ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. FRISO-BAAI No. 8113. Vrijdag 2 September 1927. 67e Jaargang. Uw Haar ABONNEMENTSPRIJS EERSTE BLAD. RAADSVERGADERING. BUITENLAND. I* Voor binnen Te, Neuzen f 1.40 per 3 maanden - Voor balten Ter Neuzen lr. per post f 1.80 per 3 maaaden - Bij ^tbetaling ft. per post /MO per jaa- TbSenW 5 2 70 per 3 maandea fraaco per post - Abonnerpenten voo, 't buitenland alleen bp voonrrtbetalrnp. Dlt blad vergchlint lederen Waandag-, Woengdatf- en Vrlldagavond. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Dinsdag 6 September 1927, des voormiddags 9,30 uur. Ter Neuzen, den 31 Augustus 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DRIE GELEERDEN IN TIBET VEEMOORD. Men meldt uit Berlin Hier is bericht ontv-angen van den dood van den ontdekkiogsreiziger Wilhelm Fischner, die in gezelschap van een En- gelschman en een Amerikaan op een tocht door Tibet door Boeddh stische priesters zou zijn vermoord. Filschner zou op 13 Sept. a.s. zijn 50sten verjaardag hebben gevierd. Hp was at- komstig uit Munchen en begon zijn loop- baan als officier. In 1900, op 22jarigen leeftijd, maakte hp zijn eerste onfdekkings- reis, door het hoogland van Pamir, dat hjj in gezelschap van een enkelen inboor- ling en later zelfs geheel alleen door- kruiste. Drie jaar later stond hij aan het hoofd van een Duitsche expeditie, die van China en Tibet uit geheel onbekende ge- westen heeft doortrokken en met kostbaar wetenschappelijk materiaal is teruggekeerd. In 1910 verliet hij Duitschland opnieuw, ditmaal was de Zuidpool het doel van den tocht. Hoe wel die niet werd bereikr, deed hij op zpn reis, die drie jaar duurde, toch een reeks belangrpke ontdekkingen. Zoo vond hp de uiteinden van Cooksland. Nauwelpks terug in Europa werd hij in 1913 door Amundsen uitgenood'gd, hem te vergwzellen op een Noordpool-expeditie. Het uitbreken van den oorlog, dien Filschner als majoor heeft meegemaakt, belette hem echter de uitnooiiging te aanvaarden. Onmiddellijk na den oorlog trof hij de noodige maatregelen voor een nieuwen tocht naar Centraal-Azie. Deze reis is nu de laatste van zpn leven geworden. In het begin van het vorige jaar had hp Duitsch land verlaten in gezelschap van een enkelen assistent en een fotograaf. Filschner was gedurende den oorlog eenigen tijd rerbonden aan het Duitsche gezantschap in Den Haag. Hij was doctor honoris causa der universiteiten van Mun chen en Koningsbergen. Hit de Engelsche bladen blpkt, dat ook de reismakkers van Filschner, de Engelsch- man Dr. Watkinson en de Amerikaan V. G. Plymire, vermoord zpn. 1NGEZONDEN MEDEDEELINGBN Best en niet duur 50-40-35-30 a J TER NEUZEN, 2 Sept. 1927. SPOOR W EGM A AT SGH AiP PI J MECHELEN—TER NEUZEN. Met ingang van 1 September is eervo ontslag verleend met toekenning van pen sioen aan den heer J. J. Cleipkens, station' chef te Ter Neuzen, en is als zoodanig benoemd de iheer A. A. Dieleman, thans ondercihef alhier. VEREEN1G1NG VOOR VREEMDELIN GEN VERKEER. Zooals uit de in dit nummer voorkomende advertentie blpkt, wordt a.s. Zondagavond in den tuin van »de Buiten-Sociteit" een concert gegeven door de gunstig bekende harmonie //Vooruit" van Selzaete, onder directie van den heer L. Pynsert. Dit concert wordt door de Vereeniging voor Yreemdelingenverkeer alh er aan hare leden en huisgenooten aangeboden, terwiji ook niet-leden tegen een matige entree dit concert kunnen bij wonen. Voor het bestuur is het te hopen, dat deze poging om den muziekliefhebbers weer eens te laten ge- nieten van een goed concert door een ge zelschap van elders door een druk bezoek moge