Het Wiegekind. BUITENLAND. Hoofdpijn, Kiespijn ENGEZONDEN MEDEDEELINGEK Zoo lang een kind nog in de wieg ligt, zal de huid van de kleine op sommige plaatsen vaak rood en branderig zijn en zelfs stuk gaan. Dit verzacht en geneest men met PUROL De invading van de Arb-eidswet heeft nog steed's g-een,venderen voortgang ge maakt; de regeliinq van den werktijd der w i n'ke libedi e ndendie bij algemeenen maatregel van bestuur zou kunnen wor den tot stand gebracht, wordt verboniden Ban de venplicht winlkelsluitimgwaardoor groot tijtdtverlies ontstaat, en het vraag stuk. veel inqewikkelder wordt. Het ver- plegingsbesluit laat nog steeds op zich wachten. De M. van A. op het ontwerp- Stuwadoorswet blijft uit. Uitbreiding van de anbeidsinspectie blijft achterweqe, het voor-on twerp Ziektewet is verschenen, maar dit stelde de verwachtingen van de voornaamste belanghebbeniden, de aribei- ders, te leur. Van vooruitqang ten aan zien van de wettelijke regeling van de aiekenverizorgin-g is niet gebleken. Het belangrijke vraagstuk van de unificatie der sociale verz eke ring blijft rusten. Het vraagstuk van de wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering schuift de Mi nister ter zijde. Nog steeds is geen ze- kerheid verkregen omtrent het standpunt van den Minister en aanzien van de ver- binidendverklaring van de collectieve ar- beidsovereenkomst. Ook ten aanzien van de woningpoldtiek beantwoordt het op- treden niet aan redelijke verwachtingen. Sledhts in negatieven zin was hij werk- zaam door de Huurwetten in te trekken. Van andere zijdle werd geklaagd, dat de Minister niet veel anders gedaan had dan adviezen inwinnen en ter beoordeeling zenden aan andere advies-colleges. De Minister mist de kracht van regeeren en verdieot zich in bespiegelingen en over- wegingen,. Andere leden achtten de critiek op het bieleid van den Minister overdreven en onbillijk. Zij wezen er op, dat het departement overladen is; het is voor een Minister te zwaar en zeker te zwaar voor iemand, die zich nog grootendeels in zijn taak moet inwerken. Voorts werd gevraagd of de regeering bereid is te bevorderen, dat meer centra- lisatie worde gebracht in de organisati1 van de landverhuizing. EERVOL ONTSLAG VERLEEND AAN IR. A. H. W. v. d. VEGT. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 November aan den h o o fd-i n sp e c teu r - generaal der Spoor- en Tramwegen, ir. A H. W. van der Vegt, onder dankbetui- ging voor de gewichtige diensten gedu rende een reeks van jaren den lande be- wezen, op zijn vei^oek eervol ontsiag ver- leend. Hij is bij deze gelegenheid be- noemd tot commandeur in de orde van Oranj e - N a ssau De Minister van Waterstaat kwam persoonlijk afscheid nemen van ir. Van der Vegt. Hij sprak den scheidenden hoofd-amibtenaar in aanwezigheid van de verzamelde ingenieurs en inspecteurs, amibtenaren en ambtenaressen van het Toeiziciht op de meest waardeerend'e wijze toe. Het korps ingenieurs en inspecteurs van het Spoorwegtoezicht boden Maan dag den scheidenden chef een afscheids maaltijd aan. DE N1EUWE BELGISCHE GEZANT. De correspondent dor N. R. Crt. te Brussjl schrijft Het bericht, steunend op een mededeeling komende uit offieieele Belgische bron volgms hetwelk de nierwe Belgische gezant te VGravenhage, de heer Maskens in tegenstelling met sommige zijuer voor- gangers de Nederlandsche taal goed machtig is, blijkt tot eeaig misverstanc aanleidiDg te hebben gegeven. Onder de bier bedoeide voorgangers kan b.v. de huidige zaakgelastigde te's-Graven- hage, de heer Nemery. die, in zijce hoe- danigheid ran handelsattache, herhaaldelijk reeds lezingen hield in het Nederlandsch voor Nederlandsche belangstellenden, niet worden gerekend. Ook de nu vertrokben gezant, prins