ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8120. Maandag 19 September 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus. ABONNEMENTSPRIJS: 8INNENLAND. BUITENLAND. FEUILLETON. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco Dit bind verschljnt lederen Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1.80 per 3 maanden - Bij vooruitoetahng fr. per post ;6,60 per jaar - per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbe talma Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. DE KAMERSLUITING. Met het gebruikelij-ke cereinoraieel heeft Zateridagmididag te 3 uur de Minister van Binnemtan-dsche zaken in een vereen-igde verg-a-dering van bei-de Kameris der Sta-ten- Generaal nanrens H. M. de Kon-ingin de zitting der Staten-Generaal gesloten, met een rede waarin gezegd wo-nd't, dat in het achterliggende jaar menig-e belangrijke maatreg-el tot stand kwam. en dat de com- missoriale arbei-d, ten aanzi;en van meer dan een dier maatregelen meit gelukkig gevolg verricht, van dit resultaat een zeer belangrijke factor vonm-de. Als voo-r- beelden mo-gen genoemd warden de comptalbiliteitswet en de Indische bedrij- venwet. WIJZIGING FORENSENBELASTING. Bij de Tweede Kam-er kwam een wets- ontwerp in, hoofdzakelijk bedoelend de herzienirtg van eenige speciaal urgente punten van de forensenlbetasting. Ten eerste een voorziening tegen het belasten van woonforensennaar het in- komen, welke regeling bijv. buitenplaats- beziiitters van hun buitenplaatsen verdrijift. Het voorstel is de belasttimg der woon- f oreusen los te maken van de inkomsten- belasti-ng, en te la-ten voortbestaan als een aifzonderlijke heffdng, waarvan het tani-ef samenbang-t met den duur van het verb-lijf of met de hu-urwaarde der w-on-ing. Een fcpndere bron van bezwaren der tegenwoordige regeling is gelegen in de 0-mstanidliglheid, dat reeds de enkele aan- weziqiheid tot vervullmg van eene be- treklking belaistiingplddht do-et o-ntstaan. Deze bezwaren zullen worden ondervan- qen indien ten aanzi-en van een betrek- kin-q evenals reeds thans ten aanzien van een bedrijf en van een b-eroep het geval 1-s de eischwo-rdt gest-eld, dat de uitoete- na'nq ptaats heeft in een va-ste innohting. Niet als far ens kan worden beschouwd iemand die op meer dan 90 dag-en m een beu-rsgebouw aanwezig is als beursbe- zodker en niiet de beschikkmiq heef ov een in het bijzonder voor hem bestemde of eene andeire bepaaldelij-k v-oor hem ge- reserveerde rukn-fce. Een verdere be paling wil v-oo-rkomen, dat openlbare ambten-aren wier werkkrinq zidh over meer dan een g-emeente uitstrekt in de qemeent-en buiten h-un standplaats als forens betastd-nqplichtdg zijn Op grond van de wenschelijk'heid. per son-en met lage inko-mens teg-emoet te komen is in het ontwerp bepaald, dat weikforensen wier inkomen blijft beneden f 2000 in -de forensaal-gemeente slec'hts Ban deride zullen hebben te betalen van wat zij sclh-u-ldig zouden zijn als zij in die gemeemt-e hoo-fdve.rblijf hadden zander elders werkfarens te zijn. EEN NIEUW PASPOORT. Naar de N. R. Crt. verneemt, zal er een ni-euiw paspoort komen, waar het for- mul-ier ziicih meer zal aan-sluiten bij dat, op de Internationale pa-s-conferentie van 1920 te Parijs va-stg-esteld. De indeeling zal anders worden. Verder zal de hafid- teekening van den secretaris-generaal van budtenlandsche zaken worden vervan-gen - doo-r die van den ambtenaar die den pas uitreikt. De verlengingen zullen voo-rtaan moe-ten worden ingeschreven op de twee daarvoor bestemde afzon-derlijke bladzij- den en niet meer versprei-d mogen v-oor- ko-men. I