ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8130. Woensdag 12 October 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus ABONNEMENTSPRIJS BINNEHLAND. FEUILLETOK. BUITENLAND. Voor binnen Ter Neuzen per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen tr. per post 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetalkig tr. pe: oust ftvbo m~r \a.a VUU1 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bii vooruitbetalinq. DIt blad veeschilnt lederen Maandad-, Woensdag. en Vrljdagavond. AOTIE RUKSPEKSONEEL. De Ceitrale van Nederlandsch o?er- heidspersjneel heeft te Amsterdam een vergadering met de hoofdbesturen der aangesloten organ saties gehouden. De voorzitter, de h jer M. M. Cohen, wees in zijn openings voord op het gunstige verloop der rijksmiddelen en noemde het teleurstellend, dat terwijl belastingverlaging wordt in ui zicht gesteld, geen p'annen worden aangrkondigi ten gunste van de ambtenaren. De secretaris, de heer A. Koounan, heeft vervolgens een inleiding geh uden over het salarisvraagstuk, waarbij hij tot de slotsom kwam, dat de herzienirg van het beto'digingibesloit urgent is, en dat in afwachting van de totstandkoming van deze herziening een tij ieljjke tegemoet- koming behoorde te worden verleend, in aansluitirg met de untie Buiten. Het bestuur kreeg opdraeht, bij regeering en de volksvertegenwoordigiDg op spoedige uitvoering van deze motie aan te dringen. Wat de voorloopige uitkeering betreft, is het denkbeeld aan de band gedaan, te ij veren voor tij lelijke buiten-werking-stelling van de verplichting tot premiebetaling voor het weduwen- n w ezenpensioen. Verder is besloten, zoo mogelijk nog deze maand n een der groote steden een demonstratief congres te houdeD. Ten slotte is met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarbij aan het bestuur w^rdt opged'agen, een krachtige actie te voeren voor versterking van de inkomsten van het rijkspersoneel op korten termijn. ACCIJNSVRIJE SU1KER VOOR BIJEN HOC DERS. Tot nog toe riond de regeering nooit meer dan 7^2 K.G. gedenatureerde accijns- vrije suiker toe per opzetter (bijenvolk) voor bjjvoedering in den winter. Deze hoeveelheid was in den regel ruim voldoende In verband met het zeer on- gunstige bij mjaar heeft de regeering thans ech'er bes'o'en. dat door den Ned. Imker- bond dit jaar 10 E.G. mag worden rerstrekt. EEN NEDERL INDSCHE ONDER- SCHEIDING. De Brusselsehe correspondent van ,/de Maasbode" meldt Eoningin Wilhelmina heeft Leon Griener, directeur generaal der Cock-rill-fabrieken benoemd rot officier in de orde van Oranje Nassau ter gtdegenheid van de llOe ver jaring der sticbting der fabrieken, bij wijze van herinnering aan de nauwe banden die tusschen WJIem I en John Cockerill heb- ben bestaan en ter erkenning van de uitste- kende betrekkingen, die de Cockerill- maatschappij steeds met de Nederlandsche industrieelen heeft onderbouden. EEN COMMISSIE VOOR EMIGRATIE. Zaterdag heeft de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in het gebouw van het departement de door hem benoemde commissie geinstalleerd, aan welke is op- gedragen een onderzoek, of het aanbeveling door ARTHUR GASK. 14) Vervolg.) Korte inhoud van de vorige 13 nummers. John Arahebald Cups, oud 32 jaar, sin.ds tien jaren in dienst bij de Bankvereeniging voor Zukl-Australie, wordt beklaagd van voort- gezette verdiuistermg ten nadeele van zijn weiikge<vers en staat teredht. Hij wordt, on- schuldig veroo-rdeeld tot vijf jaren dwamg- afbedd, maar weet, op bet oogemblik, dat hij geboeid zal worden weggeleid, te