ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 8088. Woensdag 6 Juli 1927. 67e Jaargang. Se mishkts dubbsigemger BINNENLAND. FETJILLET0N. BU1TENLAND. A DnillttUCUTCDDIIC- Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanaeri Voor Duiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling rr. per post f '6,00 per jaar A DU^ntlRtri I CI nljo. Voor *t buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbe talinp. Dit bind verschljnt lederen Maandag-, Woensdag- en Vrljdagavond. HINDERWET. PRINSES JULIANA ALS STUDENTE. Op Maandag 19 September zal, n a ai de Tel. meldt, de rector-magnificus der Leidsche Universiteit, Prof. Mr. E. M. Meyers, de rectorale waardigheid over- dragen aan zijn opvolger, Prof. Dr. A. J. Wensinck. Dan vangt tevens de nieuwe academische cursus aan, waarvoor H. K. H. Prinses Juliana zich als studente zal laten inischrijven. Het is begrijpelijk, dat er in academi sche kringen, en meer speciaal onder de studenten ten deze groote belangstelling bestaat, een belangstellinig, die des te grooter wordt naarmate de dag nadert, waarop de Prinses in het Album Studio- sorurn" zal worden ingeschreven. Reeds is er, in verband met de komst van Prinses Juliana, dezer dagen in het academiegebou w een vergadering gehou- den van den nieuwen rector en den nieu- wen secxetaris van den Academischen Se- naat met de praesides van de verschillen- de studentenfaculteiten. Naar wij ver- nemen hadden deze besprekingen vooral ten doel maatregelen te beramen, opdaf de Prinses, wanneer zij de colleges be- zoekt, dit zal kunnen doen op een wijze, als ware zij gewoon studente, Prinses Juliana, zoo wend onis medegedeeld, wenscht namelijk haar studiejaren door te brengen gelijlk ieder ander meisjes-student en zich evenals dezen geheel vrij te kun nen bewegen. Ten einde dit zooveel mo- gelijik te kunnen bevorderen, zal de prin ses dan ook te Katwijk en te Leiden in cognito vexblijven als freule L. van Bu- ren, den naam dien zij ook reeds bij het kampeeren met padvindsters droeg Wij hebben reeds eerder gemeld, dat de Prinses zal toetreden als lid der Ver- eeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden en zoo nu en dan ook 'het Ver- eeniginqislokaal in het Nutsgebouw zal bezoeiken. Wij vexmamen in verband hienmede nog, dat de prinses den wensch heeft te kennen gegeven, mede te mogen werken aan de opvoering van een too- neelstukje, dat door die tooneelclub der VVSL zal worden opgevoerd. Ten slotte kunnen wij nog mededeelen, dat Prinses Juliana, behalve eenige col leges in de redhten ook eenige colleges in de letteren zal volgen. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 58) (Vervolg.) En 't gaf niets of hij zich voorhield, dat hij g'een kwaad in den zin gehad had, dat hij zich aan niets schuldlg gemaakt had waarop de naam van misdaad van toepas- sing was. Het ging er niet om, of hij er wel of niiet heelhuids af zou komen, het ging erom dat hij niet meegesleurd wilde worden. De gedachte alleen was om kip- penvel van te krijgen. Als de machine hem te pakken kreeg, ging hij, schuldig of onschuldiig, onder de pletrollen. En al kon hij naderhand zonneklaar bewijzen, dat hij dood-omschuldig was, die prettige sensatie had hij dan al gehad. En als ge woon normaal iemand zonder misdadige neigingen bedankte hij, bedankte hij stich- telijk dlaarvoor. Om zijn gedachten wat af te leiden, begon hij een kennisgeving, die met pu- naises op een van de deuxen bevestigd was, te lezen. De eerste woorden waren: „Opsporing verzochtMet een rilling keerde hij zich af en begon aan een twee- de. Maar ook hier begon het bericht met dezelfde