ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN No. 8139. Woensdag 2 November 1927 67e Jaargang. Een nieuwe neus ABONNEWENTSPRIJS; SINNENLANB. Het hooglied van den Arbeid. FBUIL L ETON. Voor buitcn Ter Neuron fr. pt, post J 1,80 per 3 maanden - Bij vooruLtbetaling fr. pet post /MO pe. jaa, c uuucioauu Jt.,v Per P°st Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalmg. pttbladiedefen iWwandag-, Woen»€l»<. en Vr*jci«£«vor>ci. Voor binnen Ter Neuzen tl,40 per 3 maanden Vooi 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco HINDERWET. HINDERWET. o 10.000 Beambten en arbeiders bij de Philips fabrieken Ter gelegenheid van dit heuglijke feit, heeft de heer A. F.' Philips Maandag- avond voor de miicrofoon van den Philips- zender een rede gehouden, die oak door Hilversu-m werd uitgiezoniden. Wij ont- leenen hieraan de volgende interessante b i j-z onderlheden over de on-twikkeling der Philips Fabrieken: ,,In 1891, werd de firma Philips Co. opgericiht door mijn vader, Frederik Phi lips te Zalt-Bommel en door mijn broer, Ir. G. L. F. Philips; Eindhoven werd uit- geikozen, omda-t hier een kleine bukskin- faibriek, die was stopgezet, billijk gekocht kon word-en en de arbeidersbevolking hier bekend was als goed en intelligent. Mijn vader, die in Zalt-Bommel kassier en commissionnair in effecten was, tevens een tabakskerverij en een koffiebranderij door ARTHUR GASK. had, trad op als geldgever, zijn zoon, Ir. G. L. F. Philips, a'ls werkend vennoot. Laatstgenoemde had eenige jaren tevoren reeds proeven genomen voor de vervaar- diglng van kooldraadlampen, wel-ke naar men meende een groot artikel voor de toekomst zoud-en worden. De zaken gingen de eerste drie jaren lang niet rooskleurig en veroorzaakten mijn vader, zoowel als mijn broer, zorg- wekkende -dagen. Bijna was men er toe overgegaan-, de fabriek te slu-it-en; weder- o-m werd beraad en men besloot, he-t b-e- dlrijf nog een jaar als proef voort te z-etten. Dit jaar, 1894, gelukte het zonder verlies te wer-ken. Waar het b-ezwaarlijk was, dat een per- so-on zoowel de t-echnische als de koop man-sleiding op zich nam, werd een com mercieel medewerker giezocht en werd mij g-evraagd, of ik soms vrieniden had, die lust gevoelden, medie de verantwoordelijk- heid voor de zaak op zich te nemen. Ik was op de Handelsschool te Amsterdam gieweest, een jaar in het effectenvak te Amsterdam en daarna -een half jaar te Londen. Geen van mijn vrien-den had evenwel treik, de groote sta-d te verwis- selen met dit -destijds zoo kleine provin ce eplaat-sje, zoodat ik besloot in 1895 zelf van Londen naar hier te komen, om ge durende izes maanden behulpzaam te zijn, op-dat in dien tij-d naar een ander kon wor- den uitgezilen. Wij werkt-en toen met 42 arbeid i±s( -sters 'Het r-eizen en verkoopen beviel mij ech- -ter zoo good, -dat ik voorsteld-e hier te blij- ven, waarmede mijn vader en broer in- stemden. In het jaar 1895 maakten wij 500 lam- pen per dag; (thans 250.000). Na eenige afsohrijvingen werd dat jaar voor het eerst winst gemaakt en wel f 14.000 net to. In 1899 ontviel ons onze vader, onze ou-dste firmant, helaas veel te vro'eg, ech- t-er ha-d hij todh nog -de voldoening ge- had1, dat, nadat het kapitaal, dat hij in de zaak had gesto-ken, was terugbetaal-d, er Den groot-en- blo-ei heeft echter helaas on- z-e ou-dste oprichter niet mo-gen meemaken- Zijn wijze en voorzich-tige adviezen waren vooral in het begin voor ons van het aller- grootst-e b-elang en zijn voorzic-htige finan- cie-e'le poli-tiek is haar stempel blijven dr-ulkken op d.e afschrijvingen van onze vennootsc-hap. Onid-anks scherpe ooncurrentie gelukte het on-s, in