ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8101. Vrijdag 5 Augustus 1927. 67e Jaargang, Van "^ossein's Tabak EERSTE BLAD. BINNENLANO. BUITENLAND. S P 0 E T, PREDIKBEURTEN, r\ it r c O D 11 C Voor binnen Ter Neuzen f\,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen lr. per post /1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaa? ABONNEMENTornlJo; Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bif vooruitbetaling. Dit blad verschijnt lederen Maandag>, Woensdag- en Vrljdagavond. BENOEMING LID VAN DEN GEMEENTERAAD BRIEVEN AAN DE KONINGfN. 2,De directeur van het kabicet der Koningin brengt ter algemeene kennis, dat gedurende bet verbljjf der Koningin in het buitenland de aan haar gerichte brieven in geslcten omslagen, voorzien van een adres aan de Koningin op de gewone wijze per post kunnen worden ingezonden of bezorgd bij het kabinet der Koningin te's Gravenhage. DE KRUISER „JAVA" PLOTSELING MET ONBEKENDE BESTEMM1NG VAN TANDJONG-PRIOK VERTROKKEN. flet Bat. Nieuwsblad meldt, dat de kruiser *Java" Donderdagnacbt met grooten spoed uit T&ndjoi g Priok weggesloomd is met onbekende bestemming. De autoriteiten weigeren alle inlicbtingen. Het blad verneemt iotusschen, dat het vertrek in verbacd staat met een verzoek van den beer flillen, gouverneur van West- Java, en dat er opdracht gegeven is, met den meest mogelijken spoed een ander scbip te achterhalen. DE SPOORWEG BIJ BERGEN CP ZOOM. Door den beer Drop zijn aan den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld 1. Weet de Minister, dat doir de lage ligging van den spoorweg, richticg Zeeland, bij Bergen op Zoom, wachtpost 13, een onvold lende rioleering of onvoldoende rega ling van de rio'eering der belendende straten en wfgen (Belgiscbe baan en Parallelweg) steike regenval tot gevolg heeft, dat de spoorlijn onderspoelt, zand en grint tusschen de aldaar liggende wissels verzameld wordt en dat dit gevaar voor het spoorwegverkeer oplevert 2. Is de Minister bereid een oplossing voor de genoemde bezwaren te bevorderen AFSLU1TING VAN DEN CR1SISD1ENST. Blijkens het voorloopig verslagder Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp tot af- sluiting van den crisisdienst over de dienst- jaren 1914 tot en met 1924 en regeling van de afboeking van de nadeelige sloten voor de algemeene rekeningen van de staats- ontvangsten en uPgaven voor de dienstjaren 1910 tot en met 1924, gaven gommige leden, bun instemming betuigende met d.t wets ontwerp, als hun meening te kennen, dat nu bij dit voorstel, door bet alsnog over- brengen naar den crisisdienst van een bedrag van ruim 72 millioen gulden, vrijwel alles ten laste van het Leeningfonds is gebracht, wat mair eenigszins daarvoor in aanmerking kan komen, ook de tijd is aangebroken om tusschen het Leeningslonds en den normalen dienst afrekening te houien in dien zin, dat de normale dienst niet langer een bedrag van ruim 200 millioen gulden renteloos in gebruik heeft van htt Leeningfonds. Het gemakkelijkst kan die afdoening van de schuld van den normalen dienst aan bet Leeningfonds gescbieden, wanneer een be drag van 200 millioen van een der crisis- leeningen voortaan als leening ten laste van den normalen dienst wordt aangemerkt. De 4V2 pCts leening van 1917 zou b. i. het meest in aanmerking komen, om ge- deelteljjk als schuld van den normalen dienst te worden overgenomen, wijl baar rentevoet matig en haar aflossingsduur niet te kort is. HET SCHOOLGELD. Ingediend is een wetsontwerp strekkende om aan de gemeente- en schoolbesturen meer vrijheid te geven inzake schoolgeld en de admit istratie te vereenvoudigeD. Het wetsontwerp geeft de volgende verschillen met de thans geldende bepa- lingen met behoud van het beginsel van bef ting naar draagkracbt zullen de gemeenten bij de aanslagregeling niet gebondtn zijn aan de wet op de lnkomstenbelasting 