ALGEMEEN nieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. No 8125, Maandag 3 October '927 67e Jaargang. Een nieuwe neus. BINNENLANP. F KPILLBTON. BUITENLAND. "voor binnen Ter Neuzen f 1 40 per 3 nua. den Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar ASOHN£MENTSPRIJS: vSSvSStoLd 1 2,70 franco per post - Abonnementen voor t b^teplond alleen bii voonrrtbet^na. Dit blad verschijnt iederen Waandag-, Woensdag- en Vrljdagavond. DIENSJPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. PR1NS DE LIGNE VERLAAT DE RESIDENTIE. Prins de Ligne, afgetreden Belgisch ge- zant te Den Haag en piinses de L'gne hebben Vrjjdagmiddag de residentie ver- laten. ZJj zullen zich binnen enkele dagen te Antwerpen inschepen voor het vertrek naar Washington, den nieuwen post van pries de Ligne. Zijhebben hun vertrek eenigszins ver- vroegd in verband met hun ontvangst te Brussel door de Belgische koninklijkefamilie. Velen hebben aan het Holl. spoorstation afscheid genomen van het echtpaar, dat zich hier te lande en vooral in Den Haag zooveel vriecdschap heeft verworven o.a. waren daar aanw* zig Minister Beelaerts van Blokland, verschillende leden der hof- houding, hoofdambtenaren van het depar- tement van Buitenlandsche Zaken, de deken van het corps diplomatique, de heerGuesalaga, gezant van Argentinie en verschillende leden van dat corps. Prinses de Ligne ontving eenige reis- bouquetten. EEN EIGENAARDIGE KWESTIE. Het Eerste-Kamerlid Lindeijer had aan den Minister van Marine a i. vragen gesteld betreffende de vervanging van een motor tot opwtkking van electriciteit voor ver- l chting op een motornfhaalbootte Vlissingen. Deze vragen werden den 2en September j.l. ingezonden en den 5en d.a.v. aan den Mi nister medegedeeld. Minister Lambooy beantwor rdde den 20en September deze vragen en deelde o a. mede, dat geen aan- leiding bestond voor de vrees, dat de plaat- sing van den bedoelden motor groote st3gnatie bij Let uitvaren dier boot zou veroorzaken, omdat het in htt voornemen lag, een snelverwarmer bij te plaatsen (ten behoeve van de voorverwarmirg van den motor), terwijl bovendien een petroleum- noodverlicbting aan boord aanwezig was, welke onmiddellijk gebruikt kon worden voorts deed de Minister opmerken, dat uit- door ARTHUR GASK. varen zonder verlichting uiteraard nitt geoorloofd was. De beer Lindejjer heeft thans uadere vragen aan den Minister gesteld. Hij vraagt in de eerste plaats of bet den Mi nister bekend is, dat reeds op 4 September j 1. een explosie hetft plaats gevonden, waardoor deze motor gedeelttlijk uit elkaar we 1 gestagen en seder' dien datum ou- bruikbaar is, terwijl ook van dien datum af uitsluitend van de petroleum-noodver- lichting gebruik wordt gemaakt. Vervolgens worden nog deze vragen ge steld Is de Minister niet van metming, dat als gevolg hiervan in het antwoord van 20 September 1927 toch moeilijk kan ge- sproken wordendat de plaats;ng van bedoelden motor geen stagnatie zal ver oorzaken dat het voornrmen bes'aat, een snelverwarmer bij te plaatsen dat, als de thans genomen proef onbevredigende resul- taten oplevert, nader overwogen zal worden, op welke wijze verbetering in den toestand te brengen, door welk antwoord geen andere indruk kan worden gewtkt, dan dat be- doelde motor nog steeds in gebruik is en hiermede nog een proef wordt genomen, terwijl tocb deze motor reeds van af 4 September 1927 onbruikbaar was? Is de Minister niet van meening, dat bp bevestigend antwoord op de eerste vraag, het bovengenoemde antwoord van 