diverse landen groote afzetge bidden- te krijglen. Het werd nu een wed strijd tusschen de techn-ische en de com meraie-ele afdeeling. D-e eerste trachtte de magazijnen te vullen, de tweede poogde me-er te verkoopen,, dan de magazijnv-oor- ra-den bedroegen. I-k h-erinner mij, -dat ik persoonlijk in 1899 voor het eerst Rus- lanid bereisde en da-t ik in een reis zoo goed als onze ge'heele jaarproductie ver- kocht, dus 1.300.000 lampen. In 1907 werd de metaald'raadlamp uit gevonid-en en kor,t daarop was Ir. G. L. F. Philips in staat, ongeveer. een zelfde lamp op de markt te brengen; terwijl de vroe- gere kooldraadlamip 3]/2 Watt per Kaars ve-ibruikte, was het venbruik van de nieuwe metaaldraadlamp ca. 1J4 Watt -per Kaars, dus een groote besparing. In 1911 werd de getrokken-draad-lamp in Amerika uitgevonden. Waar mijn F. Philips, te druk bezet 22) Vervolg.) ,,Komaan, mijnheer Rainton". ging ik door. „U traint voor mij en ik begin met twee, later breid ik -den stal misschien uit".. Hij von-d eindelijk zijn stem weer, maar hij sprak a-arzelenid, als schaam-de hij zich over zijn woorden. ,,Spijt mij mijnheerzeid-e hij lang- zaam. „Ik kan uw aanbod niet aannemen. Eerlij'k gezegd, ik ver-keer in financieele moeilij-klheden en ik kan het niet meer vol- houden", „Uw meubels zijn aangesla-gen?" vroeg ik botweg. Hij schrok en werd vuurroo-d. ,,Ieder- een schijnt het al te weten", zeide hij bit ter. ,,Slecht nieuws wordt altijd ver- ,,E-n goed nieuws ook", viel ik in. Binnen twee dagen vertelt iedereen, dat u paarden koopt en geen scihuld meer hebt". ,,Wat bedbelt u vroeg hij sn-el. ,Iik bedoel", zeide ik langzaam en met nadruk, ,,dat ik u hier laat beloven, die paarden voor mij te nemen en dat ik u daarom uit de misere zal helpen. Hoeveel schuld is er?" ,,Twee hondierd pond", zeide hij, lang zaam met vJakke stem. broer, Ir. G. L. was -met proefneming-en, was het mijn taak ,,Dat is niets", zei ik kordaat. ,,Dat haal je gauw genoeg weer in". I-k haalde mijn portefeuille te voorschijn. ,,Kij'k eens hier om te beginnen zal ik u vijf honderd pon-d leenen. U kun-t ze terugibetalen, als het u weer wat beter gaat. En hier is nog eens vijfhonderd pond om die paarden te koopen, maar dat zullen ze niet voluit kosten. Ga voor Pirate King tot twee honderd vijfti-g", en I ik scihoof hem de banikbiljetten toe. Maar hij raakte ze niet aan. In plaats daarvan boog hij zich naar mij toe en keek mij strak aan. Een oogenblik we-r-d ik onrustig, maar -het licht was slecht en ik zat met mijn rug naar de lamp. ,,Wie bent u", vroeg hij heesch. ,,En wat wee-t u van mij?" „U hebt mijn naam daar", antwoordde i-k koel en wees o-p mijn visitekaartje. „En ik weet, dat u -een eerlijk man bent, Ik stond op en nam mijn hoed, alsof ik wil-de heengaan. De arme oude Rainton was geheel uit het veld geslagen. Hij haalde zijn zak- doek te voorschijn en veeg-de over zijn gezicht. Plo-tseling scheen hij een besluit I te nemen. Hij opende de deur en, tot mijn ontstelteniis riep hij zijn vrouw. „Nellie, Nellie, kom eens even hier". Mevrouw Rainton was blijkbaar in -die buurt, want ze kwam binnen, eer hi) no-g goed had uitgesproken. Ze zag er bleek en versch-rikt uit. Hij liet haar het bankpapi-ar zien. Allemaal van vijiftig pond. ,,Deze heer, vr-o-uwtje", begon Rainton met een bevende stem, ,,wil da-t ik voor hem traint en hij leent mij vijfhonderd pond om mij weer op de been te hel-pen. Mag ik het van hem aannemen?" „0 mijnheer", zeide Nellie, zich tot mij naar Amerika te gaan. Ik kwam na zes weken met eenige machines terug. Een maand naidat ik uit Amerika in Neder- land geland was, op St. Nicolaasavond, weer in Moskou