ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ArJP's amandeltJes No. 8079. Woensdag 15 Juni 1927. 67e Jaargang, Ig&nger Q PUDDING ABONNEMENTSPRIJS BINNENIANO. FETJILLETOJT Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen MaandaiS5-, Woensdajj- eti Vrijdagavond. HINDERWET. DRANKWET. DE BEVESTIGING VAN PRINSES JULIANA. In een, op wensch der Koningin, van alle vorstelijke bijzonderheden vrij gehou den bijeenkomst in de Juliana-keek in -Den Haag is Zon-dag Prinses Juliana als lid- mate der Ned. Herv. Kerk bevestig-d, te- samen met een dertigtal andere jonge lid- maten met wie zij in de aann-emelingen- bank was gezeten. Ds. Welter leidide de zeer druk bezochte bijeenkomst, die ook werd bijg-ewoond door de Koningin, den Pnins en de Koningin Moeder. HET EERSTE AVONDMAAL DER PRINSES. Zomdagavond heeft de Prinses in de Julianakerk in Den Haag aangezeten aan het Heillig Avondmaal. Voorganger was ook thans de hofprediker Ds. Welter. Aanwezig waren m-ede de Koniingin-Moe- der, de Koningin en de Pnins. De Ko ningin en de Prinses waren geheel in het zwar-t -gekleed. Nadat Ds. Welter den preekstoel had beklommen, liet hij zingen Psalm 103 2 en 6, sprak dan den zegen u-it, las eenige verzen uit den tweeden brief aan de Co- rinthiers en ging vervolgen-s voor in ge- bed, waarna ide gemeente nog het laatste vers van den 27sten Psalm zong. Als tekst had Ds. Welter gekozen Lu cas 22 19, de woorden ,,Voor u". Nadat de gemeente nog het derde vers van Gezang 83 gezongen had, las Ds. Welter het tw-eede gedeelte van het Avon-dmaalsformulier voor. De predikant sprak hierop nog een ge- bed uit, waarna hij den kansel verliet en zich bij de voor hem bestemde plaats aan de Avondmaalstafel plaatste. Op de gebruikelijke wij'ze brak hij het brood, terwijl de oudefling-en zich naast hem stelden. Nadat hij den zegen ge- vraagd had, sprak hij: ,,Komt dan thans en t-reedt toe tot de tafel des Heeren, want alle dingen zijn gereed." Onder zaciht orgelspel begaf de Ko- nimklijike familie zich naar voren. Zij zette zich aan den disch, eveneens de dames en heeren van het gevolg. Ook Minister De Geer nam aan de eerste tafel uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 49) Vervolg.) ,,De wolken beginnen zioh leeJijk samen te pakken"., zei hij in zichzelf, ,,-en als je niet oppast, jongetje, krijg jij de bud op je kop Want die donkere gestalte was een juffrouw en ze was in t groen! ,,Na- tuurlijk dezelfde, die ,,als maar'' hier in de buurt rondzwerft. 't Spijt me, dat ik haar niet te pakken heb kunnen krijgefti, dan had ik haar kunnen vragen wat ze wou. Maar jacht maken ging niet Opgewekt stapte hij vender. Wat kon hem ten slotte die juffrouw in 't groen schelen! Hij was van Pulldan af dat was 't wat teJde. En zoo overmoedig werd hij door die gedac-hte, dat hij, bij aankomst op het perron Milton, den ouden stationschef, die met een klein gie- tertje zijn bloemen aan het besproeien was, met zijn nieuwe vriendin, de bewuste groene dame, begon te plagen. ,,Dat. is ailes nu goed en wel, Milton. Maar ik ben niet de eenige, die je met met haar gezien heeft. Ze zeggen, dat INGEZONDEN MEDEDEELINGEN MET CPA TJS -CPEN A DINE S A US plaats. Onder groote stilte reikte de predikant het brood aan de Vorstelijke personen toe en den beker met wijn, onder het uitspre- ken van de gebruikelijke woorden. Nadat alle aanzittenden van het brood en den wijn haidden gebruikt, las Ds. Welter eenige verzen voor uit Psalm 121: ,,lk hef mijn oogen op naar de bergen, enz." Onder het zingen van Gezang 198 keerden alien weer naar hun plaatsen terug. DE STORMRAMP. De collecte voor de stormramp heeft te s Gravenhage opgebracht f 70.000; te Amersfoort f 8000; Deventer j 5600; Kampen j 2113; te Doom f 1800; te Hoo- gezand f 1900; t* Tied f 1200; te Utrecht f 10.000'. DE MOEILIJKHEID VAN DEN NATIONALEN OMROEP. In de Alg. Vergadering van de Ned. Vereen. voor Radiotelegrafie is ook een rapport behande'ld en aangenomen, van een commissie, die in afwijking van het rapport der Staatscomm-issie, het stelsel van twee zenders aanbevee1!'