Voor het pulbliek zullen de formaliteiten in zoover verzwaard worden, dat voor het dubbele pa-spoort van man en vrouw ook het sig-nalement van de vrouw en haar handteekeninq, dus ook haar teqen- j woordiiglhei-d naast die van den man bij de aanvraqe en udt-re-ik-inq van den pas ver- eischt za:l zijn. DE FINANCIeELE VERHOUDING TUSSCHEN HET RIJK EN DE GEMEENTEN. Het rapport van de Staatscommissae voor de herzien-inq van de financieele vehhouidiinig tusscihen het rijik en de qe- meenten is qereed en zal Dinsdlaq worden gepubliceer-d. De Amsterda-msche oud- wethouider VVib<:iut heeft daaruit aan de Tel. het volgende medagedeeld: De commissie is -eenstemimigop een li-d na. Het rapport c-oncluideert tot een voor- sitel om vast te legqen een stelsel, waarbij het rijk aan de gemeenten verqoeden zal bepaalde percentages van bepaal-d-e on- derdeelen d-er gemeentelijke uitqaven. Deze o-nderdeelen zijn in -hioofdzaak de kosten van -de politie, een deel van de ..kosten van het onderwijs, -die nog te la-ste van de gemeenten komen, de ver- pleging van axmlastiqe krankzinniq-en en nog enkele and-ere uitqaven. De percentages, die het rijk aan de ge meenten zou vergoaden voor de uitqaven dier bemoeiingen, zijn den hear Wibaut met e-en andere groote bus, welke 4 inch kiorter en van staal gemaakt is, bepro-efd. De omnibus, welke -de degelijkste blijkt te zijn, zal aangewezen worden als mo-del v-o-or mieuwe bu-ssen, welke het verkeer in de straten in Lon-den m-oeten vergemak- kelijlk-en. EEN GIFT AAN MEVR. NUNGESSER. James Walker de burgemetster van New-York, die thans in Parijs toeft, heeft daiar een bezoek gabracht aan de moeder van den veronqieilukten vliege-r Nunges- ser. De burgemeester kwam aan mevr. N-unqesser een bedrag van 1,000,000 frs. aanbiaden bijeengebracht door Amerika- nen als blijk van bewonderin-g voor wijlen haar zoon. EEN ZENDELING UITGEPLUNDERD. Te Joenandoe in China is een Ameri- kaansch zendelin-" aangevallen en beroofd. TER NEUZEN, 19 September 1927. niet prec-ies bekend. Wei weet hij, dat, wat Amsterdam betreft, de rij.ksuitkeering verg-eleken bij de thans bestaande rijks- uitkeerinig, op grond van de Wet van 1897, beiangrijk h-ooger zal zijn, ho-oger na-melijk een bedrag tussch-en 2% en 2.8 raillioen per jaar, dat wellicht reeds voor 1928, doch zeker v-oor 1929, zou worden ui-tgekeerd. De staa-tscommiissie heeft werk willen doen, dat terstond, voor practische uiit- voering vatbaar is. Zij heeft rekeniing willen houiden met het bedrag. dat het rijk beschiikjba-ar ZOu kunnen stellen voor udtvoering van het stelsel. De uitkeering op grond van de Wet van 1897 kost ongeveer 20 m-illioen; op den voet van het voorstel der staatscom- missie zal zij 38 a 39 millioen ei-schen. De commissie is, naar de heer Wibaut aan- neem-t, van meening g-ewieest, dat een grooter bedrag dan een nieuwe uitgave van 18 a 19 millioen op he-t oogenblik niet van 's lands schatkist kan word-en gevraagd. DE GRO-OTSTE OMNIBUS TER WERELD. De groo-tste o-mn-ibus op de geheele werel-d is tlhanis in de straten van Lon-den te z-ien en d-oe-t -denken aan een uitvinding van Jules Verne. De omnibus is van alumini-u-m gemaakt, heeft twee dekken en zes wielen. Het bovendek van de bus -is g-ebeel overdekt iteneinide d-e p-a-ssagiers voor regen te be- sc-herm-en. Er zijn 66 zitplaatsen en de omnibus is 29^2 voet lan-g. De bus wordt n-u tegelijk door ARTHUR GASK. 4) (Vervolg.) Binnen een paar minuten zou er^ overal g-eroepen worden: ,,Houd -den dief en als i-k niet onmiddellijk in een hoi kon krui- pen, zou mijn gevangenn-eming slechts een quaestie van uren