ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8098. Vrijdag 29 Juli 1927. 67e Jaargang, Van "Rossera's JTabak ABONNEMENTSPRIJS: EERSTE BLAD. Nebukadnezar als Koning. BINNENLAND. -©aw .mi—mum jmnwn wimw iME—aa^u—MMsaui wwiiMMWMWiaBWwwwwwwwwBnMWW Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar Voor 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dlt blad verschijnt iederen Maanda^, Woenada^ en Vrljdagavond. Vooral, en zooals wij straks zien zullen zelfs in hoofdzaak door onzen bijbel is Nebuikadnezar misschien wel de meest bekende onder al de koningen van Assyrie en Baibylonie. Dadelijik na Assurbanipals dood viel de groote en machtige Assyrische monar chic uit elkaar. In Babel maakte zich de Chaldeer Nabopolassar zelfstandig en hij, die van 625 tot 604 regeerde, wist zijn heerschappij over het Zuiden en Noor- den allengs uit te ibireiden, en nam den Assyriers het eene stuk gebied na het andere af. De Bahyloniers waren op militair gebied heel wat minder bekwaam, en lieten het liever aan de jonigere en veel moadigere (of overmoedigere) Meden over om, als hun bondgenooten, onder aanvoering van Cyaxares, voor hen de kastanjes uit het vuur te halen. Toen nu Nalbopolassar in zijn eentje de stad Assur begon te belegeren, werd hij door zijn tegenstanders verslagen en moest hij op de* viucht gaan. Echter probeerde Nabo polassar zijn minder belangrijke prestaties goed te praten door zijn vroomheid, en beweerde hij: ,,Den god Mardoek was plundering een gruwel, en de koning der Meden had daardoor, dat hij de Assy rische tempels stuk voor stuk had ver- woest, een zware zonde begaan". In- tusschen bleven zijn buren toch zijn bond genooten en de vriendschap tusschen deze vorsten werd, zooals zoo vaak in het Oosten het geval is, bekraclhtigd door het huwelijk van den Babylonischen kroon- prins Neibu'kadnezar met een Medische prinses Amyfcis. Alleen Mesopotamia en Palestina gaven nogal wat moeite, daar deze landen zich niet zonder meer aan de overwinnaars wenschten te onderwerpen. En al spoe- Farao Necho, met een groot leger om zijn beschermeling in Syrie weer op den troon terug te brengen. Had Josia, de koning van Juda, zich er maar niet mee bemoeid. Nu tracihtte hij, vermoedelijk in verbond met andere Palestijnsehe vorsten, die van deze gelegenheid gebruik wilden maken om weer vrij te worden, den Egyptenaar teqen te houden, maar het kostte hem zijn leven (slag bij Megiddo 610). juda werd nu een leenstaat van Egypte; eerst regeer de daar joahaz, en deze werd drie maan den later vervangen door Jojakim, van wien men hoopte en meende, dat hij zich makkelij-ker zou voegen. Maar toch wist Necho tegen de verlbonden Meden en Babyloniers niets uit te richten, Nabopo lassar trok op zijn beurt tegen Egypte op, er volgde een groote slag bij Karkemis) in 605", waahbij aan de zijde van de As syriers en Babyloniers Nebukadnezar, 's konings eerstgeboren zoon en de lieve- iing van'zijn hart" het oppercommando voerde. Als gewoonlijk konden ook dit- maal de Egyptische troepen tegenover de Aziatische geen stand houden, Zij wer- den volkomen verslagen en vluchtten, zon der eenig veriband met elkander terug te vinden, 'Zuidwaarts, terwijl zij den over-" winnaar zonder slag of stoot heel Palestina overlieten. Nebukadnezar ach- tervolgde den vijand, en bereikte, zonder ook maar eenigen tegenstand te ontmoe- ten de grenzen van Egypte, ja, het scheen zelfs een oogcnblik, dat het land van den Nijl weer, als in de dagen van Asaihad- don, n buit zou worden van de vijanden. Maar nu kwam er voor de Egyptenaren