worden gesteund. Bij voortduring van het zomerweer, is een zitje in den tuin een genoegen. RE1ZEN NAAR KNOCKE. De directie van de Zeeuwsoh-Vlaamsche tram houdt vermoedelijk rekening met het wel laat komeode zomerweer en de om- standigheid dat dit velen nog zal doen uit- zien naar een goede re:sgelegenheid naar de Belgische kust. Zooals uit de advertentie in dit nummer blijkt worden tegen Zondagm 11 en 18 September nog goedkoope reizen georgani- seerd naar Knocke. Deze bieden dus een goede gelegenheid voor een mooi u tstapje. De liefbebbers worden er echter op gewezen dat zij z:ch telkens vooaf des Zaterdags voor des avonds 6 uur bij een der agenten van de tram moeten aanmelden. Hun ver- zuim dit te doen, terwiji ze voornemens zpn de reis te maken zou hen teleurstelling kunnen baren. ONGEVALLEN AAN DE COKESFABRJEK. Deze week viel bij het werk aan den bouw der nieuwe installaties aan de cokes- fabriek te Sluiskil de 25jarige werkman De B. (van Assenede) van een 5 M. hoogen ladder. Hp werd door zijn kameraden be- wusteloos opgenomen en naar't R.K. ziekeD- huis ter verpleging overgebracht. Hoewel hij geen been- of armbreuk bekomen had was eenige dagen observatie noodig, daar hp klaagde over inwendige ppn. Dinsdagnamiddag kwam weer een ongeluk voor. Bij het stellen van stutten voor de gasbuizen viel een der ijzeren kolommen rieer en trof den 29jarigen werk man L. Everaert vaa Selzaete, die daardoor een rib brak en inwendige kneuzingen be- liep. Hp is naar het R.K. ziekenhuis over gebracht, waar het noodig geoordeeld werd hem de laatste H.H. Sacramenten toe te dienen. Wij vernemen thans dat zijn toestand vooruitgaande is. Heden kwam hetparket uit Middelburg voor het mstellen van een onderzoek naar de oorzaak en toedracht van het ongeval. VEILING STAL VAN DIXHOORN. De belangstelling ter gelegenheid der verkoopinig van den Stal van Dixhooxn, op gisteren te Axel, was zeer groot. Vooral gold de belangstelling de stam- boekpaarden. Naar we vernemen was het resultaat der verkooping aldus: Merries: Edelweisz f 760, Lelie de La- boureur f 725; Liat de Lab. f 710; Galette f 970; Hera f 1060; Merah de Lab. f 710; Ora de Lab. f 1780; Oesir de Lab. f 630; Olleh de Lab. f 1040; Oentoeng d'lssu f 1880; Osmose de Joviaal f 1380; Omong de Lab. f 970; Kodak de Lab. f 1410; Kitty de Lab. f 2880; Nonni de Lab. f 1760; Ideale de Lab. ,f 1500; Lize de Lab. f 740; Menang de Lalb. f 620; Pa- doeka f 730; Polly jf 810. Henigsten: Peter d'lsaac f 2675. De volgende hengsten werden niet ver- kodht: Mandoer de Lab.; Brillant; Pallie ter; Concurent II; Pallieter d'lsaac; Pepak d'lsaac. DE LANDBOUWTENTOON- STELL1NG EN DE HISTORISCHE OPTOCHT TE HULST. Morgen wordt te Hulst geopend de tentoonstelling die aldaar van wege den kring Hulst van den N. C. B., de R. K. vereeniging voor den Boeren- en Tuin- dersstand in Zeeuwsch-Vlaanideren tot en met Woensdag 7 September a.s. wordt geihouden. De tentoonstelling wordt morgen, Zaterdag, te 12,30 geopend door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landibouw, die vergezeld zal zijn door den Commissaris .der Koningin in Zeeland en Jihr. J. van Vredenburch, rijkslandbouw- consulent voor Belgde. Blijkens den catalogus zijn de inzendin- gen zeer belan^rijk. lederen dag zijn de afdeelingen akker bouw, tuinlbouw, pluimvee, organisatie en landbouwiwetenschap, bijen, handel en nij- verheid te zien. Maandag 5 September is een specialen paardendag. O.m. zullen daar alle na- tionale kampioenen uit Zeeuwsch-Vlaan- deren aanwezig zijn. De catalogus vermeldt ongeveer 190 paarden en twee- en vierspannen. Ook de afdeeling