woorden. En overal waar hij keek zag hij het stereotype: Opsporing verzocht, gevolgd door een uitgebreid sig- naletment. Neen, als hem dat afleiding geven moest. Dan liever: Op dat oogenblik trok een gonzend- suizen zijn aandacht. Een lift met een J'hr. Mr. A. DE MAREES VAN SWINDEREN. De toestand van Jhr. Mr. De Marees van Swinderen gaat goed vooruit. De dlokters zijn tervreden. Het zetten van het been is Zondag op bevredigende wijze geschied. TERUGTOCHT VAN DE F. VII. Geysendorffer heeft medegedeeld, dat de teruigreis van het Fokkervliegtuig be- paald is op 6 of 7 Juli a.s. UIT DE R.K. STAATSPARTIJ. De Partijraad der R.K. Staatspartij heeft in zijn Zaterdag gehouden vergade ring het nieuwe kies-reglement, voor de candidaatstelling en de verkiezing van leden van de lie Kamer, aanvaard. Daar- mee is naar de Ned. releveert de vol- gende procedure die op een enkel punt na overeenstemde met de voorstellen der commissie, die zich het ontwerpen van een nieuw kiesreglement zag opgedragen goedgevonden: In de eerste helft van de maand Octo ber, vooxafgaande aan het verkiezings- jaar, stelt het Partijbestuur het aantal te verwaohten zetels vast en bepaalt tevens de comlbinatie van Rijkskieskringorgani- saties, die bij de verkiezing zullen samen- werken in een officieele candidatenlijst. Dan treedt een z.g. centraal college op, bestaande uit het Partijbestuur (21 per- sonen), en de niet-stemgereohtigde, z.g. gequalificeerde leden van den Partijraad. Het zijn 39 personen, in hoofdzaak niet- politici. Dit centraal college mag voor ten hoogste 2/3 der te verwachten zetels aangeven, welke speciale qualiteiten de straks voor die zetels te steJJen candida- ten moeten bezitten. De qualiteit-zetels worden zooveel mo- gelijk over de kieskrinqen verdeeld. De overblijvende zetels zijn z.g. vrije plaatsen. De candidaatstelling geschiedt dus aan- stonds zoo: Voor de qualiteits-izetels, moeten de kiezers personen stellen, die aan de aan- gegeven speciale qualiteit beantwoorden; het eindoordeel daarover ligt bij het Par tijbestuur. Voor de vrije zetels is de keuze onlbeperkt. Waar een candidaat procentsgewijs het meeste aantal stemmen behaalt, daar wordt hij gehandhaafd. ONTGINNING VAN PETROLEUM- VELDEN. Blijkens het voorloopig verslag van de Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp, houdende machtiging tot het sluiten van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 5 van de Indische Mijnrwet met de Neder- landsdhe Koloniale Petroleum Maatschap- pij betreffenldle de opsporing en ontgin- ning van aardolie enz, in twee terreinen in de residentie PaJemibang, een terrein in de residentie Rembang Semarang en een terrein in de residentie Madoera, hadden versciheidene leden tegein dit wets ontwerp overwegend bezwaar. Zij waren van oordeel, Idlat de schatten van den In- dischen bodem toekomen aan de gemeen- scihap en dat het mitsdien op den weg van het land ligt, deze schatten ten bate van de bevolking van Indie te exploiteeren. Verschillende andere leden konden zich met bet voorstel vereeuigen. Sommi- gen gaven in het algemeen d'e voorkeui aan exploitatie van bedrijven door parti- fx>litie-agent kwam in zicht. ,,Precies een revue-godheid, die van de een of andere Olympische hoogte afdaalt", dacht Jere my". De godbeid sohoof de deuren open, staple naar buiten en bekeek Jeremy van top tot teen. Zeer nauwkeurig, maax zonder eenige werkelijke belangsteJling. Een manier van d'oen, die trouwens voor elk van de dienaren van den Heiligen Hermandad karakteristiek was, stelde Jeremy vast. Die keken nu net alsof ze van bun leven al zooveel menschen- sprookjes