llVVIIk c AL6EHEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. T rottoirtegels. No 8127. Woensdag 5 October 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus EERSTE BLAD. Basaltine- of Quenasttegels BINN-ENLAND. FEU1LLKT0N. SlJlTEXLAWD. Voor binnen Ter Neuzen f 1 40 per 3 madden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden - Bij vooruitbetaiing fr. per post ffl,60 per jaar AB C NiNEME NTSPRIJS: Voor 't buitenland f 2.70 per 3 maanden franco per post Abonnen^nten voor t buitenland alleen bp vooruitbe talmg. Dit blad verschllnt lederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdatfovonct. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, vragen voor 17 October 1927, prijsopgaaf met 2 monsers voor het leveren franco voor d n wal of ophetwerk aan de Scheldekade te Ter Neuzen van 800 M2. 1e soort 30 X 30 X 5 c.lWI. met kleine schuine kant en opgave van de g garandejrde gemiddelde druk^astheid. Inlicbtingen te vragen aan den Gemeente- Bouwmeester. Ter Neuzen, 5 October 1927.3 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. WAT ZAL DE EERSTE KAMER DOEN? Wanneer de Eerste Kamer, gieiwoonlijk des Woensdaqs, de openbare behandelinq van wetsontwerpen begiint na een tijid van rust, is er meestentijds een avondver- gaderinq op den vorigan dag aan v-ooraf- gegaan. Van zoo'.n ..avondverqiaderinq" moat men zticih vooral geen overdrevem voor- stelling maken. Om half negen komen de leden van omzen Senaat in hun mooie zaail, waar eertijds de Staten van Holland vergaderden, bijieen, drukken den grijzen vriendelijken voorzdtter, den tachtigjartLge, hartelijk de hand, begroeten elkaar op de- zelf'de joviale manier, tooraen blijde en op- gewekte gezichten. Vrediq schijnt het iicht uit de met symbolische figuren be- schildeide zoldering over het achtbare gezelschap, dat zicih straks naar de afde?- iingen zal beg even. Want meestal is er na de openbare vergaderimg een rnrntje afdeelinqsonderzoek en de openbare ver gaderimg dient slecihts om den voorzitter geleqenheid te geven, in het publiek te vertellen werkelij.k vertellen, want de voorzitter is een veel te patriarchale figuiur om een rede te houdenwat op een giedrukte kennisgevinq aan de leden is medegedeeld. Zwijigemd en met diepen ernst luisteren de leden; geen gilimla-ch verraadt, dat z,e het eigenlijk al weten- wat de voorziitter vertelt. En als gold het de hoogste levenswijsheid, zij luiisteren stil en bewegen ziich pas weer als de stem des voorzitters zwijgt en de korte openbare vergaderimg gesloten is. Aldus geschiedlde bet odk op den avonc door ARTHUR GASK. 11 Vervolg.) Dir. Carmichael kwam de oprijlaan af naaist zich een bijzonder knappe, lange man dn inspecteurs-uniforim. Daarachter kwamen vier gewone politiemannen. Bijna onnviddellijk kon ik verstaan, wat zij zeiden. „Het spijt mij natuurlijk ten zeerste mijlnlheer", Ihoorde i'k den inspecteur zeg- gen. ,,Maar alles wijlst er op, dat de man hiierlheen ontikomen is." .Alles, behalve mijm honden' antwoord de dr. Carmichael. „Ik verzeker u, dat ze een beteren reuik hebben dan bloedhonden op het korte spoor en eeii kat zou bier niet over Ikiunnen komen, zonder dat ze het merken en aamslaan." ,,Niu mijnlheer", antwoordde de inspec teur, ,,idat zullen we wel eems gauw zien. We zullen een vijif rain u: ten hier even kij- ken, en dan zijn we gerust gesteld." Toien de politiemannen bij de honiden- ihokiken kwiacmen'hiield het heele gezel- schap aneesnis halt, zooals i'k ook v-erwacht had. Toen ze zooveel vreemidblingein za- gan, beefiden de honden van toorn en hun woedemd gegrom klonk mij althans weiniq belovend toe. Een