VOV SesitiSB Qeze JJhm /wmt s Kinderwagens dat U op de film staat in het Concert- en Bioscoopgebouw BUISKACHELS JjGRUNO Tentoonstelling „Floralia". Kantoorbediende PALAIS DE COIFFURE Herberg-enWinkelinventaris R. J. van Dixhoorn, 1: r,J£cuvm/9/ Te koop: een ORGEL Rundvleesch - Lamsvieesch Kalfsvteesch. Seizoen-Opruiming Dames-Tasschen Visite-Tasschen Kinder-Taschjes ^eKIeineWinst" Het adres voor Dragon 15 ct. NEGERS EN HOTTENTOTTEN OPROEPING. een Dagmeisje. Ned. Herv. Kerk Prima ZAAITARWE en ROGGE T A F E L S Prys 1,—. VEREEN.VAN MODEVAKSCHOLEN 150 stuks CANADA800MEN Autobusonderneming S0EP- en BRAADKIPPEN GESLACHTE K0NIJNEN. Aanbesteding. Peau de Peche FLUWEELEN STOFFEN Luxe Artikelen Hagelwitte BL0EMK00L WOONHUIS, BROVEDO Deho KAASBISCUITS van PEEK-FREAN LONDEN. Axel. G. P. VLAANDER. is UW ADRES voor den WINTER is bij LOUIS VERLINDE, GEN0T V00RDEEL RAAD VAN ARBEID MIDDELBURG. JOH. P. BEST Co N.V. VergaderingvanAandeelhouders Op Handelskantoor wordt gevraagd GEVRAAGD Ter Neuzen 75, 130, 171, 206 en 228 MAANDAG 19 SEPTEMBER1927, DINSDAG 20 SEPTEMBER 1927, DsA.G.H VAN HOOGENHUYZE, Mevr. C. A. WIEGMAN-DE HAAS, Vgrbeterde WILHELMINA en IMPERIAL PETKUSER en BUCHENDORFER ROGGE TER NEUZEN. 11 bevattende het werkloon van 1 tot 300 vierkante Gentsche-, Blooische-, Schouwsche- en Rijnlandscheroeden, berekend naar de verschillende loonen die per gemet worden uitbetaald voor alle landbouw-werkzaamheden. Loon van 2 tot 50 per geiret VMfrie druk, Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. MAISON MODERNE 34 NIEUWSTRAAT 34 JOH. VAN DE REE in NEPER LAND. Teeken- en Knipcursus Mej. A. J. KOOLE, een sedert Mei 1927 in bedrijf gestelde nieuwe AUTOBUS, INSTEL Vrijdag 30 September 1927, VERBLIJF Vrijdag 7 October 1927, Dagelijks te bekomen Dinsdag 20 September, Het Bouwen van een Land bouwschuuren Varkenshok te Axel-Sassing. Noordstr. 78. Ter Neuzen. Ztii/ /le&en Zl-wen In deeclm&ed&n fci/&nr urie e/exe man ueis nuec/Hcris alias gereccl en e/ee/em wt/ZZ ma/e, eleil /a'/ IcerriiZ a/s a/ipexjanl van c/eele'vrgeJieei Tleekr&ncl ZeSencle fttZruZ van /joius CDvSCelmcmn le^neilere/ee7?7. t^aam is eenleiCaJi, elie lol ruiZee o£- -Ceenereele isepCeelclincjf neeflleslcum, elcorele nems* nexvc/itis -en die re dee isevuseew- lajzi: merae Tneau. //uxur /u Tin ewde/iffiis gevcnderr ,.J*acnnis e/e xuivensle, fjei/rie/slv Caeiisnee were/in Icuegslpnyzvi/s. ,,S*acwi "is elf IciZaA vverdw neTimars, elie Hever men e/eei elan nwidudi een dag Tnissen. Jdaam "was eewr ens -eon onlden leina-twvr CI xtd he/een tyicnleirin// x/hiClus teu£ en Clu/ srnaeil- x/tf- Zen tl vee'le/Ienwal CI loi eyi lie- den heZ-i ejem/sl e n Clw lecr.szemel faam zilver i5CT.p/£cn5 xed/ielveereleeCtworZlwneaezsve- faam rccd 13 cud/fiew. EAAM BRUIN 1? „jFezam,"es tfe 7iaenrt FAAM ZWART 10 dal/nenlClrweilrneer tvrgeje>n<zls eaam blauw 6 Cl eeei metal AeM gen oil/, cflif wanneer u faam leleeSenl:,^c/e Cesee- frmr den /aaffsleyn JmifS TE BEKOMEN A. M. MOGGRE. R. DEES, Baandijk 16a, Ter Neuzen. sterk verlaagde prijzen. Axel. G. P. VLAANDER. Uit de hand te koop het gunstig gelegen Ego KNEEDMACHINES, D. E. W0LFERT Hz. OPNIEUW ONTVANGEN Firma P. J. v. d. SANDE, CHEESE LETS in bussen van f 1,55 en los uitgewogen. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. een prachtsorteering aan concurreerende prijzen. Ter Neuzen DAMES- en MEISJESMANTELS met en zonder Bontgarneering. PLUCHE MANTELS vanaf 23 Gld, geheel gevoerd. FLUWEELEN en STOFFEN JAPONNEN. Daagsche MANTELS vanaf 4 Gld. DAMES- en MEISJESHOEDEN. Vraagt het Corset D. W. H. VAN RAEMDONCK-SEGERS. zooalsMANCHESTER BROEKEN, GRIJZE- en BLAUWE JASSEN, JONGENSBROEKEN enz. enz, Nieuwediepstr. 15, Ter Neuzen. A.s. Woensdagmiddag wegens huwelijk GESLOTEN. en ICRONINGENf Verzuimt niet hedeiavoid ,,DROOMKONINKJE" te gaan zien vov leven in den regel van den eenen dag in den anderen. In beschaafde landen evenwel ziet men vooruit en neemt men voorzorgsmaatregelen. Besteedt men o. a. ook veel aandacht aan de verzorging van den ouden dag. In Nederland is de V. O. V. aange- wezen als middel om een vast inkomen op den ouden dag te genieten. m Vraagt inlichtingen. Kapitein F. BEYER, van het Duitsche s.s. „ORION", 9 September 1927 te Ter Neuzen aangekomen van Koivista, met een lading Miinhout, verzoekt COGNOSSEMENTHOUDERS zich onverwijld aan te melden ten kantore zijner makelaars TER NEUZEN. der N.V. IJZERHANDEL v/h Fa GEBR. TAZELAAR te Ter Neuzen, op Woensdag 38 Sept. 1937 des namiddags 3 ure, in het Hotel „'s Lands Welvaren" te Ter Neuzen. Voorstellen liggen ter inzage ten kan tore der N.V. De PRES.-COMM. INZENDERS vrije toegang tot de Tentoonstelling en bij de Opening op Dinsdag 13 Sept., 4.30 uur, door den Voorzitter van de Ver. voor Vreemdelingenverkeer de heer CALLENFELS.1 leeftijd 18 k 19 jaar. Practische kantoorkennis en efenige kennis van boekhouden vereischte. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder No. 75 bureau van dit blad. JVievi* BENARD, Vluchthaven. Aan de houders van Obligaties ten laste van genoemde Kerk, wordt bericht, dat de nummers zijn uitgeloot. Rechfhebbenden vervoegen zich ten kantore van den Kerkelijken-Ontvanger. G. VERLINDE, Pres.-Kerkvoogd. Ter Neuzen, 12 Sept. 1927. op des avonds 7 uur, in de Ned. - Herv. Kerk te AXEL. - des avonds 8 uur, in de Ned. Herv. Kerk te XER NEUZEN. - S P R E K E R Ned. Herv. Predikant te Amsterdam. OnderwerpPROTESTANTSCH VERWEER. Met welwillende medewerking van Sopraan te Alkmaar. TOEGANG VRIJ. Allen Welkom. Het Hoofdbestuur der Evangelische Maatschappij. zonder schot, van prima gewas, van Noord- en Zuid-Beveland. per 100 K.G. fl 18,SO. per 100 K.G. fl 18,SO. SMALLEGANGE'S Zaadhandel Ook prima SMETPQEDER verkrijgbaar OF Franco per post f 1.10. KN1PPEN ALLE MODERNE COUPES ONDULATION MARCEL WATEROOLF MANICURE HAARWERKEN POSXICHES AANBEVELEND, Bij genoegzame deelname hoopt Onder- geteekende gedurende de maanden November, December en Januari een eenvoudigen te geven. Te Ter Neuzen in het gymna- stieklokaal der Chr. M. U. L.O. School (Grenulaan) en te Axel in het geb'ouw der N. Herv. Zondagsschool. Leerlingen gelieven zich voor 1 No vember a.s. op te geven aan Leerares M. V. S. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse zal,ten verzoeke van het Bestuur van het Water- schap „FERDINANDUS", op Zater- dag 34 September 1937, des voormiddags IOV2 uur (N-T.) in het openbaar verkoopen wassende nabij het Olmendreefje te Koewacht, nabij Sint-Andries. Vergaderen ter plaatse. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal openbaar verkoopen voor den heer P. F. MAHU te Hontenisse Den geheelen sedert 5 jaar gunstig bekend staande met alle behoorende gebouwen, zijnde flink Woonhuis, waarin Cafd en Winkel te Hontenisse, Tasdijk, ter grootte van 5 Aren 80 c.A., bestaande o.m. uit motor merk „Whitte" met 23 zit- plaatsen en nog 1 dito merk „FORD" voor 15 personen. Verder den geheelen als: Toonbanken, Buffet, Glaswerk, Weegschaal, enz. alles in massa te veilen. Concessie is verleend door Gede- puteerde Staten voor 2 vaste lijnen. telkens des nam. 4 uur in het te verkoopen pand. Een gedeelte der koopsom kan als hypotheek behouden worden. Instelpremie V2 Inlichtingen bij verkooper, die gaarne alle gewenschte gegevens zal verstrekken. en P. van Xa fen hove, Noordstraat 86, Ter Neuzen. De Architect A. P. WISSE te Zaamslag, zal namens zijn principaal, op des namiddag 4 uur, in de herberg van H. P. D1ELEMAN—Koole te Axel, trachten aan te besteden in 5 perceelen en in massa Metselwerk. Timmerwerk. IJzerwerk. Schilderwerk. Loodgieterswerk. Bestek en teekening verkrijgbaar a 3,— bij den Architect vanaf Maan- dag a.s. De Architect, A. P. WISSE. Zaamslag, September 1927. a. b. c. d. e. Voor het a.s. seizoen ontvangen (70 c.M. breed, nieuwste tinten). (70 c.M. en 55 c.M. diverse kleuren) i Wljnrood waaronder en Bols de Rose. Verder de Nieuwste WOLRANDEN. Alles het LAATSTE en NIEUWSTE. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. jm m w .mm 1 yl O .t O Zff ft hood Mean iduiSDOBBELMANN ROTTERDAM It PROBEERT, MAAKT DAN EERST UW PIJP GOED SCHOON ISC* f 3 WORDT VERVOLGD. 198 Weet U, in goeden staat. Grenulaan 31. CONCURREERENDE PRIJZEN. K. v. XAXENHOVE, Noordstraat 86. verkrijgbaar om te stereliseeren enz. Te bevragen bij BESTELLINGEN worden ook opgenomen telef. 153. der nog in voorraad zijnde aan Aanbevelend, waarin Cafd met aanbehooren, Erf, Tuin en Bouwland aan het station Sluiskil (Coegors) groot 1.94.45 H.A. In mondelinge pacht bij V. Schelleman ad /350,— 'sjaars plus lasten. Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris DUMOLEYN te Hontenisse. Bak- en Braadtoestellen e" voldoen iederen kooper. Practiscli en goedkoop TER NEUZEN. CHEESE STRAWS in pakjes van 35 cts, Licht als een veertje en fijn van smaak. Ook HELDER'S CHEESE-STICKSHeerlijk bij „een glaasje Beleefd aanbevelend, AANBEVELEND, Noordstraat 83 Het beste adres voor REGENJASSEN en -MANTELS in Gummi, Gabardine en Wipkoord vanaf 9 Gulden. Beleefd aanbevelend, Werkmanskleeding Maak Uw sigaretten zelf dat is voordeelig. Neem dat is geno(. Dragon donkere zware shag tabak van zuivere ongesausde Virginie vervaardigd is pittig geurig brandt langzaam roit gemakkelijk ons pakje

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 4