!. Vooral in ons land, met zijn religieus en politiek sterk verdeelde bevolking, zullen aan de programme's zeer verschil- lende eischen worden gesteld. Het lijkt de Ned. Vereeniging daarom onmogelijk met een programma dagelijks algemeene instemming te vinden. In verband hiermee verdeelt zij de luisteraars in twee groepen, een neutrale groep en een bijzondere; onder de laat ste worden verstaan alien, die aan uit- zendingen van godsdienstigen of politie- ken aard den voorkeur geven. Wil een omroep in ons land dan ook nationaal zijn, d.w.z. eerbiedigende en waardeerende ieders eerlijke overtuiging, dan zal dage lijks aan beide groepen het door hun ge- wemschte moeten worden geboden, waar- door het exploiteeren van twee zenders noodzakelijk wordt. De zenders worden aangeschaft en be- heerd door den staat. De Minister van Waterstaat benoemt een technische com missie van toezicht en in overleg met haar een technischen directeur. De leden der T. C. mogen als regel geen Tijksambte- naar zijn. Bij geschi'llen tusschen T. C. en T. D. beslist de Minister, na beiden te hebiben gehoord. In veriband met de vele storingen, die een sterke telefoniezender in zijn om- geving veroorzaakt, worden de Neder- landsche omroepzenders geplaatst in Kootwijk of in een andere dun bevolkte streek. Waar bijna alles, wat zal worden om- geroepen kan worden gebracht onder on- derwijs, kunsten of eeredienst, wordt door ze er zijn mag, 'n knap gezioht, n goed figuur, hm?" ,,Daar weet ik niets van. mylord. Hoe ze er uitziet, gaat mij niets aan. Maar ze vraagtnaar allerlei dingen, mylord. En natuurlijk heb ik haar zoo goed ik kon anrwoord gegeven ,.Zoo. Hm. Als je haar weer ziet", riep Jeremy hem half uit het portier nog toe, ,,zeg haar dan dat ze als samen- zweerster niet deugt. En jij ook niet, Mil ton. Jij bent heelemaal een fiasco". De trein zette zich in beweging en stoomde puffend het kleine stationnetje uit. Met zijn vlag in zijn eene en het gietertje in zijn andere hand bleef de oude man ihem nastaren. Hij begreep er nu niets meer van. Die onbevangen houding maakte zijn verdenkingen tot iets bespot- telijks. Een echte schurk gedroeg zich niet zooals de man, dien hij juist had zien wegrijden. Later op den dag kreeg hij nog meer reden om er niets van te begrijpen. Juist toen de middagtrein voorreed kwam Lady Dorothy van de Hall het perron op. Ze deed gejaagd. De nieuwe huurder van het kasteel braciht haar in zijn auto, een ijselijk mooien wagen. Je kon wel zien waar de centen zaten. Hm, als Lady Do rothy goede vrienden met ze was, zou de zaak wel in orde zijn. Maar wat was ze in een humeur: ze eischte een coupe al leen, liet de deur afsluiten en Jrok nog voor de trein wegging, de gordijntjes diciht. Daaxdoor zag ze de slanke vrou- den Minister van Onderwijs een commis sie van toezicht op de program-ma's be- noemd en in overleg met haar een direct teur. D-e leden dezer commissie worden bij voorkeur gekozen uit vertegenwoordi- gers van belanghebbende groepen, waar- bij moet worden zorg gedragen, dat geen en.kele groep en ook geen combinatie van politieke of ker'kelijke grc pen de meer- de-rheid heeft. Bij geschillen beslist de Minister na directeur en commissie te hebben -gehoord. DE ALGEMEENE VERKIEZING IN DEN IERSCHEN VRIJSTAAT. De voo-rloopige uitkomsten van de ver- kiezing voor de Zuid-Iersche Dail zijn een groote tegenvaller voor de regeering van president Co-sgrave. Er moeten 152 leden van het Vrijstaa-tsche parlement gekozen worden en Zondagavond was de partij- kleu-r van 95 nieuwe leden bekend. Er waren toen 29 aanhangers van de regee ring