politiie-anent scheen met zijn lantaairn in hun geizidht, maar de van 28 September j.d. Dodh ditmaal wa- ren de mededeeliingen des voorzitters niet gelheel van, belang ontibiloot. Immers hii vertelde, dat het in zijn voomermen had gel eg en, de wetsomtwerpen, betreffende de naamilooze veaamootsdhappen en de Ibsie van de beide miilitaire departamenten zoo spoedig mogelijk te doen beh-andelen, doch dat hij tot de o-vertaiiging gekomen was, dat dat onmoge'lijk is en dat het af- deelingsonderzoek in de eerste weken nog niet zal kunnen pllaats hebben. Welke meening door de Kamer stidzwijgend werd jeaamd. De betedkenis van deze mededeeling treadt aan het liciht, wanneer men be- denikt, dat het hier twee wetsomtwerpen geldt, welke de Eerste Kamer reeds heeft geweigerd nog in het vordge zittingsjaar in beihandeling te namen. Ongetwijfeld staat de Eerste Kamer hiier voor een zeer jelangrijike oplossing, welke doet denken aan die over het Belgisch Verdrag. Er is in den lande een steeds toenemende be- weging, waarlijk niet van de eersten de lesten, gaande om de Eerste Kamer te jew eg en, haar goedkenxing aan deze bei de ontwerpen te onthouden. In het aige- meen diemt de Eerste Kamer voorzichtig te zijn met het hooghouiden van hxar juiiste positie in ons constitutipneel staatsleven: onze Senaat blijlkt dit z,elf te beseffen, waar 'hij eerst na zeer ampele overweging het Belgisch Verdrag heeft afaewezen, Het feat.' dalt de Eerste Kamer thans aan deze beiide wetsomtwerpen, mauwgezette aandacht wil schenken; bewijst. dat zij nnet zoo maar aanstards aan haar zuster aan dan ovenkamt van het Rinnemhof ken- nis will geven, dait zij de Kroon eexbiedig verzodht heeft, de ontwerpen ,,in nadere overweging te nemen" wat in gewoon Nederlandsoh beteeikent, diat zij ze heeft verworpen. Maiar door het, na ernstig wiikken en wegen,, verwerpen van derge- liike ontwerpen, waarbij de belanqen van aiile stand,en, van de gelheele natie, zoo- zieer in het hart worden qetroffen. zal zij dan oolk, evenals bij het Belgisch Verdrag, toonen te zijn de Volksvertegenwoordi- giing, de ware Volkakamer! DR. WALLER AAN HET WOORD. Ter gelegenheid van de tweede jaax- vergaidering van het Veribomd van Neder- lamdsc'he Werlkgevers heeft de president van dit Verbond een hoogst belangrijke rede gelhouden, waaraan wij het volgemde ontleenen: ,,Een oordeel te vormen over den toe- stand der Ned. industrie is niet gemaik'ke- lijik, maar er zijn toch drie statistische bronnen. die tezamen een vrij zuiver beelld geven. De eerste is het Mei-mummer van het maanidschrift van het Centraal-Bureau voor de Statistiiek. Ik meen, dat deze be- richten aldus zijin te resumeeren: de gang van zaken in de groote meerderlheid der beldrijven is onbevrediigend. maar er zijn een aantail gunstige uitzonderingen. Het ils ecbter opvallen'd, dat deze gunstiige uit zonderingen bovemal voorkomen onder de groote en zeer groote concerns, die inter- nationaal werlkzaam zijn, en bij wie sileahts een beperkt percentage h.unner producten in Nederland wordt gefabriceerd. Een tweede statistisch gagevein, dat er op wij'St, dait men omtreint de toekomst van nieuwe industirieele ondern em,i nn e n nog weiimig opfcimiiistisch gestemd is. is het gieringe bedrag der inidustirieelle emissdes. Een derde ge^even kan men putten uit de statistiiek van de werkloosiheid. Het is menkwaandlig. dait onze statistiek. ddkter greeip sned zijn hand en druikte d,;e omlaag. ,,Laat 'dat alsijeblieft", zeide hij heftig. •„Alis je de di,eren kwaad maakt, dan heb ben we vannacht geen van alien hier in de buurt meer rust. Dan blijven ze deri hee- len nacht