ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN wrneBSM? warns-jmsc-- - - - No. 8105. Maandag 15 Augustus 1927. 67e Jaargang. De mislukte dabbelganger ABONNEMENTSPRIJS: BINNENLANP. FEUILLETON. BUITENLAND. Olt blad verschljnt lederen Maandad-. Woen»dait. en Vrlldagavopd. VERKEERSGEVAREN VOOR PLATTE- LAND EN STEDEN. De drie centrale landbouworganhaties (het Eon. Ned. Landbouw comite, de R K. Ned. Boeren- en Tuindersbond en de Chr. Boeren- en Tuinderstond) hebben bjj den minis'er van justitie erop aaDgedrongen te overwegen, op welke wijze het roekeloos rjjden op den openbaren weg ware te voor- komen, altha* s zooveel mogeljjk binnen de perken te houden en alle middelen, die daartoe diecstig kunnen zgn, aan te wenden. Onder de moeilijkheid op den openbaren weg tengevolge van het tcenemende ge- bruik van motorrgwielen en automobielen, ljjdt vooral de bevolbing van het plattelaDd en die der kleine steden, omdat daar veel minder dan dit in de grootere bevolkings- centra mogelijk is, ve-keersregelingen ge- troffen en vooral gehandhantd kunnen wor- den. Streng dient, aldus adressanten, te worden opgetreden tegen de kleine miDder- heid van roekelooze rijders. die den open baren weg berijden zonder zich aan de ge- stelde regels te storeD. Adressinten maken den minister opmerk- zaam op de mogelijkheid van een brief zgneizgds aan de verschillende parketten om strafbare feiten van dien aard gestreng te vervolgen. DE OPENING VAN HET TROELSTRA-OORD. Zaterdagmiddagom 2 uur is het Troelstra- oord te Beekbergen geopend. Met extra- autobussen zgu de genoodigden naar het gebouw en de terreinen gevoerd. Het weer was regenachtig, derhalve had de openings- plechtigheid in de groote zaal plaats. Onder de aanwezigen waren de heeren Stenhuis, Ankersm-'t, hoofdredacteur van het Volk, Henri Polak, Jelle Troelstra, de zoon van Mr. Troelstra, Architect Mulder, mr. Sannes en dochter, Brauti- gam, de heer en mevrouw Brok - Troel stra, de schoonvader van mr. Troelstra, de heer Oosterbaan, Werkhoven, Mendes da Costa, Schaper en ectitgenoote, Voogd, Kramer, Wibaut, K. ter Laan, Berlage, van Zutphen, P. Moltmaker, Vliegen, Kupers, Vorrink e.a. AFSCHAFFING VAN DEN VLEESCH ACCIJNS. De drie centrale landtouworganisaties (het Kon. Nederl. Landbouw Comite, de R.K. Nederl. Boeren- en Tuindersbond en de Chr. Boeren- en Tuindersbond) hebben aan den minister van fbancien verzocht het daarheen te wiilen leiden, dat over- gegaan wordt tot afschaffing van den accijns op het geslacht. De Nederlandsche veeteelt, zoo schrijven adressanten in hun brief, verkeertin moeilijke omstandigheden, en daarmee samenhangt-nd de vee- en vle^schhandel, in het kort alien, die bij de Nederlandsche vee- en vleesch- Droductie betrokken zijD. De belemmeringen, aan den uitvoer van Nederlandsch vee, levend en geslacht, door het buitenland in toenemende mate in den weg gelegd, hetzg om redenen van protectionistischen, hetzij om die van sanitairen aard, hebben de Nederlandsche veeteelt zwaar getroflen. Adr, uit het Engelsch door NORMAN VENNER. twgfelen riet, of alle redelgke middelen, die kunnen leiden tot een verbetering in dezen toestand, zullen gaarne door de re- geeiing worden aargewer.d, gelijk ook elk voorstel dienaangaande een bereidwillig oor zal vinden. De afschaffiDg van den accgns cp het geslacht nu is volgens adr. een der midde len die tot bet beoogde doel kunnen leiden. Gaarne geven zjj toe, dat hiermede een niet onbelangrijk oifer van's rjjks schatkist wordt gevraagd. Volgens