Albert de Ligne, kende Nederlandsch, maar dit kon van sommige vooroorlogsche Belgische vertegmwoordigers bp hetJNeder landsche hof, die, voor het lezen van Nederlandsche bladen, tijdschriften, Earner- verslagen enz., op het ondergeschikte legatiepersoneel waren aangewezen, niet word-n gez gd. In Vlaamsche kringen niet alleen, maar ook in niet por se Nederlandsch »pandige kringen der hoofdstad is dan ojk, bp het vernemen der hierboven bedoeide verz-ke- ring, mot void >e.iing vasfgesteld dat de Belgische regeering (en de keuze van den nieuwen gezant blijkt zuiks te bevestigen met de onpracti che vooroorlogsche traditie dtfinitief heeft gebroken. Het verleenen bij de redactie van het dezer dag^n onderteekend Belgisch Nederlandsch intellectueel accoord, van de eereplaats aan onze taal, is een tw eden stap in dezelfde goede richting, die ongetwpfeld voora zoo dit streven wordt bekroond met de erk inning van het gemeeaschappelpke Nederlandsch als diplomatieke taal tusschen NederJand en Belgie veel kaa bpdragen tot het scheppeD van een nieuwe atmosfeer van wederkeerig vertrouwen tusschen de beide staten. P0L1T1EEE GODSVREDE IN ZU1D AFRIKA. Het geschil over de Zuid-Afrikaansche vlag is thaus uit de wereld, want de Na tionalistische en de Zuid-Afrikaansche partp hebtien het accoo d dat Hertzog en Smuts in elkaar hebben geiet, bekrachtigd. Het nieuwe ontwerp zal zpu een vlag bestaande uit de dr e horizontale banen oranje, wit en blauw. Uit de witte baan verdwijnt het schild dat erin zou komen, en in bet middeu van de witte baan komen nu achtereeovolgens in horizontale richting de Union Jack (net diehtst bp den stok), de Oranje Vrpstaatsche vierkleur verticaal en de Tracsvaalsche vierkleur horizoutaal. Aan de Union Jack is een minimum van vlagvertooa verzekerd. De hoofdzaak is dat ie.ereen nu tevreden is, en dat de overeenstemming toch nog bereikt is, zonder dat een deel van de Nationalisten zich van het gros afgescheiden heeft. Het is een geven en nemen geweest, want ook de Natallers die het feist zpn opgekomen voor de rechten van de Union Jack, hadden ernstige bedenkingen. Dr. Malan, de mi nister van binnenlandsche zaken, heeft hulde gebracht ook aan de inschikkeljjkheid van het Eagelsche element, welke, zoo zeiie hij, verhinderd heeft dat de strpd over de vlag in een strpd tusschen de rassen ontaard was. De dag zou komen, voorspelde hp, waarop elke groep de vlag zou beschouwen als de vlag van Zuii-Afrika en niet meer zou zeggen dat het eene deel ervan behoorde aan de eene groep en het andere aan de andere. En bp besloot met den weusch dat die dag spoedig mocht komen. Dit was een woord van pas. MEXICAANSCHE BAND1ETEN NEMEN EEN ENGELSMAN GEVANGEN. De consul der Vereenigde Staten te Mazatlan heeft het Amsrikaansche departe ment van Buitenlandsche Zaken medegedeeld, dat M-xicaansche bandieten den heer W. E. Mitchell, Britsch administrateur generaal, der Amajao mpnen in het district Nayaric, hebben opgelicht en gevankelpk medege- voerd, Zp eiechten een losgeld van 5000 pesos, en dreigen, hnn gevangene te zullen vermoorden, wanneer dit niet betaald wordt. De bandieten hebben zicb voorts meester gemaakt van een postzak met 2000 pesos, welk geld bestemd was voor de loonen der mpnwerkers. Vier soldaten, die de zending begeleidden, werien gedood. HET HAVENHOOFD TE ZEEBRUGGE. De Belgische minister van openbare wer- ken heeft de aanbied ng van een fi ma uit Heist aan Zee, betreffende het herstel van het ongeveer 2000 meter lange havanhoofd te Zeebrugge, voor eeu bedrag van 9 418.000 francs, goedgekeurd. Er moet een muur van 300 meter lengte, in betonblokken van ten minste 43000 E.G. gewicht, worden gebouwd ten eiDde het z. g. „open werk in den havenmuur- door de