een bijzonder gelukkige gebeurtems tusschenbeide: Heel in het verre land stierf Nabopolassar, en om zijn, troon met te missen, moest Nebukadnezar langs den kortst mogelijken weg zich naar zijn vaderland spoeden, waar zijn aanhangers het hadden weten gedaan te krijgen.de heerschappij voor hem te bewaren Nabo polassar werd midden in zijn paleis be- qraven. Nebukadnezar staple bij zijn regeerings- aanvaarding als het ware in een opge- maakt bed. Zijn vader had zijn hootd- stad, dich't /bij den Eufraad, ontza'qhik versterkt, zoodat zijn burgers en onder- danen zonder vrees voor een vijandelijken overval in alle veiligheid en gerustheid konden wonen. Ook had hij een ontzag- lijke steenen brug over den Eufraat ge- slaqen, waar nog Herodotus vol bewon- derinq van sprak, en waardoor voor de beide' stadshelften het verkeer zeer werd vergemakkelijkt, wat ook weer aan ban" del en verkeer ten goede kwam. En heel merkwaardig is ook ditdat Nabopolassar de rivier de Eufraat weer dichter bij de stad Sippar wist te krijgen, nadat die stroom in den loop der tijden zijn bedding had verlegd. Ook met de priesterschap had Nabopo lassar al zijn leven op een besten voet gestaan; hij bouwde veel tempels en ver- sierde ze rijkelijk. En voora! na den val van Nineve, zorgde hij er voor om Babel echt als een hoofdstad, ook op godsdien- sit.ig gebied, voor den dag te laten komen. Een groote toren van Babel werd ge- bouwd. de bekende toren van Etemenan- ki, waarvoor Nabopolassar en zijn beide zoons Nebukadnezar en Nabuschum- lischir de eerste steenen legden. Dit ge- weldig bouwwerk te mogen voleindigen was taak en voorrecht van Nebukad nezar. (Wij komen er later nog op terug Deze vorst, die van 604 tot 562 regeer de, is een van de meest uitmuntende figuren geweest, die ooit op den Babylon- schen troon hebben gezeten. Hij bracht zijn land er weer bovenop, en zijn woord was in de wereld van die dagen beslis- send. Hij stelde zich den grooten Ham- moerabi, over wien wij in vroegere artike- len hebben verhaald, ten vooribeeld, en evenals gene beroemt zich deze, in al zijn haast ontelbare inscripties, alleen op zijn bouwkunst, waarnaast hij van zijn krijgs- daden, die er toch ook mogen zijn, en waarvoor hij zich in ieder geval niet be- hoefde te schamen, met geen enkel woord gewag gemaakt. Slech'ts op een plaats geeft hij ons zelf het navolgend mager overzicht van zijn veldtochten: Onder de verheven hulp van Mardoek heb ik verre streken bereisd, en ook ver ver- wijderde gebergten van de bovenste tot de benedenste zee, ben ik moeilijkbegaanlbare wegen gegaan, afgesloten paden, waar het haast onmogelijik is voort te komen, en waarop men geen hoi bijkans vindt voor zijn voet, wegen vol bezwaren en paden vol dorst-. Degenen, die weiger- den zich te onderwerpen, heb ik vernie- tigd, tegenstanders gevangengenomen, het land heb ik recht geleid, de menschen laten gedijen, de slechten en de boosdoe- ners heb ik ver van de menschen ver- wijderd gehouden. Zilver en goud, kost- baar edelgesteente, brons en fijn hout, al- temaal kostbaarheden, forakelenden over- vloed, allerlei, wat het gebergte maar op- levert, en schatten der zee, een zeer groote menigte, tal van weelderige gaven heb ik in mijn stad Babel voor mijn god Mardoek samengebracht' En nu verdient het zeker ook vermel- ding, dat er voor de beschrijving van de --okf>r;ing van koning Nebukadnezar de bijbelsche: Dat is natuurlijk vooraf daarom jammer, omdat wij nu, zooals vanzelf spreekt bijna mets anders vernemen dan wat betrekkinq heeft op de verhouding tot Juda. Gevolg