ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8136. Woensdag 26 October 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus ABONNEMENTSPRIJS Aankondiging. v o et p a d e n. BINNENLAMP. FETJILLETON. B U I T E N L A N D. Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Vocr buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post ffi,60 per jaar Vooi 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit bind verschljnt 5ederen Haandag>, Woensdag- en Vrlldagavond. Burgeimester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brengen ter a'gemeene kennis, dat te beginnen op MAANDAG 7 NOVEMBER 1927, vanwege de gemeente eene algemeene op- neming zal worden gehouden van de Zaamslag, 25 October 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER Pz>r., Yocrzitter. J. STOLE Lzn., Secretaris. DE POSTVLUCHT UIT OOST-INDIe, Luitenant Koppen heeft Dinsdaq uit Baqdad1 aan het Haaqsche Anetakant-oor qeseind: Wij zijn na een vlucht van 8V2 uur op het vlieqterrein alhier aanqekomen. Wij hadden een goede reis en maakten een vlotte landing. Morqen vertrekken .wij naar Aleppo. HET VACCINATIE-VRAAiGSTUK In het Ned. Tijdschr. voor Geneesk. komt deze week o.a. een artikel voor van Prof. Dr. E. Gortex en Dr. H. J. v. Nedex- veen, waarin wordt betooqd, dat de qe- vallen van hersenziekte moeten worden toeqeschr-even aan de veraniderde berei- dinqswijizie van die koepokstof; vroeqer wend deze van kalf op kalf overqeent; tihanis ent men van het kalf op een konijn en met de van dit dier verlkreqen pokstof ,,lapine" ent men weer op een -nieuiw kalf. De scihrijvers meenen, dat men weer teruq moet qaan tot de bereidinqswijze van de koepokstof en van koepokinentinq van het voriqe qeslacht, welke Van oude tijiden her, en juist door idle verplichte inentinq, ooik voor cms land zulke zeqenrijke qevol- qen heeft qehad. Zij betwisten vender, dat de \vetenschap „voorloopiq is uitqe- praat", inteqendeel, dat ze pas beqint. In vroepieire tijden, t-oen de koepokinentinq van een leden dakje veriieip en eiqenlijk empirisch .plaats had', was lhaar inqrijpen veel minider noodlzaikelijlk dan tlhans. De scihrijvers vraqen aanwijzinq van een commissie, be.staan.de uit een klinicus een neurolooq, een patholoop-anatoom en een dierenarts om het qeheele vraaqstuik te ondexzoeken. De Christ.-Hist. „Nederiander" bevat een beschouwinq van J. J. Wallien te Breskens, waarin deze aan 't slot schrijft: Moeten wij nu de oudens qaan overtui- qen van het blijvend nut der vaccinatie en hun duidelijk maken dlat hun verantwoor- delijikheid (iets qeheel anders als een wet- telijk opqeleqden plicht) hun toch noq brenqen kan tot het laten vacdneeren hunner kinderen Want men verqisse zi-clh niet! In de laatste jaren is en in Rotterdam en in Maastricht sporadisch een enkel pokkenqeval voorqekomen, welke qeval- len qelukkiq qelocaliiseerd bleven. Maar een qeval van po-kken te mid den van een niet gevaccinee-rde bevolkinq is een veel en veel ernstiqer bedreiqing 20) Vervolp.) van d'e volkspezonidheid dan te midden van een poed voorbehoede pemeensdhap. En qelet op het pebeuren in Enqeland en in sommiqe Zwitser-sche kan-to-ns, kan nop steeds met recht d'e 'stellinp worden neerq-eschreven, dat de pevaren van het niet laten vacdneeren prooter zijn, ooik in ons land, dan van het wel onderqaan van deze kunstibewerkinq Paraatiheid van den Minister en zijn dieskunidiqen dienst is hier drinqend noo- diq. Van hem en dien dienst behoort de lei-ding uit te qaan bij de beantwoordinq van de practische vraaq: Welke weqen nu moeten worden bewandeld' in ons land om het