ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8109. Woensdag 24 Augustus 1927. 67e Jaargang. De mlilnkte dubbelgosger AB0NNEMENTSPR1JS: Uitloting Geldleeningen. A. de aandeelen nos 17 en 57 In de geldleening groot f 17500 aangegaan in 1906 B. bet aandeel no. 4 in de geld' leening groot f7500.', aan' gegaan in 1910. BINNENLANP. FEXJI1LET0N. BUITENLAND. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaai Vooi 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetahng. Dit blad verschllnt lederen Maandaj}-, Woengdag- en Vrildagavond. "Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brer gen ter kennis van belang- bebbenden, dat in hunne vergadering van heden zgn uitgeloot De aandeelen zijn aflosbaar 1 October 1927 ten kantore van den ont' anger dezer gemeente, bjj de Amsterdamsche Bank te Amsterdam en bij Julius Oppenheim s Bank te Groningen. Ter Neuzen, den 22 Augustus 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1Z1NGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEV1.TLLE, Secretaris. MAATREGELEN TEGEN HOOIBROEI. TEGEN ONTWRICHTING VAN HET STAATSGEZAG. Volgens de bestaanide voorsdhriften moet ieder, die in aanmeriking wensdht te komen voor opleiding of uitzending voor den Iradischen dienst, voor zijn aanneming overleggert leen door den burgemeester zijner woonplaats af te geven bewijs van goeid maatschappelijk gedrag. De Minister van Kolonien heeft. naar de Tel. verneemt, thans in verband met het bovenstaande een schrijven aan alle burgeuneesters geric'ht met verzoeik het onderzoek, hetweillk moet wond'en inge- steld om het bewijs van goed gedrag te kunnen afgeven, in dien zin uit te breiden, dat tevens nauwkeurig wordt nagegaan of de betrokken persoon daadwerkelijk deelgenomen heeft aan revolutionaire pro paganda van communistischen, anti-mili- tairistiscihen of anderen aard. Dit verzoek wordt in de betreffende circulaire als volgt gemotiveerd: ,,In ver band met de omstandigiheiid, dat de Indi- sche regeering zich op het standpunt heeft g est eld, dat in den Staatsd'ienst geen plaats is voor personen, die daadwerke lijk deelnemen aan propaganda, welfce ontwrichtinq van het ovenheidsgezag ten doel heeft of daartoe leidt, onverschillig oip welke wijzie dit gesohiedt, hetzij in het openbaar, hetzij in het verborgen, zullen uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 79) (Vervolg.) ,,Hoor eens even, Polkins". ,,Kan ik soms ook helpen vroeg Shane, ,,Neen, dank je", gaf Jeremy ironisch ten antwoord. ,,Op het oogenblik niet. ^Lurster eens even goed' begon Jere my, toen ze samen in de ontred'derde bi- bliotheek stonden. „Ik zit op het oogen blik leelijk in den knijip. Er is iemand die me spreken wil. En 't kan zijn, dat 't niet kalm afloopt. Als dat mocht geheuren, kan ik dan op je rekenen ..Natuurlijlk. Met alle soorten van ge- noegen was het antwoord, ,,Maa.r zeg, doe me een genoegen en geloof niets van wat je straks te hooren krijgt. En als 't tot klappen uitdeelen komt, neem jij dan dien detective voor je rekening. Zoolang hij zich kalm houdt, hou jij je oak kalm, maar als hij probeert op zijn fluitje te blazen of als hij gaat schreeuwen, dan stoppen op de een of andere manier stoppen. Begrepen ,,Ja. Je kunt op me jrekenen", zei Pol- kins vergenoegd. .,Een buitengewoon ge- noaglijke avond. Je verveelt je tenminste niet." „En jij, Miillett", ging Jeremy tegen zijn voor den Inidischen dienst niet worden uitgezoniden, noch