ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. r v&si-ss ,rper po" No. 8117. Maandag 12 September 1927. 67e Jaargang. Een nieuwe neus. ABONNEMENTS PRIJS: AANBESTEDING. BINNENLAND. 8 UITENLANO. FETJILLETON. i§ Dit blad vergchUnt lederen Waandatf., Woenadag- en Vrlidagavond. f6,60 per jaar Burgemeester en Wethouders van ler Neuzen, zullen op 19 September 1927, des namiddags 3 uur, aanbesteden Het verrichten van verfwerk aan de woning van het Hoofd van School C te Ter Neuzen. flet bestek ligt ter gemeente-secretarie ter inzage en is aldaar verkrygbaar voor een bedrag van 0,75. Ter Neuzen, den 12 September 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. L. ZONNEVIJLLE, Secretaris. NIEUWE WELDADIGHELDSZEGELS. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft bepaaid, dat de op- brengst van de in December a.s. uit te geven weldadiglheidszegels evenals de vorige jaren weer ten goodie zal komen aan den arbeid voor het beschermen van het hulpbehoevende kind. De N eider landsc he Bond tot kinderbe- scherming is eveneens weer belast met de propaganda en de vendeeling. De zegels zullen worden venkrijgbaar gesteld in de frankeerwaanden van 2, 5, 7]/2 en 15 cent met een verkoopprijs van resip. 4, 8, 11 en 18 cent. Zij zullen de wapens dragen van de provincies Over- jjssel, Groningen, Drente en Limburg. WEGENBELASTING. Het lid der Tweelde Kamer de heer Ebels heeft aan den Minister van Finan- cien de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist, dat door de betrokken ambtenaren in verschillende plaat^en van ons land aan cooperatieve dorsch- en 1 a ndb ouwve re en igi ng en vrijstelling van wegenbelasting wordt geweigerd voor motorrijituigen, welke uit den aard bestemd zijn oni elders dan op wegen te worden gebruikt en die uitsluitend ten dienste van de einen landbauwbedrijven van de leden dier cobperaties van den openbaren weg gebruik ma ken? 2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, moet deze weigering dan niet geadht worden in strijd te ziin met den in- houid en de bodoelinq van art. 6d der Wegenbelastingwet en is de Minister bereid, te bevorderen, dat de bedoelde vrijstellinig alsnoq wordt verleend? 3. Indien vraa~ 2 omtkennend wordt beantwoord, wil de Minister dan mede- deeilen, in welkien vorm het gemeenschap- pelijk houden van motorrij'tuigen dient te gesc'hiieden, om den bonders aansoraak te geven op de te hunnen behoeve in art. 6d der Wegenbelastingwet opgenomen vrij stelling van wegenbelasting? MASSA-ONTSLAG VAN SOVJET- BEAMBTEN. De volkscommissarissen der Unie van Sovjet-republieken hebben een resolutie aangenomen, waarin besloten werd de ad- ministratieve regeeringsuitigaven met 20 procent te verminderen. Die begrootings- .commissie wend dienovereenkomstig ge- machtigd dit percentage van de toewij- zingen aan de officieele instellingen af te trekken; hierdoor worden de begroote uitgaven met tweehondend millioen roebel j verminderd. Tevens werd besloten een dergelijke besparing o.a. mogelijk te ma- ken door op groote schaal ontslag te ver- leenen aan ambtenaren, die overbodig zijn, of die volgens de meening van de bolsjewistische leiders het regeerings- stelsel in de war sturen. Na voorgenoemde besluiten gaf de ar- beiders- en boereninspectie het volkscom- missariaat van Transport opdracht veer- tig procent van het personeel te ontslaan, o.a. moet verder het volkscommissariaat van Financien 