toch noq altijd dreiqend pokken- qevaar tot een minimum beperkt te houden, DE NIEUWE RIJWIELPLAATJBS. Op de nieuwe rijwielplaatjes, zal naar wij vernemen, een vakje worden uitqe- spaard, waarin de naam of een merktee- ken van den edge naar qekrast kan worden. De plaatjes zullen 00k dezen keer noq de aifikortimq R.W.B. draqen, maar vermoe- delijk zal het wel de laatste keer zijn. Men heeft n.l. onlanqs qeconstateerd dat een vervalscher de plaatjes in het zuiden van EjuitschLand machinaal liet namaken. Hij had opqeqeven dat het insiqnes waren voor een Roomscihen Werklielden Bond. Gelukkiq werd het bedroq tijdiq ontdekt. DE KWESTIE DER VERDEELING VAN RADIO-GOLFLENGTE. In de rede waarmee Minister v. d. Veqte Zaterdaq den Kath. en Chr. zender te Huizen qeopend heeft, sprak hij o.a. de vrees uit, dat deze nieuwe stem in het stammenkoor van den aether met betrek- kinq tot het vaststellen van de qolflenqte, ernstiqe moeilijikheden zal medebrenqen. De voor dezen zender bepaaide lenqte van 1840 M. wordt min of meer bedreiqd door stemmen uit schier alle landlen van Europa: Scheveninqen, Parijs, Kondqs- wusterhausen, Nordeich, kunnen alle werken op een qolflenqte van 1750— 1950 M., terwijl storinq 00k van minder bekende stations in Belqie, Denemarken, Noo'rweqen, teveel om op te noemen, niet tot de onmoqelijkheden behoort. Spreker wees op de cwnstandipheid, dat de radio-teleqrafische conference, welke tlhans in Washington plaats vindt en welke zicih beziqlhoudt met het vraaqstuik van de verdeelinq der qolven, hare qoed- krurinq kan ontihouden aan de toewijzing van meer dan een lanqe golf voor alqe- meene omroepldbeleinden aan Nederland. FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN RIJK EN GEMEENTEN. Blijikens het afdeelingsverslag der Tweed e Kamer toonden sommiqe led en zicih onvoldaan over hetqeen in de mil- liiOcinieniieldle over het Vraaqstuk van de fi- nancieele verhoudinq tussohen rijk en qe- meenten is qezeqd. De Minister heeft de Staten-Generaal volkomen in het duister qelaten met betrekking tot de richtinq, die hij in dezen wenscht te volqen. Boven- dien hadden zij uit de millioenennota niet den indruk qdlcreqen, dat de reqeerinq de aanqeleqenheid urqent acht. De uitlatin- qen daarover zijn te humoristisch voor een ernstiq staatsstuk. Amdere leden meenden, dat de Minister te optimistisch door ARTHUR GASK. Ilk qinq nu naar een der kassiers en overhanidiqde de cheque, en op mijn ver- zoek qaif hij mij tien vijf-pondbiljetten. Ilk stak ze j,uist in mijn portefeuille, qe- reed om het qebouw weer te verlaten, toen een wat ouder uitzienide heer op mij afkwam en mij tot mijn schrik aansprak, met: ,,Doktex Carmichael?vroeq hij met een beleefde buiqinq. Ik booq uit de hooqte. Een ooqenblik stokte mijn adem, ik zou qeen woord hebben kunnen uitbrenqen. „Ik ben de oniderdirecteur", qinq hij door.' ,,Het spijt miji u te moeten mede- deelen, dat mijnheer Bultitude heel ziek is en noq wel een week of wat zal weq blij- ven. Hij had het met mij over uw depo- sito; en i'k hoor, dat u telefoneerde om de helft, drie duizend pond, los te maken, teqen het eind van de maand. De klerk zeide, idlat u hier was en dus wilde ik qaarne even bevestdqinq van uw opdracht. Moet het overqeschreven worden op uw r ek enin q -c ou ra n t? Ik loosde b'ina een zuciht van verlich- tinq. Wat een bof, dat die oude Bulti tude ziek was. Waarschijnlijk zou hij zich dokter Carmichael niet meer herinnerd hebben na ruim twee jaar; maar in ieder qeval was er nu peen quaestie meer van en ik was voor het oopenblik veiliq. Ik deed alsof ik even