ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. TfTTfOfOfrifrifrifr No. 8125. Vrijdag 30 September 1927. 67e Jaargan Een nieuwe neus. JiALJillA. A sAf SrAig- ^mlkg. 3iAc 3aiinZ JU ITE H IkU 0. f tBUNNEMENTSPRIJS: EEESTE BLAD. BINNENLAND. F EUILLETOH. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen !r. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voo. 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor /'t buitenland alleen bij vooruitbetalinp. Dit blad rep<ichijnt lederen Maandag>, Woen«dn<- en Vrlldatfavond. EERSTE KAMER. Ziittinip van Woensdaq. Aanpenomen wordt met 19 tegen 15 stemmen een voorstel-WiibantVan Emb- den, Koster en De Veer, cum een commis- sie-te voonmen, bestaande uit den Voor- zitter van de Kamer .en, de voorzitter van de fracti.es, welice comimissie een niet- bindende aanbevelAnp zal opmaken ter benoeminp van een cominies-priffier der Kamer, Hierna komt aan de orde de naastinq van den, spoorwep Enschede-Nederland- sche ,p.rens. De beer De Mural t (V.-B.) wijst er op, dat de naastinq op bet departement voor- bereid is zonder eenip overlep met belang- heblbeniden. Tocih is het kapitaal der maatschap^' voor 90 pCt. in Nederland peplaatst. De toezeqiping. dat het peidedte der lijn in Duitschland wel voorloopip door de Hol- landsclhe spoor zal blijven peexploiteerd noemt spreker een doode musch, aanqe- zien het doel van het ontwerp juist is, de exploitatie op vreemd ter,rein te doen ein- dipein. Spreker heeft een miotic oppesteld, waarin de repeerinp wordt uitpenoodiqd aan de b elan pen der aanideelhouiders tepemoet te komen. De heer De G'iselaar (C.-H.) ziet niet veel heil in de motiie. Hij zou liever het ontwerp zien a.anlhouiden. TEGENSPRAAK. Naar het Ned. Corr. Bureau verneemt, is het bericht in ,,Het Volk' over een meeninpisverscihiil tusschen den Minister van Arbeid en dien van Buitenlandsche Zaken betreffende onze handelspolitiek pure fantasie. Zelfs een sohijn van aanleildinp tot dit bericht ontbreekt. EEN WAARSCHUWEND BOEKJE. Ails een overdruk uit het Gentraal Ver- sla.p der Arbeidsinspectie 1926, versoheen bij de Alp, Landsdrukkerij wederom een brochure over ..Onpevallen door Electrici- teit (iprijs /0,50), dat inderidaad in zeer veile hanidien behoort te komen, want het vert el t udtvoerip van de on.pevaUen, ver- oorzaakt door electriscihen stroom, voor zoover zij ter kennis kwamen van de elec- trotechnische adviseurs. Het waren er 149, waarvain 19 doode- lijik. In 22 pevallen was het onpeval te wij- ten aan defecte machines, toestellen en leidinpen; in 13 pevallen aan ondeuplde- lijlke toestellen en leidinpen en in 4 pe vallen aan foutieven aanlep. Onwdllelkeuripe aanraikinp van onder spanndnp staande deelen veroorzaakte 40 maal een onpeval; aanraikdnp van onider spanning staande deelen in de meeninp. dat deze uiitqieschakelld waren, kwam 20 maal voor. Tenpevolpe van het veroorzaken van een kortsludtinp bij het werken aan of in de onmiiiddellijlke nabijheid van onder spanndnp staande deelen, overlkwam aan door ARTHUR GASK. 9) Vervolp.) Binnen enkele oopeniblikken zaten we aan tafel. Mijn qastheer haalde een flesdh lekkeren wiitten wijn te voorschijn en on der zijn pezellip pekout wertden onze zor- pen op den aohterpirond pedromgen. Hij babbelde penoepJijk over d'e bijzon- deriheden van mijn ontsnappinq, en ik stelde natuurlijk zeer veel belanp in alles, wat deze laatste idapen in de staid pebeurd was. Het bleek, dat de autordteiten niets begrepen van mijin plotsellinip vendwijnen, en langen tijid weipierden aan te nemen, dat dk het Palais van Justdtie venlaten had. Toen ze den sleutel van de hanldboeden nog in den zak vain den cipiier voniden en geen boeien i.n de kamer, meenden ze on- miidldellijk, en daarop had ik perekenld1, dat ik nop geboeiid was. De eerste uren