ontvluohten, omdat de politieagent, die hem moet weg- brengen, een toeval krijgt. Hij komt, ook al- weer door louter geluk, terecht in het tijdelijlk onberwoonde huis van den rechter Oartriigt, die even tevoren zijn vonnis heeft uitgesp roken. Cups wordt aohtervolgd, en ziin signalement is uit duizenden te herkennen. Hij heeft een „reiuzen neus", zoo groot als de slurf van een oilifant, met een haak eraan". Vijf dagen blijft dte veroordeelde in zijn „logies", dan, aan den vooravond van de terug- komst van den rechter, besluit hij verder te vludhiten. Tot zijn ontsteltenis wordt hjj aan- g'esproken door des rechters buurmam, dr. Carmichael, die echter „een goed vriiend" blijkt te zijn, die de heele siituatde heeft opgemerkt door zijn verrekijker. In het huis van den dokter verbergt Cups zich, hij ontsnapt aan de politic en blijft voorloopig als huisgenoot in des dokters woning. „Ilk begrijp je toch niet, Cups", zeide hij eens nadenkend. ,,)e hebt veel gelezen en je hebt veel gedacht en toclh was je op verdient, ter voorb reid eg van adspirant- emigranten uaar Canada (en mogelijk ook andere g bieden) een opleidingsioerderjj (trainiDg-farm) bier te lande op te ricbten. De minister hield hierbij een rede, waariu hp o.a. zeide De regeering volgt met belangstelling den loop der emigratie uit Neder.'and al reeds daarom, omdat bet vaak een weg is, waar'angs persocen een beter bestaan kunnen verwerven, dan zij hier te lande zouden kunnen v nden. Het is uit de cijfers wel gebleken, dat de emigratie van Nederlanders naar Canada nog vrij gering in omvang is, gezien de mogeljjkheden in dat land voor geschikte emigranten. Uitvoerig weidde spr hieriver uit en be- pleitte de noolzak-dijkheid om a s. emigran ten een grootere kans van slagen te geren door hen reeds bier in het la idbouw ak in te wijd-n. Daardoar sluit de vraag of de gemeente- lijke- en Rijksoverheid, die zich in hat be- lang der emigranten reeds eenige offers ge- troosten, die offers meer wettig effect zou den kunnen doen afweren, door in deze richting te belpen bjj de opleiding van ge schikte emigranten. Spr. hoop'e dat de commissie een vrucht- baar werk zou rerricbten en legde met groot vertrouwen den voorzittershamer in handen van den heer A. Fo'mer. Deze verklaarde, dat de commissie met den minister otertuigd is van da beteekenis der vraag, die hjj haar bad voorgelegd en dat zij zich zou beijveren, hem spoedig haar meening te kunnen doen kennen. De commissie bestaat uit de heeren Anth. Folmsr, directeur van den Rjjksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemii- deiings- voorzitter, dr. J. N Deckers, lid van de Tweede Earner der Staten Generaal van het curatorium der Emigratie centrale Holland in 's Gravenhage, prof. J Elema, rijkslandbouwleeraar voor Drenthe te Assen, J. A. A, Hartland, directeur der Emigrat e- centrale Holland te 's Gravenhage, J. G. Legro, burgemeester van OosterhesseLn, en directeur van de N.V. Ontginningsmaat schappg ffLandschap Drenthe", Th. van Lier, tevens secretaris, referendar's bij den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, Van Maanen, adj. direc teur van de Ned. Heide Maatsehappij te Arnhem, jhr. J. C. C. Sandberg, directeur van het Bureau der Ned. Vereeniging Land- verbuizing. NOG GEEN VLUCHTHAVEN IN DEN STOOFPOLDER. Op het desbetreff-nde verzoekschrift om maatregelen te treffen, welke er toe zullen leiden, dat.het z.g. „plan rood" voor den aanleg van een rluchthavenin den Stoofpolder aan het Zijpe zoo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, ontving het hoofdbestuur der