blaffen en brommen". „Ja, laat dat, Simpson", voe^de de in- specteur e,r streng aan toe. ,,Het is niet waarsc'ihijinlijlk, dat hij zich daar verstopt heeft. Ofscihoon, het zou net iets zijn voor dat bnuitale beer", en de insoecteur, die zelf dichter bij de tralies stond dan een van de anderen, liet op zijn beurt zijn lantaren op de honden schijinen. Het resultaat was verba zing welkkend. Met een woadend gelhu'il sprong Diana naar voren en wierp zicih bruisend tegen de tralies. De heele kooi sdheen te trillen door den schok, en de inspecteur sprong doodsbamg zoo snel terug, dat hij omviel en zijn lantaarn liet Vallen. „Te drommel", vloekte hij verontwaar- digd, terwijil hij opstond. „Als de kerel idaaxin is, dan vex,dient hij, 'dat hij ont- snapt. Wat een gevaarlijke dieren om te laten xondloopen. Is bet voor u zelf nooit gevaarlijk, dokter Maar iCarxnichael antwoordde hem niet, !hij had bet veel te druik met Diana. Hij bad de deur van het hek ope.ngerukt en eer de inspieciteur weer op de been was, stond hij ad te midden van 'zijn honden en dreef ze woedend in een hoek met zijn karwats. Hij ranselde er genadeloos op las en in een paar mimuten lagen ze weer gedwee neer, alleen de teef gaf nog geluid. Zij bromide nog zacbtjes. Een heelen tijld' bleef hun meestex bij hun staan met de karwats en langzaam, heel die met pijinlijike nauwiktiurigiheid o.a„ het aantail levenloos geborenen, de gevoerde te'lefooagesprakikenen nog zoo tal van amdere meer of minder interessante zaken boekstiaaft, geen gelagenbeid heeft kunnen vimden, orotrent een zoo belangiijke 'zaak als de werkloosbieiduitlkeeringien, geg evens te verzamelen. Een ding is echter zeker, en wel, dat de werk'.doSheid-indexcijfers van de jaren 1911 en 1913, die evameems alileea op de georganiseerde werklieden betrelkking helbben, in plants van om de actot, steeds scbommelden tusschen twee en vier, dus 'slechts een kwart tot een half van de tegemwoordige uitmaken. Resumeerenld is dus de bestaamde toe- stand van de industrie voor de groote 1 meerderlheid onbevradigemd, is van nieu- we expansie weinig te bespeuren, en is tengevolge daarvan de werkloosheid be- langrijk. Een der borzaken van algemeenen aard is zeker - naast de verarming van Europa ten gevolge van den oorloc het verlies van afzetgebieden door de verplaatsing der induiStriie naar buiten Europa gelegen centra. Een tweede oorzaak van algemeene beteeikendis is de vernndercle financieele positie van de Vereanigde Staten ten op- zicbte van Europa. Er is nog een deride reden, waardoor de economische toestand in Europa zee ongunsfcig wordt beinvloed, dat zijn de allerwegen verrezen ho,c,gie tolmuren, die de onderlinge uiitwisseling van Europee- sche producten zoo zeer bemoeilijken. Nederland is omgeven door landen, waarin de produchievoo rwaa r de,n guns ti ger zijn, en het is dus niet te verwonde- r-en, dat ook in het bijzonder onze in dustrie moeiilijke tijiden doormaakt. Het geheele in Nederland in de ver- mog en,sb'ela sting aancaslagen ver mogen i bedraagt tw,aalf milliard; ons Indisch be- zit bedraagt niet minder dan een derde van ons voiksvermogenDat wij, indien overigens niets verandert in moeilijk'heden zullen gerakenwan peer eens eanige magere Indiische jaren mochten komen, meen ik met groote zekerheid te kunnen voorspellen". Dr. Wialler besloot zijn belangwekken- de rede met deze woorden: iMisschien zulit gij mij van optimisme beschuldigen wanneer ilk ze" te meenen, dat er symiptomen zijn, dt'e aandu den. dat een qrooter deel der bevolki,ng tot g,ezon- der economiiscbe opvattding neigt. Velen begrij-pen, dat een te duur