AL6EMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOQR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. Wo. 8112. Woensdag 31 Augustus 1927. 67e Jaargpng. Be mislukte dubbelganger ABONNEMENTSPRIJS: BINNE.NLAND. FEUILLETOH. BUITENLAND. Voor binnen Ter Neuzen t1 40 p*r 3 Maiden - Voor buiten Tar Neuzen It. per post f 1,80 par 3 maandan - Bij vooruifbetallng ft. per post f MO par laar Voul t buiteliland Z70 per 3 maanden franco per post - Aboooemeota. voo, 't bui.enland allaaa bit voorurtbatalmp. nit blad verschllnt lederen IUaanda<{., Woengdag- en Vrl)dagavond. ..DE GL1NDHORST" FAILLIET. De in de pravineie Utrecht bij Amers- foort gevestigde vereeniginig tot duur- zame verzorging van minderjarigen, die het bekend'e opv o edi n g s ges t i ch t ,,De Glindfoorst" beiheert, is dezer dagen fail- liet verklaard. Naar het U. D. verneemt, was een faillissement reeds lang dreigende. Er was steeds gebrek aan de noodige kasgelden. Wei subsidiieerde de regeering de instel- ling dodh betaalt dit zoo uit, dat de Glind- horst eigenlijk gedurende langen tijd dit bedrag moet voorschieten. Ook de Ge- reformeerde kerk steunde met onbelang- rijik, doch vermooht ook het gebrek aan kasgelden niet weg te nemen. Obliqatie- houdfers kregen nooit rente. Men verwacht nu, dat de regeering thans op een of andere wijze terzake van dit faillissement zal ingrijipen. „De Glindhorst" is een der weinige opvoedingsgestichten in ons land, dat de coeducatie toepast. de raadskwestie te VEENENDAAL. Ged. Staten van Utrecht hebben een beslissing genomen inzake het bezwaar- schrift van 10 .personen te Veenendaal, die bjj de jongste verkiezing tot Raadsiid waren gekozen en bjj Raadsbesluit van 9 Augustus niet waren torgelaten. Ged. Staten hebben dit bezwaarfchrift gegrond verklaard en het Raadsbesluit tot niet-toelatiDg vernietigd en beslist, dat alle tien gekozenen tot lid van den Raad moe- ten worden toegelaten. INTELLECTUEELE TOENADERING TUSSCHEN NEDERLAND EN BELG1E. Ter aanvuiling van reeds in de pers verschenen berichten meldt men van be- voegde zijde Ter bevordering van de intellectueele toenadering tusschen Nederland en Belgie zjjn de regeeringen van beide landen thans tot overeec stemming gekomen omtrent den tekst van een daartoe te sluiten overeen- komst. Daarbjj zal inzonderheid de uit- wisseling van hoogleeraren mogeljjk ge- maakt worden, en de beide regeeringen zullen door het stichten van een beurs de voortzetting van studien of het doen van wetenschappelijke onderzoekingen van uni- versitaire instellingen in het andere land aanmoedigen. Yoorts zal een technische commissie worden ingesteld, bestaande uit een Neder- landsche en een Bdgische afdeeling, onder presidium onderscheidenlijk van den Ned. Minister van Onierwijs, Kuosten en Weten- schappen, en van den Belgischen Minister van Wetenschappen en Kunsten. Aan deze commissie zal worden opgedragen het bestudeeren van ds vraagstukken, welke de intellectueele betrekkingen tusschen de beide landen raken, en het doen van voor- stellen om deze te ontwikkelen. Dit verdrag, hetwelk voor zoover noodig door de wetgevende macht van beide landen zal moeten worden bekrachtigd, zal voor den tijd van dne jaren worden ge- sloten met de mogeljjkheid van stilzwijgende uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 82) (Venvolg.) ,,Vloek over jullie Over jullie alle- maal barstte ze uit. Jullie kunnen geen van alien in zijn schaduw staan. Hij steekt jullie in zijn zak. Hij is tenminste een man Maar jullie Jullie kijken op me neer. Jullie vinden me een slet. En dat ben ik ook. Of liever,' dat ben ik geweest. Jullie weten niet wat het is, zoo een te zijn. Jullie weten niet wat 't is, als je zoo aan den kost moet komen. t Gaat goed, als je geen hersenen hebt, als je nooit na- denkt. Maar dat doe ik wel. heb ik wel gedaan en dan bezeert 't je, bezeert 't je zoo, dat je er gek van wordt. Ik heb er niet mee door kunnen gaan. 