20 Sep tember 1927 een onjuisten indruk geeft en niet gebeel in overeenstemming is met de feiten POSTVLUCHT AMSTERDAM BATAV1A. Zaterdagmorgen te kwart over 7 is met een vertraging van 5 kwartier luitenant G. A. Koppen, vergezeld door de beeren Frijns als mede-bestuurder en Ellerman als mecanicien, met zijn 3 motorig Fokker- vliegtuig „De Postduif" van het vliegveld Schipbol gestart voor zijn postvlucbt Am sterdamBatavia en terug. Niettegenstaande het vroege uur en on- aangename weer waren zeer vele belang- steller den naar Schipbol opgekumen om bet vertrek bjj te wonen. Nadat de directeur-generaal der poste- rijen en telegrafie, de heer ir. Damme, te 6 uur precies door het afschreten van een licbtkogel het sein van vertrek bad ge- geven, taxiede „De Postduif", welke nabjj den rechtervleugel voor den grooten han gar opgesteld had gestaan, langzaam naar het Noord-Oostelijk deel van het vliegveld om vandaar op te stijgen. Toen luiteDant Koppen zijn machine met den kop in den wind draaide, begaf zich plotseling een luchtband aan een der wielen van hetlan- dingstoestel en moest het veitrek worden uitgesteld. Eenige mecaniciens waren spoe dig met een montage-auto ter plaatse en vingen dadelijk aan het deffcte wiel door een nieuw te verf€ngen. Te 7.10 uur waren ze hiermede gereed. Vijf minuten later ronkten de motoren en verhief „Pe Post duif" zich na een langen aanloop, die ver band hield met de zwaarte van het toestel, statig in de lucht, nagejuicht door de menigte. „De Postduif" voert een postzak met ruim 600 brieven en 1500 briefkaarten 10) Vervolg. ,,Hoor eons, Cups", zeidie bij snel. „Na- tu.urlijlk komt die politic bier. Ze moeten mij.n terrain wel ver.keinnen. Het is hier sltiiil en eeuzaaim en als je net van hiernaast komit, ligt het voor de hand, d'at je gepro- beerid helbt, je hier te venstopipen. Een oogenblik kan ik ze den toegang wed wei- geren en eisclben, dat ze een bevel tot huiiszoeking over lag gen, maar dan komen we van ide,n raglen in den drup. Ze zijn dan wanitrouw end geworden en ze zullen dan veel nauwlkeuniqier speuren, dan jij en ik pleizieilig viilnden. Dus ik moet ze wel binnen laten, als ze komen, snap je ,Ja", zei ik wanihopiig en geheel terneer- geslagen. „U wdlt dus, dat ik er van door ga". Hij keek mij woedand aan. ,,Dank je, Gups zailde (hij ijiskouid. ,,Maar zoo ben ik niet, ik heb beloofid je te helpen en ik bab nog nooiit in mij.n leven gelogen, Ik zal je ergons verbergen, kenel Hij keek mij strak aan1 en zeide toen ruiwrweg: ,,Je benit tocih geen lafaard.^ wel. Ilk bond je voor eon moedilg mensch". Ik voelde mijn geziicht ironjsch vertirek- ken. ..Probeer het eens", zeilde Ik kortaf. „Ik ben niu niet zoo heel (bang uiitgeval- len". Hij soheen te aarzelen, een oogenblik sledbts, en toecn deed bij de deuir open, die naar den turn voerde en zachtkens float hij. ,,Dan moet je je maar in bet honidienlhok vekbergen". „In het hondemhok!" herihaalde ik in- wendig. ,,Wa(t bedoedit ihij todh?" Ik voeld'e mijn bdoeld verstijven, als ik aan die omtzettende dieran dacbt, die ik acbter het hek gezien had, met hun han- gerjde lippen en bloed-doorloopen oogen. In .bet hontdenbok, maar toch niet als de dier en er in waren? Maar deze angstige overpeinzinig'an werden verbroken, door een nitselend qe- luid buiten. Het geluid van qesmoorde V'oatstappen op bet grind en het diepe aldeimihalen van groote dieren, die rond- one'idejn. ..Blijf vlak bij mij", mom pel de dokter CaLmichael, ,,(en laat ze vooral niet mer® kien, dat je bang