Schippersvereeniging „Schuttevaer" ant- woord van den Minister van Waterstaat, dat de toestand van 's Lands geldmiddelen niet toelaat het werk spoedig ter hand te nemen, doch dat deze aangelegenheid bij de samenstelling van de ontwerp-Staats- begrooting voir hft dienstjaar '29 opnieuw in overweg'ng zal worden genomen en dat je twee-en-idertiigste jaa,r tovrekden met een onderpeschikt baantje aan de bank, zon- der vooruitzichten". ,,Och, dat weet ik zoo niet", zeide ik ointwijikenld. ,,I.k zal wel als ieder amder mijn luchtkasteeleh hebben qebouwid. Ik hoopte alltijd op de groote emotie, die in mijn leven komen zou, maar ilk was te in dolent om er zelf naar te streven. Eens heb ik een boek wil'len sdhxijven, met alle memsclhen, die ik haatte erin, onder lic-ht te raden namen". ,,Maar waarorn haatte je die menschen, Cups?" vroeg de dokter nieuwsgierig. Ik haalde mijn schouders op. ..Voorna- melijik omldat ze meer ge'ld ihadden, dan ik, vermoed ik", antwoordde ik openlhartig. Toen girng ik bitter verder: ,,Maar, neen, daarom alleen haatte ilk ze niet. Ik haatte ze vooral om de aanmatiging, die hun geld hum gaf. Ieder met geld is overal een god. jie kumit de gemeenste, smeri~ste. el iendigste schurk zijn in het heele land, als je maar ge'ld aclhter je hebt, wordt je ge- respecteerd. Gerespecteerd, hoorf u. De menscihen buigen en kruipen voor je en tracibten je aandaciht te trakken. Ze heb ben altijid een vettigen glimlach gereed als je soms eens bun 'kant zou willen op- kijiken. Ze zijn zoo venguld, als je notitie van ze neemt, als je maar rijik genoeg 'bent, dat je op hen kumt nuwen, zonder dat ze er zich iets van aantrekken. Ik zag, dat todh iederen dag op de bank. En kijik nu eens op de wedrenmen ronld. Daar is het al precies hetzelfde. Als je maar centen genoeg hebt, wordt je -eeerfoiiediiad en kan je net doen, waar je zin in hebt. je kunt je paariden net laten loopen, zooals je zelf wilt. Den eenen d" sukkelen ze voort en den volgenden da~ slaan ze het veld met vele lengten. Den eenen keer vindt afschr ft dezer zal worde g^zonden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijks- waterstaat in d-> directie Zeelar.d en aan de Inspecteurs Generaal in Algemeenen Dienst en in de le lnspectie. HET STEMMEN DOOR HEN, DIE IN HET BUITENLAND VERTOEVEN. Men meldt, dat een wetsontwerp gereed is, dienende om de uito fening van het kiesrecht te vergemakkelijken voor hen. wier beroep hen noopt, ten tijde van de stemming in het buitenland te vertoeven. Dit wetsontwerp zal bincei.kort worden ingediei.d. Het wetsontwerp berust op het begicsel van stemming bij volmacht op de wrjze, zooals dit in Engeland geschiedt. Zij, die in de termen vallen, het kiesrecht volgecs deze wet uit te oefenen, kunnen elk jaar ioor 1 Februari een verzoek indienen, waartoe formulieren beschikbaar zullen worden gesteld, ter aanwpzing van een gemachtigde. Tusschen 22 Maart en zeven dagen na de candidaatstelling kunnen degenen, aan wie het recht is toegekend, p-rsoonlijk hun gemachtigde aanwijzen. Deze g> machtigde kan dan op den dag der stemming na 12 uur voor hen het stemrecht uitO' fenen. Men mag slechts gemachtigde zijn voor een persoon, bij gezinsleden voor twee personen. GEVANGENEN EN DE FISCUS. In antwoord op de schriftelijke vragen van den heer Hermans, betrrffende het verzenden van een aanmaning en het be- teekenen van een dwangberel aan een ge- vangene, zegt de minister van Financien, dat hij niet kan inzien, waarom het toe- zenden van een aanmaning of het beteekenen van een dwangbevel aan een gevangene afkeuring