zijn. Ik had niets om mij te vermommen, ik had g-een geld om weg te komen en ik wist geen enkele schuilplaats. Het za-g er slecht voor mij uit en ik be- gon te vinden, dat ik er heel verkeerd aan had gedaan om weg te loopen. De tram stopte aan het eindpunt en ik sprong er snel af, terwijl -de conducteur den b-eugel omdraaide. Zonder bepaald plan sloeg ik snel een zijwe-g in, -die rechtboekig stond op den boof-dweg. Alles, om maar niet in de na-bijheid' van menschen te komen en die weg scheen nogal eenzaam. Er stonden groote villa's met tuinen er omheen. Het was dien dag -drukkend heet, over de honderd graden in -de schaduw, en er waren niet veel menschen. In Australie gaat -men niet meer uit in de hitte, dan strikt noodzakelijk is. Ongeveer vij-f minuten liep ik verder, de wanh-oop ten prooi, -en toen, plotselmg, kreeg ik een inval, die voor mij redding bleek te zijn. Ik kwam voo-rbij een hoog ijzeren hek, dat zorgvul-dig gesloten was met een boom en een kebtin-g; toen ik even door de spijlen keek, zag ik drie reusachtige honden o -de oprijlaan loopen. Het waren en-orme, woes't-kijken-de knapen en hun groote oogen schen-en mij onheilspellend aan te star en. En opeens herinnerde ik mij, aan wien zij toebehoorden. Dat waren de waak- honden van den izonderlinq Dr. Robert Carmichael. Die d-okter was een welbekende per- soonlijkheid in Adelaide, bekend alleen bij reputatie, want -maar een heel enkele had hem in levenden lijv-e gezien. Hij kwam n-ooit buiten zijn -eigen terrein, en zijn huis stonid ver naar adhteren tusschen de boo- men, -de hekken waren altijd gegrendeld. Het huis werd „De Torentjes ge- n-oem-d, omidat er een vreemdsoortig ob- servatorium aan-gebouw-d was, dat zich stati-g verhief uit het midden van het lage, lan-ge gebouw, -dat maar een verdieping ha-d. M-aar -niet omdat dit alles mij inviel, sloeg mijn hart plotseling sneller. Ik her innerde mij iets, dat v-eel belangrijker was. Opeelns wist ik, dat het huis van Tech ier Cartright er vlak naast lag. Ik had eens gehoord, dat de rechter onizen hoof-d-kassier vertel-d had, dat hij in maanlicihte nadhten nooit slapen kon, omidat de honden van -dr. Carmichael zoo brom-dem en blaft-en, terwijl ze buiten r onddwaalden. Di-t herinnerde ik mij weer en ook, wat ik diein eigen moxgen in de wachtkamer had vernomen, dat het huis van iden rech ter op het oogenblik leegstond, omdat de heel-e familie op reis was. DE KERMIS is ree-ds aan-gevian-ge'n. De -d-raaimolen en de zweefmol-en hebben hedenvoorm-idda-g hun linnen omhulsel a-fgeworpen en zich voor -de draai- em zweef'lustigen besc-hik- baar g-estelid. Voorts zijn op de markt de gewon-e b-szoekers, oliebollenkramen, wa-arzeggerstent, schi-ettent, wafel-bakker en wtat dies m-eer zij, verrezen. Oo-k -d-e Turksche sohomm-el staat ter besdhikk-img van ihen die niet bang zijn voor zeeziekte, h-et Luna-park is in aan- bouw en h-et cirque-Passel is verrezen aan -de B-urgegneester Geillstraa-t. Het pro- gramma van dit cirque s veelbeloven-d. Overi-gens is de kermis ingezet met ver- toomiing-em in de vaste lokalen. Na -de rust gedurende de zomermaan- den heeft het Concert- en Bioscoopg-e- b-ouw zijn -deu-ren opemqesteld en is be- gonnen met d-e film van Chaplin „Gol-d R-uslh", -d-at zoowel Za-terdag als Zon-dag -een attractie is g-eblelken, terwijl de voor d-ez-e inr-ichting vervaaridig-de, film van Ter Neuzen als woon- en handelssta-d e-en zeer groote attractie is. Het is dan ook zeer inte-ressan-t ver-sc-h-illenide kiekj-es uit z n w-oon-staid op h-et witte doelk te zien ver- to-onen, personen die men uit het dage- lijksc'h