na mijn ontsnapping .hadden ze het pebouw tot in de klednste hoekjes en paatjes door- zocht, want ze achtten het onmopelijk, dat een veboedide man een paar meter in 'die sitraat kon voortwanidelen zonder op- pemerkt en acihtervolgd te worden. Toen begonnen ze vagelij.k te beseffen, dat ik me van diiie boeien onfidaan kon hebben en .pdnpietn wat vender in den omtrek naar mijn niiietiip persoontje zoelken, want er waren nu bewijzen, dat ik op stnaat was gekomen. Pepple, de pnoeinteman, was komen vertellen, dat hij mij pezden had, toen hij een courant op sitraat kocht. Toen men er bij hem op aandronp om te zeggen, 20 pensonen een onpeval en door andere j oorzaken bij het werken aan onder span- ming staanlde deelen ontstond 9 maal een onpeval. Door het onder stroom uitnemen of iozetten van smeltveiiiglheden kwam 2 I maal, door het onder stroom uitschakelen j van een schaikelaar 1 maal, door het on der stroom insclhakelen van schakelaar.s 3 maal, door het onder stroom uitschakelen van sdheidinpsschakelaars 5 maal en door het oversprinipen van een vonk 1 maal •een onpeval voor. In 9 pevallen leidden anldere oorzaken tot een onpeval. Een voor eetn worden al deze pevallen besproken, sommige toepelicht door tee- keninpen en foto's. Juist in de uitvoerip- heid zit het nut van dat boekje, want voor alle b-etroldkenen liqt daarin de leer waar- door zulke onpevallen ontstaan. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Elestiscfa als rubber moeten Uw spieren zijn. Vaak echter zijn zii onveerkrachtig en pijnlijk, de oorzaak daarvan is dikwijls rheumatiek. De gezonde doorstrooming van het bloed is gestoord. Verbruikte stoffen zetten zich vast als harde slakken en verergeren het ongemak. Zoo begint de rheumatiek, die het leven tot een kwelling maakt. Aspirin-tabletten doen het bloed wurm en krachtig door het lichaam stroomen Dear zij grootendeels zonder oponthoud naar de pijnlijke plek worden gevoerd, helpen zij bijna onmiddellijk. Men verlange echter steeds de eciiti Aspirin-tabletten in de origineele verpakkinj»"««yet.", I kenbaar aan den oranje band' en het Bayerkruis. Prijs IS cts. DE UITVAART VAN „MOEDERTJE TACK". De correspondent \lan de N. R. Crt. te Brussel meildt, dat Dinsdaip aldaar in de kork der Correpiostraat, de lijkdienst plaats had van mevrouw Tack, een der meest romantische fipuren uit den strijd der Belpische soldaten aan den IJzer, Deze weduwe van een Zwitsersch officier, kapitein Favarper de la Favarpe en zelf behooremd tot een, sedert de 16e eeuw, in de IJzerstreek bekend peslacht, was 78 jaar oud toen de oorlop haar kwam ver- rassen in hare villa te Nieuwkapelle, enkele kilometers bezuiden Dixmuiden. Ondanks de .peweidipe beschiietinpenen de zware ontberinpen welke met een verblijf waaroim hij niet dadelijk alarm had pe- slaigen, beweerde hij, dat hij zich pais her- liinnerde, Wie ik was, toen hij aan de thee zat. De politic was razenid op den man en den volgianden dag had Pepple diep ver- onitwaardigd een stuk inigestuuird aan ,,De Adiverteerder" met een relaas van de be- leediigingen, die hem waren toep'evoepd. Toen had Drivel Jones onvoorzichtip- lijk toegepeven., dat een man, die bedrie- gelijk veei op mij leek, hem in de vesti bule was voorbij gekomen en toen was er een storm van spotternijen boven zijn hoofd losgebarsten. Om een armen drom- mel vijf jaar te bezorgen en hem dan zon der meer te laten onfcsnappen, eer hij nop vij.f minuten gezeten had, vond men in het algemeen onbegrijpelijk en de snoe- vende advocaat werd er leelijik doorpe- haald. Over het geheel, zeide dr. Carmichael, besohouwden de menschen mijn vlucht als een poede mop en algemeen hoopte men, dat ik ontkomen zou. Klaarblijkelijk werd de politic daarom herhaaldelijk op een valsch spoor gezet. Mijin neus, zoo vernam ik, was een