1914 zjj zullen bevoegd zijn gezinsinkomsten bij de bepaling van het belast jaarbedrag in aanmerking te nemen zjj zullen bij die bepaling ook vermin- deriDg kutinen toepassen in verband met het aantal kinderen in het gezin de bepaling van het miDimum-bedrag van het schoolgeld zal aan de gemeente worden overgelaten eindelijk zal de wet de bijzondere school niet meer binden den noodig is. DE PLAKZEGELS VERANDEREN VAN KLEUR. Bljjkens bet in Staatsblad 247 opgeno- men Kon. besluit van den 13en Juli zullen de plakzegels kleurverandering ondtrgaan. De zegels van 10 cent behouden hun roode kleur, die van 15 cent tot en met een gulden worden geel van kleur; paars ge- kleurd wordeD de zegels van hooger dan een gulden, docb niet booger dan tien guldens, terwjjl de zegels van hooger dan tien gulden in groene kleur zullen ver- scbijnen. Voor stukken aan evenredig zegelrecht onderworpen, worden vanwege het rijk uitgegeven papier van grcot formaat (hoog 32.20 centimeter en breed 40 centi meter) en van klein formaat (boog 8.84 c.M. en breed ,25 c M.) Het groot for maat wordt voorzien van een stempel van 50 cent (tot .nu'toe varieerde de stempel- waarde van 10 pent tot twintig gulden). De p'akzegels zullen verkrijgbaar zijn in waarden van 10 cent tot en met vijf- honderd gulden (de waarde van 5 cent is komen te vervallen). De volgens de vroegere bepalingen aan- gemaakte zegels blijven geldig. EEN PORTZEGEL VAN 6 CENT. Ingevoerd is een nieuw portzegel van 6 cent, dat gebruikt zal worden voor biief- kaarten, welke volgens drukwerktarief ge- frankeerd zijn, doch niet aan de daarvoor gestelde eischen voldoen Het zegel is, evenals trouwecs de overige portzegels, voor belaDgstellenden tegen den kostenden prijs op de postkantoren (dus niet op de wjjk- en hulpkantoren en op de stations) verkrijgbaar. DADDET IS NAAR BELG1E VERTROKKEN. De //Action franpaise" deelt mede, dat Leon Daudet, ondanks alle bewakingsmaat- regelen, Maandag 1.1 Frankrjjk verlaten heeft en zicb raar Be'gie heeft begeven, waar hij eenige maanden zal verblijven. DE MAR1TIEME CONFERENTIE. Donderdag was het te Geneve de groote dag, want Woensdagavond hebben de leiders der drie delegaties bes'oten de algemeene vergadering te laten doorgaan. De vertegenwoordiger van Havas meldt dat ook de bijeenkomst van Woensdagavond geen uitkomst beeft gebracht en dat men dus zal uiteengaan zonder eem'g accoord te hebuen bereikt. Die inlichtiDg moge wat pessimistisch g-klturd zijn, vetl valt van de conLrentie niet meer te verwachten. Het Japansche bemiddelingsvoorstel, dat ten doel had den aftocht zoo eervol mogelijk te dekkeD, vindt in de Japansche pers een niet bepaald geastdriftig onthaal. De meeste bladen vermoeden dat geen Japanscb brein de redactie van bet voorstel over de groote kruisers heeft uitgedacht en de invloedrijke Nitsji Nitsji vindt dat bet voorstel slechts waarde hetfc als //middel om den schjjn te redden" Uit Tokio zou men een gunstiger oordeel hebben verwacht. DE RUSSISCHE PETROLEUM. Sedert Engeland de diplomatieke be- trekkingen met Rusland heeft afgebrokeD, zjjn, schrjjft de N. R Crt, de Sowjets over- tuigd dat hun een oorlog dreigt en dat Engeland bezig is daarvoor bondgenooten aan te werven. Tijdens de bijeenkomst van den Volkenbondsraad kon men in de Rus- sische pers lezen, dat Chamberlain hemel en aarde bewoog om Duitschland te over- reden het verdrag van Rapallo op te zeggen en zich aan te sluiten bij een tegen Rusland gericht staten-blok. De meest stellige dementi's, ook van Duitschen kant, hebben Moskou niet kunnen overtuigen van de ODjuistheid dier opvatting. Het gaat voort zich op oorlog voor te bereiden, onttrekt te dien eicde groote voorraden aan den toch al heel geringen waren-omloop en beperkt den invoer nog meer dan tevoren, om de spaarzame saldi aan buitenlandsche betaalmiddelen zooveel mogeljjk