ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. FRIS0-BAAI1 Mo. 8095. Vrijdag 22 Juli 1927. 67e Jaargang. A80NNEMENTSPRIJS Bakkersnachtarbeid. BINNENLANP. OPEN PLEKKEN PRED1KBBPRTBH, Feuilleton-vertellingen. tm DRANKWET. Stop die pijn. KLOOSTERBALSIiM 50-40-35-30 ct.jl If per/z pond Besf zn niet duur^Sij NSCHE Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post jl,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post "6,60 per jaai Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalinp. Dit blad verschijnt iederen IVIaandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. De Burgemeester vau TER NEUZEN maakt bekend, dat ter gemeente-seeretarie ter inzage ligt een aan- vraag van HENURItC JACOBUS BEYELANDER, om vergunuing tot het verrichten van bakkers nachtarbeid, tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voorraiddags in het perceel Baandijk 77, aid aar. Op Zaterdag 20 Augustus as., des voormiddags 10 uur, zal in het raadhuis gelegenheid beslaan om ten overstaan van d< n Burgemeester bezwaren tegen de aanvraag in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen voor hetboven- gemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Ter Neuzen, 21 Juli 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis ingevolge artikel 12, eerste lid der Drankwet, dat bij lien is ingekomen een verzoek om vergunuing voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop van PIETERNELLA CORNELIA JACOBS, van beroep verlofhoudster, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden voorlokaliteit van het perceel Nieuwe Kerkstraat 45. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen bet verleenen van deze vergunning, schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Nepzen, 21 Juli 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B, I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. BATA VIA-AMSTERDAM. De K. L M heeft het volgende telegram uit Aleppo ontvangen d.d. 20 Juli: Wjj vertrokken uit Basra om 4 uur 'smorgers en kwamen te 8 uur in Bagdad aan, waar wjj awe aan ons gerichte tele- grammon in ontvanget ncmon Wij trokken om 10 uur uit Bagdad en arriveerden te 4 uur in Aleppo. Indien wij geen verder op'nthoud ondervinden komen wjj Zateidag om 4 uur in Amsterdam aan. Alles wel aan boord. De heer Van Laer Black seint het vol gende aan de K L. M.t Uwe telegrammen hebben wij ontvangen bij ons kort opontboud in Bagdad heden- morgen. Het zal mjj zeer aangenaam zijn naar Ams'erdam te komen. De vliegtuig- bestunrders deelden mij mede, dat zij rekenen, dat de aankomst op Zaterdag zal geschieden. Zij zullen prokeeren zooveel mogelijk op den gestelden tjjd, om 4 uur, aan te komen. Zij zullen u van tevoren het uur van aankomst seinen. Ik heb een prachtige vlueht gehad. Wij genieten alien een uitstekende gezondheid en wij verheugen ons erop de K. L. M.- menschen terug te zien. CENTRALISATIE VAN HET M1DDENST AN DSCRED1ET. B{j bet wetsontwerp tot wijziging van bet Vile H ;ofdstuk B. der Staatsbegrooting voor 1927, betreffende de Centrale Midden- standscredietbank, betoogde de heer Wester- dijk (v.-d in de zitting der Eerste Kamer r6or het wetsontwerp te zullen stemmen, zij het niet con amore, om drie redenen: lo. omdat er een moreele verplichting be- staat2o. uit hoofde van de garantie van den Staat3o. om het algemeen belang. Hjj hoopie echter dat de minister zal be- vorderen de Boazbanken ep te heflen en de Centrale boerenleenbanken weer in de ge legenheid te stellen de promessen weer op zuivere commercieele basis te verdiscon- teeren bp de Ned Bank. Als dit wetsontwerp niet mocht worden aangenomen, zei de heer Fran sen (r. k.) zal dit voor duizenden middenstanders een groote ramp beteekenen. Daarom drong hij krachtig op aanneming aan. In zijn antwoord verklaarde de minister van Firancien, Jhr. De Geer, dat dit wets ontwerp de tendenz inhoudt dat niet ren- dabele plaatselijke backen zullen verdwijnen. Wat de centrale bcerecleenbanken en de Ned. Bank betreft, men oveischat den in- vloed der