ontploffinff een Britsche onde*Zenhnnt nog vergroot, geheel te stoppen. Het werk moet in 950 werkdagen vol tooid zijn en zal, naar men verwaeht, een einde stellen am de verz mliDg der buiten- haven van Zeebrugge. Ook de vergrootingswerken der visschers- haven aldaar zullen weldra, waarschijnlpk reeds de volgeiidemaand,word-ntoegewezen ITALIe GEEFT TE TANDZJER ,,ACTE DE PReSENCE". Mussolini heeft een Italiaansch smal- deel near Tanidzjer gezond-en en tegelijk 'n -gebaar gemaakt, dait, sdhrijft ide N. R. Cnt., zijn Franschen b-uurman geprikkeld heeft. Oorlogsschepen doen vreemde havens aan zonider dat zulke bezoeken ofSzien baren. Maar met idit bezoek is het anders gasteld. Wij hebben reeds gemeld tot welke verklaring de corresponidenit van de Times te Tandzjer gemachtigd is, maar herhalen haar van wege haar be- lang voor het standpunt van de Italiaan- selhe politiek. ,,De positie van Italie", aldus de ver klaring, „als de belangrijkste mogend heid aan de Middellandsche Zee van alle groote mogendlheden en met een bevol- k-ing, welke met een half millioen per jaar toeneemt, dwingt tot de nauwlettende aanidacht van den kant van de Italiaan- sche regeerimg voor iedere wijziging, die hoe dan ook de kusten van die zee raakt meer in het bijzondier nog, wanneer, als het geval is met Tandzjer, het om zijn uitweg gaat. In 1923 he-eft de conferenti-e van Parijs een belangrijke wijziging in het statuut van Tandzjer gebraaht, welke wij zig-ing buiten medewer'king van de Ita liaansche regeering is bedisseld en zonder haar toestemming is doorgezet. De Ita- liaanscihe regeering heeft dan ook de Internationale positie van Tandzjer nim- mer erkend. Het bezoek van het Italiaansch eskader onder bevel van den prins van Udine, is een acte de presence, en op het oogenblik dat de onderha-ndelingen te Parijs tus schen de Spaansche en Fransche Regee ringen over Tandzjer staan heropenid te worden, een herinn-ering eraan, dat de Italiaansche regeering haar politiek van niet-erkenning van een bestaanden toe stand hand'haaft en geen regeling van de kwestie zal aanvaarden die bereikt is zon der idat geraadpleegd is en eraan mee gewerkt heeft. De Italiaansche regeering is bereid en wenscht in overeenstemming met de regeering en der andere mogend heden de kwestie van Tandzjer definiti-ei: te regelen, maar het moet goed begrepen w-onden, dat zo-o'n samenwerking alleen het resultaat kan zijn van een conferentie of besprekingen over het geval, waarbij de Italiaansche regeering op grond van gelijikheid met de andere mogendheden vertegenwoordligd is". Deze verklaring is duidelijk en nadruk kelijk. Italie wil, wat men al wist, bij de regeling van den internationalen status van Tandzjer, welke te Parijs werd ont- werpen, achteraf nog gekend worden, Te Parijs had men zich, nog voor deze ver klaring bekend was, geen illusie gemaakt aangaamde Italie's bedoeling met de vlootbetooging. Pertinax had in de Echo de Paris dadelijik opgemer-kt, dat dit niet maar een tijdelijk bezoek, maar een waar- schuwing en een opzettelijke wenk van de Italiaansche regeering was. De indruk ervan te Parijs is dubbel onaangenaam, omidat het voorval herinne- ringen wekt aan Duitschlandl's d-emon- stratie in 1905 in dezelfde haven. Italie verschijint op plaatsen die ten gevolge van den grooten oorlog, leeg zij-n g-ekomen. Op den Balkan neemt het de plaats in van Oostenrijk-Hongarije, als mededinger van Zuid-Slavie, in Marokko eischt het thans blijkibaar het zonnige plekje op, dat Duitschland er ontruimd heeft. Wat er in 1905 gebeurde, moge kort in herinne- ring gebracht worden. Nadat Engeland en Franikrijk zich in 1904 over Marokko verstaan hadden het was in de b-egin- dlagen van de Entente cordia-le in dezer voege, -dat