36 procent van zijn perso neel ontslaan. Deze idrastische maatregelen hebben natuurlijk bij de ambtenaren kwaad bloed gezet, daar hun positie, gezien den toe- stand van de arbeidsmarkt, hopeloos is. Het feit, dat de Sovjet-regeering deson- danks tot deze massa-onhslaqen overgaat, beiwijst wel, dat de berichten over de ernstige financieele moeilijkhaden der re- geering geenszins overdreven zijn. HET DEBAT TE GENeVE. De juristen die meegewerkt hadden aan de redactie van het tractaat van Locarno Sir Cecil Hurst, Fromageot en Dr. Gauis hebben schrijft de N. R. Crt., zich aan het werk gezet, om de Poolsche resolutie, van het standpointf der groote mogendheden, ..onschadelijk" te maken en dit heeft tengevolge gehad, dat de zin- snede over non-aggressie-pacten eruit is gewcfkt. Zij luiidde oorspronkclijk, dat ds Volkenbondsvergadering op de leden een beroap deed, om over te gaan tot het slui- ten van non-aggressie-pacten, die inge- geven zijn door de gadachte, dat alle vreadzame middelen gebruikt dienen te worden voor geschillen van welken aard ook die tussclhen hen mochten rijzen. De eerste alinea is onveranderd gebleven. Zij zegt dat elke aanvals-oorlog verboden is en blijft. Na het vervallen van de wooriden over non-aggressie-pacten luidt het vervoliq: ,,Alll0 vreedzame middclsn moeten worden aangawend voor de rege- ling van de internationale geschillen van welken aard ook. De Volkenbonds- vsnpaidsriri'p vcxklaart voorts, dat d6 l^dcn van den Volkenbond verplicht zijn zich overeenkomstig deze baginselen te ge- dragen". De aanneming van de motie zou, naar onze Geneefsche correspondent opge- merkt heeft, de zedelijke verpllichting der staten om ziah van een ,,aanvalsoorlog te onthouden versterken, versterken, zeggen wij, omdat het tegen den geest van Geneve zou zijn het reeds bestaan van zulk een zuiver zedelijke verplichting te ontkennen. Maar het begrip aanvals- oorlog" laat altijd speelruimte voor spits- vondige uitlegging. Daartoe behoeft men zich slechts de propaganda van de in oor- log geraakte staten kort na het uitbreken ervan te herinneren. Alle deelnemers ver- klaarden zich toen aangevallen, ook Duitschland, nadat het kort op elkaar vier oorlogsverklaringen had gedaan. Keizer Frans Jozef werd overgehaald de oorlogsverklaring aan Servie te ondertee- kenen. op grond van het valsche bericht dat de Serviers aan de grens met een aan- val waren begonnen. Daartegen moest de Donau-monarchie zich vexdedigen. Dan herinnert men zich ook de bewerin- gen van Duitsohen kant oVer het over- schrijden van de Duitsche grens door Fransche troepen bij Altmiinsterol op 2 Aug. 1914, over Frans. he vliegtuigen die dienzelfden dag, bij Karlsruhe en Neuren- berg bommen geworpen ^ouden hebben, over invallen van Russische ruiterij in het Duitisc'he grensgebied enz. Bij de opstelling van het Protocol van Geneve van 1924 maakte Japan zijn toe- stemming afhankelijk van een amende- ment volgens hetwelk het opnemen van de wapenen, nadat een staat vergeefs ge- tracht had vrijen toeqang voor zijn bevol- kingsoverschot te verkrijgen, niet in den ban gedaan zou worden. Japan, Italie, missdhien ook Duitsdhland verkeexen in een moeilijke positie met hun bevolkings- overschot. Evenmin zou een partij die wapengeweld gebruikt om aan een door de vredestractaten gescihapen, z.i. on- rechtvaardigen toestand een einde te ma ken, zulk een oorlog als ..aanvalsoorlog' van