verdient. Immers het moeten ondergaan van gevangenisstraf schort de verplichting tot betahng niet op en heeft ook niet steeds tot gevolg, dat de belasting- schuldige buiten staat geta*kt het verschul- digde te betalen De minister verwijst overigens naar een tweetal nummers van het Weekblad der Directe Belastingen, Invoerrech'en en Accpnzen, waariD, naar aan'eidirg van de gestelde vragen, op be- vattelpke wijze wordt uiteengezetdat ge- vangenen niet vrij van belasting zijndat de »ergerlijke handeling" veeleer verricht werd door den gevangene, die door deze ^versieriDg" van zijn eel deD spot dreef met wettelflke plichten dat het de ,/reclas- seering" niet dient, gevangenen door grap- p'ge artikeltjps daarin te s'ijven dat de gevangene niet #door toedoen van den Staat" maar door eigen toedoen in de gevangenis zitdat de administratie niet het recht heeft, door niet verzending van bij de wet voorgeschreven stukken de be lasting te laten verjaren dat in tal van gevallen de aanslag door of namens den gevangene vo'daan wordt en bij gebleken onvermogen het dwangbevel niet wordt bebeekend VOOR HET LEVEN GESCHONDENEN Bekend is, dat in den wereldoorlog meer dan 1.700.000 Franschen gesneuveld zijn; men het goed, dat de jockey bijna hun momd insdheurt door het vele inlhouidien en de volgende maal kan hij ze laten uit loo pen en met vele meters winnen. Maar daar zent niemand wat van,, als je maar rijk en geeribiedigid bent. Het bestuur in- viteext je op den luncih (je wordt mis sdhien zelf wel lid van zoo'n bestuur), je kunt het beitaalde pensoneel oribestihoft bdhamdelen en tooh zullen ze danig in hun nopjes zijn, als je maar naar hen kijkt. In het kort, je kunt doen en laten wat je wilt maar respect blijven ze hebben. Zij heb ben het alleen ten,en de armen". ,,Zeg eens, Cups", lachte de dokter, toen ik klaar was met mijn uitbarsting. „Laat jij jezelf niet lee';;k in de kaart kij ken! Niets dan afgunst verlbittert je, om dat zij rijk zijn en i'< arm. Je doet eigenlijk nog al diwaas ook", ,,Wat bedoeld u vroeg ik geprikkeld. ,,Och", zeiide de dokter norsch. ,,Het leven heeft mij geleerd. dat alleen dwazen arm zijn". Ik keek hem eens aan, zonder te antwoorden. ,,Ja", ging (hij door, zijn voonhoofid fronsenld. ,,Als er maar iets in iemand zit, dan blijft hij niet arm. Dan maakt hij wel gelid op de een of andere manier". ,,En wat raadt u mij dan?" vroeg ik spottemd. ,,Een paar misdaden misschien?' „Niet met dien neus, Cups. Je buiten gewoon reukorgaan diwingt je tot een'fat- soenlijlk bestaan. Je kunt nooit voor een anlder gehouden worden. Maar alle gek- heid op een stokje. Wat ga je eigenlijk beg inn en, als je hier het land u if komt?" ,,Lanidarbeider", zeide ik stug. „Of iets bij paarden. Daar Iheb ik in ieder geval wat verstand van". ,,Wat weet een bankbediende nu van paarden?" minder bekend is het aantal gewonden, dat op 1 Jan. 1927 per.sioen genoot. Op d:eD datum waren er 710.591 vermink'en, over de volgende rubdeken verdeeld404 606 met verminkte led-maten, 235.804 met longkwetsuren, .27.281 met oogkwetsuren, van wie 2528 blind zjjn; 17.730 met oor- kwetsuren, van wie 4338 geheel doof zjjn, 8588 met geschonden gelaat en 24.502, die aan verstandsverbpstering lpden. Bij dit geweld ge aantal oorlogsslacht- ofifers zpn dus niet gerekend de lichtge kwetsten en zjj die tcsschen 1918 en 1927 tengetolge hunner wonden gestorven zgn. DE ON RUST IN EN OVER MACEDON1E. De groote mogendheden, Engeland en Frankrijk vooraan, zijn blijkbaarte Belgrado en te Sofia nog steeds druk doende, om te voorkomen dat de j