'k Moest op een andere manier aan geld zien t'e ko men. Toen heb ik dit bedacht. Ik kende Philip Artlhurton van iets dat al een jaar of driie geleden was. En ik wist, dat ik door op zijn angst te werken hij was als de dood voor 'n klad op zijn recht- schapenlheid meer geld zou kunnen kriigen dan op de andere manier. En 't lulkte. Alle twee dokten ze. Philip en broe'r. Toen werd de broer Lord Amlett. Ik had geld noodig. Ging naar Pulldan om het te halen. En zag dezen man. Jere my. Natuurlijk wist ik dadelijk. dat hij de ecihte niet was. ISdaar ik dachtop die manier brenigt 't nog meer op. Wat er verlenging wederom voor den tijd van drie jaren. DE VOLKENBONDSRAAD. Ter deelneming aan de 46e zitting van den Volkenbondsraad, welke op 1 September te Geneve bijeenkomt, is de minister van Buitenlandsche Zaken derwaarts vertrokken. De minister is vergezeld van prof. mr. J. P. A. Francis, chef van de afdeeling Volkenbondszaken aan het departement van Buitenlandsche Zaken, en mr G». W. baron de Vos van Steenwijk, gezantschaps- secretaris, aan die afdeeling verbonden. MINISTER CECIL'S AFTREDEN. Sneller dan zich nog Maandagochtend liet aanzien is de uittreding van Lord Cecil uit Baldwin's kabinet een feit ge- worden. Hij heeft, schrijft de N. R. Crt, het nemen van zijn ontslag zelfs niet willen uitstellen tot na de straks be- ginnende Volkenbondsvergadering, waarin hp als Britsch gedelegeerde een zoo ge- ziene figuur was, en het Britsche kabinet heeft thans zijn vooruitstrevendste lid verloren. Dit is te betreuren, want het zal moeilijk zijn onder de bonzen der conservatieve regeeringspartij iemand aan te wpzen, die hem in vrjjzinnigheid van opvattingen, mensehelijke waarde en poli- tieke beteekenis gelijkkomt. Wij noemden Cecil Maandag een ontgoocheld man. Zijn brief waarin hij de redenen voor zijn heen- gaan uiteenzet, bevestigt dit. Hij wil niet langer lid van een kabinet blijven, waarvan de meerderheid over de breede beginselen van de ontwapeningspolitiek, bij welker slagen volgens Cecil het toe- komstig beil van Europa en zijn besehaving gemoeid zijn, met hem van meening ver- scbilt. Baldwin antwoordt hem dat bij overdraft, want het verscbil betreft, meent hp, Diet zoozeer de beginselen zelven als de procedure waardoor zij vevwezenlijkt moet worden. Het is een oude strijd- vraagde vraag of men aanstonds zijn verwachtingen horg zal spannen, op gevaar af van bp mislukkirg uit de boogte neer te storten, dan wel van lieverlee stap voor stap op het doel zal aanstreven en zich telkens tevreden stellen met de aldus geleidelpk te bereiken uitkomsteD. Onder deze rekent Baldwin de vlootovereenkom&t van Washington, het tractaat van Locarno, de regeling van de vrede met Turkije. Cecil ontkent uitdrukkelpk dat hij op de maritieme conferentie te Geneve met Bridgeman, den Eersten Lord der Admi- raliteit, een geschil van eenige beteekenis heeft gehad. Beiden volgden