daarvan is, dat wij over deze gewichtige periode ver- der nagenoeg geheel in het duister rond- tasten, ook al is er goede hoop, dat er op den duur ook ten deze nog wel hcht zai komen. Een ding kan reeds aanstonds veiliq worden aangenomen: het zal wet niet alleen om of door juda zijn gewees^, dat Nebukadnezar naar het Westen trok, maar wat hem daartoe dreef, kunnen wi] niet vermoeden. Ook na Nebukadnezars troonbestn- qinq bleven Palestina en Syrie, zooals het heette: „van de beek van Egypte tot aan den Eufraat" hem gehoorzaam, en de koning van Egypte waagde het met meer om zich met de buitenlandsche aangele- genheden te bemoeien. Na dne jaren viel de lichtzinnige jojakim, de koning van Juda, echter van Nebukadnezar at ondanks de vermaningen van den protee Jeremia, en nu trokken de Chaldeeen naa zijn land, en stookten zij ook nog de Am- monieten en Moabieten tegen den komng op, zoodat deze al spoedig erg in de be- nauwdheid geraakte. Toch wist Io,akun eenige jaren lang aan alle moeili)khe,e het hoofd te bieden, maar toen hi) in het jaar 597 stierf, en hem zijn jonge enon- ervaren zoon Jojakin opvolgde, hadden de leqers van Nebukadnezar meer succes. jeruzalem kon het nu niet langer meer houden (593). De koning, die met de z.jnen voor Nebukadnezar verscheen ter- jl hij om genade bad, werd naar Babel haald en naar Ribla voor den opperheer gebracht. Die liet Zedekias zonen voor zijn oogen dooden, bemzelf de oogen uit- steken en in ketenen naar Babel bren gen. Jeruzalem werd nog in hetzelfde jaar (586) veroverd en grondig verwoest, de inwoners werden naar Babel gebracht en ergens in de b;-urt van Nippoer ge- plaatst. Nu was d s Juda een provdncie van Babel, en de andere zullen Juda's lot ongietwijfeld wel hebben gedeeld. Alleen Tyrus wist het uit te houden, ofschoon deze stad een beleg van dertien jaren had te verduren. Met den vredeverstoorder Egypte heeft Nebukadnezar ook later nog veel te doen gehad, maar ook hierover werd tot nu toe weinig bekend. Alleen wordt wel vermoedt, dat een opmerking van Herodotus betrekking heeft op dezen Nebukadnezar, waar ver haald wordt, dat de koning van Babel, na den door de bekend-geworden zons- verduistering afgebrokeh slag bij den Halys (585), tusschen Lydie en Medie vrede heeft weten te stichten. Maar meer weten wij van de politieke geschiedenis van Nebukadnezar niet af. In overeenstemming met zijn enorm groot grondgebied had deze koning ook een groot aantal beambten, die hem al- thans een deel afnamen van zijn vele zor- gen bij zijn regeering. Genoemd worden zijn hofbeambten, zijn paleisbestuurders, de commandant van zijn paleis-harem, de opperste zijner schenkers, zijn boven- kapelmeester, de opperste bankier des konings, de secretaris van den kroonprins en nog tal van andere dignitarissen. De opperste of overste der bakkers Nabuzer- iddiinnam is ons ook bekend uit den bijbel, in welk boek hij echter den titel heeft van overste der kamerlingen, maar wij moeten daarbij bedenken, dat in den ouden tijd, althans in het Oosten, de betrekkingen en ambten heel vaak wisselden. Deze man is het geweest, die in 586 de wegvoering der Joden uit Jeruzalem doorzette. Achter deze hovelingen of h-o£lr«-"^lUl.cii, oie en' uife*'uciaiom Luj^oiioerhn invloed ge- noten, stonden de stadhouders der ver- sohillende gewesten, en onder hen treffen wij ook Neriglissar aan, 's konings schoonzoon en laten opvolger, die door Jeremia wordt genoemd als overste der Magiers (Jeremia 39 3 en 13) maar die later een provincie in het land aan de overzijde van de Tigris bestuurde. Maar