bent". We haidden ons teruggetrokken in een hioekje van de vestibule en hij had een llitciht opcedraaid. E en oogenlblik la ter si open drie honden maar binnen en kwamen qeluiildliaos op hun meesiter toe. Ik zeg geruisc'hloos, maar zoodra ze mij zagen,, stieten ze een dof giegrom uit en bleven staain met een poot opgeheven. Ze hadden er al onaanigenaam uitiqezien cip een aifstand door de spijlen van t hek, maar vain, dichtbij waren ze eenvoudliq versohrikkellijlk. Zij waren zoo groot alls den kalf, maar hadden praohitiqe, leniqe lie ham en, die hun de snellheid en soepelbeid van een ree gaven. Ontzaiglifkie kopoen en geweldige kaken en oogen als roof dieren. ..Lijflatnds'dhe wolfslhonid'en", fluisterde mee, met een g^zamenljjk gew'ebt van 17 K G. en een waarde van 10.600. Het plan was om Zaterdag nog Sofia te be- reiken. Luitenant Koppen seinde Zaterdag uit Sofia aan het Haagscbe Aretakantoor Aangekomen na elfurge gotde re s. Alle>-n last van reg«n. Landing vlot. Hollandsche consul aanwezig. Morgen Alleppowaarts. W. A. F. BARON GEVERS f Naar wij verr.emen, is Vrpdag bij de familie te 's Gravenhage bericht ont angen, dat onze gewezen gezant te Berljjn, W. A. F. baron Gevers, te Bern, waar bij voor herstel van gezondbnid vertoefde, is over- leden. (N. R. Crt.) DE LEERVERPLICHTING VOOR HET ZEVENDE LEERJAAR. Het Tweede Knmerlid A.barda heeft den Minister van Onderwijs, Kunsten en We- tenscbappen de volgende vragen gesteld Is de Minister vocrnemens bet nieuwe ontwt-rp van wet fot vervroegde invoering van de leerve:plichtirg voor het zevende schooljaar zoo tijdig in te dienen, dat de Staten-GeDeraal nog met vrucht kunnen beraadslagen over de vraag, of die leer- verplichtiDg niet met 1 Jannari a.s. in plaats van met 1 Juli 1928 dient te worden ingevoerd UITBESTEDING VAN ARMEN IN GEZINNEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft den vo'genden brief doen ricbten tot de Gedeputeerde Staten der provineies „Van de zijde van bet Staatstoezicht op de volksgezondheid wordt erop gewezen, dat nu en dan is gtbleken van uitbesteding door een instelliDg van weldadigheid van een arme in een gezir, waarin een Ipder aan tuberculoee voorkwam. In verband hiermede komt het mij zeer gewecscht voor, dat in de reglementen der burgerljjke en gemengde irsteilirgen van weldadigheidvoor zooverre zulks nog niet geschiedde worde bepaald, dat tot uitbesteding van een arme niet wordt over- gegaan, alvorens doer een geneeskunriige schriftelijk is verklaard, dat hem na een opzettelijk daartoe ingesteld geneerkundig onderzoek van alle leden van het gezin, waaraan de bestedirg zal worden t< ever- trouwd, is gebleken, dat de gezondheids- toestaod van geen hunner een gevaar oplevert voor hunne huisgenooten. Ik moge uw college verzoeken, het voor- gaande ter kennis te willen brengen van de besiuren der gemeenten uwer provincie, waar burgerlijke er/nfgemengdeinstellingen van weldadigheid zijn gevestigd, met uit- noodiging te bevorderen, dat de reglemerten dier instelling'n, voorzooverre daarin een bepaling als door mij aatigegeven, nog ontbreekt, alsnog daarmede worden aange- vuld. Gaarne zou ik voor 1 April 1928 worden ingelicbt omtrent het door de gemeente- benturen aan uw ubnoodiging gegeven gevolg." de ddkter. „De gevaarlijkste en wiildste bonideni, die er bestaan, maair trouw en gielhoorzaam aan hen, van wie zij houden. Kom hier Piladus, hier He redes, hier Diana". Heel langzaam en aarzefemdi, zoo het sciheen, kwaimen de reusaehitige dieren bij hun meester, miaar ze bleven naar mij kijken. „Nu, Cuips", zeiide de dokter snel. Still sitaan en laat je besnuffelen. Ze zullen je niets doen, terwijl ik hier ben en ocik niieit als ik weg ben, zoodra ze het be- grijpen. Ze zijn heel ver:stamdig".