be- stuursaippariaat van, Staat en gemeente, nog duurder gemaakt door hooge loonen, een duurtepeil doet ontstaan, waaronder het ovenige d'eel der bevolkinq heeft te lijden en dat het Nederlandsche wel- vaartsipeil op den duur wordt bckeexstiht door de vraag of concurrent,d op de wereldmiarkt mogelijik is en bij die velen is ook het beset levendiig geworden. dat een groeiende indu,stri,e noodzakelijik is om bij onze steeds toenemeinidie bevoliking het welvaartspeil voor alles te verlhoogen. of in ieder geval voor da,ling te beboeden. En eindelijk is bij die velen de overtuigdng ontstaan, dat zionder dazen gro,:,i. werk- loosbeid zal intreden, die bovenal ook als een moreele kankex in elk volksbestaa,n moat bescbouwd word,en' LEERPLICHT VOOR HET ZEVENDE LEERJAAR. Op de vraag van den heex Ir. J. W. Albarda betxeffenide het tijldlstip van indie- ning van het wetsontwerp tot vervroegde invoeriing van de leerverplichting voor het zevende schooljaar, heeft Minister Was- zi,nk gea-ntwoord, dat hij bedoeld wets ontwerp dezer dagen van den Raad van State terug,onitvangen heeft. De inld'iening kan nu spoedig worden tegemoet giezien. Het tijdstip van indiiening is overigens voor de in de vraag bedoalde kwestie, al dus de Minister, van ,geen practisch be lang, daar inwerkimgitreding op 1 Januari 1928 voor den Minister onaannemelijk is en dierlhalve een in dien zin g,eamendeerd ontwerp niet vender zou worden ver- dedigd. WEGENBELASTING. Volgens de Septemberaflevering van het M,aandsclhnift van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn sinds de invoering van de wegenbelasting op 1 Med j.l. tot en met 30 Juni 1927 door de ontvangers d!er direote belastingien in totaal 99.930 belastinlgkaarten uitgereikt, waarvoor in het totaal f 4.886.798,77 aan wegenbelas ting werd ontvangen. Dit aantal wordt hieronder gespecifi- ceerd naar de venschillende soorten mo- torrijitudgen. Rijwielen, waarop of waaraan een hulp- motor is aangebracht 543. Motor- rijwielen op twee wielen, geen rijw'iel met hulpmotor zijnde 28.344. Motorrijtui- gen o,p meer dan twee widen, geen rijwiel met hulpmotor zijnde en ingeric'ht voor het vervoer van niet meer dan 7 personen 44.791; idem meer dan 7 pers. 3023; idem niet ingeridht voor personenvervoer 23.229. Totaal aantal 99.930. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN, CHAMBERLAIN EN PRIMO DE RIVERA. Sir Austen Chamberlain heeft Primo de Rivera, het hoofd van de Spaansche re- geering, op zijn kruistocht in de Middd- iandsche Zee twee keer koxt na dkaar ontmoet, eerst in een havenstad op het Iberisohe scbiexeiland en daarna op de Balearen. Uit Lon/den is ex da deli jk van officieuze zijde nadruk op gelegd, dat deze ontmoefling geenexlei politdeke beteekenis heeft gdiad. Hetzelfde is v.exize'kexd na het ondexboud tusschen Chamlberlain en Mussolini verleden jaar op een dergelijken kruistocht voor Sir Austen's ontspamning. Maar in beiide gevalflen heeft men scbrijft de N. R. Crt., vermoedelijk meer gezegd dan men strilkt verantwoor.den kan. Het Latijnsche spreekwoord zegit, dat de scbipper over den wind, de landibouwer over zijn ossen spreekt en idaarom liigt het voor de hand, dat twee staatslieden de politiek nooit gebeel buiten hun gesprek- ken laten. Trouwens, een Spaansch com munique komt er voor uit, „dat er te Palma gesproken is over kwesties die Bnqeland en Spanje beide rakenal wa xen Lady Ghamberlain en andere gasten tijdenis het ..grootste geldleelte van het ge- sprek" erbij tegenwoordig. Men herti'nnert zi-cb in diit verband. dat d-e kwestie over Tandzjer hangende i,s, waarbij Enigefland en Spanje held,en be lang