te ontzien. Volgens de Prawda hebben alle handels- delegaties opdracht gekregen voor 1 October die saldi uit de buitenlandsche banken op te vragen. Deze paniekstemmmg verklaart het leed- vermaak, waarmede de Sowjets de dreigende mislukking van de maritieme couferentie volgden. Zjj legden ook verband tusschen den gang van zaken te Geneve en het olie geschil van de Koninkljjke-Shell met de Standard Oil of New York. De Russen gaan er prat op dit geschil te hebben ver- oorzaakt en zij schjjnen niet in te zien dat zij de beteekenis ervan scbromelijk overscbatten, te meer daar bun overeen- kcmst met de Standard Oil of New York slechts geparafeerd en nog niet geteekend is. De overetnkoms* '.elf is trouwens vrij beperktzjj machtigt het Russische syn- dicaat vjjf jaar lang 100,000 ton bunker olie le leveren voor scbepen in Turkscbe havens, Port Said, Colombo en Ceylon. Naar men weet acht sir Heari DeterdiDg de leider van de Koninklijke Shell, dit contract immoreel, daar de door Rusland te leveren olie moet komen uit de //geaa- tionaliseerde" olievelden en dns feiteljjk gestolen goed zal zijn. Het is wel op- meikelijk dat de Standard Oil of New Jersey, de moedermaatscbappjj van de New York sche, het standpunt van Deterdicg deelt en dit baar dochter ook onder bet oog heeft gebracbt. Het staat dus nog volstrekt niet vast dat het contract in werking zal tieden, want de StandardOilmaatscbappijenmogenvolkomen onafhankeljjk von elkaar heeten, in wezen zjjn ze dat niet. De grootste aaudeelhouders in alle toch zijn de Rockefellers, d enatuurlijk het belang van het //getreant marschieren, vereint schlagen" ter dege beseffen. Dat het geschil van duurzamen aard zou zijn en tot een soort petroleum oorlog zou leid^n, 't geen de Ruseen schijnen te ver wachten, is vrijwel uitgesloten. De eerlang te London bjjeenkomende conferentie van Britsche en Amerikaanscbe oliemagnaten zal aan die Sowjet-illpsie wel een einde maken door het drie jaar geleden aangegaen bestand te bestendigen. TER NEUZEN, 5 Aug. 1927. P. J. SCHEELE. f Met den heer P. J. Scheele, die Dins- dagavanid op 71 jarigen leeftijd is over- leden, is een burger heengegaan wiens leven ook op openbaar terrein niet zon der beteekenis is geweest voor de ge- schiedenis onzer gemeente. Uit den landbouwersstand voortgeko- men, vestigde hij zicb in den loop der ja- ren in de kom der gemeente als koopman en bleek door zijn optreden veel belang te stellen in bet openbare leven. Niet al leen was hij een geziene figuur en steun- pilaar in anfcirevolutionaire kringenenvoor de bijzondere school, /docb bij verschil- lende gelegenheden bleek, dat ook andere algemeene belangen van bet publieke leven zijn belangstelling hadden. Vooral kwam dit uit bij nationale feesten en dit had dan ook temgevolge, dat hij zijn vrien- den en kennissen telde in alle kringen-ider maatschappij. Ook voor het economisch leven was hij niet zonder beteekenis. Gedurende een aantal jaren was hij lid der plaatselijke Kamer van KooplhandAl alhier, bestuurs- lid van den Raad van Advies der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Mij., president-commissaris der N.V. Bouw- materialenmaatschappij ,,De Hoop'' al hier. Een lichamelijke inzinking was oorzaak dat hij de laatste jaren niet meer naar voren trad, docb zijn nagedachtenis zal, door zijn verniclht werk, bij velen in aan- gename herinnering voortleven. De begrafenis zal morgenmiddag plaats hebben. SAMENSTELLING VAN DEN GEMEENTERAAD. Naar wij vemeimen heeft de beer A. M. Nolet aan den buwg'emeester bericbt gezonden, dat hij w eg ens gezondiheids- redenen meent te moeten bedanken vooi de benoeming tot lid van den gemeente raad. Door den voorzitter van het hoofdstem- bureau is daarop ingevolge de wet 'aan- gewezen de opvolger op de R.K. lijst, de beer E. L. Freriks. Ook deze heeft reeds voor de benoe ming