zijn-de, vond ik een tele gram van mijn- broer, Ir. G. L. F. Philips, waarin deze mij med-edeelde als St. Ni- colaas-surprise dat zijn eerste getrok- 'ken-idraad-lamp m het laibora-torium met su-cces brandde. Een buitengewone pres- tatie, die voor zich zelf spree'kt. Tot 1915 betrok-ken wij onize glazen ballons uit Duitschlan-d en Oostenrijk, omdat deze in Nederlan-d niet werden ge- fabriceexd, toen plotseiing begin 1915 de uitvoer naar Nederland werd1 verboden, Op een gegeven oogenblik stonden daar iy2 millioen ballons aan -de Duitsch- Nederl. grens het waren 25 groote spoorwegwagons die niet naar Holland mochten worden uitgevoterd. Gelukkig werd, dan-k zij de hulp van de Regeering, bewerkt, da-t deze 25 wagons nog werden vrijg-elaten en onder groot enthousiasme van on-s person-eel reed de glastrein van- udt Venlo, met de N-ed-erlandsche drie- kleur in top, ons fabrieksemplacement binnen. Wij besloten toen- zfelf een glasfabriek te bouwen. De eerste spade ging 15 Aug. 1915 in den grond en 5 J-anuari 1916 wer den ballons g-elblazen. Een maand -daarna kwam de tweede glasov-en in b-ed-rijf en waren wij dus voor dat moment van het buitenland geheel onafhankelijk. Op het oog-enlbliik wordt door ons gewerkt in de glasfaibrielk met 12 ovens, die me-er dan 300.000 glasballons per dag maken. Voor de fabricag-e van de gasgevulde lampen moesten wij het Argon uit Du-itsch- lan-d b-etrekken. Ook voor dit gas werd een Duit-sch ui-tvoerverbod uitgevaardigd. Gevolg was, dat mijn broer met zijn udt- st-ekende helpers in 1916 volgens een proces van eig-en vindling, Argon-gas fa- lb riceerde. In 1919 bou-wden wij onze eigen car- tonnag-efabriek. Deze werd ook steeds bestem-d voor eigen behoeft-e, de an-dere he!ft voor verkoop. De omzet bedraagt fl. 1.200.000 per jaar. iDaar on-ze art-ikelen een diepgaand wetenschappelijk on-derzoek eisc-hen, werd op iniitiatief van Ir. G. L. F. Philips, in 1917 ben oemd door de Technische Hoo- geschool te Delft tot doctor honoris causa -in 1922 on-s nieuw labora-toriu-m gesticht. De Reg-eering gaf blijk van waardeering voo-r Dr. G. L. F. Philips, door hem te benoemen eerst tot Officier in de Orde van Oranj-e Nassau, later tot Ridd-er in d'e Orde van den Ned-erdandschen Leeuw. Naast electrische gloeilampen werd in 1918 de fabricag-e van r-adiolampen ter hand genomen. In dit artikel nemen wij thans de eerste plaats in Europa in. De radio-afdeelin-gen hebben zich de laatste jaren dusdanig uitgebreid, dat ree-ds 40 van ons geheele personeel hierin is te werk g est eld. -De vloeroppervlaikte van onze fabrie ken te Eindhoven en de laboratoria be- slaat 147.000 M2., terwijl in aan-bouw zijn een 6 verdiepingsgebouw, bestem-d voor mechandsche werkplaats, met een vloer- op-pervlakte van 8000 M2., een nieuw'e, 5 verdiepinaen beslaand-e ra-diofabriek, vloeroppervlakte 16.000 M2. en een groot glebouw voor schaftlokalen, ont- spannings- en vertoondngszalen, terwijl verder op het programma -staan een school voor industrie-onidlerwijs, voortgezet am- bachtsonderwijs en techndsc-h onderwijs. In -aanbouw is een adminiistratiegeb-ouw voor 1000 personen, dit wordt binnenkort betrokken. Eig-en Philips veninootschappen en -kanitoren hebben wij in: Sydney, Shang hai, Rio de Janeiro, Buenos-Aires, Ma drid, Barcelona, Parij-s, Brussel, Londen, Milaan, Zurich, Geneve, Kopenhagen, Osil-o, Helsingfors, Stockholm, Praag, Weenen, Budapest, Berlijn en Warschau. Tenslott-e iets over de Sociaal-Econo- mische zijde van ons bedrijif: Reeds voor de opricht-ing van onz-e Vennootscha-p hadden wij -een zieken- fon-ds, voor de uitkeering van geldelijtken siteun bij ziekte. Bij de vorming