ngste ernstige gebeur tenissen aan de Servisch-Bulgaarscbegrens een gevaarlijken na-leep krijgen represaille- maatregelen van Zuid Slavischen kant. De Bulgaarsche regeering, zoj verneemt men, heeft tot krachtige stappen tegen de komitadzji's besloten en thans metterdaad in twee grensdistricten den staat van beleg afgekondigd. Voorts zal zp alle Mace- donische organisaties //ontbinden", Dit laatste is een groot woord Want de vertakkingen ervan kopeD door bet heele land tot in kringen van bekende polit ci. De komintadzji's hebben voor een reel aldoor zoo in het geheim gewerkt dat zij, naar te vreezen is, ook na hun officieele ontbinding nog wel gelegenheid zullen hebben, om hun werkzaamheid voort te zetten, met den stillen steun van de z;cb verongelijkt gevoelende grensbevolking. Het parlement zal hij^engeroepen worden om de besluiten van het mioisterie Liaptsjef te bekrachtigen en, indien die bekrachtiging verleetd is, zal Bulgarije, dat reeds zijn leedwezen over het gebeurde betuigt heeft, zoowat alles gedaan hebben wat redelijker- wpze van dit land verwacht kan worden. De verdere ontwikkeling van den toestand hangt dan af van de vraag, in hoe.er het gelukken zal den Bulgaarschen komitadzji verdere gewelddaden te beletten. De hevige opwinding in Zuid Sla»ieo»er den moord op generaal Kowatsjewit-j zal tege'jjk eenigszics bedaard zijn door het bericht dat twee van zijn moordenaars bij een botsing zijn doodgeschoten en een derde gevat is en bekend heeft dat de misdaad in opdraeht van een Bulgaarsche revolu- lionaire organisatie is gepleegd. Een pikant tueschenspel temidden van de verontrustende geheurtenissen is de houding van de Italiaansche potitiek, zooals die om den hoek komt kijken in de be- schouwingen van de tascistische bladen. Zij kiezen in het conflict partjj tegen Servie en vergoelijken de gewelddaden der komi tadzji's als een soort van natuurlijk gevolg van de Servische maatregelen in Macedonie. Typisch was o.a. uitlating van de Impero dat de groote mogendheden den „kleinen schreeuwleelijk" (waarmee Zuid Slavie be doeld wordt), evenals onlangs in het Al baneesche conflict, tot zwijgen dienen te brengen. In denzelfden toon schreven Oostenrijksche en Duitsche bladen in 1914 ..Mijin vad'er was fokker en tot zijn dood ihelb ik met hem samengewerkt. Mijn leven lang, tot ik twin,tig was, helb i'k bui ten doorgebracht en toen. kwam ik, stom- meli-ng die ik ben, in de stad wonen." ,,Dat was al heel dwaas, Cups. Als ik alles noig eens over kon doen. zou ik altijid eenzaime plaatsen opzoeiken. Daar alleen is v-rede en geluk en niet de koortsacihtige jaciht naar vermaa'k, die ten slotite doo- dend is." Hij zweeg geruimen tijd. ,,Kom, kom", zeide hij. „We zullen later wel eens bedenken, wat we voor je kunnen, doen: laten we nu maar een partij schaiak beginnen." Zes weken was ik zoo ongeveer bij dokter Carmichael, toen hij mij. midden op den oohtend, plotseling riep om in huis te komen. Zeer tot mijn vertbazing nam hij mij mee naar de bibliotheek en een stoel aanschui- vend, verzociht hij me te gaan zitten met mijn gezidht naar het raam. „Hoor eens, Cups", zeide hij, ietwat aarzelend meemde ik. Ilk iheb den laatste-n tijid veel over je nagedacht en hoe ik je hier zou kunnen weghelpen. Zie je, je kunt hier todh niet eeuwig blijven, kerel. Ik mag je veribazend graag, maar je komst heeft, eerlijk gezegid, mijn denkbeelden omtrent allerlei een beetje in de war ge- gooid. Jij hebt bij mij weer het verlangen gewekt om weer in de wereld te komen. Ik vind nu ac'hteraf, dat ik nogal dwaas gedaan heb