verbaal had opgeloopen, heeft zich dit zoo aangetrokken, dat hij zijn auto naar de garage bracht, zijn uniform uit- trok en in de Spree sprong, waar hij ver- dronken is. ZIJN ZOON DOODGESCHOTEN. Voor de rechtbank te Greifswald stond een 61-jarige slager uit Anklam terecht, die zijn eigen zoon om het leven had ge bracht, toen deze een bedrag van 1800 mark had verduisterd en de daad op het punt stond ontdekt te worden. De oude man verklaarde, dat zijn zoon hem had verzocht hem dood te schieten en dat hij daarop een revolver had genomen en hem met twee schoten om het leven had gebracht. De, rechtbank kende dezen modernen Manlius Torquatus verzachtende omstan- digheden toe, te meer omdat hij na den moord op zijn zoon getracht had, ook zichzelf van het leven te berooven. Hij werd tot drie jaar gevangenisstraf ver oordeeld, de minimumstraf die in Pruisen op het plegen van een moord staat. EEN WREEiDE SCHOONE. Te Florence is een 19-jarig meisje, Maria Fabiani, door de bladen genaamd iemand van fatale schoonheid, gearres- teerd, omdat zij een harer aanbidders in den dood heeft gedreven en een anderen zoover heeft gebracht, dat hij thans zwaar gewond in een ziekenhuis ligt. Haar ver- grijp bestaat volgens den officier van justitie hierin, dat zij ,,haar betooverende bekoringen heeft gebruiikt om jongelieden de bezinning te doen verliezen als zij hun een trouwbelofte had afgedwongen verstiet zij hen, dreef hen tot wanhoop en in den dood. Zij deed dit uit wreedheid, enkel om te zien lijden en slachtoffers te I maken. Zij heeft haar bekoorlijkheden ,,gebruikt voor onwettige doeleinden en zal Wegens dood door schuld vervolgd wordbn. GEVECHT IN EEN DANSZAAL. Zondagnacht ontstond in een danszaal te Taurines een twist, die een tragisch verloop had. In de zaal waren Belgen en Iitalianen aan het dansen, toen de twist uitbrak tusschen een Italiaan en een Belg. Opeens trok de Italiaan een dolk en stak er mede in het gelaat van zijn tegenstan- der, wiens neus bijna afgesneden werd. Hiermede niet tevreden, haalde de Italiaan een revolver te voorschijn en loste ver- sciheidene schoten in de zaal. De Belg werd opnieuw getroffen, De gewonde werd overgebracht naar de woning van een geneesheer. Maar de Italiaan, wiens razernij nog niet bekoeld was, slaagde er in, de woning binnen te dringen en den Belg met twee andere re- volverschoten te kwetsen in den rug en in den arm. De dader pleegde later zelfmoord. LICHTE AARDSCHOKKEN De bevolking van het dorp Sin le Noble nabij Lille wend Zondagmorgen tweemaal opgeschrikt door lichte aardschokken. Eenige fabrieksschoorsteenen stortten in. De aardschokken schijmen het gevolg tj zijn van een in een mijn plaats gehad hebbende aardverschuiving. DE JONGSTE STORM. Vooral by de Eems-, Elbe- en WezermondeH en langs de Sle^swyk Holsteinsche kust heeft een zware storm en springvloed plaats gehad. Te Hamburg werden windsnelheden van 27 meter per seconde dit is een wind- sterkte 11, gemeten. Op 900 meter hoogte zyn windsnelheden vastgesteld van 36 meter per seeonde. In de haven van Hamburg heeft de storm eenige schade aangt-richt. Een graanschip, dat losges'agen was is gezonken. De bemarning kon zich redden. Het nieuwe 27.000 ton metende stoomschip van de Zuid-Amerikalyn bevindt zich op een proefvaart op de Noordzee. Hetvlieg tuig „Roco" van de R ihrbacliwerke zou het schip een eindweegs begeleiden. De luchtpolitie te Travemdnde herft echter de start met het oog op den storm verboien. Ook