teg-enover 29 republikeinen gekozen. Als men in aanmerking neemt, dat er in de ou-de Dail 63 leden van de regeerings- partij waren tegenover 44 republikeinen die hun zetel echter n-iet innamen, is het dui-delij-k dat er een groote omkeer in de openbare meening ten gunste van de re publikeinen gekomen is. De republikeinen zijn verdeeld in twee groepen, van welke de Fianna Fail onder aanvoering van de Valera staat, de oude Sinn Fein door O'Connar en Mary Macswiney geleid wordt. D-e Valera heeft in de Vereenig- de Sta-ten een groot fonds tot bestrijding van de verkiezingskosten bijeen kunnen brengen en hij heeft aan het begin van den verkiezingisvel-dtocht het vertrouwen geuit, dat de republikeinen het heft in handen zou-den ikrijgen. Hierop is geen kans, maar de uitslagen van het platte- land komen het laatst binnen en het kan zijn, dat de regeering naar verhouding nog meer zetels verliest dan zich nu reeds laat aanizien. D;t zou al ernstig gen-oeg zijn. VOOR BLINDEN. Uit Oxford zijn dezer dagen meer dan 1700 boeken in Braille-schrift naar Lon- d-en g-ezonden voor de Nationale Biblio- theek voor blin-den. De boeken zijn bijna alle door vrijwill-igers geschreven met het doel blinde stud-en-ten in de klas-sieke ta- len, Engelsche letterkunde, rechten en theologie -boeken voor hun studie te ver se haffen. In 1898 is men begonnen met het ver- vaardigen van d-e -boeken, waarvan juf frouw Julia Wickha-m er niet minder dan 150 schreef. Ze paste Braille toe on de le-tterv-ormen van Anglo-Saksisch en Go- thisch en het is voornamelijk aan haar te danken. dat een blinde student te Ox ford een van de eerste prijzen voor En gelsche taal en letterkunde behaalde. Een der medewerksters heeft Braille b-oeken geschreven tot aan haar 93ste jaar. LINDBERGH TE WASHINGTON AANGEKOMEN. De Oceaanvlieger Lindbergh is op enthousiaste wijze door de bevolking te Washington ontvangen. President Coolidige was de eerste, die den dank der bevolking u-itsprak jegens ,,-een r-oemrijken burger uit de republiek, een overw-innaar van de lucht, den man, die den band, welke ons bin-dt aan een wenfi-guur in 't groen ni-et, die den zonni- ge-n weg kwam afloopen, het station binnenstoof, den arm van Milton met het vlaggetje op het allerlaatste nip-pertje vastgreep en van het oponthoud door Mil- ton's verbouwereerdhei-d veroorzaakt, profiteer-de, door een coupe open te ruk- ken, naar binnen te tuimelen en het por tier met een slag achter zich dicht te trekken. Jos. Polkins en Milton bleven op het perron achter. Met een gegrinnik van pleizier bekee-k Polkins den rug van den verontwaardigden ouden man. ,,Een merkwaardig fossielig tvpe". dacht hij. ,,Daar staat hij nu met zijn vlaggetje. En ondertusschen gebeuren er een hoop dingen om hem heen, die de moeite waard zijn en hij merkt niets. Ou- we suffert". Met die oppervlakkige opinie deed Mr. Polkins, ,,d-en ouden suffert" echter een groot onrecht. Milton wist meer dan Mr. Jos. Polkins ooit te we-ten zou komen. Maar Milton verstond de kunst te doen als-of hij volslagen i-dioot was bij uitne- mendheid en dat is een gave, die niet iedereen gegeven ds. Lady Dorothy was woed-end. Wel had Mr. Polkins gedaan wat Jeremy hem ge- vraagd had, maar het op een dwaalspoor brengen was misluk-t. De takt-iek van de Nieuwe Wer-eld had het tegen de di-plo- zuster-natie aan de andere zijde van den Oiceaan, versterkt heeft' Terwijl Coo- liidlge den held decoreerde met het Dis tinguished Flying Crosszeide de presi dent, dat deze dec-orati-e was ,,een sym- bool van waardeer-ing voor wat u is en voor wat u heeft gedaan De president prees het gedrag van Lindbergh in het buitenland, waar hij geeerd is door vel-e Europeesche regeerders. ,,Zon-der eigen- dunik", aldus verv-ol-gde de president, ,,hebt gij geweigerd van een heldendaad een handelszaak te maken en u daardoor