aarzelde, eer ik antwoordde: „Goed", zeide ik na een ooqenblik. „Laten w.e ons daaraan hou den. Schrijft u het over op mijn rekeninq- ■courant. Waarschijnlijk zal ik het in de eerstvolqende week noodiq hebben". Ik verliet het bankqebouw met mijn neus in den wind. Werkelijk alles liep op rolletjes. Ik had nu qelulk. Plotselinq en heel toevalliq werd iik op de bank her- kend als de doode man, en met wat voor- zichtiqheid en zonder overhaastinq zou ik al mijn plannen ten uitvoer kunnen leqqen. Ik was zoo in mijn schik, dat ik besloot te qaan lunchen, in het Australie-HoteL Ik had tien minuten later al spijt van mijn besluit; want tot mijn scihrik stapte rech- ter Cartright binnen. Een ooqenblik dacht ik, dat hij zoowaar bii mij aan het tafeltje zou ^aan ziitten, maar de kruiperipe oiberkellner boop hem naar een andere tafel en ik hoorde hem achter mij plaats nemen. Ik durfde niet omkijken; maar peduren- de den peheelen maaltijid hoorde ik de kalme, besc'haafde stem, terwijl hij met zijn metpezel praatte en meermalen prikkelde de peur van het parfum, dat hij pebruikte, mij onaanpenaam den neus. Maar de lunch was lanq niet vervelend voor mij. Ik bewoop mij weer in een nieuwe wereld, en behalve mijn nieuwe omgevinq, ondervond ik 00k den prikkel van voortidurend pevaar, zonder vrees te pevoelen. Dien avond, eer ik naar bed pinq, over- peinsde ilk mijn lotiqevallen no" eens en kwam tot de slotsom, dlat alles noqal voor den wind pinq. Ik rekende uit, dat ik binnen zes maanden Dr. Carmichaels ver- moqen qerealiseerd zou kunnen hebben om dan het stof van Australie van mijn schoenen te schudden. Alleen een dinq hinderde mij, maar dat was niet zoo heel erq. Wat had de doode bedoeld, toen hij mij zeide naar Anqas Forbes uit te zien. is, als hij in de millioenennota de hoop uitspreekt, de reqelinq van deze aanqe leqenheid in de ioopend'e parlementaire periode te kunnen tot stand brenqen. Sommiqe leden betooqden dat in de voorstellen der commissie niet het kwaad wordt qekeerd, dat vele qemeenten op te royalen voet leven. Intuisschen werd oppemerkt, dat d'e qe- meentelijike autonomie bij een nieuwe re qelinq zooveel moqelijk behoort te wor den peeerbiediqd. Men dronq er op aan, dat in afwach- tinq van de totstamdikominq van een reqe linq de lasten, die het rijk op de qemieen- ten leqt, niet zullen worden bezwaard. UIT DE KLGMPENINDUSTRIE. Zondaq zijn een 400 klompenmakers, bij wie zich 00k steenfabrieksarbeiders hadden aanqesloten, uit Veqlhel, Schijn- del, St. Oedenrode, Boxtel, Best, enz. te Schijndel samenqekomen om in een de- monstratie krac'ht bij te zetten aan de ver- tooqen, welke tot de reqeerinq worden qericht in verbanld met den noodtoestand in het klompenmakersbedrijf. Blijikens de Volksikr. is de volpende motie met alqe- meene stemmen aanqenomen: De verqaderinq enz., qiehoord de uiteenzettinq over den noodtoestand in ide klompenindustrie; constateert, dat deze noodtoestand noq steeds en in voile zwaarte op het bedrijf rust; stelt op prijs, dat het bestaande comite, in overleq met het departement maatreqe- len beraamt om de kwaliteit aan de hoopst moqelijke eischen te laten voldloen en de noodiqe propaqanda voor het eiqen fa- brikaat op den voorqrond wordt qe- sdhioven; apiprecieert, dat de katlholieke Kamer- clulb zich interesseert voor deze noodlij- dende industrie en vertrouwt, dat het haar moqe qelufcken, d'e reqeerinq te beweqen, tot het nemen van maatreqelen, die op af- doende hulp aanspraak kunnen maken, waardoor aan de 7000 bedrijfsbeoefena- ren meer bestaanszakerheid wordt ver- schaft. UITVOERING MOTOR- EN