bedankt. Opvolger op de R.K. lijst is de heer Fr. Lafort te Sluiskil. In verband met een tusschen de R.K. kiesvereendgingen in de kom en Sluiskil gemaakte afspraak Zal ook deze moeten bedanken en komt da voor een benoeming aan de beurt de heer Fl. de Bakker. BERGPLAATSJE AFGEBRAND. In den afgeloopen nacht is een berg- plaatsje van de Finma Van Cantfort, staand'e nabij de Noordelijke kanaalhaven door brand vernielid. De brand is ver- oorzaakt door het in brand vliegen van een petroleumpersgaslamp. dienende voor verlic'hting van 'het terrein, die met het oog op te verrichten werkzaam'heden in gereedlheid wend gebracht. De bedienen- de werkman wist zicb door een snelle vlucht uit het branldende gebouwtje voor lichamdijk letsel te vrijwaren. R H. B. S. TE TER NEUZEN. Bij Kod. b=s'uit zgn wederom tijdelijk benoemd tot. leerares aan de R. H. B. S. te Ter Neuzen mfj. W. A. Zijlstra en mej. J. M. van der Meyder. HET VROUWENKIESRECHT IN DE GER. KERKEN. ({t Door ds. J. S. Post te Axel is, aan de aan- staande leden der Generate Synode van de Geref. kerken een stuk toeg-zonden in zake de kwestie van het vrouwenkiesrecht in de kerk, die mede door een bezwaarschrift zijner?gds ter tafel kwam. Ds. Post is van meenicg, dat zjjn bezwaar slechts kan worden weggenomen door een principieele besliss ng der Generate Synode. Ze zal gegeven zijn, wanneer de Synodq erkent, dat het uitbrengen van de stem tot verkiezing van ambtsdragers een daad is, die rechtstreeks inwerkt op de regeering der keik, m. a. w. dat de ambtsdragers door de gemeente veikozen worden en niet na de stemtning nog door den kerkeraad, hoewel deze de leiding heeft. Immers, wanneer dit zoo is, dan gaat bet vrouwenkiesrecht in tegen alles, wat de Heilige Schrift ous als scbeppiDgsver- bouding tusschen man en vrouw doet kenren en rechtstieeks tegen het woord in 1 Tim. 1 12 „Ik laat de vrouw niet toe, dat zij over den man heersche". Dit punt van de regeermacht is het eenige, waarorn bet gaat in de kwestie van het vrouwenk esrecht. Ds. Post dringt daarom aan op een prin cipieele beelissirg in de zaak, en om een ui'spraak te vragen over het punt in kwestie, n.l. of de si em bij de verkiezing tot bet ambt aanwijzende dan adviseerecde kracbt heeft. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aarital gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 24 tot en met 30 Juli, in de provincie Zeeland befroeg BuiktypbusPoortvliet 3 (in een gezin), Zaamslag 1 RoodvonkColjjnsplaat 1, Kats 2, Ter Neuzen 1. SAS VAN GENT. Fietsmaniac. Woensdag werd in de buurt van de Kleine Martlet alhier een jongetje, dat op straat naar zijn spelende kameraadjes stond te kijken door een jeugdigen fiets maniac die de straten als trainingsterrein gebruikt, omver geraden, met het gevolg, dat geneeskundige hulp moest worden in- geroepen. Door den bebandeleniden ge- neesheer werd lichte herseinscbudding ge- constateerd. Aan het losballig rennen door de stra ten van de bebouwtde kom der gemeente moet nu maar eens en voorgoed door de politie een einide gemaakt worden. Het gaat niet aan om beenen en kno- ken van kinderen en rustige voetgangers op te offeren aan dolzinnige woestaards, die de straat beschouwen als terrein voor hunne krachtsbevliegingen. Wanneer dergelijke elementen in of buiten de vacantie, behoefte gevoelen aan het botvieren hunner onigebreidelde fiets- passies, laten zij dan tracbten hat daar voor bestemde terrein tat hun bescihik- king te krijgen. ZUIDDORPE. De beer Jos. Moerdijk van Zuiddorpe behaalde 30 Juli j.l. bjj het, voor de //Jury Musical des Flandres" onder het President- schap van den heer Martin Lunssens, direc teur van bet Koninklijk Conservatorium te Gent, afgdegde examen in den zang hoogste graad, den eersten prijs met groote onderscheiding. OOSTBURG.J Geslaagd te Rotterdam voor bet examen nuttige bandwerken