en onwaarschijnlijke verhalen hadden moeten aanhooren, dat ze geein- digd waren met niets meer wel of niet te gelooven. En daarbij stelden ze in Jere my nog geen belang. Zelfs zijn kaartje met het gewic'htige ,,Lord Amlett" maakte niet den minsten ind'ruk. Blijkbaax was het in aanraking komen met menschen met titels bij hun dagelijksche werk inbe- grepen. ,,Zien er nu net uit of ze 'heel wat overtuiging noodig hebben, om ergens van overtuigd te raken", dacht Jeremy. ,,Ze kijken of ze niets gelooven, maar wel alles zouden kunnen gelooven. Ik wed dat als ik dien snuiter een halve crown in zijn hand stop, dat hij er eerst op bijtof dattie mij bijt! Daarom maar beter van niet Hij wandelde de lift binnen. De agent duukte op het knopje. Met een snelheid, die van routine in bet lift-bedienen sprak, schoten ze de luaht in. Boven werd het een zwijgend achter zijn beg'eleider aan- loopen, door lange kale gangen, een trede op een paar treden af en dan weer een lange gang, tot eremy's stemming onder nul gezakt was. Maar eindelijk kwam ook aan dien tocbt een eind. Voor een groo te deur van dbnker hout ga-f agent A. hem plus zijn kaartje aan agent B. over. Het kaartje ging naar binnen. Hij moest bui- culieren, omdat staatsexploitatie gebleken is duurder te zijn dan en ook in ander opzicht achter te staan bij parbiculiere exploitatie. Dat staatsexploitatie hier in elk getval zou zijn af te keuren, was bij de behan- deling van de Djambi-concessie voldoen- de komen vast te staan. Het oliebedrijf is zoozeer vertrust en zoo ingewikkeld geworden, Icfat bet voor een regeering niet geraden is, te tracbten ex met een eigen bedrijf tusschen te komen. Ver schillende leden, die deze meening niet deelden en elk geval op zich zelf wensch- ten te beschouwen, waren eohter ook van oordeel, dat in bet onderhavige geval te- recht aan partiouliere exploitatie de voor- keur is gegeven. POLITIETROEPEN LANGS DE GRENS VERSTERKT. Naar ,,De Morgen" verneemt, zijn naar aanleiding van de herhaalde nacbtelijke grensoverscbrijdingen door Belgische an- nexioniisten, die in de Limburgsche en Brabantsche grensdor.pen biljetten aan- plakken, de politietroepen langs de grens versterkt. Zij patrouilleeren veel, zoo wel overdag als vooral ook des nachts, om eventueele verdere plaklustige bezoe- kers uit Belgie op een afstand te Louden. DE STRIJD OM EEN RAADSZETEL TE RHENEN. Gedeputeerde Staten van Utrecht heb ben een beslissing genomen in zake de stemlbiljet-kwestie te Rhenen. Zooals ge meld had de S. D. A. P. een bezwaar- schrift ingediend, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de geldigverklaring door het hoofdstembureau van een doorgeprikt stembiljet. Ged. Staten ihandhaafden de genomen beslissing. Ook achtten zij niet bewezen, wat in het bezwaarschrift der S. D. A. P. gezegd was, omdat om- kooperij had plaats gehad. Gedeputeexden waren echter van oor deel, dat appellanten gelijk hadden wat betreft het stemmen van een vrouw voor haar schoonmoeder. Zij verklaarden deze stem ongeldig. Deze eene stem is thans oorzaak, dat iiet gekozen A. R. raadslid, de heer Nadort, niet in den raad zal komen en diens zetel zal worden toe- gewezen aan een lid der S. D. A. P. HET IJ KEN VAN VAARTUIGEN IN DE BINNENSCHEEPVAART. De vertegenwoordigers der vijf Rijn- vaartstaten, Nederland, Belgie, Duitsch- land, Frankrij'k en Zwitserland, die op 3 Maart van dit jaar de Brusselsche ver- klaring onderteekend hebben betreffende de Volkenbonds-conventie van Parijs van November 1925 over de unificatie van het ijken van vaartuigen in de binnenscheep- vaart, hebben thans deze conventie op het