de verkeersvliegtuigen konden niet uitgaan. ONGEVEER VEERTIG VISSCHER3 AAN DE IERSCHE KUST VERDRONKEN. Bij den storm van Vrijdag konden eeD aantal Ierschs visschersvaartuigen bij Majo en Galway die op zee waren, niet meer tijdig de veilige haven bereiken. Ver- scheidene ervan zjjn vergaan of op de rotsen verpletterd. Men gelooft dat er bijkans veertig visschers omgekomen zjjn. Volgens het draadloos bericht, zjjn voor- zoover men totdusver weet, zeventien visscbersachuiten verongelukt. De be mainingen werden op de rotsen te pletter gestagen, slechts op enkele meters van den veiligen wal. Een der geredden, die de reddingboot uit Moelfre aan wal bracht is later ten- gevolge van de doorgestane ontbsring be- zweken. Hetze'fie lot ondergirg een van de roeiers van de reddingboot. De stoffelijke schade in vele kustplaatsen is zeer groot. In Noord-Wales is vooral groote schade aan de wegen toegebracht. De spoorwegen waren hier en daar door omgewaaide boomen of verzakte dp ken versperd. Alleen te Morecambe en Heysham is voor een half millioen gulden schade, te Aberyst wyth sloegen gaten in de zeeboulevard en epen huiien onder. GEMEENTERAAD VAN HOEK. Vergadering van Dinsdag 25 October 1927. Voorzitter de heer A. Wolfert, burgemees- ter, secrebariis de heer J. Dregmans. Aanwezig de heeren: A. Meertens, J. A. Meertens, J. van 't Hoff, M. de Feijter, D. J. Janisen en J. D. de Feijter. Afwezig zonder kennisgeving, de heer H. Pladdet. De VOOEZITTEE opent de vergadenng waama de notulen der vorige vergadering on- veranderd woriden vastgesteld. Ingekomen stukken: Schrijven van den raad der gemeente Oost- burg, inzake het ontvangen antwoord op een adres aan den Minister van Waterstaat, be- treffende het Eijkswegen-reglement. De VOOEZITTEE: Zooals den heeren be- kend is, heeft de raad in haar vorige vergade ring besloten tot adhaesie-betuiging aan bo- venbedioeLd adres, welke mededeeling inmiddels reeds is verzonden. Overigens zal er naar mijn meening weindg aan de beslissing te doen zijn, daar op sommige plaatsen de wegen inder- daad voor de breede ladingen te srnal zijn. De heer JANSEN: En hoe is dat dan met die aaneengekoppelde voertuagen De VOOEZITTEE: Dat is toegelaten, bahal- ve voor Eijkswegen, maar daarvoor is onthef- fing te bekomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het schrijven voor kennisgeving aangeuomen. Wijziging van de begrooting voor 1927. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. Voorstel van Burg, en Weth. tot wijziging van het" reglement voor het Burgerlijk Arm- bestuur. De VOOEZITTEE: Namens Burg, en Weth. stel ik voor aan artikel 13 toe te voegen: „tot uitbesteding van een arme zal niet wor den overgegaan, alvorens door een geneeskun- dige schriftelijk is verklaard, dat hem na een opzettelijk daartoe ingesteld onderzoek van alle leden van het gezin, waaraan de uitbeste ding zal worden toeveitrouwd, is gableken, dat de gezondheidstoestand van geen hunner ^een gevaar oplevert voor hunne huisgenooten." De heer J. D. DE FEIJTEE: Blijft het re glement overigens hetzelfde? De VOOEZITTEE: Het betreft uitsluitend deze wijziging. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot wij ziging besloten. Voorstel van Burg, en Weth. tot intrekking van het in de vorige vergadering genomen be- sluit tot opzegging van het contract betreffen- de het gebruik van de in de Hoeksche weide gelegen put van den heer Van 't Hoff. De VOOEZITTEE: Bij nader onderzoek zijn Burg, en Weth. tot de cbnclusie gekomen, dat het zeer bezwaarlijk is voor de veiligheid van de omliggende perceelen ten opzichte van mo- gelijk brandgevaar, am met den padht van de aldaar liggenden put te breken, daar andere gelegenheden om aan water te geraken te ver van die woningen verwijderd zijn. Ik heb den gemeente-opzichter het water laten onderzoe- ken op bruikbaarhedd voor de brandspuit, en Meruit blijkt, dat alhoewel het voor drink- water onbrudkbaar is, het voor de spirit zeer goed bruikbaar is. De kreek is er te ver van daan, al zouden we met onize slangen daar kunnen komen, dan zou het wegens den afstand niet mogelijk zijn, om met twee slangen tege- lijk water te geven. Bovendien zal het ophef- fen van den put voor de omwonenden tot ge volg hebben, dat de premie van de betrokken brandverzekeringsrmaatsohapipijen tengevolge van grooter gevaar zal worden verhoogd. Al deze feiten zijn voor Burg, en Weth. aanlei- ding geweest, om voor te stellen het besluit in te trekken. De heer J. D. DE FEIJTEE: We kunnen met onze slangen toch komen vanaf de kreek tot op het middelpunt van het dorp? Ik kan niet gelooven, dat dit een bezwaar zal zijn. De VOOEZITTEE: Dat is zoo, maar dan is de persing niet groot genoeg meer. De heer J. D. DE FEIJTEE: Voor dezen kant hebben we toch den kerkeput, en de weide met den Molandijk zijn vanaf de kreek goed te bedienen. De VOOEZITTEE: Het zal dan niet moge lijk zijn, om met twee slangen te weriken, aan- gezien de afstand daarvoor te groot is. De heer J. D. DE FEIJTEE: Ik heb toch nog nooit gezien, dat ze met twee slangen tegelijk moesten werken. 1 De VOOEZITTEE: Bij den brand bij Van Drongelen hebben we ook met twee slangen gewehkt. Ik adht het beslist een bezwaar, om den put af te schaffen. De heer JANSEN: Wamneer de mensehen daardoor meeT brandpremie moeten betalen is dat maar bezwaarlijk. De VOOEZITTEE: Er zijn maatschappijen die daarvoor zullen verhoogen. De heer J. A. MEEETENS: Ik acht de put ongeschikt voor brand, trouwens, ook de an dere leden hebben zich in de vorige vergade ring in dien geest uitgesproken. En nu acht ik /30 per jaar voor een plasje modder wel wat te veel, dam kunnen we beter een buis- ledding van de kreek af laten leggen. Nu be talen we tegen een rente van een kapitaal van 600, terwijl ons materieel er mede ver- knoeid wordt. Voor menschelijk gebruik is het ook niet gesehiikt, dus heeft die put in het ge heel geen waarde. Dan, brand hebben we haast nooit, als er brand is, is het in de ge- bouwen van Van 't Hoff zelf, en dan de'kt ver- zekering de schade. Het is toch ook geen be zwaar wanneer er uit dien put door een enke- limg eems een emmer water wordt gehaald, ik heb ook een put en de heer J. D. de Feijter oak, en daar wordt geregeld door de omwonen- de personen water uitgehaald, maar daarom moet daarvoor niet worden betaald. De VOOEZITTEE: Een leiding uit de kreek komt te duur, dam kunnen we beter f 30 voor den put geven. En als de kreek laag staat, is er geen waterafvoer voldoende. De heer JANSEN: Ik moet het den heer Meertens toegeven, dat wanneer die put vol modder zit, wij er voor de spuit niets mee doen kunnen. De VOOEZITTEE: Die zit niet vol modder, dat is overdreven. De heer J. A. MEEETENS: Dat is niet overdreven, we hebben hem over een paar jaar vanwege de gemeente doen schoonmaken, en nu zit hij weer vol. De VOOEZITTEE: Ik denk, dat het aan de kreek bezwaarlijk gaan zal. De heer J. A. MEEETENS: Als we maar diep genoeg gaan. De beer JANSEN: Als de Voorzitter denkt, dat het niet kan, dan zijn we beter, dat we er niet aan ibegimnen, want als we geen water hebben, dan schieten we er niet mee op. De heer J. A. MEEETENS: Het kan, als ze maar zorgen, dat ze beneden het zomerpeil komen. De VOOEZITTEE: Dan vervallen we boven dien op eigendommen van particulieren, em dam zullen we moeten betalen. De heer J. A. MEEETENS: Ik geloof niet dat de heer Ddeleman daarvoor geld zal vra- gen, die is tegenover de gemeente altijd wel- willend geweest, als ihij er geen schade van INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Huidaamdoeningen als uitslag, eczeem, roos, dauwworm enz. verdwijmen spoedig door de verzachtende, anitiseptische werking van Foster's Zalf. Zij helpt ook uitstekemd bij brandwomden, doorloopen of doorzitten, sohrij- nen enz. Foster's Zalf is alom verkrijgbaar a 1.75 per doos, f 1.— per tube. 10 Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke Leunis, Axelschestraat en Westkolkstraat. heeft, zal Mj daar niet tegenop komen. En dan zouden we hier van voren een put kunnen maken met een betonnen deksel. De heer J. D. DE FEIJTEE: Zouden we dan daarvoor geen buizen moeten nemen van 20 C.M. De VOOEZITTEE: Daarvoor zouden we zeer groote buizen moeten hebben, zeker van 50 c.M. De heer J. A. MEEETENS: Dat zal veel schelen als ze maar zorgen, dat er schot in zit. De heer A. MEEETENS: De afstand van de kreek naar de kerkeput is niet meer ^dan 400 M. Daarmee kummem we aan beide zijden toch wel 200 M. bestrijken. Em nu zitten we met het onderhioud van twee putten, terwijl we er dan maar een hebben. De VOOEZITTEE: De put aan de kerk is eigendom van de gemeente, en die moeten we toch onderhoudem. De heer A. MEEETENS: Juist daarom acht ik dem put in de weide niet noodig. Bij den heer B. de Kraker is ook al een put, ik ge loof, dat het zeer goed zonder dien put in de weide kan. Mits er dan buizen worden gelegd vanaf de-kreek. De VOOEZITTEE: Dat zullen toch groote hasten warden. De heer A. MEEETENS: Als we het aan- besteden, zal het een groot venschil geven. De heer J. D. DE FEIJTEE: Ik ben van oor- deel, dat we putten genoeg hebben. De VOOEZITTEE: Ik acht het voor de Hoeksche weide bezwaarlijk om den put weg te doen. De heer J. A. MEEETENS: Ze kunnen by eventueele noodzakelijikheid vanaf den Molen- dijk redht tusschen de huizen door naar de weide, dam is het zeker tot het uiterste punt hoogstens maar 200 meter. De VOOEZITTEE: Als de heeren dan den- ken, dat het overbodig is, dan zal ik het voor stel van Burgemeester en Wethouders in om- vraag brengen. De heer VAN 't HOFF: Vooraleer U daar toe overgaat zou ik toch wel eerst iets in het midden willen brengen. Ik stel voorop, dat ik voor persoonlijk voordeel geen prys er op stel, dat de gemeente dien put houdt, maar de heeren moeten hier rekening houden met het gemeentebelang, en wat zal het gevolg zijn, als" die weg is, wamt in geval de gemeente hem niet meer noodig oordeelt, dam gooi ik hem dicht. Maar zal de .gemeente er later geen spijt van hebben, als die er niet meer is, want het water is zeer goed bruikbaar, er wordt nu op bet oogeniblik mee gemetseld, dus dan is het toch te gebrudken. Ik voorzie er voor de gemeente schade uit. De heer A. MEEETENS: Waarin moet die schade beistaan? In den zomer staat er toch geen water im. De heer VAN 't HOFF: De schade bestaat hierin, dat de gemeente al direct kan beginnen met een paar homderd gulden slangen bij te koopen. De heer A. MEEETENS: We hebben slan gen genoeg, dat hebben de proeven bewezen. De VOOEZITTEE: Ja, die proeven hebben bewezen, dat er slangen genoeg zijn, om mid den op Hoek te komen, maar dan is er geen persing genoeg meer om met twee slangen tegelijk te werken. We konden dan niet hooger komen dan acht meter. De heer A. MEEETENSIk zou er met voor zijn, Mien we aan de kerk geen put hadden. De heer VAN 't HOFF: En als die put dan weg is, waar moeten de mensehen dan water uit halen, zou je dan niet denken, dat de ge meente een andere gelegenheid mioet bieden De heer JANSEN: Op dat punt moet ik den heer Van 't Hoff gelijk geven. Dan vra- gen ze later om een welput aan de gemeente. De heer J. A. MEEETENS: Daar wil ik den heer Jamsen op antwoorden, dat we er niet m06 kla»3.r zijn, om dion pint t*© houden, terwijl wij weten, dat het water ondeugdelijk is. Dan zou ik het water niet voor gebruik willen hebben, al gaf de heer Van't Hoff nog geld toe. Als de mensehen daar geen water had den, dan was de gemeente verplicht het te ver- schaffen, maar geen ondeugdelijk water. De heer VAN 't HOFF: Je moet het water eens zien, zoo zuiver het is! De VOOEZITTEE: Vuil uit den put kan er nooit in de slangen komen, want er zijn daar toe expres twee betonbuizen ingezet, o-m het water uit te trekken. Het voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot intrekking van het raadsbesluit wordt verworpen met 4 tegen 1 stem, die van den heer Jamsen (de heer Van 't Hoff onthoudt zich als belanghebbende van stemmen. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot electrische verwarming van het nieuwe gemeentehuis. De VOOEZITTEE: In verband met de plan- nen tot electrische verwarming van het nieuwe gemeentehuis, kan ik den heeren mededeelen, dat de totale kosten aan stroomverbruik per jiaar bij raming zullen bedragen, ongeveer f 304. Dat is dan voor de secretarie, het lokaal bestemd voor spreekkamer van den Burge meester en voor vergaderingen van Burge meester en Wethouders, en 't kantoor van den omtvanger, benevens de raadszaal. .Deze bere- kening is echter gebaseerd op een gebruik ge- durende zes maanden, per jaar, doch in de prak- tijk zal dat minder zijn, daar veelal de secre taire niet verwarmd wordt, dam alleen bij wer- kelijk koud weer. Daar kan dan gerust een 50 worden afgerekend, zoodat het tegenover de verwarming met kolen niet zoo'n groot ver- schil zal maken. Natuurlijk komen bier nog bij, de kosten van aanschaffing van kachels. De heer J. D. DE FEIJTEE: Ik sprak den rijks-ontvanger er ook nog over, en die zei, dat het veel te duur is. De VOOEZITTEE: Wel voor een parti- culier, die een voortdurende verwarming zou noodig hebben, maar voor de gemeente geeft dat een groot venschil, aangezien wij den stroom belangrijk minder inkoopen. De heer J. D. DE FEIJTEE: Hij was van oordeel, dat het dan nog te duur zou komen. Dixhoom heeft ook een kaehel aangeschaft, en die zed mij ook, dat het te duur is. Nu geeft het daarom voor ons toch nogal een belangrijk venschil in prijs. De VOOEZITTEE: De inkoopsprys voor ons brengt ons de mogelijkheid tot eene dus- danige verwarming. De heer J.'D. DE FEIJTEE: We hebben dan ook met geen aanmaken van kachels en geen aankoop van brandhout te maken. Maar de aankoop van kachels zelf, hoe is dat De VOOEZITTEE: D.e aankoopen zal be dragen f 225 en de aanleg van de leidingen f 175 dus te zamen 400. De heer J. D. DE FEIJTER: Dat is veel. mam

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 3