Eranlkrijk, tegen concessies aan Engeland in Egyipte, de vrije hand kreeg voor zijn penetration pacifique" in het gelbied van Marokko, had Biilow in den Rijksdag de belangeloosiheid van d^Duit- sche politiek tegenover deze regeling on- d'erstreept door te zeggen, dat men niet hoefde aan te nemen, dat Duitsche be- la-ngen, die ,,hoofdzakelijlk oeconom-isch" waren, genegeerdi zouden worden. Einde 1904 en begin 1905 yeranderde de inter- nattionale toestand. Na de nederlagen van de legers van Rusland, Franikrijk's machtigen bomdgenoot in Mantsjoerije, voelde Duitschland zich zooveel sterk-er geworden in Europa, dat het zijn bele-id ten aanzien van Marokko wijzigde. Na n jaar ongeveer berust te hebben in Frank- rijk's bevoorrechte positie daar, klaagde Duitschland, dat het niet gekend was in de Fr-ansch-Engelsche overeenkomst. Het verleende aan Sultan Abd-ul-Azis op in het oog loopende wijze zijn bescherming en op 31 Maa-rt 1905 sta-pte -de Duitsche keiizer te Tandzjer aan wal en had con ferences met de vertegenwoordigers van den Sultan. Het g-evolg van deze tus- schenkomst bleek spoedig uit de verwer- ping van het door Frankrijk voorgestelde hervormingsplan door den Sultan. De gevaarlijike internationale beroering die hierdoor ontstond, was slechts te sussen door de bijeenroeping van de conferentie van Algericas. Zij was de uitkomst van den dramatischen coup van Wilhelm II. Op de conferentie stond Engeland ach- ter Frankrijk, Oostenrijk „als schitterend secondant" achter Duitschland, en het oratorische tweegevecht wierp een duide lijk hdht op de nieuwe groepeering der mogendheden in Europa. Duitschland was teleurgesteld over de uitkomsten, maar het bereikte toch inst-elling van een d-nter- nationaal toezicht op de organisatie van de politie en op de MarOkkaansche staats- bank en de open deur voor Duitschland's oeconomische belangen. Uit het stuk van de Times valt op te maken, dat Italie thans op dergelijke wijze op een internationale conferentie aan- stuurt, ter vervanging van een Fransch- Spaansch onderon'sje." Sij Kan crcncnra lidht werpen op e-en interessante Euro- peesche constellatie. Men weet, dat Span-je den laatsten tijd voor een bijzon dere bevoorrechte positie te Tandzjer op komt, maar dat men te Parijs daar geen ooren naar heeft. Logisch zou Italie, als het gelijkstelling te Tandzjer wilde trach- ten te beredken, daar eigenlijk eveneens teg-en moeten zijn. Maar de Italiaansche politiek streeft naar toenadering tot de Spaansche tot vorming van eien Middel landsche Zee-entente tegen Frankrijk. Engeland heeft herhaaldelijk verkondiigd, dat het met elke minnelijke regeling tus schen de belanghebbende mogendheden genoagen zal nemen, die aan zijn eigen belangen geen afbreuk doet en wenscht, tot versterking van zijn eigen prestige slechits de rol van bemiddelaar te spelen. Maar tegenover Italiaansche aspiraties staat het niet onwelwillend. Er is daar om alle kans, dat Frankrijk zijns on-danks gedtwongen zal zijn met Italie's wenschen ernstig rekening te houden en dat de tijd waarin men buiten Italie om, afspraken over Marokko kon maken, voorgoed voorbij zal blij'ken. De demonstratie van het Italiaansche smaldeel te Tandzjer is teekenend voor dezen nieuwen toestand. OP KONDOERIOTIS. EEN AANSLAG Zondagmorgen om half twaalf is te Athene geschoten op president Kondoe- riotis, op het oogenblik, dat hij in zijn auto stapte na de opening van het con- gres van burgemeesters in het stadhuis. L>e president werd slechts licht gekwetst door wegsprinqende glasscherven. De dader, dlie maar nauwelijks aan de woede des volks kon wordien onttrokken, is aang-ehouden. Het is een dertigjarige man, Zafinios Goessios, die doofstom is of veinst te zijn. In een geschreven