de hun ten dienste staande gegeveDS beliep de opbrengs^ van dezen accijns in di laatste jaren ruim f 9.000.000. Ongetwgfeid is dat een be- langrgke bate voor 's rgks middelen. Toch valt al dadelijk op, dat dit bedrag fij af schaffing van den bedoelden accgns niet volledig door de schatkist zal worden ge- delfd; immers zijn de percentiekosten, aan dezen accgns verbonden, niet gering. De aangifte van de waarde van elk slachtdier wordt door persoonlijke bezichtiging van een ambtenaar geverifieerd. En voorts levert ook het in gebruik zijnde z.g. be- naderirgssyrteem geen voordeelig saldo op, naar verluidt. Het is dus duidelijk dat het netto-provenu van dezen accgns niet is gelgk te stellen met de opbrengst hier- boven genoemd, doch aanmerkelijk lager is. Voorts komt bij afschaffirg het inland- sche vleesch binnen het bereik van breedere lagen van het Nederlandsche volk, dan tot heden het geval was. Immers drukt deze accgns het meest op het z.g. grof vleesch (vleesch ran tweede en derde kwaliteit) het deel van het Nederlandsche volk dat op het gebruik hiervan is aangewezen, is tot heden een belangrijk consument van het ingevoerde bevroren buifanlar dsch rund- of kalfsvleesch. Het laat zich aanz;endat bg afschaffing van den accgns op het ge slacht de Nederlandsche vleescbproductie zich meer op de teelt van dit grof vleesch zal richten, ook mede in verband met de belemmering van den uitvoer van het fijne vleesch. En voorts is allerminst uifgesloten, dat de prgs van het ingevoerde bevroren vleesch zal dalen met het oog op het behoud van het Nederlandsche afzetgebiei van dit pro duct. Mocht het laatste inderdaad plaats vinden, dan zal zich een verschuiving van den consumentenkrirg van dit product naar beneden voordoen, die zeker door i< der zal worden toegejuicht en die ook niet nadee- lig is voor 's-rgks schatkist. DE BETEEKENIS VAN DE OPSCBOR- T1NG VAN HET COODVONNIS. De opschorting van de uitvoering van het over Sacco en Vanzetti uitgesproken doodvonnis beteekent nog volstrekt niet dat thans vaststaat, dat beide vercordeelden den electrischen stoel zullen ontloopeD, of hun vrijheid zullen herkrijgen. Het besluit van gouverneur Fuller berust niet op overwegingen van menschelgkheid, doch houdt sltchts verband met het feit, dat bij bet Hooggerechtshof van den staat Massachusetts nog altjjd een beroep van Arthur Hill, den verdediger van Sacco en Vanzetti, hangende is. R-chter Tbayer, die het doodvonnis heeft uitgesprokenwees een verzoek om een rieuw proces af. De verdediger wendde z;ch daarop tot rechter Sanderson, evenals Thayer lid van het Hooggeiechtshof, met verzoek om do* r middel van een z g. *writ of errer" (bevel tot revisie 'an het voDnis wegens een fout in den vorm) zijn mede- werking te verleenen tot een nieuw proces. Sanderson weigerde echter daartoe over te gaan en bevestigde aldus het vonms van rechter Thayer. De verdediger maakte daarop gebruik van zgn recht om een beroep te doen op het H< f in zgn geheel, waartoe rechter Sanderson hem de gelegenheid gaf door rem toe te staan, de wettige excepties, door den verdediger tegen de weigering van een wnt of error" opgeworpen, voor het Hoog gerechtshof te brengen. Zooals gemeld zal het Hooggerechtshof, Dinsdag as. deze excepties behandelen. Teneinde den twee ter dood veroordeelden de kans op een gunstige beschikking op het geroep te laten, heeft gouverneur Fuller, ofschoon zelf overtuigd van de juistheid van het doodvonnis, de door den uitvoerenden raad van Massachusetts