ALGEMEEN NIEUWS- EM ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8133. Woensdag 19 October 1927. 67e Jaargang Een nieuwe neus ABCKMEHF.KTSPRIJS: EERSTE BLAD. BINNENLAND. FETILLKTOH. BUITENLAND. oit blad verschljnt lederen Maandaj-, Woensdag- en Vrlidagavond. HINDERWET. DRANKWET. DIEN STPLICHT Uitspraak inzakc vrijstelling. DE POSTDUIF TERUG NAAR NEDERLAND. Het vliegtuig ..De Postduif" Maan dagoohtend 7.07 van Batavia vertrokken. De bedoelinq is om via Palembang en Muntok naar Singapore te vliegen. De ,,Postldmf" heeft een mail aan boord bestaanide uit 3054 briefkaarten en 1298 brieven, tezamen voor een waarde van f 21.635. Blijkens telegrafische berichten_aan ..Aneta" uit Bangkok is de Postduif al- daar aangekomen en heeft het toestel een goede landing gemaakt. Toen het naar de loods gerold wierd, zakte het in den door ARTHUR GASK. zachten grond. Bij het vrij.maken kreeg het toestel aan. een der wielsteunen liohte avexij, waarvan de reparatie een opont- houd van vermoedelijk twee dagen zal veroorzaken. DE INENTING. Naar „Het Volk" verneemt, zou het Tweede Kamerlid mevr. De Vries-Bruins in de gisteren te houden vergadering van de Tweede Kamer verlof vragen de re- geeriing te interpelleeren over de moeilijk- heden, die zich bij de vaccinatie hebben voorgedaan. PERSON EELSKEUZE. De beslisssnde factor n, die bg indienst- neming van peisoneei meestal den doorslag geven, zijn diploma's, getoigsch if ten en de „in1ruk", dien de sollicitant op don werkgever maakt. Tocb is door het volgen van deze methede bij personeelsk uze m ermalen gebl.ken, dat men zieb ineen so'.lieitant, nie tegenstaande zijnschitlerende ,referenties", lee!gk vergiste en hem een werkkring toevertrouwde, dien men hem later weer ontnemen moestterwjjl zich daarentegen ook dikwijls het geval voordoet, dat iemand die een twijfelachtigen indruk maakte, later beter bleek te zijn dan zijn getuigschriften of eerste optreden deden vermoeden. In eenige artikelen o er p irsoneelskeuze lazen we, dat toen Amer ka zich in den wereldoorlog mengde, een comm ssie belast we d om te oad-.rz iekun, welke soidaten een beroep kender 250.000 man, diealleD be weerd hadden met een of ander vak vertroo d te zijn, warden onderzocht, met het resultaat, dat slechts 6 of 15.000 werke ijk be- schikten over de kennis, waarop zij aansp aak maakten '/s wist abso'uut niets van het vak, waarin zij beweerden bedreven te zgn Dit bracht een feit aan het licht dat in tijden. waarin zich vetl sollici'auten aan- bieden, ook voor de industrie van groote beteekenis is. Hoe dikwijts lees' men niet bp vacatures, dat z ch honde den soil c tanten aangemtld he iben, waarna voor den we.k- gever de moeilgke taak pas beg nt om de geschikten uit te kiezen. Om dezen we k- gever, die bij zooveel sollicitat eorieven wel eens met de anden in 'thaar zal zitten, in zijn person- elskeuze althans eenigsz'ns te hulp te komen, memoreeren we voor hem, dat dr. Waiter Dili Scott, schrij-er van bovengenoemde artikelen, die op ditgebied statislieben Heeft aaigelegd, welke zich over niet minder dan 3 millioen candidaten uit- strekktn, tot de conc'usie gekomen is, dat er meer intellig ntie vereischt wordt voor een verkooper, dan voor een labrikant, en dat men aan meesterknechts hoogere eischen moet stellen dan aan kantoor- personeel Doet men dit niet-, zoo waarschuwt de auteur, dan berokken^ men niet alleen zich- zel en als werkgever zeer veel onaange- naamheden, maar bewgst ook den minder bekwamen geen dienst door hem in een werkkring te stellen, die boven zijn krachten gaat en waar hij zieh niet op zijn plaats, dus niet gelukkig kan voe'en, en met allerlei kunst- en vliegwerk zal trachten zich te blijven handhaven, tot g-oote schade der belangen die hij had moeten dienen. HERDENKINO VAN DEN SLAG AAN DEN 1JZER. Zondag heeft de vriendenbond van de Oud-lJzur-s Idaten den slag aan den IJzer herdacht door het houden van een gto -ten optocht van gewf-z