ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Woensdag 22 Juni 1927. No. 8082. 67e Jaargang. H. H. Kantoorhouders 9t miilokit 4ubb»lgamg« ABONNEWENTSPRIJS BINNENLAND. BUITENLAND. FEUILIBTON. SP1200KJESPUDD1NG Vo-or binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Vooi buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruirbetaling fr. per post /'6.60 per jaar Voor 't buitenland f 2.70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alieen bij vooruitbetaling. Oit blad veeschii'it iederen Maandag-, Woensdag- en VHjdagavond- Onze abonne's in *het Buitenland worden dringend verzochthet verschuldigde abonnementsgeld voor 15 Juli in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor- uitbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van het Gei'llustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontvangen, worden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 Juli a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzocht het abonnements geld over het 2e kwartaal 1927 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Juli in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. NEDERLAND EN BELGIe. Bij zijn aankomst te Brussel uit Geneve verk-taar-de minister Vanidervelde, dat hij nieta had toe te voeg-en aan wat hij een Belga-medewerker had meegedeeld, doch wel kon hij nog zeggen, dat hij uiterst te- vreden was over het zeer hartelijk onder- hou-d, dat hij te Geneve met Minister Beelaerts van Blolklan-d had gehad. Uit di't oniderhoud was hem -gebleken, dat Nederlarud wenscihte een overeenkomst tot stand te brengen, die de verwerping van het Tractaat met Belgie door de Berate Kamer goed zou maken. Blijkens een Reuter-telegram vernam de Londen-scihe Daily Telegraph", dat minister Chamberlain n-a de zitting van den Volkenlbonidsraad te Geneve onoffi- cieel achtereenvolgens met de Belgische en de Nederlan-dsche gedelegeerden sprak over het Scheldevraagsbuk. Naar het blad meldtzou hij gezegd helbben, dat de Brit- sche regeering hoopt, dat zoowel Bru'ssel als Den Haag bereid zullen zijn de onder- handeling-en spoedig te hervatten. DE DRIE-MOGENDHEDEN- CONFERENTIE TE GENeVE. De beteekenis van de Maandag te Geneve begonnen conferentie tot beper- uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 52) (Vervolg.) ,,'t Is stom van me geweest, dat ik ooit naar P-ulldan toegegaan ben", overpeins- de hij. ,,Ik haid 't nooit m-oe-ten doen... en toch hoe had t eigenlijk anders ge- kun-d Van het eerste oogenblik af ben ik aan handen en voeten gebo-nde-n ge weest. Aan 't gaan daar naar toe heb ik niets kunnen doen, aan die geschiedenis met Lady Dorothy heb ik niets kunnen doen, aan dat verkapte geruzie met Shane heb ik niets kunnen doienTenminste, dat verbeeld ik me... Maar is het wel waar Met z n kin op z'n opgetrokken knieen dacht hij na. Na een poosje kwam hij tot de conclusie dat hij er wel degelijk een heelen boel aan had kunnen doen. Als Olivia er niet gieweest was... ,,Maar nu t eenmaal zoo ver gekomen is, moet ik zien me met zoo wieini-g moge- lijk dooden van het terrein van den strijd terug te trekken. Laat eens zien, hoe INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. king van de waperaing ter zee is, schrijft de N. R. Crt., reeds op den eersten dag gebleken uit een reeks van constructieve voorstellen die de deelnemers op haar tafel hebben gelegd. Wij helbben al op- gemerkt, dat het belang ervan grooter geweest zou zijn, indien Frankrijk en Italie niet -geweigerd hadden rechtstreeks aan de beraadslagingen deel te nemen. Hare besl-uiten zullen daardoor ,,romp"- beslui'ten blijven, als het niet lukt er een aanvullend accoord met de twee nog wei- gerachtige ze-emogendheden, die den an- deren in rang volgen, aan toe te voegen. Maar dit is van later zorg. Met hun Maandag opengelegde programs geven de groote drie een bewijs, dat