aanvaarde opschor ting van het doodvonnis aanbevolen. De rechtbanken zelf hebben daartoe niet de bevoegdheid. Indien het Hooggerechtshof rechter San derson's weigering van een „writ of error" handhaaft, wordt het beroep automatisch teniet gedsan, doch alleen als het Sander son's beslissing teniet doet maar ook dan alleen, kan het besluit van rechter Thayer om het toestaan ivan een Dieuw prcces te weigeren, worden herzien. Mocht dit laatste echter niet geschieden en niets wijst er op, dat het wel zoo zal zgn, dan staat den <er- dediger van Sacco en Vanzetti nog een weg open, n.l. zich tot het Bondsgerechthof te Washington (het hoogste rechtscollege in de Vereenigde Staten) te wenden, indien hij over voldoende gegevens beschikt om het Bof de overtuiging bij te brengen, dat de wgze, waarop Sacco en Vanzetti in Massachusetts zgn berecht, strijdig is met het algemeene Amerikaansche burgerrecht EERHERSTEL VAN EEN ONSCHULDIGE. In September 1914 werd de Belgische artillerist Doyen, afkomstig uit Lonyueville in Waalsch Brabant, onder beschuldig;ng van landverraad door den krggsraad te velde terdood veroordeeld en koTt daarop ge- fusileerd. Naderhand bleek echter uit talrijke onbe- twistbare getuigenies* n, dat de ongelukkige het verstand had verloren op het oogenblik, dat bij de kem ten laste gelegde feiten heeft bedreven, wat, naar men uit Brussel schrijft, tot de herziening van het proces en het eerherstel van Doyen aanleidirg heeft gegeven. Thans is bij Koninklijk besluit aan de vrouw en het kind van den onschuld g ge- fusileerde een schadevergoeding van 100.000 frank toegekend. DE VERNEDERLANDSCH1NG VAN DE LEUVENSCHE IJN1VEKSITEIT. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel schrgft dat de bisschoppen van 75) (Vervolg.) Ze liet hem midden in de bi-bliotheek staan en lieip weg. Een oogenblik later zag hij h-aar met Shane dan-sen. Nu "was de gelegenheid er om een paar woorden met Olivia te wisselen. Maar 'bij de tweede ,,ronde" door het ruime vertrelk zag hij opeens Mill eft, die bij de deur door allerilei ge'heimzinnige teekenis zijn aan- dacht probeerde te trekken. Met een schertsend woond gaf hij Olivia aan Co lonel Jackson over en ging naar de deur. ,,Wat is ex, Millett?" ,,Er is iemand beneden, mylord. Een man. Zagt, dat hij u rnoet spreken". ,,Op een oogenblik als dit! Zeg em, dat hij kan ophoepelen". ,,Dat Iheb ik al gezeg-d, mylord. Maar hij wil niiet we-caan. Hij zegt, dat het drinigend is". ,,Laat 'hem dan morgenochtend vroeg teruq'koanen „Dat heb ik hem ook al gezeqd, my lord". ..En?" ..Hij zed, dat -hij zich niet zoo liet af- sohepen, mylord". ..Af-schepen? Wat dro-mmel bedoelt de kerel daarmee?" njj vraaat. mylord, dat hij niet weg zal gaan, voor hij u -esproken heeft, mylord". ..Papperlepap. Waarom heb je hern niet in zijn kraag en bij het ruime gedeel- te van zijn pantalon-ika genomen en hem de straat opgeikwakt? Kan trouwens nog. Als jij 't niet doet, doe ik het, Millett". „Neam u met niet kwalijik, mylord, maar ik gel oof niet. dat 't zou helpen. De quaestie is ,,Hoor eerrs even, Millett, dat is geen man-ier. Ik begrijip niet, wat jou mankeert. Al dat gehei-mzinnige gedoe! t Is jouw werk om de menschen, die lastig zijn, weg te werken. Doe dat dan en ko-m niet hier staan zaniken". ,,Ja, maar. mylord, t is eendetec tive!" rt ,,Wat! Een detective?" Jeremy keek zijn bediende met groote oog-en aan. En terwijl ze nog 'zoo tegen- over elkaar sto-nden, begon de gra-mofoon, lokkend in een one-step tempo: ,,0, wat