Regeering op de Ned.. Bank. Een rechtstreeksche invloed op de Ned. Bank heeft de Regeering niet en dat is ook niet wenscheljjk. A1 de ellende die in de laatste acht jaar op dit gebied is geweest, staat te verdwijnen als dit wets ontwerp met zijn concentratie van het middenstandscrediet wordt aargenomen. Het ontwerp werd vervolgens z. h. st. aangenomeneveneens de wetsontwerpen houdende bepalingen omtrent het vervoer en de nederlage van suikertot wjjziging der Successiewettot wijziging der Zegel- wet 1917 en der Wet van 3 April 1922 tot herziening van de tarieven voor ver- richtingen aan de bewaringen van de bypotheken, bet kadaster en de scheeps- bewijzen, en tot vaststelling van een Comp- tabiliteitswet. NEDERLANDSCHE SCHEEPSBOUW- ORDERS NAAR ENGELAND. Nievelt, Gcudriaan Co's Stoomvaart- Mij te Rotterdam heeft aan William Gray Co. Ltd te West Hartlepool den bouw opgedragen van 2 vrachtechepen, elk van 9000 ton. De inschrijving van de Engelsche werf was aanzienlijk lager dan die van de grootste Nederlandsehe werven, waarmede men heeft onderbandeld De schepen moeten in Mei en Juni van bet volgende jaar worden opgeleverd. EEN MISSIVE TOT DE BRABANTSCHE GRENSGEMEENTEN. Dezer dagen heeft, caar het „Dagbl. v. N. Br." meldt de commissaris der Koningin de volgende missive tot de burgemeesters der grensgemeenten geiicbt: „Gelijk bekend is, is het reeds enkele malen voorgekomen, dat in Nederlandsehe gemeenten biljetter, werden verspreid of aangeplakt, welker inhoud op de verbouding tusschen Nederland en Belgie slechts een ongunstigen invloed kan hebben Ofschoon de Nederlandsehe regeering niet heefc na- gelafen de Belgische regeering daarop te wijzen, behoeft het geen betoog, dat het in de eerste plaats ligt op den weg der betrokken Nederlandsehe autoiiteiten om tegen herhaling te waken. „Op verzoek van den minister van bin- cenlandsche zaken en landbouw, die ter zake overleg heeft gepleegd met zijn ambt- genoot van buitenlardsche zaken, heb ik de eer u namens hem uit te noodigen, er vooral toe mede te werken, dat onge- wenschte handelingen als bovenbedoeld naar mogelijkheid worden tegengegaan". PASPOORTEN. Tot nu toe weid toegelaten, dat op bet paspoort, aat aiieen geiaeca was voor net gezinshoofd, na voldoening van bet ver- schuldigde zrgelrecht, ook de echtgenoote en de kinderen werden bjjgeschreven. Nu de prijzen der paspoorten verlaagd zijn meent de Minister van Buitenlandtche Zaken dat deze praktijk, welke niet op de wet steunt, niet langer mag worden toegelaten. Aan de betiokken diensten is, naar de Haagscbe redacteur van »de Maasbode" meldt, vanwege den Minister een schrijven gezonden, dat bijschrijving van echtgenoote en k'nderen op den pas van den man voor- taan verboden is en dat in het vervolg een nieuwe pas (gezinspas) dient te worden aangevraagd. OUDERDOMSRENTE. Het lid van de Eerste Kamer de beer Hermans h3eft tot den mitister van arbeid, handel en ngverbeid de volgende vragen gericht 1. Is bet den m'nistu- bekend dat een steeds grooter aantal verzekerden bjj bet bereiken van den 65jarigen leeftjjd geen recht kan doen gelden op een rente, ais bedo Id in art. 373 der Invaliditeitswet, doordat bet aantal betaalde premien on- toereikend is om aan den in het eerste lid van genoemd artikel gestelden eisch te vol doen 2. Is de minister bereid, een onderzoek te doen instellen naar den omvang van het in vraag 1 genoemde euvel, b.v. door zich door en elke Raad van Arbeid een opgave te doen verstrekken van a. het aantal verzekerden, dat in een nader te bepalen tijdvak van een half jaar den 65jarigen leeftijd bereikt, onder ver zekerden hier te verstaan alien, die in de verplicbte invalidlteits- en ouderdomsver- zekering zijn opgenomen en wier verzeke- ring noch feiteljjk is beeindigd door nietig- verklaring of vervallenverklaring, noch prac- tisch doordat tu:schen den Raad van Arbeid en verzekerde geen contact meer bestaat b. het aantal dezer verzekerden, dat op den dag, waarop de 65jarige leeftijd wordt bereikt, aan den in het eerste lid van art. 373 der Invaliditeitswet gestelden eisch kan voldoen c. bet totaal aantal premien, dat de onder b bedoelde verzekerde a op dien dag te kort komen aan bet in genoemd wets- artikel omschreven minimum aauta! 