ban lastgevin- gen, maar Cecil kon zich in zijn hart ciet met deze vereenigen, zoo min als vroeger toen hp in de commissie tot voorbereiding van de ontwapeningsconferentie, krachtens zijn las'gevingen, voorstellen verdedigen moest, waarmee hij geen Vrede had Aan de instructies in beide gevallen wpt Cecil het fiasco van Coolidge's conferentie en het .betrekkelijk slecht welslagen" van bet voorbereidingswerk voor de ontwapening Met de mislukkiDg van een overeenstem aohter zat, wist ik niet. Ik liep hem na. Als een schaduw sjouwide ik achter hem aan tot hij eindelijk zelf, om er een einide aan te maken, vrdbg wat ik wilde. En me mee naar binnen nam. Hier, in deze zelf- de kamer hebben we toen gepraat". Haar geheele gezicht verzachtte zich bij de her- innering. ,,Ik wist niet hoe ik het had. Dat soort man had ik nooit eerder ont- moet. Hij was vriendelijk. Terwijl hij be- greep, dat alles mis was. als 't waar was wat ik hem vertelde. Tocih bleef hij be- hoorlijk. En beleefd. Maar hij geloofde me niet. - Hij zag dat ik geen ,,dame" was. ming over het kruiservraagstuk was voor hem het psychologische ocgenbiik aange- broken, om uit het verscbil van inzicbt met het meerendeel van zijn ambtgenooten de consequenties te trekken. Cecil's innerlijke tweestrpd is, naar uit zpn brief blpkt, al van langen duur. De weigeriDg om een verdrag van wederkeerigen bijstand (tusschen Engeland en I rankrijk) te aanvaarden de onvoorwaaidelijke af- wpzing van het Protccol van Geneve door Baldwin's regeering, dat opgebouwd was op de beginselen van veilighe.d en arbitrage bet verzet van de regeeUng tegen verplichte scheidsrechterlpke regeling dit alles is een loop van de politiek tegen zijn zin geweest. De gedeeltelpke mislukking van de ontwapeniDgsvoorbereidiDg en allermeest het fiasco met de beperking der lichte zee- strjjdkrachten zpn voor Cecil de laatste strootjes geweest. Aan het slot van zpn brief geeft Cecil te verstaan dat bp aan de ontwapenings- gedachte zpn beste krachten zal blijven geven. Men kon niet anders verwacbten van een zoo overtuigd voorstander van de vredesideeen. Maar hij zal dit nu ambteloos doen en op bet regeeringsbeleid zullen zijn inzicbten van geen invloed meer zijn. Dit is het betreurenswaardige van zpn aftreden. De man die voorgoed o?erbcord is, kan den koers van het schip niet meer mee helpen bepalen. JAPAN DOOR EEN N1EUWE RAMP GETEISTERD. Uit Tokio wordt geseind, dat de Japansche provincies Nagasaki en Kotsji door een typhoon zpn geteisterd. \olgecs de tot nu toe ontvangen berichten zpn 4000 huizen verwoest. Vele bruggen zijn weggeslagen. De verbindingen zpn verbrcken. Het aantal dooden bedraagt meer dan 50, terwijl het aantal gewonden nog grooter moet zpn. De sehade is zeer groot en wordt op meer dan 2 millioen jen geraamd EEN BERDEN KING TE ZEEBRUGGE. Zondagochtend is te Zeebrugge op hat groote havenhoofd een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan de vernieling tijdens den oorlog door de Britsche duikboot C 3, die gebeel met ontplofbare stoffen was ge- laden en door de bemanning tot springen kon worden gebracht, van een deel van dit havenhoofd, waardoor gebruik van Ze ebrugge door Duitsche duikbooten en torpedobooten werd bemoeilpkt. Vier overlevende leden van de bemanning van de C 3 en een vijftig- tal andere Britsche zeelieden. welke aan een aanval op Zeebrugge deelnamen, de Belgische minister Anseele, twee Britsche