van onze Vennootscihap zij-n wij overgegaan tot sti-dhtinig van een g-oed pensioenfonds voor beambten en arbeiders, zoowel als voor weduwen en weezen. In onz'e polikl-iniek wordt gratis hulp veileend1; zie'ken worden ook aan h-uis be- zocht, terwijl het geheele gezin van deze gratish-ulp kan profit-e-eren. Wij bouwden circa 1300 beambten- en arbeid-erswoningen, hygienisch ingericht en teg-en lage huur verkrijgbaar. Wegens het groote ge-brek aan werkkracbten be staan bij onze Vennootschap pl-annen, om niog e-en vijf a zeshondertal wonin-gen -te bouwen, wanneer de Regeering ons hier- bij de hand wil re-iken, ter bestrijding van d-e w-erkelooshieid. Voorstellen hierom- tren-t werden reeds door ons gedaan. Tevens werd een spo-rtpark -door ons aangelegd. De heer en mevrouw Dr. G. L. F. PhilipsVan der Willigen sticht- ten een studiefonds, waardoor begaafde kinderen van onze beambten en arbeiders in staat gesteld worden, hunne studien voort te zetten. Op het oogenblik zijn er 156 pupillen in dit fonds ingeschr-even. Het Philips d'e Jongh Wandelpark, bestaande uit 25 H.A. bosch, met mooie e,u-^n dreven, w-er-d de gemeente ter be- schikking gestel-d als publi-ek park, terwijl een Philips d'e Jongh Onitspanningsfonds werd opgericht, om de menscihen geregel-d uitstap-jes te doen maken onder goed-e leiding. Een uit 65 man bestaande Philip's Har- mon-ie ge-ef-t ger-eg-eld concerten. Nog werden door mevrouw Philips de Jongh gestich-t: naai- en verstelscholen, ko-okscholen, wasch- en strij-kcursussen, zooda-t jaar'lijks eenige -honderden meis- jes, die d-en g-eheelen dag in de fabriek werken, tot flinke hu-isvrouw-en, die orde en zuiniigheid inHiun toekomstig gezin brengen, worden o-pgelei-d. Niet onvermeld mag blijven, dat -d'e af- deeling-en onderwijs, b-ehalve een lag-ere school met 250 leerl-ingen en een k'leuter- scihool met 100 leerlingen, nog avond- en dagscih-olen verzorgt voor vervolgon-der- wijs, kantooronderwij-s, nijve-rlheidsonder- wijs en cursussen voor technisch on-der- wijis. Tu-sschen directie, ingenieurs, assisten- tem, op-zichters, baZen en het werkvolk bestaat een groot wede-rzijdlsch v-ertrou- wen, Dank zij de ,,Kem", een adVisee- rend instituut, door de arbeiders en de directie geikozen, worden geregel-d even- tueele klaCht-en van -het personeel onder- zooht en ten spoedigste uit den weg gerui-md. Te memoreeren is, dla-t het op 1 Juni INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, van dit jaar een groote gebeurtenis was, dat H. M. de Konin-gin en H. K. H. Prin- ses Juliana den wensch te kennen gaven, door den Phiiips-zend-er tot de In-dische Gewesten te spreken. Nog enikele cijfers wil ik U noemen; In 1891 werd begonnen met 30 arbeiders, in 1895 bedroeg dit getal 42, in 1900 400, in 1915 3100, in 1925 8100, en thans is vo-or onz-e ind'ustrie het historisdhe moment gekomen, dat de lO.OOOste man zijn in-tre-de gedaan heeft in onze fabriek. In al onz-e dochter-ondernemingen teza- men ca. 7000, dat maakt 17.000 beamibten en arbeiders in totaal. Alvorens te eindigen, kan ik niet n-a- laten, het N-edlerlandsche volk te danken voor het vertr-ouwen, dat het heeft ge~ I toond in de fabrikaten van onze Vennoot- icna-p en voor Gen vt-oiuduren-cieii «cuu, dien wij -hebben mogen on-tvang-en; terwijl hier tevens zeker op zijn plaats is een w-oond van hartelijken -dank voor de groote toewijdin-g, zoowel van het hoo- gere, als van het lagere personeel, dat -heeft geholpen, onze Vennootschap tot den tegenwoo-rdtLg-en bloei op te voeren. Het cijfer van 10.000 beambten en ar beiders (-sters) in, onze fabrieken in Eind hoven zal voor ons alien een spoorslag zij-n, op den