hoefbeslag is belang- rijk. Den volgenden dag, Dinsdan, is gewijc aan het rundvee en de varkens, waarvoor 108 en 16 inschrijvingen zijn. Zooals reeds geimelid worden dien dag ook melk- demonstraties gehouden, terwiji de be- kroonde paarden nog eens zullen worden voorgeleid. Den laatsten dag, Woensdag, heeft eierschouwing, melkonderzoek enz. plaats. De tentoonstelling wordt gehouden aan den weg naar Graauw, op een terrein van de Paters Maristen, terwiji in hun kloos- ter op voornoemde dagen een historische tentoonstelling wordt gehouden, van qe- bruik'Svoorwerpen, kaarten, platen, schil- derijen, foto's, boeken, documenten. beel- den enz., voornamelijk betrekking hebben- de op Hulst of de omgeving. Zondag en Dinsdag zal te vier uur na- middag van het tentoonstellingsterrein uitgaan de interessante historische stoet, voorstellende den intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen in Hulst op 16 December 1350 De stoet zal op de Groote Markt rust houden. De graaf richt daar een toe- spraak tot zijn ondedboorigen. De trom- pers spelen ,,Vaandelgroet ,,Aan ,den voet van den toren'' en „Terugkeer van de jacht". Er worden eenige oude rei- dansen uitgevoerd en de minnezanger zingt 3 liederen. Het uittrekken van den stoet wordt Zaterdag en Zondag en Dinsdag van den Tulstersclhen toren en ook op het ten toonstellingsterrein aangekondigd door Tihiibetaansche trompetimuziek. In verband met de reisgelegenheden wordt het publiek attent gemaakt, dat de Zeeuwsoh-Vlaamsche tram op 4, 5 en 6 September voor reizigers naar West- dorpe, Sas van Gent, Philippine, IJzen,- dijke en Schoondijke, de laatste tram uit Axel zal laten wachten op de trein die te 8,35 uit Hulst vertrekt, terwiji in den voormiddag van dezelfde dagen de tram uit Sas van Gent zal correspondeeren op de tr£in die te 11,01 uit Axel vertrekt. DE A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland en zijn werk op de aanstaande tentoon stelling te Hulst. Naar reeds eerder werd medegedeeld heeft de A. N. W. B. octk een stand in- genomen en zijn daar verschillende zaken te zien die. onze aandaciht vragen. Zooals algemeen bekend mag worden geacht heeft die Bond zich steeds bezig gehouden met (het Wegenvraagstuk, waaraan haast onafseheidelijk verbonden is, het verkeer zoo te doen plaats hebben, dat veiligbeid en voldoende snelheid sa- men gaan. En dan willen we er op wijzen, dat dit vraagstuk ook voor ons newest van bij- zonder groot belang is; ons wegen.net vol- doet niet meer aan de.eischen van den tegenwoordigen tijd en al wordt er aan- gewerkt en hier en daar een al te gevaar- lijke bocht weggenoimen of verruimd, over het algemeen kunnen we nog maar matig tevreden zijn met den bestaanden toe- stand wat de breedte betreft, terwiji de verlharding of het wegdek in de meeste gevallen niet meer bestand blijkt tegen het sterk toegenomen gebruik daarvan. De A. N. W. B. nu heeft zich steeds op de bres gesteld voor wegenver'bete- ring niet alleen, maar nam ook reeds proe- ven op een tijdstip dat van overheidswe-e nog heelemaal niet over zoo iets gedaoht werd. Wat dit punt betreft is er een en an- der te zien in den vorm van teekeningen over samenstelling en bouw van nieuwe wegen, terwiji een paar foto's laten zien de betere toestanden verkregen op voor heen lastige en gevaarlijke plaatsen met voorlichting en medewerking van de Wegencommissie. Ook ten opizacihte van het verkeer is de A. N. W. B. niet minder vooruitziend geweest. Ten einide het opgroeiend ge- slacht, de weggebruikers der toekomst, in de goede ridh'ting te leiden werden de be kende schoolplaten uitigegeven