n militaire en andere vereenigingen te Brussel Op het Paleis- plein was een verhooging gemaakt, waarvan Koning Albert, P. ins Leopold, minist r Hymans en burgemeester Max den stoet gadesloegen. Na het d fileeren overha digie de voor- zitter van den vriendea ond, de heer M. A. Bouw, den Koning een adres an hulde, waa ain de „IJzer-medai'le" en de wollen band van dei „eete soidiat' gehecht was, wdks bezit icmond tot d-*n eersten soldaat van het rgk stempeP, zooals de voorzitter van den bond zeide. Ko ing Albert verklaarde gaarne een en ander te aan»aarden van de mannen, d.e in den oorlog model soidaten waren en daarna model-burgers bleken te zgn. ffUet Laatste Nieuws" merkt nog op, da1 ifschoon vooraf medegedeeld was, dat het aires in twee talen zou worden gesteld, het inderdaad allee^ in het Fransch ge- schiedde. DE OPPOS1TIE IN SOWJET RUSLAND. De feeste'gke viering van het tienjang bestaan van de veree igde Sowjet republie- ken dreigt schrijft de N. R. Crt licbtelgk verstoord te worden doo* het steeds h ftiger krakee! met de oppositie van Z nowjef en Trotski c.s. Er zij i aanwgzingen dat de strijd tusschen de leiders van de commu j nist sche pvrtij en bun radica'e tegens and*rs i een cbmax nadert teng-volge van demaat- regelen die tegen deze laatste genomen worden. De laats'e berichten luiden dat er weer meer dan gPig leden van de oppositie te Moskou, St. Petersburg en in andere centra uit de partij gestooten zijn en dat onder de aldus geringeloorden Preo- brazjenski en Serebakof, twee v-rtrouwden van Trotski zijn, die oij de partij belangrijke posten bekleed hebben als secretarissen van het centrale comite. Vanwege ds commissie van controle op de partg wordt als reden voor de repres- sieve maatregelen opgege en dat de oppositie, ondanks herhaalde beloften tot stak ng van haar agitaties, haar verborgen werkzaamheid steeds"krachtiger heeft voortgezet door het organiseeren van gsheime oppositie-kernen, het versp'eiden van oproer ge geschriften en in het algem^en door inb *euk te maken op de partgtucht, op zulk een wijze dat een tweede communistische par"ij in het land dreigt te ontstaan. Men mag beoi'uwd zijn caar den zet dien Zinowjet en Tro'ski hiertegenover zullen ondernemen. Nieuwe steun wacht hen van Rrkofski die Zaterdag uit Parijs is vertrokken zonder zijn terugroepings- brieven te hebben aangebodsn. stelden de vraag, of Rakofski den voor hem be- stemden post van gezant te Tokio zou willen aanvaa-den, waarop hij politiek on- schade'ijk g maikt zou zgn. Opmerkelijk is dat, tegelgk met Rakofski's vertrek, uit Parijs verluidt dat hij „naar Moskou en niet naar Tokio gaat" en dat de gerucbten over een ruil tusschen de gezanten te Parijs en Tokio „voorbarig" zgn. Deckelgk komt deze halve tegenspraik uit den koker van Rakofski zelf en dan is zij een aanwijzing dat hij niet van zins is, zoo maar over zich te laten beschikken. HET VAT1CAAN EN ITAL1E. Bidriegen de teekene i niet dan streeft de fascistische regeering ernstig naar een oplossing van de totdusver onoplosbaar geachte RomeinFche kwes'ie. Het doel is beg-erenswaarJ, wat.t als haar gelukte wat zoov. le rjgeeringen van Cavour tot Orispi vergeefs beproefd hebben tenverz ening tusscben het Vutikaan en h-t koninkrijk Ital.e dat in 1870 een einde maakte aan het bestaan van den Ki-rkelgken Staat dan zou het fascisme zijn aanzien'erhoogen in de oogen van de gansche katholieke wereld Zooals al'gd, zgn de eerste po- gingen tot toeradering wat strot f in hun werk gegaan, in den teg nue heeft de koele terughouding van het Vatikaansche orgaan, de Osservatore Romsno, de toeschietelijkbeid aan den anderen kant verminderd, maar achter de schermen moet men elkaar steeds meer genaderd zgn. Het fascisme heeft van den aanvarg af, een welwiTende hou- ding tfgenover het Vatikaan aangenomen en zgn vriendelijkhedvn en np'ettendhfdjn zijn door den Heiligen Stoe' steeds aanvaard. Pe bodem voor veelbelovende onderhande licgen