in opleiding worden genoimen, personen, van wie mocht zijn gebleken, dat zij, al of niet in het open baar, ontoelaatbare propaganda voeren als hiervoren is omscihreven." DE RIJNLAND-BEZETTING. Er komt, schrijft de N. R. Crt„ wat meer teekening .in de berichten omtrent de besprekingen tusschen Engeland en Frankrijk over de verminidering der be- zettingslegers. Engelsche bladen weten van betrouwibare, vermoedelijk dus offi- cieuse, zijde te melden, dat Londen een terugtrekking van 14.000 man, 11.000 Franschen en 3000 Engelsehen en Belgen had voorgesteld. En de Echo de Paris, die over de in;zichten van de meerderheid in het Fransche kabinet gewoonlijk goed is ingelioht, verzekert dat Frankrijk. maar 5000 man aan het bezette gebied wil ont- trekken, omdat het de ovenblijvende 50.000 man het minimum ac'ht, waar het niet beneden kan gaan zonder zijn Rijn- land-idekking illusoir te maken. Inidien Engeland dus aan de Duitsche wensohen, om de gezamenlijke beziettings- legers tot 54.000 man te verminderen, ge- volg wil geven, zouden voor zijn eigen en voor het Relgische contingent maar 4000 man meer beschikbaar zijn. Zonder het internationaal karakter van het bezet- tingsstelsel aan te tasten, is een zoo sterke wijziging in de samenstelling der contin- genten niet mogelijk en daarom zal de En gelsche regeering zich ten slotte wel neer- ieggen bij een veel geringer concessie aan Duitsohlanid dan zij had gehoopt te berei- ken. Dit te meer omdat zij van de Bel- gische regeering, die in het geiheel niet was geraadpleegd, en daarover ontsticht lijkt te zijn, nauwelijks steun voor haar standpunt kan verwaohten. EEN VRIJHAVEN TE BRUGGE De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel schrijft dat tijdens het jongste door den Belgischen minister van Open- bare Werke'n, Baels, aan de zeevaart- instellingen van Brugge en Zeebrugge gebrachte bezoek, de minister met sena tor baron Ruizette, de kamerleden Boedt en Van Acker en den burgemeester van Brugge het ontwerp van conventie tus schen de regeering, de stad en de maat- scihappij der zeevaartinstellingen betref fende de uitbreiding ider haven van Brugge aan den Westkant en het in het leven roepen van een vrijhaven langdurig heeft besiproken. De minister deelde mede, dat het ontwerp spoedig na de her- vatting der parlementaire werkzaamheden op de agenda zal worden gebracht. DE RUBENSFEESTEN TE ANTWERPEN. Aan ,,de Maandagmorgen" ontleenen wij de volgende bijzondertheden over de Zondag gehouden Rubensfeesten: Zooals de feesten begonnen zijn, zijn ze ook geeindigd; met regen. t Is een schra- le troost te mogen constateeren, dat voor 50 jaar in 1877, toen de 300ste verjaring van Rubens geboorte gevierd werd, de feestelijkheden toen ook ,,in het water vielen. De reus en reuzin met gevolg, de stoet der verheerlijking van Rubens, had- den tocih, evenals Zondag en Maanidag jl. het weder nog getrotseerd en he'bben den aangekondigid'en omgang gedaan door een dic'hte haag van belangstellenden, waar- bediende voort. ,,Hou een oogje in t zeil. Alle kans dat er iherrie komt. Maar schel eerst Colonel Jackson op. Hyde Park Hotel, daar is hij voor van nacht. Vraag of hij dadelijk weer ihier komt „Ja, mylord". ,,En nu de detectieve. Laat dien eerst even binnen". ,,In de eetikamer, mylord ,,Ja. Laat ze er maar bij. Een goede gelegenheid om schoon sahip te maken Metee.n ging hij naar de deur. Bij hun binnenkomen kwam Olivia naar hem toe. „Wat is er 1" vroeg ze fluisterend. Niets. Temminkte niets om je onge- rust over te maken stelde hij haar ge- rust. ,,Ben je met alles klaar "'t Kan zijn, dat we er ineens vandoor moeten. Ik helb beneden een auto wach- ten. Ails ik zeg: „nu", dan de deur uit en de trap af, wat er oak gebeurt." De deur wend opengedaan. ,,Mr. Miggs" kondigde Millett aan. Mr. Charles Miggs met tot Jeremy's ontzetting de dame in t groen kwam de kamer binnen. 