die op tal- rijke scholen aanwezig zijn, maar helaas in nog te vele gevallen niet worden ge- bruikt om als toelichting te dienen bij het Verkeersonderricht waar van de invoe- ring op de sciholen steeds door den A. N W. B. wordt voorgestaan. Er is op dit gebied nog zoo ontzettend veel te doen en helaas wordt in oniderwijS' kringen zoo iets te vaak beschouwd als te ibehooren tot de taak van de politie. Gelukkig begint het ook bier te dagen en wordt er door anidere ruimer over ge dacht en doortastend gehandeld. De di- recteur van de Nijverheidsschool te Weert althans voerde ,het Verkeers onderricht als verplicht leervak in op zijn school, en in de maanid Juli werd ten over- staan van verschillende autoriteiten op dit gebied, waaronder ook het Dag. Bestuur van den A. N. W. B., examen afgenomen. De proeven van bekwaamheid die moes- ten worden afgelegd getuigden er van dat de leerlingen als zij eenmaal als be- stuurders van auto's op den weg komen, zich voorbeeldig zullen weten te gedragen Moge van, Weert uit in dit opzicht de Vic tor ie beginnen Eene andere, ook uit verkeersoogpunt belangrijke zaak is die der Naamborden waarvan er thans ruim 1600 langs de hoofdwegen in Nederland werden ge plaatst; in Zeelaud hebben we er 125 langs de groote verbindingswegen. Door deze is het reeds zoo scihoone werk van de A. N. W. B.-wegwijzers en Waar schuwingsborden belangrijk uitqebreid en voor den weggebruiker beteekenen deze p 1 aatsaanduidiingen een gevoel van beha- gelijkheid: te weten waar men op een ge geven oogenlbli'k is. Echter is dit werk nog lang niet af daar het in de bedoeling ligt het later voort te zetten en er ook de andere (se- cundaire wegen) mee te voorzien. Hoe INGEZ0NDEN MEDEDEELINGBN. Nimmer hebben de pijprookers van Nederland zich eenpariger uitgesproken dan in hun lof over ROODE-STER Er moet een reden zijn voor deze nationale voorkeur. De ROODE-STER moet wel van onovertroffen kwaliteit zijn, daar honderdduizenden voor hunne pijp niets anders willen dan ROODE-STER. En dat is inderdaad zoo. De ROODE-STER staat ver aan de spits. Nooit is er aan de kwaliteit van STER-TABAK getornd. De onverflauwde ijver van Neerland's grootste producent van pijptabak is gewiid aan de volmaakte samenstelling van ROODE-STER. Als gij nog nooit het genot eener pijp ROODE-STER hebt gesmaakt, probeer dan eens en gij zult bemerken dat ROODE-STER haars gelijke niet heeft hoog ze ook door landgenoot en vreem- deling worden gewaardeerd als toerist, dit ibelet niet, dat jong Nederland het een genoegen vindt velen van dtie naambor den, tot onleesbaar wordens toe te vernie- len. Ja zelfs is het voorgeikomen dat on der Hazerswoude (Z.-H.) een bord met paal en al werd uit den grond gerukt en in het water van den Rijn gesmeten, nadat men eerst de stalen paal had krom ge- trokken. Een en ander werd dadelijk na ontdekking van die wandaad hersteld. Behalve alle deze dingen wordt verder getoond wat de Bond doet in het belang van het toerisme in het eigen land, door zijn wandelboekjes, de Gidsen voor Rij- wieltochten langs ru-stige wegen, de kaar ten voor de rijwielpaden door het Gooi, de Veluwe, en zooveel andere mooie stre- ken in ons vaderland, de Atlas voor Ne derland, de Binnenlandsche Reisgids, en nog door zooveel meer heeft hij als het ware ons land aan zijn eigen bewoners ontdekt en de oogen van talloozen geves- tigid op het waarlijk schoone daarvan. Voor het verkeer met het buitenland zorgt de A. N. W. B. mede op voorbeel- diige wijze voor zijne leden zoowel wat de gr'ens formaliteiten aangaat alswat zijn rei9wijzers voor den vreemde betreft. Daarom