be- laniprijik punt in alle besdhrijvinigen, en het bleek, dat enkele zeer respectabele burgers veel hinder .hadden onidervonden door den vorm van 'hum ireukorpaan. Een der raadsleden was tweemaal aanpehou- dan en verzooht om zijn alibi te bewijzen en e!en al te ijverige politieapent had waarlijk dominee Pumpkin Tosh pearres- teerd, juiiSt toen deze waardipe man zich gereed maakte om een koud souper te presideeren, ten bate van een kerkfonds. De goe-tpeimeente in Adelaide hiield i.edereen, dlie een prootem neus had voor den gek, en h.et was nu mode .onider de kleiiine jongens om ieder die zoo'n orgaan bezat, ijverig te volgen. Maar het publiek mocht la Chen, voor in de vuurzone pepaard pinipen, weiperde ,,Moedertje Tack", ook wel, in de wan- deling, de „Joconde" peheeten, hare fel gelhavendie viilla te verlaten. Tot in den winter van 1916 bleef zij bij de soldaten, leefde met ihen in de loopgraven en zorpde geregeld voor koffie, clhocolade en sipa- retten; vaak moest zsj in de betonnen scih.Uiilplaatsen van de IJzerlinie beveili- ping zoeken tepen het Duitsche artil'lerie- vuuir en de pasbommen. Op aanidringen van de militaire oveilheid en nadat zij' tot ridlder in de orde van Leopold II was geslagen vertrok moe- dertje Tack, een avond, op een door een solidaat bij den teugel peleiden ezel, over de houten ,,passerellesdwars door het bloedipe, modderige IJizerlamd, naar De Panne, waar zij tot het ainde van den oorlog zou verblijven. Talrijk waren de hooggeplaatste personen die, bij een be- zoeik aan de Belgisohe loopgraven, ook even bij moedertje Tack binnenliepen ein hunne handteekendng plaat'Sten in haar guldenboek. Dit was o.m. het peval met kondng Albert en koninpin Elisabeth, den prins van Teck, de prins van Wales, de ministers van oorlop De B'roqueville en De Ceuninck en vele anidieren. Voor enlkele dapen voelde het krani.pe oudje, dat den leeftijd van 91 jaar had bereikt, dat het einlde nu niet heel lang meer zou uitblijven. Met den auto van den minister van landsverdediginig werd zij van Nieuwkapelle waar zij den zomer in hare herbouwjde villa had door- gebracht naar Brussel getransporteerd, waar zij, te midden van hare familieleden, zacht en kailim overleed. Inpevolpe haar wensch is moedertje Tack Woensdag, te Nieuwkapelle be- p raven.. HOE ER TE LONDEN GEBOUWD WORDT. Volgiens den heer Johnson, een lid van een Londensche makelaarsfirma, zijn er sinds den oorlop te Londen* oor honderd millioen pond sterling nieuwe huizen ge zet of nog in aanbouw. N-ooit, zei de heer Johnson tot een verslaaqever van de Westminster Gazette, is er te Londen zoo- veel pebouwd als flhans en er is nop ruim- te penoep voor verldere uitbreiding. Geld is goed beJiepd in gebouwen te Londen. Voor een instortdng behoeft niet pievreesd te worden, alle gebouwen die nieuw ge zet of onderthanden zijn voldoen aan een waarlijlke en drinpenide behoefte. De nieuwe Repentsitreet heeft vijf a zes mil lioen pond pekost. De Londensche graaf- sohapsraad heeft voor 13 miljoen pond laten bouwen. In aanbouw zijn verdeir o.a. nop gebouwen voor de Enpelsche bank voor vijf, voor het onder or omdsche spoorwep station van Piccadilly Circus voor een, llatis op Crosvenor House site, Park Lane voo.r anderlhalf, voor de Mid land Bank te Gheanside voor anderhalf, een electriciteitspebouw te Ohiswick voor twee, een mariktpebouw voor twee en een half, voor de Londensche Uniiversiteit van anderhalf, voor Lloyidis van twee miljoen. Tal van aiannemers in de bouwvaikken te Londen hebben dan ook sinds den oor lop fortuiin gemaakt en de industrieen, die bij het bonwvak betroklken zijn, beleven goede tijden. De waarde van den grond de politic was het bittere ernst. Ik had ihaar tot een voorwerp van spot gemaakt; en van den hoopste tot den laapste span- den zij zicih in om weer