admiraals, een paar Franscbe officieren en andere autoriteiten, alsook de regiments- kapel van het vierde regiment infanterie uit Brugge woonden de eenvoudige plechtig- heid bij. Na eenige korte toespraken were de gedenkplaat ontbloot en werden /»Goc. save the KiDg", de ^Brabonijonne" en de Marseillaise" gespeeld. Ook aan het monument van St. George Day, bp den ingang van de haven, had nog een korte plechtigheid plaats, waarbij door een Anglikaanschen geestelpke luidop voor de dooden werd gebeden. heeft hij me ronduit gezegd. Niet ruw en niet onihebbelijk. O, nee. Schertsend, op een manier die mijn aanbod tot een r rapje maakte. Zoo deed 't immers geen pijn Maar hij liet niet merken, dat hij dat ge- zien had. Hij liet 'l me niet voelen. Hij bleef de ,,heer" Even werd het stil. Geen van alien enrak een woord, onider den imdruk als ze waren door de verbittering, die in de woorden van de vrouw in het groen door- geklonken had. En Jeremy was zijn ge- wone welbespraaktheid kwijt. Nu het goed tot hem doordrong hoe weinig het gesoheeld had, of de farce was een drama geworden, nu bij door het verschijnen van den echten Lord Amlett van alle ver- antwoordelijkheid ontheven was, voelde hij zidh opeens doodmoe. De wanorde- lij'ke kamer met de acht personen wa^ een onwerkelijklheid, een scene uit een nacht- merrie... Dan Comfont. 't Rustige dorp- je waar alles zijn welgeordenden gang gihig, waar je niet als een speelibal van den eenen kant naar den anderen gegooid werd. Toen, opmerkelijk, alsof het een droom was, hoonde hij de vrouw in het groen zeg-gien: ,,Ik heb hem... alles willen geven. Ik heb 't em aangeboden, zelf aangeboden. En hij wist, dat ik mijn mond gehouden zou hebben als hij het aange- nomen had. Maar hij wou me niet. Dat Ik virnd hem een man, zooals er geen tweede bestaat. En ik schaam me absoluut niet, dat ik dat zieg. Ik geef om hem. En juist, omdat ik om hem geef, ga ik iets doen, waar ik mezelf niet toe in staat geacht had. En dat is dit: Ik ben niet met P.hilip Arthurton getrouwd. 't Was pure chantage ik heb absoluut geen rechten. En h'ier zijn z'n brieven". Ze greep in haar tasoh, gooide het pakje brieven dwars de kamer door. ,,Nu kunnen jullie ze verbramden. Dan zijn de bewijzen uit de wereld. En ik ben alles kwijt. Maar dat kan me niet sche- len... Niets kan me meer schelen... Ik wil weg... Laat me door". Snikkend van drift en ellemde drong ze tusschen hen door. Maar bij de deur bleef ze .staan. Ze deed een poging om zich te helheerschen, keerde zich dan om en keek Jeremy aan. „Dag, Jeremy," zei ze ernstig. t Al- ler'-allerbeste Dan keerde ze zich met een eiglenaardigen glimlach tot Miggs. „Dag, Charlie," zei ze, ,,'n volgenden keer beter moet je maar denken. Detectirve-inispector Miggs maakte een beweging alsof hij haar wilde tegenhou- den. 'Maar ze glipte naar buiten en trc.k de deur met een slag in het slot. Even ontstond er een pijnlijke stilte. Gelukkig maakte Polkins op zijn eigen genoeglijke manier daar een einid aan. „Geef me de vijf, Mr. Laytree," zei hij. terwijl hij Jeremy zijn hand toestak. ,,Af- gieizien van het feit, dat dit de allermefk- waardigste fuif is die ik ooit meegemaakt heb, ben ik er trotsch op een man als u TER NEUZEN, 31 Aug. 1927. KONINKLIJKE ONDER- SCHEIDINGEN. Ter gelegeniheid van den jaardag van d. M. de Koningin zijn als naar gewoonte tal van ondersciheidingen toegekend. Wij vermeliden daarvan de