bij iedereen bemind gemaakt. Gij zijt on- bedorven teruggekeerd en hebt uw onbe- vlekten r-oem mee naar het vaderland teruggebracht". D-e president schudde daarop Lind bergh wederom -de hand, waarna deze zich voor de microphoon plaatste om de rede te beantwoorden. Dat was wederom het teeken voor een miniUtenlang aanhou- dend g-ejuich en eindelijk kon de held langzaa-m en duidelijk zijn rede u-it- spreken. Op den avond van den 24en Mei, zoo zeide hij, arriveerde ik op le Bourget. Ge- durende de week die ik in Fran-krijk, den dag, dien ik in Belgie en de korte periode die ik in Londen doorbracht, heeft het volk van Frankrijk en het volk van Euro- pa mij verzocht een boodschap aan het volk van Amerika mee terug te nemen. Op elke bijeenkomst of vergadering, die ik bijwoonde, was het dezelfde bood schap: Gij hebt de aanhankeliikheid van het volk van Frankrijk en van Europa voor het volk van Amerika kunnen zien. Op dit punt van zijn re-devoering werd Lindbergh door een don-derend applaus onderbroken en toen hij na eenige minu- ten zijn rede vervolgde, zeide hij: Bij uw terugikeer naar uw land, zoo heeft men mij gezeg-d, neem dan deze boodschap van Frankrijk en Europa naar de Ver- eenigde Staten mee. Ik dank u". Hiermede was de rede van Lindbergh beeindigd. De menigte juich-te, de president schud de Lindbergh nogmaals de hand, de mu- ziek sipee'lde en ten sl-otte namen Lind bergh en zijn moeder plaats in den auto van den president, die hen naar het Witte Huis bracht, waar zij gedurende hun ver- blijf in Washington de gasten van den president zij-n. TER NEUZEN, 15 Juni 1927. VOORZITTER BURGERLIJK ARMBESTUUR. Uit de beste bron wordt ons meege- d-eeld, dat de heer W. Bedet thans defi- nitief zijn ontsla-g heeft genomen als voor- zitter van het Burgerlijk Armbestuur, en dat bet tot nu toe niet gelukt is een op- v-olger voor hem te benoemen. VOOR DE STORMRAMP. Gisterenavon-d werd allhier eene verga dering gehouden voor het oprichten van een comite voor steun aan de -door hagel- sla-g en storm op 31 Mei en 1 Juni 1.1. ge- tro-ffenen. Besloten werd over te gaan tot het inzamelen van gelden. Daartoe zullen de ingezetenen in de g-elegenheid woriden gesteld te teekenen op lijsten of hunne bijdragen te storten in een bus, zoodat elk naar kracht en wensch in de gelegenh-eid zal zijn een bijdrage te offeren. Tot leden van het bestuur van het co mite werden benoemd -de heeren J. Hui- matieke handigheid van de Oude Wereld moeten afleg-gen. In minder dan vijf mi- nu-ten had ze de waarheid ,,uithem we- ten te krijgen, met de vaardigheid van ,,een geroutin-eerd tandarts die een slechte ikies ziet", zooals Pol-kins het uitdrukte. Ze begon het land aan Jeremy te krij gen. Nu haar eerste lief-des-exaltatie wat geluwd was, stak de critiek -den kop o-p. Hij had haar niet geholpen, hij had het moeilijker voor haar gemaakt, haar in haar mooiste gevoelens gekwetst. Ze riep alles wat haar in 't gelij-k kon stellen te hulp; de man-ier van beoordeelen door de trad'itie voorgeschreven, haar familie- trots. die onder het vernisje moderni-teit krachtig was blijven leven, haar gekwet- ste ijdelheid, haar belee-digd gevoel van ei-genwaarde, haar boosheid op het eigen- ik om het gemis aan beheerschin-g en destilleerde daaruit verbittering en zich verongelijkt voelen. En langzamerhand ontstond om het hoofd van den werkelij- ken Arthur een stralenkrans. Ze had zich laten inpalmen door een gewonen bedrie- ger; ze had gefaal-d, maar gelukkig, bij- tijds nog haar fout ingezien. Ze hield van de-n echten Arthur, haar Arthur! niet van dien anderen man. de k-oekoek in het nest! Maar wat had de man zich al niet veroorloofd! De vrijpostigheden waar- aan hij zich schuldig gemaakt had! Maar ze zou hem laten betalen. Ze zou hem aan de kaak steillen. Zij wist wel, waar- heen hij de wijk genomen