't Wend zoo stil, dat je een speld kon ihooren vallen. Lady Doro'tlhy bekeek den nieuwen gast alsof hij een merkwaardig, maar een wel wat griezelig insect was. Shane wist niet goed, waar hij aan toe was. En Polkins, de eenige, die van de heele historie niets afwist, maakte, blij in 'het vooruitzicht van een flinke klop- partij met een onschuldig gezicht zoo lang een omtrekkende beweging, tot hij zich tusschen Mr. Charles Miggs en de hall- deur bevond. onder weer vele vreemdelingen en vooral Hollanders. De groote processie, die ook jaarlijks den Zondag na 15 Augustus uittrekt, en een der hoofdnummers van het kermispro- gram uitmaakt kon echter niet buiten de kerk gaan, hoewel op de Meir het groote rustaltaar reeds was opgetimmerd en men, rond tien uur, nog hoop had', dat het we der zich zou scihikken. 't Is wel jammer, dat dit mooie mummer van het feestprogram, waarvoor steeds duizenden vreemdelingen naar de stad ko men, niet heeft kunnen plaats hebben. De processie, diie in 1399 voor het eerst uit- trok en van jaar tot jaar meer belang- stellimg trekt, schijnt wel niet in de groote liefde der andersdenkenden te deelen, tenminste we lazen Zondagmorgen in een in het Fransch verscihijnend anti-clericaal ochtendblad, dat een dergelijke uiting van godsdienst niet op een kermisprogramma tihuisbehoort en dat de heer Van Cauwe- laert, die aan het hoofd van het democra- tisch gemeentecollege, deze manifestatie pousseert, raiet in den geest van alle katholieken zou handelen. Ten spijt van wie het benijdt, mogen we constateeren, dat we van zeer vele Hollanders, zelfs niet^katholieken, die expres voor de processie te ziien, waren overgekomen, vernamen, dat ze zeer teleurgesteld wa ren, want d;at ze van kennissen, die andere jaren de processie gezien hadden, aange- moedigd waren om deze stichtemde echt Antwerpsche godsdienstuiting te gaan zien. En zoo denken er duizenden Belgen over, die we vandaag weer met drommen langs de straten zagen flaneeren. De Zondag der kermis met de proces sie van O. L. Vr. is een hoogdag voor Amtwerpen! De processie is en blijft het aantrekke- lijkste nummer van bet kermisprogram voor alle Antwerpenaren en voor een zeer groote menigte vreemdetingen. Tot slot der Rubensfeesten had te 10 uur op het Wilrijiksche plein een groot vuurwerk plaats, waaraan door een massa vodk Werd deelgenomen, welk door mu- ziekkorpsen na afloop langs vier ver- schillende wegen op de tonen van opwek- kiende marschen, in dichte gelederen, maar in volkomen orde, werden stads- waarts geleid. De Rubensfeesten hebben, helaas door het slechte weder veel tegenslag gehad. Ware dit gunstiger geweest, dan zouden vele nummers beter tot hun recht zijn ge- komen, maar toch mogie de schepen Junes trotsch zijn op wat zij bereikt heeft, en zal men nog lang spreken over de Rubensfeesten van 1927. SACCO EN VANZETTI. De pogingen om de zaak tegen Sacco en Vanzetti nog voor het Federale Hof te brengen zijn mislukt, zoodat het vonnis van