bij hen de wil tot moreele ontwapening aanwezig is. Zij toonen in het algemeen, dat zij niet naar een gewapend conflict toe, maar ervan a f willen werken, want hun voor stellen betreffen of beperking der vloten of handhaving van den status quo. Zoo- d-oende kan steeds meer een atmosfeer van vertrou-wen in plaats een van arg- waan geschapen worden, die de stemming tot moreele ontwapening weer bevorderen moet. De Amerikaansche voorzitter Gibson heeft Maandag dadelijk dui-delijke taal gesproken. De wedijver in wapening ter zee (die zocals we Maandag lieten uit- komen na de conferentie van Washing ton niet tot stilstand gekomen, maar op een ander terrein overgebracht is, het- wel-k de afspraak over de kapitale sche- pen niet bestreek) moet opbouden. Komt de conferentie niet tot dit resultaat, dan zal de wedstrijd pas goed aanvangen en het kan niet twijfelacbtig zijn, dat Ame- rika met zijn groote middelen dan voor niemand zou willen onderdoen. Voor Ja pan b.v. dat met groote oeconomische moeiliikheden worstelt, was dit een dui delijke wenk. Dan heeft Gibson ook terecht er na- druk op gelegd, dat het slagen van deze drie-mogendheden-conferentie van groote beteekenis zou zijn voor de beraadslagin gen in den Volkenbond over ontwape ning op ander domein. „Als Amerika, Engeland en Japan zoo zeide hij bij de behandeling van dit minst ingerwikkel- de deel van de ontwapening wellicnt geen beslisseniden •vooruitgamg zouden kunnen bereiken, zou dit stellig ontmoedigend werken op de besprekingen over de ver- mind'ering van wapening te land en in de lucht. Een waarachtig succes van deze conferentie zou echter voor de voorberei- dende commissie voor de groote ontwa- peningscon.ferentie van den Volkenbond staan we Bijma iedereen weet, dat ik Lord Amllett niet ben en diiezelfde ,,bijna iedereen' laat me ongestoord mijn gang gaan, Lady Dorothy weet 't, die heeft t van 't begin af geweten... dat zegt ze ten minste. Olivia weet 't natuurlijk ook. De bedienden... of ze weten't, of ze ver- moeden 't, wat voor mij geen versohil maakt. Shane Hoe staat 'het met Shane Die is niet zeker van zijn zaak. Jammer voor hem. Want als die me erbij kon Happen' zou hij 't zander een oogen blik aarzelen doen. Ik geloof eigenlijk niet, dat hij iets positiefs vermoedt. Hij begrijpt er niets van, dat is het eenige. Ergo, ze weten het wel, maar ze houden hun mond, omdat 't gemaikkelijker is, om- dat niemand wat voor een schandaal voelt. Maar als 't ooit miislloopt, dan zit ik Waar is die brief van dr. Shurton gebleven Zal je altijd zien, wat je be- waren moet, gooi je weg en vice versa... Nota bene het eenige Bewijs voor de waarheid van mijrn verhaal. Gesteld dat de een of ander den bal aan het rollen brengt Dan hang ik.... Natuurlijk heb ik Olivia... die kan zweren, dat ze van den eersten dag af gieweten heeft wie ik was. Maar als ze haar niet gelooven En dan... als 't herrie wordt, kan ik haar er toch niet bij betrekken. Dat zou niet fair zijn. Ik sta toch al zoo verduiveld weinig zuiver... Ik deug ook niet voor samenzweerder.... Als ik geweten had dat 't zoo drommels moeilijk zou zijn..." Hij schelde om meer koffie. Daarna kJeedde hij zich aan en besloot een flinik metterdaad van nut zijn. Frankrijk had bedenking geopperd om een belangrij'k hoofdstuk van het ontwapeningsvraag- stuk afzonderlijk te regelen. Nu de con ferentie over de beperking der hulp- schepen toch doorgaat, zal men voor de waarde van deze opmenkingen de oogen niet kunnen sluiter- Ten slotte moge een kort overzicht volgen van de strekking der ingediende voorstellen. Japan wenscht handhaving van den status quo welke ook zou gelden voor reeds door de parlementen toege- stane sohepen. Amerika beperking van de geheele tonnemaat der ,,hulpschepen" in de vroegere verhouding van Washing ton die reeds voor kapitaie schepen geldt, van 5:5:3. Dit