beken tenis heeft hij gezegd sinds lang werkloos te zijn en zich zelf te hebben willen wre- ken door den president te dooden. Volgie-ns andere berichten is -de presi dent toch wel geraakt, aan het hoofd, nadat de kogel echter vaart verloren had bij het verbrijzelen van d'e ruit van den automobiel. Het medische bulletin zegt dat de kogel in het weeke gedeelte van het voorhoofd gedrongen is en het been licht beschadigd heeft. De president heeft de kleine operatie, welke noodiig was, met de grootste kalmte ondergaan. Daarna 'is hij naar huis teruggekeerd. Zijn toestand is uitstekend. Alle ministers, hooge amibtenaren en de leden van het di plomatieke corps hebben aan de kliiniek van hun belangstelling doen blij'ken. Het publiek heeft blijken van groote veront waardiginn qegeven. Van den dader wordt thans gezegd, dat het een communist is, uit Larissa, een kellner, die sinds veertien dagen in Athene was am zich voor een oaraandoe ning te laten behandelen, terwijl hij bo- vendien stottert. In zijn koffer is com mundstische lectuuc gevoriden. Een nog later bericht zegt, dat volgens het bulletin over den toestand van Kon- doeciotis, deze niets verontrustends heeft. Over eeniqe dagen zal hij zijn gewone bezigheden kunnen hervatten. Hij heeft d'e vertegenwoordigers van de Atheen- sche bladen ontvangen, tegen wiie hij ge zegd heeft zijn aanrander ni-et te kennen; hij wist ook niets van de beweegredenen voor de da-ad. Alle ministers hebben zich naar de kliniek begeven om den president gelu-k te wenschen. Bij een huiszoeking in de ka-mer van Goessios heeft men veel communistische kranten en boek-en gevonden. Hij zelf heeft verklaard geen medeplichtigen te helbbem, uit eigen beweging gehandleld en geen spijt te hebben. DE EERSTE VOLKSTELLING. Vrijdag heeft in geheel Turkije de eer- ste volkstelling plaats gehad. In verband met den tegenziin van de bev-olfcing, waar- van een groot gedieelte niet lezen of sc'hrijven kan, waren oimvangrijke maat- reg-elen getroffen, om de bevolking te noodzaken thuds te blijven. Zoo was het openbare verkeer sterk beperkt. In de steden stond het tramverkeer stilDe deuren der huizen moesten den geiheelen dag gesloten blijven. Niemamd mocht de huizen of die hotels verlaten. De open- bare amusementslokalen waren gesloten en couranten of post wer-den niet be- zorgd. Een groot leger van vrijwilligers meest stud'enten, scholiieren en officieren, ver leende zijn medewerhing bij de telling. BELASTING OP PAGEKOPJES. In Griekenland is ze er door, de nieuwe belasting, waarvan men hoopt, dat ze stroomen geld in de schatkist zal doen vloeien: de belasting op het ikorte haar, dat vrouwen wiillen dragen. In Grieken land beschouwt men dat korte haar als een uiterlijk tee-ken van rijkdom, van luxe, en voor luxe moet belasting betaald wor den. Maardenkt ge, dat de Griek- sche vrouwen protesteerenVolstrekt niet, integen-deel, ze zijn er wat blij om, -dat die haardracht als luxe beschouwd wordt, des te voornamer zal het zijn, om kort haar te hebben. Veel meer vrouwen dian voorheen zullen nu tot die haardracht over willen gaan. Wat een buitenkansje zal het zijn voor de schatkist! Ook een klein Amerikaansch staatje zal weldra vijf dollar belasting gaan heffen van alle vrouwen boven de vijftien jaar met kort haar. En tien dollar belasting van alle getrouwdie vrouwen met kort haar! De Amerikaansche dames hebben edhter het geval heel anders opgevat dan de Grieksche; die vin-den zoo'n belasting- voorstel een aanval op haar persoonlijke vrijiheid. Waarom niet ook een belasting aan een mannen-haardracht opgelegdl? Waarom laat men bijvoorbeeld niet alle... kaalhoofdigen iets betalen? Die hebben immers zoo goed als niets uit te geven aan kappers-kosten! Ook voor die redeneerin-g valt iets te zeggen. TER NEUZEN, 2 November 1927. 