Volkenbonds-secretariaat geratificeerd. Onze gezant te Bern, Mr. Doude van Troostwijk, heeft in naam der Neder- landsche regeering de acte van ratificatie neergelegd. Bij de bovengenoemde Brus selsche vertklaring waren deze vijf regee- ringen, die tot dusverre een andere con ventie inzake de een'heid van ijken toe- pasten, overeengekomen, gezamenlijk en gelij.ktijdig de nieuwe Parijsche conventie te ratificeeren. Ten gevolge van deze ratificatie zal de Parijsche conventie thans over 90 dagen in werking treden. Ook Engeland en Bulgarije hebben deze conventie reeds ge ratificeerd. ten wachten. Na een poosje kwam agent B., nu met een iets .minider officieel-uit- drukkingloos geziclht, weer de gang in. ,,Of meneer maar naar binnen wilde gaan!Jeremy fcmikte en deed t. Tot zijn overgroote verlicbting zag hij een tame- lijk comfortabel ingerichte kamer met een knappend boutvuuntje. Aan een groot bureau zat een meneer in een gewoon Col bert castuum te sohxijven. „Goeden middag", zei Jeremy. ..Goeden middag, mylond", de meneer van het bureau keek op en boog beleefd. ..Misscibien wilt u een oogeniblikje wach ten Colonel Jackson is juist bezig. Hij heeft het nog al idruk. De zaak Binge waarschijnlijk heeft u er in de kranten t' een en ander over gelezen „Nee", zei Jeremy. ,,Bhi'k lees de verslagen van dat soort zaken... uiterst zei den". Jammer. Interessant geval vertelde de man voor het bureau hem. ,,'n Quaes- tie van impersonificatie en oplichting met ails extra complicatie 'n aanklacht wegens bigamie". ,,Welwelja, dat is interes sant", zei Jeremy, terwijl hij met de punt van zijn tong zijn lippen bevochtigde. ..Merkwaardig waar sommige menschen toe komen". ,,Zegt u dat wel!" stemde de man in bet colbertje toe. ,,Als je hier op den Yard werikt dan sta je zoo nu en dan te kijken. Neem vanmopgen! Weet u wat ex van- morgen giebeurd is? De Yard zocht iemand, een bekend individu, voor oplic'h- terij. Hij wist niet, dat het al zoo ver was, maar het was zoo! En daar komt hij me vanmorgen hier binnen wandelen, zoo kalm alsof ex geen vuiltje aan de luoht is, om inliclhtingen te geven ovex een gewo- D'E BELGISCHE LOODSDIENST TE VLISSINGEN. Ln het bij de Kamer door den rappor teur P. de Bruyn ingediende verslag over de begrooting van het departement van posterijen, telefonie, telegrafie, zeewezen en luchtvaart, wordt op de vraag, of de Belgische loodsdienst niet van Vlissinigen naar Zeebrugge kan worden overge- bracht, het vblgende geantwoord: Dit vraagstuk werd reeds onderzocht in overleg met de paritaire commissie en de vereeniginqen van het personeel. Het bestuur brengt daartegen in, dat deze overbrenging, af^ezien nog van de zeer ernstige bezwaren voor den dienst, tevens zou geleid hebben tot een zoo- danige vermeerdering van het personeel, dat de nieuwe uitgaven hooger zouden geweest zijn dan de besparing, die men zou doen met de betaling in Belgisch geld in plaats van in guldens, van de sa- iarissen van het overgebrachte personeel. Het zou misschien wel het best zijn, dit vraagstuk niet meer op te werpen, alvo- rens een definitief accoord is gesloten tusschen Nederland en Belgie omtrent den loodsdienst van en naar de zee. Op te merken valt noohtans, dat vele leden van het personeel meenen, dat de loods dienst een betere basis zou vinden te Oostende. De minister zal waarschijnlijk van oor deel zijn, dat een nieuwe grondige studie te gepasten tijde zal kunnen plaats heb ben." DE FRANSCH—BELGISCHE ONDERHANDELINGEN. Bevestigd wordt van officieele zijde, naar men uit Brussel meldt, dat de oeco- nomische besprekingen tusschen Belgie en Franikrijk, betreffende het