• Ik stond doodistl, zooals hij aangegeven had en langzamerlhairJd wend het ge'bnom miinider, en ofscihoon -ze geen teekenen van vriiierudschap aan den dlag leqden., toch keken ze me niet meer zoo woedend aan met hum verschnikkeilijke oogen. Plotseling rinkeldie de ttelephoonbel en met een veelbeteelkenienid kmiikje naar mij, nam de dokter den hoorn op. ,,Net op tijid", fluisterde hij. „Ik wist t wel. Ilk hield mijn, adern in, om vooral toch maar geen geluid te geven. Hallo", riep idle doki'ter. ,Ja, hier, dr. Carmidhael. Wat wiit u? Wat?... Wie? Onimogeilijlk. Ik helb drie groote hand en altijld los ronldloapen om it huis. Die laten geen rat doorHet kan onmogelijk, zeg ik u... Is dat bepaald noodzakelijk?. Wie bent u, zeqt u?... Imspecteur Benton? Nu, dam moet het maar, maar Ik vind het heel diwaas.Best, waohit ,u dan even, totdat ik de honiden helb opgesloten. Dam maak ik het hek voor u open... Maar ik vinld het heel lastig...' Hij ihling den hoorn op en kwam weer biji mij, „Zij denken, d'at je nog im huis was, VAN LEAR BLACK KOESTERT GROOTE PLANNEN. Aan 't Haagsche Aneta-kaintoor word't gemeld, dat de heer Van Lear Black voor zij'n vertrek naar de Vereenigde Staten, waarbij1 de vliegtuiigbeistuurders Geysen- do.rffer en Scholite hem ziullen vergezeJ- len, met de directie der K. L. M. bespre- kingem heeft gevoerd omtremt zijn plan- nan voor het volgend jaar. De heer Van Lear Black heeft op zijn reis ziclh verscheildene goede vrienden ge maakt; zoo heeft hij een uitnoodiging van den Engelschen consul te Karachi am daar eenige dagen te komen doorbrengem em vain den Chief Justice te Allahabad om daar mat hem op de groote jacht te gaan. De beer Van Lear Black zou daarom gaarne het volgend jaar met de K. L. M. weer een tocht maken naar Karachi en Allahaibad en dfezen tocht dan misschiem nog vender uitstrekken, diitmaal niet naar Nederlanidsch-Indie, doch naar Achter- Indie en mogielijk China. Verder zou de heer Van Lear Black dwars door Afrika naar Kaapstad' willen vliegen en terug. Deze tocht is thans door de K. L. M. in stufl.ie genomem, IR. A. A. MUSSERT. In de buitengewone zitliDg van de Prov Staten van Utrecht werd tot opvolger van jhr. ir. Ram als hoofdingenieur bij den Prov. Waterstaat benoemd ir. A A. Mus- sert c. i., tot dusver als gewoon ingenieur bij dezen dienst werkzaam. Behalve als secietaris van het Comite van Actie tegen het Ned. Belgisch Verdrag, verwierf hjj zich bekendheid door een publicatle in „De Ingenieur" van 20 Aug. 1921 over de Zuiderzeewerken. De strekking hiervan was, aantetoonen dat samenvc eg'ng van de in het plan Lelie en het plan van de studie-commissie 1892 voorgestelde twee zuidelijke iDpolderingen tot een groote inpolderirg, aan te bevelen was, waardoor een besparing van circa 441/, millioen gulden verkregen zou kunnen worden. DE FRANSCH-DUITSCHE BETREKKiNGEN. Men is schrijft de N. R. Cit. haastig in de weer om het omgewoelde pad langs het- welk Frankrijk en Duitschland elkaar toe- nadering betoonen, opnieuw keurig bij te harken. Dairdoor wordt steeds duidelijker wat Briand en Stresemann te Geneve bij hun „vlucht in de openbaarheid", in welke openbaarheid zij met.dat al vertrouwelijk konden spreken, als zjj wilden, met elkaar bepraat hebben. Het gesprek moet over de kwestie van