volgende: tot grootkruis in de Orde van den Neiderlanidschen Leeuw H. K. H. Juliana Louisa Emma Marie Wilhelmina, Prinses der Nederlaniden. Bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1927 no. 21 zijn Ibenoemd tot Minister van Staat: Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken, en Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren- srouck, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de hierna volgende lijst nemen wij ook verscihillende buiten Zeeuwsch- Vlaanderen wonende personen op, oud- stadgenooten. Tot ridder in de orde van den Neder- landschen Leeuw: Mr. H. M. G. Kloppen- burg, kantonrechter te Rotterdam; tot officier in de Orde van Oranje- Nassau: de kapitein ter zee H. M. Mani- kus, het versiersel te dragen met de zwaanden; tot als voren J. C. de Masier, te Tiel, techniscih-hoofdambtenaar van den Rijks- waterstaat; is de eere-medaille der Oranje-Nassau- orde verleend: in brons aan J. de Pooter, veldarbeidei in dienst der familie Michielisen te Zaam- in zilver aan: J. Zoeter, te s Hertogen- bosch, sluiswachter-havenmeester bij den Rijkswaterstaat; in zilver aan: A. J. van Gelderen, te Oosterhout, sluiswachter bij den Rijks waterstaat: in brons aan M. van der Est te I er Neuzen, gepensioneerd seinihuiswachter bij de spoorwegmaatschappij Mechelen Ter Neuzen. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE WATERLEIDING. Op de Dinsdag j.l. te Ter Neuzen ge houden alnemeene vergaderiiiig van aan- deelhouders der Naamlooze •Vennoot- schap Zeeuwsch-Vlaamsche Waterlei- dinig Maatschappij is met 65 van de 76 stemmen (2 van de 20 vertegenwoordigde gemeenten stemden tegen) besloten om de vergadering te verdagen en de behan- delinig 'der agenda tot nader order uit te stellen, terwijl inmiiddels eene commissie zal worden samengesteld uit de vertegen- woondigers van alle standen, beroepen, richtinnien enz. behoorende zoowel tot de voor- als tegenstanders der waterleiding, teneinde in overleg met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening de grieven en beziwaren, die tegen deze waterleiding worden ingebracht, zoo uitge'breid en ob- jectief mogelijk te onderzoeken en daar van rapport uit te brengen aan den Raad van Commissarissen van wien het voor- stel tot het stichten van eene dusdanige commissie is uitgeigaan. SCHIETWEDSTRIJD. In het verslag van den schietwedstrijd te Axel, in ons vorig nummer, komt twee- maal voor den naam J. J. Notbels; dit moet zijn Abr. Nobels (lid der B. W. afd. Sluiskil) te kennen. Een man, die een goed woord en een soort certificaat van goed gedrag van zoo'n wervelwind krijgt, dat is een man, die wat beteekent. Die het nog ver in de wereld zal brengen. En daarom, als u 'es zin heeft in 'n verandering, denk er dan aan, dat ik u uitgenoodigd heb en kom naar Amerika. We hefeben daar wel niet zulke interessante dingen als die ge- sclhiedenis van vanavond we zijn men- schen, die van hun rust houden maar toch zouden we u nog wel 't een en an- der kunnen laten zien, dat de moeite waard was." ,,Wie weet wat er nog gebeurt, gat Jeremy ten an-twoord. ,,In elk geval zal ik uiw uitnoodiging in gedachten houden. „En u wil ik bij deze dit zeggen," ging Polkins tegen Lord Amlett voort, „dat u zich aan mij niet behoeft te storen. U kunt terugkomen wanneer u wilt. ..Waar heeft u het in vredesnaam over?" „Ja, dat heb ik nog niet verteld zei Jeremy. „Maar er is ook nog zooveel te vertellen ,,Zeg eens, alles goed en wel, maar hoe staat 't nu met die cheque?" viel Miggs hem in de rede. „Ik heb beneden een agent wachten. De man kan daar niet den heelen nacht staan. ,.En... mr. Laytree... die gieschiedems INGEZONDEN MEDEDEELINGEN, met mij zei Lady Dorothy. „Dat schijnt u heelemaal te vergeten Jeremy steunde. Dat ook nog. Op die manier kwam er nooit een einid aan. ..Die quaestie is, Amlett", begon Jeremy zeniiwvachti»g. ,,D r is in je afwezigheid nog al 't een en anider gebeund. Om maar meteen met de deur in huis te vallen..... Door omstandigheden buiten mijn schuld... 't is geen frase, .dezen keer was Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, CONCERT OP DE MARKT. Het programma, hedenavond uit te voeren door het Muziekgezelschap ffDe VereeDigde Werklieden" directeur den heer A. Schirris, luidt als volgt: 1. Volkslied. 2. Zeeuwsch Vlaamsch Volkslied. 3. Vieux Camarades, Marsche, par. C. Teike, 4. En Garntson, Fantaisie, J. Minne. 5. Flots du Danube, Grande Valse, J. Ivanovivi. 6. Titi, Polka voor piston, W. v. Heeren. 7. Joyeux Clairon, Pas-redouble, 0. Filsfils^ P a u z e. 8. La Flfite enchantee sur l'opera de Mozart^ 9. Wij willen Holland houeD, Kan je zingen 12. 10. Een lied van Nederland Kan je zingen 5. 11. Le Fringant, Pas-redouble F. Rosseau. 12. Wilhelmus. In de pauze zal de Chr. Gem. Zangver. vExcelsior", directeur de heer A. Holster,, de volgende liederen zingen 1. Wilhelmus. 2. Zangersmarsch, A. Trube. 3. Sneeuwklokjes, P. Mart. Zijd&rlaBnv 4. Jan Willems' Vhijage v 5. Bede voor het Vaderland, Valerius //Gederck Clanek". BENOEMING. Gedurende het tpdvak 1 September 1927 tot 1 September 1929 zal Mr. W. M. G. Jolles vice-president der Arrondissements-Recht- bank te Middelburg tevens de functie van politierechter waarnemen. HOOFDAKTE. Geslaagd te Rotterdam voor het exa- men hoofdakte de beer J. le Feber te Axel. t werkelijk buiten mijn schuld, ben ik qe- noodzaakt geweest om jouw verloving met Lady Dorotihy te verbreken." 't Bleef een paar oogenblikken stil een van die prettige stilten, waarin je je- zelf naar het andere eind van de wereld wenscht. Jeremy jhad zichzelf kunnen stompen. Hoe had hij ook zoo stom kun nen zijn, om een delicaat onderwertp als dit was, op zoo'n oogenblik en zoo'n ma nier ter spraike te brengen Gelukkig schoot Lady Dorothy hem te hulp. Dat bewees toch maar weer, dat ze uit goed hout gesneden was. „Kijk niet zoo, Arthur. Je lijkt wel een verschrikt konijn. Er is niets onherroepe- lijks gabeurd. Voor het oogenblik is onze verloving af. En voor het oogenblik zul len we het daarbij laten. Dit is niet het gescbikte moment en niet het geschikte milieu om iets dergelijks te bespreken. Later, onder vier oogen... als alles weer bij het oude is." „En ten tweede," ging Jeremy, zonder Amlett den tijd tot antwoorden te laten, voort, heb ik de cheque geteekend. tien cheque van vijflhonderd pond voor Shane. Hij zei, dat jij het van hem geleend hadt en dat hij het geld onmiddellijk moest heb ben... En jij was zoo verstandiq ge weest om me, practisch gesproken, zon der een penning te .laten zitten. En dus was ik wel genoodzaakt om op die ma nier de zaak in orde te brengen. Als ik *t niet gedaan had, had ik alles verraden. Maar gelukkig is het de eenige. Andere geldelijke complicaties zijn er niet. (Wordt vervolgd.) 1SCHE COURANT inc, inci.. i n TT hij.. Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1