sluiten van een nieuw handelsverdrag, weer tot na- der order, zijn stopgezet. De Fransche regeering had blijkbaar gehoopt de eeni- gen tijd geleden geopende onderhandelin- gen met Belgie spoedig tot een goed einde te brengen, wat echter, ten gevolge van het verzet der Belgische industrieelen tegen de al te ihooge nieuwe Fransche douanetarieven, niet gebeurde. Nu heeft Parijs, in verband met de eveneens zeer lastige onderhandelingen voor de ver- nieuwing van den Fransch-Duitschen „modus vivendi", te Brussel om stopzet- ting van de Fransch-Belgische besprekin gen verzocht, ten einde zijnen aandacht geheel aan de onderhandelingen met Ber- lijn te kunnen wij den. Er was eerst gedacht de Fransch-Bel gische besprekingen tegen het einde dezer maand te kunnen hervatten, doch het blijkt nu dat het wel Augustus, misschien zelfs September zal worden alvorens de Fransche en Belgische experts elkaar weer zullen ontmoeten. MOBDER EN KIND UIT DE GEVANGENIS. Mevxouw Montard, de telefoniste van de ..Action Frangaise", die zooals gemeld met haar baby van vier maanden Zater dag gevangen was gezet in verband met de ontsnapping van Leon Daudet, is Zon dag (met haar baby) uit de hechtenis ontslagen en naar een zieken'huis over- geibracht, waar beiden door twee detec tives worden bewaakt. nen diefstal. Wat zegt u daarvan? Bru- taal of niet?" „Ja, hij is goed", stemde Jeremy glim- lac'henid toe, ,,en, wat heeft u gedaan?" ,,'Em ingepikt mylord, zei de man in het colbertje. Eerst hem alles laten ver- tellen en toen hij de stoep wou afgaan kiip ik heb je! Vanavond komt er natuur- lijk een heele beschrijving in de krant. Die hebben er dadelifk lucht van. 't Is waaradhtig of ze het ruiken Met een voldlaan glimlachje keek hij op de stapels papieren voor hem neer. Daar- door zag hij het bedenkelijke gezicht, dat Jeremy zette, niet. Jeremy stond te over- denken, hoe het zijn zou, als de man met let colbertje over een poosje zijn eremy'sgeval aan den een of anderen jezoeker vertelde. „Ja, gaf zich met een doodkJam gezicht voor Lord Amlett uit em kwam op een qoeien midd&g hier binnen- wandelen". Dan zou de bezoeker vra- gen: ,,En wat heeft u toen gedaan?" En dan zou de man met het colbertje zeggen: ,,'Em ingepikt. Juist toen hij de stoep wilde afgaan!" Onmensc'hen die het waren! Die mam daar was al geen haar beter dan de rest. Hetzelfde gezicht, dezelfd'e oogen. oogen zonder eenige uitdrukking. Dat hoorde bij het vak. Maakten ze zeker speciale studie van. Best mogelijk dat het bij hun training behoorde om elken morgen, een half uur lang, de sfinx te gaan imiteeren. Op geen andere manier was dat air van nonchalant-weg op hun qui vive zijn, van permanente onpartijdigheid, maar even permanente ac'hterdocht, dat iedere P. C. karakteriseerde, te verkrijgen. ,,Hoe komt het toch dat alle lui hier zoo'n Scotland Yard gezicht hebben bracht hij vrij onvoorzichtig zijn gedach ten onder woorden. ,,Hoe krijgen ze INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND,] ONTPLOFFING TE NANKING. In den middag van den 2den Juli heeft te Nanking een vreeselijke ontploffing plaats gevonden. Twee riviexbooten, ge- laden met ontplofbaxe stoffen, die aan de spoorwegkade lagen, zijn in de lucht ge- vlogen, en de exploisie heeft onder de Chineezen over de honderd dooden ge maakt. Er zijn ettelijke tientallen Chi- neesche vaartuigen vergaan, eenige stoomsloepen kregen averij; van naburige huizen werd het dak afgerukt, en vele glazen werden verbrijzeld. Tsjiang Kai-sjek heeft de plaats van d'e ramp bezocht en heeft de leiding op zich genomen van de hulpverleening. Ook stelt hij een onderzoek