rnoet ik beqinnen?" Jeremy schoot in den lach. Het toepasselijke was te komisch, ook al voelde hij zic-h voor de zooveelste maal in het nauw gedreven. ,,'t Zou niet de eerste ke-er zijn, Mil lett, dat een detective ergens de trap af- gegooid werd. Maar als Lord A-mlett past 't ons om de wet, in welke vermom- ming ook, te respecteeren. Waar is die a-fgezant van de heeren die wet en orde handhaven?" „Beneden, mylord". ,,Goed. Laat ,hem dan binnenkomen. In de eetkamer, zou ik zeggen. Een paar -mihuten later werd de bezoe- ker door Millett bdnnengelaten. Jeremy nam hem eens goed op. Ja. de man was Belgie in een dezer dagen te Mechelen gehoudrn bjjecnkomst tot verdere verne- derlandschir g van een deel der collegfS aan de Katholieke Universiteit te Leuten hebben besloten. Met ingang van October zulen o.m. nu cok de lessen in administra- tief recht aan de speciale scholen (prof. P. Poullet), volkenrfcht(prof. van Goethem), berekening van het nuttig eff- ctvan machines (prof. A. Coppens) en propeden- tische kliniek (prof. Van Goidsenhover,), in het Nederlandsch worden gegeven. De leerprogramma's, inschrpvingbulletins en certificaten, voor de studenten bestemd, zullen voortaan in het Frarsch en in het Nederlandsch zgn gesteld. EEN POLITIEKE AAN SLAG. Onbekenden hebben te Moskou een aan- slag op twee hooge gemeenteambtenaren gepleegd door hen een flesch met bjjtend vocht in het gelaat te werpen. Een van hen, een zebere Boetoesof, directeur van een ziekenhuis, is aan de gevolgen over- leden. De andere, een ingenieur, werd zwaar gewond. Beide waren bekende leden van de communis'ische partij Over dezen aanslag worden alle bijzonderheden zorg- vuldig geheim gebouden, vermoedelgk daar het motief er voor van zuiver-politieken aard is. TER NEDZEN, 15 AUGUSTUS. BET GESCHORSTE RAADSBESLDIT. Blgkens Staatsblad no. 280 is het be sluit van den raad der gemeente Ter Neuzen om aan de aangesloten gemeenten voor te stellen de N.V. Zeeuwsch Vlaamsche Wa'er- leiding Maatschappij te ontbinden, geschorst tot 1 December 1927, uit overweging dat let gewenscht is, in atwachting van de be slissing over de vraag, of dit besluit in strijd is met het algemeen belang, de in werking treding er van te voorkomen. BET WATERLEIDINGSVRAAGSTUK. Naar aanleiding van de te Ter Neuzen gehouden vergadering schrgft men van be- vregde zijde aan het te Goes verschguende dagblad „De Zeeuw" De waterleidingskwestie in Zeeuwsch Vlaanderen wordt eene bg uitstek pgnlgke. Weinigen zullen zich nog in staat achten tot een weloverwcgen, rp volledige kennis van zaken gegrond oordeel. Begrgpelgk is het wel, dat velen de oude leer wiilen toepassen, dat men zich, als men twgfelt, rnoet onthouden. Ook de Dinsdag 11. te Neuzen gehouden vergadering heeft, naar ons oordeel, aan dien twijfel geen einde gemaakt. Stellig wordt het vertrouwen niet versterkt als men in het verslag der bedoelde ver gadering mededeelingen leest, die gedaan werden aan de bestuurstafel en die feitelijk niet juist zijn. Zoo is onder meer, volgens het verslag dat van de vergadering is ge geven in ons blad van Woensdag 1.1. het volgende gezegd Met betrekkirg tot de risico-garantie van het Rijk zegt de heer Krul> dat de zuivere bedoeliDg hier alleen is, dat het Rgk de risico der gemeenten verlichten zal Spr. noemthet voorbeeld van Zuid-Beveland, het type van een detective. On-danks zijn civiiele kleeren voelde je den politie-aqent. Zijn -gezicht had de uit-drukkinq: een mengseltje van twijfelzucht, tot 't uiterste gedreven