was dus toebe eid. Thans is men zoo ver dat de Ossevatore R. mano eeist gezegd heeft dat l.iet in te zien wa'e waar m Italie geen status kan scheppen waaraan de Kerk b hoefte heeft voor de uitoefening van haar geesteiijke fancties in de wereld, en daarna de voorwaarden voor ee n veizotring geroemd heeft. Een be- vredigende oplossing, zoo betoogt zg, zou onmogelgk zgn a's men rij voorbaat het denkbeeld van een wederoprichting van den Kerkelgken S aat rerwierp. Dit is het oude onveranderlgke standpunt van de Kerkde Paus moet in een eigen huis wonen en niet in een, waarin een ander meester is. Daar Mussolini de toe- nadering niet b-gonnen kan zijn, zonder zich er rekenschap ran te geven, dat het Vatikaan zgn ouden eisch nooit zou laten vallen, meet men aannemen dat de oplossir g me'terdaad gezocht zal worden in het ver zekeren van een klein gebied aan den Paus, waarin hij opnieuw souverein zal zgn. REUSACHT1GE BEVOLKINGSGROEI. De bevolking van Japan zal dit jaar practisch met 1 500.000 zielsn tpenemen, als het overschot van ds geboorte over de sterfte gedurende de rest van het jaar gelijk is aan het geweldige record dat in de maanden Januari, Februari en Maart bereikt werd. Er zijn in die maanden 708 906 kinderengeboren.teger over325 248 sterftegevallen. D t heteeker t een toeneming van ongeveer 50 pCt. vergeleken bij 1926, welk jaar reeds de hoogste cjjfers in de Japansche histor e vertoonde. De toeneming in het eerste kwartaal van d't jaar is grooter dan i oor 1900 gedurende een heel jaar. De g- weldige cgfers van het vorige en JNGEZONDEN MEDEDEELINGEN, 17) Vervolg.) Death-arrow is een merrie, vij-f jaar merkte ik op, ..vader Long-Bow, moeder Paisoned-Berry. Ze is een goed spring- paard maar geen renster". ..Nu .dat gaat toch meestal samen, niet? vraeg de dokter. „Niet altijd," antwoordlde ik ,,en om- gekeerd een goed paard voor de lange baan is dikwijls niets waard over de boomen". ,,Nu", zeide hij glimlachend. ,,Dan zal ik aanistaanden Zaterdag aelfs eens gaan kijlken, of die fameuze Babylon heusch is, wat jij van haar denkt. In ieder geval is zij kampioen van Nieuw-Zeeland. Maar kotm nu eens in den tuin, want ik heb je wat voor te doen Hij ging mij voor naar den grooten vijgeiboom, waar ik het graf had gegraven. ,,Nu jonigenlief' zeide hij ladhend. ..Als je er niets'tegen hefo-t, zou ik wel willen, dat je dit me'teen weer diiciht gooide. Ik ben heelemaal niet bijgeloovig, maar, ik heb 'den laatsten tij-d tweemaal over dit ellendige graf gedroomd, en vanochtend werd ik wakker, net toen je op het punt stond om de aarde over mij heen te gooien. Je huilde erbij en het scheen zoo grappig om de tranen langs je nieuwe ge- zicht te zien druppelen „Best, hoor, dokter", riep ik vrooli|k. ,,Maa.r ilk denk ook wel, dat ik een paar tranen zou storten, als ik u aan het be- graven was. Ik ben heel dankbaar van aard. Het is mal, maar ik had u juist vamdaag willen voorstellen, of we di't gat maar niet zouden toegooien, eer de groote regens beginnen. Als een oud buitenman kan ik voelen, dat er verandering van weer komt en we nattigheid krijgen. Ik kan het rui'ken". ,,Dat geloof ik niet", zeide de dokter hoofdsclhiuddend,,maar nu je het er toch over he-bt, zal ik eens even naar boven gaan om op den barometer te kij'ken en hij ging naar den toren, waar de baro meter hing. Ik haal'de -de spade uit het schuurtje, stopte mijn broekspijpen in mijn sokken en maakte mij gereed tot een onaangename, stoffige ochtenidtaak. Plotseling en net toen ik mij gereed maakte om de eerste spade in den kuil te gooien, hoorde ik een zadhten kreet uit de richtinig van den toren, gevolgd door een luiid gekraak en den doffen val van een zwaar voorwerp. Ik stond doodstil met de spade in mijn hand gelheven en mijn hart scheen op te ihouden met kloppen. Er was zooiets on- heilspellends in de stilte, die nu volgde. Een oogenblik waohtte ik en toen be- vinig me ineens een ellendig gevoel van