25-JARIG JUBILEUM BIJ DE TRAM. Dinsdkg, 1 November j.l., was het 25 jaar geled-en, dat de hoofd'conducteur Van Dorst in vasten dienst trad bij de stoom- tram HulstWalsoorden. Door den dienst was de vlag op het kantoor te Hulst en op het hoofdgebouw te Ter Neuzen geheschen ter eere van den ju'bilaris. Onder de velen, die den heer Van Dorst kwamen feliciteeren, bemerkten wij den Algemeen Directeux, bijgestaan door en- kele Afideelingsdhefs, die tegen den mid -dag persoonlijk hunne gelukwenschen brachten. Behalve woorden van lof en erkentelijkheid daarbij uitgesproken, kreieg de jubilaris eene schriftelijke dank betuiging en een gesdhenk in envel-oppe en zijne echtgenoote een mooi bloemstuk MOTORSCHIP „ANTWERPEN". Met de Staatscourant van 31 Oct. zijn verzonden afdrukken van de akten be treffenide het motorschip ..Antwerpen", te Ter Neuzen. ROEKELOOS RIJDEN. In antwoord op een adres der d'rie cen trale lanidlbouworganisaties om maatrege len tegen roekeloos rijiden op den openba ren w-eg heeft de Minister van Justitie geschreven, dat er, naar het oordeel der procureur's-generaal met -de noodige strengheiid' wordt opgetreden, en dat er geen termen aanwlezig zijn voor een aan- schrijving aan de parketten. Anderzijids mag de Minister niet ver helen, -dat de verschillende ambtsberich- ten er op wijzen, dat de plattelandsbevol- king ddkwijis zelf mede-schuldig is aan verkeersongevallen, doordat deze bevol king zich zeer w-einig stoort aan de ver keersvoorschriften. Mogelijik zouide voor de landbouwver e-enigingen e-en nuttige taak weggelegd kunnen zijn, door harerzijids med'e te wer ken, om het in aciht nemen der verkeers- regelen door de plattelandsbevalking te bevorderen-. DE FERRYBOOT „K0NINGIN W1LHELMINA". lndien ooit eenig voorwerp de belang stelling der eritiei heeft gehad, dan is het toch zeker wel de fer-yhoot vau dt-n Pro vincialen stoombootdienst, en we hebben er on'aDgs reeds op gewezen wordt in mime mate gecridseerd door velen die noch met het varen, noch met het wezen der zaak op de hoogte zijn. De boot is voor het oogenblik tjjdeljjk opgelegd, wegtms volkomen normale aan- leiding, voor de bedillers al terstond een aanleiding om te zeggen„rie je wel, in den winter durven ze er zeker niet mede te varen een uitdrukkbg die we dezer dagen ze'f konden waarnemen. Nog erger heeft het gemaakt de heer De Vos, lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg, in de jl. Vrijdag gehouden vergadering, die in dat felt aan leiding vond tot een vernietigende uitspraak „de boot is veel te vroeg overgenomen, m n had haar eerst eens bjj stormweer moeten INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Mijnhardt's Hoofdpijntabletten, 60 en 30 ct. Mijnhardt's Kiespijntabletten, 60 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. laten varen en zal haar nu voor oud roest moeten verkoopenGeen peu'schilletje voorwaar. Ondertusschen heeft dit onzen corres pondent aanleiding gegeven eensinformaties te nemen, waarbij hem het volgende bleek Toen de boot in Augustus door de pro- vincie werd overgenomen, moest het schilder- werk nog worden afgewerkt en bij den proeftocht bleek reeds, dat een voorziening tegen het overslaarde buiswater in de toe- komst wel gewenscht zou zijn. Maar om gedurende het toen nog drukke reisseizoen van de boot te kunnen profiteeren, werd een en ander uitgesteld tot na de grootste drukte. De boot werd in de vaart gebracht niettegenstainde de nieuwe aanlegplaatsen nog niet gereed waren en dit nog niet zijn. Dit was mede mogelijk doordat in de ver- schans'ng 3 M. breede poorten zijn aange- bracht en dus ook auto's enz. vanaf de be staande pontons aan boord kond n