gereserveendiheid en wat z-elf- overschatting, dat iedereen, die iets met de „wet" ui-t te staan heeft 't doet er niet toe of hij politie-agent, detective, ad- vocaat, rechter of offdcier van justitie is kenmerkt. Ze ontkomen er geen van all-en aan. En 't gekk-e is, dat het de men schen, die iets met hen te maken hebben, dadelijik in een scheeve p-ositie plaats-t. Het -gewoonste verihaa'l wordt een be- deniksel erdoor, de eerlijkste motieven een rijtje leugens En er bestaat niets, dat het met succes camoufleert. Geen vermom-mdng. Geen mi-mieik. De man bleef zwijgemd bij de d'eur staan. Blij-kbaar wa-chtte hij af, tot Jeremy met vragen zou b-eginnen. ,,Enwa-t wilt u ,,Ben-t u Lord Amlett „J-a. En ik -heb het heel druk. Wees zoo g-oed me vlug te verte-llen waarom u me heeft w-ilien spreken." ,,'t Gaat over een cheque, mylord. „Over een cheque Wat voor cheque?" ,,Ilk heb al den heelen dag geprobeerd om u te spreken te kxijgen, mylord. 't Is nu wel erg laat, maar daar kan ik niets aan doen." ,,Ja... en ver-der..." -De man, die hier buiten op wacht ge staan heeft kon me niet vinden toen hij wist dat u terug was." ,-Qp wach-t gestaan heeft Zoo En verder Jeremy kreeg een gevoel of hij zijn schouders moest optrekken om een slag af te weren. ,,'t Gaat over een cheque, mylord. De cheque -die betaalbaar is aan een Mr. Shane. En o-nderteeken-d .Arthur Arthur- ton". Dat is uw handteekening toch, is 't niet, mvlord „Ja... en ,,Wel, de bank zegt, dat die han-dtee- ken-ing valsch is, myJ-ODd ZEST1ENDE HOOFDSTUK. ,,En wat is de bank n-u van plan te doen?" vroe-g Jeremy. Hij had de bewuste cheque van den man aangenomen en stond er nu naar te kijken, alsof hij het papiertje voor de eerste maal zap. ,,'n Valsche hanidteekenino is iets heel ernstigis, mylord." ,,Dat kan wel. Maar wie heeft de zaak aan 't rollen ge-bracht Als er van zoo iets werk gemaakt m-oet worden, ben ilk, de benadeelde partij, toch zeker de aan gewezen persoon om het te doen ,,N-ee, dat hoeft niet, mylord. Dat kan iedereen doen. De bank of een -deride per soon. 'n Valsche han-dteeken-ing is een ernsti-g vergrijp. Daar rnoet een eind aan gemaakt worden." ,,Maar waarom moest die bespreking juist nu plaats hebben vxoeg Jeremy. ,,U komt buiitenigewoon ongele-gen. Ik heb gasten. Kunt u morgenochtend vroeg niet terugikom-en „Ja, dat kan ik wel. Maar ik wou eerst zeker weten wat u zelf erover te zeggen had. Dus: is d-it uw handteekening, ja o-f nee?" Jeremy bekeek de cheque en de hand teekening op de cheque nog eens nauw- waar het reservefonds wos opgeteerd, tct men pl.m. f 20.000 voor de renten tekort kwam. Deze zijn door het Rijk verstrekt. Ook de f 10.000 en de f 7.000, wdke de volgende jaren tekort kwamen. Toen was de zaak weer in orde. Dit is niet juist. Uit de balansen der Zuid Bevelandsi he waterleidiDg maatschappij bljjkt, dat er o er 1918 een tekort was van f 22.313,43 en dat dit bedrag inder daad door het Rgk rentelcos is voorge- schoten (om terug betaald te worden als de maatschappij te eeniger tijd daartoe in staat zal zgn). Over 1919 bedroeg het tekort f 12.551,04; welk bedrag ook door het Rgk is voorgeschoten. Over 1920 was het bedrag f 5.541,04, dat ook nog door het Rij"k betaald is. Maar toen was de zaak niet weer in orde. Het is waar, over 1921 was er geen tekort. Maar over 1922 en 1923 te samen was het tekort weder f 26.292,58t/2 en dit bedrag heeft het Rijk, althans tot 31 Dec. 1926 niet meer betaald. Wel meent deze maatschappij het te kuunen vorderen weshalve