had. Maar ze ging naar hem toe, ze zou hem de waar- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, zinga, burgemeester, J. J. de Jager, L. J. Geelhoed-t en J. H. Massink. De rondgang zal vermoedelijk de vol- gende week gehouden worden. j -De voorzitter kon mededeelen, dat een - gift groot f 50 reeds bij hem was inge- 1 komen. Wij vertrouwen, dat n-iet tevergeefs een beroep zal gedaan worden op de mild- da-digheid onzer ingeze-tenen. GESCHIEDENIS, TAAL EN KUNST. Naar wij vernem-en is de heer A. Wehren-s, te Sas van Gent, benoemd tot lid van ..Li-mburg", Provinciaal Genoot- schap voor Gesch-iedenis, Taal en Kunst. De voorzitter dier vereeniging schrijft daaromtren-t: „Hij verdie-nt dat ten voile, n-iet enkel wegens zij-n verdienstelijk-e Lim- burgsc'he poezie, maar vooral wegens zijn li-efde voor zijn geboortegrond." ACTE EXAMEN L. O. Bij het Zaterdag gehouden examen voor de onderwijzersacte bij de Rij-ks- kweekschool te Oos-tburg werden 6 can- didaten geexamineerd. Geslaagd zijn de dames P. J. Balfoort te Ter Neuzen en L. M. Cau-wels te Oostburg en -de heer A. Klaaijsen te Aardenburg. Afgewezen werden twee c-andidaten. Teruggetrok- ken een. Aan de rijkskweekschool te M-iddelburg zijn geslaagd voor het onderwijzers- exaimen de heeren F. Clemminck te Ter Neuzen en J. Buijsse te Aardenburg. Mefle slaag-de dezer dagen onze stad- genoot R. GuiTliet, leerling van de R. K kweekschool te Dongen. Geslaag-d aan de St. Franciscus-kweek- school te B-re-da voor het examen acte j L. O. de heer F. H. M. Schuurman te Hulst. WATERLANDKERKJE. Alhier is ten bate voor de stormramp opgehaald f 98,30. OOSTBURG. Te Groningen is benoemd tot leeraar j in t Duitsch aan de ge-meentelijke H. B. S., de.heer K. E. Fre-itag, leeraar aan de 1 R- H. B. S. alhier. heid in 't gezioht slingeren. Olivia moest alles weten. Iedereen moest alles weten... Toen ze zoo ver met haar gedachten ge komen was, ging haar w-oede in een zich genietend-verdiepen in de mogelijkheden van de sit-uatie over. De kans, dat er een -drama achter za-t! 't Leek onSchul- dig, maar wie zei haar dat 't inderdaad onschuldig was? Waar zat de echte Lord Amlett? Als er zulke ernstige dingen mogelijk waren, was het onve'rantwoor- delijk om van het stan-dp-unt uit te gaan, dat alles wel in orde was. Dan moest er i em and zijn. die de zaak flink aanpa-kte, die bijvoorbeel-d op een onderzoek aan- dr-ong Ze fantaseerde door tot ze zichzelf als kampioen-e van haar standgenooten zag, ee-ne. die gedaan onrecht wist te wreken. wi-er k-ordaat optreden misschien de oor- zaak was, d-at men een misdaad op't spoor kwam. Daar had je Polkins, om een voorbeeld te geven, een Amerikaan, een pientere zaken-man, remand, die zich geen knollen vc-or citroenen liet verkoopen. En toch was hij erin geloopen. Ze waren er trou- wens allemaal ing-eloopen. en de man. die hem dien poets gebakken had. was er wel bij gevaren, was volop in de gelegenheid geweest om z'n za-k te spekken dank zij zijn verregaande brutaliteit. (Wordt vervolgd.) COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van vDE SINCLAIR UNION PETROLEUM COMPANY S. A." te Amster dam, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, No. 21S6 een Benzinepomp met reservoir te mogen plaatsen en in werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 13 Juni 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis ingevolge artikel 37, juncto artikel 12, eerste lid der Drank wet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank van WILLEM ADRIAAN FAAS, van beroep herhergier, wonende te Ter Neuzen, Sluiskil, voor het perceel Kanaalweg 46. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, den 14 Juni 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. I PUDDINGFABftlEK, //B—/t A.J.P0LAA-6R0NirKjEfll //W/' Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1