de rechters in Massachusetts ten uit- voer moest gebracht worden en Sacco en Vanzetti in den electrisc'hen stoel zou den worden terecht gesteld. De executie heeft Maandagnacht plaats gehad. De politie had zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor de ibewaking van de gevangenis. Machine- geweren en zoeklichten waren opgesteld om een eventueele poging de gevangenis te bestormen onmididellij.k te kunnen tegengaan. Te 9 uur s avonds (Ameri- kaansche tijid), werden de 3 gevangenen ervan in kennis gesteld, dat zij onmiddel- lijk na middernacht zouden moeten ster- ,,Zoo, Mr. Miggs", begon Jeremy. ,,U komt dezen keer niet alleenwilt u me even aan uw vriertdin in t groen voor- stellen?" ,,Dat hoef ik toch zeker niet, is 't wel?" vroeg Miggs hatelijk. ,,Laat Gharlie maar praten", nam de juffrouw in 't groen het woord. ,,Hij heeft 't buskru.it niet uitgevonden. Alleen al de manier om hier een scene te maken! Terwijl ik hem zei, doe t niet! ,,Dat is buitengewoon vrienidelijk van u", zei Jeremy. ,,Maar ik zou graag wat meer uitleg hebben. Wat beteekent dit, Mr. Miggs?" ,,Al.s Mr. Slhane miisschien zoo goed wil zijn", stelde Miggs voor. Bij zijn binnen komen had hij tot zijn verbazing gezien, dat Mr. Shane van de cheque een van de gasten was. Zachts dat die hem een beetje hielp. ,,AhShane!" zei Jeremy. ,,Ben jij er ook bii betrokken?" „Ja", zei Slhane kortaf. ,.Een van de hoofdpersonen, als je de waarheid weten wil. En m'n eerste vraag is: ben je van plan met je bluf door te gaan? Je zegt dat je uitleg wil hebben. Als jij eens beqon met uitieg te gevenNee, he, dat kan je met?" (f ..Uittleg, waarvan, Shane?" vroeg Olivia. Waarom zou Arthur jou, of wien ook, uitleo ergens van geven ,,Neem me niet kwalijk begon Miggs. ..Stop eens even. Miggs zei Shane. „Laat ik je eerst eens even vertellen, wie dit allemaal zijn. Dat is beter Dit is Miss Olivia Arthurton. de ruster van Lord Amlett. Die daar is Mr. Josiah ven. Op de vraag of zij geestelijiken bij- stand wenschten, gaven zij een weigerenid antwoord. Sacco werd Maandagavond nog door zijn vrouw, Vanzetti door zijn ziuster bezocht. Onmiddellijk nadat dezen het doodenhuis hadden verlaten, arri- veerde de attorney-general reading". Tegen middernaclht was alles voor de executie in gereed'heid gebracht. Te half 12 waren de getuigen in het doodenhuis giearriveerd en onmiddellijk na midder nacht werd met de executie aangevangen. Twee minuten na 12 werd Madeiro bin- nengebraciht. Zeven minuten later, dus 9 minuten over 12, werd hij door den dokter dood verklaard. Daarna was Sac co aan de beurt. Tie 12.11 uur betrad hij de kamer en te 12.19 verklaande de dok ter hem overleden. Een minuut later trad Vanzetti binnen. Om 12.26 uur was ook zijn executie afgeloopen en het onherroe- pelijke geschied. De mannen schenen in hun lot te berusten. President Fuller, die ook die laatste ver- zoekien om de teredhtstelling alsnog niet te doen doorgaan, afwees, verklaarde dat zijn pliohten in de wet nauwkeurig zijn voorgescihreven en hij dus niet kon in- grijpen. Ook de verzoeken Van de meeste familieleden der veroordeelden en van vooraanstaande mannen mocht hij niet toestaan. Sacco heeft voor zijn laatste schreden naar de doodenkamer afscheids- briieven geschreven aan zijn moeder, zijn vrouw en kinideren. Op weg naar de idoadenkamer riep Sacco, toen hij in de deur was, in het Italiaansch: ,,Lang leve de anarohie Zonder daartoe een