zijn kant erkennen. Maar dit in het voorbijiqaan. Wat de zinsnede over non-aggressie- pacten betreft, schijnt men Polen beduid te hebben, dat Locarno ook ten aanzien van de veiligbeid in het Oosten voldoen- de waarborgen biedt. lets wat Polen wel nooit zal toegeven, 'daar het anders niet te Locarno zooveel moeite gedaan zou hebben om zijn nieuwe grenzen te$zn~ over Duitschland op dezelfde wijze ge- waarborgd te krii^en als de nieuwe Fransch-Duitsdhe grens. Nu men het er te Geneve over eens is dat het Poolsche voorstel een veed „on- schuldiigeir" aanzien heeft gekreqen, gaat het nog minder aan dan tot dusver, van de Nadierlandsohe delegatie te verlangen, dat zij haar resolutie zou intrekken, om dat met aanneming van het Poolsche voor- stel grootendeels aan wenscri nevolq zou zijn pepoven. Nodcrland krecp dag krachtige hulp van Vandervelde toen deze erop aandrong een aanneming van Polen's resolutie slechts als inleiding te beschouwen op ernstige beraadslaging over de Nederlandsohe motie in de com- missies. Met voldoening is Vrijdag ken.m.s gena- men van Stresemann's aankondiging, dat hij uit naam van zijn regeering het facul- tatieve protocol van art. 36 van het sta- tuut van het internationale gerechtshot in Den Haag zal teekenen. Nadat ongeveer twintiq kleine staten het reeds geteekend hebben. zal Duitschland de eerste groote moqendheid zijn, die zonder voorbehoud verplichte arbitrage in rechtsgeschillen met de andere onderteekenaars aanvaardt. Het geeft daarmee aan de andere weitel- achtiiiqe groote mogendheden een goed voorbeeld in 'den geest van Geneve Stresemann's heele rede, waarin hi] dit deed, was trouwens met dien geest m heugelijke ovexeenstemming. CONCERT OP DE MARKT. Zooals reeds gemeld bestaat het yoor- nemen Dinsdagavond aanvangende 8 uur, concert te geren op de Maikt door het muziekgezelschap //De Vereenigde Werk- lieden", directeur de heer A. Schirris, en z/Ter Neuzens Mannenkoor", directeur de heer C. A. van Fraayenhove. Programma: 1. Joyeux Clairon, clairon- marsch teafetikuri 0. Filsfils. 2. Genets et Fougeres, Z. Bajus. 3. Die Lustige Witwe (op verzoek) Lehar. 4. Titi, polka voor piston-solo, M. Kessels. a. Het Volkslied, b. De Gravers, c. De Kuiper, W. F. Kools. lsr. J. Olman. W. F. Rools. door ARTHUR GASK. HOOFDSTUK I. De Straf van den Rechter. I. Die oude dwaas van een rechter was zeflf de oorzaak van mijn verbittering. Ik weet wel, dat ik mijn zelfbeheersching verloox, maar dat had hij moeten billijken. Ik was toch ook zoo wanhopig teleurge- steld, toen het „scihuldig" werd uitge- sproken, terwijl ik overtuigd was vrij te zullen uitgaan. Ik was uitqeput door de doorgestane angsten en buiten mijzelf van woede omdat ik niet vond, dat mij recht was gedaan. Iedereen en alles had zich tegen mij giekeerd, en het was geen won der, 'dat ik mijizelf niet meer meester kon blijven. Ik weet wel, dat ik dreiqde en persoonlijke dingen zeide over den rech ter, die het overige college deden schud- den van het lachen, maar de rechter had niet zoo kleingeestig moeten zijn en had mijn uitval behooren te negeeren. En in plaats daarvan, toonde hij duide- lijk, idat hij kwaad was en snauwde: „Vijf jaar!" i tv Vijif jaar wat een streng vonnis! De heele rechtbank stond verstomd en zelfs die ellendige Drivel Jones trok verbaasd zijn wenkbrauwen op. Geen wonder, dat ik het uitschreeuw- de en mij verzette, maar ik kreeg eenvou- dig