die hand op mij te 1 egg en. Na onzen maaltijd liet dokter Carmi chael mij (het huis zien. Er waren vier kamers gemeulbeld. „Het is hier niet zoo keurip als bij den reohter," meende hij glimlachend, ,,en vainnaciht heb ik geen veerenbedje voor je. Maar je kunt toch heel rustig slapen, want de honiden laten geen muis door, als ze los zijn". Wlz giingen in de bibliofiheek, waar de boekenikasten reikten van den zolder tot den vloer. ,,Hier zijn we te zamen met de hooge ziielen der wereld", merkte de dokter ern- stig op. ,,Men voelt ziclh noodt eenzaam, zoo omringd van deie groote geesten." Hij vrOep mij, of ilk scihaaikte en toen ik hem de nieuwe analyse van het Ko- uiingsgamibiet uitlep.de, was hij e.r^ in zijn scihik. „Vanavond zullen we een spelletje doen zeide hij vol peestdrift. „Maar ik zeg je vooruit, dat ik een sterk speler ben." Wij beklommen den toren en hij waar- sdhuwde mij fluiisterend om het heel zacht- jes te dben. ,,Het peloid draagt zoo ver in deze tud- nien", mompelde ihij, ,,de mnren zijn zoo hoop. Ik hoorde het bijna altij>d, als je de keukendeuir opendeed en aitijd, als je 's avonld's het bad liet loopen." Van den toren af had men een pradhtip uitzicht over het terrein van den rechter ■e.n toen 'ik alles eenis overzag, kon ik mij heel goed voorsteUen, dat ik dikwijls zoo'in onrustip pevoel had pehad in den anderen tuin. Iiedere vierikante meter kon volledig be- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. en de huren zijn ook aanzienlijk pestepen. De kroon trekt uit Regentstreet tilians 400.000 pond 's jaars, tegen 192.000 pond j in 1920. Grond die voor den oorlop een pond per vierkanfcen voet kostte, is thans 20 pond waard. BEROERING IN DE INTERNATIONALE ATMOSFEER. De VoLkenlbondsvergadeninig heeft Maandlag de ontwaipeninpsmotie, nadat zij zulk een vorm had gekregen, dat men ,,de kerk in het midden" hieid, onder levendipe toejuichinpen met algemeene stemmen aangenomen. Men zou hier meer voldoening over kunnen pevoel en, schxijft de N. R. C., indiien de internationale at- mosfeer ziuiverder was dan zij juist de laatste dagen pebleken, i.s. Het is een gem een plaats peworiden, maar men dient bij zekere verschijnselen aitijd weer te herlhalen, dat zedelij.ke ontwapening voor- af moe.t paan aan stoffelijke ontwapening tusschen de volken. Bij de peringiste aan leildinp is men er ecihter petuige van, dat een debat ontstaat, waarin al het oude zeer oppehaald woridt en men omkijkt naar spied wonden en het sdheen, of ik door de ramen naair biinnen stond te kijken. Het bepon te sohemeren, toen we naar boven giingen en een heel en tij.d stonden we stil te turen naar de lichten van de •staid in de verte. „Kij,k", fluisterde hij plotselimg. „Zie je dlie twee agenten, daar op den wep on der de lantaarn. Ze zijn tepenwoordig s avonds aitijd samen. De algemeene opi'nie is, dat je buiiten je zelven zult zijn en tot alles in staat." Eer ilk nop iets kon antwoorden, hoor- den we het !hek klappen en het geluid van I hooge ladhende stemmen uit de rich ting van den tuin van den reohter. i „Pas op" fluiiisterde de dokter en hij trok mij neer op den vloer. „Niet boven de balustrade uitkijken, de zon staat ach- ter je." Toen begon hij zachtjes te laclben. ,,Nu zullen we een grap beleven", prin- nikte hij, ,,dat is .het personeel van den reohter, dat terupkomt. Het sc'herm paait op." Ademloos lagen wij door de spijilen te gluren. Er waren er vier drie meiisjes en een man, en ze liepen allemaal heel lanpzaam op het huis toe. In het .onzekere lidht van die maan koniden we zien, dat ze alien bepakt en beladen waren. Zij pooidien hun pakjes onverschiillip neer bij de keukendeur, en de drie meis- jes snelden sdhaterend naar de abrikozen in den achtertuin. We hoorden, hoe ze de takken naar benelden trokken en de twijpen