leven kent, aan -ons te z-ien voo-rbij- gaan. Die film kan men in een ke-er niet bekijken, telkens ontmoet men nieuwe be- kenden. Teneimde ook -de kinderen hiervam te laten -genieiten, wordt morg-en Dinis- .d-a-g 'nam-iddag 4.15 uur een kinder- en fam-i'lievoorstelling g-egeven. -Dat b-e-t in den s-m-aak viel* bewees wel het bezoek o-p de voor-gaanide avonid-em em wij meenen klimmen-d succes te kunnen voorspellen. In bet ..Lux-or Theater' zit omize goeie o-uwe ..Tante Bet in de penarie". Zij w-eet de jonger-e generatie nog wel aan- giemaa-m b-ez-ig te houden en te amuseeren. Haar viel goe-de belangstell-in,g ten deel. Vandaag beginnen ook verschillende „Wat een pracht-sc-huilplaats"zuchtte ik. „Welk een toevlucht, een tempel bijna, als ik er maar in kan komen. Nie- mand zou er ook maar in de verste verte aan d-emken mij daar te zoeken' Het hek van -d-e villa van den rechter lag ongeveer een honderd meter verder en ik hij-g-de van inspanning toen ik het be- reikte. Inverray! juist dat was de naam. Ik herinnerde mij dien uit de kasboeken. Zooals ik natuurlij-k haid verwacht, waren de hekken gegrendeld en met spijt zag ik, dat ze met prikkel-draad overspannen wa ren en buitengewoon h-oog. Ook -de mu- ren aan weerszij-den waren wel drie meter h-oog em van boven ruim voorzien met kwaadaar-dig-uitziende scherven. Wat was ik toch een stommeling",- schold ik mijzelf ui-t. ,,Natuurlijk zou de rechter niet zoo get zijn om zijn terrein voor iedereen open te laten. Het zou wel even ontoegankelijk zijn gemaakt als -de wandelplaats in de gevangenis". Met een zuciht van teleurstelling rukte ik aan de spijlen van h-et groote -hek en... tot mijn ver-bazing gaf het onmiddellijk mee. Het was ni-et op slot. Ik Iceek -den weg af. De trillen-de warm- te scheen zwaar op alles te drukkem. Er was g-een levend-e zi-el te ontdekken. Ik sloop snel den t-uin binnen en duwde het hek weer zadhtjes dicht. Zou ik nu veilig zijn? Mijn bescibermengel behoedde mij -dien middag zeker. Ik liep niet regelrecht de oprijlaan langs naar het huis om de een of andere onna- speurlijke reden. Ik weet waarlijk niet waarom, maar ik sloop op mijn teenen, heel zachtjes, over den smallen grasrand langs de bloembedden. dansgelegenhedem. De tradiibie_ getr-ouw zal het daar niet aan belang'Stelling on-t- breken, want om ,,met de beenen van den vl-oer t-e gaan" blijkt steeds veel li-efheb- berij, in d-e jongste jar-en zel-fs klimmen-d. T ooneel. De Idefihebbers van toone-el waclht a.s. Woensdag een o.i. ongekend g-enot. Dien 1 avond breedt in het Concert- en B-ioscoop- gebouw op het -gezelschap van den Ko-n. Ned. Sch-ouwburg van Gent. Hetge-en dit gigzelschap in het vor-ige seizoeri pr-esteer- de 1-i-gt besli-st nog wel in aller g-eheu-gen. Zij die een verto-oning van dit gezelschap bijwoonden zullen die van Woensdag j z-ek-er niet wi%n m-issen, terwijl zij die er toen niet waren van vriend-en en kenn-is- 1 sen er wel -gen-oeg lof over zullen gehoord hebben om zich thans ook op te maken tot het bijwonen dezer ver-tooniing Ook het Nieuwe Toon-eel, van Gent, is hier een qoede oud-e beb-ende. Dit tree-dt a.s. Doniderdag op, en zal zeker ook de liefhebbers naar de zaal trekkem. Variete. In het Luxor Theater fcreedt van af Woensdag een variete gezelschap o-p. Te oor-deel-en naar hetgeen daar het vo-rig jaar -op -dit gebi-ed werd vertoond, mag verwacht worden, -dat ook thans een pro- gramma zal word-en vertoond, dat be- zii-emswaard is en zal het vermoedelijk ook daar niet aan bezoek on-tbreken. DE LOT US-PRIJ SVRAAG D-e koopers van Lotus-margarine kun nen deelnemen aan