3. Is de minister bereid, het resultaat van dit onderzoek aan de Kamer mede te deelen 4. Is de minster bereid, indien het in vraag 2 bedoelde onderzoek aan het licht mocht brengen, dat een betrekkeljjk groot aantal verzekerden bjj het bereiken van den 65jarigen leeftijd voor geruimen tjjd van ouderdomsrente verstoken zal b'jjven, b'nncn kort en teimijn een voorstel van wet aan- hangig te maken, beoogende of een ver- zachting te brengen in den meergenoemden eisch, of den verzekerden, die aan dien eisch niet voldoen, recht te geven op een rente, lager dan in art, 374 is bepaald TER NEUZEN, 22 Juli. 1927. DIPLOMA BOEKHOUDEN. Bij bet „Mercurius"-examen is het prak- tjjk diploma voor boekbouden behaald door den heer J. A. Riemens, alhier. R H. B. S. TER NEUZEN. Toegelaten tot de le klasse op verklaring van 't Hoofd der school J. A. C. Kroon, J. Leunis, A. J. Massink, N. E. Ploem, A. C. Rjjnberg, P. J. van Sprang, Adriana H. van der Valk, R. L. Visser, W. Westerhof en Jozina Zonnevijlle te Ter Neuzen A. C. Ruijsch van Dugteren en P. Zonnevijlle te Axel; L. A. Vinke te Hontenisse; L. Stolk te Zaamslag; P. A. Neeteeon te Sas van Gent. Geexamineerd4 canditaten. Berexamen 1. Afgewezen 3. K1NDERFEEST. Als aanvulling van bet berichtje over de scboolrtis van tie hoogere klassen der Open- bare Scholen alhier op Dinsdag 19 Juli j. 1., diene het volgende De drie lagi-re klassen van School C hebben den namiddag van dien dig cok boogst gezellig doorgebracbt in den speel tuin van de dames Gez. Kuik. Om ongeveer twee uur 's middags arriveerden ze in den feesteiijk versierden tuin, waar lange tafels, met de noodige versnaperingen er op, ge- plaatst waren. De kinderen amuseerden zich kostelijk en maakten druk gebruik van de speelgelegenheden, als schommel, wip, glijbaan, enz. Voor alien was het nog te vrosg, toen de betrokken onderwijzeressen en onderwgzer ben om half zes weder tot aan de school terug'orachten. We kunnen den tuin van de dames Kuik voor dergelijke grlegenheden dan ook ten zeerste aanbevelen. Ze hebben werkelgk alles gedaan om het en kinderen en be- geltiders zoo aangenaam EEN INDRINoER. Gisterenmorgen ongeveer half 6 hoorde een surveilleeiende politieagent hu'pgeroep eener vrouw op een aan de Heerengracbt alhier liggend vaartuig. Bij onderzoek bleek, dat een vreemde man zich bevond in de roef van dat scbip. Nadat hg naar het politieburetu was overgebracht, verklaarde bg in gebroken Engelsch, dat bij b< hoorde tot een in de dokken alhier liggend Noorscb sehip en den vorigen avond, beschonken zgnde, zijn bodem niet kon terugvinden, waarom bij den nacbt maar in bedoelde roef had door- gebracht. Hij is ter beschikkirg van zijn gezagvoerder gesteld. HOOFDOPZ1CHTER VAN FORTIF1CAT1EN. Met iogang van 18 Juli is de beer J. L. Lier te VI ssingen benoemd tot hoofdop- zichter van fortificatien. ZIEKTEVERSCHIJNSELEN NA VACC1NAT1E. Te Goes zgn vier van een groep ge- vaccineerde kindeien ernstig z ek geworden, meldt da „Msb Rteds zgn twee kinderen overleden. De trestand van het dtrde kind is hoogst ernstig. Bij dit kind trtden verlammii gsverschijnselen op. Vanwege de rgksieruminrichting is reeds een onder zoek ter plaatse ingesteld. HET ZEVENDE LEERJAAR. Door de Eeiste Kamer is aangenomen het wetsontwerp met betrekking tot het 7de leerjaar. Dit legt aan alle schoolbe- sturen en gemeenten met 1 September de veiplichting op gelegenheid te geven tot het volgen van het 7de leerjaar. DE WATER LEADING. Blijkens het verslag in Zel kwam in de Zaterdag te Hontenbse gebouden raads- zitting ook ttr sprake het door den ge- meenteraad van Ttr Neuzengenomenbesluit. Burg, en Weth. van Hontenisse stelden voor aan de waterleidingmaatschappij den eisch te stellen, dat het niet mogelgk zal mogen zijn, dat eene gemeen'e uittreedt zonder dat aan de