ondanks dit bijzonder groot aan tal ambtenaren bekommerde de koning, die ook hierin sterk op den grooten Ham- moerabi geleek, zich om iedere aangele- genheid persoonlijk. Jammer genoeg is zijn achtergelaten of overgebleven correspondentie wezen Het Tweede Kameilid Krijger heeft den minister van arbeid, handed en njjverheid ge^raagd 1. Is de mitdster bereid, mede te deelen, of deinspectie van de volksgezondheidreedszich bezighoudt met de in de laatste tgden, o.a, (e Goes, na inentirg met koepokstof, voor- gekomen ziektegevallen met en zonder doodeljjken afloop 2. Is de minister bereid mede le deelen de opvatting van din hiervoren bedoelden Rijksdiei-st over het al of niet bestaan van een oorzakelpk veiband tusschen de inenting en de bedoelde ziektegevallen 3. Indien mocht blijken, dat de deskun- d'gen niet eenstemmig zjjn in hnn oordeel over de juistheid van die opvatting, is de minister dan be eid, voor een grondig onderzoek ter zake onverwijld een commissie in te stellen 4. Indien een oorzakelijk verband moet worden vastgesteld, waarschjjnlijk of moge- lijk geacht, is de minister dan bereid, te bevorderen, dat aan het bepaalde in de eerste alinea van artikel 4 van het Koninklpk besluit van 29 Felruari 1922, Staatsblad no 97, een zoodanige toepassing worde gegeven, dat geen entstof zal worden af- ge'everd, waarvan de onschadelijkhe'd niet vaststaat 5. Acht de minister juist het door de Maatschappij tot bevordering van de ge- neeskunde aan de med ci gegeven advies, om, ten einde met meer kans complicaties te voorkomen, bij voorkeur in het najaar te vaccineeren, en zoo ja, is zjjn Excellentie dan bereid, te bevorderen, dat aan bedceld adv es zooveel mogeljjk publiciteit worde gegeven en dat door de gemeentebesturen en de bevolking daarmede rekening worde gehouden INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. CHAMBERLAIN'S REDE IN LAGERHUiS. Chamberlain hreft in het Engelsche Lagirhuie, als plaatsvervanger van den af- wezigen eerste minister Baldwin, gesproken en het is schrijft de N. R. Crt. een belang rijke rede geweest, omdat zij voldoende houvast geeft om eruit te besluiten, welke lastgevingen Bridgeman en Lord Cecil naar Genlve hebben meegekregen. Hjj vvrmeldde niets uit den inhoud ervan, zijn betcog had volgens hem slechts tot strekking ffernstig misverstand" uit den weg teruimen rMaar zjjn heele betoog was een duideljjke lijk heel wat minder omvanqrijk dan die 8aQwijzing dat Engeland voorgoed besloten van zijn grooten voorganger; maar zij heeft, op het standpunt te blijven staan toon't ons in elk geval toch wel, dat ook de vrjje hand moet hebben om hij in hoogst eigen, persoon aan zijn on- ZQOveel kleine kruisers te bouwen als het derdanen schreef en hen op allerlei pun- in gevangenwthap gevoerd, waaruit hij pas na 37 jaren door Nebukadnezars zoon Awil-Mardoek werd bevrijd. Jeruzalem zelf werd veroverd, de tempelschatten werden geplunderd, en tien duizend in woners, grootendeels handwerkslieden, werden weggevoerd. Nu zette Nebukadnezar Zedekia, een zoon van Josia, dien wij reeds genoemd hebben, en die een oom was van loialcin, op den troon, om als koning het weerloos overschot der bevolking van Juda te reqeeren; maar ook deze vorst bleet zgn opperheer slechts zoo lang trouw, als deze in de buurt was. En toen Farao Hofra, de Palestijnsehe vazalstaten Moab Am- rnon Tvrus en Sidon tegen de Chaldeeen ophitste'. liet ook Zedekia zich overhalen om met hen gemeene zaak te maken (586). Maar ook nu bleek de hulp van Eqypte weinig voordeelig, want toen Nebukadnezar met een sterk leger