een Lotus-prijsvraa-g, waarvoor in het geh-eel 2141 prijzen be- sehikbaar zijn gesteld -met totaal 2U.UUU. D-e hoofdprijs bedraag-t niet minder dan f 5000. Bij elken winkelier die Lotus-margarme v-erkoopt, kan men inidohtingen inwinnen. -De prijsvraag is eenvoudig maar kost veel tijd, omdat het zoeken naar de woor- den „Lotus-zoet-als-Room op de land- kaart van Nederland een ech-t geduld- werkje is. POLITIE-DIPLOMA. Geslaagd te Amsterdam v-oor het exa- men polit-ie-diploma -de heer J. Schipper, te Sas van Gent. AAN ZIJNE VERWONDINGEN OVERLEDEN. Naar wij vernemen, is L. K. E., die o-p 30 Augustus j.l. bij een bedrijfsongeval op de co-kesfabriek te Sluiskil vrij ernstig werd g-ewon-d, Za-teridagmorn-en j.l. te 9.30 uur in het ziekenlhuis al-daar over- leden. Zijn lijik is doo-r de politie in beslag ge n-omen. 'De justitie verse-been hedenmorgen, tenein-de het secti-e-onderzoek op dat lijk te verrichten. POLITIE. De inspecteur van politie te Ter Neuzen maakt bekend, dat de navolgende voor- werpen als gevonden zijn aangegeven en dat daaromtient aan de daar achter ge- plaatste aaressen inliehtingen zijn te be- komen. Rijwiolbfclastingmerk, E. Lauret, Dekker- straat 32, Ttr Neuzen. H-et was maar goed, dat ik zoo deed, want anders was ik zeker -on-tdekt. Nu ontsnapte ik nog maar net aan mijn on- der-gang. Ik kwam juist de bocht in de oprijlaan om en in het gezicht -van het huis, toen ik plotseling het gerinkel van metaal t-egen steen hoorde. Ik bleef plotseling staan, zoo plotselmg, dat ik even een gevoel van pijn kreeg. Achter een struik, juist voor mij stond een man voorovergebogen; hij -scihoffelde tusschen de anj-elieren. Nog een stap en dan z-ou ik tegen hem aan zijn geloopen. Heel zaclht en mijn adem inhoudend, sloop ik weer een eindweegs terug. Toen kroop ik achter de stru-iken en hep langs een grooten omweg heel voorzicbtig naar het huis toe, -to-tdat ik den tuinman op een vijftiq meter afstand recht voor mij had. Ik wist, dat het absoluut noodzakelijk was hem niet uit 't oog te verliezen. Hij schot- felde nog tusschen de anjelieren. Ik kroop w-eg ond-er e-en dikken struik en begon zorgvuldig te overleggen, wat mij te doen stond. Ik had weer moed geschept, sin-ds ik den tuin van den rechter had kunnen binnenkomen, en ik was er nu vjin over- tuigd, -dat ik met een beetje geluk een tij-delij-ke schuilplaats v-oor mijn vijanden gevonden had. Ik had even een blik naar het huis ge stagen, toen ik er tangs geslopen was, en ik had al twee of -drie plaatsen ontdekt, waar ik meend-e te kunnen inbr-eken. Ik had op mijn toc-ht door den tuin een stukje ijzer opgeraapt,, en wee -den tuinman, als hij nu moch-t opkij-ken en mij moclht z-ien. Zoo snel had ik mij aan -de rol van ont snapten gevangene toegepast, dat ik hal Kindertas:bje, bureau van po'itie, Ter Neuzen. Rpwielbelastingmerk, bureau van politie, Ter Neuzen. Regei-jas, Koole(brugwachter der Hoekscbe brug of brug van Notebaart). LedereD portefeuille, M. Pienbroek, Steen- kamplaan 33, Ter Neuzen. Sierkaarspeld, W. Rom»i)n, Stfenkamp- laan 19, Ter Neuzen. Cape, C. Dobbetaar, 0 205a, Ter Neuzen. Band van R^gerja*, A. van Hecke, Nieuwediep 84, Ter Nenzen. Studentenmuts, C. van Driel, Baandpk 81, Ter Neuzen. Portemonnaiemet inhoud, B. Fep, Axebehe- straat 10, Ter Neuzen. Portemonnaie met inhoud, bureau van polit'e, Ter Neuzen. Huissleutel, Van Pienbroek, Noordstraat 73, Ter Neuzen. Broodzak, bureau van politie, Ter Neuzen. RIJVAARDIGHEIDSVERKLARING. Tot het afgeven van een rijvaardig- Iheidsverklaring zijn bevoegid d-e daar-toe benoemde Rijksdeskundi-gen en hunne