rijden en daar veel beter konden draaien dan op de andere gewone booten. Geen enkele boot van den dienst vaart natuurlpk langer dan een bepaald aantal weken achter elkaar en wordt dan opgelegd. Thans is dit ook met de ferryboo? het geval en wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het schilderwerk verder af te werken, terwijl de aannemer van de bedekking van de plaats voor auto's enz., de daar <oorgebezigde houten blokjes opnieuw voor zijn rekening legt, omdat gebleken is dat er zich hier en daar putten in vertoonen. Ten slotte zullen nu ook de maatregelen tegen het buiswater worden genomen. Er is dus geen sprake vaa zco maar stil liggen van de boot trouwens zjj heeft gedurende de weken, dat zij gevaren heeft goed voldaan en ook bp vrjj stevigen wind voile bestuurbcarheid getoond. Of zij bp werkelpk stormweer minder makkrlpk zal kunen overvaren dan de andere booten, is niet aan ons om te beoordeelen, maar wp meenen, dat zoo wel deontwerper van de boot als de boawmeesters personen zpn, die een naam te verspelen hebben en die ook aan deze boot, die van een voor Europa geheel nieuw type is, al hun kennis hebben besteed en dit schenkt ons ook ver trouwen voor de toekomst. Wij meenen, dat ook hier geldt „de beste stuurlui staan aan den wal". En zeker dat er geen reden bestaat om zoo scherp oordeel uit te spreken als de heer De Vos in de Kamer van Koop handel meende te moeten doen. ARBE1DSBEMIDDEL1NG VOOR KANTOORBEDIENDEN. Naar men ons meedeelt, is door den Nationalen Bond van Handels en Kantoor- bedienden een adres aan den gemeenteraad gericht inzake de inricbting eener speciale arbeidsfcemiddelir g voor handels enkantoor- bedienden. Als voorbeeld ter navolging wijst de Bond op de mr chting der vakaf- deeliDg voor handels- en kantoorbedienden verbonden aaD de gemeentelpke arbeidsbeurs te Amsterdam. In verba d met de beperkte plaatsruimte moeten wij met deze mededeelirg volstaan, doch meenen er hog aan te moeten toe- voegen, dat naar ons werd meegedeeld de gemeentelijke arbeidsbeurs alhier ook hare beiniddelir g verleent ten bafe vau kantoor- personeel, en ook dat personeel zich daarbp gratis kan laten inschrpven. GEMEENTERAAD VAN AXEL. In de op a.s. Donderdag, des namiddags ten twee ure, te houden openbare verga dering van den gemeenteraad alhier, ko men de volgende punten in behandeling: 1Notulen. 2. Mededeelingen en Ingekomen stukken. 3. Benoeming van keuxmeesters en arbiter voor de a.s. jaarmarkt. 4. Vaststelling instructie en beloo- ning, alsmede benoeming van den klokkemist voor het gemeentelijk torenuuFwerk. 5. Ver-zoek van G. J. A. de Jongie om vergunning als bedoeld in art. 7 der bouwverordeniing voor zijn perc-eel in -de Noordstraat. 6. Verzoeik van W. Koster tot ri-olee- ring van de sloot tusschen zijne perceelen gelegen aan den Buiten- weg. 7. Verzoek van A. Dieleman te Kijkuit om eene vergoed'ing voor het vervoeren der schoolkinderen, gedurenide het tijdvak 1 April1 September 1927. 8. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit inzake aangaan geld- leening ten behoeve van de uit breiding van de school der Ver- eeni-ging voor Chr. Nat. School- onderwijs. 9. Verz-oak bestuur Hulpver. voor Geref. schoolonderwijs om gelden voor een iboventalligen onider- wijzer. 10. Vaststelling van de volgende be- grootdngeni, dienst 1928: a. Gemeente-begrooting. b. Beg rooting van het Gasbedrijf. c. Begrooting van het Gronidbe- d, Begrooting van het Vleesch- keuringsbedrijf. c. Begrooting van het Burgerlijk- Arm bestuur. SAS VAN GENT. Op't nippertje. Zondag 1.1. had er te Selzaete een t-ra- gisch gebeuren plaats, dat dank zij de menschlievendheid van een schipper, nog gelukkig afliep.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 2