in he Westen verscheen om den opstand te dempen, wist hij op alle punten het te win- nen Te Ribla bij Hamath betrok de groote koning zijn hoofdkwartier, en van daaruit zond hij zijn legers naar de ver- schillende streken. Sommige dezer troepen trokken naar den Libanon, en hadden als bijzondere taak om daar den aanvoer van ceders te vergemakkelijken en te bevor deren, andere gingen naar Jeruzalem, dat nu q eh eel werd ingesloten. Nadat een Egyptisch leger, dat tot ontzet optrok, verslaqen was, zag Zedekia van verderen teqenstand af, en zocht hij ziin heil in de viucht. Maar hij werd te Jericho achter ten vermaande om „hun werk te doen en Dij den arbeid niet nalatiq te zijn". Over Nebukadnezar speciaal als bou- wer, vertellen wij een en ander in een olgend artikel. VACCINAT1E EN ZIEKTEGE VALLEN. Het Tweede Kamerb'd Kersten heeft den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de volgende vrsgen gesteld 1. Kan de Minister mededeelen, hceve'e gevallen van encepha'itis bp kort te voren gevaccineerde personen zich hebben voor- gedaan 2. Hoeveel en welke gevallen van andere ziekten zjjn bekend geworden, bij welke ten samenhang met een te voren verrichte vaccinatie moet aangenomen worden 3. Wanceer en waar de bedoelde ge vallen zijn voorgekemen en hoeveel daar van doodTjjk verloopen zjjn 4. Uit welke koepokinrichtirg in elk der gevallen de gebruikte egtstof afkomstig in PATENTVERPAKKING ?wore bhog in zpn eigen belang noodig acht en dat het zich met kan verbinden het aantal i te laten beperken door een limiet die aan de globale tonnemaat zou gesteld worden. In het wezen van de zaak zeide hp niets nieuws, maar dat hij het reeds bekende standpunt in deze kritieke faze van de con ferentie zoo uitdrukkelpk uiteer zette, gaf bijzondere beteekenis aan zijn woorden. De kleine kruisers hebben voor Eogelai d deze bepaalde waarde dat zij in vredeitjjd voor potitiedoeleinden, in oorlogstpd vcor beschermir.g van de verbindirgTpnen on- misbaar zpn. Juist dit type is van essentieel belang in verband met de eigenaardige geografische en oeconomische omstandig- lieden waarin het Britscbe rjjk verkeert, en bij de aanneming van de uitroodiging tot de conference heeft Er.gelacd dit dade- lijk vcoropgesteld. De Britsche "-erbin- diDgslpnen gaan door smalle zeeen, waaraan vreemde staten grenzen, terwijl de verbin- dingswegen van de VereeDigde Staten hetzij binnensland liggen betzp zich uitstrekken langs hun eigen kusten in breede wcreld- zeeen. Engeland aanvaardt de a'gemeene beginselen die ten grondslag liggen aan de politiek van Coolidgedat geen zee- Zijn de bepalingen omtrent vaccinatie mogendheid een grooter vloot difnt te on- de ter school komende kirderen de derhouden dan voor haar eigen ve.ligheid o. van voornaamste bepalingen in onze we'geving ter wering van de pokz ekte? Zoo niet, welke bepalit gen acht Uwe Excellentie in dit opzicht belangrijker 6. Is b<t gevaar voor optreden van de pokzhkte bij de in Nederland bestaande toestanden op het gebied der volk?gezocd- heid toch nog zoo ernst g, dat de wetteljjke bepalingen omtrent de verplichte vaccinatie van ter school komende kinderen, gehand- haafd moeten blijven, ook nu blijkt, dat dientenge^olge dooden vallen 7. Is uw Exe lentie, nog afgezien van principieele gronden, om htt belang van or.s volk bereid a. maatregelen te nemen tot opheffing van den vaccinedwang b. zoo iiet zorg te drag n tegen de zoo gevaarlijk entsti f? vereiseht is, maar het is viel moiilijker, zeide Chamberlain, dit voor de kleine kruisers in getallen u t te drukken dan voor