m» j. M. R. P. Verbrugge te Oostburg. DUIVENSPORT. Zondsg gaf de Zeeuwsch-Vlaamsche Post- duivenfcond, gevestigd bij den heer F. Kieboom #Hotel Centraal" te Sas van Gent, een prijsvlucht voor oude en joDge duiven uit Dourdan, afstand 325 K.M. Oude duiven: le prijs L Deij Smies, Axel, 2e E. van Dorsselaer, Axel, 3e en 18e O. Remery, Westdorpe, 4e J. Renique, Sas van Gent, 5e P. Wflffels, lJzen-lpke, 6e P. Putte, Westdorpe, 7e en 19e P. Kerckbaert, West dorpe, 8e H. Scheffer, Sas van Gent, 9e A. Remery, Sas van Gent, lOe fl. Grossman, IJzendijke. lie C. de Vos, Westdorpe, 12e J. C. Bom, Axel, 13e M. Meuleman, Sas van Gent, 14e J. Vermoet, Sas van Gent, 15e A. Fermont, Sas van Gent, 16e FL Vermoet, Sas van Gent, 17e L. Thomas, Westdorpe, 20e A. Claf jjssens, Sas van Gent, 21c E. Cuijle, Sas van Gent, 22e A. Guicau, Westdorpe. Jonge duiven: le prijs G. Marcband, Sas van Gent, 2e H. Grossman, IJzendijke, 3e J. Renique, Sas van Gent,4e en 17e J. Yermoet, Sas van Gent, 5e en 21e Ph. van Damme Zuiddorpe, 6e A. Claegssens, Sas van GeDt, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. in PATEHTVERPAKKING 7e, 9e, 14e en 15e J. Moulinas, Sas van Gent, 8e H. Scheffer, Sas van Gent, lOe L. v. d. Velde, Sas van Gent, lie P. Putte, Westdorpe, 12e J. Lozanne, Axel, 13e A. Geirnaerdt, Sas van Gent, 16e A, Marquinie, Sas van Gent, 18e O. Remery, Westdorpe, 19e A. van Acker, Westdorpe, 20e J. Arens, bas van Gent, 22e J. C. Bom, Axel. Snelbeid le duif 1084.6, laatste 915.1 M. per minuut. Als merkwaardigheid kan gemeld worden, dat eenigen tijd geleden bij een onzer duivenliefhebfcers een Engelscbe duff is komen aanvliegen, afkomstig uit het graaf- scbap Lancashire. Het beestje heeft waarschijnlijk in gezel- scbap met een vlucht andere duiven zijn weg in Noordtlijke richtirg genomen in plaats van bet Kansal over te steken, met zjjn Engelsche soortgenooten, waarvan te dier gelegenbeid een groot aantal door den toen heerscherden storm zijn omgekomen. Naar de bericbten luiden zijn tijdens de vlucht uit Frankrijk naar Engeland de Engelsche liefbebbers voorduizendtn ponden van hun beste materiaal kwijfgeraakt. Zondag gaven „de Vereenigde Bonden" van Hulst en Sas van Gent een wedvlncht uit Angouleme. Afstand pi. m. 680 K.M. De uitslag was als volgt le en 7e pr. O Remerij, Wfstdorpe 2e, 4e en lie pr. C. Buijsse, Hulst; 3e en 9e pr. A. Fermont, Sas van Gent; 5e en 8e pr. L. Fricot, Hulst6e pr, L. de Kock, HulstlOe pr. H. Dieriks, Sluiskil12e pr. F. Dhaeze, Sas van Gent.^"' De eerste prijswinster kwam Zondagavond 6.34.24 en de 12e MaandagEamiddag 2 30.22 aan. Ziondag 7 Augustus 1927. Ned. Herv. Kerk. UZENSCHE COURANT De Voorzitter van het Hoofd- tevens Centraal- stembureau maakt bekend, dat ter Gemeente- secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het besluit waarbij de heer E. L. FRERIKS benoemd is verklaard tot lid van den Gemeenteraad voor de zitting 19271"31. Ter Neuzen, den 3 Augustus 1927. De Voorzitter voornoemd, J. HUIZINGA. i BOBBY Lichte Baa* 25 cent TA0A 20 ZEEPAASD 15 BLACK BIRO 2 wo re bhog 15 MORST NIET SCHEURT NIET GErc? GEEN KORT Ter Neuzen. 9J u. en 2 u., Ds. A. Timmerman Sluiskil 2 u., Ds. Hermanides van Hulst. Hoek. 9i u. en 2i u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9j u., leeskerk en 2^ u., Ds. H. W. A. Voorhoeve van 's Hertogen- bosch. Sas van Gent. 9J u., Ds. H. Akersleot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6f (nieuwe tijd) Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ylooawfj kstraat.) Ter Neuzen 9 u 2 u. en 5J u., (oude tijd)- leeskerk. Gereformeerde Gemeente. (Westatra&t.) Axel. 9J u. en 2i u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 5J u., (Zomertijd) Evangelisatie. R. K. Kerkdienaten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8$ enlOuur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1