de handboeien aan en werd wegqe- sleurd, dat was alles, wat ik bereikte. Alles liiep dien ochtend verkeerd voor mij. Het was de tweede dag van mijn proces, en de rechter kwam een uur te laat. Ik raasde en tierde in de wachtzaal van de beklaagden. Ik wist, dat dien dag de uifispraak zou zijn, en iedere minuut, die Ik lanper moest wachten, werd mij on- dragelijker. Ruim kwart voor tienen werd ik de wachtkamer binnengeleid: met droge lip- pen en knikkende knieen zat ik te wach ten op het belletje, het sein, dat me voor de rechters zou voeren. Tien uur sloeg het en ik verwachtte elk oogenblik, dat de deuren zouden worden openigeworpen en mijn naam afgeroepen. Maar minuten verstreken en er gebeurde niets. Het sloeg kwart over, toen half, toen kwart voor. Het was drukkend warm dien dag en de wadhbkamer. heele- maal adhter in het gebouw, werd slecht geventileerd, het was er heel benauwd. Ik voelde mij ziek van de hitte en van spanning. Er zat maar een bewaker bij mij en deze sclheen evenzeer onder de hitte te lijden, als ik. Het was een norsche, onvriende- lijke kerel, en omdat ik dat van hem wist had ik maar niet getracht een woord met hem te wisselen sinds we binnen- kwamen. Hij had een couramt bij zich, maar die scheen slechts dienst te moeten doen als waaier. TER NEUZEN, 12 September 1927. VERBETER1NG. In het verslag der Dinsdagte Ter Neuzen gehouden raadszitting is onder de vermelding van de tegenwoordige leden uitge<-a!len de naam van den heer A. de Bruyne. 5. Le Fringant, pasredouble, •F. Rousseau. 6. Brautchor ans Lohengrin (op verzoek) R. Wagner. 7. Flots du Danube, valse, J. Danovici. 8. Lorsque j'entends la musique, claironmarsch, Gauwin. POLITIE. De Inspecteur van politie te Ter Neuzen maakt beikend, dat aan de hieronder ge- noemde adressen, de navolgende voor- werpen zijn te bevragen, die als gevonden zijn aangegeven: Een zakdoek, A. Kense, Markt 9, Ter Neuzen. Een paar handschoenen, wed. Jansen, Van Bovenstraat 39, Ter Neuzen. Een zakmes, J. Haak, Nieuwediep 53, Ter Neuzen. Een gouden ringetje, F. Hamelink, Noordstraat 54, Ter Neuzen. Een knipmesje, wed. A. W. Kruijsse, Lange Kerkstraat 19, Ter Neuzen. Een sierspeld, R. Leunis, Lange Kerk straat 29, Ter Neuzen. Een band van een kmderjurkje, M. Mil- lenaar, Van Bovenstraat 11, Ter Neuzen. Een dameshorloge, P. Sol, wijk Q 135. Een zweep, H. Herrebout, Sdhoollaan 29, Ter Neuzen. Een kinderschopje (speelgoed), J. Heij- gelaar, Dijkstraat 33, Ter Neuzen. Een huissleutel, wed. Harte, Steen- kamplaan 88, Ter Neuzem. Een fietspomp, M. van den Bergen Dekkerstraat 37, Ter Neuzen. Een haarkam in etui, M. Harte, Van Bovenstraat 25, Ter Neuzen. Een zwembroek en handdoek, A. M. Verpoorte, Sluiskil. Een bos sleutels, C. Hamelink, Van Bovenstraat 35, Ter Neuzen. Een zilveren kinderarmband, K. Hame link, le Kortestraat 6, Ter Neuzen. Een kinderportemonnaie met inhoud, J. Scheele, Dr. Buijzestraat 1, Ter Neuzen. EEN VLUCHTELING. Zaterdag j.l. te 11J4 uur s avonds reden twee' mannen per rijwiel zonder licht op de Axelsdhe straat. Door de politie werd hen bevolen af te stappen, waaraan zij niet voldeden, idoch er van door gingen. Per rijwiel zette de politie hen achterna en werd een hunner na nog 3 maal gesom- meerd te zijn tot afstappen, na het lossen van een revolverschot in de lucht, tot staan geibracht. Hij bleek ^naamd te zijn L. v. F. te Zaamslaq. Tegen hem en zijn reeds opgespoorden