pd-aatsvervangeris. De aanvrager, die een rijvaardi-g'heidsverklaring wi'l hebben van den Rijlksdeskundig-e in zijn provincie, stort bij den Omtvanger der Registra-tie en Domeinen een bedrag groo-t 10, waar voor hij een ontvangstbewijs ontvangt en zich daarn-a in verbinding stel-t met den Rijksdeskundige over het uur waarop hii o-nider overlegg-ing van het betalings- ijewijs, zijn rijproef kan afleggen. De Minister van Waterstaat heeft ech- ter ook de bevoeg-dhei-d liohamen, welke -daarvoor in aan-merking komen, te mach- iti-gen tot het afgeven van bewij-sstu-kken van rijvaardighei-d. Van deze bev-oegidlhei-d heeft de Minis ter ge-b-ruik gemaakt door den Algem. Ned. Wielriiders Bond, Toeristeribond voor Nederland, de Kon. Ned. Automo- biel Club, de Kon. Ned. Motorwielrij-ders Vereeniging en den Bond van Bedrijfs- autohou-ders in Nederland recht e-en-e machtig-ing te verieenen. Deze Vereeni- giingen heib'ben in g-ezamenlijk overleg een Bureau g-esticht, welks Di-recteux r.amens deze li-chamen de bewij-sstukken afgeeft. Dit Bureau on-der dire-ctie van den h-eer J. G. van Turenh-out te 's Gravenhage, heeft door het geheele land een corps van nag-enoe-a 350 advise-u-rs. De afgiifte van bewijsstukken van rij- vaard'ighei-d door h-et genoemde Centraal- Bureau geschiedt volg-ens -d-e navolgende regelen: le. men sto-rt, bij vo-orkeur op postre- ken-ing No. 124149, ten name van het Centraal--Bureau voor de afg-i-fte van be wijsstukken van Rijvaardi-glheid te s Gra venhage een bedrag van f 4. 2e. -men ontvangt, n-adait de storting van f 4 het Bureau heeft bereikt, een be- riicht waarmede men zich moet wen-den tot een in dit bericlht verm-elden aidviseur die da-ar-op tijd -en plciats voor het afleggen van een rijpr-oef vaststelt. 3e. naidat het Burea-u rechtstreeks van den adviseur be-ricbt heeft ontvan- gen of de rijvaa-rdigheid van ee-n aanvra ger al of niet voldoemde kan worden ge- ac-ht, wor-dt h-et rijviaardi-glheidsbewijs, iresp. een afwijzend beric.ht aan den aan vrager gezond-en. g-eneigid was naar hem toe te sluipen en hem een tik op zijn ho-ofd te geven, ter wille van zijn kleeren. Maar hij was veel forsdher dan ik en bij kalmer naden-ke-n stelde ik vast, -dat n-i-ets van wat hij dro-eg, mij van dienst zou kunnen zijn. Dus bleef ik hem stil zitten begluren en hoopte, dat hij maar mocht weggaan. Maar hij bleef een heel-en tijid bezig met diie anjelieren, veel latnger dan ik ze in mijn ongeduld waard aclhtte. Toen ging hij achter h-et huis, naar den moestuin, en ik bracht een uur-tje van ver- velen-de spanning door, terwijl hij de to- mat en opbon-d en begoot. Toen vroegen d-e meloenen zijn aandacht en moesten de komkommers worden nagekeken. Eindelijk het zal on-g-eveer vijf uur zijin g-eweest zocht hij zijn gereeds-cihap bij elkaar en maakte zicih gereed om been te gaan. En al dien tijid smachtte ik naar een slok water. De -hitte was eenvoudig ver- schrikkelijk en mijn keel scheen toe te schroed-en, maar ik d-urf-de den tuinman geein oogenblik uit het oog verliezen, om dat ik -dan ni-et zo-u weten, waar hij heen- gin-g. Eindelijk sloot hij zijn gereedschap weg in een schuurtje, dat in e-en hoek tegen den h-oogen muur aanstonid, en verborg den sleutel onder een grooten pot: lang- zaam ging hij toen de'oprijlaan af naar het hek. Ik sloop hem achterna, om er zeker van te zijn, dat hij wegging. Hij haalde een grooten sleutel uit zijn zak, en toen hij eemmaal buiten het hek stond, grendelde hij dit uiterst zorgvul-dig. Hij rukte er nog eenige ma!en aan. eer hij wegging. (Wondt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1