door mij hier zoo op te sluiten. Net een, mokkend kind. Ik ben nog niet oud, ik heb een iheeleboel geld gespaard en ik begin nu te beseffen, dat ik nog een heelen tijd dood kan zifn." Hij lachte heel vro'Oilijk. ,,Dus zie je, Cups, ik ben net een kwajonigien, die eens aan den boemel wil, en ik zal je nu een voorst-el doen om INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, voor den oorlog over Serv e. Hierdoor wordt nog eens ge'iUustreerd dat Servie, nadat het Oostenrpk Botgarije als onver- zoenlpk tegenstander op den Balkan kwijt is geraakt, thans Italie in dezelfde rol terugvindt. EEN TEGENSLAG VAN DE CH1NEESCHE NATIONALISTEN. Dezer dagen schipft de N. R. U'rt stelden wp, naar aanleiding van de berichten over het dre-gende cprukken van Tsang Tsolin's tegenstinders in de richting van Peking, de vraag tf het misschien tot diens krijgsplan behoorde zijn vijand eerst zoo ver mogeljjk naar het Noorden en Let Zuid- oosten te laten komen, om hem dan, wan- neer zjjn veibindingsljjten laDger geworden waren, in gunstiger positie te kuncen verslaan. Deze ondeistelling was gegrotd op het gemak waarmee de nieuwe hu!p- troepen van de Nationalisten zoowel naar het Zuidocsten als near het Noorden toe vorderden. Hoe het zij, de krijgskans is indefdaad gekeerd dank zij geslaagde krachtige tegen- aanvallen die Tsang Tso lin zoowel naar het Noordoosten als naar het Zuiden toe heeft gedaan. Eenerzrjds zijn de trorpen uit Sjansi die uit het Noordwesten kwamen weer uit Scean 'wa-foe, 40 K M. voorbij Kalgan in de richting van Peking, verdreven, anderzijds zijn zij ten N. van Pao-T:ng fop, waar zij tot op een goede 100 K M. ten Z. van Peking opgerukt waren, terugge- slagen Tegelijkertijd zouden Tsjang Tso lin's bondgeno&ten in Tsj li en Sjantoer.g tegen de troepen uit Sjansi in btweging gekomen zijn, om hen met flankaanva'Ieij aan te tasten. Tsjang Tso lin b ijkt niet van zins zich voor eenig compromis met de Nationalisten in het Zuiden en Lun nieuwe medestanders te laten vinden. Op een telegram waarin Jen Hsi jan, de gouverneur van Sjansi, hem uitnoodigde ,/inet zijn tijd mee te gaan", heeft hij namelijk het krachtdadige ant- je te laten zien, wat jij met dit alles te ma- ken hebt. Laat ik je nu eens nauwkeurig bekijlken." Iik vroeg mij af, wat hij toch wel be- doelen kon, maar mijin klaarb'lijkelijke ver- warring scheen hem te amuseeren. Hij trok nog een stoel bij en ging recht tegen- over mij zitten. ,,Zie je, Gups!" zeide hij op koelen dokterstoon, ,,als ik aan je denk en hoe ik je zal weglhelpen dan s-tuit ik aldoor maar weer op dezelfde moeilijkheid je neus. Neen, je hoeft niet te lachen, kerel!" Hij schudde waarschuwend zijn ihoofd. ,,Over een paar minuten lach je niet meer." ,,Ilk laclh alleen, dokter", zeide ik ver- ontiscihuldigend, ,,oimidat u er zoo emstig uitziet." ,,En ik ben ook ernstig, Cups", hij keek mij zeer streng aan. ,,Wat moet er van je leven worden, man, als je, overal waar je gaat of staat, vervolgd wordt door 'het besef, dat iemand je zou kunnen herken nen en je aan de politie aangeven. De wereld is klein, weet je, en zelfs als ik je veilig van hier kan wegloodsen, dan ben je toch nengens rustig en veilig, zooals je n,u bent." Ik haalde gelaten mijn schouders op. ,,Daar is nu eenmaal niets aan te doen, dat moet iik maar dragen." ,,Dat weet ilk nog niet antwoordde hij snel, ,,en daarom heb ik je hier geroe- pen. Laat iik dien kostbaren neus van jou nu eens nauwkeurig onderzoeken en dan zal ik je zeggen, wat ik kan doen." (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1