zou meebrengen dat de anderen er zich bij zouden moeten neer- leggen, dat een ,,kruiserslachting" onder hun eigen materieel aangericht werd ot aan Amerika toegestaan werd zijn ach- terstand eerst in te halen tot het de ,,5" bereikt heeft. Engeland eindelijk begint met een voorstel om de agenda uit te breiden door de kapitale schepen in het debat te betrekken. Het wil verder gaan dan de afspraak van Washington in be perking van de tonnemaat van linie-sche- pen. D'aar is het maximum voor deze op 35.000 ton gesteld Nieuwe linie-scheoen zouden volgens zijn voorstel, nog beneden 30.000 ton zijn en het kaliber van hun ge- schut zou verkleind Worden. Tegelij'k zou de levensduur van in dienst zijnde groote sohepen verlengd worden van 20 tot 26 jaar, zoodPt zij pas zes jaar later vervan- gen zouden worden dan nu. Dit is, gelijk gezegd. het punt waarop de agenda uit- gebreid wordt, want de conferentie zou zich oorspronkelijk tot ,,hulpschepen" be- palen. Voorts streeft Engeland in dezelf- de richting ten aanzien van de kruisers. Het stelt voor het aantal kruisers van 10.000 ton met geschut van ongeveer 20 c.M. vast te stellen in de verhouding van Washington, de tonnemaat van de klei- nere kruisers te beperken tot 7500 ton met artillerie van 15 c.M. en ook maaf- regelen te nemen, opdat zoogenaamde floti'elje-leiders van torpedobootjagers niet het karakter van kruisers krijgen, een ca- mouflage-stelsel dat beziig is zich steeds meer te ontwikkelen. In het netelige vraagstuk van de duikbootwapening komt Engeland, dat te Washington voor af- sohaffing van duik'booten is opgekomen. thans den kleineren mogendheden tege- moet. Dezen (Frankrijk en Italie b.v.) bescihouwen dit wapen als een hoogst noodige aanvulling van hun materieel tegenover de overmacht aan linieschepen der grcfbten. Engeland erkent de ge- grondheid van deze opvatting, maar stelt voor thans een afspraak te maken aan- gaande de grootte en zoo mogelijk ook van het aantal der duikbooten. Beper king van hun grootte zou ten gevolge hebben, dat de iduikboot zich niet hoe langer hoe meer ontwi'kkelt tot de ver- schrikking van een onderzeeschen kruiser. Ons bestek laat niet toe in verdere technische bijzonderheden te treden en dit overzicht is slecihts in groote trekken gegeven. Veel geduldig overleg, geplooi en geschik in commissies en onderonsjes zal nog nood.ig zijn om de drieerlei lijsten van voorstellen met elkaar in overeen- stemming te brengen en er een bruikbaar algen;een program uit samen te stellen. (De Jiapansche delegatie heeft een vrij- wel onbeperkte volmacht meegekregen. De tegenstrijdigheid van belangen doet voorzaen, dat het een moeilijk werk zal einid te gaan wandelen. Dat was feitelijk het eenige wat ihij kon doen. Op een klei- mgheid na was hij weer platzak en geld- leenen van Colonel Jackson of Olivia wil- de hij niet. Wie weet hoe lang het nog duurde, voordat de werkelijke Lord Am- lett ten tooneele verscheen. Al dien tijd moest hij het uitzingen met als troost de gedachte dat hij hem dan, ter verwelko- ming, een gezellige hooge rekening „voor verleende -diensten" onder den neus kon duwen. Maar dan, daarna 1 Hoe moest het dan met Olivia Een betrekkinig had hij niet. Geld had hij niet. Wat voor toekomst kon hij haar, een meisje uit haar stand, aan'bieden 't Was om wanhopig te worden. Hij wandelde Regent's Park door en sloeg bij den uitgang naar links af. Liever het onverkwikkelijke Oostelijke stadge- deelte dan West End en Piccadilly, waar hij elk oogenblik vriemden vrienden van Amlett kon ontmoeten. Voor het eerst ondervond hij nu, dat wandelen buitengewoon vervelend wordt, als het doel ervan den tijid dooden is. Maar door zijn gelidg'ebrek en zijn angst voor nieuwe complicaties was hij wel gedwongen om zich achteraf te houden. Hij mocht de po- sitie bekleeden, zonder van de manier van leven, welke die