vrees. Ik smeet den schop neer en rende naar binnen. In de vestibule, onder aan de trap lag dokter Carmichael voorover op den grond. Zijln neik was verwrongen, zijn geziciht lijkwit en zijn oogen keken mij in doodangst aan. Hij was bij zijn voile bewustzijn, .maar hij kon niet gewoon ademhalen. Hij zag me aan, toen ik bij hem kwam. Ik knielde bij hem neer. ,,Raak mij niet aan' kreunde hij zacht. „Laat mij met rust". ,,Ik ga dadelijik een dokter halen jam- merde ilk. „Helipt niets hijgde hij. Atlas nek geibroiken, Het is uit en hij sloot de oogen. ,,0 dokter", riep ik uit. „Ik moet hulp halen." Hij sloeg zijn oogen weer op en glim- lachte heel flauwtjes. ,,Beste kerel, Cups", fluisterde hij. „Ik geef alles aan jou... niet bang zijn... moe-d, man." Zijn stem stierf weg en in doodsangst. dacht ik, dat het einde daar was. Plotse ling scheen een nieuwe kraoht hem te be- ziielen en zijn oogen zocbten de mijn-e, zij schenen te waarscihuwen. ,,Pas op, kerel", fluisterde hij. ,,Den'k er aan... Waarsc'huw Angas Forbes." Een afsdhuwelijke krampaohtige gelaats- vertrekking hij trachtte te ademen zijn hoofd viel op zij en zijn oogen slo- ten zidh heel langzaam. Toen lag hij heel stil. Dokter Carmicihael was niet meer. HOOFDSTUK IV. De begrafenis. De uren, die volgden na den dood van dokter Carmicihael waren voor mij de ont- zettendste, die ik ooit beleefd had. Ik bezweek scihier onder mijn leed. Verdwaaisd en als verlamd door mijn verdriet bleef ik op den trap zitten. Een paar meter van mij af, lag het lichaam Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, van dit jaar hetben tot tesprekii gen over de beperking der geboorlen geleid. En het is interessant, dat ttrwpl drie jaar geleden elke publieke aanbevelmg van ge- boorttbeperkmg als onwtitig beschouvsd werd nu een groot aan'al autoii'eiten haar thans propagteren. lr;tgestrektroerloos, en zoo dicht bij mij, dat ik mijn hand maar belhocfde uit te strdkken om het doode wifcte gelaat aan te raken. Hoe ontzettend was deze tragadie. De sterke man, zonder voorafgaande waarschuwing geveld in de kraoht zijns levens; de reus tot een niets gebracht in enkele seconden door de meedoogenlooZe beroering van den dood. Het altijd betzige brein was thans machteloos. de geest was been gevloden naar hat rij'k der schadu- wen, en alle kennis, die hij vergaagd had, was nu nutteloos voor zijn medemensohen. Toan dacht ik aan mijn aigen toestand en mijn tranen hielden op te vloeien door mijn hevigen angst voor de toekomst. Ik had mijn besehermer verloren, den eeniigen man, die mij had kunnen rediden, an ik stond alleen in de wereld. Ik zat met mijn hoofd in mijn handen voor mij uit te staren met droge, wanho- pige oogen. Het huis was heel donker en stil. De jaloezieen waren neergelaten vanwege de hitte en alleen door een enkelen kier flitste de telle sdhijn naar binnen Ilk kwam met moeite in beweging. lets moest er gedaan worden, ik moest zien weg te komen. Niemanid kon in een Aus- traiischen zomer langer dan een dag met een doode in hetzelfde huis blijven. Maar ik moest geld hebben. Ik liep op mijn teenen naar de studeer- kamer en probeerde de schrijftafel van den doode open te maken. Zij was niet gesloten. Ik sloeg de klep terug en doorzociht snel de laden, maar vond geen geld. Al leen maar kwitanties en vellen vol aan- teekeningen over chemische proeven. TER NEUZEN, 19 October 1927. HET NUT zet haar winterseizoen, krachtig in met, zooals het in achterstaande advertentie wordlt genoemd, een avond van vroolijke kunst, door het gezelschap van den heer Jean Bisuasse, in het Concert- en Bios- coopgebouw. Het is de eerste maal, dat wij dit gezelschap alihier te hooren krijgen, en zonder twijfel heeft het Nutsdepartement hiermede een zeer goede keus gedaan, want het is diets ,,aparts" wat de heer Pisuisse ons zal brengen. Deze in geheel Nedlzirland en ook in het bui ten land zoo gevierde Zeeuw, weet, als geen ander, de stemming er in te