uit- noodiging af te wachten nam Sacco kalm in den electrischen stoel plaats. Terwijl hij vaistgebonden werd, riep hij in gebro- ken Engielsoh: ,,Vaarwel mijn vrouw, vaarwel mijn kinideren en al mijn vrien- den". Even voordat de electrische stroom werd lingesohakeld, wendde Sacco zich tot de getuigen en riep hun „Goeden avond toe. Na een laatsten uitroep: „Vaarwel moeder 1" geschiedde zijn elec- trocutie. De sterke stroom van 1800 a 2000 volt werd ingeschakeld en de straf aan Sacco was voltrokken. Ook Vanzetti maakte een zeer rustigen imdruk. Zonder daartoe te moeten wor den aanespoord, nam hij plaats in den electrischen stoel en hield een korte toe- spraak. Bij het betreden van de dooden kamer, drukte hij zijn bewakers de hand. Toen hij in den stoel zat, verklaarde hij: ,,Ik ben onschuldig en nooit zal ik erken- nen de misdaad gepleegd te he'bben." Toen zijn handen gebonden waren, sprak hij nog eenige woorden van afscheid, waarop de executie plaats had'. Voor hem werd een stroom ingeschakeld van 1400- 1900 volt. ONTZETTENDE HITTE TE MOSKOU. Te Moskou heerscht een geweldige hitte; de temperatuur steeg tot 122 graden Fahrenheit. In het aardbevingsgebied van Naman gan in Turkestan heeft een heftige aard- schok de oude moskee vernield. Door- dien de aanvoer van levensmididelen zeer moeilijk is, dreigt te Namangan, een stad van 70.000 inwoners, honcjersnood te zullen uitbreken. Zondagnacht zijn sledhts zwakke schokken gevoeld en men koestert dientengevolge de hoop, dat de aardlbevingen aan het afnemen zijn. De bevolking heeft een aanvang met de op- ruimingswerkzaamiheden g emaakt Polkins, een Amerikaan, de meneer, die Pulldan gehuurd heeft. En Lady D'orothy ken je als ik 't wel heb". ,,Als Mr. Shane klaar is, nu hij toch bezig is de plichten van gastiheer hier in mijn woning waar te netmen' zei Jeremy ironisch, ,,zou ik hem willen verzoeken, ook den anderen kant voor te stellen. Wie is de dame in t groen, Mr. Shane? Of misschien wil Gharlie t me. vertellen? ,,Laat mij er maar buiten", zei de be- wuste dame in 't groen. ,,I'k kom wel goed". ,,Schei uit met dien kletspraat", barstte Minus geirriteerd uit. ,,'t Is geen comedie- spelen...... 't Is een ernstige zaak. Kan ik u even alleen sprekien? ,,Nee", gaf Jeremy ten antwoord. „Dat kunt u niet. Zegt u maar wat u te zeg- gen heeft". „Goed. Maar bedenk, dat elk woord, dat u zegt, later tegen u getuigen kan. Dat is begrepen?" „Wat gebeurt er?" Hij wordt toch niet gearresteerd? vroeg Lady Dorothy. ,,'t Gaat over deze cheque. Mr. Shane, u iherkent deze cheque?" ,,Ja. Ik heb 'em van dezenmijnheer hier gielkreqen „En u weet dat de bank de handteeke- ning valsch noemt? "Ja"' ,,Dat alles heb ik vanavond al ge- hoord", zei Jeremy. ,,Ik begriip niet wat voor nut dit ophalen heeft ..Zoo, begrijp je dat niet?" vroeg Shane sarcastisch. Jeremy keerde zich naar hem toe. De manier, waarop de vent keek! INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, TER NEUZEN, 24 Augustus 1927. VREFjMDELINGEN. Zondag j 1. dwaalden in d'ze gemeente twee Hongaarsche jongens. Bij onderzoek bleek, dat zij de vorige week Woensdag met een kindertrein te Brussel waren aan- gekomen en daarna waren weggeloopen. Zij kwamen hier om werk te zoeken. Door de zorg'n der politie zijn zjj naar Brussel teruggebracht. ONBEHEERD GELATEN Enkele weken geleden werd in de Noord- straat alhier een autostap vermist. Maandag j.l mocht het de politie gelakken