RIJWIELREGLEMENT. De Minister van Watersfcaat heeft, qelet op artikel 36 van het Motor- en Rijwielreqlement, vastpesteld bij Kon. besluit van 30 April 1927 Staatsblad no. 143), bepaald, dat de hieronder vermel- de rijiksweqen peranqsclhikt naar de directien en het district van den rijks- waterstaat, waarbinnen zij zijn qeleqen. zijn inqedeelld1 in de eerste of de tweede klasse, al naar qelanq daarbij is aanqe- qevan, en dat de niet vermelde rij.ks— weqen zijn inqedeeld in de derde klasse, De Rijksweq op Walcheren (overqanq Staatsspoorweq bij de beqraafplaats te Middeliburq, oostelijlk eind van den Sloe- dam); Rijksweq op Zuid-Beveland (00s- telijk eind van den Sloedamkruin van den zeedijlk der Breede Waterinq bewesten Ierseke aan den Iersekenidam)Rijksweq op Tholen (veer te Gorishoekveer over de Eendracht bij Tholen); Rijksweq tus- scihen Zeeland en Noord-Brabant (De Lanqenweq in den Hoqerwaardpolder van het oostelijk eindpunt van den Pro- vincialen weq van Zeeland tot de qrens Wie was Forbes? En wanneer zou hij versohijnen? HOOFDSTUK V. ..Rainton", de trainer. Al heel qauw na mijn eerste bezoek aan de bank was mijn zelfvertrouwen weer teruqqekeerd, en toen ik op een oohtend mijzelf noq eens nauwkeuriq in d'en spieqel bekeek, was ik zeker. dat niemand me herkennen zou. Mijn Wonden waren qeheeld, de Mt- teekens naqenoeq onzichtbaar en boven- dien was er noq een qroot onderscheid tusschen den Archibald Cuos van vroeqer en dien van nu. Mijn zenuwachfciqe qelaatsuitdrukkinq was veridwenen. Missc'hien door de moreele kwellinq, die ik had onderqaan, misschien 00k door mijn eenzaam leven, maar onqetwijfeld ik was buitenqewoon veranderd. Mijn qezioht was beslister en harder dan van ouds. Mijn oogen ston- den strehqer en in rust laq er een ironi- sche trek om mijn mond. Bovend'ien was ■er een rustiqe zelfverzeketheid in mijn optreden qekomen de aanmatiqinq, waarschijnlijk van den rijkaard. Ik was niet bijqelooviq, maar toch had ik soms het qevoel, dat op die een of anidere qeheimzinnige wijze de mentali- teit van dr. Carmichael, van het ooqenblik af, dat ik in zijn persognlijkiheid trad, in mij qevaren was. Iik vreesde nu nerqens meer voor. Goede of slechte meeninqen omtrent mij raakten mij niet meer. Ik was cynisch geworden en verdeelde de wereld in men- schen, die de macht in handen hadden en menschen, die voor hem kropen. Ik had de bank maar binnen te loopen en het bleek zonneklaar hoeveel respect ze daar voor mij hadden. Hoe duister tusschen Zeeland en Nrd'.-Brabant), 'alle in de 2e klasse; Rijksweq dooir Westelijlk Zeeuwsch-Vlaanderen Westhavendam te Breskensqrens tusschen Nederland en Belqie bezuiden Eede), in de le klasse; Weq van Wemeldinqe naar Hansweert beoosten het Zujd-Bevelandsch kanaal; van dbn Zeedijlk te Wemeldinqe tot den Zeedijk te Hansweert); "weq van Wemel dinqe naar de Postbruq -bewesten het Zuid-Bevelandscih kanaal (van den Zee dijk te Wemeldinqe (paal 89) tot de be- stratinq bij de Postbruqweq van Hans weert naar de Schorebruq, bewesten het Zuid-Bevelandsch kanaal (van den Zand- dijk te Hansweert paal 12) tot de bestra- tinq bij de Schorebruqweq van Ter Neuzen naar Sas van Gent bewesten het kanaal van Ter Neuzen (weq op den westelijfcen dijk van den Middenkanaal- arm van de rolburq over den Mi-dden- kanaalarm tot paal 141); idem (buiten- hoofd van de Westsluis te Ter Neuzen noordelijk einde qemeentelijke keibestra- tino te Sas van Gent); idem (Zuidelijlk einde qemeentelijke keiibestratinq te Sas van Gentorens tusschen Nederland en Belqie) en d'e weq van Ax-el naar de Axelsche Sassinq (qemeentelijke keibe- stratinq te Axelkeiibestratinq op de aan- leiaplaats te Axelsche Sassinq), alle in de 2e klasse. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. NAAR VERZOENING IN ZUID-AFRIKA. De stxijidvraaq, welke vlaq de Unie van Zuid-Afrika zou voeren, schijnt schrijft de N. R. Crt., na eindeloos qeharrewar ten slotte tot een on-tiknoopinq te zullen leidien, wel'ke beteekenis belooft te zullen krijqen ver' buiten -de enqe qrenzen van d'e oorspronkelijke kwestie zelve. Men heeft eindeloos qestred'en over het aan- deel, -dat allerl-ei „symbo-len van het v-er- leden" erin moesten krijqen Zuid-Afrika is op de jonqste Britsche rijksconferentie met de an-dere dominions een vrij land qeworiden, dat slechts onder het zinn-e- beeld van de Britsche kroon met de andere zelfstandiqe staten, en met 'hen qelijkqerechtiqd, zich vrijwilliq tot lid van het Britsche rijk heeft veriklaard. De Union Jack heeft er voortaan qeen betee kenis meer als kenlteeken van eeniqe En- qelsche overheersohinq, maar op zijn hooqst als symbool van vrij deelqenoot- schap in het Gemeenebest van Britsche naties, waarin Enqeland zelf op qelijken voet staat met Zuid-Afrika. Aan den anderen kant beho-oren de Zu-id-Afrikaan- sche republieken Transvaal en Oranje- Vrijstaa-t t-ot het verled-en en heeft het qeen zin meer hun zoo roemrijk verde- diqde eiqen kleuren uit te steken dan bij wijze van histori-sche herinnerinq. Ook de oude prinsenvlag oranje blanje bleu is v-oorbijqeqaan toen de Kaap aan Enqe land werd overqedraqen. Al die vlaqqen zijn die een na de ander qestreken en tlhans heeft Zuid-Afrika onbetwistbare aanspraken op een eiqen vlaq. In het ontwerp' van de nieuwe vlag heeft men van allerlei kleuren iets willen belhouden, wat den strij-d over eliks aan- d'eel tusschen de Zuid-A-frikaners van Hollandschen en Enqe-lschen stam ont mijn verle-den ook mocht zijn en dat werd toch ventelid ik werd met buiqin gen In- en uitigelaten, al was ik ,een h-ei- liqe. Ik had geld, dat was alles. .Onqetwijfeld had ik een qoede kans gehad want twee van de drie, voor wie ik eenige vrees koesterde, werld'en uit den weq geruimd. Buitiitude, d'e bankdirecteur, stieff en Usher, de onderdirecteur, kwam in zijn plaats. Trotter, de postb-ode, werd gepension- neerd weqens hoogen leeftijd, II. Op een Zaterdagochten-d ging ik opge- wekt naar de wedrennen in Victoria-Park. Den e-ersten keer, sinds ik terecht had gesfcaan. Het was een prachtige herfstochtend en die luchit wer'kte op mij als champagne. Ik verheuie-de mij ten zeerste op de wedren nen en op het wederzien van allerlei oude kennissen, die ik daar vroeger altijd ont- moette. De eerste de bes-te, dien ik te-gen het Jijf liep was mijn eenige ware vri-end uit vroeger d'aqen, Dick Rainton, de trainer. Tot mijn groote spijt zag hij er moe en slecih't uit, heelemaal niet, alsof het hem goed ging. Hij was bleek en veel mager- der dan vroeger en zijn kleeren waren niet verzorgid. Ik vond het naar, want ik her- innerde mij, hoe trouwhartiq hij voor mij had gesproken bij het getuigenverlhoor, en da-t had hem zeker geen goed gedaan bij de groote heeren, die hier op het veld ook aan de touwtjes trokken. Ik ging o-p de groote tribune zitten kij- ken, zonder mij dadelijk onder het puibliek te mengen. Twee heeren kwamen vlalk achter mij zitten en zij bespraken de men- Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, (ketenide, en de vertzoening werd vooral hierom zoo moeilijk, omidat het Enqel- sche element, 'dlat zicih n.og niet ia den nieuwen toestand van het onafhankelijke Zuid-Afrika heeft inqeleefd, klaagde over de