het hersiel van aangerichte schade geloopen hebben moreele schade dan, wel verstaan. Stresemann heeft andermaal den mede- werker van een Parjjsch blad te woord gestaan, ditmaal ten man van de Petit Parisien en at hij nu zeide was in geluk- kiger vorm gek'eed dan zijn verklariugen voor de Parijsche Matin. Niet de vraag van de aansprakelijkheid voor den oorlog vormde nu het aanknoopingspunt, maar het blijde einde van de achtste Volkenbonds- vergadering. toen de bediienidem bimnenkwamen en nu zij.n ze overtuiqdi, diat je op het oogenblik hilar ibenit. Maar nu als die wind. O, wacht eveml Ga liggiem, Diana, Liqgen Pilatus, liggen". Hij snelde de kamer uit, maar was on- mdtdidellijk weer terug met een klein flesch- je en een dolkmes. ,,Neem diit mee", zeide hij snel. „Of- schoon ik .niiet gel oof, dlait je het noodlg zult ihabben. Maar dan voel je je zak'er- dler. Het is een fleschje onverdunde am- monialk. Al'S de honden last-ig worden, Idaoi dloe je de kurk er af. All een voor Diana ben ik een beetje bang. Van haar kan je nooiit heelemaal zeker zijin. Je moet oppassen, als ze zoo kruiipend naar je toekomt. En vooru.it nu, zeg geen woord. Blijf vlak bij mij in het donker. Kom Diana, kom Pilatus, kom Herodes". Hij draaidle .het licht uit, en gevolgd door de drile homdem giniqen we uit het idonkere huis den maanliiehten tuin in. Ik jhad geen. prettig gevoel. Het was nutteloos om net te doen, of ik niet bang was. Ik klappertande van angst. Mis- sclhiem wel een half uur in bet danker met dlile waeiste beesten. Er kon van alleis ge- ■beuren. Maar ik traclhtte mij zielf te troosten met de gedachte, dat allies beter was dan vijf jaar dwargarbeid. Wiji behoeflden r-'et ver te loopen. De Ihokken iwaren maar op een paar meter afistanld1, vlak naast het huis. Dr. Cammi- chael kniipte een zaklantaarn aan en ik zag voor het eerst dat hij een kort zweep- je in de hard haid. ..Loop heel zachtjes", fluisterde hij „en kom vlak achter mij, als i.k naar binnen ga". We gingen door een laa.g, smal deurtje, »Icdien deze Assemblee", zoo ?e de Strese mann, „die order zoo sombere voi rteekenen begon, ten slotte gfeindigd is met ar.n de wereld den indruk te geven dat men, alien moeilijkheden ten spgt, vrijmc edig en zonder eenige bijgedacbte of een'g ander doe) den de vestiging van internationaal vertrcuwen, kan sprikeD, en dat de seberpste verschillen van meening en de warmste redetwisL n in eerlijke en bevredigende overeenstemming kunnen eindigen, dan hebben wij het recht te zeggen, dat de achtste Assemblee zich tegenover de mensihhed vei dieristelijk gemaakt heeft." Het vermelde bericht van de Tagl. Rund schau, dat Poincare van het krakeel ook genoeg zou hebben, k'ijgt een bevest'ging in wat de correspondent te Parijs van de Times vernomen heeft. Naar verluidt, zoo zegt hij, heeft Poii care zijn colhga's ver- zocht voorzichtigheid in hun openbare uit- latingen te betrachten, en het is mogelpk dat in den Franschen kabinetsraad van heden in alien vorm het besluit zal worden genomen, om de Duitsche gevoHens in elk opzicht te ontzien. Als de Duitsche nationals ten ru geen nieuw offensief beginnen bij devieringvan den 80sten verjaardag van president Hinden- burg kan men weer voorziehug vordtren op het toenaderingspad. EEN ZONDERLING MISVERSTAND. Reuter meldt nit Boston dat men daar ietwat verbaasd was over perstelegrammen uit Moskou, die behelsden, dat de rowjet- regeering de uitnoodig'ng had aanvaardtot deelneming aan het feest van het driehon- derdjarig bestaan vau de