brengen, zoodat men zich direct thuds gevoelt, en zoodra deze ziet, dat er contact bestaat is er geen ihouden aan en sobittert ide talentvolle vioordraclhtkunistenaair. Kortom, Jhet belooft niet alleen een genotvollen maar ook een kunstvollen avond te worden. BLOEMPJESDAG. De bloempjesdag op Zaterdag 1 Octo ber ten bate van de stichting voor lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heem- stede heeft opgebxacht de som van f 137,92. EEN PRACTISCHE MAANDKALENDER. Indien ook niet andere omisbandigheden ons er aan herdnneren, dat het met t loo- penid jaar tegen het eind gaat, en men om verniieuwing voor het volgenide denlkt, dan zou zulks toch het geval zijn door de ont- vangst van een maandkalendier voor het jaar 1928. Het is die der bekende firma Een groote brandkast was in den mutir gebouwd en-ik zodht naar den sleutel. Toen bedacht ik ineens met afschuw, dat ik het doode lichaam zou moeten fond le eren. De dokter droeg den sleute! in zijn gordel, meende ik. v Langen tijd aarzelde ik en eindelijk overw'on ik mijn afkeex en keerde terug naar de vestibule. Ik kniielde naast den doode neer. Wat was zijn gelaat wasachtig wit en toch scheen het, alsof hij nog sliep en ik ver- beeldde mij Zelfs, dat ik een glimlach over zijn lippen zag spelen. fl Ik maakte zijn gordelriem los en trok hem weg toen haalde ik z'n portefeuille udt zijn borstzak. Ik liep op mijn teenen weer naar de studeerkamer. In den c >r- del voelde ik een bos sleutels - maar eerst zag ik de portefeuille na. Eexst vond ik een cheque, die hii blijk- baar pas dien m-orgen had ingevuld. Het was een cheque aan toonder voor vijftig ponid. Ademloos hield ik het papier in mijn hand. Mijn hart begon wiild te kloppen en ik dacht snel. Ik kon dit gemakkelijk zelf incasseeren. Ten slotte beihoorde het toch aan mij. Zoo vaak had dokter Carmichael mij reeds verteld, dat hij geen familie had en zijn laatste woorden aan mij waren ge- weest: „ik geef alles aan jou". Wat een uitkomst zou dat zijn met vijftig pond kon ik overal heen. Maar durfde ik d'urfde ik het nu al zelf qaa.n incasseeren. Ik ging snel voor dien Spiegel boven den schoorsteenmantel staan. Neen, dat was dwaasheid; miin :cht was nog niet beihoorlijk geheeld. Overal zou ik de aandacht tre'kken met zoo'n uiterlijik. (Wordt vervolg d.) Bmgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van LE0NARBU8 JOHANNES KOCH te Ter Neuzen, om op het per- ceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie I, No. 1096, een Slagerij te mogen oprichten en in werking brengen, door hen is mgewilhgd. Ter Neuzen, den 18den Oct. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ J. HU1ZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJ LLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, ingevolge artikel 12, eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klel"'J°°Drnff; bruik ter plaatse van verkoop van OERARIJUs JOHANNIS LUYlf, van beroep koopman, wonende te Ter Neuzen, voor de benedenlokaliteit van het perceel Korte Kerkstraat 9. Binnen twee weken nadat deze bekendmakmg is geschied, kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning, schriftelijk bezwaren indienen bij burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, 18 Oct. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. X. ZONNEVIJLLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vriistelling van den dienstplicht, ter secretane dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergeleg Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor den gekomen A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor- diger B door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door hunne wettige vertegenwoordigers. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend by den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. oor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 19 Oct. 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1