het als vordering op de balacs over de jaren 1923, '24, '25 en '26 voorkomt. Maar blijkbaar weigert het Rgk de betaling. Dat dit zonder gegronde redenen zou ge chieden is wel niet aanne- melgk. Dus festaat de moge ijkbeid daartoe. In dit verband is van groote leteekenis, dat de heer Krul slechts schijct te hebben gesproken van verlichtenniet van over- nemen van den last der tekortfn. Naar wij meenen zal men goed doen te onderzceken op welke gronden het Rgk aan de Zuid Bevelandsehe otderneming de be taling weigert. Gezegd wordt dat het Rgk weigert omdat het de door Zu:d-Beveland overgelegde balacs en winst- en veriies- rekeniDg verwerpt Dit rnoet mogelgk worden geacht. Opvallerd is immers en in deze waarscbijnlgk niet zonder be- teekenis dat ook de accountant die de balans- en winst- en verliesrekening onder- zocht, deze alreeds eenige jaren achtereen niet meer onderteekent, en dat de laatste balans over 1926 ook niet meer door den directeur is geteekend, wat slechts kan be- teekenen dat zoowel de accountant als de directeur die balans niet juist achten. Voorwaar fraaie toestanden Msar, die anderen tot leering kunnen strekken. DE VLAAMSCHE KERMIS. Zaterdagnamiddag werd door den Z Eerw. pastoor Binck in den tuin der pastorie bij de theetect der firma Van Nelle in tegen- woordigheid van het kerkbes'.uur, het eere- comi e en de comite leden de Vlaamsche kermis geopend. Bij wees er op dat hg zich bij zgn komst aihier tot taak heeft gesteld eenheid te brengen in het Roomsch- Katholiek leven van Ter Neuzen, en die eenheid is hier gedemocstreerd door het- geeD de comiteleden de laatste dagen in dezen tuin hebben daargesteld, met op-, ffe- ring van veel vrijen tijd, zelfs van hun nachtrust. Hij hoopte dat zg hun telooning zullen vinden in het succes der onder- neming. Ondertusschen waren de inrichtingen, waarvan wij in ons vorig rummer reeds een opsommiDg gaven, geopend en was vooral de draaimolen een attractie voor de jeugd. Het strijkje van het Patronaat korte den keurig. Niet, -dat dit bepaald n-oo-diq was. Want hij ken-de elken haa-1 en neeithaa! van -de bewuste handteekening. Niet voor niets had ihij eliken naeht van Alec Shane en de cheque gedro-om-d. Van Alec Shane, aan wien hij dit te daniken had, die -o-p d'itzeifde oogenblik missc-hien me I: Olivia aan het steppen was Jammer voor hem, dat hij niets van dit o-nderhoud af- w-i-st Wat zou hij genoten heb'ben als hij bij dit entre-acte-tje, door hem o-pgeze-t, tegen-woor-dig had kunnen zijn Want, hoe lange'r Jeremy over -het gevail na-dacht. des te zekerder voelde hij dat het doel van Shane geweest was, om hem te ont- maskeren. -Dat plotselinge terugvraq-en van geleend geld, met een ultimatum van een ander als excuus en hij had 't geld nota bene niet eens n-ood'ig gehad dat bewees't feit, dat er nu pas werk van ge maakt werd. Neen, 't was niets dan een manoeuvre van Shane geweest o-m hem tot -het zetten van zijn hanidteekening te dw-in-gen, om zoo een bewijs voor wat hij vermoedd-e in han-den te krijqen. „Ja," zei Jeremy daarom met ee-n lich- t-elijk verontwaardiqd gezicht. ,,De bank kletst maar wat. Dat is mijn handteeke ning. Ilk heninner me nog bij welke ge legenheid... 't Was in de wapenlkamer op Pulldan. Mr. Shane had geld noodig. Toen heb ik hern dit gegeven." Jeremy zag, dat hij den detective door zijn positief beweren aan het twij-felen had gebracht. ,,Maar d'e bank dan 1'.' (Wordt vervolgd NEUZENSCHE COURANT I i I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1