stad Boston (in 1930). Het gemeentebestuur had ramelijk geen dergelijke uitnoodiging verzonden. Het is nu nader gebleken dat de uit noodiging was uitgegaan van den con cierge van een drukkerij, die het placnetje had bedacht in 1930 in Boston een feest te organiseeren van wereldsteden. PROTESTANTEN TE DOUR. Te Dour in de Boiinage, de streek waar indertijd ook Vir.cent van Gogh als evargelist werkzaam was, is de honderdsfe verjariDg van het bestaan van de protestantsche kerk gevierd De burgemeester en een delegatie van den gemeenteraad was daarbjj aanwezig. Dour is een der zeldzame gemeenten van Be'gie, waar de gereformeerde godsdienst zich, sedert de 16e eeuw, onderbroken wist te hanchaven. De geschiedenis wijst op de aanwezigheid vaD protestanten te Dour en omstreken van 1548 af. In de 17e eeuw werden herbaaldelijk bijbels en andere protestantsche boeken in beslag genomen en talrijke ,/ketters'' uit het gebied verdreven. Fenelon, aartsbisschop van Kamerijk, kwam in eigen persoon een onderzoek instrllen ma-, r ver- mocht evecmin a's zijr.e voorgangers de hervormde leer uit de Borinage te bannen. Het was eerst onder Josef II, in 1781, dat de protestanten van Dour hetwsagden openlijk hun geloof te belijden en een kerk te bouwen, die later in een smidse werd herschapen. De huidige kerk wer-d f pge- richt in 1827 met den steun van kenmg Willem I der Nederlanden. in loan buitenlhok met een hoop traliehek en een camenten vloer. Daar achter was een amldleir gedeelte met een da.k en ten dleele b.eschuit voor wind en reqen d'eor een stunk aainigrenzemden mnur. Tuissc.ii n de twee giedeelten wais geen eigeniij ce aifisclheiildliinjg. „Nu er maar in", fluiistende de dokter, „iheelemaal naar achter. Kruip tegen den mwitr aan, wanit ze zullen met hun lan- taarns zoeklidht .spelean Ik zal pro'bee.ren idle hionidlen vlak bij de trialies te llaiten blij- ven, maar als je leven je lief is, geen ge- luiiid en geen bewageing". Hij verhiief drei- gend zij.n stem. ,,Neer Diana, *neer". en boog klaipte hij met de zweap. ..Neer Pi latus, beroer.de hand", en er volg.de een arngstig gejanik. De drie reusadhtiige homden kropen wtrevelliig• tegen de trollies aan en een mli- nuut, dlie mij heel lanig scheen, stomd hun meester dreigen.d bij hen met opgeheven kanwiahs, Toen stapte hij snel weg door idle deur, die hij met harden klap sloot ■em liap snel de oprijllaan aif naiar het hek. .Een diepe, geladen 'stidte! En bij het onlzdkere maanlidht kon ik de dirie homden zlien liggen en strak voor zich uit turen in die diepe sohaduw waarin hun meester verdwienen was. Plotseling klomk er in de verte het ge- rammel van een kettiinig, het geluid van open- en diciht.slaanlde hekken en een ge- mompel van grove stemmen. Toen weerklonken er snelle voetstap- pen op het girinid en het geluid der stem- men zwol aan. De honldlen spitsten d'e ooren, en alle stoniden gelijktijidig op a stieten een dof gegrom uiit. (Wordt vervolgd.) De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van dep dienstplicht, ter secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor- den gekomen A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor- diger B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door hunne wettige vertegenwoordigers. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie dezer geineente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending.^ V oor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 30 Sept. 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1