dat vcor- werp te Othene op te sporen en dit den eigenaar terug te geven. Een 12jarig joDgeDtje, A. J. V., ver klaarde die autostap ter plaatse te hebben gevocden. EEN ZWEJIVEL1NG. Gisteren trof een agent van politie alhier aan een vreemdeling, die in gebroken Hol- landsch verklaarde, dat hij een Tsjecho- Slowaak was en in den oorlog had gediend als militair bjj een luchtvaartafdeeling. Nadien is hij gaan zwerven en bezocht hij verschiller de lar.den te voet, zijn brood met kunstschilderen verdienende. Hij is door de politie naar Antwerpen op trans port gesteld. GEKNIPT. Toen gisterenavond een leurder van zijn dagelijkschen rondgaog in zijn logernent alhier terngkeerde, werd hij door de politie gearresteerd omdat hjj nog 5 boete had te betalen. Na dit bedrag te hebben g> stort, is hij in vTjhtid gesteld. POLITIE. De Inspecteur van politie te Ter Neuzen maakt bekend, dat omtient de onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen aan de daarachter geplaatste adressen. Rp wielbelastingmerk, A. F. Mannaert, Axelschestraat 1, Ter Neuzen. Nog maar wat dichterbij zien te komen dat was het beste. ,,Nee maar misschien dat 't jou op de een of andere manier van nut is?" ,,Dat is 't me zeker", zei Shane. ,,'t Helpt me om een onverkwiklkelijke ge- schiedemis tot een einde te brengen. 't Helot me, om een gemeenen oplicihter die van de afwezigheiid van een anider ge- bruik gemaaikt heeft, om bij diens zuster in de gunst te komen, te Vender kwam hij niet. Want Jeremy, tot het uitenste geirriteerd, door dit op t nipoertje mislukken van zijn plan, door Shane's houiding, door t besef, dat al zijn opoffering voor niets geweest was, boog zich voorover en plaatste keurig n recht- sche op de kin van Shane. De gewiezen cavalerist sloeg met een smak tegen den gronid, maar het volgende oogenblik was hij weer op de been. En daar ihij grooter, breeder en zwaarder dan Jeremy was en minstens even vecihtlustig, zag de keurige eetkamer er na een tel of tien uit, alsof er een orkaan gewoed had. Bij Jeremy's uitval was de rechterlhand van Charlie Miggs automatisch naar zijn vestzakje gegaan. In dat vestzakje zat zijn fluitje. Maar toen kwam hij tot de onbdekfcing, dat hij het niet zeer gewillige voorwerp was van s heeren Polkins attentie. Een beweging die op verzet leek en Charlie Miggs, kreeg een paar jiu jitsu handgrepen te ondergaan, die hem, voor de eerste vijf minuten ten min- ste raidicaal buiten gevecht stelden. (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN, vestigt, ter voldoening aan een schrijven van den Heer Com- missaris der Koningin in deze provincie.de aandacht er op, dat in het vorige jaar het amtal branden tengevolge van broei in hooi, zeer groot is geweest. Door zorg en oplettendheid had een belangrijk deel dier branden vermoedelijk voorkomen kunnen worden. Het vorenstaande heeft aanleiding gegeven, de aandacht van de landbouwers in die gemeente er op te vestigen, dat het in de eerste plaats hun eigen belang is, om het uitbreken van brand ten gevolge van hooibroei te voorkomen. Nadrukkelijk wordt er nog op gewezen, dat zij, wanneer tengevolge van nalatigheid van hunne zijde brand mocht uitbreken, krachtens de bepalingen van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht met den strafrechter in aanraking kunnen komen. Ter Neuzen, 24 Augustus 1927. De Burgemeester voornoemd, 3. HUIZ1NGA. Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1