hebben. Het plan is er een confe- rentie over tie houden en Spaansche gede- leqeejCden hebben pas deelgenomen aan een voorloopige Firansch-Spaansche samenspreking te Parijs tot haar voorbe- reidang. Men verzekert dat deze niet veel opgdleverd heeft. Spanje blijft op zijn eisch staan, om te Tandzjer een over- langzaam, ging hij, achteruitloopenid de kooi uit. ,,Hoor eens, inspecteurzeide hij kort- j af en ik zag, dat hij heel bleak zag. ,,Laat uw mannen hier vlug vandaan gaan. Zooveel vreemiden maken de honden zenuwachtig en ik weet niet of ik het hek- werk wel vertrouwen kan. Ik wieet, dat i het opnieuw gemetseld moet worden. Hebt u niet gezien, hoe het hek heen en weer zwaaide, toen de teef er tegen aan sprong? Iik dacht heuscih, dat het bezwij- ken zou". ,,In orde mijnlheer' zei de inspecteur op wat angstigen toon. ..Intgerukt, mannen. Verdeelt je en doorzoe-kt iederen viierikanten meter van den tuin, ofschoon te oordeelen naar wat ik zoo pas gezien Ibefo met een veelbe- teekenenden blik .naar de groote dieren in hun, kooi het misschien wel tijd-ver- spilling is". De vier agenten veirdlwenen zeer ver- licht in den tuiin en ik zag overal hun zak- lanitaams schijnen. De inspecteur len dokter Carmichael bleven echter vlak bij de hondenhokken en keken peinzend naar de dieren. Deze wairen nu echter weer rustig. ,,I'k b-en erg geschrokken, mijnlheer", merkte de inspecteur op, terwijil hij zich -het voorhoofd afwisc-hite. ,.Ik wist niet, dat de dieren zoo versehrikkelijk konden zijin", ,,Zij zijn heel gevaarlijk' antwoordde de dokter ernstig, ,,ien ik ben bang, dat hun aanval van razernij nog niet ge'heel voorbij is". Hij sprak nu heel luid. „Er is een flasch ammoniak noodig, als ze in zoo'n bui zijn. Dan komen ze niet -bij je. Doe de kurk van de flesclh en laat het langzaam op den grand druppelen". „Oc,h", vroeg de inspecteur vol belang- stelliing, „kan men ze daarmelde van zich afihouden?" „Een oogenblik alitlha,ns. Tottdat er hulip komt, in ieder geval wel". ,,U heblt het hier heel eenzaam, dokter?" ,,Ja", antwoordde Carmichael droogjes. ,,Maar da-t vind ik pleiizierig. Ik h-eb mijn boeken en mijn studie toch?" De inspecteur haalde de schouders op. ,,Nu, ik helb dan maar lieverde stad, dok ter met al haar lichten en bioscopen en cafe's. Die ondiieren hier zouden mij ze nuwachtig maken en ik zou iederen dag verwachten, dat ik verscheurd zou war den". Zij liepen nu weer verder em praatten zachte-r, zoodat ik hun woorden niet meer kon verstaan, maar ik zag, dat Carmichael nog steeds mijn kant uifikeek. Zoolang hij koni, hi eld hij zijn oogen op de hokken gerdebt. En gedurende al dien tijd brak het koude angstzweet mij uit. Of eiaenlijik bang was ik niet, maar ik had geen hoop meer en voeJide mij als verlamd. Ik was er van overituiigd, dait mij het een of ander verschrikkelijks zou overlkomen. Mis schien zou ik door de politie ontdekt wor den, misschien zou Diana mij verscheuren. Maar ilk geloof niet, dat iik er erg over toibde. Ik was heel rustig en bedaard en gereed om mijzelf tot bet uiterste te ver- deliiigicin. Ik hield den dolk gereed en toen ik hoorid'e, wat de dokter zeide, deed i'k heel zachtjes de kurk van de ammoniak- flesch. Zooveel mogelijk had ik mij nu gereed gemaakt. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, heers'dbende politie-controle uit te oefe- nen, wegens het belang hetwelk het er bij heeft dat de stad niet diiienst doet als mid- dielpunt voor het aanStoken van o-nrust in zijn aanigrenzend-e zone. Frankrijk is hier vooralsnog tegien gekant. De Engelsche politiek stelt zich or het standpuint, dat zij elke schikking tusschen Frankrijk en Spanje aanvaarden zal, die geen inbreu'k maakt op de beginselen van een zoo ruim mogalijlke internationalisaitie van Tandzjer. Intuisschem eischt ook Italie zijin aandeel in de medezegq ens chap over de stad op De positie is voor Engeland tussdhe'n deze tegenstrijidige belang,en eenigszins kiesch, maar de rol van bemiddedaar is verlok- kend en kan bevorderlijlk zijn vo-or Etige- la.nd's prestige in de Middallandsche Zee. Men acht het daarom hoogst waarschijn- lij;k dat Ghaimberlain een uiteenzetting van P.rimo de Rivera over den stand van de o-nderhandelingem met Frankrijk -en de wenschen -van Spanje imzake Tandzjer heeft aangelhoond. PRESIDENT HINDENBURG's TACHTIGSTE VERJ AARD AG. ■De geestdrSftlge viering van president Hmdembumg's tachtigsten verjaardag te Berlijn en in bet overige Dudtschland is zonder ongelukken afgeloopen, al hebbent scbrijft de N. R. Crt., de nationalisten zich uit alle macht g,eweexd om op dezen nationalen feestdag bun eigein stempel te drukken De takt van dien gev-ierde zelf en het besluit van de soc iaal-dem oc rat en om zich rustig op den achtergirond te hou den, zullen niet weinig bijgediragen heb ben tot het bevredigend beloop van den dag. De oude zwart-wit- en roode kleu- ren hebben in overdaad gewapperd, maar het zwart-rood-en-igoud van de republiek heeft zich toch ook niet oribetuiqd gelaten. De meeste hotels ontplooiden de twee vlagnen naast elkaar. De marktvrouwen te Berlijn en Potsdam hadden daaren- tegien h-uin kraampjes met het republilkein- sche embleem getooid en die Berlijnsche brandweer had vijf reusadhtige republi- keiiinsche vlaqgen aangebracht tu,5;:hen de versieringen van de Brundenburnsche Poort. Men kan in het nieuw-e Duiitsclhe rijlk de Voor het oogenblik echter scheen het gevaar geweiken. Toen Carmichael en de inspecteur vender li-epen, werd het doodstil om mij been. De groote honden lagen in el'kaar gedoken bij het hek, en ik zelf hurkte op een meter afstand in de sclhaduw van den muur. Ongeveer een vijftig el van mij af zag ik een, poiitieagieinit, dlie op wacht steed o-p de oprijlaan, en iik kon net zien, dat hij rooikte. Plotseiing kwam er een 'welbe- ken|de geur mijn kant uit. Lieve hemel hij had een sigaar van den rechter geno me n. E,r moesten wel ruim vijf minut-en ver- loopen zijn, eer zich iets bewoog. Toen zag ik de vier agenten teruglkomen en er werd nu geraadipleegd bij de voordeur met dokter Carmichael en den inspecteur. Het liciht in de vestibule was opgestc'keir en van waar ik lag, kon ilk zle prachtig gadeslaau. ,Numijnheer", zei de inspecteur. ,,En hoe denikt u nu over een to-cht bir.,nens-- huis?" Zooals u wilt", antwoordde Carmi chael. .,U kunt gaan waar het u belieft". ,,Nu", meende de inspecteur, na een vrij lang zwijqem. „Ik vaud het r1 f wel voldoende, maar ik moet natuurlijik reke- ning houden, met wat de autoriteiiten er van zullen zegqen. We zullen het hu-is even vluchtig doorzoeken ein daar er, zoo als u ons hebt m-adegedleeld, maar een paar kamers gemeubi'leerid zijn zullen we er wel niet lang werk mee hebben. In ieder geval is iedereen dan voldaan eh belhoieven wij u niet, meer lastig te vallen". (Wordt vervolgd.) l ISC HE Sara Burgemeester en Wethouders van TEH NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van DOMINICUS CAROLUS IISEBAERT te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, No. 1686, een Slagerij te mogen oprichten en in werking brengen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 3 Oct 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVI.ILLE, Secretaris. Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1