andere gemeenten de handen vrij gegeven worden. De voTzitter acht het verwacht resultaat der Ter Neu zensche laadsleden nihil, docb betreurt zeer, dat het bes'uit is genomen, daar dit licht een verkeerdtn indruk maakt. Wij hebben nu eenmaal ,/ja" gezegd en wenschtn op ons besluit Diet terug te keeren. De garantie's die we hebben gevraagd zijn er, zoodat voor terugtreding geen reden aan- wezig is. De heer Adriaanssecs is overluigd dat ondanks bet raadsbesluit van Ter Neuzen die gemeente Liet zal kunnen uittreden. De geldleening zal dus worden gesloten. (Blijkbaar is de strekking van het door den gemeenteraad van Ter Neuzen genomen beslait te Hontfnisse niet begrepeD, aange- zien dit niet beoogt zich aan de maa'schappjj te onttrekken, doch voot te stellen deze te ontbinden. Men is hier volgens den indrnk dien wij verkregen zeer goed overtuigd, dat, indien daarvoor onder de gemeenten geen meerderhfid is, men gevolg moet geven aan de door den gemeenteraad in 1923 op z'ch genomen verplichtingen). DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE MIDDELBURG. De Landbouwtentoonstclling van den Kring Wa'cheren der Z. L M., die Donder- dag te Middelt urg werd gehouden, is niet tegenstaande den regeD, die bijua heel den dag viel, door 4800 betalende bezoekers bezocbt, terwijl de leden der Z L. M. vrij^n toegarg hadden. Het drukke bezoek was in a'le opzichten verdiend, want op elk gebied van land- en tuinbouw en veeteelt en wat daarmede in wijder of nauwer verband staat, was er zeer veel te zien. De jury's hebben tot laat in den middag moeten werken om de prijzen te bepalen. O a. werden aan Gebr. Scbieman uit Axel twee eerste prijzen toegekecd, een voor een inzending hoefijzers en leermiddelen door onderwijzers in praktisch hoefbeslag en een voor een inzending materialen en gereedschappen. Aan H. Kerkhaert te Sloppeldijk werd de eerste prijs voor Fabrieksgzers toegekend. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. doorgeloopen plekken, smetten, de hin- derlijke ongemakken bij warm weer, kan men voorkomen door de open plekken onmlddellijk met Akker's Kloosterba'sem in te wrijven, wanneer hevig transpireeren of roodzien op der aandrening duiden. Zondag 24 Juli 1927. Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9i u., Ds. A. Timmerman ep 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. 2 u., Ds. Raams van Hoek. 9£ u., Ds. E. Raams. 9i u., Ds. P. Cornet van Roeselare. en 2% u Ds. Maas van Hontenisse. 8as van Gent. 9i u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Sluiskil Hoek. Zaamslag Gereformeerde Kerk. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Ckr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (VlooswfjkBtraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6i (nieuwe tijd) leeskerk. Oud-Gereformeerde Gemeente. Vlooswfj kstraat.) Ter Neuzen 9 u 2 u. en 5j u., (oude tijd) leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) 9i u. en 24 u„ leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 5J u., (Zomertijd) Evangelisatie. R. K. Kerkdienaten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8$ en 10 uur Namiddags om half drie Lof. BRABANTSCHE BRIEVEN. Ulvenihout, 18 Juli 1927. Menier, Ben nie wisten zwemmen in Schevenincjen van de week. "i Thuiis qeblevcn. ^r,, De wermte van verlejen Zondag, is bij d'n Zon- dag gebleven en we zitten weer in den moesson. En daarom ek deus week bet sprik- woord toege- past: Oost-West, bij Trui be..roerd. Maar daar kom nog bij as da wij op den hof gin man konden missen zelfs mijn nie en laten me da nouw maar eerlijik bekennen, as 't zoo drulk is dat d'n baas mee mot warken, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. dan is t al heel erg. Want zoo is het overal dikkels, ge kun beter veur 't wark soms d'n baas missen dan den jongsten bediende, zooals juilie dien noemen. Bij ons hiet ie koei-scheper. Webben ons mottig gesjouwd om 't hooi binnen te krijgen. 't Stong te rotten op 't veld. Gras groeit r genogt, maar hooi kunde 'r nie van gemokt kriigen. 