afbraken in hun pulzigheid om de vriudhten te be- maeh.tipen. ,,Ondeupende meiden riep de man. ,,lk zal het aan den redhter vertellen, en dan zal die oude baas het jullie wel in- peperen. Voor zes maartden pa je de doos in." Toen bepon hij op zijin gemak de dleur open te maken en een oopenblik later een zwart verleden vol verbitterinq in plaats van naair eldCrs verschieten voor zich uit. President Hinidenburg's rede bij de ont- hiulllinp van een oorlogsmonuiment heeft het o.pnieuw ontketend. Al wat in Duitschland nationalistisch voelt en idenikit, heeft zich erin verkneuterd, dat de presi dent bij deze gelegenheid nog eens flink is oppelkomen tepen de ..leupen", dat Duitschland schu'ld aan den oorlop pe- weest was; plechtiq veriklaard heeft, dat het Duitsche leper ten oorlog was gegaan met ,,sc.hoone handen" en een zuiver ge- we.ten; en dat het Duitsche volk enkel ge- stredein heeft om zich tegen de het om- rinpende pevaren te verdeidipen. Een in den ouden stijl pesteld telegram van keizer Wilihelm aan ,,veldmaarschalk" Hinden- burp deed het onaangename opzien in de peallieerde laniden nop toenemen, niet het minst van wepe ihe.t fedt, dat dit doc.r de Duitsche pers openbaar gemaakt werd, omidat dit niet zonder Hinidenburg's goed- vinlden gebeurd kon zijn. Nlet bekend is geworden wat president Hindenlburg pe- antwoiorid em hoe hij zijn antwoord onder- teekend heeft. Anders zou d>:t misischien ginp het licht aan. Nu scheen er een heelen tijd niets te ge- beuxen, alleen klonk er telkenis een luid gegichel bij de abrikozen. Toen duwde de man de deur open en riep heftig: „Zeg, komt hier, miei'sjes. Houldt op met dat gezanik,ik heb je dadelijk noo- diiig. Vooruit, pauw wat." Een van de meisjes pooiide een abrikoos bij wijze van. antwoord en we hoorden de vrucht bonzen tepen de jaloezieen. ,,Vei(diuiiveld", riep de man. ,,Komt on- miilddellijik hier. Er is inpebroken. Een oogenlblik later begon een van de meisjes te gillen en de telefoonbel rin'kel- de als do! in hat huis. We hoorden hard scihreeuwen door het toestel en herhaal- delijik vernamen wij het woord .Politic" ,,Zoo gaat ie pOed' fluisterde de dok ter, handen-wrijvenld. ,,In tien miniuten zullen je vriienden hier zijn." Maar de politie was bininen vijf minu ten ter plaatse, scheen h.et. Eerst kwamen er twee buiten adem aanrennen, toen nop een, een hoopere blijkbaar en eindelijk een groote auto met nop een stelletje van een half dozijn. ,,Hij is het, dat is zeker", rilep een van de eerste poliitieagenten tepen de nieuw- aangekomenen. ,,Hij is hier peweest, we helbben de handboeilen g.evonden. En 'hit kan nog niet lamp wep zijn, want ide zeep m de badkamer is nog nat." De dokter kneep mij in den arm en toen ik naar hem opkeek, zag ik, dat zijn ge- laait bezorpd stond. ,,Sst", fluisterde hij met zijn vinger tegen zijn liippen, ,,We moeten dadelijk naar beneden. Ze willen hier natuurlijk zoeken. Daaraan heb ik niet p'edacht' Heel zacht kropen we naar beneden en toen trok Dokter Carmichael mij in de duiStemils van de vestibule. (Wordt vervolpd.) AP%V- COURANT mK| 3 ICMTCOEUR ROOK'IABAK HC0B2 Het meuwste plaatjes-album met leernjk reisverhaal verkrijg- baar op de bons van Niemeijer's STER-TABAKen FR1ESCHE HEERENBAA1, is getiteld: „Nederlandsch-Indie Van vroegere uitgaven zijn nog verkrijgbaar„Naar het land der middernachtzon", „De Middellandsche Zee „Amerika Voor hen, die reeds in het bezit der albums zijn en verder bons opgespaard hebben, stellen wij beschikbaar: Voor vijf Heele bonsi cen nikkelen tabaksdoos tien pf een prima tabakspijp - vijftien een im. oud zilveren tabakstrommel twintig een luxe patent pijp. STER-TABAK - Erkend de beste FR1ESCHE-HEERENBAA1 - Voor fijnproeven N.Vv.h. THBODORUS NIEMEIJER, Groningen en Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1