in naar de oor- zaken van de ramp. HET ALBANEESCHE GESCHIL GEREGELD. De Geneefsche correspondent van de Westminster Gazette had pas Zaterdag- ochtend in dat blad gewag gemaakt van nieuwe vexwiklkelingen in het geschil tus schen Zuid-Slavie en Albanie naar aan leiding van de inhechtenisneming van een tol'k van het Zuid-Slavische gezantsohap te Tirana, toen, later op den dag, van daar het bericht kwam, dat de twist uit de wereld was. Het heette dat Beg Zo- goe, de Albaneesche president, ondanks de bereidverklaring van Belgrade om zijn vroegere krasse nota te verzachten, op- eens weer een onverzettelij'ke houding had aangenomen en nu de ter idood ver- oordeeling van den tolk eischte. Inder- daad moet alles niet zoo vlot gegaan zijn als het er na de tusschenkomst van de vier groote mogendheden te Belgrado en te Tirana aanvankelijk uitzag, want er is meer tijd met de regeling verloren gegaan dan noodig leek en Frankrijk, dat de Zuidslavische beilangen in Albanie waar- nam, heeft nog een laatsten stap te Tira na moeten doen, voor alles in orde was. Voor het overige was dit thans bijge- legde geschil slechts een uitvloeisel van het antagonisme tusschen Italie en Zuid- Slavie over het tractaat van Tirana, dat Albanie onder de voogdij van het eerste het ,,He v.roeg de man met het colbertje. ,,Een Scotland Yard gieizicht ,,Ja... Ik zal een voorbeeld geven. Ge- steld, dat een van de employes hier naar een gemaskerd bal ging, gieikleed als, laten wte zeggen, als Cupido, natuurlij'k is dat nonsens, niet dat ik denk dat iemand hier zoo iets in zijn hoofd zou halen, ik zeg het ook maar alleen om het contrast dan wed ik dat de helft van de menschen in de zaal lonmiddellijk zouden weten: diaar heb je er eentje van den Yard. Door de gezichts-uitdrukking. Ik herinmer me nog, toen ik een kleine jongen was, dat mijn vader, een scepticus in hart en nieren, me bij wijze van goeden raad zei niets te ge looven van wat de menschen me zouden vertellen en alleen maar de helft van wat ik met eigen oogen zou zien. En hier op den Yard zien ze er allemaal uit, alsof ze dat geidrukt in dik'ke, vette letters bo ven hun bed hebben hangen." „Ja, nu begrijp ik wat u bedoelt. Dat wat u een Scotland Yand-gezicht noemt is het gevolg van den stroom van leugens, halve waarheden, jokkenitjes, uitvluchten, draaierijen, waartegen jie dag-in dag-uit oproeien moet. U moet niet vergeten, dat we van alles hier krijgen: gewoon-goeien en 'dbortrapt-slechten, middelmaatjes en sufferds. Van de laatste categorie de meeste. En wij moeten maar een oordeel vormen. Neem uzelf bijvoorbeeld. U geeft een kaartje af. Daar staat viscount Amlett op. We nemen dus aan dat u 't bent. Maar gesteld, dat het een true is Hoe komen wij dat te weten Door kleinigheden, door goed opletten. Maar om te begiinnen hebben we dus eigenlijk geen enkele basis, begrijpt u wel, mylord." Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE CO U RANT. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van het GEMEENTEBESTUUR VAN AXEL om VERGUNNIHG tot het bouwen van een gas- houder en verwarmings-installatie op het perceel kadastraal bekend in Sectie E, No. 716. Op Maandag den 18 Juli a.s., aes namiddags te 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif- telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie d a g e n, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie dergemeente ken nis n e m e n van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 4 Juli 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Stationsstraat, MIDDELBURG. -nr..ran-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1