positie meebracht, te kun nen profiteeren. Na een poosje begon het te motregenen. Dat was van het goede te veel, dan liever naar huis. Maar dat was meer dan drie kwartier loopen Komaan, wat kon het zijn. Engeland zal ook voortdurend met de vertegenwoordigers van zijn dominions die eigen wenschen hebben, ruggespraak moeten houden. Maar met dat al zal men niet wanhopen dat de conferentie door alle crises van grooten en kleinen om- vang zal weten heen -te stevenen, in het besef, dat het om een grooten inzet gaat. De bevoridering van de groote zaak der ontwapening is een bijzondere inspanning waard. FRANSCBE KERSE1S GEWEERD. Aangezieo men in Engeland ontdekt heeft, dat bezendingen Fransche kersen zwaar fce- smet waren met larven van de //kersen- Vsuchtvlieg" heeft de minis'er van landbouw een verordening uitgevaardigd, waarbij de invoer van zulke kersen in Engeland en Wales van Zaterdsg af verboden wordt. TER NEUZEN, 22 JUNI 1927. M. EIJKE. f Gister bereikte ons de tijding, dat te Apeldoorn, naar welke plaats hij sinds enkele jaren was verhuisd met het oog op zijn gezondbeidstoestand, in den ouder- dom van 80 jaar is overleden, de heer M. Eijke, gepensionneerd opzichter van den Provincialen waterstaat in Zeeland. De overledene was een figuur, die bij het geheele levend geslacht in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dat te maken heeft met polderzaken bekend was, en al gemeen geacht om zijn minzaamheid, voor- komendheid en hulpvaardigheid. Doch niet alleen in zijn amibt heeft hij zich ver- di'enstelijk gemaakt, ook in het maatschap- pelijk- en vereenigingsleven was hij vele jaren een grooten steun en het zou een lange lijst zijn, indien alle vereenigingen, comite's en commissies moesten worden opgenoemd, die zijn steun genoten. Hij was ook gedurende twee perioden lid van den raad dezer gemeente, wier belangen hij ook steeds als een goed burger tracht- te te dienen, en het was slechts raoode, dat zijn met het klimmen der jaren minder wordenden gezondheidstoestand hem noopte zioh van lieverlede terug te trek ken uit het maatsehappelijk leven, waar- aan hij tal van jaren zijn krachten had ge- wijd. De rust die hij moest nemen was welverdiend. Zijn nagedachtenis zal bij alien, die. deze patriarchale imponeerende figuur hebben gekend in eere worden ge- houden. BURGERLIJK ARMBESTUUR. Naar wij vernemen besloot het Burger- lijk Arm'bestuur alhi-er aan den afgetre- den voorzitter, den heer W. Bedet, als blijk van waardeering voor bewezen dien- sten een gratificatie toe te kennen van f250. Genoemde heer iheeft in de daaruit blij- kende waardeering van zijn arbeid aan- leiding gevonden zich opnieuw beschik- baar te stellen voor de functie van voor zitter, die door hem mitsdien weer is aan- vaard. GEREF. GEM. Tweetal te Moercapelle Ds. A. Verhagen te Middelburg en Ds, B. van Neerbos te Ter Neuzen. VAK HANDEN ARBEID. Geslaagd aan de Rijks .Kweekschool te Oostburg voor het vak Handenarbeid (klei- karton-, papier- en houtbewerking) de dames P. J. Balfoort te Ter Neuzen L. M. Cauwels te SluisA. Jansen van hem schelen, platzak of niet platzak, hij nam een taxi. Hij riep er een aan en reed door de bijna verlaten, zwart-grauw glimmende straten naar St. John's Wood terug. Na een minuut of twintig rijden hield de taxi even langs den trottoir-band schurend voor het blok etage-woningen stil. Op hetzelfde oogenblik stopte een taxi, op geen vijf meter afstand achter de eerste. Jeremy stapte uit en betaalde den chauffeur. De inzittende van de twee-de taxi stapte eveneens uit. lets in de hou- ding van haar hoofd want het was een vrouw en de mamier, waarop ze zich bewoog deed Jeremy bekend aan. Daar had hij het. t Was de bewuste dame in het groen. De vrouw die dagen lang om het kasteel gezworven had, die iedereen aohterdochtig had gemaakt door haar uit- vragen, die hem op z n wandeling