't Wor allemaal zee- gras. Zwart en taai. D'r zullen volgend jaar weinig licihte sigaren te krijgen zijn... Over zware-taibak gesproken, z'-ebben daar in Ostenrijk ok 'n zware pijp gerokt. 'k Denlk dat de Moes er wel'n begin van Nieketinejvergiftiging van zal hebben. Want indire'kt was 't teugen ihem gericht. 't Is toevallig, maar al mijn brieven staan in bet teeken van den Moes. (As Sjarrie- varijus, de letterzifter, dit leest, kan ie weer zeeveren.) Maar in elk geval, al lot ie nouw nog zooveul purtretjes van 'm in de kranten zetten mee onheidspellende oogen, hij kekt altij net of ie gescihrok- ken is de Moes horre, nie Sjarrie hij zal toch in de gaten krijgen, da z'm over de Italiaanscihe grenzen nie lusten. Want da ze'k oew: as ie gruunten- of melkklant van mijn was dan pofte ilk m ginnen dag. Want zoo bende gezond en zoo worde geniekotineerd. En mijnen hof is gin begrafenis-onderneming; die kan nie draaien van dooie kliejenteele Ondertusschen eet de bevolleking van mfepfcfdk apjpel aangeteekend tegen een spraak was min of meer veural meer -fassisties qekleurd en toen teekende Weenen appel aan. Ze staken de Recht- bank aan. En mee vrucht. Want d'r is niks anders meer van over dan de plak waar ze gestaan heet. Nouw zijn de rechters in Weenen nog slechter af, dan de boeven, want die eb- ben tenminste nog ieen dak boven d'r hoofd en 'n goei slot op r deur. Vrijdag- avond las ik in de kranten dat de rust in Weenen weer iheelemaal was terugge- keerd. Op kleinigiheden na blijkbaar, want 's Zaterdags vielen 'r nog negen dooien, maar allee, 'ne mensch mot op alle slakskens gin zout leggen. Goed bescihouwd is't in ons landje nog niet zoo bekaaid wonen. We meugen dan wel heel 't jaar verkouwen zijn, (>da sla nouw nie op Trui), we meugen nouw ge- regeld in regen, kwaad weer en veul wind zitten: we meugen op d'n duur halve ki'k- vorschen worren, want we zitten steeds in d'n modder, we meugen wa keet ma ken in de etergolven, maar daar vallen gin dooien mee. En wat de herrie in de etergolven betreft, dat zit m ok weer minder in den eter as wel in de drukkers die allemaal veur niks de programma's widen drukken. De grotste ruzie zit 'm daarin. dat ze 't allemaal voor ni'ks widen id'oen: Ik heb nouw ok zoo'n radio-kist staan mee 'ne lout-spieker aan 'n touw, maar deur dieen lout-spieker van mijn, ik weet nie of da bij jouw ok zoo is wordt kollesaal gespiekt. Telkens komf 'r 'nen heel vriendelijken meneer deur praten en wenscht me ,,goeienavond" en „welterusten." Ik laat et nie onder me, en wensc'h t'm van harte trug. Maar elk oogeniblik vertelt ie wa z'n giro-nummer is. Wa kan mijn da nouw scbiden. Veur mijn part was zijn giro-nummer No. 100, da zou nog zoo gek nie zijn, mee die gier- derij. Maar telkens is 't: Dames en Hee- ren." Dant motte Trui zien. Kek ze net of ze zee gen wil: ,,daar hoor ik ok bij." Ja, dan kookt m'n bloed. ,,U zult wel denken Dames en Heeren, daar is ie weer, maar wij doen alles voor niets, dus we hebben veel geld noodig Verder komt ie bij mijn nooit wan dan trek ik r den stop uit. t Is misschien nie beleefd, maar ze motte bij mijn nie steeds op hetzelfde terugkomen, dan krijg ik 'r 't zuur van. Maar wa 'k zeggen wou, 't is hier op die eeuwige drupneus na, die van d'n Nederlander nie weg te slaan is, as ne klit menier, as 'ne klit zit die drupneus aan oew vast nog zoo broerd wonen nie. Ze regeeren ons aanslibsel goed. Wij zijn ommers aan-komen slibben uit de Noordzee Vandaar dat 'r nogal wa krwallen onder zitten hee Maar nie over de kwallen, over ons Limburg wouw ik 't hebben gehad. Ons Koningin eet da zaalkje mee d're man en mee d'r doc'hterke weer s han- dig aangepakt. Die Belgische behangers. die zoo nouw en dan iheel Limburg ko men beplakiken mee pamfletten, zullen nouw toch wel snappen, dat ze hier qin sjoege hebben. Gin sjans. Lekkere jon- gens daar. Mee d'n oorloq sloeqen ze bier d'r tenten op: wij ebben ze ge- voeierd mee 't beste da me hadden en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1