metgezel Chr. v. d. W., eveneens van Zaamslaq, wordt proces-verbaal opgemaakt wegens fietsen zonider licht en het niet voldoen aan een ambtelijk gegeven bevel. SCHIETWEDSTRIJ D Door de gemeentepolitie alhier is in de maanden Juli, Augustus en September een schietwedstrijd gehouden op het brow- ning-ipistool en de karabijin, waarvan de uitslag was als volgt: Browning-pistool: le prijs: Inspecteur van Politie; 2e prijs: agent van politie Haqe. Karabijn: le prijs: agent van politie Verbiezen; 2e prijs agent van politie Ver poorte. Door den heer Tholens, gemeente- ontvanger, werden sigaren ter beschikking gesteld'voor de 5 hoogste series op beide wapens. EVANGEL1SCHE MAA TSCHAPPIJ. De Evangelische Maatschappy, die het volgende jaar 75 jaren bestaat gaat, zooals uit de advertentie in dit nummer blijkt, een pogiDg wagen om in Zeeuwsch- V laanderen het Protestantsch bewustzyn te yerlevendigen. Hebben er eenige maanden geleden door enkele leden van het Hoofdbestuur in Oostburg en Axel samensprekingen plaats gehad met de kerkeraden cd kerkvoogden, nu zal in de week van 18 September a.s. Ds A. G. H. van HoogeDhuyze Ned. Herv. Predikant te Amsterdam en lid van het floofdbestuur eenige spreekbeurten in Zeeuwsch-Vlaanderen komen houden. Zondag 18 September zal hij des morgens de godsdienstoefening leiden in de Ned. Herv. Kerk te Kloosterzande, en des namiddags te Zaamslag, beide met het onderwerp: »Uit het diensthuis uitgeleid (Exodus 20 2). Des Maandagsavonds 19 Sept. spreekt hy in Axel te zeven nur in de Ned. Herv. Kerk en des Dinsdagsavonds 20 Sept. te 8 uur in de Ned. Herv. Kerk te Ter Neuzenr met het onderwerp: wProtestantFch Ver- weer". Beide laatste samenkomsten worden opgeluisterd door solozaDg van Mevr. C. A. Wiegmande Haas uit Alkmaar. ONDERSCHEIDING. Bij Kon. besluit van 19 Augustus is be- noemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau, de beer J. Truijman, burgeimees— ter van Boschkapelle. POST EN TELEGRAFIE. Bij Kon. besluit van 1 September is,, met inganq van 1 September, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkan- toor te Breskens C. Breg.man, tlhans in. gdijke betrekking te Mijidrecht. EXAMEN POLITIEDIPLOMA. Geslaagd te Amsterdam voor het examen politieidiploma van den Alg. Xed 1 Politiebonid, de heeren A. Deij te Sluiskil; Ph. V. Coppieters te Hontenisse. I Tevens te Amsterdam geslaagd voor het examen politiediploma ^a* Politiielbonjd, met aanteekeninq, de heer U van Aert te Hoofidiplaat; zonider aantee- keninig, de heer J .van den Berge te Hulst Toen ging de deur open en een veld- wachter kwam binnen. Hij keek even naar mij en begon toen een gesprek met mijn bewaker. Om de een of andere reden was hij even ontstemid over de late komst van den rechter, als ik. Uit enkele op- merkingen begreep ik, dat mijn etens- uurtje er vermoedelijk door bekort zou worden. Hij zeiide, dat niemand wist, waarom de rechter zoo laat was, maar ze hadden gehoord, dat hij met de auto^ van Victor Harbour zou komen en hij had dus waarschijnijk een panne. L Door de telefoonjuffrouw hadden ze vernomen, dat hij niet thiuis was. Ze had den namelijk getracht zijn huis in Noord- Adela'ide op te bellen-, maar toen was hun medegedeeld, dat het toch niets qaf, om dat het huis qesloten was. Niemand wist dus ook maar bij benadering, wanneer de rechter komen zou. Zoodra ik dit hoorde, voelde ik tot myn eigen vexbazing mijn spanning wijken