naar het station bespioneerd had, die elk oogenblik, als een duveltje uit een doosje, dan hier, dan daar te voorschijn kwam en zich nooit een stap verder waagde. Nu ook weer. Daar stond ze midden op het trottoir om zich heen te kijken besluiteloos alsof ze met haar figuur geen raad wist. Wat wiilde ze van hem, waar- om stapte ze niet kordaat op hem toe en vroeg hem wat ze te vragen had In een opwelling van ergernis besloot Jeremy zelf een einde aan dit achtervol- gen te maken. ,.Ik bedank voor het genoegen om de een of andere mysterieuze dame achter me aan te hebben." dacht hij. „Daar zal ik eens en voor al een eind aan maken. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, Rosendaal te Nieuwvliet en M. Ruseeuw te Nieuwvliet en de heeren H. Klaaijsen te AardenburgJ. Kense te Oostburg; I. van Ma'e te Grotde; A. de Klerck te ZuidzandeC. I. Kolpn te Biervliet en C.J. Vereauteren te Koewacht. Afgewezen 2 eandidaten. PROV. STATEN Door H C. A. Roosa te Dordr; cht, voor- malig chtf der centrale te Westdorpe van de P.Z.E.M., is opnieuw een adres aan de Prov. Staten van Zeeland gezonden, vragend een onderzoek naar de juistheid van het motief van tegeD werking, dat door den dirtcteur der P.Z.E.M. werd aangevoeTd voor adr's ontslag, en voorts om, irdien de juistheid nitt mocht blijker, te willen bevorderen, dat Lij een naar waarheid ge- redigeerd getuigschrift ontvangt, en fican- cieeJ schadeloos geeteld wordt. In een bij'age wordt naar aanleidirg van de door een lid van Ged. Staten uit- gesproken beschuldiging van ralatightid in het houden van aanteekeningen over het verloop van het fcediijf bitoogd dat juist de directeur de pogingen daartoe van adressant tegenwtrkte. AAN BESTEDING. Zateidag werd te Sas van Gertdoor den architect L. de Bruijne te Ter Neuzen aan- besteed htt touwen van een v oonhuis tan de Molenstraat aldaar. Icgeschreven werd a's volgt Metselwerk P. de Wagenaar te Sas van Gent voor f2415, Ge.r Ciatyssens te Sas van Gent voor 12245, G. Wittebroodt te Sas van Gent voor f'2185. Timmerwerk J. Taelman te PhilippL e voor f 2315, A. Fermont te Sas van Gtnt voor 1998, L. Remerij en E Adam fe Westdorpe voor f 1848, P. Burggrave te Hengstdgk vror f 1820, Kr. Dideman te Zaamslag voor f 1800, A. J. de Krijger te SluiskH voor fl695, B. Dolage en B.v. a. Calsegde te Westdo'pe voor f 1650, J. Asselman Sas van Gent voor 1625. LoodgieterswerkM. Wieland te Hoek voor f 190, J. Kool en Zcon te Slu skil Beter het ergste te weten dan het ergste te vermoeden". Hij liep naar haar toe en nam zijn hoed af. ,,Neem me niet kwalijkbegon hij be- leefd, „wilt u mij misschien ergens over spreken ik heb dien indruk gekregen." De dame in het groen begon te lac-hen. Een eigenaardig-e manier van lachen had ze De klank was m-ooi genoeg: donker en welluidend, maa-r er kl-onk zoo iets mer- veus, iets wankels in door En haar gezichtDat was, op zijn zachtst uitgedriukt opvallend. Buitenge woon mooi van vorm. maar alleronplei- zierigst van kleur. De hui-d was wi-t, niet bleek. maar wit, een o-n-do-orsohijnentd dof. doodsch wit, zonder een tint-schakeering. en in dat effe-n wit praal-de de mon-d wreed-rood. ,,Niet zuinig met rouge dacht Jeremy. Haar ooge-n stonden ver uit elkaar, maar over vorm of kleur was niet te oordeelen. Niets dan twee donkere strepen in een wit masker. Ze deed ze ook n-iet wijd open. Alsof ze voortdurend achterdochtig was, zoo tuurde ze d-o-or haar donkere oogharen de werel-d in. En verder was ze groat en sil-ank en goed ge- kleed in het groen. zooals gewoonlij'k. ,,Een tweede-rangs a-citrice of een schil- dersmodel". dac-ht Jeremy. ,,Ja. geraden gaf ze in het minst niet uit het veld geslag-en ten antwoord. „Ik heb u al een poos lan-g over iets willen spreken." (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT ft* Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1