achteruitzettmq van zijin Union Jack. De groote grief van dit element tegen het jonqste reqeerinqson-twerp was, qelijk men weet, dat deze vlaq maar een zestiq- ste deel van het vlaqqedoek besloeq. Men is pas op den qoeden weq qeko men toen Hertzoq, de eerste-minister diie reqeert met een coalitie uit zijn Nationale en de Enq-elscih-Afrikaansche Arbei- derispartij, met Smuts, den leider der op- positi-e in het parlement en hoofd van de Zuid-Afrikaansche partij, aan het o-ver- leqqen qinq. De laatste berichten uit Zuid-Afrika b-ehelzen, dat zij tot overeen- stemminq zijn gekomen en dat nu de tweedle partijen uitqien-oodiqd worden aan het accoord hun q-oedkeurinq te hechten. Als wij het qoed beqrijpen qeldt dit ac coord zo-owel het definitieve ontwerp van de nieuwe vlaq als de plaats die daar- naast aan de Union Jack, als vlaq van -het Britsche rijk, zal toegeken-d woridlen. Teqen het uits-teken van de Britsche vlaq bij bijzondere qeleqenheden naast de eiqen vlaq is de reqeerinq van He-rtzoq nooit qeikant qeweest. Maar wij zullen de bijzonderheden van de reqelinq af diie- nen te wachten. Met dat overleq schijnt echter meer bereikt dan overeenstemminq in de vlaq- kwestie. Er waren de laatste dagen reeds aanwijziinqen, dat de twee leiders zich waren af gaan vragen w-at de twee Hol- landsche partijen ten slotte noq zou ver- deelen, wanneer zij het over de vlaq eens waren q-ew-orden. Het b-estaa-n van de unioinistiscihe Enqelsche partij in Zuid- Afrika (die met Smuts meeqaat) heeft al even wieiniq zin meer als het punt in het partijproqram van de Nationalisten waar in zij opkomen voor souvereine onafhan- kelijkheid van Zuid-Afrika, nu dit land zijin zelfstandigiheid qoedscih-iks verkreqen heeft. De kwestie van hereeniqinq tus schen. die lanqs ons liepen. Ik luisterde met pleizier naar hun technisc'h qesprek. ,,Daar is Bloqqer", merkte een van hen op. „Pedante ezel, denkt dat hij hier ko- ninq is, en wordt qewoon door de club betaald, net als die controleur daar; maar hij dioet zijn werk niet half zoo qoed. On- beschofte vleqel 'n echte treiter, maakt den -kleinen jockeys -het leven zuur en zorqt wel, dat hij den beroemden kerel-s qeen stroo in den weq leqt." „En hij pa-pt mij een beetje te veel aan met en'kele trainers", meende de ander. ,,H-oe voor den drommel kan hij dan iets teqen hen uitbrenqen Weet je noq wel de laatste race. Bullock Met twee paarden loopen. I eider hield het op d'e Moorsche Bruid. Op die was meer dan de helft qe- zet. En wat qebeurt Antidolla-r wint, be- taalt zeventien pond." Een qoed zaaikje voor den stal, maar het sto-mme publ-iek vlooq er in. Wat qebeurt er verder niets. Niet eens een ond-erzoek voor d'en vorm, alles, alsof het de qewoonste zaak van de wereld was, maar den volqenden avond dineeren Bloqqer en Bullock samen in Hotel Australie. Ziezoo zijn we nu allemaal stumperds of niet Ik hoorde den ander lac-hen. ..Dat hoort er zoo bij, ouwe jonqen. Twee jod'en weten wat een bril kost. Maar, kijk eens, daar qimds staat Rainton. Die is er sleclht aan toe, ze zeqqen, dat zijn meuibels zijn aanqeslaqen. t Zou me voor hem spijten, want hij is een eerliike kerel, en daarom komt ie niet vooruit." Ze praatten weer door, maar ik hoorde niets meer. Ik voel-de een brok in mijn keel. Goeie, ouwe Rainton en dan zijn aardiiq vrouw-tje. Iik had het -dlikwijl-s zoo q-ezelliq bij hen qehad. Maar nu ken ik hem helpen, en d'at zou ik eens heel qauw doen ook. Eens bedenken, hoe dat het beste zou qaan. (Wordt verv-olg-d.) (W ■■■Ill 111 I— I UK Mllll— I— r Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1