moest ieder Nederlander die langs de wegen verkeert den A, N. W. B. met zijn lidmaatschap steunen; alleen uit het aantal fietsrijders, ruim 2'/2 millioen, dienden de leden zich bij 1000 tallen aan te melden. De gelegenheid daartoe is aan den stand open gesteld. tNGEZQNDEN MEDEDEELINGBN wordt gezond en sterk het krijgt mooier gians het wordt vrij van roos het blijft beter zitten indien gij het des morgens inwrijft met een weinig Purol 't voldoet iedereen RAADSKWESTIE TE AARDENBURG. Het onderzoek door den rechter commis saris te Aardenburg ingesteld, blgkt niet het doel te hebben gehad de fraude bjj de gemeenteraadsverkiezingen, maar een ver moedelijk aanbrengen van veranderingen in de notulen van den op 31 December ge houden gecombineerde vergadering van den gemeenteraad met de regenten van het Burgergasthuis. Wij vernemen, dat bij Kon. besluit van eergisteren het beroep van den gemeente raad te Aardenburg bij de Kroon inzake het besluit van Gedep. Staten van Zeeland, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen zjjn vernietigd, is verworpen, evenals deberoepen der heeren Blondeel en De Bruyne. Er zullen dus nieuwe verkiezingen moeten plaats hebbeD. (N. R, Ct.) B1ERVL1ET. Woensdagnam. had de officieele opening plaats van het nieuwe openbare schoolge- bouw. De kinderen, die zich om 2 uur op het marktplein haaden opgesteld, trokken met vlaggeljes gewapend in optocht onder leiding der onderwijzers, naar de nieuwe school, alwaar hen een tractatie wachtte. In het flinke ruime gymnastiekjokaal (een prachtzaal met veel licht) kon de jeugd aan tafels plaats nemen. De belangstelling was zeer groot. Als genoodigden waren aan wezig, den heer Inspecteur van het lager onderwij-1, van leden van den gemeenteraad, de oudercommissie, de commissie tot wering van schoolverzuim. De burgemeester heette alien, in 't bp zonder den heer Inspecteur van harte wel- kom en memoreerde den veijaardag van H.M. de koningin. Staande werd daarna door groot en klein het Wilhelmus gezongen, om dan de kinderen te tracteeren op limo- nade en koekjes. De Burgemeester dankt dan de aanwezige raadsleden voor het genomen besluit tot stichtirg der school. Spr. doet uitkcmen, hoe frisch en vrooljjk het gebouw emit ziet en hoe rustig het gelegen is. Spr. feliciteert het schoolpersoneel met het ge bouw en hoopt, dat het een aanwakkeriDg moge zijn, om met nog meer ijver te werken voor het welzijn der kinderen. De kinderen spoort hg aan, om goed te leeren, dat ze menschen mogm worden, waar de maatschappjj iets aan heeft. Spr. noodigt de aanwezigen uit om een heildronk te doen en verklaart de nieuwe school geopend. De heer inspecteur feliciteert Biervliet met het besluit. zulk een gebouw te stichten Spr. noemt het een sieraad voor de om- geviug. Tot het onderwjjzend personeel richt hij eenige woorden van aansporing, terwiji de inspecteur ook tot de kinderen, enkele woorden richt. De heer Bujjssen zegt het zich tot een aangename plicht te rekenen mede namens zijn collega's aan het gemeentebestuur dank te brengen voor de oprichting van het mooie gebouw en vestigt de aaDdacht op de enorme verbstering, welke is tot stand ge- komen. Namens de kinderen dankt spreker voor de tractatie. Waar hiermede het officieele gedeelte is geeindigd, wordt gelegenheid opengesteld voor belangstellenden om het gebouw te bezichfigen. Men is er ten hoogste over voldaan. CO U RANT fM.V.Douwe Egberrs Ta baksfabrieke n LiChieGeuRi ROOKIABAK POODE-STER THEODOHUS niEMEIJEQ GROINIMQEM N. V. o h THEODORUS NIEMEIJER. Groningcn en Rotterdam. 120

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1