en plaats maken voor een redelooze drift. Dait is een fraaie geschiedems riep ik woedend tegen mijn verbaasde toehoor- ders. Iedereen kan wachten, de heele rechtbank, incluis, omdat mijnheer de rechter Cartright het in zijn kop krijgt om op een vijftig kiometer van zijn stand- plaats een nachtje te gaan slapen. Een schandaal is het, en als hij in dienst was van partiiculieren, zou hij zijn baantje kwijt "''Toen hij van zijn eerste verbazing be- komen was, begon /de veldwachter te qrinniken: ..Dat mot u hem dan maar eens ver- telien, mijnheer!" zeide hij en ik zag hem knipoogen tegen den bewaker. „Dat zal die z'n eigen wel aantrekken, en misschien is ie dan wat meer op uw hand as ie voor het laatst met de jury spreekt". „Nu", ging ik dr.ifbig verder, zonder acht te slaan'op zijn sarcasme. „Ik zal er voor zorgen, dat het in de courant komt. Ik zal er vanavond zelf nog over schrij- ven. Ik heb mij trouwenis over ve-rschil- lenlde dingen te belklagen, sinds ik ben voorgekomen De cipier keek me eens minachtend aan. maar de veldwachter beschouwde het geval geheel anders en was blijkbaar besloten zooveel mogelijk pleizier te heb ben door mijn boosheid. ,,Groot gelijk, meneer hij lachte eens aanmoedigend en zijn monid reikte van het eene oor tot het andere. „D r mot hier heel wat qelucbt worden, deze kamer bi]- voorbeelid". De deur werd opengegooid op dat mo ment en een tweede veldwachter keek naar biinnen. .,,.11 j Hij is ter", zeide hij doodleuk, en de eerste politieman sprang op en verliet anmidldellijk de kamer. En binnen twee minuten, zoo sCheen net mij althans, liep ik het trapje op, dat naar de beklaagdenbank voerde, en voor ik nog goed en wel binnen was, hoorde ik al 'de koude sdherpe stem van den rech ter. Hij verontschuldigde zich over zijn laat komen. Ik kwam tot bij de balustrade en keek de rechtbank uitdaqend aan. De rechter vertelde, dat zijn auto ge weigerd had en dat hij blij mocht zijn, de staid nog bereikt te hebben. Een derqe- lijk ongeluk zou echter wel niet meer voorkomen, en in ieder geval zou de mo- qelijkheid daarvan binnen een paar dagen zijn uitgesloten, want over n.week Warn hij terug van de badplaats om zijin huis in de stad* te betrekken. Hij glimlachte en boog en alle rechters en advocaten glimlachten en boqen. ..Beroerd zoodye schijnheiligen! vloek- te ik inwenidig. ,,Die trekken natuurlijk weer een lij.n. Doen net, of ze het ver- schrikkelijk vinden, als iemand aldwaalt, en zijn dolblij als zoo'n arme drommel in hun klauwen valt want de Justitie hee t ibehoefte aan misdadigers, anders heett zy aieen reden van bestaan meer Toen qingen ze verder met mijn proces en idiie gemeene Drivel Jones nam voor het laatst het woord in deze zaak. Vaak heb ik in mijn hennnermg die laatste uren v.oor de rechtbank nog eens doorleefd en stond dan weer verwonderd over de verrassingen, die de strenge Vader Tijld in petto had voor enkele ac- teurs m ^s^eUJj^P jahn Archibald Cups, oud 32, bank-employe, sinds tien jaar in dienst bij de Bankvereenigdnq voor Zuid- Australie, en vervolgd wegens voort- gezette verduistering, ten nadeele van zyn W Het^a^een leugen. Mijn heele leven was ik eerlijk als goud geweest, en alleen het feit dat ik toevalhg een bankbiliet van tien pond in de gang van de Bank opraapte, gaf den schurken gelegenheid mij te beschuldigen. (Wordt vervolgd.) CO U RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1