ingesl-agen weg voort te gaan en rekenen wij dan oo-k voor de toe komst weer op den steun van ons eig'en Va-derland!" ©aiTIEK ©P MINISTER SLOTEMAKER. Blijlken-s het V. V. der Tweede Kamer over het hoofdsbuk der Staatsbegro-oting 1928 (Arbeid, Handel em Nij-verh-eid) wer-d thans van verschillende zij-den uiting gegeven aan een gevoel van groote on- voldaanh-eid. over het beleid van den Minister en geklaag-d o-ver de groote on- vruchtbaarheid van zijn bew-ind. De ten vori-g-e jare reeds ontvangen in-druk, dat deze Minister niet bij machte is het o-m- va-ngrij-ke en gewichtig-e departement, dat aan zijrn zorgen is toevertrouwd, te behee- ren is verst'erkt, al wil-de men g-aarn-e er- kennen, dat hij van goe-den wille is. Gew-ez-en werd in dit Verbamd op d-e vol gende belangrijke pun-ten. keerend met een ge-zichtje, alsof ze in tranen zo-u uitba-rsten. „H-et is -een gift uit den hemel voor ons en ik weet, dat hij u alles zal terugbetalen. Hij is heusch -goedT maar alles is ons den laatsten tij-d tegengeloopen. Ons beste paard, Antio-ch - we noem-den hem den kostwinner werd gedoo-d in Victoria Park. Toen stierf mijnheer Doughty en zijn stal we-r-d van ons weggenomen en verkocht. En toe-n kreeg mijn man moeilijk'heden met een paar ~roote heeren hier, omdat hij get-uig-de voor een vrien-d. die valsch be- schuldigd werd. Ze zo-rgden, da-t er nog meer paarden van on-s wer-den weggeno men en toen wer-d ik ziek. We ha-di- den ontzettend veel kosten en ,,Kom, kom, kindje", viel haar man in. „Dat zal mijnheer Wells geen belang in- boezemen". ,,Toch wel", zeide ik en mijn stem was ni-et meer heel vast, ik keerde mij vol sym- pathie naar mevrouw Rainton. „U doel-t zeke-r op dien Cups. Ik her- inner mij gelezen te hebben, dat Rainton als getuige in die zaak op-trad ,Hij wer-dl valschelijk beschuldigd, mijn heer", zeide de trainer plechtig, „en heeft n-ooiit de bank benadeeld. I-k kende hem persoonlijk, zoo iemand was hij niet". ,,En waar zou hij nu zijn?" vroeg ik. „Dat zou ik niet kunnen zegg-en, mijn heer, maar ik v-rees, dat mijn beste vriend wel doo-d zal zijn!" We babbelden nog een poo-sje over mijn proces en hot deed! mij goed, dat ik vol- strekt niet in hun achting gedaald was. Toen vroeg mevrouw Rainton wat ver legen, of i-k niet een _kop thee wilde. ,.Of -e-en g-las bier", bood Rainton aan. ,,Ik he-b een paar le-kker koude flesschen in den kelder liggen". Ik snoof eens goedkeuren-d; er werd erg-ens in huis spek gebra-den. Mevrouw Rainton zag. het. „U zultzult zeker niet willen blijven eten", zeiide ze, n-u heel verlegen. ,,We hebben u niet zoo heel veel aan te bieden", ging ze wat hakkelend verder, ,,-maar ik maak zelf boter en mijn zustei bakt buitengewoon goed spek". Tot Rainton's verwondering nam ik de invitatie onmiddellijk aan. Ik gaf niets meer om het gevaar van herkend te wor den en was overtuigd veilig te zijn. Maar t-och wil-de ik mijzelf nog aan een laatste proef on-derwerpen; want als de Rain- tons mij niet herken-den, zou niemand mij herkenn-en. B-innen en-kele minuten waren w-e al ien om de ta-fel geschaard en Nelly's mooi don-keroogig zu-sje zat juist tegen-over mij. Ik vlei mij nog steeds, dat ik den maal- tijd geaellig maakte. Natuurlijk heerschte er in het begin een gedwongen stemming; maar ik was vast-besloten om ieder op zijn gemak te s-tellen. Ik dischte een mooi ver- haal op over mijn eigen leven. Ik vertel- de da-t ilk een rijk man was en -d-ol op wed- rennen, maar dat al mijn bloedverwan- ten er een broertje aan dood hadden, daarom hield ik mij maar wat schuil. Ik kon nooit on-der mij-n eigen naam op- treden. We zaten gezellig een uurtje en ik vond -het heerlij-k om te zien, hoe opge- wek't N-elly's gezichtje ston-d. Ze leek een vrijgelaten gevang-ene. Ik dacht op mijn terugweg een heelen tijd over de Raintons; maar vreemd ge noeg versdheen mij slechts Nelly Rain- tons zuster, Margaret Price in mijn droomen. III. Rainton kocht Moonlight-Maid voor tweehonderd en twintig pond en den vol- genden dag viel hem Pirate King voor hond-erd vij-f en tach-tig ten d-eel. Zooals ik hem bevole-n had, kocht hij ze beide voor zichzelf en het was werke- lijk grappig om te zien, hoe verbaas-d iedereen keek, toen hij op den ruin be gon te bieden. In de sta-d werd algemeen verteld, dat hij er heel slecht voor st-ond en toen hij kal-m telkens vij-f en tien pon-d hooger b-ood, werd er veel gefluisterd en wij-s ge- kniikt. Ik stond achter Bullock, die gewoonlijk voor -Drivel Jones tra-inde en ik verkneu- kelde mij, toen ik hem hoorde zeggen tot zijn vriend: „Waar voor den drommel haalt Rain ton de mo-ppen van-daan?" ,,Geen flauw idee van, maar hij heeft Lazarus gisteren ook afbetaal-d." ,,Wel verduivel-d!" mer-kte Bullock o-p. ,,-En g-isteren -heeft hij mij ook zoo'n koop-je gel-everd. Hij zon-d een ouwen sc'hoo-ier naa-r mij toe om Moonlialht-Maid te koopen en ik, ezel, liet haar voor een za-cht prijs-je gaan. Als ik geweten had, dat het voor hem geweest was, zou ik haar heelemaal niet verkocht hebben." ,,Zeg dan dat er ee-n misverstan-d was. Leg er een honderd pond op." ,,Te laat, kerel. Hij betaalde contant en nam het dier mee. Ik hoorde vanoch- tend pas, dat z-e bij den stal van Rainton gekomen was." ,,Nu, er zit zeker iets achter. We zul len er nog wel meer van hooren." (Wordt vervolgd.) Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentc- secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de AMERICAN PETROLEUM COMPANY, gevestigd te 's Gravenhage, om VERGUNNIHG tot bet oprichten en in werking brengen van een verplaats- bare benzinebewaarplaats met aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend in Sectie L, No. 344. Op Dinsdag den 15 Nov. a.s., des namiddags te 3 uur, zal in het gemeentebuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schnt- teliik toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor hetboven- gemelde tijdstip, ter Secretane dergemeente ken- n i s n e m e n van de ter zake ingekomen schnfturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudents niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die metovereen- komstie art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 1 November 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretans. Burgemeester en Wethouders van fER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C 0 R N E L I S M E IJ E R te ler Neuzen, om TERGUNNING tot het pl.atsen en in werking brengen van een ruw-olie motor (staand model) van 30 P.K. in zijn maalderij in het perceel kadastraal bekend in sectie L, No. 1741. Op Dinsdag den 15 Nov. a.s., des namiddags te 3 uur, zal in het gemeentebuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftehjk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagenvoor het bovenge- melde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schnfturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudents niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die metovereen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 1 November 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretans, Oolk rroig cjoc-dc wi-n-s.tcil wareil LI 11 - j civc Li J. .HTTTH7H1T111^"imr i HIT^inriaTfcl^ urt'Cj dLj.'C.icl'r V'3T1 d0 pruUtxctic iS Stationsstraat, KtlDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1