de grootere typen van schfpen. Alles wat ljjkt op de quasi-vaste formule van Washington voor linie-schepen is volkomen ontoepasse'ijk op schepen, ,/ontworpen voor doeleinden die niet alleen kunnen, maar moeten wisselen met de geogtafische en oeconomiicbe positie van de verschillfnde mogendheden". Zij kon niet toegepast worden wanneer de sterkte afgemeten werd in glo'ale tonnemaat, zonder dat men reke- nirg hield met aantal ofwapening. Twee naties die elk 100,000 ton aan linie schepen bezitten, kum en als even sterk bischouwd worden. Maar een natie met 10 krmsers van 10,000 ton, d i. 100,000 ton, en een andere met 20 kruisers van 5000 ton (wat eveneens 100,000 ton is) waren niet gelijk. Waarscbijnlijk zouden de tahijker, maar kleinere schepen er slecht aan toe zijn tegenover hun geduchter, maar minder talrijke tegenstanders. De nominale gelijk- heid zou in werkeljjkheid ongelijkheid te- teekeneD. Dit is dus de leidraad voor de Engelsche gedelegeerden te Geneve en, indien Amerika dit bijzondere standpunt van Engeland niet erkent en het bij een afspraak geen vrp- krinsers zooveel kIe"ine"kr'uisers"fe'1cb?h(Jf(|g van een afspraak met komen. - 1 De eenige uitweg dien Chamberlain uit de tegenwoordige moeilijkheden kon aan- geven was: een tijdelpke regeling van het kruisertouwprogram voor de allernaa&te toekomst. Maar het Britsche rijk kon zulk een tijdeljjke overeenkimst niet ,/het asn- zien van een onveranderlijk beginsel" geven. Want onvermijdelpk zou zij in de toekomst aldus uitgelegd worden dat het Britsche rjjk afstand deed van het recht op gelijk- heid in vlootsterkte. De conferentie is dus op haar kritieke punt gekomen. TER NEUZEN, 29 JULI 1927. CONCERT IN DE BUITEN-SOC1TE1T. Het was gisteren voor de besturen van „Ter Neuzet s Manneukoor", dir. de heer C. A. van Fraajjenhoven, n de mandolinec'ub „Oipheus", dir. de heer J. Tollenaar, ze; r penible. Het weer was bijzonder erg &f- wisselend. Het eene oogenblik scheen he/, alsof er geen kans was voor een concert in de openlueht, terwijl een volger.d org-n- blik de zon kwam troosten ,,'tis zomer, houdt moedNu, men hield moed. Het concert had voortgang en het werd door vele belangstellenden hezocht. De nummers, zoowel die voor manneu koor als voor mandoline orkest genoten veel applaus, doch bovenal bad bjjval het »Largo" van Ha .del, met begeleiding van mandolina- orkest. Het weer werd bp het vallen van den avond hoe langer hoe btter. Vooral na het ontsteken der lampen was het in den tuin gezellig en na afloop van het concert werd het samenzijn nog geruimen tijd voort- gezet met een geanimeerd bal champetre. EXAMEN NUTTIGE HAND\YERKEN. Geslaagd mej. A. G. Kaan te Ter Neuzen ST. GERTRUD1S LYCEUM TE ROOSENDAAL. Geslaagd voor het toelatir gsexamen M. van de Ven te Sss van Gtnt. Bevo'derd van de le naar de 2e klasse H. Dierick *te Koewacht, C. Croosman te IJzendpke, C. van de Ven te Sas van Gent. Van de 2e naar de 3e H. B.8 G van Acker, Gymnasium R. van de Ven (met lof) te Hulst. Van de 3e caar de 4e gymnasium G. Dierick te Koewachtvan de 5e naar de 6eJ. van Acker te Sas van Gent. DE FERRYBOOT. Vo'gens een bericht in verschillende bladen zou op den tocht van Rotterdam Vliss'ngen gebleken zijn, dat de be- naar stuurbaarheid der Ferryboot voor den dienst Vlissingen— Breskens te wenscben overliet en belangrpke veranderingen zouden moeten worden aangebracht. NSCHE COURANT dig -vcr-cUtc™ Uv. U H hchCe Bad BOBBY TAB A ZEE PAAQO BLACK BIRO 25 cunt MORST NIET SCHz 'J PT NET GEEFT GEEN KORT was i a.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1